Knipperlichten en borden 70 km nodig in Dijkerhoek Raadsvergadering Kerkdiensten Orgelconcert van Piet van Egmond laatste week Interkerkelijk Recreatiewerk WEEKEND DIENSTEN Jennekesmarkt weer druk bezocht Trekkers taboe Nieuwe avondcursussen moderne techniek Vragen van Kamerleden aan de minister VVV- v akantiepr ogr amma Na zeer druk bezoek Grote zomeraktie voor het Holten Fonds voor Intern. Hulpverlening van 12/26 aug. ONZE AGENDA Jongerenkoor „HELICON" Burgelijke stand Zomerexcursie Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Holten Snelste duif van J. W. Wïllems HOLTENS NIEUWSBLAD ljfcMrtAn»;A<. 10verzeiscraac /u, iel. uifMöó - zoi p»r millimeter (b,J contract lager). Abonnementsprijs f 3 75 per kwartaal, f T.50 per half jaar, f 15.- per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rab.-bank, Holten,l.g.g. H.ltens Nieuwsblad Vrijdag 2 augustus 1974 26ste jaargang - No. 31 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 -1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 -1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red- medewerker D- J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 005483 - 2699 Dijkerhoek maakt zich steeds meer zorgen over de verkeerssituatie aldaar t.w. de oversteek over de oude E8 van de Schoolweg naar de Stationsweg en omgekeerd. Er wordt op deze snelweg hard gereden en geconstateerd wordt dat lang niet alle automobilisten zich hou den aan de voor deze weg voorgeschreven 80 km per uur. Vooral uit de richting Holten dreigt het gevaar, omdat door de bocht bij de Rinkelaar de situatie van die kant niet overzichtelijk is en de auto's met grote snelheid het omstreden kruispunt naderen. Het gevaar is des te groter, omdat de drukke verkeersweg hoger ligt, dan de beide genoemde toegangswegen en het uitzicht vooral voor kinderen daardoor bemoeilijkt wordt. En juist om de kinderen maakt men zich zorgen. In de zomer steken hier de kinderen over uit Dijkerhoek, Espelo en Okkenbroek en omgeving, die gaan zwemmen in het natuurbad de „Looërmark" onder de gemeen te Bathmen, dat gemakkelijker be reikbaar is dan het natuurbad „Twen- haarsveld" aan de Ryssenseweg ten oosten van Holten. Maar ook buiten de zomermaanden dreigt het gevaar voor de jeugd, die de openbare lage re school in Dijkerhoek bezoekt. Er zijn op dit gevaarlijke kruispunt reeds eerder ongelukken gebeurd, waaronder met dodelijke afloop. De rijksweg is ter plaatse toen verbreed voor het aanbrengen van uitrij- en in- voegstroken en er zijn een aantal lichtmasten geplaatst, maar er is daar geen snelheidsbeperking inge voerd. In Dijkerhoek wenst men nu, dat door Rijkswaterstaat op behoorlijke afstand van het kruispunt borden met een maximumsnelheid van „70 km" worden geplaatst en een eind daarvoor knipperlichten, zoals men deze op tal van plaatsen op de Ne derlandse verkeerswegen kan aan treffen. Er is een gesprek geweest met de burgemeester, mr. W. H. Enklaar, gemeentewerken en rijkswaterstaat waarbij gevraagd is de genoemde bordenen knipperlichten te plaatsen. Van de zijde van Rijkswaterstaat zou toen betoogd zijn, dat men gedaan heeft wat mogelijk was en dat bepaal de wensen niet haalbaar zijn. De Dij kerhoekers zijn daar bepaald niet te vreden over. Men zal het er dan ook niet bij laten zitten als geen betere voorzieningen worden getroffen. Deze zaakzalnu waarschynlyk in een nieuw stadium komen nu de Tweede Kamerleden Wisselink (CHU), De Boer (AR) en Krosse (KVP) de minister van verkeer er waterstaat, naar aanleiding van pu- De gemeenteraad komt maandag, 0 augustus, om 19.30 uur in openba re vergadering ten gemeentehuize bijeen voor de behandeling van de volgende AGENDA 1. Onderzoek van de geloofsbrieven van hen, die tot lid van de raad' zijn benoemd. 