Open sloot Deur-groep seizoen af rW Êk 25.2 lezers per 100 inwoners Holtense bibliotheek aan de top van alle bibliotheken De A.B.N. vertoonde in 1973 een sterke groei Ruim zes miljoen voor welzijn van de jeugd Onderzoek zuigelingen op zwakzinnigheid LACHEN IS MODE Bezoek aan synagoge "Belangrijke bijdrage aan oplossing van de milieuverontreiniging De S.O.S.-Sahel-aktie gaat nieuwe fase in WAAR GAAN WE HEEN? Fosfaatvrij wasmiddel Uitleningen stegen met 14 pet 8S$ •m Kinderpostzegelactie 1973 Markt Rijssen Vrijdag 3 mei 1974 T De Provinciale Bibliotheekcentrale West-Overijssel herinnert in haar jaarverslag over 1973 aan haar zilveren jubileum 1948-1973. Het begon in de winter van 1946 op 1947 met intensieve vergaderin gen van het bestuur van de Bond van Openbare Leeszalen in Over ijssel over het vraagstuk van de besteding van een toegezegde sub sidie van de provincie Overijssel en van het rijk ten behoeve van -het plattelandsbibliotheekwerk in de provincie. Tegelijkertijd wer den op de Volkshogeschool Diependaal te Markelo bijeenkomsten belegd over de vraag: „wat te doen aan de culturele achterstand op het plattelandDe bond rapporteerde, de culturele commissie van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij samen met de Volks hogeschool enqueteerden, los van elkaar over en naar de biblio theekvoorziening op het platteland in Overijssel. Beide initiatieven vonden elkaar in de zomer van 1947. In de vergaderingen, waaraan voor de Bond deelnamen de heren A. Y. Tulp, M. Eisen en -F. Boermans voor de O.L.M. de heer J. H. Wolt huis, voor de C.B.T.B. Overijssel, de heer G. J. A. Zwijnenberg en voor de Volkshogeschool Diependaal de heer A. van Uxem, kwam men tot een be langrijke conclusie. Het stond bij voorbaat vast dat, wilde men een po ging ondernemen om in de platte landsgemeenten de cultureïe achter stand op het terrein van het biblio theekwezen op te heffen, samenwer king in een centrale bibliotheek als verzorgingscentrum voor de looa- le bibliotheken in een centrale biblio theken een eerste voorwaarde was, opdat een gezonde zakelijke basis, ge vormd door een voldoende aantal in woners aanwezig zou zijn. In de ver gadering van 17 maart 1948 werd be sloten over te gaan tot oprichting van een centraleplattelandsbibliotheek en reeds per I april van dat jaar trad mejuffrouw Cl. M. Goudswaard in dienst als directrice.-bibliot'hecaresse. Daarmede was de eerste p.b.c. in de Nederlandse bibliotheekwereld verschenen, weldra ondergebracht in een voormalige politiepost in Zwolle. Door vrijwillige hulpen is er vooral in de eerste jaren zeer veel werk ver zet. Financiële hulp werd verleend uit particuliere bron. met name door de landbouwcoöperaties en door rijk en provincie. Aan het eind van het jaar waren er 3720 boeken. 1205 lezers en 14810 uitleningen, geteld in 47 bibliotheek- wisselcollecties, verdeeld over 20 ge meenten. Per ultimo 1973 bedroeg dit aantal 61.759 lezers (waarvan 43.324 jeugd- lezers) en 2.481.516 uitleningen ver deeld over 314.283 jeugdstudieboeken, 1.194.099 jeugdverhalen, 256.610 vol wassenen studieboeken en 716.524 ro mans. De piek uitlening lag dit jaar in oktober met een maanduitlening van totaal 242.387 gevolgd door no vember met 238.633 uitleningen. Een directe invloed hierop van de autolo ze zondag was niet merkbaar. De jonge bibliotheekcentrale heeft met heel veel problemen te worstelen gehad, maar is uitge groeid tot 'n instituut van enorme be tekenis. dat nu bestaat uit 56 biblio theken volgens de normen van de rijkssubsidievoorwaarden, waarvan 24 werden gesubsidieerd als openba re bibliotheek en 32 als o.b.