Plechtige herdenking op de Holterberg Canadese oorlogsveteranen en eerden hun landgenoten herdachten gevallen Zondagsdiensten Raadsvergadering PINKSTEREN gPSSSil KOPJE KOFFIE NA KERKDIENST Burgerlijke Stand Verloren - Gevonden VERKOOP BOUWTERREINEN Zondagsschooln ieuws ONZE AGENDA Openbare kennisgeving Officiële publicatie Zitting commissie voor woonruimte-zaken OPHALEN HUISVUIL DORPSAVOND Benoeming lid bestemmingsplan forum HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentiepr. 16 et p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f3.75 p. kwart., f7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ot. Betaling op giro 875587, Ra 9 Vrijdag 31 mei 1974 26ste jaargang No. 22 Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 - 1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483 - 2699 De Canadese oorlogsveteranen bleken na dertig jaar nog sterk emotioneel betrokken bij het verlies van hun gevallen kameraden, dat bleek zaterdagmiddag op de Canadese begraafplaats op de Hol terberg. Tientallen medestrijders uit de oorlogsjaren lieten hun ge voelens de vrije loop gaan toen ze werden geconfronteerd met de graven van hun landgenoten, die ze ruim 29 jaar geleden moesten achterlaten. Vijftig oud-strijders van het regiment „The Queens Own Rifles" allen vele malen gedecoreerd brachten, sommi gen met hun vrouwen of zusters een bezoek aan de prachtig ver zorgde begraafplaats, nadat zij 's morgens in Deventer warerV ont vangen door het Bevrijdings Comité, aldaar. De veteranen, die o.a. hebben gevochten voor de bevrijding van Deventer, maken een her inner ingstocht door Europa, welke op 6 juni, precies dertig jaar na D-day, eindigt in Normandië, op de plaats waar de geallieerden hun offensief tegen de Duitse bezetters begonnen. Begroeting In twee bussen en vei-gezeld van een complete „Bugle-Band", het trompetterkorps van The Queens Own Rifles, arriveerden de Canade se gasten om twee uur bij de begraaf plaats, waar zij ondermeer werden begroet door de leden van de afdeling Holten van het Ned Oorlogsgraven Artsen Van vrijdagmiddag 17.00 u. tot dins dagmorgen 8 u. (uitsl. voor spoed gevallen) J. F. Sijtsema, Pastorie straat 50, tel. 1870. Voor boodschap pen bellen 's morgens om 11 u. middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zuster P. T. v.d. Zwaag, Groene Kruisgebouw. Markelo, tel. Prinses Irenestraat 05476-1285. Comité, onder aanvoering van haar voorzitter, burgemeester, mr. W. H Enklaar. Behalve enkele leden van het De- venter Bevrijdingscomité, waren ook aanwezig de krijgshistoricus mr. W. Hopperus Buma uit Amersfoort, de van Deventer, lt.-kol. b.d. C. Vreug- denhil en stroomde het publiek toe. Na luide commanda's van band-lea der, majoor Sidney Byatt, betraden de oorlogsveteranen met tromgeroffel en in militaire marsorde de begraaf plaats. De indrukwekkende herdenkings plechtigheid, die daarna volgde, stond onder leiding van de legerpredi- leant, ds. L. de Vrijer, uit Holten. De Holtcnse Muziekvereniging „HMV zorgde voor een sfeervolle muzikale begeleiding. Na een gebed door ds. De Vrijer, zongen de aanwezigen de hymne „O God, Our Help, In Ages Past", waar na deze in het Engels een her denkingsrede hield. Ds. De Vrijer had als tekst voor zijn toespraak geko zen het bijbelwoord Hebr. 11 13 De. Canadese oorlogsvete ranen betreden de begraaf plaats onder leiding van hun voorman Jack Martin. en 16: 13. „Deze allen zijn in het ge loof gestorven, de beloften niet ver kregen hebbende, maar hebben de zelve van verre gezien en geloofd en omhelsd en hebben beleden dat zij gasten cn vreemdelingen op de aar de waren. 