Ballon wedstrijd Marjon Leonhart gekozen tot Braderie-koningin 1974 Zondagsdiensten Loco burgemeester Rietberg opende de Braderie Orgelconcert Piet v. Egmond GEEF ZE DE RUIMTE KERKDIENSTEN V W-v akantieprogramma Enorme belangstelling bij verkiezing Met het doorknippen van het lint liinlf" I GESLAAGD Feestmiddag voor de kinderen Open hare kennisgeving Tijdelijke Verkeersmaatregel ONZE AGENDA jubileum van pastoor Gevonden - Verloren Rijkssubsidie voor bibliotheken De heer J. W. Manenschijn, Beuse- berg 2 te Holten slaagde voor het di ploma .Technologische Bedrijfscon- trole" van de Landelijke Stichting Beroepsopleiding Levensmiddelenin dustrie te Apeldoorn. Voor pl.m. vierhonderd kinderen, waaronder een groot aantal dat met vakantie in Holten of omgeving is, was het woensdagmiddag in gebo „Irene" feest. De Braderiecommissie had met het laten optreden van de goochelaar mister Charlie in de roos geschoten want de kinderen hebben plm. 2 uur geweldig genoten. Soms was er een adembenemende stilte, maar het volgende moment daverden de lachsalvo's door de zaal als mr. Charlie een komisch nummertje bracht. Al met al een heerlijke mid dag voor de jongelui en de vaders en de moeders. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat zij in hun op 16 april 1974 gehouden vergadering in 't belang van het verkeer hebben besloten, door plaatsing van borden model 49 van bijlage II van het Re glement verkeersregels en verkeers tekens, jaarlijks, gedurende het bad seizoen. het parkeren aan de zuidzij de van de Nieuwendijk. voor zover be treft het gedeelte vanaf de Landu- werweg tot aan de uitrit van het va kantieverblijf „Twenhaarsveld", te verbieden. Holten, 26 juli 1974. burgemeester en wethouders voornoemd H. de Blaauw. loco-secretaris, J. Rietberg. loco-burgemeester. Begin juli heeft de Stichting Werk groep 2000 in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu, de N.V. Nederlandse Spoorwegen en de ANWB een publikatie uitgebracht onder de titel „Met het oog op Nederland - geef ons de ruimte". Dit boekje bevat een dertigtal dag tochten die per bus-boot, per fiets en te voet kunnen worden gemaakt door verschillende gebieden en steden van Nederland. De dagtochten sluiten ge deeltelijk aan bij bestaande NS-dag- tochten en ANWB-fietsroutes. Voor een ander deel zijn door de Werk groep 2000 zelf routes uitgezet in sa menwerking met verschillende mi lieuorganisaties en stedelijke aktie- groepen. Alle tochten zijn voorzien van route beschrijvingen (met kaartjes en illu straties) die de toerist of ieder een die eens zo'n tocht wil maken opmerkzaam maken op de knel punten die in ieder gebied te vin den zijn met betrekking tot de ruim telijke ordening en het milieu. Deze „oriënteringsritten" zijn be doeld als handvat voor bewoners van Nederland om zich op eenvoudige wijze bewust te worden van de zeer uiteenlopende wijze waarop in Neder land met de ruimte om ons heen wordt omgesprongen. Het boekje is een poging om 'de in spraak in het beleid inzake de ruim telijke ordening en met name in de Oriënteringsnota Ruimtelijke Or dening in Nederland op gang te brengen. Het is gericht op een breed publiek. Er wordt in Nederland veel In „Kalfstermanswëide" werden woensdagmiddag ter gelegenheid van de 4e Lustrum Braderie door kinde ren en ouderen vele hónderden bal lonnetjes opgelaten die bijna alle maal snel tot grote