-filiaal, uit 34 bibliotheken in de vorm van wisselcollecties en uitleenposten en uit 169 schoolbibliotheken (klassen). Een belangrijk aandeel in deze ont wikkeling heeft gehad de tegen woordig nog in functie zijnde secre taris-penningmeester, de heer A. van Uxem te Zwolle. Een van de bibliotheken van de cen trale is de Stichting Bibliotheek en Leeszaal Holten-Bathmen, met een uitleenpost in Dijkerhoek in de school aldaar. Eind 1973 bedroeg het aantal boe ken in Holten 11.472 voor 2009 lezers en 145 boeken met 33 lezers in Dij kerhoek. Het aantal uitleningen be droeg 70.495 en 529. Het aantal lezers steeg in Holten met 26 procent. Daarmee staat Hol ten met 25.2 lezers per 100 inwoners aan de top van alle bibliotheken. De uitleningen gingen met 15 nrocent omhoog. Een plan tot uitbreiding van het gebouw van 150 m2 tot 340 m2 werd voor bouwvergunning by de ge meente ingediend. In 1973 heeft het bedrijf van de Al gemene Bank Nederland, blij kens de toename van het geconsoli deerde balanstotaal met 21 procent (1972: 7 procent) tot f 28.8 miljard, een sterke groei te zien gegeven. Dit blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag. In het Nederlandse bedrijf van de bank steeg de kredietverlening op middellange termijn met 34 procent (1972: 13 procent). Ook de groei van de kredietverlening op korte termijn was zeer bevredigend. Voornamelijk door de oplevende conjunctuur en de toegenomen voorraadvorming bij de bedrijven steeg deze kredietvorm met 35 procent. Voor de samenstelling van de toever trouwde middelen van het Neder- Voor de laatste Open-Deur-bijeen komst van het winterseizoen 1973-,74, die de Open Deur-groep zondag 28 april j.l. in de Herv. kerk te Hol ten had belegd, bestond grote belang stelling. Het onderwerp voor deze avond, naar aanleiding van het thema ,,De mens", luidde ,,De mens aan het einde van zijn bestaan". In een vier tal samenkomsten rondom het thema ,.De mens" is nu (respectievelijk) nagedacht over: 1 ..De mens aan hsl begin van zijn bestaan". 2 ,,De mens op weg in zijn beslaan". 3 ..De mens in zijn volle bestaan" en 4 (jl. zon dag) ,.De mens aan het einde van zijn bestaan". Ds. A. Schellevis, voorzitter van de Open Deur-groep, was de spreker in deze laatste bijeenkomst. Hij wees er op, dat het bereiken van de 65-jarige leeftijd de laatste perio de van het aardse menselijke be staan inluidt. Doordat wij leven in een prestatie-maatschappij" kunnen er frustrerende gevoelens ontstaan, wan neer de 65-jarigeleeftijd wordt be reikt. Dat is eeftter misplaatst', want pres tatievermogen is iets dat behoort bij dit lichaam en bij deze maatschap pij. Voor God ben ik nooit pro ductief. versleten of oud. Ik blijf voor Hem voortbestaan, doordat Hij mij uit de dood opwekt. Ik ben dan, als nieuwe schepping, toch diezelfde ,.ik", die hier de Huishoudschool be zocht of op de fabriek werkte. Duidelijk ging de spreker in op de vraag wat het verschil is, wanneer je deze opwekkings-boodschap wel of niet. gelooft. Tenslotte kwamen aan de orde al lerlei vragen, die samenhangen met het bejaard zijn zoals: nog wat