16. Maar nu zyn «ij bege rig naar een beter, dat is naar het hemelsche. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God ge naamd te worden; want Hy had hun ene stad bereid". „Hier staande omringd door de schoonheid van het voorjaar op dit kerkhof in een van de mooiste delen van ons land en in het aangezicht van de brede realiteit van de dood, reali seren wij ons, dat al deze mannen, de meesten zeer jonge mannen, vielen in een wrede oorlog om onze wereld te bevrijden van tirannie en onder- drukking. Hen te herdenken en hen te eren, waarvoor we hier zijn; het zijn de sleutelwoorden van dit moment. Dit zijn eveneens de sleutelwoorden, die uw reis of liever gezegd uw pel grimage karakteriseren naar ons con tinent, om de slagvelden te zien, waar Canadese troepen en de ande re geallieerden hun slag moesten le veren en waar zovelen van hen zijn achtergebleven", aldus ds. De Vrijer. Ambulancevervoer Joh. Aanstoot, tel. 2980-1338 b.; garage A. Müller, tel. 1320. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevrouw C. Knijff- Dekker, tel. 1438 b.g.g. mevrouw J- Beldman-Aanstoot, te]. 1799. Tandartsen 1 en 2 juni: H. F. Steunenberg, Pastoriestraat 42. Holten, tel. 05483- 1433. Pinkstermaandag: E. A. Witkop. Wierdensestraat 118. Rijssen. telef. 05480-2260. Spreéküur voor spoedge vallen: 6-7 u. namiddag. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdags middags en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. J. Kraay, tel. 2299, Maatschappelijk Werk St. voor Maatsch. Dienstverelening Midden-Overijssel, Joncheerelaan 134, Nijverdal. Bureau Holten: Gaar denstraat 31, F. W. Kraay veld. Spr. uren: werkdagen 8.30-9.30 u. maan dagavond 18-19 u. of na tel. afspraak 1436-2298 b.g.g. tel. 05486-4126. Dierenartsen A. Th. Oostenbrug, Diessenplas- straat 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 2 juni H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 05483-1513. Maandag 3 t.e.m. zondag 9 juni J. J. Hof. Schepenenstraat 16, tel. 1697. Aangifte van gestorven dieren op za terdag van 9^-11 u. aan 't slachthuis tel.. 05483-1318. Storingsdienst Van zaterdag 1 juni t.e.m. vrijdag 7 juni. Eelectra: H. Huisman, Kol weg 42, tel. 1498. Gas: H. J. Kolk man, Diessenplasstraat 32, tel. 2012. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau) •s Nachts: tel. 1224 (G. W Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel) NED. HERV. KERK: Eerste Pink sterdag: 8.30 en 10.15 u. ds. A. Schel- levis. Extra collecte: Provinciaal Ker- kewerk. Oppasdienst: mevrouw Veen- stra, Gerrie te Brake en Willemien Loman. 10.00 u. Jongerendienst in „Irene". Pinkstermaandag; 9.00 u. ds. Beert- huis van Bathmen. Extra collecte: Provinciaal Kerkewerk. GERE F. KERK: Eerste Pinkster dag 8.30-10.15 en 19.15 u. ds. R. A. Hoogkamp. Tijdens de dienst van 10.15 u. oppasdienst in gebouw „Re- hoboth" (mevrouw G. Schuppert- Stam en mevrouw Aanstoot-Ha rm- sen). Kindernevendienst niej. B. Veldhuis. In de dienst van 10.15 u. be vestiging van ambtsdragers. Pinkstermaandag: 9.30 u. zangdienst. In alle diensten eerste coilecte voor de zending, tweede collecte voor ver bouw van de kerk. R.K. KERK (gebouw „Irene"): Za terdag: 17.00 u. Eerste Pinksterdag: 9.30 u. Pinkstermaandag: 9.30 u. DIJKERIIOEK: Eerste Pinksterdag: 9.30 u. ds. C. C. Ad'dink. extra collecte Provinciaal Kerkewerk. NIEUW HF.ETEN (R.K. KERK): Za terdagavond: 7.00 u. Eerste Pinksterdag: 8 u. en 11 u. Pinkstermaandag: 8 u. en 11 u. OKKENBROEK: MIK: Eerste Pink sterdag: 9.30 u. ds. M. de Heer. Open bare geloofsbelijdenis en viering Hei lig Avondmaal. Uitgangs collecte: Kerkeraadskas. Pinkstermaandag: 9.30 u. ds. C. C. Addink. Uitgangscollecte: Kerke raadskas. Namens de kerkeraad der Her vormde Gemeente te Holten worden alle vakantiegasten, die de tweede morgendienst op Pinksteren of vol gende zondagen bezoeken hartelyk uitgenodigd een kopje koffie te ko men drinken in het gebouw Irene, waar men ook de voorganger in de dienst van die morgen kan ontmoe ten. Hen te gedenken en te eren „Ik veronderstel, dat u allen dize dagen van uw bedevart in uw her innering zult bewaren, als dagen om nooit te vergeten. Wat betekent het werkelijka te herdenken en te eren. Het betekent meer dan hun namen te lezen op de grafstenen en hen eren betekent meer dan een bezoek te brengen aan een begraafplaats en het leggen van een krans aan de voet van een monument. Herdenken en eren van mannen, die werden gedood in een wrede oorlog voor vrijheid, om de mensenrechten te verdedigen in een vrije wereld te gen dictatuur, tirannie en onderdruk king. Het herdenken en eren van deze mannen is een levenswijze en een ka raktereigenschap. Dat betekent, dat we de volledige verantwoordelijk heid accepteren van de vrijheid waar in we leven. Het betekent, dat wij weerstand zullen bieden tegen elke vorm van onderdrukking, slavernij, dictatuur en brute kracht waaronder zovele miljoenen lijden, ook in deze tijd 29 jaar na de tweede wereldoor log. Het betekent ook dat we moemen bijdrgê in het opbouwen van een vrije en vredige wereld voor onze kin deren. Een wereld waarin geen enkele na tie het zwaard zal trekken tegen een andere en mannen niet langer zullen leren te vechten levende onder het licht van de Almachtige in een beloof de wereld, beloofd door God zelf. Ik ben overtuigd, dat vele van deze mannen, die hier werden begraven, geloofden in deze wereld en worstel den en vochten voor die wereld- Maar zij allen stierven zonder dat zij ont vingen wat was beloofd", aldus ds. De Vrijer, die verder inhaakte op het gekozen bijbelwoord". Rran.slegging Uit naam van de Canadese oud-strij ders werd, onder de tonen van de ko- raalmuziek van HMV, een krans ge legd door Bob Wilson en voor het Oor logsgraven Comité door burgemees ter Enklaar. De leider der veteranen, Jack Mar tin, sprak het „We will remember them" uit, dat werd nagezegd door de aanwezigen. Het trompettercorps van de Canadezen blies „The last post", waarop enkele ogenblikken stilte in acht genomen werd. Samen zong men de hymne „Abi de with me" (Blijf bij mij Heer), waarna de imponerende plechtigheid door HMV werd besloten met het spelen van de beide volksliederen „O Canada" en het Wilhelmus onder leiding van haar dirigent Henny Fransen. De Canadezen toefden nog even pp de begraafplaats om de graven te bezoeken en waren zeer onder de in druk van de prachtige aanleg en de schoonheid van deze laatste rust plaats van hun gevallen landgenoten. Ontvangst In hotel Muller had na afloop een ontvangst plaats door het gemeente bestuur, waarbij mr. Enklaar in zijn welkomstwoord benadrukte „Wij zul len nooit vergeten, wat jullie voor ons gedaan hebben". Eén van de oud-stryders dankte met een kort woord voor de ondervonden gastvrij heid, waarna het gezelschap naar De venter vertrok voor een ontvangst door het gemeentebestuur, aldaar. Geboren: Drik Marten z.v. J. Nij- land en F. A. van Oorspronk. Overleden: B. J,«Ai-ink, 75 jr. J. Meijerman-Jansen, 70 jr. Gehuwd: R. A. Klincke, 24 jr., En geland