HMV Drumband kampioen van Nederland ere-divisie Gerechtigheid verhoogt een volk Zondagsdiensten Kerkdiensten GRANDIOOS SUCCES GEEF MILD VOOR UW RODE KRUIS Drumband „H.M.V." ,KNF-kampioen" ere divisie, sectie A. f ij/tig jaar getrouwd Gemeentebelang op verkiezingstournee Bijeenkomst C.H.U. Halve eeuw huwelijkstrouw Verloren - Gevonden HMV-DRUMBAND NAAR GEMERT Burgerlijke Stand Officiële publikatie VISAKTEN Wijziging spreekuur ONZE AGENDA UAITEIIC IIIEIIUICDI AA 11 vLI EIij HIEUTTjdLAU HB BH ^BP^" Hi Hi B9H flSB H HpBBF Hi HH HH B988I H QB ÊBBgffl HgflSMr' nHH HA ^WF Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05433 - 2699 Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f 3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad In de periode van 25 mei tot 8 ju ni a.s, wordt in Holten de jaar lijkse inzameling ten bate van het Ned. Rode Kruis gehouden. Het behoort o.a. tot de taak van onze afdeling, deze inzameling te verzorgen. Overbekend zijn de oor- logstaken, die ter leniging van nood en ellende worden verricht. Maar ook de belangrijke vredes taken b.v. bij rampen-bloed trans- fusiedienst-hoornvliestransplantatie trombosedienst-welfarewerk-lectuu voorziening en de boottochten voor invaliden verdienen grote bekend heid. Dit zijn nog maar enkele ta ken, die het Rode Kruis verricht. De gelden, die daarvoor nodig zijn, worden door ons volk bijeen ge bracht zonder steun van de over heid. Daarom durven wij gerust een beroep op u doen met een be leefd doch dringend verzoek: GEEF MILD VOOR UW RODE KRUIS! Opdat het zijn menslievend werk kan voortzetten. Onze medewerkers komen bij u de zakjes ophalen, wilt u ze goed ge vuld klaar leggen! Wij danken u bij voorbaat voor uw gift. Namens het bestuur, A. H. v. Pijpen, voorzitter J. H. Nekkers-Wolterink, secretaresse F. H. Kuiper, penningmeester. De drumband van de Holtense muziekvereniging „H.M.V." heeft zaterdag op het 5e Topconcours van de Koninklijke Nederlandse Federatie (K.N.F.), dat in de Kasteeltuin in het Brabantse Gemert werd gehouden, met het behalen van het kampioenschap van Nederland in de „eredivisie" weer duidelijk getoond dat ze in de allerhoogste regionen thuishoort. Op het 3e Topconcours in Apel doorn (1973) werd de band kampioen van Nederland in de „eerste divisie" en op het KNF-concours in Wijhe (september 1973) werd een eerste prijs behaald met lof van de jury en een prachtige beker voor het hoogste aantal punten. Aan het Topconcours in Gemert na men in de sectie A (drumbands zon der signaalinstrumenten) aan de mars wedstrijden .3 bands deel t.w. Drum band „Ons Genoegen" te Millingen aan de Rijn, Drumband „Euphonia" uit Goes en de band van „H.W.V." De jury die bestond uit de heren S. Egberts, .Piet van Mever en J. Vlijm waardeerde als volgt: 1 Drumband „H.M.V.": Stilstaande mars „Puerto de Bollensa" 109 pun ten; Lopende mars .Tamboers Glo rie" 108 p.; Totaal 217 punten, le plaats en kampioen van Nederland. 2 ,Ons Genoegen" Stilstaande mars „Accentué III" 105 p.; Lopende mars ,St. Caecilia-mars" 108 p. Totaal 231 punten, 2e plaats.. 3 Euphonia Stilstaande mars „Accen- tué III" 92 p.; Lopende mars „St. Caecilia-mars" 86V: p." Aan het concours in Gemert namen in totaal 12 fanfarekorpsen, tamboer korpsen en drumbands deel. Het hoog ste aantal punten, 2241/* werd be haald door het Tamboer- en trompet terkorps „Eendracht" uit Wezep, de 2e zeer eervolle plaats was met 217 Artsen Van vrijdagmiddag 17.00 u. tot maan dagmorgen 8 u. (uitsluitend voor spoedgevallen). W. R. van Couwelaar Holterenkstraat 18, tel. 2750. Voor boodschappen bellen 's morgens om 11.00 u. en 's middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan, Groene Kruis- gebouw, Holten, Gaardenstraat 33, tel. 05483-1436. Ambulancevervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g. tel. 2980-1338 (Joh. A'anstóot). Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 9-10 u. bij mevrouw C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 (mevrouw J. Beldman-Aanstoot). Tandartsen J. v.d. Enk, Burg. van der Berg- plein 33, Wierden, tel. 05496-1634. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdag middag en donderdagochtend in 't Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Spreekuur alle werkdagen van 9- 10,30 u. in het GroeneKruisgebouw. Maandagavond van 7-8 u. F. W. Kraaijeveld, tel. 1436-2298. Dierenartsen A. Th. Oostenbrug, Diessenplasstraat 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 26 mei B. Groot Obbink, Kozakkenstraat 2,. tel.. .1526. Maandag 27 t.e.m. zondag 2 juni H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte van gestorven dieren op za terdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 25 tot en met vrijdag 31 mei: Elektra: J. Kolkman, Gaar denstraat 13, tel. 1368. Gas: J. Bos- schers, Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau) 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harm- ■el). i punten voor de band van „HMV", Dat het zaterdagavond groot feest was in Holten Iaat zich denken. Vele honderden waren, toen de band om 9.15 uur arriveerde present op het plein bij het WV-kantoor in de Gaar denstraat waar de muziekvereniging een serenade bracht. Na een serena de volgde een mars naar hotel „Vos man" in de Oranjestraat waar de of ficiële huldiging plaats vond. Holtens burgemeester mr. W. II. Enklaar (zo'n prachtig succes streelt ons ydel- heidsgevoel) wenste de band, instruc teur van Wakeren en tamboer-maitre Lieuwe Meinsma geluk namens het gemeentebestuur dat graag deelt in de vreugde over de behaalde s cessen wanneer plaatselijke vereni gingen met vliegende vaandels slaande trom binnenkomen. De H.M.V. drumband staat door dit eclatante succes aan de top en zal zich nu moeten blijven inzetten om zich te handhaven om nog vaker de kam- pioensvlag te kunnen hijsen. De band heeft op het concours in Gemert Holten op waardige wijze ver tegenwoordigd, laten wij zorgen dat wij als Holtenaren u waardig blij ven. Wanneer de penningmeester een dezer dagen even bij de kassier van de gemeente binnenloopt zal hem een geschenk onder couvert worden over handigd zo besloot burgemeester En klaar. Namens de Chr. Gem. Zangvereni ging „Soli Deo Gloria" en de pas ge opende K-markt van de gebrs. Wan- sink sprak de heer J. Wiggers. Hij deed z'n gelukwens vergezeld gaan van enveloppen met inhoud. Ook de heer H. Meijer die namens de Chr. 'Oranjevereniging tenteerde bood éen geschenk in couvert aan. De dirigent van H.M.V.Henny J. Fransen noemde in een korte toe spraak het resultaat in Gemert een geweldig succes. Er is heel lang ge oefend op de bijzonder zware num mers en ook heel veel gemopperd omdat het niet altijd lukte. De heer Fransen bracht hulde aan de instruc teur de heer van Wakeren, die zich weer een vakman heeft getoond. Ook H.M.V.'s voorzitter A. Westerik richtte het woord tot de heer van Wa keren aan wie de drumband veel te danken heeft en van wiens vakman schap men nog graag vele jaren wil profiteren. De heer Westerik bood een geschenk in couvert aan en of freerde bloemen aan mevr. C. P. K. Eiklaar-van Andel, mevr. Van Wa keren, mevr. Meoinsma,Kooy, mevr- Stukker-Koopman en tamboer-maitre Lieuwe Meinsma. Namens de band sprak tamboer-mai tre Meinsma een hartelijk woord van dank tot burgemeester Enklaar, ere voorzitter van „H.M.V." tot het mu ziekkorps voor de serenade, tot het bestuur van de H.M.V.