bly- ven werken? Hobbies hebben; wel of niet in een bejaardencentrum gaan; het alleen overblijven: hulpbehoe vendheid en tenslotte het sterven. Door het Paas-evangelie weten we, dat de dood nooit het laatste woord beft. Daarom mogen we helemaal aan het einde van ons bestaan ons te ruste leggen (zoals we dat ook aan het eind van de dag doen), vertrou wend dat we „Morgen" door God zul len worden (op)gewekt", zo besloot ds. Schellevis zijn boeiende toespraak voor een zeer aandachtig gehoor. Aan deze bijeenkomst werd mede werking verleend door het Chr. Man nenkoor uit Eefde. Dit ongeveer 70 man tellende koor oogstte veel lof. In een drietal optredens werd achter eenvolgens gezongen „Psalm 90", „Russisch vesper", „De Tien Gebo den", „De Eeuwige Weg", Ave Ve- rum", „Denk dan aan ons Heer", „Die Ehre Gottes" en „Thanks be to God". I-Iet. „Russisch vesper", „Ave Ve- rum" en vDie Ehre Gottes" wa ren beslist hoogtepunten te noemen van dit sterke koor, dat door Mario Telnekes werd gedirigeerd en op de piano begeleid door Martin de Jong. De bekwame kerkorganist Anton Koopman begeleidde weer op uitste kende wijze de samenzang. In zijn slotwoord dankte ds. Schelle vis alle medewerkenden, niet in het minst ook de koster van de kerk, die letterlijk „dag en nacht" klaar staat voor de Open Deur-groep. Met het gezamenlijk gezongen „Ik weet aan wie ik mij vertrouwe" werd deze laatste, indrukwekkende, Open Deur-samenkomst besoten. DEVENTER Deventer Schouwburg, Grote Kerk hof 1, lel. 11500. Maandag 6 mei aanvang 20.00 u. Mistero Buffo: geschr. door ïtal. theaterfenomeen Dario Fo. Dinsdag 7 mei aanvang 20.00 u. Pu- bliekstheater met Koning Lear; W. Shakespeare. EDB Theater, Smedenstraat, tel. 13615. Donderdag 2 mei t.m. woensdag 8 mei: the good, the bad and the ugly. Za. 4 mei. zo. 5 mei 14.00 u. Matinee: You can't win them al! (a.l.). Vr,. 3 en za. 4 mei Nachtvoorstelling 23.30 u.: Een maagd van 18 karaat (18 jr.). Aunvangsurenalle dagen: 20.00 u.. za. 20.00 en 23.30 u., zo. 14-16,20 u., vr. 20-23.30 u. Cinema, L. Bisschopstraat, tel. 11100 Do, 2 mei t.m. wo. 8 mei: Jesus Christ Superstar (a.l.). Vr. 3 mei en za. 4 mei Nachtvoor stelling: The lefthanded gun (Billy the kid). Za. 4 mei en zo. 5 mei Matinee: Char lie Brown en het kleine grut. Aanvangstijden: alle dagen 20.00 u., vr. 20 en 24 u., za. 20 en 24 u,, zo, za. matinee 14.00 u„ zo. 16-20 u. Luxor, theater. Brink, 18662. Do. 2 mei t.m. wo. 8 mei: Tora-Tora- Tora (14 jr.). Zo. 5 mei Matinee. Aanvang 14 u.: Robin Hood van Sherwood Forest (a.l.). Aanvangsuren iedere avond 20 u., zo. d.e.b 16 u. Openbare leeszaal. Brink, tel. 13506. Geopend: di. t.m. vr. 10-17.30 en 19- 21, za. 10-17 zo.-ma. gesl. tot 3 juni Luis Fileer aquarellen, etsen en tekeningen. Goetiek De Rozijnenkorf, Assenstr. 4. tel. 11848 b.g.g. 15016. Geopend: ma. t.m. za. 14-18 u. gesl. Hanneke Binnendijk zeefdruk. Galerij I. enten, Kletterstraat 25-27* Epse. tel. 21815. Geopend: di. t.m. za. 10-18 u. zo. en off. feestd. 14-17 u.; Tentoonstelling- van werken van 1800 tot heden. Galerie Sidonie, KI. Overstraal 58, tel. 14169. Geopend: di. t.m. za. 11-18 u., vr. 19- 21 u.. zo.-ma. gesl.: Werken van Mi- chels. Galerij De Toverbal, KI. Overstraal 85. Geopend: di. t.m. za. 13-17 u. t.m. 4 mei, zo. en ma. gesl.: Bill Bogaerts olieverfschilderijen, etsen. Athenaeumbibliotheek. 