Stier verkoos Zondagsdiensten PROGRAMMA TWINTIGSTE BRADERIE Deep Purple in „de Schure" Zaterdag 20 juli: „3e Schuredag Bruidspaar van de dag Onze agenda KERKDIENSTEN Laf en gemeen Stijging werkloosheid in bouw wegens stagnaties Programma Interkerkelijk recreatiewerk op de Borkeld V W -vakantieprogramma Geslaagd Jeugdsocieteit „De Schure BURGERLIJKE STAND ZOMERAVOND- ZANG Arbeidsreserve toegenomen Gevonden en verloren j HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 18 cant per millimeter (bij contract lager). Abonnementsprijs f 3.75 per kwartaal, 17.50 per half jaar, f 15.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rat Vrijdag 12 juli 1974 26ste jaargar*g - No. 28 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 - 1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kol weg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70. tel. 05483 - 2699 Rabo-bank, Holten, t. g. v. Holtens Nieuwsblad Vrijdagvoormiddag van plm. half elf tot elf uur zorgde een dol geworden stier, die was ontsnapt uit de slachterij van de firma Hogeslag aan de Slachthuisstraat te Holten voor enorme spanning en sensatie in Het Kolcomplex. Personeelsleden van de firma H. zetten meteen de achtervolging in doch het lukte niet om met een lasso de plm. 3 jaar oude stier te pakken te krijgen. Direct nadat het dier de vrijheid had gekozen werd jachtopzichter F. Russ gewaarschuwd die in de tuin achter de woning van de heer J. W. Stegink aan de Noordenbergstraat de stier bij het derde schot dodelijk trof. Bij een wilde ren door de moestui nen achter de woningen in de Berg manstraat en Noordenbergstraat was de stier toen al 2 keer door een ko gel geraakt. De jachtopzichter moest bij het schieten zeer voorzichtig te werk gaan want overal stonden en liepen buurtbewoners waaronder veel kinderen die van het gebeu ren niets wilden missen. In de verschillende tuintjes werd nogal wat schade aangericht en ook ontstond schade aan een wasd'roog- molen van de heer Stegink. Aan de T.H. te Enschede slaagde voor het examen ^Baccalaureus-Techni sche Wetenschappen" de heer H. van Voor het propaedeutisch examen Heun. P2 „Toegepaste wiskunde" slaag den de heren J. Aaftink en M-. Prins te Holten. Ned. Herv. kerk: 8.30 en 10.15 u. ds. Westland van Hellendoom. Extra col lecte „Kerk en Ziekenzorg''. Oppasdienst: Mevr. Ploeg, Henny Baitus en Alie Koopman. Na de 2e morgendienst koffie drinken met de vakantiegasten in gebouw „Irene". 10 u. Jongerendiertst in „Irene". Geref. kerk: 8.30-10 en 19 u. d's. Groot Enzerink van Visvliet. Tijdens de dienst van 10 u. Kinder oppas in gebouw „Rehoboth" (me vrouw Meijerink-Hasewinkel. mevr. J. Schuppert-Limbeek, mevr. W. Aan- stoot-Harmsen en Ria Potman). In alle diensten is de eerste collecte voor het Interkerkelijk Recreatie- werk en de tweede voor verbouw van de kerk. Na de 2e morgendienst „koffie-uur- tje" met de vakantiegasten in ge bouw „Rehoboth". R.K. Kerk Gebouw „Irene", za. 17 u. zondagmorgen 9.30 u. DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. P. Lugtig- heid. Extra collecte „Kerk en Zie kenzorg". OKKENBROEK: 9.30 u. ds. M. de Heer. Uitgangscollecte voor Jeugd- gebouw. NIEUW HEETEN R.K. KERK: za. 19 u. zo. 8 en 11 u. Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. tot zater dagavond 22 u. J. H. A. Bruins, Moienbelterweg 15 tel. 1280. Van za terdagavond 22 u. tot maandagmor gen 8 u. W. R. van Couwelaar, Hol- terenkstraat 18 tel. 2750. (Uitsluitend voor spoedgevallen). Voor boodschappen bellen 's mor gens om 11 u. 's middags om 4 u. Wijkverpleging Zuster P. T. v.d. Zwaag, Groene Kruisgebouw Markelo, Prinses Ire- nestraat 7 tel. 05476-1285. Ambulancevervoer Garage A. Muller tel. 1320 b.g.g. Joh. Aanstoot, tel. 2980 b.g.g.1338. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zatex-dags van 8-10 u. bij mevr. C. Kuijff-Dek- ker, tel. 1438, b.g.g. mevr. J. Beld- man-Aanstoot, tel. 1799. Tandarts H. F. Steunenberg, Pastoriestraat 42 Holten tel. 05483-1433. Spreekuur voor spoedgevallen 6-7 u .nam. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend, in 't Groe ne Kruisgebouw. Gaardenstraat 33 G. J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Bureau wegens vakantie gesloten tot en met 21 juli. Voor dringende zaken kan men zich wenden tot het bu reau te Nijverdal tel. 05486-4126. Dierenarts W. C. W. Wamelink, Churchillstraat 107 tel. 2004, Wachtdienst Vleeskeuringsdienst 13 en 14 juli II. J. Moleman, Lage- weg 13 tel. 1974. Maandag 15 t.m. zondag 21 juli II. ÜV. Goorman. Kol- weg 52 tel. 05483-15133. Aangifte van gestorven dieren op zatoi-dag van 9-11 u. aan het slacht huis tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 13 t.m. vrijdag 19 juli: electra: H. Heijink, Kolweg 44 tel. 2124. Gas: H. J. Kolkman, Diessen- plasstraat 32 tel. 9012. Brandmelding Brandmelding: overdag tel. 1252 (Po litiebureau) 's nachts tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). Maandag 22, dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 juli. (Wijziging voorbehouden). Maandag 22 juli: 19.00 uur: Optreden Boerendansgroep in de muziek koepel in „Kalfstermansweide". 19.30 uur: Verkiezing Braderiekoningisi door een jury uit de va kantiegasten. 20.00 uur: Groot Koninginnebal in zaal „Amicitia" o.l.v. Dans- en Showorkest „de Musketiers". DINSDAG 23 JULI: OFFICIËLE OPENING BRADERIE 1974. Woensdag 24 juli: 13.30 uur: Ballonwedstrijd voor de kinderen in „Kalfstermansweide", (13.00 uur aanvang verkoop ballonnen en labels a 25 cent per-stuk). 14.30 uur: Feestmiddag voor de kinderen met goochelaar Tsjoe in gebouw „Irene". 19.00 uur: Auto-Ralley_Cross M.A.C. „De Holterberg". Terrein na bij het viaduct. Een grandioos spektakel met volop spanning en sensatie Donderdag 25 juli: 19.00 uur „Waterfeest" in het zwembad „Twen. haarsveld", Rijssenseweg, georganiseerd door de Holtense Z.C. „Twenhaarsveld". Vrydag 26 juli: 21.00 uur: Jennechiesmarkt rond de Oude Dorpstoren. Prijzen: f 50.-, f 25-, f 15-, f I0-. ELKE AVOND GROOT DISCO-BAL IN ZAAL „AMICITIA", o.l.v. „KLUP '53". Alle vermakelijkheden en attracties op het Braderieterrein zijn dagelijks vanaf 14.00 uur geopend. Vrijdagavond 12 juli is in „De Schu re" de film „Deep Pux-ple and the Royal Philharmonic Orchestra" te zien. Op 24 septem 1969 kwamen er in de Royal Albe. .iall te Londen twee muziekwerelden tot elkaar, de hardrock groep Deep Purple en het Royal Philharmonic Orchestra. Jon Lord de bezielende organist en com ponist van Deep Purple heeft een concert gecomponeerd voor popgroep en orkest. Malcolm Arnold, de leider van het Royal Philharmonic Orches tra, ziet dit als een uitdaging en sa men met „Deep Purple" spelen zij het concert voor „gx-oup and Or chestra" voor een uitbundig publiek, dat in grote getale naar dit concex-t is komen luisteren en kijken. Dit al lemaal samengevat in de film Deep Purple in Concert, vrijdagavond 20,30 u. voor mensen van 16 jaar en ouder en zondagmiddag 14 juli om 14.30 u. voor alle leeftijden. Zaterdag 13 juli: 19.30 uur: ??????