Feestelijke opening van fa. J. H. Maats en Zoon Zondagsdiensten Afscheid met pannekoeken T ou wtreknieuws KERKDIENSTEN Ponykamp ,Bergruiters' zeer geslaagd Kindervakantieweek '74 van 8 t/m 12 juli Goede start recreatiewerk Valreep vakantie varia HOLTEN in de ban van Oranje ONZE AGENDA Viswedstrijd Schoolbouw V V .V -vakantieprogramma Eerste zwemdiploma leerlingen Dij kerhoekschool Ook bij slecht weer AFSCHEID VAN KLEUTERS Burgerlijke stand Expositie kunstenaars Almelose Openbare kennisgeving VERLENGING HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager). Abonnementsprijs f3.75 per kwartaal, f7,50 per half jaar, f15,per jaar, Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t. g, v. Holtens Nieuwsblad 26ste jaargang - No. 27 Vrijdag 5 juli 1974 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 - 1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483 - 2699 In de rij van de vele bedryfsvernieu- wingen welke dc laatste jaren óók in Holten plaats vinden, was het j.l. vrijdagavond verzamelen geblazen voor de familie, vrienden en beken den van de fa. J. H. Maats en zn., ter gelegenheid van de feestelijke ope ning van het geheel nieuwe bedryfs pand van dit ruim 70 jaar jonge ichildersbedryf, gevestigd aan Dorps straat 49. De openingshandeling, bestaande uit het ontsluiten van de toegangsdeur, werd verricht door de tegenover het bedrijf gevestigde caféhouder de heer Jan Maats. Hiert«h kreeg hij tevoren de sleutels aangeboden door Marjo lein, dochtertje van Herman Maats Na de openingshandeling sprak de heer Maats de firmanten toe met de Ved. herv. kerk: 8.30 en 10.15 u. «Si. J. SteentoaKker Morilyon Loysen. Êxtra collecte: Inwendige zending. Oppasdienst, mevrouw Van Bruggen, Annie Scheperboer en Mientje Schoo- lïa de 2e morgendienst koffie drin ken met de vakantiegasten in gebouw .Irene". Geref. kerk: 8.30, 10 en 19.15 u. ds. H. van Twillert. Tijdens de dienst van 10 u. Kinderoppasdienst in ge bouw „Rehoboth" (mevr. Stam-Bos- echers, Tonnie Aanstoot, Dinie Koor- des en Ria Bolink) en Kinderneven- dienst in de consistorie (mej. Sijs- ling-mej. Habers) In alle diensten Is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor verbouw van de kerk. Na de 2e morgendienst „koffie-uur- tje" met de vakantiegasten in gebouw „Rehoboth". ït.-k. kerk (gebouw „Irene") zater dag 17 u. zondagmorgen 9.30 u. OKKENBROEK: 9.30 u Heer. Uitgangscollecte NIEUW HEETEN R.K. Kerk: zaterdag 19 ds. M. de .Diaspora". Artsen Van vrijdagmiddag 17 u. t.m. maan dagmorgen 8 u. W. R. van Couwe- laar, Holter enkstra at 8 tel. 2750, uit sluitend voor spoedgevallen. Voor boodschappen bellen 's morgens om 11 u. en 's middags om 4 u. Wijk verpl eging Zuster J. E. Duncan, Groene Kruis- gebouw, Gaardenstraat 33, Holten, tel. 1436. Ambulancevervoer Garage A. Müller tel. 1320- b.g.g, tel. 2980-1338 (Jóh. Aanstoot). Gezinsverzorging Alle werkdagen, behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker tel. 1438 b.g.g. mevr. J. Beldman- Aanstoot tel. 1799. Tandarts E. A. Witkop, Wierdensestraat 118, Rijssen tel. 05480-2260. Voor spoedgevallen 6-7 u. nam. Fysiotherapie Wegens vakantie gesloten t.m. za terdag 6 juli. Voor spoedgevallen bel len B. M. Nobel tel. 05704-2340. Maatschappelijk werk Bureau wegens vakantie gesloten van 6 t.m. 21 juli. Voor