't Klooster 3, tel. 16512. Geopend: ma. t.m. vr. 10-12, 13-17.30 u. za. en zo. gesl.: Expositie Genees kunst in boekvorm. Trog Art. Hofstraat 2. tel. 16733. Geopend: di. t.m. vr. 14-17.30 en vr. 19-21 u. za. en zo. gesl.: v.a. 3 mei Aquarellen van Bert de Jong. Albert Schweitzer Centrum. Pen- ninckShoek, Brink 89, tel. 19675. Geopend: wo. 10-12 za. 12-16 u. Museum De Waag. Brink, tel. 14556. Geopend: di. t.m. za. 10-12, 13-17.30 u. ma, gesl.: Antieke fietsen, zilver, aardewerk en antieke keukens. Museum De Drie Haringen, Brink. Geopend: als .de Waag. Tentoonstel ling van aankleedpoppen uit 1880-1910 Museum voor mechanisch speelgoed Noor dénbergstraat 9. Oneningstiiden als de Waag. MTS Zufphenseweg. Geopend: 3 t.m. 10 mei 14-17 u. di. en do. van 19-21 u.: Expositie der De venter Amateur Kunstenaars Vereni ging. I Tentstadion, Rembrandtkade, tel. 186G6 Tennistoernooi, tel. aanmelding 18666 7 mei. 9-12 u. Dante AUicrhïerï. Openbare Leeszaal 'nc. KI Overstraat. Prof. T. de Mauro „La Lingua italia- "n di ogei". Weekenddienst voor Tandartsen. O TT. Schreuder Brink 91, tel. 15257 4-5 rn"i za. van 17.30-19, zo. van 11.30- 12 en 17.30-18.00 u. lands bedrijf zijn de hoge depositota rieven in 1973 van grote invloed ge weest. De deposito's stegen met 102,6 procent, terwijl bij de direct op vraagbare tegoeden sprake was van een daling met 10,1 procent. Het toe vertrouwde spaargeld groeide met slechts 1 procent tegen 18 procent in 1972. Dat de particuliere cliënt voor de Algemene Bank Nederland steeds be langrijker wordt valt af te leiden uit het stijgende aandeel dat de krediét verlening aan gezinnen in de totale kredietverlening aan de private sec tor heeft: van 15 procent in 1972 naar 18 procent, in 1973. Hieronder vallen consumptieve kredietverlening en woninghypotheken. Het totale uit staande bedrag aan consumptieve kredieten was eind 1973 gestegen tot f 524 miljoen, terwijl het uitstaande bedrag aan woninghypotheken in het. verslagjaar steeg van f 546 miljoen tot f 976 miljoen. Het aantal salaris- en rentegirorekeningen is vorig jaar toegenomen met 10 procent. Nieuwe kantoren Aan het eind van 19J3 maakte 70 procent van de particuliere rekening houders gebruik van betaalcheques. In het verslagjaar werden in Neder land 30 nieuwe kantoren geopend wdai»ftieé,',^!öaiital binnenlandse tigingen op' 634""kwarh. Een hoogte punt daarbij .vormde de officiële in gebruikneming van het nieuwe dis trictskantoor in de Vijzelstraat te Amsterdam. Ook het internationale bedrijf van de ABN heeft zich in 1973 bevredi gend ontwikkeld. Met. name de ople ving van de wereldhandel heeft bij de toename van de kredietverlening een rol van betekenis gespeeld. De bank, die in alle financiële centra ter we reld gevestigd is. kon goed gebruik maken v.d. mogelijkheden die 't eu- rovalutabedrijf biedt. Eind 1973 be droeg hef aantal buitenlandse vesti gingen 146. Minder kostenstijging De kostenstijging in 1973 was min der dan in 1972: 15,6 procent tegen 16,5 procent. Het groeipercentage van de baten daalde van 16,1 procent: naar 12.3 procent. De baten zijn toe genomen met f 96,5 miljoen.tot 879.0 miljoen. De kosfeen, exclusief af schrijvingen, voorzieningen en be lastingen stegen met. f 87,3 miljoen tot f 646,4 miljoen. Bij het binnen landse bedrijf werden de baten ge drukt door de daling van de op- .;;A F Lachen is mode. En