Trieste achtergrond protestactie Scherpe daling inkomens heeft de hoeren wanhopig gemaakt Holtense boeren gingen grondig te werk M Grote openbare bijeenkomst van boeren en tuinders Orgelconcert Piet van Esmond A. ten Dam had snelste duif Burgerharmonie bracht ere-iid serenade OLM: Nu ophouden met Trekkeracties Reactie op „Trekkers Taboe van heer W. B. WEEKEND DIENSTEN KERKDIENSTEN [Oriënteringsrit Jan Haan kampioen Rietvoorn Sombere cijfers Burgerlijke Stand Vleesberg Aanvang lessen sportvereniging BATO' Gevonden en verloren ONZE AGENDA Wedvluchten GESLAAGD HOLTENS NIEUWSBLAD Advertenties 18 cent per millimeter (bij contract lager). Abonnementsprijs f 3.75 per kwartaal, I 7.50 per half jaar, f 15per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten,t.g.g. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 9 augustus 1974 26ste jaargang - No. 32 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 -1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 -1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolwcg 14, tel. 05483 -1356 Red medewerker D- J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 005483 - 2699 (Van onze sociaal-economische medewerker) DEN HAAG De storm, die de protesterende boeren vorige week met hun acties hebben ontketend, heeft niet-agrarisch Nederland onthutst gedrukt op de trieste feiten, waarmee de boerenstand al enige jaren worstelt. Triest, om dat een deel van de burgerij bleef geloven in het verhaaltje, dat de boeren klachten overdreven zijn en dat ze altijd wel aardappelen, groente, melk vlees volop hebben en dus niet kunnen omkomen van de honger. Alsof dat afgezaagde argument nog niet voldoende was ging men het doorgaans behou dende, hard werkende en vredelievend element, dat de boeren in de samen leving zijn, ook nog verwijten het maken van „behoorlijke" prijzen en het doen van ruime investeringen. Zie je wel, ze hadden het zo gek nog niet. Nu is opeens Nederland zo wak ker geschud, dat premier Den Uyl harde tegenacties heeft aangekon digd, wanneer er nog eens een mas sale optocht van trekkers en hooi- maaiers op komst zou zijn. Of het nog eens tot een actie zal ko men hoe vervelend en hoe schadelijk die is voor andere groepen van de maatschappij, moet worden afge wacht, omdat er boeren zijn, die vin den dat het massale protest toch wel een uitwerking heeft gehad die kei hard is aangekomen. De feiten in de landbouwwereld lie gen er niet om; ze getuigen van een prijsafbraak waar de boer in ernsti ge mate de dupe van is geworden. De opbrengstprijzen van de veeteelt en landbouwprodukten in de EEG zijn overal te laag, maar de omstandighe den verschillen van land tot land. Men realiseert zich veelal te weinig dat de boer in de eerste plaats sociale voorzieningen mist die een werkne mer wel geniet, nog daargelaten de lange werkweken die moeten worden gemaakt. De prijndalingen zijn gewoon cata strofaal te noemen en wie eraan twijfelt kan CBS-cijfers raadplegen «t' die van het landbouwschap. De economische afdeling van dat •chap heeft onlangs nog sombere cij fers gepubliceerd over het agrarisch inkomen. Zowel op de gemengde be drijven zonder veel veredeling, zoals de varkens- en pluimveehouderij, als op de weidebedrijven is er een zeer grote achteruitgang constateren van het arbeidsinkomen. Slechts enkele cyfers over die achteruitgang: op bedryven van 23 bunder in de zandgebieden een ach teruitgang van 8 procent tot f 