dringende zaken kan men zich wenden tot het bureau te Nijverdal tel. 05486-4126. Dierenarts W. C. W. Wamelink, Churchillstraat Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 7 juli C. Mein- dertsma. Bergmanstraat 12 tel. 1290. Maandag 8 t.m. vrijdag 12 juli J. Hof, Schepenenstraat 16 tel. 1697. Aangifte van gestorven dieren op ze- terdag van 9-11 u. aan het slacht huis tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag G t.m. vrijdag 12 juli: Elektra: H. Huisman. Kolweg 42, tel. 1498 Gas: J. Bosschers, Beuseberg- 54, telef. 1945. Brandmelding Brandmelding: overdag tel. 1352. (Politiebureau: 's nachts tel. 1224 (G. W. Knapert) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). woorden: Graag bied ik u de sleu tel van dit fraaie nieuwe bedrijfspand aan en wens u toe dat hetgeen u zich bij de plannenmakerij hebt voorge steld óók mag verwezenlijkt wor.cTen. Ik hoop dat u met dit nieuwe bedrijf veel succes mag hebben. VAN VERLEDEN NAAR HET HEDEN In de lange wintermaanden stond de schilder aan de potmolen en maal de zelf zijn verf. Buiten was het weer te koud en te guur om te wer ken. De verf droogde niet en binnen lieten alleen de rijke luiden schilde ren. De verf moest fijn zijn en daarom werd de potmolen scherp afgesteld zodat het draaien zwaar werk was. Zó ongeveer werkte de schilder in het begin van deze eeuw en zo werkten óók de beide gebroeders Maats, die in 1904 hun bedrijf in Holten begon nen. Hun naam 'heeft in 1974 nog een zeer bekende klank in Holten en om geving. Na de laatste wereldoorlog hebben de beide broers (Jan en Johan) de zaak verder doorgezet terwijl in 1969 Herman Maats in d'e zaak werd op genomen, wardoor in 1970 het be drijf een naamsverandering onder ging in fa. J. H. Maats en zn. We schreven het reeds, vroeger maakten de schilders hun verven zeT!. Sommigen deden het zó goed dat hun collega's hun verzochten óók voor hen de verf te willen maken. Zo ontston den in Nederland een aantal' zeer be kende verf fabriek en. Door de massa- produktie van deze fabrieken was het zelf maken van verf door de schil der op den duur niet meer lonend en ging deze zich toeleggen op de door verkoop aan de doe het zeivers. Dit zelf doen was in vroeger tijden maar een financiële noodzaak, terwijl het in onze dagen meer als een nut tige vorm van vrije tijdsbesteding ge zien moet worden. Ondernemers die hun tijd verstonden, zorgden ervoor de particulier op de wenken te bedienen. Zij immers wa ren, als vaklui, de enigen die de ver koop vergezeld konden doen gaan van terzake kundig advies. Ziehier het ontstaan en de groei van de Fa. Maats. Aanvankelijk schoor voetend begonnen in een winkeltje van een kleine 20 vierkante meter, be schikt men thans over een zeer mo- derhè bedrijfsruimte van ruim 100 m2. Marjolein Maats vond het geweldig dat ze de sleutel aan mocht bieden. Naast een volledige voorraad verven is dit hyper moderne bedrijf voorzien van een uitgebreide collectie behang, allerhande snufjes voor de „Doe het zeivers" en keramische siervoorwer pen. De bouw van dit nieuwe bedrijfspand werd gerealiseerd door: Architectenbureau Potkamp-Beeftink (ontwerp), Jansen en Klein Velder- man, metselwerk, fa. B. J. Vukkink en zn, timmerwerk, fa. J. van Brug gen en zn. Electra, J. Lammers, lood- gieterswerk, G. Spakman, stucadoor. Uiteraard