-supportersclub tot Hendrik Stukker en de fa. Schup- pert voor het prachtige vaandel dat voor de succesvolle band werd ge maakt, tot de afgevaardigden van' de verschillende verenigingen, tot de hr. Gerard Baan die met de geluidswa gen door het dorp reed om de inge zetenen op de hoogte te brengen van het behalen van het kampioenschap en tot instructeur van Wakeren aan wie men ook dit prachtige succes voor een zeer belanijrk deel te dan ken heeft. De band is door dit succes gerech tigd om het volgend jaar weer deel te nemen aan het Topconcours en zal z'n best doen om zich aan de top te handhaven, zo besloot de heer Meinsma. Het secretariaat van de Internationa le Raad van Christelijke Kerken, ge vestigd Amsterdam, heeft naar aan leiding van de herhaalde terreuracties tegen Israel, waarbij tientallen on- schuldigen wreed zijn omgebracht, zich gewend tot de ruim tweehonderd aangesloten kerken in vele landen. In dit schrijven, waarvan een afschift gezonden is aan de regering, van Ne derland en Israel, alsmede aan de NED. HERV. KERK: 8.30 en 10.15 u. ds. A. Schellevis. Bediening Heilige Doop. Extra collecte: Recreatiewerk. Oppasdienst: mevr. Dorresteyn, me vrouw Sletterink en Janny Veltkamp. GEREF. KERK: 9.30 en 10 u. ds. H. van Twillert. In beide diensten 'collec te voor de diakonie en verbouw van de kerk. R.K. KERK: (Gebouw „Irene"): Za terdag 17 u. en zondag 9.30 u. DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. C. C. Addink, Bediening Heilige Doop. Ex tra collecte: Bouwfonds „Bethanie". OKKENBROEK: 9 30 u. ds. M. de Heer. Uitgangscollecte voor de kerk voogdij. NIEUW HEETEN: R.K. KERK: za terdags 19.00 u., zondags 8 en 10 u. Het is inderdaad tot ons aller ver rassing gelukt. Kampioen van Ne derland voor bij de KNF aangeslo. ten drumbands, wie had dat durven dromen. Van tamboermaitre Lieuwe Meins ma hoorde ik wel dat hij van de ze- nuwen niet kon slapen, maar niet dat hij droomde kampioen te worden. Zelfs in zijn onder-bewugtzijn kwam dat niet op! En toch!! Instructeur J. van Wake ren heeft in de loop der jaren van een stelletje trommelaars echte kampi oen-drummers gemaakt, oftewel mu- zikanten op de trom met toebehoren. Met een klein beetje overdrijving durf ik hier te schrijven van virtuo zen, die zaterdag een gaaf stuk mu ziek lieten horen. Het was voor hun doen echt vrese lijk moeilijk, waarom dan ook nie mand aan zo'n overwinning had dur- ven denken. En daarbij ook nog te strijden tegen een hele grote „broer", drievoudig kampioen, de drumband uit Milligen a.d. Rijn. Het was wel zó, dat alles voor het welslagen van deze dag meewerkte. Een mooie rustgevende reis naar Gemert in Noord-Brabant in één van de comfortabele reiswagens van de OAD met aan het stuur onze onvol- prezen supporter-chauffeur Henk Ebrecht; een uniek concoursterrein, de, tuin van het prachtige midden in het dorp gelegen kasteel, en prach tig zomers zonnig en vooral windstil weer. Er kwamen twaalf verenigingen muziekkorpsen, drumbands zonder en met trompetters, majorettes e showgirls in het strijdperk. In de- Op dinsdag 28 mei hoopt het echtpaar J. H. Bolink-M. Bolink-Stam, Bor_ keld 71, te herdenken, dat ze een halve eeuw geleden in het huwelijk traden. De gouden bruidegom (79) en zijn gouden bruid (71) genieten beide nog van een goede gezondheid en ze zijn beide dagelijks nog actief bezig op de boerderij van hun zoon Gerrit. Het echtpaar heeft drie kinderen en acht kleinkinderen. Er is gelegenheid tot feliciteren in hotel „Vosman", 's avonds van half acht tot half elf. zelfde-sectie