hoogte stegen en in oostelijke richting verdwenen. De ballonnetjes droegen als opschirft „OAD-reizen. Extra goed. Holten". Voor deze ballonwedstrijd zijn door de Braderiecommissie geldprijzen beschikbaar gesteld voor de groot ste afstand. Jongelui, die de aan de ballon bevestigde label terug krij gen moeten die inleveren bij de heer J. Wiggers, Kolweg 14, Holten. gesproken over het milieu en over ruimtelijke ordening. Deze publieka- tie geeft iedereen de mogelijkheid zelf eens te gaan ontdekken hoe mooi Ne derland nog is, maar tegelijkertijd krijgt men oog voor de vele zaken die het landschap bedreigen. Het boekje „met het oog op Neder land - geef ons de ruimte" is in 25.000 exemplaren verspreid en is gratis verkrijgbaar bij alle N.S.-sta tions, bij alle ANWB-kantoren, bij de provinciale VVV-kantoren en bij een twintigtal milieu- en landschapsorga nisaties. Bij de Werkgroep 2000 zijn ook affiches verkrijgbaar. De Werkgroep 2000 een lande lijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het opzetten en be geleiden van inspraakprocedures vraagt iedereen die deze zomer een tocht gaat maken ook iets terug te willen doen. Iedereen die een oriënteringsrit maakt wordt gevraagd zijn bevindin gen en zijn suggesties of aanbevelin gen op papier te zetten, zo veel mo gelijk verluchtigd met foto's, tekenin gen e.d. U kunt uw werkstuk opstu ren (voor 1 oktober a.s.) naar: Stich ting Werkgroep 2000 Postbus 2000 Amersfoort. Alle ingezonden werkstukken worden voorgelegd aan een jury, die de meest originele inzendingen selecteert. De ze zullen dan worden opgenomen in een vervolg-boekje, dat in het na jaar zal worden uitgebracht onder de titel „Geef ons de ruimte terug". Vrijdag 26 juli: Laatste dag 4e Lustrum Braderie. 14.30 u.: Warenmarkt in de Bosch- kampsstraat. 21.00 u.: Jennekesmarkt rond de Ou de Dorpstoren. Vrijdag 26 juli t.m. maandag 5 aug. Fa. Aaftink, horlogerie-optiek we gens vakantie gesloten. Zondag 28 juli: 13.30 u Grand Prix 500 cc motoren in Markelo (zie bericht en adv.). 14.00 u.: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 u.Dansen in Bar-dancing Boo- de te Bathmen (zie adv.). Maandag 6 augustus: 20.00 u. Hervatting repetities Her vormd Kerkkoor. Donderdag 8 augustus: 20.00 u.Orgelconcert Piet van Eg- mond in de Ned. Herv. Kerk (zie be richt). Dinsdag 13 augustus: 20.00 u: Feestavond met revue Schoolkring Dijkerhoek in zaal „Het Bonte Paard". Woensdag 14 augustus: School- en Volksfeest in Dijkerhoek. MAANDAG 29 JULI Bezichtiging manege Beltman, Markeloseweg 8 van 14 tot 16 u. kunt een kijkje nemen in de stallen en manege. Tevens is er een foyer waar consumpties verkrijgbaar zijn. toegang gratis. DINSDAG 30 JULI Bezichtiging kaasboerderij. U krijgt uitleg met een kaasproefje (geen bereiding te zien). U neemt de oude Larenseweg Holten- bij 'l bord 'kaasboerderij'. Kosten fl.00 volw., kind. f 0.50. Aanvang 14.30 u. Adres Beuseberg 93. WOENSDAG 31 JULI Fietstocht onder leiding met bezoek ;*ji een boerenherberg (boordevol met antiek). Vertrek 9.00 uur vanaf WV-kantoor. Kosten f 0.50 p.p. Echt voor gezinnen met kinderen. U moet zich voor dinsdag 17 u. opgeven. Bezichtiging en rondleiding in het pluimveebedrijf Barvclink Postweg Borkeld 80. U ziet de ontwikkeling van kuiken tot dé productie van eieren. Er wordt een vrije gift gevraagd. Aanvang 14 en 15 uur. 6 DONDERDAG 1 AUGUSTUS