-avond (Kennismaking). Zondag 14 juli: 10.45 uxxr: Kampdienst. Maandag 15 juli: 15.0016.00 uur „De Wonderpan" (Speurtocht). Dinsdag 16 juli 21.00 uur: Dierengeluidspel (zeer spaixnend en boeiend). Woensdag 17 juli: 11.00 Picknick. 19.30 uur: Muziekfestival. Donderdag 18 juli: 21.00 uur: Dropping. Vrydag 19 juli: 17.00 uur: Broodbakken, broodeten, 'etc. Deze week staat in het teken van het thema „Vijf broden en twee vis sen". Ook de kindermorgens (elke morgen van 10 tot 12 uur voor kin deren van 412 jaar) en andere aktiviteiten (bijv. vrijdag 19 juli) staan in dit teken. Het team voor de komende week bestaat uit: Ineke Kolkman, Tineke Remmels, Paul Helmes en Klaas Dijkhuis. Eens per jaar organiseert de jeugd- sociëteit in en om „De Schure", Beu- seberg 63 de z.g.n. „Schuredag". Evenals voorafgaande jaren wordt dit weer een dag vol sport, spel en muziek. Het wordt, als alles mee zit, een geweldige manifestatie waar ie dereen zich kan vermaken door het zeer gevarieerde1 programma. Voor de muzikale omlijsting zorgen dit jaar Jules de Gorte en de beken de popgroep „Alquin" uit Delft. Het programma ziet er als volgt uit; Het begint al om 10.00 uur met een hopelijk komische volleybalwedstrijd tussen een team van de Holtense ge meenteraad en een Schureteam. Na de huldiging van de winnende ploeg en het uitreiken van de daarbij behorende „versierselen", zal er een korte koffiepauze zijn met daarna om 11.20 uur het optreden van de beken de Nederlandse artiest Jules de Cor- te. Dit optreden zal ongeveer ander half uur duren. Hiex-na, dus om 12.35 uur, zal er ge legenheid zijn om in „De Schure" brood en een kop soep te nuttigen. Het middagprogramma bestaat uit een touwtrekkerscompetitie om 13.15 uur, films uit de oude doos om 14.45 Het heeft er alle schijn van dat de laatste weken in het Kolcomplex eni ge jeugdige knapen het gemunt heb ben op het aldaar rondvliegend gevo gelte. Met name de merels schijnen het mikpunt van dit vandalisme te zijn. Dit is althans de enige verkla ring die gegeven kan worden voor het steeds groter aantal hinkende, vleugellamme- en zelfs dode merels welke in deze woonwijk worden aan getroffen. Gistermiddag was het zelfs al te gek toen enige kinderen een merel be zorgden bij mevrouw Pennewaard, Voorboerstraat 13. Van dit beestje waren de vleugels met een touwtje strak om de buik vastgebonden. Blijkbaar heeft het dier alles gepro beerd om op de wieken te kunnen gaan, waardoor het touwtje diepe vleeswonden in buik en vleugels ver oorzaakte. Het op een dergelijke brute manier omspringen met alles wat de natuur aan schoons te bieden heeft is niet al leen ontzettend laf, vals en gemeen, maar ook gruwelijk dom te noemen. Genieten van de vakantie is wanneer men de toch al steeds schaarser wor dende gevederde vrienden in hun zang en kleur