28.500; op kleinere bedreven van zo'n 12 bunder met 18 procent tot f 13-000. Voor gemengde bedrijven met over wegend rundvee in de zandgebieden wordt voor grotere bedryven. bp voor beeld 19 ha, een arhteruitgang.spet- centage genoemd van 10 pet tot 'n be drag van f 10.500. Volgens de landbouweconomen die nen de besparingen 20 procent tot 40 procent van het inkomen te bedra- Geboren: Eddy, zv J. Stam en W. Bosschers. Jennigje Simone, dv H. Veldwijk en G. W. Pekkeriet. Getrouwd: C. D. Israël, 23 jr. De venter en D. H. Dondertman, 22 jr. Overleden: A. A. Jansen-Kolkman. 72 jr. D. Stegèman. 57 jr. overl. I te Nijmegen. A. Oostenbrug-Bot- man 77 jr. overl. te Deventer, W. Rietberg, 58 jr. overl. te Almelo. BEVOLKING Ingekomen: Mej. G. E. Koetse van Hellendoorn. Mej. K. Donkersteeg van Gorssel. Vertrokken: Mevr. H. J. van Jaars- veld-Kevelam n. Apeldoorn R. Veldhuis en gez. naar Stadskanaal. H. G. A. Jansen en gez. naar Markelo. A. Volkerink naar Vrie- zenveen. Mej. G. J. Tuitert naar Engeland. H. ten Have naar Haar lem. Mej. F. J. van den Assem naar Deventer. Mej. A. G. C. Bos naar Arnhem. gen. Voor dit jaar, 1974-75, wordt een inkomensdaling verwacht van 7 pro cent bij de melkveehouderij en 12 pro cent in de akkerbouw. Niet voor niets klagen de boeren erover dat in de varkensmesterij een kg geslacht gewicht is gedaald van f 4.tot ongeveer f 2,85, terwijl de kostprijs» noat bene bijna een gul den hoger ligt. De EEG gaf de boeren de raad voor al over te schakelen op de vleespro- duktie, met het gevolg dat de enorme botervoorraad verdween en voor een krats aan de Russen is verkocht en dat er een vleesberg is ontstaan die de boeren een dikke strop kan bezor gen. Want de EEG heeft nu wel de zo geheten buitengrens afgesloten voor vlees tot 1 november, maar dat gaat hoogstwaarschijnlijk om niet meer dan 40.000 ton Zuidameri kaans vlees. Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de Domo, een der grootste zuivelfabrieken van Eu ropa (Beilen), sprak de directeur De Boer over een niet te vermijden prijs aanpassing in de melkverwerkende in dustrie. Wil men cijfers geloven die enkele bladen hebben gepubliceerd, dan is de kostprijs van de melk voor de boer nog 1 cent per liter meer dan de prijs die hij krijgt aan de melkfa briek. Meer vlees eten denkt de consu ment, dan komt de vleesberg wel op. Maar ook dat geeft geen oplos sing, ondanks de raad van ir. Laröl- nois om veel vlees te kopen. De crisis in de landbouwsector is trouwens niet specifiek Nederlands. In Frankrijk, waar de boeren steun hebben gekregen zijn ze woedend op import uit het Buitenland en heb ben ze met een harde „Franse slag" produkten uit Spanje in de sloot ge gooid (vooral vruchten). De Italianen, toch al geen betrouw bare sympathieke bondgenoten, wer ken met lage prijzen en goedkope krachten en op een levensniveau, dat in Nederland doorgaans als onaan vaardbaar kan worden bestempeld op Bonn omdat beschermende maat regelen miljoenen marken kosten en gelen miljoene marken kosten en uit het oostblok zoveel kan worden ge ïmporteerd, dat er geen redelijk loon meer is te behalen. En dat een flink deel van de Duitse boeren baantjes heeft en vrouw en kinderen hard moe ten werken voor het bedrijf is een veeg teken. Inmiddels hebben KVP, AR en CHU vragen in de Kamer gesteld en moet maar worden afgewacht wat er uit de bus komt. Maar in het grote EEG-verband dient men ervoor te zor gen, dat de Europese boer