m mm IIII H m mmi IIT11 mm mHm Km mJK Adm'GaarH—s 1 B fa i fa B ml BI B fa far W W 4pr By fanlr De Commissaris der Koningin bracht bezoek aan Holten KERKDIENSTEN Zondagsdiensten Dorpsavond Jeugddienst Jaarvergadering E.H.B.O. Raadsvergadering Dijkerhoek maakt muziek „Schuredag" op 20 juli Nieuwe Larenseweg wordt zo spoedig mogelijk doorgetrokken Extra uitkering voor recreatie onwaarschijnlijk In de herfst provinciale beleidsnota over ruimtelijke ordening Weinig perspectief voor Dijkerhoek. Officiële publikatie ONTWERP BESTEMMINGSPLAN DE BEUSEBERG ONZE AGENDA Vrijdag 21 juni 1974 HftlYFNC NIEIIWCE1S AH Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f 3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad De Commissaris der Koningin in Overijssel, Mr. J. L. M. Niers, bracht de vorige week vrijdag, vergezeld van de Griffier der Staten, Mr. C. J. van der Molen, en de chef van zijn kabinet, mr. J. H. Boelkens, een- bezoek aan Hol ten. 's Morgens werd vergaderd met het College van Bur gemeester en Wethouders en werd o.a. een bezoek ge bracht aan de Machinefebriek „Universal" van de heer H. Klein Velderman, 's middags woonde de Commissaris een openbare raadsvergadering bij ten gemeentehuize. De nieuw gekozen raadsleden en leden van het bestemmings- planforum volgden de besprekingen vanaf de publieke tribune. Van het gemeentehuis en o.a. van het OAD-bus- station wapperde voor deze gelegenheid de provinciale vlag. In zijn welkomstwoord bij de ope ning van de raadsvergadering zei Bur gemeester, mr. W. H. Enklaar, dat het voor de raad een voorrecht was de Commissaris in dit gewest, met de Griffier en de Chef van het Kabinet in zijn midden te hebben. „In B. en W. zijn vanmorgen tal van proble men gesproken en er werd een be zoek gebracht aan het bedrijf van de heer Klein Velderman, vanmiddag ging men de wei in", aldus de bur gemeester, die nog verklaarde dat de Commissaris een gesprek met de raad wenste. „Ik bewonder uw moedi, dat NED. HERV. KERK: 8.30 en 10.15 u. ds. C. C. Addink. Extra collecte Plaat selijk Jeugdwerk; 19.15 u. Jeugddienst Voorganger pastoor Rademaker van Nieuw Heeten. Extra collecte Plaat selijk Jeugdwerk. Oppasdienst: mevr. Janny Veltkamp. GEREF. KERK: 8.30 en 10.30 uur ds. H. van Twillert (Viering H. Avond maal) en 19.15 uur ds. H. van Twil lert (Nabetrachting). In alle dien sten is de le collecte voor de Kerk en de tweede voor verbouw van de kerk. Tijdens de dienst van 10.15 u. Kinderoppas in gebouw „Rehoboth" (mevrouw Velóhuis-Willems, mej. D. Verveda, Ria Jansen en Rikie Brink man). R.K. KERK (Geb. „Irene"): za. 17 zo. 9.30 u. DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. A. Schel- levis. Extra collecte voor Plaatselijk Jeugdwerk. OKKENBROEK; 9.30 u. ds. G. L. Bouman van Lochem. NIEUW HEETEN: za. 19 u. Zo. 3 en 11 u. Artsen Van vrijdagmiddag 17.00 u. t.e.m. maandagmorgen 8 u. J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, telef. 1870 (uitslui tend voor spoedgevallen). Voor bood schappen bellen 's morgens om 11.00 u. en 's middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zr. W. Slomp-v.d. Stouw, Wondaai- 8traat 10, Markelo, telef. 05476-1242. Ambulancevervoer Joh. Aanstoot, telef. 2980-1338, bij geen gehoor garage Müller, telefoon 1320. Gezinsverzorging Alle werkdagen, behalve zaterdags, van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker, telef. 1438 b.g.g. mevr. J. Beldman- Aanstoot, telef. 