8E0PEND ££eg.<m t mn- Homogene, goud en 2Ü¥sr F ietsen verzekering geen overbodige luxe CONCERT Dankbetuiging Voor stijlvolle m korrelde verzorging mn begrafenissen en crematies r El gfll en LTIC/^MJ LAKKEN Firma Gervedink Nijhuis Weg« vakantie gestoten Riiwieltiandel H. KOLKMAN BOUWHUIS tweedehands tractoren nuchtere stierkalveren zoekt werk voor halve dagen Fa, H. Stekkers 3 ha weiland om maïs te te verhouwen DISCOBAL SLAATJE SLAATJE Bondsspaarbank 227e Staatsloterij voor vakkundige haarverzorging Shetland Pony Park Slagharen (0.) POPULAIR Piet van EgfflOnd AFWEZIG Voor Fa J Haneveld tESLOTEH BAR-DANCING „B0CDE" BATHMEN Fietsen op de W ad deneiland en Sebr. Steunenberg THE SPYDERS THE M0SDCHERS' Hierbij danken wij u voor de vele blijken van belang stelling, bij de opening van onze nieuwe zaak. FA. J. H. MAATS EN ZN. Schilders en Wandafwerkingsbedrijf Dorpsstraat 51. Dankbaar en blij geven wij kennis avn de geboorte van onze dochter SANDRA JANTINA Anton Beuwer Henny Beuwer-Ebrecht Holten, 27 juli 1974 Dorpsstraat 58 Peter: Oom Benny Meter: Tante' Rineke Tijdelijk: St. Geertruiden Ziekenhuis, Deventer N.V. Alg. Ned. Begr. Verzorging en Verzekering Mij. „A.N.B.V." gevestigd te Enschede te Holten staat ten dienste van leden en niet- IF VERVEN haalt men bij: Schildersbedrijf - Spuitinrichting DORPSSTRAAT 43 TELEFOON 1480 Het adres voor doe-het-zelvers Onze aula „Memento Mori' leden. Voor het melden van sterfgevallen of voor inlichtingen omtrent onze uit vaartverzekeringen kunt u terecht bij de volgende adressen: van maandag 5 augustus tot en met maandag 12 augustus a s. LARENSEWEG 45 JQHAN SCHUPPERT TINY VAN ZANTEN Wij geven u, mede naméns onze ouders, kennis van ons huwelijk, dat D.V.zal plaats vinden op donder dag 8 augustus 1974 om 14.15 uur ter hulpsecretarie, Nieuwedammerdijk 327, Amsterdam-N. Ons huwelijk zal kerkelijk worden bevestigd om 15.00 uur in de Geref. Kerk te Holy sloot, door de Weleerw. Heer Ds. Joh. C. Baumfalk te Amsterdam. Augustus 1074 Holten, Kosterspad 9 Holysloot, Dorpsstraat 57 Toekomstig adres: Lelystad, Kempenaar 14. Receptie op vrijdag 9 augustus, 's avonds van 7.30- 10.00 uur in. hotel „Holterman" te Holten. H. Koopman, Deventerweg 4, telefoon 1920 (aanspreker en beheerder „Memento Mori") J. Aaftink, Burgemeester v. d. Boschstraat 3 H. A. G. Meerman-Wibbelink, Boschkampsstraat 10, telefoon 2171 H. Stoevenbelt, Pastoriestraat 6, telefoon 2389 E. J. Oonk, Larenseweg 34, telefoon 05704-2174 A. H. Voortman, J. C. Romeijnlaan 8 HOLTEN: BATHMEN: Bouwjaar 1971, km-stand 60.400 Van eerste eigenaar Te bevragen: Nagelhoutstraat 25, Holten MARKELO: Gevraagd (Herplaatsing wegens misstelling) Te koop gevraagd: GROTE KEUS van 500 tot 8000 gulden GEVRAAGD: Gehuwde jonge vrouw Opl. Mulo A en typediploma. Brieven onder no. 28 bur. Holtens Nieuwsblad, Gaardenstnaat 17, Holten. AB HOEFMAN Dieren speciaalzaak Fons Tusveld EEN TAFELTENNIS TAFEL met toebehoren. Tel. 2415 voor hele dagen - 5-daagse werk week. RIEK1E BALTES gaan trouwen op vrijdag 9 augustus 1974 om 13.45 uur in het gemeentehuis te