Bevestiging en intrede van dominee A. Schellevis Zondagsdiensten Feest in De Haar bij officiële opening van moderne lagere en kleuterschool Kerkelijke hoogtijdag fcl 9'2 LI 75 O pen bare kennisgeving Aanwijzing Beusebergerweg als voorrangsweg Bugerlijke Stand Officiële publicaties OPHALEN HUISVUIL OPHALEN GROF VUIL VRIJSTELLING Bej aardensociëteit naar Enter HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f3.75 p. kwart., f7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Vrijdag 5 april 1974 26ste jaargang No. 14 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 - 1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Zondag 31 maart was een hoogtijdag in het kerkelijk leven van de Hervormde Gemeente van Holten, toen 's middags in het kerk gebouw, dat tot de laatste plaats was bezet, kandidaat A. Schellevis, na bevestigd te zijn door ds. C. C. Addink, zijn intrede deed als predikant van de Ned. Hervormde KeiJs;, verbonden aan de Her vormde Gemeente van Holten. Voor de aanvang van de dienst zong het Hervormd Kerkkoor op verzoek van ds. Schellevis de Ambro- siaanse lofzang „Heer God, wij loven U'\ Voor de bevestiging had ds. Addink als tekst gekozen Johannes 10 vers 11 „Ik ben de goede herder, De goe de hei'der zet zijn leven in voor zijn schapen". Er wordt in dit tekstwoord geen verhandeling gegeven, waarin aller lei wenselijkheden en mogelijkheden In het herderschap besproken en af gewogen worden, neen, deze tekst doet ons Jezus Christus ontmoeten, die van zich zelf zegt ,,Ik ben de goe de herder". Om misverstanden te voorkomen: de goede herder bete kent niet de goedige herder. Daar men nogal geniegd is het herder schap in de wat romantische sfeer te trekken is dit misverstand niet denk beeldig. maar „goed" betekent hier „zo als hij moet zijn". De goede her der die doet wat je van hem ver wachten mag en dat is geen kleinig heid. Wij mensen zouden reddeloos ver loren zijn in een door duistere mach ten bedreigde wereld, wanneer niet Jezus Christus als de goede herder zijn leven ingezet had voor ons, de schapen zijner weide. Want juist in en door zijn offer op Golgotha en zijn verrijzenis op Pasen is Hij dé goede herder, die met inzet van zijn leven de duistere machten overwonnen heeft. Dat is het evangelie van de overwinning van Gods liefde. Zie broeder en collega Schellevis, zo besloot ds. Addink zijn bevesti- gingspreek niét door de bevestiging als zodanig, maar hier, door U zelf telkens wéér toe te vertrouwen aan de hoede van de goede herder en zyn stem te horen en te volgen, zult gij, vrij en moedig, in navolging van Jezus Christus waarlijk herder en leraar van deze gemeente kunnen en mogen zijn. Na lezing van het formulier en een duidelijk „ja" op de drie gestel de vragen, had de bevestiging plaats door ds. Addink. Aan -de handoplegging h&men dêèl ds. L. Schellevis (een broer van de nieuwe predikant te Waalwijk, ds. C. C. Addink en ds. P. Lugtigheid, de gerei', pred. R. A. Hoogkamp en ds. H. van Twillert, pastoor Rademaker van de parochie Holten-Nieuw Heë- ten, ds. J. H. Israël te Coevorden (oud voorganger Herv. Gemeente van Hol ten), ds. J. Steenbakker orilijon Loy- sen te Holten, ds. Cnossen en ds. Ste- houwer van Nijverdal, ds. Bolijn van Vlagtwedde, ds. Pruisen van Deventer, ds. Beerthuis te Bathmen, ds. Klein Rensinlc van Den Ham en ds. Enderlé van Oostwold (Gr.) Intrede preek Ds. A. Schellevis las hierna Psalm 103 en hield zijn intreepreek naar aanleiding van het tekstwoord „De Here heeft zijn troon in den hemel gevestigd". „De Here", Hij is Dege ne, die uit Zijn verborgenheid tevoor schijn kwam en die zich in de ge schiedenis van Israël en de volken openbaarde als de Enige, de ware God. Die God heeft Zijn kracht ver- Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. te..m. maan dagmorgen 8 u. uitsluitend voor spoed gevallen J. H. A. Bruins, Molenbelt- weg 15. tel. 1280. Voor boodschappen bellen 's morgens óm 11.00 u. 