3. Notulen van de vergadering van 14 juni 1974 en 25 juni 1974. 3. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 4. Voorstel tot verkoop van wegge deelten in verband met de aan leg van de E 8. 5. Voorstel lot verkoop van de wo ning Dijkerhoek 51. alhier. 6. Voorstel tot aankoop van grond van: a. Diaconine der Hervormde Ge meente Holten; b. NV Nederlandse Spoorweg gen te Utrecht; e. de heer H. W. Koopman, Neerdorp 101 alhier. T. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit tot verhuur van grond aan Gebr. Dikkers BV al hier. f. Voorstel tot het verlenen van een onderhandse opdracht tot: a. aanleg-verbetering van de Aaltinksweg; b. buitenschilderwerk o.l. Dorpsschool; c. aanbrengen nieuw plafond Zondag 4 augustus. 14.00 uur Dansen in café De Wippert (zie adv.). 19.30 uur Dansen in Bar-dancïng 'Boode' te Bathmen (zie adv.). Maandag 5 augustus. 19.30 uur Openbare vergadering van de raad ten gemeentehuize (zie agen da). Horlogerie Bouwhuis de gehele dag gesloten (zie adv.). Maandag 5 t.e .m. maandag 12 aug. Schoenhandel Gebr. Steunenberg we gens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 5 te.rn. vrijdag 9 aug. fysio therapeut G. J. Kraaij wegens vakan tie afwezig (zie adv.). Dinsdag 6 augustus. 8.00 uur Opruiming bij horlogerie Bouwhuis, Oranjestr. 29 (zie adv.) 19.45 uur Hervatting repetities Hol tense Muziekvereniging. 20.00 uur Hervatting repetities Her vormd Kerkkoor. Woensdag 7 augustus. 20.15 uur Hervatting repetitie Jon gerenkoor 'Helicon' in get». 'Irene'. Donderdag 8 augustus. 20.00 uur Orgelconcert Piet van Eg- mond in de Ned. Herv. Kerk (zie adv. en bericht). Zondag 11 augustus. 14.00 uur Start Oriënteringsrit MAC „De Holterberg bij „De Biester" in gymnastieklokaal Tuin straat. Voorstel tot deelneming in het VEG-Gasinstituut te Apeldoorn, i Voorstel tot wijziging van de ge meente- en bedrijfsbegrotingen 1974 (o.a. credieten verlichting Stationsstraat, Aaltinksweg" en afritten viadukt E 8, maken rio leringsplan recreatiegebieden, onderzoek bergingscapaciteit be staande riolering, uitbreidingen g.e.b., aankoop meubilair en gymnastiekmaterialen t.b.v. chr school in de Kol, groenvoorzie ning en speelgelegenheid in d« Kol, boekenfonds scholenge meenschap). Beantwoording van eventueel ingekomen schriftelijke vragen Woensdag 7 augustus a.s. beginnen de repetities van het Jongerenkoor 'Helicon' weer. De repetities worden gehouden in gebouw 'Irene' van 20.15 tot 22.00 uur onder leiding van Ineke van Jaarsveld-Kevelam. Behalve de leden hoopt men a.s. woensdag ook niewe leden welkom te kunnen heten. blikaties in enkele regionale bladen, vragen hebben gesteld over de ver keerssituatie in Dtykerhoek. Die vra gen luiden als volgt: 1. Is het de bewindsman bekend, weg Deventer-Holten zeer ge- dat de bocht bij Dijkerhoek in de vaarlijk is. met name doordat de oversteekplaats daar dagelijks door schoolgaande kinderen moet worden gebruikt? 