Zondagsdiensten RAADSVERGADERING Lezing over „Hart en vaatziekten" aar ver gadering Het Groene Kruis Stichting voor Sociaal en Cultureel werk hield hearing Nieuwe buurtvereniging in „De Haar hield feestavond Reisje van de Buurtvereniging Churchiilstraat-Vrijheidslaan Vrijdag 27 april 1974 I Kerkelijke verkiezing Voordracht rector Open Deur- bijeenkomst Gezellige avond afd. V.O.O. Pla ttelandsvrouwen P.J.G.O afdeling Jong Holten" opgeheven Burgerlijke stand Bejaarden genoten van zang en muziek Op dinsdag, 30 aprilhoopt H. M. Koningin Juliana haar 65e geboortedag te herdenken Reis bejaarden sociëteit ALGEMENE OPROEP aan de gang naar het monument der gevallen strijders ONZE AGENDA HOLTENS NIEUWSBLAD Jfcdvertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f 3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad 26ste jaargang No. 17 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483- 1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483 - 2699 Dinsdagavond kon de Holtense burgerij in hotel „Vosman" na der kennis maken met de Stichting voor sociaal en cultureel werk in Holten. De stichting hield toen namelijk een „hearing", waarop velen aanwezig waren. Ter plaatse kon men werkstukken van de diverse clubs bewonderen en met medewerkers van de diverse clubs een informatief gesprek hebben. Te ruim 8 uur opende voorzitter van Bruggen het officiële gedeelte, waar bij hij in het kort de groei en bloei van de stichting memoreerde. Voor een meer gedefinieerd overzicht gaf hij daarna het woord aan hoofdleider Herman Kampman. Diens uiteenzet ting, gepaard gaande met enkele in teressante cijfers, liet zien dat de stichtingsactiviteiten zich in het mid delpunt der belangstelling van de Holtense bevolking kan verheugen. De groei der clubs is daarvan een NED. HERV. KERK: 8.30 en 10.15 u. ds. A. Schellevis. Extra collecte ,,Nw. Ruimzicht". Oppasdienst: mevrouw Van Bruggen, Alie Markvoort en Alie Jansen, 19.15 u. Open deurbijeen komst. GEREF. KERK: 9.30 u. ds. G. W. H. Peddemors van Amersfoort, 3 u. ds. H. van Twillert. Tijdens de dienst van 9.30 u. Kinderoppas in gebouw „Re- haboth". In beide diensten is de ene collecte voor de diaconie. Bij de uitgang col lecte voor verbouw van de kerk. R. K. KERK: za. 17 u. H. Mis met toediening van het H. Vormsel; zo. 9.30 u. Heilige Mis. DIJKERHOEK: 10 u. ds. C. C. Addi collecte „Nieuw Ruimzicht". OKKENBROEK: 10 u. ds. M. de Heer, uitgangscollecte: Kerkvoogdij. NIEUW HEETEN: R.K. KERK: za terdagavond 17 u. H. Mis met toedie ning' van hett H. Vormsel, 19 u. H. Mis; zondagmorgen 8 u en 11 u. Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. t.em. maan dagmorgen 8 u- (uitsluitend voor spoedgevallen!) J. H. A. Bruins. Mo- lenbelterweg 15, tel- 1280. Dinsdag morgen 30 april (Koninginnedag) van af 8 u. tot woensdagmorgen 1 mei 8 u. doet dienst voor spoedgevallen dokter J. H. A. Bruins. Voor boodschappen bellen 's morgens om TIEN u. en 's middags om VIER u. Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan, Groene Kruisge- bouw, Holten, Gaardenstraat 33, tel. 05486-1436. Ambulancevervoer J. Aanstoot, tel. 2980-1338. b.g.g. gara ge Müller tel. 1320. Gezinsverzorging Alle werkdagen, beh. zaterdags van 910 u. bij mevrouw C. Knijff-Dek- ker. tel. 1438, b.g.g. tel. 1799 (mevr. J. Beldman-Aanstoot) Tandartsen H. F. Steunenberg, Pastoriestraat 42 Holten, tel. 05486-1433. Koninginne dag H. Hansman, Grote Maatweg 36, Wierden, tel. 05496-1765. Voor spoedge vallen 67 u. namiddag. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe ne Kruisgebouw G. J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Spreekuur alle werkdagen van 9 10.30 u. in het Groene Kruisgebouw. Maandas- ond 78 u. F. W. Kraaije- veld, tel. 1436-2298. Dierenartsen A. Th. Oostenburg Diessenplasstr. 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 28 april C. Dijkstra, Schoolstraat; 5, tel. 1833. Van maan dag 29 april t.e.m. zondag 5 mei H, J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Aangifte van gestorven dieren op za terdag van 911 u. aan het slacht huis, tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 27 april t.e.m. vrijdag 3 mei, Eleetra: H. Huisman. Kolweg 42, tel. 1498. Gas: W. C. v.d. Weerthof, Voorsboersstraat 2. tel. 1793. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). prettig gevolg. Minder prettig gevolg hiervan is het ruimtegebrék, dat ont stond. De beperkte ruimte van thans brengt voor alle clubs de no dige problemen met zich. Het be stuur zal hierover echter op korte ter mijn een gesprek hebben met het ge meentebestuur. Nadat penningmeester Reilink de aanwezigen enig inzicht had verschaft in de financiële gang van zaken ver toonde de heer Flierman een interes sante dia-serie gemaakt door de leden van de foto-hobby-club. die een goed inzicht gaf van de dagelijkse gang van zaken in de stichting en haar clubs. Bij het bestuur zijn een tweetal kandidatern naar voren gebracht ter aanvulling van een vrijkomende bestuursplaats. Met deze personen, mevrouw Kraaijeveld en de heer Moeliker, zal het bestuur in een na der onderhoud uitmaken wie van hen beide in het bes-tuur plaats zal nemen. Voor een ook npgopenzijnde plaats in het bestuur, namelijk die vap jongerenvertegenwoordiger zijn helaas geen kandidaten bekend. Daarna werd een korte pauze inge last, waarbij de voorzitter nog even een brief aanhaalde van de buurt vereniging „In de Haar", inzake peu- Op de foto van links naar rechts de bestuursleden P. v.d. Ende, mevr. C. P. K. Enklaar- van Andel, G. J. W. Reilink, L. Kaan en hoofdleider Herman Kampman. terspeelruimte in deze wijk. Hij be- vool de aanwezigen aan, hierover eens hun gedachten te laten gaan. Daar de aanwezigheid van de voor zitter na deze pauze elders vereist was, werd de hearing daarna geleid door vice-voorzitter van den Ende die de aanwezigen gelegenheid gaf tot het stellen van vragen en het naar voren brengen van suggesties. Van uit de groep bejaarden kwam daarbij de vraag naar voren of het niet mo gelijk is voor de bejaardensociëteit een centraler gelegen ruimte te ver krijgen, die dagelijks open is- en waar men dan zonodig bepaalde activitei ten kan ontplooien Uit deze hoek komt ook de behoefte naar voren naar meer culturele programma's zoals to neel- en operetteprogramma's. Men denkt hierbij aan collectief bezoek aan bijvoorbeeld de Deventer Schouw burg. Waarom bestaat er wel een Cultureel Jeugd Paspoort en niet iets dergelijks voor de bejaarden, zo vraagt men zich af. Ook aan een min of meer openbare busdienst naar de Holterberg blijkt bij de be jaarden behoefte te bestaan. Deze suggesties worden door het bestuur genoteerd en zullen punt van studie gaan uitmaken. Namens de fotohobbyclub wordt geïnformeerd naar een eventuele ver groting van de donkere kamer, ter wijl verder het aankoopbeleid nog even werd aangeroerd. Op een vraag naar de begroting 1974 gaf de penningmeester enige cijfers. De ze begroting bleek in totaal f 117.000 te bedragen, waaruit wel geconclu deerd kan worden dat de stichting in één jaar volledig volwassen is gewor den. In een voor die gelegenheid feeste lijk versierd gebouw „Irene" hield de nieuwe buurtvereniging in „De Haar" jl. zaterdagavond een eer ste kontaktavond voor haar leden. Bij die gelegenheid werd tevens hel definitieve bestuur aan de aanwezi gen voorgesteld. Na woorden van welkom bracht de heer Rozenberg een speciale hulde aan het adres van de Holtense mid denstand met de woorden: „De bedoe ling van deze avond is allereerst dat we elkaar als buurtbewoners in de nieuwe wijk nader leren kennen. Me de daarom heeft het voorlopige be stuur voor vanavond een gevarieerd programma samengesteld, met als hoofdschotel het spelletje „Bingo". Voor de prijzen hebben we een be roep gedaan op de Holtense midden stand. We hadden gehoopt op ont vangst van 60 prijzen. Het zijn er ruim 350 geworden! Een geweldig gebaar van onze eigen Holtense mid denstand, waarvoor we hen zeer dank baar zijn", aldus de heer Rozen berg, die daarna de lange lijst van milde gevers voorlas. Tn de loop van de avond werd het de finitieve bestuur voorgesteld, bestaan-, de uit: mevrouw Achtereekte, Nagel- Bij de gehouden stemming zijn als ouderling der Gereformeerde Kerk te Holten gekozen de heren G. Aan stoot, H. Abbinlk, J. W. Beldman en D Bosschers. Tot diakenen werden gekozen me vrouw H. Rietberg-Op den Dries en de heren J. Bolink en J. A. Kolkman. Als jeugd-ouderling werd dooi de kerkeraad benoemd mevrouw Van- En gbrink-Ramaker. houtstraat; de heren Zoet, Van In'- gen en mevrouw Smit uit de Canada straat; de heer Bruinsma, Kene- mansstraat; mevrouw Lamping. Ca nadastraat; mevrouw Smit, Verzet- straat; mevrouw Haelen, Looikolk- straat. Tussen de „Bingo"-spelletjes door werd een discobal gehouden. Rond middernacht werd deze zeer ge slaagde feestavond besloten. In verband met het vertrek van de heer R. Mud op 1 augustus a.s. naar Hengelo (O.) hebben burgemees ter en wethouders uit 35 sollicitanten in overeenstemming met de Inspec teur van het Voortgezet Onderwijs de volgende voordracht opgemaakt voor rector aan de openbare scho lengemeenschap 1. Drs. P. Bakker, rector aan de Loui se de Coligny scholengemeenschap te Leiden. 2. de heer C. W. J. van Geel, ad junct-directeur aan de openbare scholengemeenschap, alhier 3. Drs. J. W. Fiechter. conrector aan de gemeentelijke Lorentz scholen gemeenschap voor V.W.O., H.A.V. en M.A.V.O. te Arnhem. ,De gemeenschappelijke school raad en een inmiddels daartoe uit de leraren van de scholengemeenschap geformeerde lerarenraad werden in de gelegenheid gesteld om met deze personen kennis te maken, terwijl de adjunct-directie bij het opmaken van de voordracht werd betrokken. De gemeenschappelijke schoolraad heeft het college medegedeeld, dat hij met meerderheid van stemmen heeft besloten te adviseren de voordracht overeenkomstig op te stellen. De gemeenteraad komt maandag, 29 april a.s. des avonds 7.30 uur in openbare vergadering ten gemeente huize bijeen voor de behandeling van de volgende AGENDA 1) Notulen van de vergaderingen van 28 februari en 1 april 1974. 2) a) Ingekomen stukken, b) Mededelingen. 3) Voorstel tot aankoop van een stukje grond van de heren J. Elbersen Lichtenberg 11, en H. Stegeman, Lichtenberg 9 t.b.v. het electriciteitsbedrijf. 4) Voorstel tot verkoop van bouw terreinen in het villaterrein Look. 5) Voorstel tot verhoging van de aardgastarieven in verband met heffing luchtverontreiniging. 6) Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit tot het in voorberei ding verklaren van een bestem mingsplan voor de kom van het dorp. 7) Voorstel tot afwijzing van een verzoek tot het verlenen van een garantie voor het aangaan van een hypothecaire geldlening. 