's mid dags om 4.00 u. Wijkverpleging Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1, Hol ten, tel. 05483-2356. Ambulancevervoer J. Aanstoot, tel. 1338 b.g.g. tel. 1320 (garage A. Müller). Tandartsen H. Scheffer, Prinses Julianaplein 12. Goor, iel. 05470-2500. Spoedgevallen 6-7 u. namiddag. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 9-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker. tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 (mevr. J. Beldman-Aanstoot) Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in 't Groe ne Kruisgebouw. Gaardenstraat 33. G. J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Elke werkdag van 9-10 u. in het Groe ne Kruisgebouw. Maandagavond 7-8 u. Dierenartsen W. C. W. Wamelink. Churchillstraat 107. tel. 2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot. en met zondag 7 april B. Groot Obbink, Kozakkenstr. 1526. Maandag 8 t.e.m. zondag 14 april H. W. Goor- man, Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 6 t.e.m. vrijdag 12 april: ELECTRA: H. Dam Wiechers, Indus triestraat 10, tel. 1217. GAS: W. C. v.d. Weerthof, Voorboers- straat no. 2. tel. 1793. Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebureau), 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Knapen') >.g.g. tel. 1325 (G. W. ter HaYmsel). wekkende stralen van de Heilige Geest uitgestort en dat gebeurt nog steeds. Nog steeds worden de men sen door Gods krachtstralen bereikt. Dan zien ze God niet, maar ze er varen Hem Het lijkt een beetje op de zon die op een mistige morgen begint door te dringen. Dan dringen de zonnestra len er door heen, maar de zon is nog wazig. Zo ervaren mensen God's God in de verborgenheid, en ook zo, overigens in alle ootmoed proberen ze over Hem te spreken. De heilig heid, de heerlijkheid en de majesteit, het zijn alle hemelsferen, die God omgeven. Met het Kerstfeest heeft God in Christus daar een tipje van opgelicht. Doch, straks zal de vervul ling geheel worden weggenomen. Dan zal God niet meer in de hemel zijn, maar dan zal Hij zijn alles in al len. Aarde en hemel één! Tót die tijd blyft de Kerk leren en verkondi gen: Een God in de hemel! Doch eenmaal als de bazuinen klinken, het voorhang van de wolken scheurt, dan wordt alles onthuld. He^r. dan is ook de dood verzwolgen, want de Schriften zijn vervuld. Marantha! Grote gebeurtenis Ds. .P Lugtigheid, die als praeses van de kerkeraad sprak namens de gemeente, noemde de intrede van kandidaat Schellevis als derde predi kant een grote gebeurtenis. U moogt dit gerust zien na de tien jaar dal u hier als hulpprediker hebt ge werkt als een blijk van vertrou wen dat de gemeente in U stelt en zeker ook als een feestelijke onder streping van de vreugde die zij met U deelt, nu voor U een jarenlang gekoesterde wens om voluit in die kerk te staan als predikant, is ver vuld. Wij hopen voor u dat het predi- kpjiVscliojr eveneens een blijde zucik zal zijn. Dat hangt menselijker wijs gesproken,van vele factoren af. doch één, een niet on'belangrkije, is toch wel deze: wanneer de kerkeraad nu in de stichting van een derde predi kantsplaats blijk geeft een optimis tische kijk op de toekomst te heb ben, dan zet ze haar kaarten niet al leen op u, maar ook op de gemeen te, want zij zal het moeten waar maken in haar bereidwilligheid, zich te laten bouwen en zich tot instru ment te laten omvormen, waarbij de predikant is aangesteld dat te bevor deren. Die kant moeten we niet ver geten, want dat is in diepste wezen het dragen van de predikant. We zouden wanneer het om u persoon lijk gaat, kunnen zeggen: de predi kant leve hoog, maar we doen dat zelfde en veel juister in de stijl van deze dienst door te zeggen: de Gemeente leve, zo besloot ds. Lugtigheid. Hoogtijdag Burgemeester mr. W. H. Enklaar, sprekend namens het gemeentebe stuur, zij graag gevolg te hebben ge geven aan de uitnodiging