wij heb ben alle reden tot lachen, want wij hebben de hoofdprijs gewon nen. Wïlléke en ik kozen na tuurlijk een draion jurk, omdat dat het mooiste is en ook het mooiste blijft. brengst van het effectenbedrijf. De rentemarge was in '73.gemiddeld iets lager dan in het -voorafgaande jaar. De baton uit rente en uit het vreem de valutabedrijf stegen met 17,1 procent tot f 668 miljoen. Van de lasten stegen de salarissen, de kosten van sociale maatregelen en dergelijke met f 58,1 '.miljoen of 15,4 procent tegenover 12,9 procent in wan het neel bedroeg slechts 2.8 procent te genover 5,7 procent in 1972. De ..pv.Qfi.-j, ge bedrijfskosten stegen met 19,9 pro cent tot f 177 miljoen (1972: 22,6 pro cent). Deze toeneming werd onder an dere veroorzaakt door de uitbreiding van de gehuurde computercapaciteit, de stijging van de portokosten en de toeneming van de kosten van bevei liging van het geldtransport. Vooral in het laatste kwartaal werd, de rentemarge nadelig beïnvloed door de sterke stijging van de tarieven op termijndeposito's. Dividend De groei van de nettowinst van 4.9 procent in 1973, bleef achter bij die van* 1972 toen een stijging van 13,1 procent behaald werd. De Raad van Bestuur van de Algemene Bank Nederland stelt een dividend van f 18.per aandeel van honderd gul den voor. Daarvan is reeds f 9.uit gekeerd als interimdividend. Verder wordt voorgesteld dat de aandeel houders het slotdividenó in contan ten Kunnen opnemen of voor f 5.40 in contanten en voor f 2.in gewone aandelen ten laste van de agioreser- De kinderpostzegelaktie 1973, in het afgelopen najaar uitgevoerd door schoolkinderen met hun onderwijzers, door vrijwilligers van plaatselijke co- mité's en door de PTT, blijkt netto niet minder dan f 6.250.000.opge bracht te hebben. Dat is f 200.000. méér dan het jaar tevoren, toen de opbrengst voor het eerst de zes miljoen gulden passeerde. Het gunstige resultaat (te danken aan alle kopers van zegels en kaar ten, maar ook zeker aan de grote in zet van de kinderen en volwassenen, die een en ander aan de man brach ten) komt ten goede aan de jeugd- welzijnszorg in ons land, terwijl ook in het buitenland projekten gesteund worden. De aktie, welke dit jaar gevoerd zal worden, staat in het teken van ,,vijf- tig jaar kinderzegels": in 1924 wer den in ons land voor het eerst post zegels met een toeslag ,.Voor hei Kind" uitgegeven. Tot slot nog enige cijfers om trent de verkochte aantallen zegels: 25 plus 15 ct. 2.062;787 stuks, toe slag f 309.418.05: 30 plus 10 ct. 1.176.433 stuks, toe slag f 117.643,30; 40 plus 20 ct. 1.929.780 stuks, toe slag f 385.956. 50 plus 20 ct. 1.110.004 stuks, toe slag f 222.000.80: velletjes 2.746.997 stuks, toeslag f 2.746.997.—. Nationaal Orgaan Zwakzinnigen zorg roept ouders op: Laat zelf bij uw baby een PKU-onderzoek doen om een vorm van zwakzinnigheid td voorkomen en stuur de rekening naar het ziekenfonds. Ouders van pasgeboren baby's, laat zelf uw kind onderzoeken op de aan wezigheid van de stofwisselingsstoor nis phenylketonurie (PKU). Deze om een vorm van zwakzinnigheid te stoornis kan diepe zwakzinnigheid veroorzaken als hij niet op tijd ont dekt en behandeld wordt. Hiertoe roe 't Nationaal Orgaan Zwakzinnigen zorg op. Zonder onderzoek wordt er iedere maand 'n baby onnodig diep zwakzinnig. Dat betekent een ver woest mensenleven en veel groot