Holten. Kerkelijke inzegening om 14.30 uur door de Weleerw. Heer Ds. P. Lugtigheid in de Ned. Herv. Kerk te Hol ten. Augustus 1974 Oploo (N.B.), Deurnseweg 8 Holten, Neerdorp 84a Toekomstig adres: Langenboomseweg 8, Mill (N.B.) Gelegenheid tot feliciteren: 's avonds na 19.30 uur in zaal „Amicitia" te Holten. ORANJESTRAAT 29 TELEFOON 1210 heeft alles voor uw liefhebberij Vogelzaden Vogels Hondensport Hengelsport Tuinartikelen en aquarium-afdeling etc. v.w. vijvergoudvissen en vijverplanten voor de mesterij. Telefoon 05483-1881 heeft ter beschikking: seizoen 1975/'76. DERK JANSSEN Telefoon 1583 Alle soorten oliekachels. ZONDAG KUYPERS B.V, (Slootsmid) LAREN (GLD.) Telefoon 05738.227 De Bondsspaarbank is in de week van 5 augustus t/m 9 augustus Café De Wipper! Na een liefdevolle verzorging in het Bejaarden centrum „Diessenplas" is heden in volle vrede van ons heengegaan onze lieve man, vader en grootvader GERRIT HENDRIK SEH0NEVELD •echtgenoot van Geriitdina Vincent op de leeftijd van 78 jaar. Holten: G. Schoneveld-Vincent D. Schoneveld-de Vries Gieten: H. J. Heuvink-Schoneveld W. J. Heuvink en kleinkinderen Holten, 26 juli 1974. De begrafenis heeft op dinsdag 30 juli plaats ge had op de nieuwe Begraafplaats. Wil diegene, die onze haakse slijpmachine meegenomen heeft, zo vriendelijk zijn deze zo spoedig mogelijk terug te bezorgen Fa. H. Stokkers' Ijzerwaren Ook voor afspraak. van 10.00-12.00 u. 's morgens 15.00-17.00 uur 's middags Bovendien vrijdagavond 9 augustus van 18.30-20.00 uur. Daarna weer de nor male openingsuren. Svoor Midden- en Oost-Nederland Oranjestraat 31 Holten Telefoon 05483-1282 Oranjestraat 18 Telefoon 1615 Stadhuisplein 1 - Ryssen Telefoon 05480 - 2474 Volop verse groente: Hagelwitte bloemkool, peultjes, sla andijvie, boontjes, aardbeien, enz. enz. Zeer voordelig: Betonmolens Haakse slijpmachines Boormachines Lasapparaten Drijfmesttanks Drij fmeststrooiers Zelfdrinkers Mestwagens Ladewagens Weidepompen Hydraulische kranen Krachtkabel 0,85 peir meter eniz. Extra zaterdagaanbieding Een kilo prima bananen 9'! Een literblik prima perziken 19< 6 citroenen 9 Een blik ananas 570 gr9' ALLE SOORTEN HOLLANDSE PRUIMEN KUYPERS B.V. (Slootsmid) LAREN (GLD.) Telefoon 05738-227 (algemene kennisgeving) Jezus leeft Door zijn Heer en Heiland tot heerlijkheid geroe pen, m-ijn innig geliefde man en zeer zorgzame vader WILLEM RIETBERG op de leeftijd van 58 jaar. Naar den zaal'gen hemel, voert mijn pelgrimsreis. Uit het aardse stofgewemel, reis ik naar 't hemels Godspaleis. Eens zal ik daar boven, dankend, juichend mijnen Heiland loven, 't Hoofd omhoog geheven! 'k Ben een kind van God! Deelgenoot van 't eeuwig leven! Heerlijk zalig is mijn lot! Niets kan mij meer deren, 'k Ben voor eeuwig 't eigendom des Heren. Door woord en daad getuigde hij van zijn Heiland; in alles trachtte hij zijn God te dienen. Holten: J. Rietberg-van Lindenberg Wim Holten, 31 juli 1974 Boschkampstraat 25 De begrafenis zal plaats vinden op maandag 5 augustus a.s. om 14.00 uur op de Nieuwe Begraaf plaats te Holten. Rouwdienst in de Gereformeerde