Waarderende woorden bij afscheid controleur Jansen Zondagsdiensten Oproep Gedenkplaat voor gemeentehuis DORPSAVOND 3 De vierkante recruut De Schure m Kinder Vakantieweek -DE BOETIEK" in de Oranjestraat officieel geopend SEIZOEN OORZAAK LICHTE DALING WERKLOOSHEID op Kalfstermansweide medewerkers Dorpsavond Burgerlijke stand THE ROYAL CANADIAN LEGION EXTENDS ITS DEEP APPRECIATION TO THE CITIZENS OF HOLTEN FOR PROMOTING ACTS OF REMEMBRANCE AND RECEIVING CANADIAN PILGRIMS TO WAR CEMETERIES IN THE NETHERLANDS Als blijk van cliepe dankbaarheid Gevonden - verloren Zorg over situatie kantoorpersoneel OPENBARE KENNISGEVING HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager), Abonnementspr. f3.75 p. kwart., f7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 14 juni 1974 26ste jaargang No. 24 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 -1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 1 1 "li v:,.;. In zaal ..Vosman" hebben vrijdag middag een groot aantal rood- en zwartbontfokkers leden van de con trolevereniging Holten en Omstre ken" afscheid genomen van de heer J. W. Jansen die 44 jaar als contro leur veel en hoogst belangrijk werk voor de veehouders heeft gedaan. De voorzitter van de vereniging de heer J IV. Wesseldijk noemde de heer Jansen een harde en nauwgezette werker die van alle leden het volle vertrouwen genoot, en die ter gele genheid van zyn 40 jarig dienstjubile- um in 1970 door H.M, Koningin Julia na werd onderscheiden met de zilve ren medaille verbonden aan de Orde Van Oranje-Nassau. Dat een zo groot aantal leden ge volg gaf aan de uitnodiging om deze afscheidsbijeenkomst bij te wonen bewijst nu nog eens weer duidelijk de goede verstandhouding tussen de leden en de heer Jansen. Ook de NED. HERV. KERK: 8.30 en 10.15 u. ds. A. Schellevis. Oppasdienst mevr. Mondeel. Fenny Scheperboer en Hen- nv Baltus. Extra collecte: Kinder bescherming: 10.00 u. Jongerendienst in .Irene". GEREF. KERK: 8.30, 10.00 en 19.15 u. ds. R. A. Hoogkamp. In alle dien sten is eerste collecte voor de kerk, tweede collecte voor verbouw van de kerk. Tijdens de dienst van 10.00 u. oppasdienst in gebouw .Rehoboth" (Janhie Klein Nagelvoort, Nelleke Kolkman, mevr. Smió'-Manenschijn en mevr. Dijkink-Eshuis). R.K. KERK; Za. 17 u. Zo. 9.30 u. DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. C. C. Ad- dink. Extra collecte: Kinderbescher ming. NIEUW HEETEN (R.K. KERK): za. 19 u. Zo. 8 en 11 u. «KKENliROEK: 9.30 u. drs. A. W. Berkhof uit Voorschoten. Uitgangs collecte Kinderbescherming. Artsen Van vrijdagmiddag 17.00 u. t.e.m maandagmorgen 8.00 u. (uitsluitend spoedgevallen) dr. W. R. van Couwe- laar, Holterenlkstfaat 18. telef. 2750. Voor boodschappen bellen 's mor gens om 11.00 u., 's middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zr. M. ter Borg, Neerdorp 1, telef. 05483-2356. Ambulancevervoer Joh. Aanstoot, telef. 2980-1338, b.g.g. 1320 (gar. Müller). Gezinsverzorging Alle weekdagen, behalve zaterdags, van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, telef. 1438, b.g.g. telef. 1799 (me vr. J. Beldman-Aanstoot). Tandartsen W. Pot, Catsstraat 46, Goor, telef. 05470-2279. Voor spoedgevallen: 6-7 u. n.m. Fysiotherapie Wegens vakantie gesloten t.e.m. 6 ju li. Voor spoedgevallen B. M. Nobel, telef. 05704-2340. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatsch. Dienstverl. Midden-Overijssel. Joncheerelaan 134, Nijverdal. Bureau Holten: Gaar denstraat 31, F. W. Kraaijeveld. Spr.