en M. J. Koopman, 31 jr., Hol ten. BEVOLKING Ingekomen: C. J. B. Sandmann en gez. van Rotterdam. Mevr. H. J. Dinkelman-Stegeman van Ensche de. Mej. J. Potkamp van Amers foort. Vertrokken: K. ter Haar en gez. naar Deventer. G. Sluiter naar Markelo. Mevr. A. Haveman-Wil- deboer naar Deventer. Mej. C. A. M. Pieper naar Avereest. Mevr. C. Vukkink-Kempers naar Deventer. Verloren: huissleutel; muntbiljet van f 5,gouden ring met eei beelding van Kennedy erop; auto sleutel no. 296 en huis-sleutel no. 1.20 aan een emaille hangertje; horloge met een zwart bandje en een groene wijzerplaat, merk Montino; porte- monnaie met plm. f 325,doublé schakel armband; horloge met een rood bandje. Gevonden: auto-band van een vrachtwagen; bankbiljet; trainings jack; zwarte portemonnaie. Holten, 29 mei 1974. De heer G. J. E. Baerends, Sta tionsstraat 13, alhier heeft het ge meentebestuur verzocht hem een bouwterrein te verkopen aan de Kor- hoenderweg in het villa terrein „Look". Aangezien de gevraagde ka vel 61 niet meer voor verkoop beschik baar is, hebben b. en w. hem kavel 45. ter grootte van 2400 m2 aangebo den, voor de prijs van f 49.900,ex clusief de aanleg- en aansluitkosten van aardgas en electra en de ver schuldigde omzetbelasting. B. en W. stellen verder voor aan de volgende ingezetenen bouwterreintjes te verkopen in het bestemmingsplan „De Haar": C. P. Beukenkamp, kavel 2, groot plm. 810 m2 voor f 27.500,—. B. Span kavel 5, groot 990 m2, voor f 30.500, en H. G. M. Jansen, kavel 13, groot 1170 m2, voor f 40.500,— exclusief omzetbelasting. Voor de goede gang van zaken delen wij u mee dat de kinderen op Eerste Pinksterdag om 10.15 uur bij d"e Dorpsschool worden verwacht. Alle kinderen gaan dan samen in de hal van de school het Pinksterfeest vie ren. De ouders kunnen hun kind(eren) zoals gewoonlijk om plm. 11.15 uur afhalen. Het Personeel. Vrijdag 31 mei 20.00 u. Ledenvergadering AR. Kiesvereniging in gebouw „Rehoboth (zie bericht). 20.30 u. Film „De brug bij Remagen" in „De Schure" (zie adv. en bericht). Zondag 2 juni (le Pinksterdag) 14.00 Discobal in café „De Wippert" (zie adv.). 14.30 u. Film in „De Schure" (zie adv. en bericht). Pinksterkermis in Loo-Bathmen (zie adv. Maandag 3 juni (2e Pinksterdag) Pinksterkermis in Loo-Bathmen (zie adv.). 13.30 u. Touwtrekkerstoemooi in „Kalfstermansweide" (zie adv. en ber.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancing de" te Bathmen (zie adv.). Dinsdag 4 t.e.m. maandag 10 juni Kapsalon „Elegant" wegens vakan tie gesloten (zie adv.). Dinsdag 4 t.e.m. donderdag 6 juni Rijwiel en bromfietscentrum stoot gesloten (zie adv.). 19.30 u. Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize (zie agenda). Woensdag 5 juni 20.00 u. Buitengewone Ledenverga dering Holtense Handelsvereniging in café „Kalfsterman" (zie adv.). 20.00 u. Vergadering i.v.m. „Dorps avond" in hotel „Vosman" (zie adv, en bericht). Maandag 10 juni 20.00 u. Ruilavond Holtense Postze gelclub „HPC" in hotel „Vosman „Boo- Aan- De gemeenteraad komt op dinsdag 4 juni a.s. om 19.30 uur ten gemeen tehuize in openbare vergadering bij een te behandeling van de volgende agenda: 1. Notulen van de vergadering van 29 april 1974. 2. a. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot verkoop van bouw terreinen t.w. 1 Villaterrein Look a aan de heer G. J. E. Baerends alhier. 