Kerk, Dorps straat 29, aanvang 13.00 uur. De overledene is opgebaard in aula „Memento Mori", Reilinksweg 8, waar tevens gelegenheid is voor 'condoleren op vrijdag 2 -augustus van 19.00-19.30 uur. v« 1. brand, explosie, blikseminslag, i 2. diefstal, verduistering, vermissing; m 3. schade als volg van aanrijding, bot- a< sing, omvallen, overstroming, moed- lo willige beschadiging door derdei m en dergelijke. De aankoopprijs wordt ge daarbij als verzekerd bedrag aange- w< houden. De hoogte van de te betalen ni premie hoeft geen bezwaar te zijn. Dit bedrag is ter voorkoming van w; veel narigheid dubbel en dwars ver- ka antwoord. De jaarpremie voor een ge- zo wone fiets en dat verschilt natuur- se lijk per maatschappij en de voorwaar den die gesteld worden op gemid deld f 20,In bepaalde gevallen geldt bij schade onder de f 50,— een eigen risico van f 10,De dekking geldt voor schade aan het eigen ver- voermiddel of zoals dat in verzeke ringstermen heet de kaskodekking, In de meeste gevallen wordt in de po lis als voorwaarde gesteld dat bij dief- ggj stal alleen de geleden schade wordt jggs vergoed als de fiets op slot stond. Er bestaan overzekeringen die dit voor- behoud niet maken. Het verdient ii ieder geval aanbeveling de polisvoor waarden goed te bestuderen. Men weet dan waar men aan toe is. Ook andere risico's dekken Als fietser kan men in het verkeer door het veroorzaken van een on geluk aanzienlijke schade aan andc- ren toebrengen, die men zelf als aan sprakelijk persoon tot de laatste -v cent zal moeten betalen. Denk maai eens aan het geval van de plotselinr op de weg komende fietser, die een gjgg auto tot uitwijken dwingt. Dat kaï ë^jg tot gevolg hebben dat de automobilist pb| een andere auto aanrijdt of tegen eer jjjps boom opvliegt. Hoewel er een hele gBpi boel juridische kanten kunnen aanzii gjggg ten, kan het er op neerkomen dat dc WQ fietser aansprakelijk wordt gestelc Mggf voor dc schade. Dit soort risico's kar 5gg worden verzekerd door 'n wettelij ke aansprakelijkhcidspolis voor par- Sgp tikulicrcn, die gelukkig in een groot gp deel van de Nederlandse gezinnei apKl aanwezig is. Wil de fietser zichzelf tegen risico]' Hg| in het verkeer verzekeren dan ii gggi dat mogelijk door een partikuliere on jfljjü gevallcnverzekering. zo'n ongeval lenverzekering kan men de navolgen de uitkeringen verzekeren: a. een vat tevoren overeengekomen som bij ove lijden ten gevolge van een ongeval b- van een tevoren overeengeko men som bij blijvende invaliditeit tei gevolge van een ongeval; c. een uit; kering bij arbeidsongeschiktheid tei gevolge van een ongeval; d. kosteL-, van geneeskundige behandeling als volg van een ongeval. j Allemaal zaken die een fietser goeij dient te overdenken. In de cerstf plaats een goed fietsslot. In de twee de plaats een of meer verzekeringen 9 Men fietst dan geruster. En dat ii 9 wel iets waard. Een fijne dag voor heel het gezin in het Shetland Pony Park Hoe meer de fiets in de begeerte staat, des te groter blijkt ook de kans op vermissing te zijn. Iedere po litieman kan u vertellen dat de