was het schilderwerk van de fa. J. H. Maats en zn. Voor de eerste maal in dit seizoen namen leerlingen van de o.l.s. te Dij- kerhoek deel aan het in het natuur bad „Looërmark" te Bathmen gehou den diploma-zwemmen o.l.v. bad meester Nieuwenhuizen en een ver tegenwoordiger van de K.N.Z.B. Het diploma A werd behaald door: Annie Ebrecht, Jannie Hoekman, Gerrit Beunk, Erik Rensen, Betsie v.d. Worp, Reinier Feddema en Ge- ke Markvoort. Voor het diploma B slaagden: Ina Boode, Johanna Meu- leman, Wim Rensen, Erna Broek huis, Henk Rechterschot, Dinie Vor- kink, Henk Haverslag, Erik Nij- kamp en Thea Markvoort. De jongelui van de ponyclub „Bergruitertjes" hebben heerlijk ge noten van een reis (per pony) en een tweedaags verblijf op ce kampeer boerderij van de familie Wagenvoort in de omgeving van Vorden. De groep van dertig ruitertjes maak te de rit (o.l.v. mevr. Brouwers-Vos man en de heer Bronsvoort) via La ren Groot Dochteren, Veldhorst en het Almerveld (even uitblazen) en arriveerde 's middags om pl'm. 3 uur op de plaats van bestemming. De pony's kregen een plaats in de De hal van de o.l.s. in Dykerhoek was ter gelegenheid van het afscheid van mevr. Holtland meester Groot- hengel en de zesde klassers veran derd in een eetzaal met leuk gedek te tafeltjes waaraan de kinderen, le den van de oudercommissie met hun dames en het onderwijzend personeel zaten om te smullen van heeriyke pannekoeken die in een „grote-m: pan" waren gebakken door de ouder- eommissie. Tijdens de „smulpartij" boden de kinderen meester Groothengel, die m.i.v. 1 augustus is benoemd tot le raar aan de LEAO-school te Deven ter als afscheidscadeau een slaapzak en een luchtbed aan. De voorzitter van de Oudercommissie de heer J. Veneklaas offreerde namens de ou ders een autoradio. Voor mevr. Holt land die tot aan de vakantie aan de school als tijdelijk onderwijzeres was verbonden waren er bloemen en een zakatias en ook mevr. Groothengel entving een mooi boeket. De kinderen wisten intussen wel raad met de bijna driehonderd pannekoe ken. Meester Groothengel een groot kenner kreeg ze klaarge maakt volgens een speciaal „Dieker- hoeks" recept. Het „diner" werd muzikaal opgevro lijkt door de blokfluitgroep waarbij Evenals vorig jaar wordt er ook nu weer een kindervakantieweek geor ganiseerd door de Stichting voor So ciaal en Kultureel Werk voor Holten. Er zijn nu al een stel vrijwilligers flink aan de slag gegaan om er van 8 t.m. 12 juli samen - et de kinde ren van 6 t.m. 12 jaar weer een dolle boel van te maken. Het programma ziet er zo uit: Maandag 8 juli: 14.00 uur: Straatte kenen aan de Pannebakkersstraat. 14.30 uur: Modeshow in het „Kolnös". De kleren worden hier zelf gemaakt. 15.30 uur: Showen van de kleren in het „Kolnös", samen met dé'straat tekenaars. 14.00 uur: Viswedstrijd vertrek van af het „Paalhuus". Wel zelf hengel en aas meebrengen. Dinsdag 9 juli: 14.00 uur: Sport en Spel, rondom het „Paalhuus". We doen o.a. ringsteken, fiets- en .auto- pedrace, verspringen, hoefijzer gooien en nog veel meer. Woensdag 10 juli: 10.30 uur: India- nendag. Vertrek vanaf het „Kolnös'1 en de Scholengemeenschap. We zijn om vier uur terug. Donderdag 11 juli: 14.00-16.00 uur: Puzzeltocht. Vertrek vanaf het Kol nös. Opgeven vóór donderdag. Vrydag 12 juli: 