2 plan „de Haar" aan: a de heer B. Span, alhier, b de heer C. P. Beukenkamp, alhier. c de heer H. G. M. Jansen, al hier. Voorstel tot het aangaan van een huurovereenkomst met U-vlees vlees BV, alhier. Voorstel tot het benoemen van een lid van het bestemmingsplan- forum. Voorstel tit het in voorbereiding verklaren van verschillende be stemmingsplannen. Voorstel tot wijziging van de ge meente- en bedrijfsbegrotingen 1974 o.a. credieten bouw gymna stieklokaal, uitbreiding gemeen tehuis, uitbreidingen GEB, dek en slijtlagen diverse wegen, pla fond gymnastieklokaal Tuinstraat leermiddelen Haarschool, Dijker- hoek en chr. school Kol, straat verlichting villaterrein Look. Beantwoording van eventueel in gekomen schriftelijke vragen. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in ver band met een wijziging van de perio de waarin de seizoenwarenmarkt wordt gehouden, een gedeelte van de Kerkstraat, gelegen tussen de splitsing met de Smidsstraat, jaar lijks iedere vrijdag in de periode van 1 maart tot een met de eerste vrij dag in de periode van 1 maart tot en met de eerste vrijdag in novem ber van 11.00 uur tot 20.00 uur in bei de richtingen gesloten is verklaard voor alle verkeer, behalve voetgan gers. 31 mei 1974. B. en W. voornoemd, secr. G. J- Langenbarg- burg. W. H. Enklaar. De voorzitter van de commissie voor woonruimtezaken maakt bekend, dat de eerstevolgende zitting der com missie niet op dinsdag 4 juni a.s. zal worden gehouden. Holten, 31 mei 1974. De voorzitter voornoemd, G. Weijl. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in verband met de komende Pinksterdagen het huisvuil in het dorp (maandagroute) in plaats van maandag. 3 juni (2e Pinksterdag) op dinsdag 4 juni a.s. zal worden opgehaald. De commissie van de Holtense Mu ziekvereniging die het organiseren van een „Dorps-avond" op zich heeft genomen is reeds druk aan het werk om van dit festijn iets moois te maken. Er zullen tal van leuke at tracties komen waarmee prijzen zijn te winnen. De avond zal op woensdag 21 juni worden gehouden in „Kalfstermans weide". De commissie rekent er op dat alle Holtenaren van 8 tot 80 jaar aan het evenement, dat min of meer een experiment is. zullen mee werken. Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft een zwanenpaar eieren uitgebroed aan de rand van het, tussen Holten en Laren gelegen, „Cats meer1'. Trots zwemt daar nu het zwanenpaar met hun pas géboren kroost. De vertegenwoordiger van het co mité Beuseberg in het bestemmings planforum de heer G. S. E. Vegter, heeft 10 mei j.l. de 70-jarige leeftijd bereikt. Aangezien voor het lidmaat schap van het forum een leeftijdsli miet van 70 jaren is gesteld, zal de heer Vegter als zodanig moeten af treden, B. en W. hebben het comité Beuse berg verzocht een kandidaat te stel len ter opvolging van de heer Veg ter. Het comité heeft twee kandida ten voorgedragen nl. de heren E. Po pulier, Beuseberg 14 en G. Gerrits- ma jr., Beuseberg 173. Overeenkom stig de zienswijze van het comité stelt het college de raad voor de heer Po pulier te benoemen als lid van het bestemmingsplanforum. „Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven." Wie deze wereld beschouwt kan in zeker opzicht aan een sprookje denken. Het handelt over een man, die zijn armoede mag inruilen voor rijkdom op voorwaar de, dat hij voortaan leeft met een gepo lijst marmeren hart. Het gaat hem uit stekend; geen wens, die niet vervuld kan worden. Maarhij is een tiran voor zijn omgeving en een plaag voor zijn familie. Om zijn levensgeluk terug te krijgen zit er tenslotte niets anders op 'dan afstand te doen van zijn stenen hart. Een sprookje met een achtergrond vol diepe werkelijkheid. We kennen een wereld, die het materieel goed