8) Voorstel tot vaststelling model aangifte formulier l.b.v. toeris tenbelasting. 9) Voorstel tot overneming in eigen dom beheer en onderhoud van het Rijk van weggedeelten langs Rijksweg 1. 10) Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit tot overneming in eigendom, beheer en onderhoud van de provinciale weg naar La ren. 11) Voorstel tot het verlenn van eervol ontslag aan de heer R. Mud als direkteur van de scho lengemeenschap. 12) Voorstel tot het benoemen van een rector van de scholengemeen schap. 13) Voorstel tot wijziging van d« gemeente en bedrljfsbegrotingen 1974. 14) Beantwoording eventueel inge komen schriftelijke vragen. Het bestuur van de buurtvereniging organiseerde woensdagmiddag een verrassingstoeht voor de 65 plus le den. De 52 deelnemers en deelneemsters stonden om kwart voor één klaar om de reis met onbekende bestemming te beginnen. Ze werden welkom ge heten door de voorzitter de heer H. Ch. Vogely die de, leiding van de mid dag gaarne overgaf aan de chauffeur de heer Schmets (ook een hewoner van de Churchiilstraat) en het be stuurslid de heer Jelly. Deze heren hadden reeds tevoren de route gere den en de aispraken gemaakt. Eerst ging het via de nieuwe E 8 naar Deventer over de Nieuwe IJs- s-elbrug. Het ging via Bekbergen in de rich ting Deelen. Hier'draaide de bus het vliegveld op waar de eerste stop zou zijn. De verbazing bij de deelnemers was groot toen daar precies ge timed om 5 over twee een grote helicopter kwam aanvliegen di-s een demonstratie gaf. Het was alsof dit Zondag 28 april belegt de Open Deur-groep weer een bijeenkomst in de Hervormde Kerk. In deze bijeen komst, de laatst;.* in dit wintersei zoen, zal ds. A. Schellevis te Holten spreken over het onderwerp ,.De mens aan het einde van zijn be staan". Er zal medewerking worden ver leend door een mannenkoor uit Eef- de-Gorssel. De bijeenkomst begint om 19.15 uur, maar vanaf vijf over zeven zal eb ge meenschappelijk worden gezongen met begeleiding van Anton Koopman. behendige vliegtuig als een danseres in de lucht de bewegingen maakte. Vooruit achteruit vlak boven het gezelschap stilhangen rechts opzij links opzij, kortom alle denk bare capriolen werden uitgevoerd. Hierna kregen de bezoekers in klei ne groepjes een deskundige uitleg van de vliegtuigen en helicopters die in een grote hangard stonden. De kapitein van de Luva werd har telijk bedankt door de voorzitter en toen ging de reis weer verder naar Otterlo. Daar stond de koffie reeds klaar. De heer Schmets had van alle plaatsen waar de reis doorging inte ressante gegevens verzameld en op een bandje ingesproken. Steeds als er een nieuwe plaats werd berikt kregen de mensen deze gegevens te horen. Dwars over de Veluwe via Kootwijk, Uddel en Elspeet ging het in de rich ting Epe. Midden in het bos staat daar de uitspanning ,,De Ossenstal" waar de volgende stop zou zijn. De mensen lieten de aangeboden con sumpties goed smaken. Ook hier heer ste een buitengewoon gezellige sfeer. Daar er bij het gezelschap verschil lende mensen waren die nog nimmer de Holterberg zagen werd besloten op de terugreis de toerïstenweg over te gaan. Daarom werd de route als- volgt: Via Vaasen, Terwolde ging het eerst naar Deventer. Daarna ging het via Heeten en Haarie naar Nij- verdal om zo via de touristenweg weer naar Holten te gaan. Om even over half acht was het ge zelschap weer thuis voor het bejaar dencentrum „De Diessenplas". Iedereen was geweldig enthousiast over d-2 reis. De chaufeur werd door iedereen hartelijk bedankt voor de deskundige, maar vooral de prettige en vaak zeer geestige wijze waarop hij de reis geleid had. Op donderdag 18 april hield de afd. Holten van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen weer een bijeen komst. Spreker dokter van der Vel de uit Devnter hield na opening door mevrouw Vogt, een boeiende lezing over „Hart en vaatziekten" en zij vertelde dat iedee jaar in Nederland 50.000 mensen een hartinfarct krijgen waarvan dehei na het eerste jaar niet meer in le-.