tot het bij wonen van deze kerkelijke hoogtij dag. De burgerlijke overheid graag uiting geven aan haar grote respect dat ze heeft voor hulppredi ker Schellevis, die zich geroepen voelde tot de Dienst des YVoords en die vandaag als volwaardig predi kant is bevestigd. Kerkelijke en gemeentelijke over heid hebben hun eigen terrein waar op ze werkzaam zijn maar toch doen zich ook telkens dingen voor waar mee beide te maken hebben. Men zal elkaar de hand moeten reiken en meewerken aan een goede sfeer tus sen kerkelijke en burgelijke over heid. In ..Irene" Na de dienst kwamen dominee en mevrouw Schellevis met hun kinde ren, familie en een groot aantal ge nodigden nog samen in gebouw „In ne", waar door verschillende afge vaardigden het woord werd gevoerd. Ds. C. C. Addink wenste ds. Schel levis namens- de collega's van de classis Deventer en de ring Rijssen geluk met deze heugelijke dag. Als predikant, zo zei hij, hoort u er nu bij en het verheugd ons dat u dit heeft mogen bereiken. Ds. R. A. Hoogkamp, die sprak na mens de kerkeraad dl-r Geref. Kerk, zei hulpprediker Schellevis altijd te he.bb.en gezien als een collega, want hij deed eigenlijk hetzelfde werk als een dominee. De G^ref. Kerk is bljj dat u in Holten blijft en wenst Burgemeester en wethouders ma ken bekend, dat de gemeentesecreta rie en de kantoren van de gemeente bedrijven op vrijdag 12 april a.s. (Goede Vrijdag) gesloten zijn. Holten, 5 april 1974. Burgem. en weth. van Holten, W. H. Enklaar, burgem. G. J. Langenbarg. secr. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat zij in hun vergadering van 5 maart 1974 in net belang van het verkeer hebben beslo ten door plaatsing van borden b' van bijlage II van het Reglement verkeers regels en verkeerstekens het binnen de bebouwde kom van Holten gelegen wegvak van de Beusebergerweg aan te wijzen als voorrangsweg en borden 9 van genoemde bijlage te plaatsen op de aansluitende wegen. Het besluit is in afschrift gezonden aan de hoofdingenieur-direkteur van de Rijkswaterstaat in de direktie Over ijssel, aan het college van Gedeputeer de Staten van de provincie Overijssel, aan de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club K.N.A.C.. aan de Ko ninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging K.N.M.V. en aan de Ko ninklijke Nederlandsche Toeristen bond A.N.W.B. Van het besluit kan door iedere be langhebbende binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening dezes be roep worden ingesteld bij de Kroon. Het adres van beroep moet aan de Kroon worden gericht, maar bij de Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel te Zwolle worden ingediend. Candidaat A. Schellevis werd zondagmiddag tijdens een zeer druk bezochte dienst door ds. C. C. Addink bevestigd als 3e predikant in de Ned. Hervorm de Gemeente van Holten. u nog vele jaren Gods sterkte en ze gen bij. uvy .werk, zo besgoot ds. Hoog kamp. Verder werd nog het woord ge voerd door hulpprediker E. Hensens van Boekelo, namens de Vereniging van Hulppredikers. Men zal as. Schellevis zeer missen in de afdeling Gelderland-Overijssel. Hij heeft het secretariaat een aantal jaren voortreffelijk waargenomen en het hoofdbestuur zegt hem hiervoor hartelijk dank. Pastoor Ramaker van de parochie Holten-Nieuw Heeten wees op de prettige samenwerking met ds. Schellevis, onder andere bij het Open Deurmërk. Bloemen uit pastorietuin Namens de Hervormde Gemeente te Valthermond (Dr.) waar ds. Schellevis van 1960 tot 1964 evange list-voorganger was van de toenma lige rechtzinnig hervormde evangeli satie sprak ouderling Niemeijer. De afgevaardigden uit Valther mond hadden een boeket narcissen geplukt in de tuin van de pastorie waar ds. Schellevis vier jaar woon de, een zeer origineel cadeau mee gebracht, alsmede een gedichtje dat luidde Een bloemengroet uit Valthermond Geplukt op pastoriale grond Wij wensen U Gods zegen op uw werk Tot opbouw