kwamen met Holten uit de drumbands uit Milligen a.d. Rijn en uit Goes. De jury die bestond uit de heren S. Egberts, Piet van Mever (voorzitter) en J. Vlijm kwam voor de drie ge noemde bands tot de volgende waar dering: HMV Stilstaande mars „Puerto de Bollensa" 109 punten; lopende mars „Tamboers Glorie" 108 punten. Totaal 217 punten, eerste plaats en kampioen. Milligen a.d. Rijn Stilstaande mars „Puerto de Bollensa" 105 pun ten; lopende mars „Drumspecial" 108 punten. Totaal 213 punten, tweede plaats. Goes Stilstaande mars „Accentué III" 92 punten; lopende mars „St. Caecilia-mars" 861/- pun ten. Totaal 178'/= punten, derde plaats. Toen tegen half zeven alle deelne mende korpsen op het terrein ston den aangetreden en de wedstrijdlei der een begin maakte met het be kendmaken van de uitslagen, was de spanning te snijden. Bij het noemen van de hierboven ge noemde waardering van de drum bands in de- Ere-divisie, sectie A, steeg in het Holtense kamp een ge juich op. In een record tijd bracht Henk Ebrecht de juichende en zingende club medewerkers en supporters te rug naar Holten, waar zij bij het VVV- bureau door een grote en enthousi aste menigte werden begroet. Middels een geluidswagen was de blijde mare in dc vooravond reeds door het dorp verspreid. Met begeleiding van het muziek korps werden de kampioenen naai' hotel „Vosman" gebracht waar de officiële huldiging plaats vond. Bij de mars werd het vaandel waaraan Hendrik Stukker vrijdag avond (nacht) tot in de z.g.n. kleine uurtjes nog had gewerkt gedragen door muzikant Paul Post die in de geschiedenis van de muziekvereni ging vermeld zal worden als de eer ste vaandeldrager van het eerste vaandel van de drumband. Tijdens de huldiging in hotel „Vosman" werd door de fa. Wonnink een ge schenk in couvert aangeboden en de buurtvereniging „Canadastraat-Na gelhoutstraat" liet haar gelukwens vergezeld gaan van bloemen. S. Verloren: Trouwring. Dames-porte- monnaie; bruin-beige, inh. f 60,2 kleine sleuteltjes. Dames-tas wit mei zwarte vlekken, inhoud: portemon- naie, boeken, zwart vest. Jongens-hor loge, merk Prisma, nylon gestreept bandje. Kinderjack, rood-blauw. Ben zine dop van een Renault 6. Zilveren sterrenbeeld, waterman, aan een ket ting. Gevonden: Hond, zwarte dwerg kees. Mapje met betaalcheques. Suéde jas, kleur beige. Jongens-horloge, merk Helicon. HerenJhorloge, merk Ti- mex, bruin stoffen bandje. Verenigde Naties, worden de ker ken opgeroepen bij hun regeringen aan te dringen op het oefenen van gerechtigheid, ook in de internationa le verhoudingen, als de enige grond slag voor de vrede onder de volken. Het schrijven verwijst naar het bij belwoord: „Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is 'n schand vlek der natiën (Spreuken 14 vers 34). Ten aanzien van Israel wordt ge wezen op zijn unieke oorsprong en be stemming als uitverkoren vólk. De beloften Gods zullen zeker in vervul ling gaan, maar dit impliceert de ge lovige erkenning van de Messias. De kerken worden opgeroepen tot aan houdend gebed zowel voor Israel als voor de andere volken. Neutraliteit zal meer en meer onmogelijk blijken. Wie zich vergrijpt aan Israel keert zich tegen God, terwijl Zijn gerich- ten op aarde zijn. Laten de verant woordelijke leiders der volkeren in de problemen en zorgen van deze tijd terugkeren tot de gehoorzaamheid aan God, Wiens inzettingen de enige bron van zegen zijn. De drumband van HMV sinds 18 mei kampioen van Nederland in de ere-divisie sectie A werkt vrijdag avond 24 mei (heden) in Gemert (N.