ver driet voor de ouders. Ouders moeten het onderzoek in de tweede week na de geboorte laten doen. Het gaat om het afnemen van een klein bloedmonstertje door huis arts, vroedvrouw of gynaecoloog. Dit bloedmonstertje wordt onder zocht door een van de streeklaborato- ria of door het centrale laboratorium van het Rijksinstituut voor de Volks gezondheid (RÏV), Sterrenbos 1, Utrecht, telef. (030) 789111. Daar kan men ook de onderzoekpakketjes aan vragen. Het NOZ vraagt de ouders daarbij de rekening (circa f 6,50 volgens het Ministerie van Volksgezondheid) op te sturen naar bun ziekenfonds of ziektekostenverzekeraar met het ver zoek deze te vergoeden. Zij betalen immers al vanaf 1 ja nuari premie voor dit onderzoek. Een kopie van de rekening moeten ze dan sturen naar staatssecretaris Hendriks, om hem duidelijk te ma ken, dat ze het helemaal niet eens zijn met het onnodige uitstel van het onderzoek tot 1 september En wij hebben alle reden tot lachen, want wij hebben de hoofdprijs gewon nen. Dat ging zo: Willeke en ik heb ben meegedaan met een modewed- sirijd bij de opening van de nieuwe kindermodeboetiek in ons dorp. Alle kinderen van het dorp mochten in de boetiek iets uitzoeken wat ze mooi vonden en daarna moesten we er zelf thuis leuke dingen bij opzoe ken. Mijn moeder noemt zulke dingen heel deftig „Accessoires." Nou, Willeke en ik kozen natuurlijk draion kleding, omdat die het mooiste is en ook het mooiste blijft. En er was keus genoeg in de boetiek: voor r.ns waren er jurken, rokken, truit jes en broekpakken in allerlei vro lijke kleuren, effen, met bloemetjes en ook geruit. Voor de jongens wa ren er ook heel leuke dingen, Willeke De leden van de afd. Holten van de Chr. Plattelandsvrouwenbond (CPB) brachten ter afsluiting van 't seizoen een bezoek aan de synagoge van de Joodse gemeente in Ensche de. Ze werden welkom geheten door voorganger A. Kuyt die, voordat hij de dames rondleidde, vertelde over de joodse gebruiken en de betekenis hiervan. De synagoge is geboüwd in een koepel, boven in de koepel de ster, even naar beneden de 12 wapens van de stammen van Israël, dan weer lager vier maal over drie gebrand schilderde ramen, die de Joodse fees ten voorstellen. De andere gebrand schilderde ramen waren een voor stelling van het scheppingsverhaal. Verder was de synagoge geheel met mozaïek versierd, de steentjes waren met bladgoud opgelegd. Al met al een indrukwekkend ge zicht, vervolgens vertelde voorganger Küyt dat er altijd nog uit boekrollen wordt gelezen in het Hebreeuws en zodra de voorlezer een foutje maakt moet hij weer opnieuw beginnen. Dat de dames en heren altijd gescheiden zitten is beslist geen discriminatie, dit is alleen omdat de vrouw vanwe ge het gezin vrijgesteld is van het gebed. De taak van de mannen is om het morgen-, middag- en avond gebed te doen. Na deze uiteenzetting werd de sy nagoge bezichtigd en konden vragen worden gesteld, waarvan druk ge bruik werd gemaakt. Op ce thuisreis werd in de Drost van Twenthe in Del den koffie gedronken. Al met al een fijne afsluiting van het winterpro- gramma. en ik vonden vooral de blazers uit di- das dralonruitjes erg mooi, met daar bij een effen broek. Toer. we zelf onze keus hadden ge maakt kregen we er thuis van onz» moeders laarsjes bij en een hele grete hoed. En zo liepen we mee in de mode optocht, samen met wel tachtig