tot een re delijk nominaal inkomen kan komen. In de Nederlandse boerenstand blijft men vechten tegen inkomensda lingen die in de niet agrarische maat schappij zijn opgevangen door loon- compensaties. Toen het een paar jaar geleden de boeren behoorlijk goed ging hebben heel wat landbouwers investeerd. Er was immers duidelijk gezegd, dat de boer zich kon handhaven in de strijd om de prijzen als hij ging mo derniseren en investeren. Nu de inko mens zijn gedaald met percentages zit de boer met rentelasten en aflos singen. Bovendien, men moet zich niet vergapen aan een of een paar goede jaren. De boeren hebben een aantal jaren slecht gehad. Zolang op middelmatige bedrijven een reëel in komen wordt gehaald dat globaal ge nomen beneden de twintig mille ligt zolang dient er nog heel wat gedaan te worden. De boer is qua mentaliteit geen man <üe, zoals andere groepen van de samenleving, direct klaar staat met demonstraties en spandoeken. Er zijn andere groep/n die het ook niet breed hebben. Maar als het de boer slecht gaat klinkt de weerslag veel sterker door. Ook dat dient in ai- le eerlijkheid bedacht te worden. Tenslotte: er is een flinke grote ac tie geweest, die heel wat ongerief heeft veroorzaakt en mensen heeft gedupeerd, die het ook niet helpen kunnen dat de landbouwer klaagt. Doorgaan met acties zou als een boe merang werken, ze zullen teveel weerstand wekken en zich tegen de boeren zelf keren. Psychologisch ge zien zal dit het massale protest af zwakken. Maandagavond heeft de Koninklijke Enschedese Burgerharmonie uit Enschede haar ere-lid A. Weijers een serenade gebracht in het bejaardencentrum „De Diessenplas" te Holten. De heer Weijers werd die dag negentig jaar. De heer Weyers heeft voor het Enschedese muziekleven zeer veel betekend. Hij was onder meer 25 jaar secretaris van de Enschedese Muziekfederatie. Jarenlang speelde hjj tuba bij de Burgerharmonie. Na zijn pensionering was de heer Weijers ook nog actief in het WV-werk. In Glanerbrug vervulde hij de functie van informateur. De serenade kwam voor hem als een grote verrassing en bewees duidelijk dat hy nog niet vergeten is in Enschede! Ned. Herv. kerk: 8.30 en 10.15 u. ds. P. Lugtigheid. Extra collecte Prot. Interk. Thuis front. Oppasdienst mevr. Pettinga, Wilma Jansen en Wilma Markvoort. Na de 2e dienst koffiedrinken met de kantinegasten in gebouw „Irene". 10.00 u. Jongerendienst in gebouw „Irene". Geref. kerk: 8.30-10.00 en 3.00 u- F. de Jonge van Dokkum. In alle diensten is de eerste coilecte voor de kerk en de tweede voor verbouw van de kerk. Tijdens de dienst van 10.00 u. in ge bouw „Rehoboth" (mevr. J. A. Aan- stoot-Beldman, mevr. Kruithof-Krui melaar. Hetty Landeweerd (L. 96) en mevr. Stam-Stam (Waardenborch- straat). Na de dienst van 10.00 u. „koffie- uurtje" met de vakantiegasten in gebouw „Rehoboth". R.K. kerk: Zaterdagmiddag 5 u., zon dagmorgen 9.30 u. DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. A. Schel- levis. Extra collecte: „Prot. Interk. Thuisfront. NIEUW HEETEN: Za. 19.00 u., zo. 00 en 11.00 u. OKKENBROEK: 9.30 u. de heer G. de Jongh uit Welsum. Uitgangscollecte voor Sonneheerdt. 