1799. Tandartsen A. G. Hoekstra, Scherpenzeelseweg 8, Goor. telef. 05470-3355. Voor spoed gevallen 6-7 u. n.m. Fysiotherapie Wegens vakantie gesloten t.e.m. 6 ju li. Voor spoedgevallen B. M. Nobel, telef. 05704-2340. Maatschappelijk werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Midden Overijssel, De Joncheerelaan 134, Nijverdal. Bu reau Holten: Gaardenstraat 31, F. W. Kraaijeveld. Spreekuren: werkdagen 3.30-9,30 u., maandag 18-19 u. of na telef afspraak 1436-2298 b.g.g. telef. 05486-4126. Dierenarts W. C. W. Wamelin'k, Churchillstraat 107. telef. 2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 23 juni H. J. Mole- man, Lageweg 13, telef. 1974. Maan dag t.e.m. zondag 30 juni A. Groen, Kozakkenstraat 15, telef 1230. Aan gifte van gestorven dieren op za terdag van 9-11 u. aan 't slachthuis telef. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 22 t.e.m. vrijdag 28 ju ni: Elektra: H. J. Wansink, Lageweg 9, telef. 2789. Gas: H. J. Kolkman, Diessenplas- straat 32. telef. 2012. Brandmelding Overdag: telef. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Kna pen), b.g.g. telef. 1325 (G. W. ter JUrmsel). u een mondelinge rondvraag aandurft, die wij juist een paar jaar geleden hebben afgeschaft, om bij de beant woording beter beslagen ten ijs kun nen komen", aldus de burgemeester tot mr. Niers. Hij noemde het pret tig dat de Commissaris de raad en de wethouders wil leren kennen. Deze zal die vragen en opmerkingen zeker mee naar Zwolle nemen. Dit wordt door de raad bijzonder gewaardeerd; en wij zijn er u en de uwen dankbaar voor, aldus besloot mr. Enklaar zijn korte toespraak. Bestemmingsplannen Het eerste raadslid, dat het woord voerde, was de nestor van de raad, de heer D. J. Wansink. die namens de Boerenpartij en Gemeentebelan gen de aandacht van de Commissaris vestige op de trage afwerking door 3e Prov. Planologische Dienst (PPD) van de diverse bestemmingsplan nen. ,,Het is zelfs voorgevallen", al dus de heer Wansink, ,,dat wij, op een door ons voorgesteld uitbreidings plan, pas na bijna zes jaren de uit slag hoorden. Wij vinden dat toch wel een absurd lange tijd en verzoeken u daarom beleefd bij de P.P.D. op een snellere afwikkeling te willen aariHrin- gen." Mr. Niers verklaarde ook te zijn ge komen om grieven aan te horen. De ze zaak is reeds uitvoerig besproken in de kring van de Overijsselse Ge meenten. Het is hem bekend, dat er onvrede bestaat over de trage gang van zaken. Hij beloofde dit gevoel van onvrede onder de aandacht van het provinciaal bestuur te zullen bren gen. „Meer op de feiten toegesplitst trachten wjj beider belangen en pro blemen zo goed mogelijk te lijf te gaan. ieder van ons uit de eigen ver antwoordelijkheid", aldus de Com missaris. Deze wees er nog op, dat het plan Beuseberg, dat in voorbe reiding is, deze morgen nog werd be sproken met B. en W. Geprobeerd moet worden, dat opzet en voorberei ding sneller en efficiënter verloopt. Dat men pas na zes jaar de goed keuring op een bestemmingsplan heeft verkregen is formeel niet juist. Na de vaststelling door de raad moeten Ged. Staten binnen een jaar beslissen. Dat besluit kan op z'n hoogst éénmaal zes maanden wor den verdaagd", aldus de commissa ris. Zandberg De heer Kaan (PvdA) wees er op, dat even buiten Holten een berg pro vinciaal zand ligt, die de gemeente al enige jaren een doom in het oog is. ,,Niet alleen dat het landschap er door ontsierd wordt, ook het feit, dat die „tijdelijke" berg