Ochtendwandeling onder het motto 'Zwerven door de Holter bergVertrek 6 uur vanaf VVV-kantoor. Deelname f 1.25 p.p. Mooie wandeling voor jong en oud. Opgave verplicht VVV-kan- toor. Wandeling onder leiding van het Staatsbosbeheer. Aanvang 14 u. Vertrek vanaf de picknickplaats 'Heihuizen' links van de Toe- ristenweg. Bezichtiging kaasboerderij, zie opgave dinsdag, zelfde tijd en plaats. VRIJDAG 2 AUGUSTUS Warenmarkt aan de Kerkstraat (centrum dorp) van 14 tot 18 u. Van 20 tot 21.30 uur rondleiding met natuurfilm in het museum Piet BosDe heer Bos is een gezellig causseur en vertelt U veel over de fauna van de Holterberg. Ligging aan de toeristen weg, weg, naast het hotel 't Lösse Hoes. Alle dagen bezichtiging van de zwerfsteenslijperij Overmeen Hochtweg 1, grens Holten-Markelo. U treft er een steenplateau met 96 soorten zwerfstenen aan. Deskundige uitleg. Toeffan? f 1.00, kinderen f 0.50. ALGEMEEN' Aan het VVV-kantoor Holten zijn o.a. verkritg- baar alle ANWB-routes, Streekkaarten, Toeristenkaart Holten, Voetspoorkaart nr. 11 (2 mapjes met elk 7 fiets- en wandeltoch ten). f 1.00 per mapje. Elke dag is er ontspanning in de recreatie- tent hoek Borkeldweg-Landuwerweg. Zie hiervoor de aanplak biljetten Advertenties 18 cent per millimeter (bij contract lager). Abonnementsprijs f 3.75 per kwartaal, f 7.50 per halt jaar, f 15.— per jaar, Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten,ï.g.g. Holtens Nieuwsblad NIEUWSBLA Vrijdag 26 juli 1974 26ste j^rgang - No. 30 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 -1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 -1356 Red. medewerker D- J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 005483 - 2699 Fysiotherapie jAiJe werkdagen, behalve dinsdag middag en donderdagochtend in 't Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 33. G. J. Kraay, tel. 2299. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-1 u u. bij mevrouw C. Krrijff- Dekker, tel. 1438, b.g.g mevrouw J. Beldman-Aanstoot, tei. 1799. Maatschappelijk Werk St. voor Maatsehapp. Dienstverl. Midden-Overijssel, Joncheerelaan 134, Nijverdal. Bureait 'Holten: Gaar-' denstraat 3, F. W. Kraayeveld. Spreekuur: werkdagen 8.30-9.30 u„ maandagavond 18.00-19.00 u. of na tel. afspraak 1436-2298 b.g.g. 05486- 4126. Dierenarts W. C. W. Wamelink, Churchillstraat 107, tel. 2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 28 juli B. Groot Ob- bink, Kozakkenstraat 2, tel. 1526. Maandag 29 juli t.em. zondag 4 au gustus. C. Dijkstra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Aangifte van gestorven die ren op zaterdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel; 1318.- Storingsdienst Zaterdag 27 juli te.m. vrijdag 2 au gustus: Electra: H. J. Wansink, La- geweg 9, tel. 2789. Gas: J. Bosschers Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsei). HOLTEN NED. HERV. KERK: 8.30 en 10.15 u. ds. P. Lugtigheid. Bed. HD. Extra collecte: Pastoraat buitenland. Oppasdienst: mevrouw van Iperen, Gerda Hols en Ineke Wolters. Na de 2e dienst koffiedrinken met de- va kantiegasten in gebouw „Irene". 