2. Is die bewindsman niet van me- ning, dat het plaatsen van een met de hand bediende knipper lichtinstallatie en een snelheids beperking van 50 of 70 kilometer per uur het oversteken aanmer kelijk zou beveiligen? 3. Kan de bewindsman mededelen welke maatregelen hij denkt te nemen voor de veiligheid van het oversteken? Men zal in Dykerhoek en omge ving met belangstelling uitzien naar het antwoord van de minister, dat naar wij hopen positief zal zijn. Ned Herv. kerk: 8.30 en 10.15 u ds. De Vrijer, legerpredikant. Extra'col lecte: Alg. Stichting Gezinsverzor ging en Maatschappelijk werk Oppasdienst: mevr. Meilink, mevr. Louws en Alie Markvoort. Na de 2e dienst koffiedrinken met de vakan tiegasten in gebouw „Irene" Geref. kerk: 8.30-10.00 en 19.15 u. ds. F. de Jonge van Dokkum. In alle diensten is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor verbouw van de kerk. Tijdens d'e dienst van 10.00 u. Oppas dienst in gebouw „Rehoboth" (mej D. Verveda, mevr. Hulsman-Veld huis, Henriëtte Kolkman en Rikie Brinkman). Kindernevendienst mevr. G. Beld- man-Rietberg. R.K. kerk (geb. Irene): zaterdag middag 5.00 u., zondagmorgen 9 30 u. DIJKERHOEK; 9.30 u. ds. P. Lugtig- heid. Extra collecte: zie Holten NIEUW HEETEN (R.K. kerk)': za- terdag 19.00 u., zo. 8.00 en 11.00 u OKKENBROEK: 9.30 u. ds. M. d9 Heer. 1 De Jennekesmurkt was traditiegetrouw weer druk bezocht en reuze gezellig. De Jennekesmarkt op de laatsto avond van de 4e Lustrum Braderie was evenals voorgaande jaren weer dé attractie voor de jongelui en le honderden waren van heinde »-u ver vrijdagavond weer naar Holten gekomen om het evenement rond de in floodlight badende oude Dorpsto ren mee te maken. Enkele leden van de Braderiecom missie hadden een directiewagen van Krekels Wegenbouwbedrijf als kantoor ingericht en van hieruit we;> den via de geluidsinstallatie van „Radio sanders" uit Goor de jonge marktbezoekers aangespoord om de genummerde gele of rode kaarten (2 voor 1 gulden) te kopen van de le den van de Boerendansgroep Holten Het was weer eivol aan de voet van de toren waar elke jongen en meisje- probeerde door het opsteken van de kaarten en luid roepen van het num mer de' partner met hetzelfde num mer te vinden. Het eerste paar dat zich reeds vrij snel melde was Jan Euren, een 21 jarige textielarbeider uit Nijverdal en Annie Getkate (11 jaar) uit de Haarstraat in Holten. Zij kregen elk 25 gulden van Brade rievoorzitter J. W-ggers. De van radio t.v. en grammofoon plaat bekende organist Piet van Eg- mond zal donderdagavond 8 augus tus op uitnodiging van de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in het kader van het VVV-Vakantiepro- gramma een .populair concert ge ven in de Ned. Herv. kerk. Het programma dat de organist van de Grote kerk aan de Loolaan te Apeldoorn en vaste medewerker van de NCRV ten gehore zal brengen luidt als volgt: Koraalbewerking: „Wachet auf, ruft „.j clubhuis café in de Stationsstraat. Maandag 12 t.e.m. maandag 26 aug. Grote Zomeraktie 'Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening' (zie bericht). Dinsdag 13 augustus. 20.00 uur Feestavond met revue Schoolkring Dijkerhoek in zaal 'Het Bonte Paard'. Woensdag 14 augustus. School- en Volksfeest in Dijkerhoek. Vrydag 16 augustus. 20.00 uur Feestavond Schoolkring Zaterdag 17 augustus. School- en Volksfeest in Espelo. 