daar nog steeds ligt, betekent, dat aan een ver keerstechnisch probleem in de kom van ons dorp nog steeds geen einde is gekomen", aldus de heer Kaan. Hij doelde daarmede op het einde van de prachtige S 14 (prov. weg Laren Holten), welke via de oude E 8 aansluiting zou krijgen naar het noor den en niet verder gekomen is dan de weg naar Loo-Bathmen, de Dor- perdijk. „Nu heb ik vernomen, dat de noordelijke verbinding nog wel eni ge tijd op zich zal laten wachten, be tekent dit nu ook, zo vroeg de heer Kaan, dat wij tot in lengte van dagen met het noodverband (afslag naar de Larenseweg) /ijn opgescheept?" De heer Kaan sprak de hoop uit dat het provinciaal bestuur zo spoedig mogelijk een oplossing zal zoeken door de S 14 minstens via de spoorlijn tot aan de oude E 8 door te trekken, hetgeen een enorme verlichting van het verkeersprobleem in de dorpskom zou betekenen. Weg komt er De Commissaris antwoordde, dat ook dit probleem deze morgen aan de orde was geweest en dat men gespro ken had over een noodoplossing en een definitieve verbinding Heeten- Raalte. Als u angst hebt, dat deze er niet komt, dan kan ik u gerust stellen. Die weg gaat er komen, hoe eerder hoe liever", aldus mr. Niers. Er zijn twee redenen, dat die er nog niet is: le een budgettaire re den, welke verband houdt met de Wet Uitkering wegen en ten 2e om dat er verlangens bestaan om wegen te verbeteren. De commissaris noem de o.a. de weg Rijssen-Goor een duur stuk dat doorgetrokken moet wor den. Het is een kwestie van het stellen van prioriteiten. In een 4-ja- renplan komt het doortrekken van de S 14 voor, wellicht voor 1976-1977, maar als er een bedrag vrijkomt misschien al wel 1975. Het eerste stuk Holterberg-E 8 heeft een andere urgentie, hier speelt de aanleg van fietspaden mee. Er zullen echter pri oriteiten gesteld worden. Recreatie kostbaar De heer Wiggers, sprekende namens de fracties van de A.R. en C.n„ zei dat deze al meermalen hebben ge stel, dat onze gemeente, dank zij haar rfjkhcid aan natuurschoon en haar unieke ligging in de recreatie ve sfeer, taken heeft te vervullen, die de grenzen van haar ressort ver overschrijden. Gedurende het zomerseizoen strij ken in onze gemeente grote concen traties van verblijfsrecre anten neer, waardoor een aantal weken het aan tal inwoners van Holten verdubbeld en zelfs meer dan dat. De I*er Wig gers gaf als cijfers over 1973 55.000 gasten met 310.000 overnachtingen. Hij wees op de grote lastenverzwa ring, welke dit meebrengt. Het op ei gen inwoners afgestemde takenpak ket (verlichting, riolering, reinings- dienst, politie, brandweer, enz.) be hoeft volgens de heer Wiggers uitbrei ding. Recreatieve voorzieningen moe ten er komen en wanneer ze er zijn trekken ze massaal bezoek, maar dat brengt hoge beheers- en onder houdskosten met zich mee. Het is telkens weer passen, meten en schuiven om de touwtjes aan elkaar te knopen, vandaar dat wij niet in staat zijn om uit het krappe budget, de nodige financiële middelen te put ten voor de recreatieve voorzienin gen. Aangezien het Rijk niet in een bijdrage voorziet om deze kosten te dekken, ontstaat hierdoor nog een ex tra aanslag op het gemeentelijk bud get", aldus de heer Wiggers. De frac ties van de A.R. en C.H. zien de op lossing in een extra uitkering uit het gemeentefonds, door middel van een z.g. verfijmngsregeling voor typisch recreatieve gemeenten en het subsi diabel stellen van de exploitatiekos ten die hieruit