an dere kinderen. Maar wat gebeurde er onderweg? Toen kwam het paard van de melk boer en die hapte zomaar naar de biet men op Willeke's hoed. Hij dacht zeker: dat is een lekker hapje voor mij Oo. o, wat hebben we gelachen. Wille ke was natuurlijk wel een beetje ge schrokken. maar dat was gauw over tóe» ze hoorde dat we de eerste prijs gewonnen hadden. Dat kwam omdat de jury vond dat we. er zo fleurig en kleurig uitzagen. Omdat we de hoofdprijs hadden, kregen we de jurken die we hadden uitgezocht zomaar cadeau. Waren wij even blij dat we draion hadden geko zen (en onze moeders natuurlijk ook!) Het paard van de melkboer hebben we toen maar gauw een suikerklont je gebracht. Belangrijke bijdrage aan oplossing van milieuverontreiniging. Re< ds enige jaren voert Zeepfabriek de Klok B.V. te Heerde een aantai mei name fosfaatarme wasmid delen op de Nederlandse markt en met toenemend succes. Na jaren van research is men er nu, in samenwer king met buitenlandse ondernemingen In geslaagd, een volkomen fosfaatvrij wasmiddel te produceren. Het nieuwe produkt zal onder het merk Klok C5 vanaf medio april in Nederland worden geïntroduceerd. Klok C5 is een wasmide! zonder fos faat of fosfaatvervangende grondstof fen, voor de witte en bonte gezinswas te gebruiken in alle wasmachines en voor de handwas Tevens zeer ge- 1 schikt voor het wassen van wol en fij ne weefsels (gebruik hiervoor een louw sopje, 30-40 graden C). Dit produkt is gebaseerd op 'n meng sel van volkomen nieuwe biologisch volledig afbreekbare detergenten (is met reeds langer bekende eveneens afbreekbare detergenten. Dit nieuwe mengsel wasactieve stof fen heeft 2eigenschappen, die 'het mogel'jk maakten om er een fosfaat vrij wasmiddel mee te formuleren, hl. 1. het wast alle typen wasgoed pri ma schoon in water van elke hard heid, zonder dat hiervoor de hulp van xosfaten nodig is; 2. het vormt met de calciumzouten (de hardheid"), die in het water aanwezig zijn, geen onoplosbaar neer slag. zodat er geen afzetting op de vezel cf de wasrbachine optreedt. Deze eigenschappen zijn uitvoerig on- derzochi en bevestigd m een aantal series wasproeven o.a. door het In stituut voor Textielrciniging T.N.O. Verder blijkt uit deze proeven, dat de chemische slijtage van de textiel- vezels, veroorzaakt door dat wasmid del gelijk is aan die, welke ontstaat bij het gebruik van de thans be kende wasmiddelen. Om dit te berei ken is een goede stabiliteit van het bleekmiddel nodig. Het spreekt van zelf, dat voor «deze stabilisatie (even als in vrijwel alle andere wasmidde len) de tot nu toe voor dit doel on vervangbaar gebleken grondstof E.D.T.A. in kleine hoeveelheden (0.2 pet) wordt toegepast. Li Eén waardevolle fotokamera kunt u verzekeren tegen diefstal. Een overweging waard. het boeiende leven van vandaag vastleggen in bewegende beelden voor morgen. Kijk ook eens in kanaal of gracht "Daar zit soms een mooi foto motief in. water van mèer of plas, Aangevoerd: paarden 32, runderen 72 en varkens 218. Totaal 322. Prijzen: 60 pinken van f 750.tot f 1.100.per stuk; 12 melk- en kalf- koeien van f 950.tot f 1.400per stuk; 218 biggen van f 90.tót f 100 per stuk: 32 paarden. Algemeen overzicht: varkens vlotte handel met hogere prijzen, koeien- handel matig, prijzen staande tot iets lager. Bijna een jaar geleden doken de èer- ste berichten op over de dreigende ramp in het Sahelgebied van Afrika. Zeven jaren van droogte brachtén, vele miljoenen inwoners van Mali. Senegal, Mauretanië, Niger, Opper Volta en Tsjaad aan de rand van de hongerdood. Velen zijn gestorven en nagenoeg al het vee trof hetzelfde lot. Hulpacties hebben in 1973 een volledig uitsterven voorkomen. De si tuatie blijft in 1974 ook nog zeer zorg wekkend. In oktober 1973 startten particuliere organisaties in negen Europese lan den de Euro-actie S.O.S.