14.30-16.30 uur: Doe- feest bij het „Paalhuus". Je kunt hier naar hartelust timmeren, schil deren, solderen enz. Mocht het-regen dan gaan-we gewoon door, alleen is het programma dan wel zo gemaakt dat we toch niet nat worden. Bij regen wordt je dus ver wacht in het „Paalhuus". Als je de hele week mee wilt doen kun je in het „Paalhuus" een week kaart halen voor 3 gulden. Dit kan óok nog'óp maandag 8 juli. Onze raad is: haal zo'n kaart 'dan ben je zeker van een plaats. Maar je mag natuurlijk ook meedoen voor 75 cent per dag. Is iets je nog niet duidelijk dan kun je het „Paalhuus" bellen, tel. 2755. Zijn er noe vrijwilligers die ons een handje willen helpen bel dan ook even. Tot ziens op maandag 8 juli. De leiding van de Kinderva kantieweek. De eerste week van het recreatie- werk van de Interkerkelijke Recrea tiecommissie in de tent aan de Bor- keldweg is door de slechte weersom standigheden niet altijd volgens plan verlopen. Het programma moest wat het buitengebeuren betreft nogal eens gewijzigd worden maar al met al toch wel eèri geslaagde openingsweek. Het team dat alles „runde" bestond en zal ook de komende week bestaan uit Ineke Vukkink, Jolande v.d. Ma de, Jan Wassing en Rita Beldmay. Het programma voor de week van zondag 7 juli t.e.m. vrijdag 12 juli ziet er als volgt uit: Zondag 7 juli; 10.45 uur kampdienst. Voorganger ds. A. Schellevis. Maandag 8 juli: 10-12 u. Kindermor gen, 14.00 u. Volleybalwedstrijd. Dinsdag 8 juli: 10.30 u. per boeren wagen naar pick-nick plaats ergens in het bos. Iedereen mag mee. Brood meenemen! Voor ranja wordt ge zorgd. Kosten f 1, Woensdag 10 juli: 10.00-12.00 u. Kin dermorgen, 21.30 u. Dropping. Opge ven in d'e tent. Donderdag 11 juli: 10-12 u. Kinder morgen, 19.00 u. Twentse koffietafel. Kosten f 5,p.p. (kinderen f 4.00). Voor woensdag opgeven in de tent Het Interkerkelijk Recreatie- werk ging van start met een introductie-avonddie muzi kaal en vocaal werd omlijst door (v.l.n.r.) Ineke Vukkink Rita Beldman, Jolanda v.d. Ma de en Jan Wassing. Vrydag 12 juli: 10-12 u. Kindermor gen, 19.30 u. „Bonte avond" in de tent. de leuke wijsjes door de kindei en weiden meegezongen. Nadat de laatste pannekoek z'n weg had gevonden bedankten mevr. Holt land en meester Groothengel voor de cadeaus en werd in de hal van de schoei met een handdruk afscheid genomen van de scheidende leer krachten. Tijdens een gezellig samenzijn werd woensdag de kleutercursus in Dijker- hoek voor dit seizoen afgesloten. Geassisteerd door de dames Vlogt- man, Haverslag en Nikkels werkte mevr. van Heerde een bont program ma af dat bestond uit tal van leuke spelletjes enz. Een hoogtepunt was ongetwijfeld de patatmaaltijd. De oudste groep nam afscheid omdat ze over enkele weken naar de „gro te" school gaat. De cursus in Dijkerhoek trekt kleu ters uit de verre omgeving en voor ziet zeer zeker in een grote behoef te. Er wordt twee morgens les gege ven in het gebouw „Bethanië". De nieuwe cursus (voor kleuters van mi nimaal ongeveer 4 jaar) begint op maandag 19 augustus. Nadere informatie wordt graag ver strekt door mevr. Vlogtman. wei en de jongelui lieten zich maaltijd die bereid was door de heer Dijkgraaf goed smaken. Zaterdagavond gingen ze op speur tocht, zondagmorgen was er een bui- tenrit en 's middags werd er een sportieve strijd geleverd om de fraaie prijzen die de heer Dijkgraaf ter bi schikking had gesteld. Uitslagen: Klasse B: 1 Paulien Wansink, met „Tanny" 223 pnt.. 2 Astrid Dijkgraaf met „Scout" 220 pnt., 3 Jeromé Wol- ters met „Chiefcola" 214 pnt. 4 Gea Barvelink met .Fjoeri" 206 pnt., 5 Jan Prins met „Donar" 205 pnt.. 6 Ria Veneklaas met „Furie" 199'/i pnt., 7 Jan Pieffers met „Furiosa" 199 pnt. Klasse L: 1 Marieke Robers met „Shetlv" 239 pnt., 2 Lianne Feddema met „Ranö'y" 229'/i pnt,. 