- uren: werkdagen 8.30-9.30 u., maan dagavond 18-19 u. of na tel. afspraak, 1436-2298, b.g.g. telef. 05486-4126. Dierenartsen W. C. W. Wamelink, Churchillstraat 107, telef. 2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 16 juni C. Dijkstra, Schoolstraat 5, telef. 1833. Maandag 17 t.e.m. zondag 23 juni H. J. Mol-e- man, Lageweg 13, telef. 1974. Aangif te gestorven dieren op zatei-dag van 9-11 u. aan het slachthuis, teléf. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 15 t.e.rn. vrijdag 21 ju ni: Electra: H. Dam Wiechers, Indu striestraat 10, telef. 1217. Gas; J. Bosschers, Beuseberg 54. tel. 1945. Brandmelding Overdag: telef. 1352 (Politiebureau)", •s Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. telef. 1325 (G. W. ter Harn).- seQ. menwerking tussen de naaste mede werkers en de monsternemers was voortreffelijk en als team heeft men in nauwgezette plichtsbetrachting en grote accuratesse het beoogde doel, verhoogde rentabiliteit van de melk veehouderij, bereikt, zo besloot voor zitter Wesseldijk die zijn woorden van waardering en afscheid vergezeld deed gaan van een geschenk in cou vert. Aan mevr. Jansen-Koordes wer den bloemen aangeboden. OUDE STEMPEL De heer H. H. G. Vogt, directeur van de Coberco Zuivelfabriek „Da Vrijheid" te Holten en adviseur van de controlevereniging leerde de heer Jansen in de achterliggende V-k ken nen als iemand die hart had voor zijn werk, die zich bewust was van z'n verantwoordelijkheid een man van de oude stempel, op wie men altijd kon rekenen en die als men met vele ja ren ervaring waardevolle adviezen kon geven. De heer A. Bolink te Bathmen die na mens het Ned. Rundvee Stamboek (NRS) het woord voerde dankte de heer Jansey voor het vele en belang rijke werk dat werd gedaan. Hij was ergens een schakel tussen het stam boek en de veehouders. De heer Bo link offreerde namens de directie NRS als blijk van dank grote waar dering een geschenk in couvert. Als afgevaardigde van de beide fok- verenigingen (Fries-Hollandse en MRY) sprak de heer H. J. W. Sche perboer. Een afscheid zo zei hij is al tijd min of meer een wat trieste zaak maar het is fijn wanneer men zo als controleur Jansen met voldoening mag terugzien. Hij zag de fokvereni- ging geboren worden en was mede dank zij zijn inzet getuige van een voorspoedige groei en volwassenheid. Ook de heer Scheperboer bood een envelop met inhoud aan en offreerde mevr. Jansen een fraai boeket. Verder werd nog het woord gevoerd door de heer Huisman te Almelo als afgevaardigde van de Bond van Melk- controleurs, in Overijssel, door de heer J. H. Albers te Almelo hoofdcontro leur Stichting Rundveeverbetering en door de heer M. Miedema te« Bath men, hoofdinseminator K.I. Vereni ging .Zuid-West-Overijssel". De rij van sprekers werd besloten door de heer J. Kieftenbelt die het woord Voorzitter Wesseldijk sprak, na mens de controlevereniging woorden van dank en grote waardering tot de scheidende controleur Jansen. voerde namens de personeelsvereni ging. Hij dankte de heer Jansen voor al het werk voor deze vereniging ge daan en bood als blijk van waarde ring en herinnering een prachtige electrische klok aan. De heer Jansen heeft in een korte toespraak mede namens zijn vrouw dank gezegd voor de woorden van waardering, de geschenken en bloe men die werden aangeboden en de vriendschap en medewerking die steeds werd ondervonden. Medewerkers Dorpsavond. Vergodering maandagavond 20.00 