-B.) mee aan een grote feestavond ten bate van het Rode Kruis. De band zal o.a. een show geven op het Markt plein. De tamboers maken de reis naar Gemert op uitnodiging van ingezetene die plm. een jaar ge leden van Gemert in Holten kwam wonen. In de vorige week gehouden verga dering van de propagandacommissie werd het uitgewerkte programma aanvaard. Hoofdpunten uit het program voor de gemeenteraadsverkiezing op woens dag 29 mei zijn: Het scheppen van een goed woon-, werk- en leefklimaat in de gemeente. Daartoe is het stichten van een sport hal als gemeenschapscentrum zeer be langrijk. Het stimuleren van de ontwikkeling van het culturele leven, zodat ver enigingen en stichtingen zich zullen blijven ontwikkelen. Spoedige verwezenlijking van het plan Beuseberg. Dit plan betekent: betaal bare woningen, veel groen en kin- der-speelruimte, ruimte voor parti culiere bouw. Aan de inrichting van het plan zal grote zorg dienen te wor den besteed. De plaats die de landbouw inneemt in onze gemeente en in het land schap. Voor de realisering van de voorzieningen welke nodig zijn voor een moderne bedrijfsvoering volledig inzetten. De middenstand, zodat deze zich zal kunnen blijven ontwikkelen. Spoedige realisering van het komplan zal hier veel onduidelijkheid wegnemen en dus zeer gewenst zijn. Goede huisvesting van het onderwijs, waarbij onderwijsruimten functioneel moeten zijn voor de gemeenschap. Onze mooie gemeente. Deze ge meente een goede gemeenschap te la ten zijn, waar het voor gasten goed toeven is. HOLTEN Geboren Manon Yo- landa, dv J. V. M. Ruiter en H. M. Kleijsen. Danny -Jolanda, dv H. Louws en H. E. Wissink. Hemriet- te Jolanda, 'dv G. Welink en E. R. Stam (geb. te Deventer). Ondertrouwd G. Bieleman, 25 jr., Hellendoorn en J. H. Tempelman, 21 Getrouwd H. Krikkink, 21 jr. en M. A. Lourens, 19 jr. Overleden A. van der Laan, 69 jr. P. C. Withaar, 22 jr. BEVOLKING. Ingekomen Mevrouw H. W. Mienr tjes-van den Bolsem van Rotterdam. J. W. Jansen Manenschijn van Goor. Mej. H. J. M. Kemper van Doetinchem. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat er op maan dag 27 mei en dinsdag, 28 mei a.s, van 19.00 tot 21.00 uur gelegenheid is tot het ophalen van visakten voor het nieuwe seizoen. Degenen die niet in de gelegenheid zijn om op genoem de data een visakte op te halen, kun nen deze ter secretarie, afdeling be volking, afhalen alle werkdagen tus sen 9.00 en 12.00 uur. De rechten bedragen voor: a. een bijdragebewijs f 5„ b. een kleine visakte f 11,75. c. een grote visakte f 33, Holten, 21 mei 1974. Burgemeester en wethouders van Hol ten. W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Bij de openbare vergadering die de kiesvereniging Gemeentebelang op donderdag 16 mei j.l. in hotel Vos man heeft georganiseerd ten ein de te vernemen wat er allemaal on der de Holternaren leeft opende de lijsttrekker J. Warrink deze avond, waarbij hij o.a. benadrukte dat Ge meentebelang juist die kiesvereni ging is waarvan de stemmen die bij de gemeenteraadsverkiezingen op de ze kiesvereniging worden uitge bracht zowel van links, rechts alswel de middengroepen komen. Deze laat ste bijeenkomst als onderdeel van een serie van vier worden niet alleen belegd om informatie te geven, doch zo vervolgde de voorzitter, wij willen ook gaarne vernemen wat er zoal in de gemeenschap om gaat teneinde deze problemen straks in de gemeen teraad aan de orde te gaan stellen en hiernaar te handelen. Vervolgens werd de gelegenheid ge geven tot het stellen van vragen zo als b.v.: 1. welke verkeersoplossing kan voor de viersprong Stationstraat, Laren- seweg, Dorpsstraat worden gevon den om de overgang voor ouderen en kinderen veiliger te maken. 2 wat kan er meer voor bejaarden worden gedaan. 