10.00 u Jongerendienst in gebouw „Irene". GEREF. KERK: 8.30, 10.00 en 19.15 u. ds. F. de Jonge van Dokkum. In alle diensten is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor ver bouw van de kerk. Tijdens de dienst van 10.00 u. oppasdienst in gebouw „Rehoboth" (mevrouw Dij kink-Es- huis, mevrouw Beldman-Staman, Nel- leke Kolkman en mevrouw J. Schup- per-Veldhuis). Na de dienst van 10 u. „koffie-uurtje" met de vakantie gasten in gebouw ,-,Rehoboth". R.K. KERK (Oeb. „Irene"): zaterdag 17 u., zondag 9.30 u. Dijkerhoek: 9.30 u. ds. J. Steenbak ker Morilon Loysen te Holten. Extra colecte Bouwfonds „Bethanie". Okkcnbroek: 9.30 u. mevrouw G. I. ;de Heer-Berkhof. Uitgangscollecte „Kerkvoogdij". Nieuwe Heeten: R.K. KERK: zater dag 19,00 u., zondag 8.00 en 11.00 u. ter ingeschreven als Jannes Mos- sink) een demonstratie van ouderwet se dansen, zoals de valeta, de polka- wals, de Drikusman, Riepe, riepe gaste, de Hoaksebarger enz. enz. De ouderen en ook de jongeren en de kin deren mochten een danske maken met de boerendansers en hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt. Braderievoorzitter Wiggers sprak een woord van dank tot de gasten-ju- ry, de Holtense Muziekvereniging en de drumband en tot de familie Kalf- sterman voor het beschikbaar ste,- len van de feestweide. Tien Holtense schonen don gen mee naar de titelBraderie koningin 1974'. Staande v.l.n.r.' Evelien van der Meulen, Ria Rensen, Eg- hertien Reilink, de scheidende koningin Hendrika Teeselink, Johanna KoopmanJoyce Schip per en Henny Ehrecht. Zittend v.l.n.r.' Marietje Paal man, Alice Teeselink, de nieuwe koningin Marjon Eren- hart en Martje Russ. NIEUW HEETEN Hoewel pas toor dr. J. Hunfeld vanaf 1 februari jl. met emeritaat is en woont te Raal- te was het toch zijn vurige wens om zijn veertigjarig priesterjubileum te vieren samen met zijn familie temid den van de oud-parochianen te Nieuw-Heeten. Het moest een viering worden in ai- le zekerheid, pastoor Hunfeld eigen. Al was er weinig uiterlijk vertoon, de Nederlandse driekleur met pauselij ke wimpel voor de kerk en een sobe re versiering in het kerkgebouw, door de jubilaris werd een plechtige Hoog mis gecelebreerd op een wijze die iedereen aansprak en ontroerde. Het koor dat zong onder- leiding van dirigent Wolfkamp (de heer Hunne man, de eigenlijke dirigent, was we gens ziekte verhinderd) en de orga nist Jan Wanders, verzorgden geza menlijk op voortreffelijke wijze een mis van Perosi. Na afloop dankte pastoor Hunfeld' ie der die had bijgedragen tot deze vie ring, die voor hem tot een onvergete lijke dag was geworden. Na de Heili ge Mis was er in zaal Vree Egberts gelegenheid hem en zijn familie te fe liciteren, waarvan door vele paro chianen gebruik werd gemakat. Gevonden: herenfiets; zilveren armband; oranje regenjack; verze keringsplaatje brommer; blauw jas je; autosleutels; portemonnaie; groen kinderjasje; foto-toestel: kinderpor- temonnaie; fietssleuteltje. De 4e Lustrum Braderie is maandagavond van start gegaan met de traditionele verkiezing van de Braderiekoningin door een jury van vijftien zomergasten. Er ging een spontane ovatie op uit de menigte van naar schatting 2500 enthousiast meelevende bezoe kers, die zich voor de muziekkoepel in 'Kalf stermans weide' had verzameld toen voorzitter J. Wiggers bekend maakte dat uit de tien meisjes als Braderiekoningin was gekozen de 16-jarige Marjon Leonhart, Churchillstraat 74 te Holten. De knappe bondine was pas na een herstemming zeker van de titel. Er was een herstem ming nodig tussen haar en Martje Russ. Marjon gaat op de HAVO in Holten, heeft als hobby's lezen en klassieke muziek en verdient tijdens de