uur in café Kalfsterman. Aller opkomst is dringend ge wenst. Bestuur „H.M.V." HOLTEN Geboren: Katharina Maria d.v, G. J. F. M. P. Damink en J. M. Oude Wolbers. Marjo Gerdi- na Maria d.v. J. G. Kemper en A. M. Kleinherenbrink. Henrikus Egbert z.v. H. J. Beldman en J. Wegstapel (geb. te Deventer). Overleden: M. van den Belt, 74 jr. Ondertrouwd: G. H. Olthof, 26 jr., Borne en E. W. Klein Horsman, 23 jr., Holten. W. F. Reijlink, 26 jr., Holten en J. B. Voskamp, 23 jr., Lo- chem. BEVOLKING. Ingekomen: H. J. M. van Harmeien van Rijssen. W. de Groot en echtgen, van Zwolle. T. M. J. Dijk en gez. van Maassluis. H. W. Grofsmit en echtgen. van Amsterdam. K. C. Broersma van Groningen. Vertrekken: Mevr. J. W. Haverslag- Verwaal naar Raalte. F. R. Lou- werens naar Deventer. K. Riemers- ma en gez. naar de Nederlandse An tillen. A. van Wijnen en echtgen. naar De Bilt. C.4 P. Garretsen naar Apeldoorn. P. H. de Wit naar Rot terdam. T. Christiaanse en gez. naar Emmen. Mevr. M. J. Klincke- Koopman naar Engeland. 1962 (97! In de ambtswoning van de Canade se Ambassadeur hier te lande heeft een eenvoudige plechtigheid plaats gevonden, waarbij aan de burge meesters van Holten, Groesbeek, Ber gen op Zoom en Nijmegen een ge- 55- Vrijdagavond 14 en zondagmiddag 16 juni vanaf resp. half negen en half drie, zal de komedie „De vierkante rekruut" worden vertoond in jeugdso- ciëteit ,,de Schure". Voor de derde keer, organiseert de Stichting voor Sociaal en Cultureel werk in Holten een vakantieweek voor de kinderen van de lagere scho len van 8 t.m. 12 juli. Een groot aantal vrijwilligers is mo menteel bezig een programma voor te bereiden dat zich in en rond Holten zal afspelen, het ziet er voor lopig als volgt uit: maandagmiddag: verschillende akti- viteiten, waaronder viswedstrijd, straattekenen en modeshow, dinsdagmorgen: sport en spel, met o.a. fietsrace, touwtrekwedstrijd, ma rathon, autopedrace en ringsteken, woensdag: een heuse indianendag in de bossen rondom Holten. Donderdagmiddag: een reusachtige puzzeltocht met veel opdrachten en spelen... vrijdagmiddag: een doe-feest, waar voor ieder kind wel wat te bele ven valt: timmeren, schilderen, kleien, solderen, waardeloos materi aal, papierarrbeid, natuurprodukten enz. De leiding heeft ook op slecht weer gerekend en het regenprogramma bestaat uit film, discobal voor kinde ren (met miss-verkiezingen, disk-joc key wedstrijden, stoelendans) spelen- middag en een doe-feest. De kosten bedragen voor de hele v/eek f 3,en voor deelname aan één aktiviteit f 0,75, men is niet ver plicht aan alle aktiviteiten deel te ne men; de kinderen mogen ook een aantal aktiviteiten uitzoeken waaraan ze willen meedoen. Het laat zich raden dat voor deze week met een dergelijk programma veel medewerkers nodig zijn die de hele week óf een bepaalde aktivi teit willen helpen om de kinderen op te vangen, samen met hen spelen wil len doen ezn. Daarom zoekt de Stich ting nog naar geïntereseerde mensen die mee willen helpen deze week voor de kinderen tot een sukses te maken, daarover kunt u kontakt op nemen met het Paalhuus. Beuseberg 63, telefoon 2755. Onder grote belangstelling heeft woensdagavond wethouder W. ten Berge „De Boetiek" geopend die ge vestigd is in het pand Oranjestraat 20 waar voorheen drogisterij ,,De Vijzel" gevestigd was. Nadat de wethouder het openingsce- remonieel had verricht met de sleu tel die hem werd aangeboden door Ineke Onstein wenste hij het jonge echtpaar