--t..'/':!s. De sterfte tengevolge van hartziek ten is de laatse jaren onrustbarend toegenomen. Was in 1903 6 procent van alle sterf gevallen aan hartziekten te wijten in 1950 was dat 25. procent en in 1970 30 procent. Wij zitten te veel, wij ro ken te veel en wij eten verkeerd, zo besloot dokter van der Velde. Na de pauze was er gelegenheid tot vragen stellen en werden er twee boeiende De afdeling Holten van de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.) organiseerde vrijdag avond een gezellige ledenvergade ring, die ook voor belangstellenden toegankelijk was. Voorzitter Vegter kon om ruim acht uur een behoorlijk aantal gasten van harte welkom he ten. Voor de pauze vertoonde de heer Brouwer op de hem bekende en toch originele wijze een aantal dia's van Holten en omgeving, die de zaal de nodige reacties ontlokte. Na een gezellige pauze, waarin enke le taarten gratis werden verloot, werd de hoofdfilm over een expeditie naar de Zuidpool geprojecteerd. Te gen elven sloot de voorzitter cïeze ge zellige avond. Door de grote belangstelling is het noodzakelijk een tweede avond met hetzelfde programma te organiseren. De oudevsi van de leerlingen van de Kolkleuter- en basisschool, van de Haarkleuter- en basisschool en van de O.L.S. te Espelo worden nu op vrij dagavond 26 april inzaai „Vosman" verwacht. De dames van de afdeling Espelo van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen hielden de laatste vergade ring in dit winterseizoen in ge bouw „Trefpunt". Voor deze avond was uitgenodigd mejuffrouw J. Roelofs uit Holten die de dames enige nieuwe ideeën gaf, wat betreft het maken .van feestversie ringen. als slingers, feesthoedjes, etc. Na een „demonstratie" door mejuf frouw Roelofs werd aan de dames crêpe papier uitgereikt en waren ze geruime tijd heel gezellig bezig met het maken van allerlei versieringen. Zo onder het werk door werd kof fie gedronken en de avond was heel snel om. De presidente van de afde ling mevrouw G. Sliikhuis-Dik- kers snrak een woord van dank tot mejuffrouw Roelofs en ze bood een kleine attentie aan. Besloten werd om eind mei een fietstocht te maken. Hierovev zullen de dames t.z.t. wor den geïnformeerd. Op de gehouden ledenvergadering van de afdeling „Jong Holten" van de Plattelands Jongeren is in over leg met het hoofdbestuur beslo ten om de afdeling Holten op te heffen wegens te weinig animo. Een ieder die toch nog belangstelling heeft voor het Plattelands Jongerenwerk kan zich opgeven bij de PJGO afdeling Holten op te heffen wegens te weinig animo. Een ieder die toch nog belang stelling heeft voor het Plattelands Jongerenwerk kan zich opgeven bij de PJGO afdeling Bathmen of bij de afdeling Markelo. films van de Nederlandse Hartstich ting vertoond. Hierna sloot mevr. Vogt met dank aan dr. van der Velde en aan de heer Vogely, die de films vertoonde, deze zeer boeiende en leerzame bijeen komst. Geboren: Bastiane Cornelia Maria, dv F. J. A. Jagtenberg en F. Nijboer. Hendrik, zv E. A. Visser en H. H. Nijkamp. Christian William, zv P Jansen en M. L. M. T. Duijmel. geb. te