voortvloeien. De heer Wiggers stelde, dat dit pro bleem, niet onder de aandacht van de Commissaris werd gebracht om te „demonstreren", dat wij met moei te en pijn onze recreatieve taak ver vallen. „Integendeel aldus spr., „wij prijzen ons gelukkig en zijn er trots op dat aan een toch betrekke lijk kleine gemeente als Holten na tionaal en zelfs internationaal een zo belangrijke functie is toebedeeld en wij zullen ons hiervoor blijvend in zetten". Iedere gemeente De Commissaris antwoordde op dit betoog, dat hier gewoon een pro bleem op tafel is gelegd. Het is wel duidelijk, dat het hier een fraaie ge meente betreft, die landschappelijk als recreatief in hoog aanzien staat, maar met problemen kampt. Nu al gaat het toerisme het gehele jaar door en door de vakantiespreiding zal dit nog toenemen. Anderzijds heeft iedere gemeente wel iets kj^rak- teristieks, waar ze ook voor moet staan. Mr. Niers wees hierbij op Kampen met veel oudheidkundig be zit en een stuk Nationaal Holland Pro motion. „Ik begrijp uw vraag, maar ik ben niet in staat hierop een concreet ant woord te geven. De ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën zul len wel niet zo blij zijn met een ver fijningsregeling. Het gevolg is een functionele interne herverkaveling. Het moet allemaal uit dezelfde pot komen. "Wat de ene gemeente meer krijgt ontvangt de andere minder. Uw gemeente heeft een forensen- en een toeristenbelasting ingevoerd. Ook wel met pijn," aldus ffe Com missaris. De burgemeester lichtte nog toe, dat het de bedoeling van de heer Wig gers was geweest, de Commissaris nog eens te confronteren met bepaal de aspecten van het vreemdelingen verkeer. ,,In het recreatieschap „Sal- land" zal deze zaak ook nog wel aan de orde komen", aldus Mr. Enklaar. De laatste spreker, de heer H. J. Wes- terik, eveneens het woord voerend na mens A.R. en C.H.. sprak over het rapport „Overijssel '85", dat het vo rige jaar is uitgekomen en dat rich ting dient te geven aan de inrichting van de leefruimte in de provincie Overijssel. „In de veelheid van de problemen, die met genoemde ontwikkeling sa menhangen, wil ik graag enkele as- pecten uit het rapport aangeven, die naar onze mening te weinig aandacht hebben gekregen. Met name is dat de landbouw. De landbouw maakt we- zenlijk deel uit van de bedrijvigheid binnen onze provincie Overijssel. Niet minder dan 15 pet. van de beroeps bevolking is werkzaam in de land bouw terwijl 30 pet. van de werkge legenheid binnen onze provincie door de agrarische sector wordt geleverd. Ook heeft de landbouw een belangrij ke functie bij de aankleding en in richting van ons landschap. In het rapport „O '85" wordt gesproken over 265.000 ha. cultuurgrond. Als vrij landbouwgebied wordt slechts 81.000 ha. aangegeven. Naar onze mening is ,dit te gering en kan zij moeilijk die functie blijven vervuilen, welke zij thans vervult. Natuurlijk is er steeds meer behoefte aan recreatie, doch naar onze mening, moet het een af wegen van belangen zijn, aldus de heer Westerik in rijn pleidooi voor de landbouw. De heer Westerik meende, dat de Commissaris bij zijn rondrit door on ze mooie gemeente het bewijs gezien heeft, dat er mogelijkheden zijn voor de landbouw ook in recreatiegebie den. Landbouw niet meer dominant Mr. Niers antwoordde hierop, dat het rapport „O '85" een ambtelijke voorstudie is en geen beleidsvoorne mens van het provinciaal bestuur. In het najaar zal daaruit een brok be