Ineke en Willem Jan On stein namens het gemeentebestuur geluk met de opening van de eerste echte boetiek in Holten die zonder meer in een behoefte voorziet. Het gemeentebestuur is bijzonder dank baar dat in dit pracht-ge royale pand Wethouder Ten Berge wenste Ineke en Willem Jan Onstefa goede zaken. aan de Oranjestraat weer een zaak is gevestigd. Helaas ziet men van daag de dag maar al te zaak dat er inplaats van winkels kantoren in ge vestigd worden. Ook voor mevr. Stuk- ker-v.d. Ridder die in dit pand een aantal jaren de drogisterij „De Vij zel" heeft gehad moet dit tot voldoe ning strekken. Ook voor het „aanzien" van de buurt is het een groot pluspunt dat er weer een winkel is gevestigd. De heer Ten Berge die ook sprak namens de Holtense Handelsvereni ging wenste het jonge echtpaar goede zaken. Verder werd nog het woord gevoerd door de heer J. Wiggers namens de Vereniging voor Vreemdelingenver keer „Holtens Belang" en door de heer G. H. Siebelink, voorzitter van de Bathmense Middenstandsvereni ging „VBO". Er werden ter gelegenheid van de opening door familie, buren, vrien den, bekenden en zakenrelaties tal van geschenken en bloemen aange boden. Om een globale indruk te krijgen van hetgeen deze film te bieden heeft, hieronder een gedeelte van de Gnte^ ressante inhoud van deze komische oorlogsfilm. Terwijl de 2e wereldoorlog Europa teistert, verricht. Pitkin, subliem ge speeld door komiek Nórman Wisdom, graafwerkzaamheden voor de ingang van een Engels legerkamp. Het ge volg is: opstoppingen en file's van le- gei-voertuigen die het kamp niet meer in of uit kunnen. Rustig graaft Pitkin door en zwicht zelfs niet voor de smeekbeden van de generaal. De wan hoop nabij, besluit de legerleiding Pitki.n op te roepen voor militaire dienst. Vanaf zijn eerste stappen in het leger wenden officieren het hoofd snikkend af en barsten instructeurs van woede. Wat Pitkin ook doet, het loopt altijd grandioos uit de hand. Door een aantal dwaze misverstan den komt Pitkin terecht in een vlieg tuig en landt hij achter de vijandelij ke linies. Pitkin ontdekt dat hij spre kend lijkt op de Duitse generaal Schreiber. Dan komt hij pas goed los... De entreeprijzen zullen voor leden bedragen f 1,50 en voor niet-leden f 2,(Vrijdagavond: 16 jaar en ou der, zondagmiddag alle leeftijden). Gevonden: sleutel aan een hanger tje, zilverkleurig: rode kindersan daal, rechts; 2 auto-sleutels en nagel- knipper in etui; blauwe portemon- naie; etui met pennen en potloden; bi'uine klok; zilveren ketting; brom fietsplaatje. Verloren: zwart stoffen popje met gekleurde bloempjes; diamanten ring met ovale zetting; kleine donkere herders-hond naam „pel"; oranje le raren-agenda; groen kinderjack; pad vinders-muts; blauw spijker-jasje; geelachtige kanarie-piet; bruine he- ren-portemonnaie, inh. f 2,25; groene regenbroek. denkplaat is aangeboden voor hun gemeentehuizen. De' president van de Royal Canadian Legion te Ottawa, Robert Mc. Ches- ney, die deze gedenkplaten overhan digde, getuigde nog eens van de die pe dankbaarheid van het Canadese volk, voor de wijze waarop met na me in Holten, Groesbeek, Bergen op Zoom en Nijmegen in het kader van het Nederlands Oorlogsgravenwerk, nabestaanden van aldaar begraven Canadese militairen waren ontvan gen en de nagedachtenis van hen werd en wordt geëerd. Om te bewijzen hoezeer dit door het Canadese volk wordt gewaardeerd, heeft, zo zeide mr. Mc. Chesney, de Royal Canadian Legion, dit tot