55' Zaal Tuinstraat: Maandag 12 aug. (mevr. v.d. Berg), zaterdag 17 aug. (mej. Aanstoot). Zaal Haarstraat: zaterdag 24 aug. (mej. Ligtleejj Judo, dinsdag 13 aug. Voor de afd. „Volleybal" volgt nader bericht. De Holtense Motor- en Automobiel club „Dc Holterberg" organiseert op zondag 11 augustus een oriëntermgs rit voor auto's, motoren en brom fietsen. Ds rit, die een lengte heeft van plm. 44 kilometers loopt door de mooiste contreien van Holten. Speciaal voor de nog in grote ge tale a: rwezige vakantiegasten is de rit eenvoudig van opzet gehouden. De prijzen bestaan uit kunst- en ge- bruiksvi i j werpen met voor de gasten een aparte prijsklasse. De start is om twee uur bij clubhuis cafe „De Biester" in de Stations straat. v/aar men zich vanaf half twee kan laten inschrijven. De grote openbare bijeenkomst van de georganiseerde boeren en tuinders zal gehouden worden op za terdag 10 augustus a.s. vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur in de hallen van de Utrechtse groenten- en fruitveiling. De veilinghallen zijn gelegen enkele kilometers ten oosten van het ver keersplein Oudenrijn aan de rijks weg Utrecht-Arnhem. Namens het overlegorgaan van de drie centrale landbouworganisaties drs. R. Zijlstra, voorzitter VERLOREN: Gele schoudertas mei portemonnee, baby-flesje en sleutels; grijze kat; gouden armband, golvend; blauwe kinderfiets; geel kinderjack; bruine hond, Pirrkeneesje; blauw kin- der-paraplu; vastrechtkaart N.S.; zij den sjaal, zwart met rood-vrit paarde- motieven: 7 of 8 sleutels G.E.B.; bruine portemonnee inh. 35 a 40 gul den; doublé armband; gouden horlo ge. weinrood bezet met smaragjes; bruine knip-portemonnee inh. 45 gld. Cyprische poes; zwarte schoudertas, inhoud medische papieren trombose- dienst; bruine portemonnee inh. 70 gld.; bruine portemonnee inh. 2,25; Groene damestas, inh. 100 gulden; zwemabonnement; S.O.S. alarm ket ting; rood kinderfietsje; groene da mestas m. portemonnee inh. 100 gld.; 2 sleutels met donker leertje. GEVONDEN: Etui met bromfietsge reedschap, bruine handschoenen, da mes-horloge met zwart bandje; 3 een den; witte kanarie; geel zeiljack; ro de damestas met portefeuille; bos- sleutels; licht blauw lange paraplu; rose-geel portemonnee, beurs model; blauw zeiljack met broek; bankbiljet; gele valhelm; c'ames-horloge. De Holtense boeren gaven massaal gehoor aan de oproep om vrijdagvoormiddag (2 aug.) van 10 tot 12 uur de verschillende xoegen te blokkeren. Het verkeer zat enkele uren muurvast o.a. bij de overweg naar Rijssen en aan het begin van de Markeloseweg (zie foto). ,,De regering weet nu dat de maat vol is. De trekkeracties zijn overal in Overijssel een groot succes gewor den. Onze boeren hebben zich waardig en correct gedragen. Wij raden nu als OLM-hoofdbestuur onze 7.000 le den aan om dc actievoering voorlo pig op te schorten en het kabinetsbe raad van a.s. dond'erdag af te wach- Een van de begaafdste organisten in ons land Piet van Egmond heeft de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. kerk donderdagavond' op uitnodiging van bijna 300 bezoekers ruim een uur in tens geboeid met orgelwerken van Joh. S. Bach (Wachet auf, ruft uns die Stimme) George Friedr. Handel (Orgelconcert in D-groot), Felix Men delsohn (Variaties over het Gebed des Heren) en twee koraalbewerkin gen o.a. „O, Welt. ich muss dich las sen" van Brahms en b, „Nun danket alle Gott" van Max Reger. Van Egmond besloot het concert met een eigen improvisatie over het be kende lied' „Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt." Met begeleiding van de organist zon gen de bezoekers een drietal liede- .ren waaronder „Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad". Met een staande ovatie gaven de luiste