weet te waarderen, doch nimmer door het zaaien van dood en verminking onder henI Laat daarom dit stuk onmisbaar na tuurschoon met rust!!!! Donderdag voormidduy vond de huwelijksvol trekking plaats tussen Janny Blankenberg en Jan Markvoort. Op zich wellicht niet zo'n bijzondere gebeurtenis in het maatschappelijk leven, ware het niet dat Janny al enige jaren leidster is van de C.J.V. jongerengroep „De Vriendenschaarte Holten, hetgeen een aantal leden aanleiding gaf om het prille echtpaar, ten gemeentehuize een huldeblijk te bezorgen. Vanwege zijn timmermansberoep was Jan Mark voort in staat hm toekomstig nestje, mede eigen handig te bouwen door de woning van de tavi. BlankenbergBetseberg 114, middels een verbou wing, geschikt tz maken voor bewoning door twee gezinnen. Blijkens haar voornemen zal het huwelijksbootje voor Janny geei belemmering vormen om de C.J.V. groepsleiding voorlopig normaal voort te zetten. uur en als „klapstuk" van de dag om 15.45 uur een alternatieve mode show met tegelijkertijd een theetuin met diverse soorten thee. Traditiegetrouw zal er 's avonds in gebouw „Amicitia" een bekende pop groep optreden, dit jaar is het „Al quin". Aanvang: 20.00 uur. Bij regenachtig weer wordt voorzien in een „regenprogramma". Geboren: Hilbrand zv B. Ebrecht en J. Brands. Overleden: J. Lammcrs oud 62 jr. W. Withagen-Huisman oud 73 jr. H. Blok oud 78 jr. J. A. Podt oud 18 jr. Ondertrouwd: J. Vincent oud 35 jr., Holten en L. J. Kamp, oud 26 jr., Borne. Gehuwd: J. W. Kettelarij oud 24 jr, Holten en A. J. J. van der Linden oud 18 jr, Rijssen A. A. J. Vrielink oud 22 jr, Olst en A. J. Meijerman oud 22 jr, Renkum. BEVOLKING Ingekomen: mej. B. Scholman v. Driebergen B. en G. W. Aansloot van Driebergen mevr. D. Schone- veldDe Vries en gez. van Rijssen H. Bronsvoort van Groningen G. H. Olthof van Bome. Vertrokken: mevr. G. A. Elzing- Habers naar Oudewater G. H. Re- terink naar Rijssen J. W. Jan sen naar 's-Gravenhage. in het programma „Kmaer- vakantieweek '74" was de Indianendag (woensdag 10 juli) weer een onbetwiste topper. Wat een plezierwat een spanning op de Holter berg in de omgeving van „Dikkersbosje" In de Ned. Hervormde kerk zal woensdagavond van half 8 tot acht uur in het kader van het Interkerke lijke Recreatiewerk voor de 3de keer „Zomeravondzang" worden gehou den. De te zingen liederen zullen eerst worden ingeleid, terwijl een korte schriftlezing en een orgelsolo de sa menzang zullen afwisselen. De Holtfse Motor- en Automobiel club „De Holterberg" organiseert op woensdag 17 juli een oriënteringsrit voor motorrijtuigen. De eenvoudige rit van 36 kilometer is uitgezet door de heren Joh. Arfman, H. Egberts en H. Heijink. Men rekent op een zeer grote deelname van vakantie gasten voor wie deze rit speciaal is bedoeld. De gemiddelde snelheid bedraagt 36 kilometer per uur zodat men al puz zelend en rijdend toch ook nog kan genieten van de prachtige natuur in de gemeente Holten. De eerste deelnemer zal om 19.30 uur van start gaan bij clubhuis café „De Biester" bij het station N.S. (In schrijven vanaf 19 u.). Er zijn een aantal prachtige prijzen beschikbaar. ving geweest. In de aanbodcijfers zit ten een aantal aan de bouw-verwaru te beroepen als electro-monteurs, C.V.