fiets tot de veel bedreigde objekten voor diefstal behoort. Een fiets die ergens onbeheerd staat, neem je gemakke lijk mee, vooral als je net een fiets nodig hebt. Het moet geen uitzonde ring zyn dat mensen die hun eigen fiets kwijt raken er dan maar een van een ander pakken. Nauwkeurige cijfers over bet aantal fietsen dat jaarlijks gestolen wordt zijn niet bekend. Wel worden de aan giften geregistreerd die bij de politie binnen komen in 1971 was dat aan tal bijvoorbeeld 37442 maar dit be treft maar een deel van de fietsen die gestolen wordt, omdat velen niet de moeite nemen naar de politic te gaan omdat zij denken dat dit toch niets helpt. Daar staat dan weer tegenover dat onbeheerd en niet op slot staande fiet sen die door de politie in beslag wor den genomen, in zeer veel gevallen door de eigenaars niet worden opge haald. Overal moet de politie dan ook van tijd tot tijd opruiming houden en dat gebeurt doorgaans door een publieke verkoping. Soms wordt er voor deze fietsen zonder eigenaar een mooie bestemming gevonden. Zo heeft een gemeentelijke politie eens de nog bruikbare fietsen ter be schikking gesteld aan toeristen om hen in staat te stellen op aantrekke lijke wijze de omgeving te verkennen. Nu vrijwel ovesal in het land volop fietsen te huur zijn, is een dergelijke dienstverlening door de politie niet meer nodig. Een nauwkeuriger inzicht omtrent het aantal fietsendiefstallen is enige tijd geleden aan het licht gekomen bij een uitvoerig onderzoek naar het fietsge bruik in Nederland. Toen bleek dat in één van iedere vijf gezinnen in de afgelopen vijf jaar een fiets is gesto len. Dat houdt in dat per jaar naar schatting zo'n 150.000 fietsen worden gepikt. Vaak zijn dat nieuwe fietsen, die zo tussen de f 200,en f 400, per stuk kosten. Dat zou dus bij een heel ruwe schatting, naar nieuwwaar- de gerekend, op 'n schade van zo on geveer veertig miljoen gulden per jaar komen. Het is dus echt wel belangrijk om tegen schade door diefstal de nodige maatregelen te nemen. Een voor de hand liggende beveiliging is een deug delijk fietsslot. Fietssloten zijn in ve le soorten (spaak-, ring-, cijfer-, ka- besloten enz.) in de handel. Het is ge makkelijk een goede keuze te doen. De fietsenhandel is daarvoor het aan gewezen adres. Vergeet nooit uw fiets, indien deze onbeheerd ergens wordt neergezet, op slot te doen. Ook niet als het voor een kort ogenblik is,* als u bijvoorbeeld ergens een bood schap moet doen. Dat voorkomt veel narigheid. Verzekering als aanvulling Naast een goed slot en niet-noncha- lant beheer zorgt een fietsverzekering voor aanvullende beveiliging tegen de geldelijke schade. Hoewel er al heel veel jaren fietsverzekeringen tegen diefstal en beschadiging bestaan, is het toch opmerkelijk dat velen hier van onvoldoende op de hoogte zijn. Het gaat dan vrijwel altijd om kom- binatie diefstal en beschadiging, bij voorbeeld tijdens transport door der den. Ook dat laatste is een niet onbe langrijk punt. Een fiets die inten sief wordt gebruikt heeft vele kan sen beschadigd te worden en zo dat men een