20.00 uur Dijkerhoekse Revue in zaal 'Het bonte Paard'. Zondag 18 augustus. Start zondagsschool in gebouw 'Ire ne'. Zaterdag 24 augustus. 20.00 uur Dijkerhoekse Revue in zaal 'Het Bonte Paard'. Dinsdag 3 september. Zomerexcursie Vereniging voor Be drijfsvoorlichting Holten" (zie be richt). MAANDAG 5 AUGUSTUS Bezichtiging manege Beltman, Markeloseweg 8 van 14 tot 16 u. U kunt. een kijkje nemen in de stallen en manege. Tevens is gratis11 r Waar C°nsumpties verkriJgbaar zijn. Toegang DINSDAG 6 AUGUSTUS Bezichtiging kaasboerderij. U krijgt uitleg met een kaasproef je (geen bereiding te zien). U neemt de oude Larenseweg Hol ten-Laren, tot bij het bord „kaasboerderij". Kosten f 1.00 volw. kind. f 0.50. Aanvang 14.30 u. Adfes Beuseberg 93. WOENSDAG 7 AUGUSTUS Fietstocht onder leiding met bezoek aan een boerenherberg (boordevol met antiek). Vertrek 9.00 uur vanaf VVV-kantoor. Kosten f 0.50 p.p. Echt voor gezinnen' met kinderen. U moet zich voor dinsdag 17 u. opgeven. Bezichtiging en rondleiding in het pluim veebedrijf Barvelink Postweg Borkeld 80. U ziet de ontwikkeling v'an kuiken tof de productie van eieren. Er wordt een vrije gift gevraagd Aan vang 14 en 15 uur. DONDERDAG 7 AUGUSTUS Geen VVV vroege zwerftocht deze week. 20 u. Orgelconcert in de N.H.-kerk door Piet van Egmond met samenzang. Entree f 2,-. Wandeling onder leiding van het Staatsbosbeheer. Aanvang 14 u. Vertrek vanaf de picknickplaats „Heihuizen" links van de Toeristenweg. Bezichtiging kaasboerderij, zie opgave dinsdag, zelfde tijd en plaats. VRIJDAG 9 AUGUSTUS Warenmarkt aan de Kerkstraat (centrum dorp) van 14 tot 18 u. Van 20 tot 21.30 u. rondleiding met natuurfilm in het mu seum „Piet Bos De heer Bos is een gezellig causeur en ver telt u veel over de fauna van de Holterberg. Ligging aan de toeristenweg, naast het hotel 't Lösse Hoes. ALGEMEEN Alle dagen bezichtiging van de zwerfsteenslijperij Overmeen, Hochtweg 1, grens Holten-Markelo U treft er een steenplateau met 96 soorten zwerfstenen aan. Deskundige uitleg. Toegang f 1,-, kinderen f 0.50. Aan 't WV-kantoor Holten zijn o.a. verkrijgbaar alle ANWB- routes, Streekkaarten, Toeristenkaart Holten, Voetspoorkaart nr. 11 (2 mapjes met elk 7 fiets- en wandeltochten), f 1,50 per mapje. Elke dag is er ontspanning in de recreatietent hoek Borkeldweg - Landuwerweg. Zie hiervoor de aanplakbiljetten. I uns die Stimme Johann Seb. Bach Orgelconcert in D-groot George Fredr. Handel. uit Sonate VI (Varia ties over het Gebed de Heren) Felix Mendelssohn Bartholdy. Twee Koraalbewerkingen: A: „O Welt ich muss dich lassen" Johannes Brahms, B: ,Nun dianket alle Gott" Max Reger. Slot-improvisatie Piet van Egmond met aan het slot samenzang .Blijf mij nabij wanneer het duister daalt (Lied 392 '..Liedboek voor de kerken). Met begeleiding van de organist zullen verder in sa menzang worden gezongen Psalm 138 vers 1 en 3 en de bekende geeste lijke liederen: 'k Heb geloofd en daarom zing ik; De ware kerk des Heren en Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad. Het concert begint om 8.00 uur. De 2e prijs (elf f 12,50) was voor lood gieter Willem Jager (17 jaar) uit Markelo en de 18 jarige Anneke Bek- kemens uit Holten die werkzaam is in het Bejaardencentrum „Diessen- plas" te Holten. Vrouwe Fortuna was deze beide jon gelui wel heel erg goed gezind want ze wonnen ook de vierde prijs var een tientje. De derde prijs (elk drie rijksdaal ders) was voor