van gemeent' en kerk. Verder werd nog gesproken door de heer K. H. Brinkman namens de Hervormde Gemeente van Dedems- vaart (ds. Schellevis was hier van 1958-1960 catecheet) en door de heer M. Loofje, een familielid uit Hil versum. Dankwoord Ds. Schellevis sprak hierna mede namens zijn vrouw en kinderen een kort dankwoord, waarbij hij zich in het bijzonder richtte tot ds. C. C. Ad dink voor de fijne wijze van beves tiging en de leden van de commissie die alles zo prachtig hadden voorbe reid. Op feestelijke wijze hebben de be woners van de Holtcnse nieuwbouw wijk „De Haar" donderdagmiddag de moderne school voor basisonder wijs en de nieuwe kleuterschool aan de Ab Jansenstraat 30 officieel in gebruik genomen. Die ingebruikne ming- geschiedde door het gemeente bestuur bij monde van burgemees ter mr. W. H. Enklaar, in tegenwoor digheid van een groot aantal geno digden in de „recra" de prao.htige recreatiezaal die door het personeel rijk was versierd. Mr. Enklaar noemde in zijn toe spraak de opening van deze school een van bijzondere betekenis. School gebouwen zijn er in Holten de laat ste 25 jaar vele geopend, steeds was er. gelijk ook vandaag, de vreugde, dat er voor het onderwijs voorwaai den geschapen waren waaronder dit zo goed mogelijk tot ontwikkeling kon komen. Steeds ook was er de voldoening, dat wensen, levende bij bevoegd ge zag, onderwijzers en onderwijzeres sen, met medewerking van inspec teur en andere toezichthoudende or ganen in vervulling waren gegaan. De stichting van deze beide scho len, of liever gezegd deze KB- school, heeft in het teken gestaan van een wedloop met de tijd. De ontwikkeling van een nieuwe wijk betekent immers niet alleen dat huizen gebouwd moeten worden, maar onder andere ook dat de klei ne inwoners van die wijk in de ge legenheid gesteld worden om onder wijs te ontvangen, om de eerste schreden te zetten op de weg naar- volwassenheid De stichting van de wijk „Dc Haar" heeft een ieder, die daarmede van doen heeft gehad, voor de opgave ge steld hard en snel te werken. Het is allemaal nog juist op tijd ge reed gekomen en ik heb er dan ook behoefte aan, om allen, die de laat ste jaren, een ieder op zijn terrein, zich voor deze Haar hebben inge spannen, deze school incluis, daar voor te danken. Met de totstandkoming van dit schoolgebouw is de Haar selfsuppor ting geworden. Op de scholen ook op deze worden de kinderen voorbereid voor de taak die hen wacht in de maat schappij van morgen. Daarom wor den aan onze leidsters, onderwijzers en onderwijzeressen, onze leraren en leraressen hoge eisen gesteld, daar om dragen zij een bijzondere verant woordelijkheid. 11c hoop, dat in deze Haarschool met. de moderne leermiddelen, mo gelijkheden en aanpak een eerste aan zet kan geven tot de vorming van evenwichtige plichtsgetrouwe men sen waaraan de maatschappij van he den en morgen zo grote behoefte heeft. Berekend voor taak Mevrouw Slotman-Post. als hoofd- leidster van de kleuterschool, en de haren, en de heer Van 't Holt, als hoofd van de basisschool, en de zij nen zijn welberekend voor hun taak. Mevrouw Slotman, terug van wegge weest, met een uitstekende staat van dienst hebben wij maar al te gaarne de leiding van deze kleuterschool toe vertrouwd. Met de heer Van 't Holt heeft de Dorpsschool een aantal van haar leerlingen naar De Haar laten gaan. Ook ten aanzien van ,deze school een man uit eigen nest. een goed nest en van eigen kweek, die zich ontwikkelde tot een man, die de ver antwoordelijkheid voor het leiden van een grote school in alle opzich ten kan worden toevertrouwd. Een man naar ons hart en naar reeds ge bleken is, een man naar het hart van De Haar. Mevrouw Slotman en de heer van 't Holt met een bemanning aan boord, die de uitdaging aan hen gesteld aandurven en aankunnen, zul len zeker met de hunnen een waar devolle inhoud geven aan de school, die ten doop wordt gehouden. Dames en heren