3 Ineke Nij- enhuis met „Katinga" 227l!i pnt. 4 e.e. Hans Barvelink met ,Rex" 227'/: pnt. en Vera Steunenberg met „Ca- limero" 227V* pnt., 6 Jan Bronsvoort met „Aprice" 227 pnt., 7 Ivonne Fed dema met „Counter" 226 pnt. Het was een onvergetelijke vakantie- tocht. Geboren: Hermannes z.v. F. H Klein Horstman en S. Wieldraaijer. Hendrik Jan z.v. H. J. Nijenbuis en A. Meerman. Ellen d.v. F. H. Kuiper en W. B. Keurhorst. Johan na o' v. A. Klein Velderman en J. II Stukker. Overleden: J. Willems-Koopman, 84 jr. Ondertrouwd: A. J. F. Koopman, 23 jr., Raalte en H. A. Klein Nulent, 22 jr.. Holten. H. J. Markvoort, 24 jr., Holten en J. G. A. Blankenberg. 23 jr.. Holten. BEVOLKING Ingekomen: M. K. H. Weidlich van Duitsland. A. Hofhuis en gez. van Diepenveen. H. van Diepen van Steenwijk. J. A. Groot en echtgen. van Alphen aan de Rijn. Vertrokken: G. E. M. Kroon en gez. naar Voorst. Mej. W. H. J. de Wit r.aar Rotterdam. J. G. Blaset en cchtgen. naar Goor. Het bestuur van de H.H.V. „De Rietvoorn" heeft voor de 2e keer in dit seizoen een viswedstrijd uitge schreven. Deze keer gaan de henge laars het proberen in het kanaal Vroomshoop-Zwolle bij de Hancater- brug (weg Hellendoorn-Ommen). De wedstrijd begint om 18.30 uur. Het ging er zondag zeer spannend toe op het laatste toernooi voor het Nederlands kampioenschap trouwtrek- ken. Vooral in de 720 kg, klasse was een summum aan spanning. „Heure" dat op het vorige toernooi 1 puntje boven „Bekveld" eindigde kreeg het zeer zwaar te verduren en moest aan „Warken" 2 punten afstaan en dat be tekende voor „Bekveld" met 92 pun ten de titel in de 720 kg. klasse. 2. Heure 90 punten, 3. Eibergen 71 punten, 4. Warken 55 punten, 5. OKIA Holten 40 punten, 6. ÊHTC 35 punten. 7. Houvast 0 punten. „Toer '74" het maandelijks orgaan van de Ned. Jeugdherberg Centrale, geeft in het juni-nummer op de val reep veel vakantie varia. Het zijn 32 pagina's vol vakantietips, die op kor te termijn te realiseren zijn. De NJHC staat er borg voor. Men kan dus gerust by het Centraali Bureau of by een van de jeugdherbergen aankloppen. Ook de VVV-kantoren o.a. in onze eigen woonplaats kunnen in dit opzicht van dienst zijn. Het nummer bevat o.m. creatieve doe-het-zelf weken van 13-20 juli en van 20-27 juli in jeugdherberg „Ei kelkamp" te Eist (U.), Den Haag- Scheveningen. Kant en klaar in jeugd- heberg „Ockenburgh", Den Haag (Loosduinen), creatief stoeien met het milieu van 1320 juli en van 27 juli3 aug. in Heemshoeve" te Emst-Epe, geduren de laatstgenoemde perioden „Avon tuur in de Biesbosch" in „De Meer paal" te Dordrecht, 7 dagen Zuid-Ve- luwe met 12 activiteiten tussen 28 ju ni en 10 augustus in de jeugdherber gen „Alteveer" te Arnhem en ..De Zilverberg" te Doorwerth, paardrij- en en zeilen in resp. Denekamp. Meppel, Roden en Terborg en Heeg, De Kaag, Sneek en Reeuwijk. Voor het bestuur van de Vereni ging tot Stichting en Instandhouding van een „School met de Bijbel" te Holten is de bouw van een nieuwe school in het Kolcomplex opgedra gen aan de fa. H. Koopman, Kerk- hofsweg te Holten. Er werd voor deze bouw-onder archi tectuur van het architectenbureau E. Reitsma te Twello als volgt in geschreven Fa. H. Koopman en Zoon, Holten f 385329,—. fa. J. W. Nijland en Zn. Holten f 394400,.