electromonteur Henk ten Velde uit Holten en Ria Siege- rink, een 13 jarige scholiere uit Ben- telo. Artsen Van vrijdagmiddag 5.00 u. t.e.m. za terdagavond 10.00 u. dokier J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50. tel. 1870 en van zaterdagavond 10 u. tot maandagmorgen 8.00 u. dokter W. R. van Couwelaar, Holterenkstraat 18, tel. 2750. (Uitsluitend voor spoed gevallen). Voor boodschappen bel len 's morgens 11.00 u. en 's middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1 Hol ten, tel. 2356. Ambulancevervoer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g garage A. Müller, tel. 1320. Tandarts W. Pot, Catsstraat 46, Goor. tel. 05470-2279. Voor spoedgevallen 6-7 u. namiddag. Fysiotherapie Bureau wegens vakantie gesloten van maand'ag 5-8 t.e.m. vrijdag 9-8. Voor spoedgevallen de heer B. M Nobel, tel. 05704-2340. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdag9 van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 mevr. J. Belöman-Aanstoot. Dierenarts W. C. W. Wamelink, Churchillstraal 107, tel. 2004. HOLTEN Geboren: Gusta d.v. H. J. A. Bouwhuis en G. M. de Brou wer. Sandra Jantina d.v. A. J. Beuwer en H. J. Ebrecht. Simone d.v. H. A. Regterschot en A. G. Bos man. Johanna Hend'rika d.v. J. H. Koetsier en J. G. Fokkers. Overleden: G. H. Schoneveld, 78 jr. Ondertrouwd: A. Z. Hoefman, 25 jr., St. Anthonis ca. en R. E. Baltes, 20 jr. A. Hoekstra, 25 jr. en J. Pot- kamp, 23 jr. Gehuwd: J. G. Stam, 22 jr., en C. de Waard, 19 jr.. Rijssen. BEVOLKING Ingekomen: D van der Torre en gez. van Pijnacker. J. F. Fikkert en echtgen van Al melo. Mevr. J. B. Reijlink-Vos- kamp van Lochem. Mej. J. G. D. Koopman van Doetinchern. Mevr. A. J. J. Kettelarij-van der Linden van Rijssen. W. Berkhof en gez van Zutphen. G. A. van Geemen van Ootmarsum. I. M. P. van Wieringen en echtgen. van Arnhem. Mevr. H. C. F. van den Berg-Ver- molen van 's-Gravenhage. J. Jan sen en echtgen. van Groningen. -- Mevr. G. G. Paalman-Visser van Al melo. D. J. Wegen en gez. van Winterswijk. Y. H. Li van 's-Gra venhage. J. K. Ko van Ommen. S. P. Poon van Ommen. K Y Lok van Utrecht. Vertrokken: B. Oosterbeek en gez. naar België. W. Beijers en gez. naar Middelburg. M. van Spron- sen en gez. naar Urk. J. H Biele- man naar Goor. J. w. Roelofs er» gez. naar Markelo. L. Muller en gez. naar Duitsland. De protestdemonstraties van de boeren doormiddel van het blok keren van wegen met trekkers en andere voertuigen richten zich niet in de eerste plaats te gen de regering en de organen in Brussel, maar tegen de bur gers van dit land, die daardoor met nam? als weggebruikers in hun vrijheid worden belem merd en gedupeerd. Een duide lijk voorbeeld daarvan is hei geen in Groningen is gebeurd, waar vakantiegangers de over- steekboot naar Schiermonnik oog misten en waarschijnlijk pas de volgende dag hun reis ken den vervolgen. De op deze wijze gevoerde acties, nog wel tegen het advies van de standsorgani saties in, zijn onze boeren on waardig. Als voorbeeld hebben gestaan de acties van de Franse boeren, die in de loop der jaren reeds bij herhaling de weg op zijn getrokken en misschien de vele demonstraties in onze ste den voor alle mogelijke acties. Voor de acties der Franse boe ren geldt hetzelfde als in de aanhef werd gezegd van onze boeren. Van de demonstraties in de steden kan niet in alle geval len worden