uit drukking willen brengen in de ge denkplaat, die naar hij hoopte in de raadhuizen der verschillende gemeen ten een plaats zou kunnen vinden. De tekst van deze gedenkplaat die ook in het raadhuis van Holten zal wor den aangebracht luidt: „The Royal Canadian Legion extends its deep appreciation to the citizens of Holten for promoting acts of re membrance and receiving Canadian pilgrims to war cemeteries in the Netherlands". De burgemeester van Holten mr. W. H. Enklaar dankte mede namens zijn collega's de pre sident van de Royal Canadian Legion voor het treffende antwoord dat Ca nada aldus, op het vervullen van de plicht der dankbaarheid door Neder land heeft willen geven, hem daarbij verzekerende, dat deze gedenkplaat maar al te gaarne een plaats in de verschillende raadhuizen zal worden gegeven. De werkgelegenheid is de afgelo pen maand in het rayon Deventer, blijkens het overzicht van het gewes telijk arbeidsbureau, aldaar, weer iets verbeterd. De geregistreerde ar beidsreserve aan mannen is n.l. te ruggelopen van 642 naar 620, terwijl de vraag toenam. De daling van de werkloosheid moet voor het grootste deel worden toegeschreven aan de seizoenwerking, zij trad vooral op in de bouwnijverheid en de horeca-sec- tor. Tegenover deze daling stond ech ter een relatief forse stijging van werkloos kantoorpersoneel. De direc teur van het arbeidsbureau, de heer H. Leenhouts, heeft gezegd, dat de werkgelegenheid voor handels- en kantoorpersoneel zorgelijk blyft. Hij verwacht een nog verdere stijging van de werkloosheid in deze sector Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat gedurende drie maanden ter gemeente-secreta rie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter lezing is neergelegd het besluit van de raad dezer gemeente vein 1 april 1974, nr. 11. tot hernieuw de vaststelling van een Kampeerver- ordening voor de gemeente Holten. De verordening treedt in werking op de eerste dag na die, waarop zij is afgekondigd. Tegen betaling der kosten is de ver ordening ter gemeente-secretarie al gemeen verkrijgbaar. WIST U: Dat er op vrijdagavond 21 juni een Dorpsavond wordt georga niseerd. Dat deze avond met man en macht voorbereid wordt door de Holtense muziekvereniging. Dat er deze avond geen entree ge heven wordt. Dat er juist dié avond geen voet balwedstrijden voor het wereld kampioenschap gespeeld worden. Dat er medewerking wordt ver leend door BATO. de plaatselijke zangkoren en de Wereldwinkel. Dat deze verenigingen zich op een andere manier zullen manifesteren dan u van hen gewend'bent. Dat er door de geruchten alleer al een personeelsavond. die a- besproken was, voor verzet is. Dat deze avond de band TOP FIVE uit Zevenaar voor u komt spelen. Dat deze band uit 5 personen be staat, die ca. 17 instrumenten be spelen. Dat er een prachtige dansvloer wordt neergelegd. Dat het al of niet slagen van deze avond geheel en al van uafhangt Dat er een verloting met fraaie prij zen is. Dat het belangrijk is, dat u loten koopt, omdat uit de opbrengst hier van de kosten voor deze avond wor den betaald. Dat u die avond geen dorst en geen lege maag hoeft te hebben. Dat u daarvoor natuurlijk wel iets moet betalen. Dat we het de buurtverenigingen eens gemakkelijk willen maken, door met z'n leden naar een feest te gaan, dat zij nou eens niet zelf heeft moeten regelen. Dat natuurlijk iedereen van harte welkom is. Dat er ook ander vertier is dan al leen maar luisteren en dansen. Dat