-Sahel De S.O.S.-Sahel-actie is in de eerste plaats erop gericht rampen zoals zich in dit gebied van Afrika hebben voltrokken te voorkomen De noodzaak om voedsel uit te delen om mensen ;n leven te houden moet in de toekomst als het even kan worden vermeden, door tijdig structurele hulp te bieden hulp die de achterstand op landbouw gebied, in wegenaanleg woningbouw en dergelijke wegwerken. De actie, gevoerd onder voorzitt- terschap van de Europeaan dr. Sicco mansholt werd in Nederland op 22 ok tober via de TV ingeleid door Prins Claus. Inmiddels is 3,7 miljoen gulden op gi ro 100200 binnengekomen. Van dit bedrag werd 600.000 gulden beschik baar gesteld aan het ook in grote nood verkerende Ethiopië. Een bedrag van 1.2 miljoen gulden werd uitgetrokken voor kleine snel te realiseren projecten in de Sahel (ir rigatie, landbouwontwikkeling, voor lichting etc.). De derde bestedings-fase richt zich op het hart van de Sahel. waar Ni ger, Mali en Opper Volte elkaar ont moeten. In deze streek bestaan reële perspectieven voor een economische ontwikkeling dankzij de aanwezigheid van mineralen en mogelijkheden voor de landbouw. Niger, Mali en Opper Volte hebben reeds een gemeenschap pelijk orgaan in het leven geroepen, dat de economische ontwikkeling van deze streek zal moeten coördineren. Omdat.ook Europese organisaties zich geconcentreerd gaan bezig houden met deze streek in het grensgebied van drie Sahel-landen. en daarbij nauw gaan samenwerken met de Afri kaanse overheden en met interna tionale organisaties, kan worden ver wacht dat de VN-organisaties en de Europese Gemeenschap zich eveneens bij hun hulpverlening op Liptako- Gourma zullen richten. Dat zou het effect van de Euro-Aktie alleen maar vergroten. In de week van 29 april tot 5 mei zal opnieuw een beroep worden ge daan op de Nederlandse bevolking. Zo komt er op 1 mei in de zendtijd van Socutera op de televisie een programma van vijf minuten over de S.O.S.-Sahel-actie. Ook worden er drie TV-spots gemaakt van 1 minuut. Vele groepen in het land zullen in die week opnieuw dé bevolking in Neder land betrekken bij de Sahel-proble- matiek. Met het geld dat op giro 100200 bin nenkomt gebeurt veel: In interna tionaal verband wordt eraan mee geholpen dat de veehouders, noma den en kleine landbouwers in het Sa helgebied weer een toekomst krijgen. Met het geld van SOS-Sahel-actie wordt strijd geleverd tegen de op dringende Sahara, die mens en dier dreigt te verstikken. Giro 100200 Ln.v. SOS-Sahel, Den Haag. Bebalve de traditionele partners: No- VIB. UNESCO-Nederland, UNICEF- Nederland, Mensen in Nood. HIVOS en de Stichting Oecumenische Hulp, werken vanaf nu ook het Algemeen Diaconaal Bureau van de Gerefor meerd e Kerken en de Sectie Interna tionale Hulpverlening van de Neder landse Hervormde Kerk in de SOS- Sahel-actie samen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 7