stuurlijke beleidsvoornemens wor den samengesteld, mede gelet op de recreatie. De landbouw is in een stroom van kritiek niet aan de kant blijven staan en vanuit de agra rische sector zijn daarover construc tieve gedachten geformuleerd. In een rapport „Taak van Overijssel" zal de nadruk worden gelegd op beide as pecten. De Commissaris merkte op, dat de landbouw echter niet meer de do minante factor in het geheel van de ruimtelijke ordening is. Wij moe ten allemaal inspelen op de waarde ring voor het buitengebied. Het is de landinrichting welke de ruilverkave ling gaat vervangen, aldus mr. Niers. Het zijn duidelijk agrarische factoren, die hier vanmiddag hebben gespeeld, meende hij. Kleine kernen De heer Westerik bracht tenslotte nog de kleine kernen en met name Dijkerhoek nog onder de aandacht van de hoge gast. Over de benade ring van deze problematiek zijn er, zijns inziens nogal verschillende op vattingen. A.R. en C.H. menen, dat juist kleine kernen nogal aantrekke lijk zijn in het kleinschalig land schap en onmisbaar voor het platte- and. „Zij zijn immers van nature ontstaan en daarom zal er volgens de heer Westerik ruime aandacht aan dienen te worden besteed. Totale ver grijzing, dient volgens de beide frac ties te worden voorkomen. Ook komt het hen wenselijk voor rustende landbouwers in hun omgeving te la ten wonen". Een en ander betekent, aldus spreker, een geringe bouwac tiviteit in die kleine kernen, zodat de leefbaarheid gewaarborgd blijft. Ter gelegenheid van het be zoek van de commissaris der ko ningin kwam de raad in een speciale vergadering bijeen. De Commissaris had bjj zijn be zoek aan Dijkerhoek geconstateerd, dat er een paar woningen in aanbouw zjjn. Planologisch zijn de mogelijk heden aldaar uitgeput. Mr. Niers noemde het een moeilijk vraagstuk om beide elementen (bouwen en om vang beperken) op één baan te krij gen. Hij vond zelf Dijkerhoek wel een hele kleine kern en was van mening, dat men de situatie niet moet opbla zen. Het is een moeilijk probleem en er zal aan een zekere stabilisatie niet zijn te ontkomen. Als je in zo'n klei ne kern zorgvuldig beslag wilt leg gen voor woningbouw voor de autoch tone bevolking, dan moet je die niet uitgeven aan mensen van elders. De afstand naar Holten bedraagt slechts 5 km. Mr. Niers zag voor Dijkerhoek niet zo erg veel perspectief b.v. niet om de kinderen er nog een boter ham te laten verdienen. School De heer Westerik: „Het gaat er vooral om om de school in stand te houden". Mr. Niers vond dat een heel moeilijk proces van belangen afwe gen en besluitvorming. Je moet dat wel heel goed afwegen en de beslis sing zal toch niet door iedereen ge waardeerd worden. Herinnerende aan het dodelijk onge luk, dat op de Rijksstraatweg maan den geleden gebeurd is, zei de Com missaris, dat de kosten voor de weg- verbetering f 250.000 gekost hebben en dat je je in zo'n geval moet afvra gen of je dat er voor over hebt. Het gaat ,dan vaak om de vergelijking van kunstmatige prioriteiten. Hiermede was het formele gesprek Maandagavond vond in de hal van de school in Dijkerhoek de zo lang zamerhand traditioneel geworden blokfluituitvoering plaats onder het motto „Dijkerhoek maakt muziek". Er waren heel wat ouders en kinde ren gekomen om te luisteren naar de wijsjes die ten gehore werden ge bracht. Allereerst kwamen de kinderen uit de groep die nu een jaar les heeft ge had. Het is opmerkelijk wat de hger Werner, de leider, deze