va- canfie een extra centje als serveer ster in hotel „'t Lösse Hoes" op de Holterberg. De scheidende koningin Hendrika Teeselink heeft haar onder toejuichingen het gouden kroontje op de sierlijke blonde lokken gezet. Zij wenste haar „troonopvolgster" sterkte en een prettige tijd en bood een boeket bloemen aan. Voorzitter Wiggers wenste Marjon ge luk met haar verkiezing. Zij kreeg een waardebon van vijftig gulden en bloemen. Ook de andere meisjes kre gen een waardebon en hadden gratis toegang in zaal „Amicitia" waar het koninginnebal werd gehouden. RONDGANG Na de kroning en huldiging maakte de nieuwe Braderiekoningin in een open auto van Remie Bos, met H.M.V. en de drumband voorop, een ware zegetocht. Overal langs de rou te Larenseweg, Schoolstraat, Rietmo lenstraat en Oranjestraat en Dorps straat stonden vele mensen die haar hartelijk toewuifden. De rit eindigde bij zaal „Amicitia" waar het konin ginnebal werd gehouden met mede werking van „De Musketiers". Velen kwamen tijdens het gezellige bal de nieuwe braderiekoningin Marjon en haar vriend gelukwensen en de band speelde meer dan eens „Lang zal ze leven". BOERENDANSERS Voordat maandagavond de verkie zing van de Braderiekoningin plaats had, gaf de in het najaar van 1973 opgerichte Holtense Boerendansgroep onder leiding van spölleman „Ku- pers Jenske" (in het bevolkingsregis- De nieuwe Braderie-koningin MARJON LEONHART werd gekroond door de scheidende koningin HENDRIKA TEESE LINK Artsen Van vrijdagmiddag 5.00 u. t.e.m. maandagmorgen 8 u. (uitsluitend voor spoedgevallen) W. R. van Couwe- laar, Holterenkstraat 18, tel. 2650. Voor boodschappen bellen 's morgens 11.00 u., *s middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zuster M. v.d. Zand, Prinses ïr'ene- straat 7, Markelo, tel. 05476-1285. Ambulancevervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g. J. Aanstoot, tel. 02980-1338. Tandarts K. Brouwer, Boomkamp 10A, Rijs- sen, tel. 05480-3194. Voor spoedgeval len: 6-7 u. nam. Ook in het vorig vakantie-seizoen concerteerde van Egmond in Hol ten en er bestond toen voor dit con cert een flinke belangstelling. Verloren: zwarte portemonnaie, wit te portemonnaie; zwarte aktetas; hond. reu, chow-chow; damesfiets; autosleutel; heren-horloge; hond, teeef, Gronendaler; zwarte 3/4 heren jas; visakte; zwemkaart; damestas; zwemkaart. Staatssecretaris W. Meijer van Cul tuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk, heeft in een brief aan het Ne derlands Bibliotheek en Lectuurcen trum (NBLC) de lij bekend ge maakt van de nieuwe bibliotheken die in '74 rijkssubsidie kunnen krijgen. Het betreft 31 objecten. Bij de keu ze is zoveel mogelijk de nadruk .ge legd op het noorden en het zuiden van het land. Daar is vooral ook aan dacht besteed aan de schoolbïblio- theekdiensten die de verbinding moe ten onderhouden tussen het basison derwijs en het bibliotheekwerk. Ver der is gestreefd' naar vestiging van bibliotheken in landsdelen en stads wijken waar nop geen bibliotheek voorziening is. Deze beleidslijn zal in 1975' worden voortgezet. Tevens kondigt, de staatssecretaris dp uitvoering aan van het al in de CRM-begroting 1974 uitgesproken voornemen tot een structurele ver- hpfe-rinp van He rijkssubsidies voor de nnenhnrp bibliotheken met circa 3.5 oroee.nL Deze verhoging is verwerkt in He nieuwe subsidietab.pl die in- mïHHels aon d'e belanehebbcTrden is 'negezondon. De nieuwe oroienten, die overeen komstig Hit. bericht, vnnr subsiHie in onntpprVip" komen, zün vermeld op biigaande liist. Met het doorknippen van het lint door de Braderie-koningin werd de 4e lustrum braderie geopend. v.l.