raars blijk van hun dank en waar dering. J Vijf en dertig leden van de Holten se Hengelaarsvereniging „De Riet voorn" hebben in het Beuseberger- meer in de derde wedstrijd die mee telde voor het clubkampioenschap seizoen 1974 hun best gedaan om in het bezit te komen van de titel en de waren gesteld. Voor het kampioenschap telden de twee beste vangsten van de drie wedstrijden mee. In de laatste wedstrijd werd in to taal 6 meter en 30 centimeter ge vangen. De uitslag: 1 en kampioen Jan Haan met 177 c.m., 2 H. Meijer met J47'/ï c.m., 3 H. J. Oolbekkink met 113 c.m., 4 B. Groot Obbink met 95 c.m., 5 J. Wijnnobel met 86'/: c.m. De wisselbeker voor de grootste vis was met 27'/i centimeter voor D. Nijenhuis. De prijzen werden tijdens een ge zellig samenzijn in café „De Wippert" uitgereikt door de secretaris van i „De Rietvoorn" de heer H. J. Ool bekkink. De protestdemonstraties waren WEL in de eerste plaats gericht tegen het landbouwbeleid van zowel Den Haag als Brussel. De weg van overleg heeft, tot het tijdstip waarop de demonstraties begonnen, niets opgeleverd. Aan een mars door Den Haag, waar dan een grote menigte naar toe zou gaan, zitten zeer grote risico's, denkt U maar aan Brussel. De trekkeracties zijn voor verreweg het grootste gedeelte orde lijk verlopen. Hier ter plaatse was de politie vroegtijdig inge licht en de samenwerking was prima. Bovendien waren de demonstraties in Overijssel via radio en TV reeds twee dagen van te voren aangekondigd. Ons inziens hebben de landbou wers zich hier waardig gedragen. Dat enkele weggebruikers, 2 uur wachten nog al lang vonden is te begrijpen, maar wij hebben al veel langer gewacht en dat was ook niet prettig. Ook wij hopen dat dit soort akties in de toekomst niet meer nodig zullen zijn. C. B. T. B. en O. L. M., Holten. ten. We hopen dat onze leden zich evenwaardig zullen gedragen op de eventuele landelijke demonstratieve vergadering op zaterdag 10 augustus in Utrecht". Aldus het hoofdbestuur van de Over- ijsselsche Landbouw Maatschappij in een reactie op de gisteren gehou den trekkeracties van de Overiisselse boeren. Volgens het OLM-hoofdbestuur is de demonstratie een krachtige steun in (je rug van de landbouwvoorman- nen in hun onderhandelingen met de regering. Bijzonder tevreden was het hoofdbe stuur in zijn vergadering van gisteren ook over de veelal begrijpende rol van de getroffen weggebruikers en over de uitstekende begeleiding van de plaatselijke politiekorpsen. Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. t.e.m. maan dagmorgen 8 u. (Uitsluitend voor spoedgevallen) dr. J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel. IB70. Voor boodschappen bellen 's morgens 11.00 u. en 's middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zuster P. T. v.d. Zwaag, Groene Kruisgebouw Markelo, tel. 05478- 1285. Ambulancevervoer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. garage A. Müller, tel. 1320. Tandartsen A. G. Hoekstra, Scherpenzeelseweg 3, Goor, tel. 05470-3355. Spoedgeval len 6-7 u. namiddag. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend, in t Greene Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. Kraaij, tel. 2299. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zater dags van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 mevr. J. Beldman-Aanstoot. Maatschappelijk Werk St. voor Maatschapp. Dienstverle ning Midden-Overijssel, Joncheere- laan 134, Nijverdal. Bureau Holten: Gaardenstraat 33, F. W. Kraaije- veld. Spreekuur: Werkdagen: 3.30- 9.50 u maandagavond 18.00-19.00 u. of na telefonische afspraak 1436-2298 b.g.g. 05486-4126. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Zaterdag 10 en zondag 11 aug. J. Hof, Schepenenstraat 16, tel. 1697. Ma. 12 t.e.m. zo. 18 aug. A. Groen] Koznkkenstraat 15, tel. 1230. Aan gifte van gestorven dieren op zater dag S-31 u. aan het slachthuis tel 05483-1318. Dierenartsen A. Th. Oostenbrug, Diessenplasstr. 5 tel. 1515. Storingsdienst Zaterdag 10 t.e.m. vrijdag 16 aug. Eï.ECTRA: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498. GAS: W. C. v.d. Weerthof, Voors- boeisstraat 2, tel. 1793. Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebu reau). 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter I) arm«e!) Zaterdag 10 augustus 20.00 u. Afhalen kaarten feestavond Schoolkring Dijkerhoek en opgave voor deelname aan volksspelen in café-rest. „Het Bonte Paard" (zie adv.). Zondag 11 augustus 14.00 u. Discobal in café „De Wip pert" (zie adv.). 14.00 u. Start Oriënteringsrit MAC „De Holterberg" bij café „De Bies ter" in de Stationsstraat (zie ber. en adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancing „Boo- de" te Bathmen (zie adv Maandag 12 t.e.m. maandag 26 aug. Grote Zomeraktie „Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening. 20.00 u. Hervatting repetities Holtens Gemengd koor in het oude gymnas tieklokaal. Nieuwe leden hartelijk welkom Dinsdag 13 augustus 20.00 u. Feestavond met revue „*t Kump wa goot" door ..DAT" in zaal „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek fzie adv. en bericht). 19.00-20.00 u. Aanmelding van nieuwe leerlingen Muziekschool Rijssen-Hol- ten in de hal v.d. School m.d. Bijbel, Boschkampsstr. (zie adv.). Woensdag 14 augustus School- en Volksfeest in Dijkerhoek (zie adv. en bericht). 20.00 u. Trainers en leidersvergade ring ZVV „Blauw Wit" in HoteJ „Vosman". Vrijdag 16 augustus 20.00 u. Feestavond Schoolkring Es- pelo in de feesttent. Zaterdag 17 augustus 13.30 u. Rashondenshow windhond'en- renbaan Sportpark Rijssen (zie ber School- en Volksfeest in Espelo. 20.00 u. Revue ,,'t Kump wa goot" m zaal „Het Bonte Paard". Zondag 18 augustus Start zondagsschool Holten in ge bouw „Irene". Zaterdag 24 augustus 20.00 u. Revue ,,'t Kump wa goot" in zaal „Het Bonte Paard". Dinsdag 3 september Zomerexcursie Vereniging voor Be drijfsvoorlichting ..Holten". De duiven (136) van de Postdui venvereniging „Snelle Wieken" (Hol- ten-Markelo) werden voor een wed vlucht gelost in Budel. 1, 3, 5, 6, 9 J. Scholte in 't Hof, 2 R. Schaap. 4 Joh. Jansen, 7 G. J Schuiterd 10 G. J. Hassink. Van de 120 duiven die door de Hol tense P.D.V. „De Bergvliegers" voor 'n wedvlucht over 210 kilometer wer den gelost in het Belgische Strom- beek was de H 72-961637 van A. ten Dam de snelste. Tijdstip van lossing: 7.00 u. eerste duif „geklokt" om 10.41.24 uur 1 A ten Dam (2); 2, 4, 7, 10, Q12 13 16 19 en 22 J. W. Willems; 3 en 14 A ten Dam (1); 5 6 9 Jan Aaftink; 8 G. Steunenberg; 11, 15, 21 en 23 J. Kruimelaar; 17 efi 18 H. J. ten Velde; 20 en 24 M. Lodeweges. Kampioen 2e Tour: l jan Aaftink 1491 p.; 2 M. Lodeweges 870 p 3 A. ten Dam (2) 803 p. Kampioen vogel werd met 429 p de H70-1242634 van Jan Aaftink. De heer W. Kettelarij, Beuseberg 65 te Holten is te Deventer geslaagd voor het diploma M.B.A.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1