kinderen in zo korte tijd heeft bijgebracht. Vlot speelde Alien Sluiter „de Konings- dans", Anja Sluiter „Mooi Ietje Fiet- je", Ina Boode „Een vrolijke Rit", Johannen Meulerran ,,Daar kwam ene boer" Gerda Meuleman „Epom- pee poedenee", Irma van de Berg ,,Ik zag twee beren" en Astrid Fette- ma „Een Volksliedje". Uit deze op somming van liedjes, blijkt wel dat de kinderen vast niet de gemakke lijkste hadden gekozen. Een commissie uit de Hol- tense Muziekvereniging 'HMV' organiseert in samenwerking met de Supportersclub 'HMV' vrijdagavond (21/6) in 'Kalf- sfermansweide' aan de Station straat een 'Dorpsavond' waar aan door verschillende plaatse lijke verenigingen wordt mee gewerkt. Er zijn een aantal leuke 'verkoopstalletjes' ge plaatst waarin men voor een billijke prijs een warm hapje of een drankje kan nuttigen. Voor de muzikale 'omlijsting' zorgen 'HMV', het tamboer korps en de band 'Top FIVE' uit Zevenaar. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt de avond gehouden in zaal 'Ami- citia'. Geslaagd: Aan de Pedagogische Acade mie te Deventer slaagde voor het examen onderwijzer de heer J. Jansen, Voorsboers- straat 12 te Holten. De gemeenteraad komt dinsdag, 25 juni a.s., om 19.30 uur in openbare vergadering ten gemeentehuize bijeen voor de behandeling van de volgen de: AGENDA 1. Notulen van de vergadering van 4 juni 1974. 2. a) Ingekomen stukken. b) Mededelingen. 3. Voorstel tot verkoop van een bouwterrein in „de Haar" aan de heer J. A. Groot te Alphen a.d. Rijn. 4. Voorstel tot wijziging van een raadsbesluit tot verkoop van een bouwterrein aan de heer J. G. Sanderink te Nijverdal. -• Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit tot overdracht van grond t.b.v. de bouw van een bij zondere school op de Kol. 5 Voorstel tot het verhuren van grond aan de Gebr. Dikkers B.V. ten behoeve van parkeerterrein. De commissaris der koningin in Overijssel mr. J. L. Niers nam tijdens z'n werkbezoek aan Holten een kijkje in de machi nefabriek UniversalOp de foto v.l.n.r. burgemeester mr. Enklaar, de C. de K. mr. Niers en oprichter mede-directeur van „Universal" de heer H. Klein Velderman. van de Commissaris met de Raad beëindigd. De burgemeester zei, dat hij in 't vervolg niet meer kon spre ken van „Mijne Heren", want vanaf 3 september kreeg hij te maken met „twee bloemen" in de raad, die hij met de andere nieuw gekozen raads leden ook voor dit 4-jaarlijks bezoek van de Commissaris der Koningin uitgenodigd: had. Hij dankte de Com missaris en zijn gezelschap voor de gelegenheid om samen rond de tafel te gaan ritten en sprak van de goede sfeer, die in de raad heerst ook als men het wel eens niet met elkaar eens is en de golven hoog opgaan. „Er zijn na afloop geen boze gezichten", al dus mr. Enklaar. Na deze woorden volgde nog een on gedwongen informeel samenzijn, waarbij de aanwezige nieuwe raads leden en de leden van het bestem mingsplanforum aan de Commissaris der Koningin werden voorgesteld. De ze sprak bij zijn vertrek zijn waarde ring uit voor de prettige ontvangst en de ongedwongen kennismaking. De tweede groep die al een jaar lan ger de tonen aan de fluit ontlokt, speelde ook met volle overgave. Ria Tempelman speelde „De Echo". Henk Rechterschot „De Mosselman", Di- nie Vorkink „Ik stond laatst" en Thea Luggenhorst „De Boerendans". De oudere kinderen hadden al heel wat marsjes en dansjes in hun mars; Henk Kroon floot een „Wandelliedje" Gerrit Kroon „Jennemieke", Aart