3 kan de huis aan huisver koop door venters waarvoor slechts een enkele ventvergunning noodza kelijk is niet beter worden geregeld. Nadat over bovenvermelde en diver se andere onderwerpen uitvoerig werd gediscussieerd werd door de voorzitter de programmapunten van Gemeentebelang bekend' gemaakt, 1 Gemeentebelang staat een rede lijke groei van Holten en zijn buurtschappen voor, omdat wij van mening zijn, dat een dorp zonder groei zijn eigen levens kansen aanzienlijk verkleint. 2 Het is voor Gemeentebelang een verwerpelijke zaak wanneer min derheidsgroeperingen zich ten koste van alles tegen een derge lijke ontwikkeling verzetten. 3 Bij de toekomstige uitbreidingen willen wij alle Holtemaren reële mogelijkheden bieden passende woonruimte te verkrijgen. Hier bij willen wij de economische ge bondenheid aan Holten geheel vrij laten. Continuering der uit breidingsplannen der gemeente staan wij voor, waarbij wij ons bij iedere bestemmingswijziging kritisch zullen opstellen. 4 Het bloeiende verenigingsleven, dat voor onze gemeenschap een groot cultureel goed is, moet al le kansen krijgen zich te blijven ontwikkelen. Hiervoor zijn verde re accommodaties nodig, (ont moetingsplaatsen). Het door de raadsfractie van Gemeentebe lang der laatste jaren gevoerde beleid willen wij dan ook met kracht voortzetten. 5 Gemeentebelang vindt dat het centrum van Holten duidelijk be hoefte heeft aan een kern. Het dient gemakkelijk toegankelijk te zijn en ruimte te geven om ge zellig inkopen te verrichten. Dit is in het belang van de burgerij alswel van de middenstand. 5 Ten aanzien van het onderwijs eisen wij objectieve voorlichting waarbij het om de vorming van onze jeugd gaat. Wij zijn voor professionele aanpak waarbij het gaat om de lichamelijke opvoe ding op de basisscholen, r de handel en nijverheid ter be vordering van eigen werkgele genheid mits passend in een geleidelijke groei van Holten wordt door ons bevorderd, i Wij vinden dat de agrarische sec tor moet blijven gehandhaafd en de gelegenheid dient te krijgen om met zijn tijd mee te groeien. Wij willen bevorderen dat onze agrarische ingezetenen onbelem merd hun bedrijfsvoering kun nen uitoefenen, zonder daardoor te worden gehinderd door diege nen die een buitenwoning in on ze gemeente hebben aangekocht, i Met betrekking tot het toerisme zijn wij tegen een onevenwichti- ge toename van dagrecreatie. Verblijfsrecreatie is meer in het belang van de Holtense gemeen schap. Daar waar wenselijk wil len wij het particuliere initiatief hierin zoveel mogelijk betrekken. 10 Wij hechten bijzonder veel waar de aan het karakter van onze buurtschappen. Het handhaven van de bestaande ontmoetings plaatsen in Dijkerhoek en Espe- lo staan wij voor. 11 Tijdens de komende zittingperio de zal in Holten de onroerend goed belasting worden ingevoerd. Benadering middels de economi sche waarde bij verkoop staan wij voor. Eerst dient echter de waarde van het gehele woning bestand te worden opgenomen, waarna het tarief kan worden vastgesteld. Nadien wees lijsttrekker Warrink de nog aanwezigen er op dat Gemeen tebelang heeft bewezen door een langdurige ruime vertegenwoordi ging in de gemeenteraad en middels deelname door één wethouder aan het college van B. en W., de Holten se belangen in een meest ruime zin te behartigen. Deze thans op én na grootste Holtense kiesvereniging die de gemeenteraad reeds vele jaren vertegenwoordigt heeft geen behoef te om alleen een zeer uitgebreid ver kiezingsprogramma op te stellen waarin slechts wordt uiteengezet waar wij allemaal voor zijn. Gemeen tebelang wil haar programma hard maken door rekening houdend met