-monteurs en loodgieters. In de stijging van de vraag zitten voor namelijk verspenende beroepen. Ge zien het gebrek hieraan, kan aan de ze vraag praktisch niet worden vol daan. Verdeeld over de gemeenten in het rayon Deventer bedroegen de werk loosheidscijfers ultimo juni als volgt: Tussen haakjes de cijfers per ultimo mei jl.: Bathmen 11 is 2.0 pet. (10 is 1.8 pet.), Deventer 490 is 3,0 pet. (443 is 2.7 pet.), Diepenveen 49 is 2.5 pet. (37 is 1.9 pet.), HOLTEN 28 is 2.5 pet. (29 is 2.6 pet.), Olst 19 is 1.0 (alsvoren), Raalto 85 is 2.6 pet (82 is 2.5 pet.), totaal 682 is 2.7 pet. (620 is 2.5 pet.). Vrijdag 12 juni 19.30 u. Officiële opening Chinees In disch Restaurant „Kwok Shing" (zie adv.) 20.30 u. Film „Deep Purple" in „de Schure" (zie ber. en adv.). Zaterdag 13 t.e.m. zaterdag 24 juli Loodgieters-bedrijf Lammers BV we gens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 13 juli 11.00 u. Chinees-Indisch Restaurant „Kwok Shing" geopend (zie adv.). Zondag 14 juli 14.00 u. Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 14.30 u. Film „Deep Purple" in „de Schure". 19.30 u. Dansen in Bar-dancing „Boo- de" te Bathmen. Maandag 15 juli 20.00 u. Algemene Ledenvergadering van RABO-bank „Holten" in hotel „Holterman" (zie adv.). Maandag 15 t.e.m. zaterdag 27 juli Stomerij „Moderna" wegens vakan tie gesloten (zie adv.). Woensdag 17 juli Gebr. Steunenberg, fa. J. W. Dolle- kamp en zn. en koopcentrum Won- nink de gehele dag gesloten. 19.30-20.00 u. „Zomeravondzang" in de Ned. Herv. kerk. 19.30 u. Oriënteringsrit MAC „De Hol terberg" (zie adv. en bericht). Donderdag 18 juli Opruiming in diverse zaken begint (zie adv.). Zaterdag 20 juli „Schuredag" (zie programma). Maandag 22 juli 19.00 u. Verkiezing Braderie-koningin 1974 in „Kalfstermansweide" m.m.v. HMV tamboerkorps en Boerendans- groep. Maandag 22-7 t.e.m. maandag 5-8 Fa. Aaftink, horlogerie-optiek we gens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 22 tot en met vrijdag 26 ju li Braderie in de Dorpskern. De stijging van de geregistreerde arbeidsreserve in het rayon Deventer met 0.2 pet. ten opzichte van juni 1973 een staging van 0.5 pet. moet voornamelijk worden toegeschreven aan de werkloosheid in de bouw en in de sector van het handels- en kan toorpersoneel. Zij is slechts voor een deel het gevolg van de inschrijving van jongelui, welke de scholen verlaten hebben. In de bouw steeg zij maar liefst met 24 mannen en onder het handels- en kantoorpersoneel met 15 mannen. De stijging welke ten opzichte van 1973 optrad is geheel te wyten aan de werkloosheidsstijging in de bouwnij verheid (plus 100). Bij de vrouwen is de toename van de werkloosheid wel voor het grootste deel het gevolg van een toename de jeugdwerkloosheid. De vraag naar mannen is toegeno men, ondanks de stijging van de ge registreerde arbeidsreserve. Overi gens is de vraag in de bouw, ondanks een verdubbeling ten opzichte van de maand mei j.l. nog slechts 1/3 van de geregistreerde arbeidsreserve. Bij de vrouwen daalde de vraag, met na me naar jeugdigen. De afgelopen maand steeg de werk loosheid in de BOUW tegen ver wachting. Bij een halvering 86-43 in juni 1973, is er thans een stijging 118-138. De meeste inschrijvingen zijn tijdelijk wegens stagnaties. De toe stand zal nog voortduren. De open staande vraag steeg van 25 naar 52 en ligt nu vrijwel gelijk met de situa tie in juni 1973 nl. 57-52. In de METAAL is in het aanbod ondanks de stabiliteit een verschui- GEVONDEN: 1 tas, regenpak, post duif, kar. VERLOREN: 1 damesfiets, 1 he renfiets, aktetas, 2 portemonnaies, 2 brillen, gouden armband, gestreepte kater, bankbiljet van f 10.