Deventer. Jan, zv J. Ool- bekkink en M. Temmink geb- te De venter. Ondertrouwd: H. Elzing 24 jr. Ou dewater en G. A. Habers, 23 jr. E. Dinkelman 22 jr. en H. J. Stegeman, 22 jr. Enschede. H. Aanstoot, 28 jr en J. B. Paalman, 23 jr. R. A Klincke, 24 jr. Engeland en M. J. Koopman, 31 jr Getrouwd: J. W. Klein Velderman, 23 jr en W .H. Wegstapel 21 jr. M. ter Stal, 26 jr. en M. J. Koopman, 27 jr. Overleden: D. Zelvelder 88 jr. J. Schiphorst-van der Heide 84 jr. Overleden: D. Zelvelder, 88 jr. J. Schiphorst-van der Heide, 84 jr. overled. te Deventer. G. J. Jansen, 83 jr. overled. te Deventer. BEVOLKING Ingekomen: G. A. Bontje en gez. van Leidschendam. J. W D.ragt en echtgenote van Haren. A. K. van der Zanden van Heerde. Mevr. M. J. Wessels-Kers van Arnhem. Vertrokken: W. G. van Dijk en gez. naar Enschede. H. J. Bosschers en gez. naar Enschede. In de laatste bijeenkomst in dit seizoen van de Holtense bejaarden Sociëteit hebben meer dan 60 bejaar den volop genoten van zang en mu ziek van de Goorse „Nachtegaal tjes". Dit koortje van 12 bejaarde dames en heren zong onder leiding van de heer G. H. Landeweer (75) een aan tal bekende wijsjes en ze kregen hier voor vele malen een welverdiend ap plaus. Verschillende liedjes „uit de oude doos' werden spontaan meegezongen. Het koortje werd op accordeon be geleid door Hans Schöppers te Holten. Een kwartet bestaande uit de zusjes Kappert (kunstfluiter) en Henk Zo mer uit Goor zorgde voor zeer ge waardeerde afwisseling. Mevrouw C. P. K. Enklaar-van An del.. presidente van de Holtense Be- jaardensoos dankte alle medewer kenden en zij bood dirigent Lande weer bloemen aan, alsmede een ge schenk onder couvert voor het koor. Al met al een zeer geslaagde afslui ting van het seizoen. Onze vorstin tijdens haar regeringsjubileum te Tilburg In de in hotèl „Holtèrman" gehou den Algemene Ledenvergadering van de Vereniging „Het Groene Kruis" heeft de voorzitter de heer G. J. Lan- genbarg in zijn openingswoord uitvoe rig aandacht geschonken aan de ont wikkelingen met betrekking tot de schaalvergroting waarop als voorlo pige reactie op een verzoek van de Provinciale Vereniging door de afde ling Holten positief is gereageerd. De inzichten over districtsvorming hebben zich mede ook door de ziens wijze van het Departement wat meer geconcretiseerd. De gedachten gaan uit naar districten, omvattende een verzorgingsgebied van een zieken huis. Deze gebieden blijken in veel gevallen parallel te lopen en samen te vallen. Het is de bedoeling in deze te vor men districten alle kruisverenigingen (Groene, Wit-Gele en Oranje-Groe ne- te doen samenwerken. Om een dergelijke samenwerking van de verschillend gekleurde kruisver enigingen in districten mogelijk te maken en te stimuleren is het uiter aard noodzakelijk dat ook de drie provinciale verenigingen het eens zijn over een vorm van samenwerking op provinciaal niveau omdat er anders allerlei problemen zouden ontstaan. De reorganisatie van het kruiswerk (de oprichting van basiseenheden in Overijssel is daarbij opgedragen aan de S.P.O.K. Voorzitter Langenbarg besloot zijn woord van dank aan allen die zich op welke wijze dan ook. het afgelo pen jaar weer hebben ingezet voor de vereniging, met name hierbij den kend aan de heer en mevrouw Meer man, die in het geheel zo'n belangrij ke plaats innemen en aan de wijk verpleegsters. Ook de secretaresse mevrouw J. Wig- gers-Aanstoot bracht in haar jaar verslag de wijkverpleegsters M. ter Op dinsdag 14 mei gaat de bejaar- densocieteit op reis. Het reisplan is als volgt: koffie in Staphorst, waar een boerderij bezich tigd kan worden. De maaltijd wordt genui tigd in Sloten, hét kleinste Frie se stadje. In Hindelopen wordt het „Hidde Nij- land'museum" bezocht. De terugreis leidt door de polder. Vertrek via „Diessenplas" en ge bouw „Irene" om 8 uur v.m. De kosten bedragen f 29,per per soon Opgeven bij de heer Kers, VVV kantoor (tel. 1533) tot 7 mei. Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij op geroepen om deel te nemen aan de Molenbelterweg op zaterdag 4 mei. Verzamelen om 19.30 uur bij de Herv. Kerk. De burgers worden ver zocht zich onderweg bij de stoet aan te sluiten Bij 't monument vint een korte herdenking plaats on- "W leiding van ds. L. de Vrijer. Mogen wij allen verzoeken aan deze herdenking deel te nemen De Bond van Oud-Strijders, Indonesië-Strijders en de B.S. Borg, J. E. Duncan, H. Strijker en W. Slomp-v.a. Stouw dank voor hun ar beid in het belang van de patiënten en de gezondheidszorg. Er werden door de zusters 3577 ver- pleegbezoeken afgelegd waarvan da gelijks 2032, wekelijks 695 en 1071 baby- en kleuterhuisbezoeken. Bij ae gehouden bestuursverkiezing werden herkozen mevrouw M. Maats- Kevelam en de heren J. F. Sijtsema en Q. van Zeijst. Uit 't financieel ver slag van penningmeester H. J. Ool- bekkink bleek dat 1973 voor de ver eniging een vrij goed jaar is ge weest. De commissie voor kascontrole die bestond uit de h.h. W. Beijers en Meerman had boeken en bescheiden in orde bevonden. Als leden van de controlecommissie 1974 werden benoemd de h.h. Beijers en P. Brand wijk. Voorzitter Langenbarg sprak een woord van dank tot de penning meester de heer H. J. Oolbekkink voor het vele en belangrijke werk, dat door hem werd verricht. Zondag 28 april: 14.00 uur: Discobal in café „De Wippert". (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-da»cing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 29 april: 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize (zie de agenda). 20.00 uur: Jaarvergadering Speel tuinvereniging „De Gaarden" (zie adv.). 20.00 uur: Vergadering Werkgroep „Werkwinkel" in gebouw 'Irene'. Dinsdag 30 april: KONINGINNEDAG 9.00 uur: Aubade van de leerlingen der basisscholen in het dorp voor het bordes van het gemeentehuis m.m.v., „H.M.V.". 20.00 uur: Lampionoptocht in het Kolplan met medewerking van „H.M.V.". Vertrek vanaf de nieu we speeltuin in de Pannenbak kersstraat. 19.30 uur: Vergadering Program commissie PvdA in hotel Vosman. Woensdag 1 me': Heropening Herensalon Drent Zn., Oranjestraat (zie adv.). 20.00 uur: Laatste bijeenkomst in dit seizoen Hervormde Vrouwen groep Dijkerhoek in gebouw „Bethanië". 20.00 uur: Contactavond Kiesvereni ging „Gemeente Belang" in 'Tref punt' te Espelo (zie adv.). Donderdag 2 mei: 20.00 uur. Verkiezingsbijeenkomst afd. Bathmen WD in zaal 'Boo de'. Spreker de heer J. Baas, lid der Eerste Kamer. Onderwerp „Gemeentepolitiek" (zie adv). 20.00 uur: Contactavond Kiesvereni ging „Gemeente Belang" in zaal „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek (zie adv.). Vrydag 3 mei: 10.30 uur: Vergadering Marktcommis- sie in hotel „Holtèrman".. Zaterdag 4 mei: 8.30 uur: Inzamelen van lompen in de buurtschappen t.b.v. „H.M.V." (zie adv. en bericht). 19.30 uur: Verzamelen bij Hervormde Kerk voor Stille Tocht naar het Mo nument der gevallenen (zie adv.). Maandag 6 mei: 20.00 uur: Ledenvergadering afd. Holten PvdA in hotel „Vosman". Dinsdag 14 mei: 20.00 uur: Ledenvergadering Holten se Handelsvereniging hotel „Voshman".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1