de financiële ruimte die bestaat, wer kelijk daden te stellen. Gemeentebelang is voor openheid en tijdige informatie, aan ingezetenen met betrekking tot de gemeentelijke uitbreidingsplannen en acht een me ning van onze ingezetenen waarde vol. Maar, zo vervolge de lijsttrek ker Warrink, wij zijn tegen die actie groepen die ondanks alle inspraak- spelregels die er maar zijn toch trachten de eigen zinnen door te zet ten en hiermede bewust de noodza- kelijke natuurlijke groei van onze ge meente vele jaren op houden. Een gevolg hiervan is dat die woningen die thans gebouwd hadden kunnen worden vele jaren later tegen bedui dend hogere kostprijs worden uitge voerd. De hieruit voortvloeiende ho gere huren van plm. f 100,per maand is een wel erg groot offer. Een vertegenwoordiging van zo'n ac tiegroep in onze gemeenteraad vin den wij minder gewenst. Wij betreu ren het dat de hierdoor ontstane kostprijsverhogingen door de nieuwe bewoners moeten worden opgebracht. Lijsttrekker Warrink adviseerde de aanwezigen voor de komende ge meenteraadsverkiezing te stemmen voor meer geloofwaardigheid, op Ge meentebelang Lijst 2. In Holten zullen de spreekuren van de Maatschappelijkwerker de neer F. W. van Kraaijeveld m.i.v. dinsdag 27 mei a.s. gewijzigd worden nu Holten werd opgenomen in de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Overijssel. Bij ziekte, vakan ties, etc. zai waargenomen worden door de collega's uit Raalte of Nij- verdal en alle spreekuren zullen voortaan in de gehele regio gelijk zijn n.l.: Werkdagen van 8.30- 9.30 uur Maandagavond van 18.00-19.00 uur Spreekuren op andere tijden blijven mogelijk, maar alleen na afspraak, zowel op het kantoor van de maat schappelijk werker als bij u thuis. Telefonische afspraken, tel. 1436 en 2298. In Espelo hoopt het echtpaar W. F. Boode-T. Boode-Stevens, Espelo 65 op vrijdag 31 mei te herdenken, dat ze 50 jaar geleden in het huwelijksl bootje stapten. De heer Boode (75) en zijn vrouw (74) genieten beide nog van een goede gezondheid. Mevrouw Boode besteedt al haar tijd die ze voor de huishouding niet nodig heeft aan het haken van spreiën en ze heeft in de laatste jaren reeds dertien grote spreien gehaakt voor familie, vrienden en bekenden. Het gouden paar dat 's middags van 2 tot 5 uur recepieert in .Holterman heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen. hotel 20.00 uur: Openbare politieke bij eenkomst (forumavond) CHU; Ge meentebelang; PvdA; ARP en WD in zaal Vosman (zie adv.) Zaterdag 25 mei 13.00 uur: Concours-hippique Land. Rijver. Bergruiters 14.00 uur: Plechtige herdenkings dienst op de Canadese Begraaf plaats bij bezoek van 80 oorlogs veteranen 9.00 uur: Aanvang sportdag ZVV Blauw Wit op Meermanskamp 14.00-17.00 uur: Postzegelbeurs m de aula Scholengemeenschap (zie bericht). Zondag 26 mei 14.00 uu:: Discobal in café De Wippert" (zie adv.) 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Boode" te Batmenh (zie adv.) Maandag 27 mei 20.00 uur: Vergadering Fotohobby club „Pjrofoto". Spr. de heer dês Tombes uit Hengelo (O.) Woensdag 29 mei 8.00-19.00 uur: Stemming voor de verkiezing van de gemeenteraad (zie uw oproepingskaart). 2-5 uur: Inzamelng zomerkleding in Dijkerhoek (zie bericht). Bezorgen in gebouw „Bethanie". Donderdag 30 mei 19.30 uur: Jaarvergadering ZW Blauw Wit in bovenzaal Vosman. Dinsdag 4 t.e.m. zaterdag 8 juni Dameskapsalon Elegant gesloten. Woensdag 5 juni Buitengewone ledenvergadering Holtense Handelsvereniging. Nade re aankondiging volgt Vrijdag 21 juni 19.30 uur Dorpsavond „H.M.V" in „Kalfstermansweide" (zie bericht)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1