-. GEVONDEN FIETSEN: 1. zwarte damesfiets (Gazelle) NO 1874613; 2. Groene damesfiets (Rivel) met groen geruit kinderzitje voor bagagedra ger; 3. Groene damesfiets met witte spoatborden( Ned. Leeuw) grijze ket- tingkast en kinderzitje; 4. Zwarte damesfiets met grijze fietstassen (Veeno) NO 445022; 5. Zwarte da mesfiets met blauw zadel; 6. Zwarte damesfiets (BSA) Stark Rider FF 13883; 7. Zwarte damesfiets (Arizo na) NO 148561; 8. Zwarte damesfiets. Al deze fietsen zijn door de rijkspoli tie te Holten de afglopen weken ge vonden en opgeslagen op het politie bureau te Holten, Reilinksweg 2- Bij vermissing wordt u verzocht zich op het politiebureau te melden. Maandag 15 juli: Bezichtiging manege Beltman, Markeloseweg 8 van 14.00 tot 16.00 u. U kunt een kijkje nemen in de stallen en manege. Tevens is er een foyer waar consumpties verkrijgbaar zijn. Toegang gratis. Dinsdag 16 juli: Bezichtiging kaasboerderij. U krijgt uitleg met een kaasproefje (geen bereiding te zien). U neemt de oude Larenseweg Holten-Laren, tot bij het bord „kaasboerderij". Kosten 1,volw., kind. 0,50. Aanvang 14.30 u. Adres: Beuseberg 9fi. Woensdag 17 juli: Fietstocht onder leiding met bezoek aan een boerenherberg (boorde vol met antiek). Vertrek 9.00 uur vanaf VVV-kantoor. Kosten ƒ0,50 p.p. Echt voor gezinnen met kinderen. Opgave verplicht tot dinsdag 17.00 uur. Bezichtiging en rondleiding in het pluimveebedrijf Barvelink, Postweg Borkeld 80. U ziet de ontwikkeling tot de produktie van eieren. Er wordt een vrije gift gevraagd. Aanvang 14.00 en 15.00 uur. Donderdag 18 juli: Ochtendwandeling onder het motto „Zwerven door de Holterberg" Vertrek 6.00 uur vanaf VVV-kantoor. Deelname 1,25 p.p. Mooie wandeling voor jong en oud. Opgave verplicht WV-kantoor. Wandeling onder leiding van het Staatsbosbeheer. Aanvang 14.00 u. Vertrek vanaf de picknickplaats ^Heihuizen", links van de Toeristen- weg. Bezichtiging kaasboerderij, zie opgave dinsdag, zelfde tijd en plaats. Vxqjdag 19 juli: Warenmarkt aan de Kerkstraat (centrum dorp) van 14.00 tot 18.00 u. Van 20.00 tot 21.30 uur rondleiding met natuurfilm in het museum „Piet Bos". De heer Bos is een gezellig causeur en vertelt u veel over de fauna van de Holterberg. Ligging aan de Toeristenweg, naast het hotel 't Lösse Hoes. Alle dagen bezichtiging van de zwerfsteenslijperij Overmeen, Hocht- weg 1, grens Holten-Markelo. U treft er een steenplateau met 96 soorten zwerfstenen aan. Deskundige uitleg. Toegang f 1.—, kinderen f 0.50. Aan het VVV-kantoor Holten zijn o.a. verkrijgbaar alle ANWB- routes. Streekkaarten, Toeristenkaart Holten. Voetspoorkaart nr. 11 (2 mapjes met elk 7 fiets- en wandeltochten), gehele week is er elke dag ontspanning in de recreatietent hoek Borkeldweg- Landuwerweg. Zie hiei-voor de aanplakbiljetten. Van 22 juli tot en met 26 juli wordt weer de jaarlijkse Braderie ge houden in de dorpskern.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1