verhoudingsgewijs flink be drag op tafel moet leggen om scha de te laten herstellen. Voor een fiets verzekering kan men zich wenden tot een schadeverzekeringsmaatschap pij of een assurantiebczorger. Er zijn ook fietsenhandelaren die voor zo'n verzekering kunnen zorgen en dat ge beurt dan bij aankoop van een nieu we fiets. Globaal gezien kan men zijn fiets verzekei'en tegen de geldelijke schade die geleden wordt door: Extra weekaanbieding Maandag halve kilo gesn. witte kool Dinsdag: kilo gesn. andijvie Woensdag: halve kilo gesn. rode kool Donderdag: kilo geschr. worteltjes plus peterselie Vrijdag: een kilo bananen Vanaf maandag 5 augustus weer loten verkrijgbaar. De dtebitamte: Mevr. van Dam de Laat Nagelhoutstraat 5 Telefoon 2728 DAMESKAPSALON Met meer dan 500 pony's, zwembad, speeltuin enz. Burg. v. d. Borchstraat 12 Telefoon 1748 Entree f 3.50 per persoon met gratis gebruik van tientallen spectaculaire attrakties. Stationsstraat - Telefoon 1216 Ter aanvulling van uw tuin nog voorradig Bij D0LLEKAMP in de Oranjestraat Begonia's Knolbegonia's Arikanen, Asters, Zinnia's, Geraniums, Fuchsia's Pracht wollen Berber tapijt (400 breed) per meter slechts 129. Zwaar nylontapijt (400 breed) per meter v.a. 59.75 Vinyl op vilt (200 breed) per meter vanaf 11.90 Novilon (uitsluitend voorradige dessins) voor de oude prijs. Tevens kunt u nog enkele dagen profiteren van onze opruimingskoopjes. extra voordeel nog snei even naar Voor uw vijver: diverse soorten Waterplanten Dp 29 juli ging van ons heen, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, grootmoeder en over grootmoeder Antje Botsma echtgenote van A. F. Y. Oostenbrug, op de leeftijd van 77 jr. Holten: A. F. Y. Oostenbrug Sneek: F. Th. Oostenbrug Hudson (Can.): A. G. Bruinsma- Oostenbrug B. G. Bruinsma Holten: Th. A. Oostenbrug G. H. Oostenbrug- Bongenaar Klein- en achterkleinkinderen G. J. Kraaij Fysiotherapeut van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus. Spoedgevallen de heer B. M. Nobel Telefoon 05704-2340 TUINCENTRUM TUINAANLEG Holterweg 56 Laren (G.) Telefoon 05738-387 Oranjestraat 69 - Tel. 1437 e Textiel en woninginrichting Agent Singer naaimachines Donderdag 8 augustus Ned. Herv. Kerk Kwekerij dagelijks geopend van 8-12 en van 13-17.30 uur. Zaterdags tot 4 uur. Aanvang 20 00 uur Wegens vakantie KOM DAN EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE SHOWROOM Daar vindt u o.a. „Digo" sierpleisters Kopp-Zeyher-Zeyko' tanbouwkeukens .Hacker" ilokkeukens ,Atag, Neff, Gagge- lau, Siemens" 'pparaturen Speciale aanbiedin gen tegels enz enz. van maandag 5 tot en met maandag 12 augustus SCHOENEN EN LEDERWAREN Holten, 2 augustus 1974 Schuttersweg 4 Overeenkomstig de wens vande overledene heeft de crematie in stilte plaats gehad. PRESENTEERT ZONDAG A.S. .Boerendèle" en ,,'t Keldertje" Handelsonderneming VOORZAAL: AANVANG 19.30 UUR Tot ziens in Boode Holten Telefoon 05483 - 2873 - 1503 D. H. v. d. Belt-Jansen en kinderen Dorpsstraat 39 Holten, augustus 1974 Dijkerhoek 49. Vrqdag 2 augustus 1974

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 2