gezegd, dat zij an deren in hun vrijheid belemme ren of schade toebrengen. Men kan de boeren het recht van protest niet ontzeggen, dat recht bezitten zij evengoed als alle andere burgers, maar dan moet dat niet geschieden op een wijze, die anderen in hun vrij heid belemmert. Als de boeren protesteren willen tegen onrecht dat hen naar hun mening wordt aangedaan, dan moeten zij er 'n massale mars door Den Haag of door Brussel voor over heb ben, maar de trekkers dan thuis- gelaten. Met de trekkersacties zullen zij de publieke opinie niet op de juiste wijze beïnvloeden. De weg van het overleg moet eerst bewandeld worden en mocht dat niet baten, dan even tueel op mars naar Den Haag of Brussel. w. B. Het nieuwe cursusprogramma van de Stichting Nederlandse Technische School is belangrijk uitgebreid en be vat thans avondcursussen Industrië le elektronica, Medische elektronica, Industriële elektrotechniek, Antenne inrichtingen, Automatisering en Hy- drauliek-pneumatiek. Als nieuw idee lanceert de school ook Vak vizieravonden. In deze mini cursussen worden eveneens moderne onderwerpen behandeld te weten Toegepaste hydrauliek, Toegepaste pneumatiek, Meettechniek, Regel techniek. Vacuümtechniek, Toepas singen elektronische meetinstrumen ten. Toepassingen industriële thy- ristorregelingen. Economie voor de werkplaats, Mini-computers Milieu techniek: trillingen en geluid, Toe passingen kunststoffen en Bedrijfsfo- tografie. Alle cursussen zijn op de praktijk gericht en bestemd voor technische medewerkers, belast met onderhoud reparatie, toepassing of installatie van moderne systemen en appafa Op dinsdag 3 september a.s. orga niseert de Ver. voor Bedrijfsvoor lichting haar jaarlijkse zomerexcur sie. De tocht gaat dit jaar eerst naar het kasteel „Cannenburgh" te Vaas- sen en daarna bezichtiging van pa leis „Het Loo" met haar prachtige stallen en oude rijtuigen alsmede de tuinen. s Middags zal het nieuwe rundvee houderijproefbedrijf „de Waiboerhoe- ve" te Lelystad bezocht worden. Tot slot zal nog een bezoek gebracht! worden aan Urk. tuur. Elke cursus heeft één lesavond per week. De lessen beginnen in september- oktober a.s. in Amsterdam, Arnhem, Breda. Eindhoven. Enschede. Gro ningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Een prospectus met alle informa tie kan worden aangevraagd bij het centraal bureau van de Stichting Ne derlandse Technische School Jacob Mansstraat 61, Amsterdam. Tele foon (020) 157222. Maatschappelijk werk St- v°or Maatschapp. Dienstverle ning Midden-Overijssel, Joncheere- laan 134, Nijverdal. Bureau Holten: Gaardenstraat 33. F. W. Kraaije- Spreekuur: werkdagen 8.30-9.30 u maandagavond 18.00-19.00 u. of na té^ lefonische afspraak 1436-2298 bes 05486-4126. ë'S Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 4 aug. C. Dijk stra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Maart dag 5 tot en met zondag 11 aug. H. J- Moleman, Lageweg 13 tel. 1974, Aangifte .van gestorven d'ieren op za terdag van 9-11 u. aan het slachthuis tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 3 t.e.m. vrijdag 9 augustus ELECTRA: J. Kolkman, Gaarden straat 13, tel. 1368. GAS: H. J. Kolkman, Diessenplas- straat 32, tel. 2012. Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebu reau). 