we u dat „andere vertier" niet verklappen, omdat het ook een beetje een verrassing moet blijven. Dat u ervan overtuigd kunt zijn, dat kosten noch moeite gespaard zijn om het u naar de zin te maken. Dat het de bedoeling is om u op de ze manier zó nieuwsgierig te ma ken, dat u ook inderdaad komt. Dat bij voldoende belangstelling het een jaarlijks terugkerend evene ment zal worden. EN WEET U: Dat als u dit gelezen hebt, u het allemaal wel weet, maar het absoluut niet voor gezien moet houden!1 als gevolg van het aantal jongelui dat de scholen verlaat en dat niet aan de slag zal kunnen komen. Men heeft op het arbeidsbureau sterk de indruk, dat "*de verplichte wekelijkse vormingsdag voor jeugdi gen beneden zeventien jaar en het vastgestelde minimumloon voor die groep, de vraag naar de iets oudere jeugd heeft doen toenemen. Voor de jongsten lijkt het, volgens de heer Leenhouts, allemaal niet zo gunstig. De vraagstijging trad echter voorna melijk op in de kantoorsector en is voor een deel het resultaat van een enquête, welke onder de werkgevers is gehouden voor het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening en het Economisch Technologisch Instituut Overijssel. Hierdoor zijn hogere vraagcijfers uit de bus gekomen dan normaal het geval is, omdat lang niet de gehele openstaande vraag ook geregistreerd is bij de arbeidsbu reaus. Ook voor de vrouwen nam de werk gelegenheid toe, hetgeen tot uiting komt in een lichte daling van de ge registreerde arbeidsreserve en in een stijging van de vraag. De vraag steeg vooral in de handels- en kantoorsec tor. In de maand mei steeg het aantal z.g. minder geschikten van 221 naar 233. De heer Leenhouts schrijft die voort durende stijging toe aan de steeds ho gere eisen die aan het personeel wor den gesteld, waardoor steeds meer mensen, die volgens hem vaak nog best in staat zijn uitstekende arbeid te verrichten in deze groepering van minder geschikten terecht komen. Het aantal ingeschreven werklozen in het rayon Deventer verdeeld over de gemeenten in het rayon bedroeg als volgt: (tussen haakjes de cijfers over de vorige maand) Bathmen 10 is 1.8 procent (alsvoren) Deventer 443 is 2.7 procent (459 ig 2.8 procent), Diepenveen 37 is 1.9 pro cent (35 is 1.8 procent), Holten 29 is 2.6 procent (28 is 2.5 procent), Olst 19 is 1.0 procent (23 is 1.2 procent) en Raalte 82 is 2.5 procent (87 is 2.7 pro cent). Agenda Vrijdag 14 juni 20.30 u. Film in „De Schure" (zie be richt en adv.). Vrydag 14-6 t.m. zaterdag 6 juli Fysiotherapeut wegens vakantie af wezig (zie adv.). Zaterdag 15 juni Zondag 16 juni 14.00 u. start Vaderdag-Oriënterings- rit MAC „De Holterberg" bij café „De Biester" Stationsstr. (inschrij ven vanaf 13.30 u.) (zie adv. en ber.) 14.00 u. Disjockeywedstrijden in ca fé „De Wippert". 14.30 u. Film in „De Schure" (zie be richt en adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancnig „Boo- de" te Bathmen (zie adv.). Maandag 17 juni 20.00 u. Vergadering medewerkers Dorpsavond „HMV" in café „Kalf- stèrman". Woensdag 19 juni 19.00 u. Grote Zankershow fa. J. van Bruggen en Zoon in zaal „Amicitia". Donderdag 20 juni 15.00 u. Grote Zankershow fa. J. van Bruggen en Zn. in zaal „Amicitia". Vrijdag 21 juni 19.30 u. Gezellige Dorpsavond „HMV" i n ..Kalfstermansweide" (zie adv. en bericht). Zaterdag 22-6 t.e.m. maandag 1-7 Herenkapsalon Wim van Geenhtlfzen wegens vakantie gesloten (zie adv.),

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1