\n.r.' Braderie-ikoningin MARJON, loco-burgemeester Rietberg en Braderie-voor zitter WIGGERS. Loco-burgemeester wethou der J. Rietberg heeft dinsdag middag om even over half drie de Braderie die deze zomer voor de 20ste keer door de Bra deriecommissie in de Dorps kern wordt georganiseerd ge opend. Voor het officieel cere monieel, dat plaats had op het punt waar de Kerkstraat uit komt in de Oranjestraat, was de belangstelling groter dan ooit tevoren. Vele honderden, waaronder een groot aantal va kantiegasten, waren samenge stroomd om getuige te zijn van het doorknippen van het lint door de.maandagavond tot Bra- deriekoningin gekozen Marjon Leonhart: De voorzitter van de Braderiecom missie de heer J. Wiggers sprak na dat bloemen waren aangeboden aan koningin Marjon een woord van wel kom waarbij hij zich in het bijzon- dier richtte tot de heren wethouders J. Rietberg en W. ten Berge, als ver tegenwoordigers van het gemeente bestuur en tot de gemeente-secreta ris de heer G. J. Langenfaarg. Hij sprak tevens een woord van dank tot het gemeentebestuur voor de me dewerking die bij 'net organiseren van de 4e Lustrumbraderie weer werd verleend, tot het personeel van het G.E.B. en Gemeente Werken en tot de fa. J. Krekel en Zoon te Holten voor het beschikbaar stellen van een schaftwagen voor het onderbrengen van de geluidsapparatuur en hij wenste tenslotte de standhouders met de verschillende vermakelijk heden goede zaken. De Holtense Bra derie heeft bij de exploitanten 'n goe de naam. Men komt hier steeds weer graag terug en verschillende van hen bouwden rond de oude Dorpstoren sinds de eerste Braderie in 1954 schiettent, bumperspel, draaimolen etc. op. Dank aan commissie Loco-burgemeester Rietberg wenste dc Braderiecommissie geluk met dit 4e lustrum, er is een traditie ont staan die in Holten niet meer weg te denken is. Het is vandaag de dag geen gemakkelijke opgaaf om iets goeds te organiseren maar in Hol ten lukt dit na reeds voor de twin tigste achtereenvolgende keer en dat is zonder meer een felicitatie waard in 't bijzonder aan het adres van dc uit vijf personen bestaande commis sie. De Braderie mag ook gezien wor den als een onderdeel van het VVV- werk zo besloot de heer Rietberg die graag voldeed aan het verzoek, om by verhindering van burgemeester mr. W. H. Enklaar, het festijn te openen. Rondvraag Na de officiële opening maakte de Braderiekonigin in gezelschap van de beide wethouders, gemeentesecreta ris Langenbarg en de Bradeiïecom- missie een mndgang over het brade rieterrein waarbij zij kennis maak te met de verschillende standhouders die haar een groot aantal prachtige cadeaus aanboden. De van radio, tv en grammofoon plaat zeer bekende organist Piet van Egmond zal donderdag 8 augustus op uitnodiging van de Chr. Gem. Zangvereeniging „Soli Deo Gloria" een concert geven in de Ned. Herv. Kerk. Hij zal o.a. werken uitvoeren van G. F. Handel, J. S. Bach, F. Mendelsohn-Bartholdy enz Voor wat meer afwisseling zullen met begeleiding van héér van Egmond verschillende bekende geestelijke lie deren worden gezongen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1