's NACHTS: tel. 1224 (G. W Kna pen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harm- sei). Het interkerkelijk recreatiewerk in de tent aan de Borkeldweg bij het zomer Jan Klem Nyenhuis en Margriet Hyweege. P Het programma ziet er als volgt uit: ZATERDAG 3 aug.: 18.30 uur Volleybaltoernooi voor^d^gasten8 10'0° Kampdicnst ds- H Twillert; 19.00 uur Avond MAANDAG 5 aug 10-12 uur Kindermorgen (4-12 j., kosten een kwartiert A-oÜÜG e 1 m 1 ddag f4"15 jaar. Kosten twee kwartjes) DINSDAG 6 aug.: 5.00 uur OCHTENDWANDELING" 10-12 uur; Kindermorgen (4-12 jaar, kosten f 0,25) 15.16 uur: Alternatief voetbal (volw. f 1.00, kind f 0.50) WOENSDAG 7 aug.; 10-12 uur Kindermorgen (4^12 jaar', kosten f 0 25)- 19.00 uur: Twentse KOFFIEMAALTIJD (Volw f 5- kind f4-t DONDERDAG 8 aug.: 10-12 uur Kindermorgen; 21.30 uur: DROPPING (16 jaar en ouder, kosten f2-) VRIJDAG 9 aug.: 10-12 uur Kindermorgen; 19.00 uur: Bonte Avond. ZATERDAG 10 aug.: 19 uur Levend Stratego (kosten f 0.50). ZONDAG u aug.10.00 uur Kampdienst o.l.v. de heer H. Cli. Vogely m mv het Hervormd Kerkkoor. -v* Het team hoopt dat dit programma naar de zin zal zijn en zal graag weer zeer velen welkom heten. Loopt u daarom gerust eens binnen. U heeft voor het vol gende jaar ,deeen of suggesties? Het team zal er graag nota van nemen! Het werk van diaken Zr. J. p. Koppert, die in vele Afrikaanse lan den adviezen geeft tot verbetering van de voeding, waarover U in vorige nummers van dit blad hebt kunnen lezen en in komende nummers nog zult aantreffen, is het doel waarvoor de opbrengst van de zomeraktie dit jaar bestemd is. De vele vaste bij dragers hebben inmiddels een ver zoek tot overmaking van hun jaar lijkse vaste bijdrage ontvangen, waar aan velen reeds gevolg hebben ge geven. Zij die hier, om vakantie- of andere redenen nog niet toe zijn gekomen worden beleefd verzocht hun bijdrage te willen overmaken op giro 875587 van de Rabo bank te Holten, onder vermelding van 'Hol tens Fonds voor Internat. Hulpverle ning'. met de toevoeging 'Vaste bij drage 1974'. Er kwam dit jaar reeds i'700,00 voor dit doel binnen. De vas te bijdragen variëren van f5,00 tot f 200,00. Ten einde dit belangrijke doel te doen slagen gaat tussen 12 en 26 augustus een legertje van ca.60 vrij willige medewerkers op stap om een gift van U hiervoor te vragen en U te verzoeken zich als vaste bijdrager te willen aansluiten. Jaarlijks wordt een bepaald doel centraal gesteld. Helpt U allen mee deze actie voor het Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening tot een succes te maken? Het plaatselijke comité. Door de PDV „De Bergvliegers" waren voor de wedvlucht Breda (138 km) 237 jonge duiven ingekorfd. lijd van lossing: 14.00 uur. Eer ste duif geklokt om 16.24.48 uur. V 5' 6' 12 14 14 15 30 35 en 42 J. W. Willems; 3 22 23 29 en 37 J Kruimelaar; 4 11 18 27 31 41 en 45 M. Lodeweges; 8, 33 en 44 H. J. ten Velde; 9, 26 A. Aanstoot; 10, 20 G. J. Egberts; 12 H. Wansink: 16 17 Jongman en Meester; 19 G. Steunen berg, 21, 28, 43 Jan Aaftink; 23, 32, 36, 38 en 46 A. ten Dam (1); 25 A. ten Dam (2), 39 Joh. Veldhuis; 47 W Aaf tink. Uitslag wedvlucht Roosendaal: 160 km. Lossing: 8.30 u. Eerste fuif bin nen 10.17.40 u. I en 21 H. J. ten Velde; 2, 9, 13 en 16 Jan Aaftink; 3, 12, 15 H. Wansink; 4, 6 G. Steunenberg; 5, 10. 19 M Lo» deweges; 7 8 en 18 A. ten Dam (2). II en 20 A. Aanstoot, 14 W. Aaf tink en 17 J. Kruimelaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1