naar mijn oordeel, naar dat van het bevoegd gezag, naar dat van hoofdleidster en hoofd van deze school moet meester Brouwer de ope ning verrichten. Hij is toch de man. die bij dag en nacht bezig is met. het onderwijs in onze gemeente, die zich in Holten en daarbuiten een bij zondere plaats heeft verworven, die door zijn wijsheid, zijn kennis van za ken,' zijn bezonken oordeel, door de mildheid van zijn hart, door ons Hol tenaren bijzonder wordt gerespecteerd Meester Brouwer is de man, die de ze school moet openen, omdat hij jneester Brouwer is zo als wij hem kennen en waarderen. Daarom mees ter Brouwer ga uw gang. zo besloot burgemeester Enklaar. Geen volwaardige partner Dit'schoolgcbouw. een onderdak van formaat en van alle gemakken voor zien, ingericht naar de eisen van de ze tijd, zo zei meester Brouwer niet af. Het uiterlijk symbool van w, wantschap en verbondenheid is nog met aanwezig althans nog niet zichtbaar. En nu bij de officiële ope ning is dat teken en symbool wel hier. Meester Brouwer gaf hierna een te ken om het deksel van een doos te verwijderen waarna het symbool van verbondenheid met de Dorps school en de Kolschool, een prachtig opgezette zwaan zichtbaar werd Meester Brouwer wenste het gemeen tebestuur, het rijksscholentoezicht, de ouders en de kinderen en het per soneel geluk met het prachtige ge bouw. Samenwerking De heer Y. Rienstra, inspecteur L.O. in de inspectie Deventer wees in oen toespraak op de geleidelijk voort gaande ontwikkeling van kleuter naar lager onderwijs als vrucht van een nauwere samenwerking al zijn er nog heel wat problemen die opge lost moeten worden. In het kader van een aantal experimenten noopt men t.z.t. de juiste keuze te doen. Hij wenste B. en W. en het perso neel geluk met de scholen en sprak de wens dat met goede resultaten in beide scholen zal worden gewerkt. Ds. Lugtigheid sprekend namens de kerkeraad der Hervormde Ge meente noemde het godsdienstonder- wijs de wortel en horizon van de maatschappij. De kerkeraad acht godsdienstonderwijs op de scholen van gropt belang en prijst zich gelukkig, dat met het schoolpersoneel zo goed wordt samengewerkt. Verder werd nog het woord gevoerd door mevrouw M. Driessen-Hazebroek. namens de oudcr-commissie van de O.L. Haar school, door de heer G. S. E. Veg- ter, namens de afd. Holten van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, door de heer A. Lippens, namens de oudercommissie ,,De Haar" dooi de heer Ochsendorf, districtsschool arts, door de heer H. Ch. Vogely na mens de Buurtvereniging „Churchill- straat-Vrijheidslaan" door de heer Cammeraat. namens de collega's bij het openbaar- en christelijk onder wijs, door de heer H. Arfman, namens de oudercommissie van de o.l. Dorps school en door de heer P. E. Rozen berg namens de buurtvereniging „De Haar". De heer Brouwer besloot' de rij van sprekers. Hij sprak na mens de o.l. Dorpsschool en de kleuterschool aan de Tuinstraat. Nadat gelukwensen waren aangebo den namens het personeel van de bei de scholen stond de heer Brouwer stil bij de indertijd getrokken grenslijn tussen de scholen. Er is contact ge weest tussen de hoofden, er is over leg gepleegd met de gezamelijke scnoolraad, de inspectie is er in gekend en het bevoegd gezag heeft beslist. In bepaalde gevallen was er boven dien met ouders gesproken. In 1615 was er reeds een school in ons dorp, aldus de heer Brouwer, want in ie kronieken wordt dan al gewag ge maakt van een schoolmeester. Zo'n kleine 200 jaar geleden scheidde de buurtschap Dijkerhoek zijn kinderen af door zelf een school te timmeren. In het begin van deze eeuw volgdei de school met de Bijbel en die te Espelo. Enkele jaren geleden werd het vierde kind gebox-en op de Kol en heden ziet dan het vijfde het le venslicht. De kleuterscholen noemde spreker kleinkinderen van de moeder- school Hierna kwam hij met geschen ken. De lagere school kreeg eerst eer zestal