Kroon „Een Lentedansje", Bea Pin- kert „De Vrolijke Herders" en Ria Meyerman „Bourreé". Meester Wer ner floot hierbij de tweede stem. Vier kinderen gaan dit jaar van school. Het zijn Yvonne Feddema en Bea v.d. Brink die de moeilijke „Taren- tella" floten en Ina Koopman die „De 4 weverkens" liet horen. Jannie Klein Lankhorst was helaas verhinderd. Tot besluit van de avond speelden de kinderen gezamenlijk „Grote Klok ken zeggen". Toen de zaal daarbij in viel scheelde het maar weinig of het plafond was naar beneden gekomen. Na zoveel muziekplezier bedankte het hoofd der school de heer Kroon en de heer Werner voor de prettige en ongedwongen wijze waarop hij met de kinderen in het afgelopen jaar weer heeft gewerkt. Hij wekte de ouders op hun kinderen naar les te sturen zodoende mee te werken aan de muzikale vorming van hun kind. De Jeugdsociëteit „De Schure" or ganiseert op zaterdag 20 juli haar 3e „Schuredag" een evenment dat tra ditie getrouw weer een groots festijn zal worden. De dag wordt geopend met een vol leybalwedstrijd tussen de leden van de gemeenteraad en een team uit me dewerkers en bezoekers van „De Schure". Tijdens het „koffie-uurtje" zal Jules de Corte, zich zelf op de piano bege leidend, enkele liedjes zingen. Verder vermeld het programma touwtrekwedstrijden, films uit de ou- 7. Voorstel tot wijziging van enke le besluiten wegens opheffing van de centrale kas der gemeente. 8. Voorstel tot het verlenen van een garantie voor de betaling van rente en aflossing t.b.v. een hy pothecaire geldlening. 9. Voorstel tot het verlenen van een onderhandse opdracht voor het aanbrengen van slijt- en dek lagen op diverse wegen. 10. Voorstel tot het vaststellen van de kosten van het openbaar on derwijs over de jaren 1968 1969 en 1970. 11. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1973 en 1974 (on der andere credieten t.b.v. recon structie kruispunt Larenseweg- Stationsstraat, aankoop maaige- rei, subsidie Stichting Sociaal Cultureel Werk t.b.v. 2e beroeps kracht). 12. Beantwoording van eventueel in gekomen schriftelijke vragen. De burgemeester der gemeente Hol ten maakt ter voldoening aan het be paalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 24 juni 1974 geduren de een maand, ter gemeente-secreta rie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp- bestemmingsplan de Beuseberg, welk ontwerp is vervat in een kaart met bijbehorende verklaring een toelich ting en bijbehorende voorschriften. Gedurende bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder schrif telijke bezwaren tegen 't ontwerp in dienen bij de gemeenteraad. Holten, 21 juni 1974. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Zondag 23 juni a.s. wordt er in de Hervormde Kerk een jeugddienst ge houden. In deze dienst, die is op gebouwd rondom het thema: „Eeu wig leven" zal de nieuwe pastoor van Holten, de heer Rademaker uit Nieuw Heeten, voorgaan. De dienst zal niet, zoals gebruikelijk, 's mor gens om 10.15 uur maar 's avonds om 19.15 u. beginnen. Wij hopen er, als jeugdd'ienstcommis- sie, een klein stukje oecumene mee in de praktijk te brengen en we wor den daarin gesteund door de kerke- raad, die er haar toestemming voor gaf. Iedereen, jong en oud, die daar aan mee wil doen wordt dan 'Öok zondag avond om kwart over zeven van har te uitgenodigd. De Jeugddienstcomm. In de donderdagavond in hotel „Holterman" onder voorzitterschap van de heer A Jalink gehouden jaar