— fa. B. J. Vukkink en Zn. Holten f 404508,fa. Ter Harmsel, Holten-Rijssen f 414294, Schilderwerk; fa. A. Schipper. Hol ten f 34149,24. fa. H, J. Stukker en Zn. Holten f 34236,24. Dekvloeren: fa. Gebr. Schuppert, Holten f 8799,—. Onder het motto „Kijk en Koop" houdt de belangengroep van de Al melose kunstenaars van 6 tot en met 31 juli een expositie in de Waag te Al melo. Deze tentoonstelling is open van 10-16 u. woensdag- en vrijdag avond ook van 19-21 u. Zaterdagmid dag 6 juli om 16 u. geschiedt de ope ning door cabaretier Rolf Sprong, waarbij iedereen welkom is. Voorts bevat het nummer inlich tingen over parachutesprinen op Te xel, zweefvliegen in Axel, tal van trek tochten in het buitenland en fietstoch ten in eigen land o.a. vanuit Nijver dal. Aandacht wordt ook besteed aan de hengelsport, de .afschuwelijke vo- gelmoord in Italië en tips voor ver standig liften. termijn indiening aanvragen aanvullende huursubsidie Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat de termijn van indiening van aanvragen om ver strekking van een aanvullende huur subsidie met drie maaden is ver lengd, zodat als sluitingsdatum geldt 1 oktober 1974. Indien de huur ter zake van een woning na 1 juli 1974 doch voor 1 april 1975 ingaat, geldt een indienings- termijn van drie maanden na de da tum waarop de huur is ingegaan. Holten, 5 juli 1974 Burgemeester en wethouders voor noemd, De secretaris, G. J. Langenbarg. De burgemeester, W. H. Enklaar. De overwinning van het Oranjeteam op Brazilië heeft ook in Holten en bij haar vele vakantiegangers de emo ties losgeslagen. Bij de verschillende winkels en in de Stationswachtkamer van N.s. was donderdagmorgen geen dagblad meer te krijgen, zodat men rich tot de VVV wendde. Maar ook daar had men geen kranten, zodat de administrateur, de heer Kers, z'n ei gen krant maar verkocht om iemand voort te helpen. Velen hebben zich ge tooid met oranje en dragen oranje shirts. PI attel andsvrouwen. Vrydag 5 juli Puzzelfietstocht afd. Dijkerhoeke. 19.30 u. Gezellig Barbecue-festijn bij „Dikkie" Snack-bistro, Dorpsstraat. Zaterdag 6 juli Vanaf 's morgens half tien Barbecue demonstratie op het Spar-plein (zie adv.). Zaterdag 6 t.e.m. zondag 21 juli bu reau Maatschappelijk werker wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zondag 7 juli 14.00 u. Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancing „Boo de" te Bathmen (zie adv.). Maandag 8 juli 18.30-21.00 u. 2e Viswedstrijd HHV „De Rietvoorn" bij de Hancaterbrug (weg Hellendoom-Ommen). Maandag 8 t.m. zaterdag 20 juli Bloe menmagazijn Vincent wegens vakan tie gesloten. Woensdag 10 juli 19.30-20.00 u. „Zomeravondzang" in de Ned. Herv. kerk. Vrijdag 12 juli t.e.m. zaterdag 27 ju li Meijerink's Schildersbedrijf wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 13 juli t.e.m. zaterdag 27 ju li Schildersbedrijf fa. A. Schipper