gaat, maar bikkelhard op het eigen belang is gericht. De mensheid raakt immuun voor het leed. Eigen leven en dat van anderen telt niet meer, als slechts be paalde doeleinden kunnen worden ver wezenlijkt. Kan ooit in zo'n verharde wereld het klimaat nog veranderen? Kan het in onze harten, in onze gezin nen, ja, zelfs onder de volken weer mild worden? Maar is er dan geen transplan tatie nodig? En is die ingreep van buiten af mogelijk? Nu weten we van de mogelijkheid let terlijk een mens een ruilhart te geven. Daarmee is ondanks geweldige proble men veel bereikt. Misschien mag in de toekomst nog meer succes geboekt wor den. Maar in die zin, waarin de bijbel het gebruikt, kan dat ook? Kunnen mensen anders worden, ijskoude harten warm kloppende harten worden? Dat is nu de pinkstervraag, die in het pinksterevangelie een positieve beant woording vindt. „Een nieuw hart zal Ik u geven; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven." Tot wat geen revolutionaire beweging is gelukt, wil God ons bekwamen als de harten open gaan voor Zijn Geest. Genezing door harttransplantatie. Maar dan gebeurt er ook wat. Dan bloeien uit een „tweede leven" de vruchten van de Geest op. In de Galatenbrief worden ze genoemd: liefde, vriendelijkheid, goedheid, zacht moedigheid, reinheid. Waar die vruch ten worden gevonden verkondigt de mens niet meer de grote daden van de duivel, maar de grote daden des Heren. Daar neemt Jezus Christus gestalte aan. Want om Hem gaat het. Hij maakt alle dingen nieuw. „Want is iemand in Jezus Christus, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbijgegaanOm zulke grote dingen gaat het met Pinksteren. Om de grote verandering, die God wil geven, dat dode levens weer levend worden, dat een vastgelopen wereld weer levensdansen krijgt, doordat ze gaat luisteren naar God, die haar schiep. Wat een heerlijk sluitstuk van alle christelijke feesten: het feest van de herschepping. Met recht is met Pinkste ren het laatst der dagen ingegaan. Want het wonder van de vernieuwing van ons mensenhart opent zijn perspectieven naar een wereld, die wacht op Gods grote daden. j. YTSMA Gelóófd zij Godde Heil'ge Geest- Zijn adem blaast op 't Pinksterfeest Als vrucht van Christus' reddingswerk 't Vernieuwde leven in Zijn kerk. Het wonderwerk, door Hem verricht Ontsluit de wereld het gezicht Op 't heilgeheim der zaligheid, Die voor verloor'nen is bereid. Gedachtig aan hun Heer en Hoofd Die hun de Trooster heeft beloofd, Zijn de discipelen te zaam, Verbonden in des Heilands naam. Gedreven door onzichtbre macht, Vervult een sterke wind met kracht Het huis, waar God Zijn volk vergaart En toebereidt tot zout der aard. De vlam, die op de hoofden gloeit Van hen, wier voeten zijn geschoeid Om d'onbetreden weg te gaan, Vuurt hen tot heïlsgetuigen aan. Zij spreken van Gods grote daan, In klanken door elkeen verstaan, En met een ongekende moed, Zoals de Geest hen spreken doet: Hij, die aan t kruis Zijn leven gaf, Verbrak de ban van dood en graf, En is verheerlijkt opgestaan, Ons naar de hemel voorgegaan. Gezeten aan Gods rechterhand Beteugelt Hij de wereldbrand, Waarvan Hij 't vuur der wrake dooft, Die aan Zijn kerk de rust ontrooft. Hij is 't, die biddend voor haar pleit, Terwijl Zijn Geest niet van haar scheidt Totdat Hij met bazuingeschal Verschijnt als Rechter van 't heelal. Dan klinkt bij hemels harpgeluid Het Pinksterlied van Geest en Bruid- Uw volk is voor Uw komst bereid. U zij de lof in eeuwigheid! F. H. TIMMERMANS

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1