vergadering van de afd. Holten EHBO bleek uit het door de secretaris de heer H. Rozendom uitgebrachte jaar verslag o.m dat het ledental tot ruim 130 was gestegen. Ook financie- eel was '74 voor de afd. mede dank zei de donateurs een goed jaar. De commissie voor kascontrole had", zo deelde mevr. J. Foks-Raad mee, boe ken en bescheiden in orde bevonden. Als bestuursleden werden herkozen de dames H. C. Broekmaat-Schlah- milch, H. Eshuis-Dijk en de heer P. Vliet. De heer C. van Iperen sprak namens de cursisten een hartelijk woord van dank tot dokter J. H. A. Bruins voor de gegeven lessen en tot de heren P. L. Rugenbrink. A. Jalink en P. Vliet voor de verbandleer. Hij bood aan al len een cadeaubon aan. Voorzitter Jalink offreerde aan de heer H. Ebrecht, die steeds zorgt dat de lees- lokalen in orde zijn, een grote taart en verraste de heer H. ten Wolthuis (die onlangs als 2e lid van de afde ling het diploma „Lotus-patiënët" be haalde) met een set plasticspalken. Bij de rondvraag werct medegedeeld dat het aantal hulpposten met twee zal worden uitgebreid n.l. een in De Haar en een aan de Deventerweg. Voordat burgemeester mr. W. H. Enklaar aan e cursisten, die enige tijd geleden met goed gevolg het exa men hebben afgelegd, de diploma's uitgereikte herinnerde hij aan de tijd dat de vereniging werd opgericht. Het ging toen eerst wat aarzelend maar uiteindelijk kreeg Holten toch een zeer bloeiende afdeling EHBO. Er wordt op de EHBO-ers nooit te vergeefs een beroep gedaan en het is prttig dat er steeds weer mensen zijn die rich willen inspannen en in zetten voor dit prachtige en verant woordelijke werk zo besloot mr. En- klaar die hierna het diploma uitreik te aan de dames M. C. Heek-Dalmeij- er, W. Wegstapel-Aaltink, T. Wolters- Jongedijk, L. W. Nijland-Klok, G. Kraay-den Heeten, G. v.d. Berg-Mun- tinga, W. J. B. Smit-van Rijseweijk, G. Lensink, J. H. Kloosterboer, J. A. Stevens, A. G. Bergsma. W. M. Nij- land, G. Vlogtman, B. Huzen, S. Heil en aan de heren H. Wansink, W. Es- huis en C. van Iperen. de doos (Charly Chaplin, Stan Laurel en Oliver Hardy). Een groots evenement op deze dag zal ongetwijfeld worden de „mode show" waarbij iedereen zich naar ei gen inzicht en goeddunken kan „op tuigen" (Oude kledingstukken woren graag opgehaald. Even draaien 2755) Na de show zal de kleding beschik baar gesteld worden voor een goed doel. Opgave voor volleybal, touw trekken en modeshow vanaf vrijdag 21 juni. 's Avonds komt als klap op de vuur pijl het optreden van de bekeqgjg Delftse goep „Alquin" in zaal „Arm- citia." Vrijdag 28 juni draait in „de Schure" de film „Veel liefs uit Moskou". In deze „verfilming" van Ian Flemings boek neemt James Bond de hoofdrol voor zijn rekening. Vrijdag 21 juni 19.30 Uur: Gezellige Dorpsavond 'H.M.V.' in 'Kalfstermansweide' (zie bericht) Zaterdag 22/6 t.e.m. maandag 1/7 he renkapsalon Wim van Geenhuizen wegens vakantie gesloten. Zondag 23 juni 14.00 tjur: Discobal in café 'De Wip- pert' (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing 'Boode' te Bathmen (zie adv). Maandag 24 juni t.e.m. maandag 1 ju li Vishandel Reinaardus wegens va kantie ges'ofen (zie adv). Dinsdag 25 juni 19.30 Uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize (zie agenda). 19.00 - 22.00 uur: Afhalen Schipbeek vergunningen voor leden Hengelsport- vereniging 'De Rietvoorn' in voorzaal hotel 'Holterman' (zie adv).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1