we gens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 15 juli 20.00 u. Algemene Ledenvergadering van RABO-Bank „Holten" in hotel „Holterman" (zie adv.). Woensdag 17 juli 19.30-20.00 u. „Zomeravondzang" in de Ned. Herv. kerk. Maandag 22 juli 19.00 Verkiezing Braderie-koningin 1974 in „Kalfstermansweide" m.m.v „HMV", tamboerkorps en Boeren- dansgroep „Wiej schotst vedan" uit Barchem. Dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli braderie in de Dorpskern. Er is de laatste weken al een vrij groot aantal zomergasten in Holten. Al merkte men dat zo direct nog niet in het straatbeeld echter wel in de winkels waar een groot aantal van hen dagelijks komt om al datgene t kopen wat men voor de vakantiehuishoudin<r nodig heeft. In het komende weekend gaan de bouwvakkers en de werknemers in d textiel, in de metaal en verschillende andere be drijven twee weken vakantie houden. De grote stroom zal dan pas loskomen en wordt het niet alleen vol in de hotels, pensions en bungalowkampen, maar zal het vooral voor de campings „passen en metenworden. Met ingang van vandaag zullen wij plm. 6 weken het VW-Vakan- tieprogramma plaatsen dit ten gerieve van de duizenden gasten en onze lezers. Maandag 8 juli Bezichtiging manege Beltman, Markelosewcg 8 van 14 tot 16 u. U kunt een kijkje nemen in de stallen en manege. Tevens is er een fover waar consumpties verkrijgbaar zijn. Toegang gratis. Dinsdag 9 juli Bezichtiging kaasboerderij. U krijgt uitleg met een kaasproefje (geen bereiding te zien). U neemt de oude Larenseweg Holten-Laren tot bij het bord „kaasboerderij". Kosten f 1.00 volw., kind. f 0.50. Aanv 14.30 u. Woensdag 10 juli Fietstocht onder leiding met bezoek aan een boerenherberg (boordevol met antiek). Vertrek 9.00 uur vanaf VVV-kantoor. Kosten f 0.50 o o Ech' voor gezinnen met kinderen. Bezichtiging en rondleiding in het pluimveebedrijf Barvelink, Postweg Borkeld 80. U ziet de ontwikkeling van kuiken tot productie van eie ren. Er wordt een vrije gift gevraagd. Aanvang 14 en 15 uur. Donderdag 11 juli Ochtendwandeling onder het motto: „Zwerven door de Holterber^" Vertrek 6 uur vanaf VW-kantoor Deelname f 1.25 p p Mooie wandeling voor jong en oud. Opgave verplicht VVV-kantoor Wandeling onder leiding van het Staatsbosbeheer. Aanvang 14 u. Ver trek vanaf de picknickplaats „Heihuizen", links van de Toeritse"nwe« Bezichtiging kaasboerderij, zie opgave dinsdag, zelfde tijd en plaats. Vrijdag 12 juli Warenmarkt aan de Kerkstraat (centrum dorp) van 14 tot 18 u. Van 20 tot 21.30 uur rondleiding met natuurfilm ih het museum „Piet Bos". De heer Bos is een gezellig causeur en vertelt u veel over de fauna van de Holterberg. Ligging aan de toeristenweg, naast h»t hotel 't Lösse Hoes. Algemeen: Alle dagen bezichtiging van de zwerfsteenslijperij Overmeen, Hocht- weg 1, grens Holten-Markelo. U treft er een steenplateau met 96 soorten zwerfstenen aan. Deskundige uitleg. Toegang f 1.00, kinderen f 0 50 Aan het VVV-kantoor Holten zijn o.a. verkrijgbaar alle ANWB-routes Streekkaarten, Toeristenkaart Holten. Voetspoorkaart nr 11 (2 mapjes met elk 7 fiets- en wandeltochten). Tevens is er elke dag ontspanning in de recreatietent hoek Borkeldweg - Landuwerweg. Zie hiervoor de aan plakbiljetten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1