opgezette vogeltjes en de kleu- lex-school een grote viskom met sier- visies en een doos voeder. Namens de kieuterschool van de Tuinstraat werden aan de nu geopende kleuter school 2 prachtige cavia's in passen de woningen aangeboden, terwijl de nieuwe lagere school een binnenkort te vei-schijnen vogelboek mocht tege moet zien, waai-voor de boekebon reeds werd overhandigd. Daarna leek het of er boedelscheiding werd gehouden, want er werden enveloppen met inhoud overhandigd betreffen de de zuivelkas, de schoolreiskas, de feeslcommissiekas en de oudpapier kas met de volgende toelichting: Aan het eind van het scnooljaar had de moederschool 296 leerlingen, waarvan er 66 vertrokken. Strikt genomen kunnen de Haarschoolouders dus a spraak maken op het 66-296-ste deel van deze kassen. Tot grote hilariteit van de aanwezigen was er ook een neagatief aandeel bij. De envelopp; met een crèche van het papierkas saldo werkte echter ogenblikkelijk weer kalmerend. Namens de Holtense Oranje Vereni ging, die de 30 april-feesten voor cte kinderen van de openbare scholen financieel verzorgt, bood de heer Brouwer tevens gelukwensen aan en enveloppen met inhoud voor het kopen van -geschenken. Woorden van dank Door de hoofdleidster van de kleu terschool mevr. Slotman-Post en het hoofd van de lagere school de heer van 'i Holt werd dank gezegd voor de gelukwensen die werden uitgespro ken, en de vele cadeaus die werden aangeboden. De heer van 't Holt brr-cht verder dank aan allen die meewerkten aan het voorbereidende werk en hij richtte zich in 't bijzonder tot de schoolschoonmaakster die enorm hun best deden om de school exlra schoon te kunnen tonen. Deze dag zo besloot de heer van 't Holï is een belangrijke dag maar de da gen, maanden en jaren, die nu komen zijn veel belangrijker. Do bouw van de school is afgesloten maar de didactische opbouw van de school gaat door. Bij al ons denken en doen moeten de kinderen voorop staan. Paasei voor de bejaarden Ter gelegenheid van de feestelijke opening van de beide scholen brach ten een aantal kinderen een bezoek aan het Bejaardencentrum „Diessen- plas" waar aan de bejaarden en het personeel (totaal ruim 200 per sonen) een prachtig versierd paasei wérd aangeboden. Geboren: Wouter Anton Maurits z.v. G. P. Toxopeus en E. G. Claes- sens. Overleden: H. Nijkamp, 88 jr. Ondertrouwd: J. A. Beumer, 30 Holten en R. H. Volkerink, 22 jr., Hol ten. T. J. Hakkert, 22 jr., Markelo en H. J. Beldman 22 jr., Holten. Gehuwd: H. W. Rensen, 25 jr., Hol ten en J. F. Scheperboer, 21 jr., Hol ten. D. J. Tiekink, 25 jr., Holten en M. G. Klein Koerkamp, 23 jr., Raai- BEVOLKING Ingekomen: Mej. A. Keizer van Goor. H. van Wijk en gez. van Has selt. T. H. W. Donderwinkel en gez. van Delfzijl. Vertrokken: A. D. H. Fockema An- dreae en gez. naar Duitsland. A. Eikelenboom en echtgenote naar Eindhoven. W. Meijer en echtgen. naar Den Ham. M. A. Alting en gez. naar Markelo. G. J. Brinkers en gez. naar Markelo. Ned. Herv. kerk: 10.00 u. ds. A. Schel levis. Bevestiging van alle nieuwe lid maten. Extra collecte Bouwfonds „Irene". Oppasdienst: mevr. Dorre- steijn, Alie Koopman en Mini Stege- Goede Vrijdag: 10.00 u. ds. P. Lug tigheid, Viering Heilig Avondmaal, 19.00 u. ds. C. C. Addink, viering Hei lig Avondmaal. Geref. kerk: 8.30 en 10.30 u. ds. R. A. Hoogkamp, bediening Heilig Avond maal. 3.00 u. ds. R. A. Hoogkamp, Nabetrachting. In alle diensten is de ene collecte voor het Land. Evangeli satiewerk. Bij de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. Tijdens dc dienst van 10.30 u. Kinder- oppasdienst Henriëtte Kolkman, me vr. Veldhuis-Willems, mevr. H. Huls man-Veldhuis en Ria Jansen. Kinder- nevendienst: mevr. J. Schuppert-Veld- huis. Goede Vrijdag: 19.30 u. ds. H. van Twillert. R.K. kerk: 9.30 u. Heilige Mis in ge bouw „Irene" (Boschkampsstraat). DIJKERHOEK: Zondag 7 april: zie kerkdiensten NHK. Holten. Goede Vrijdag: 10.00 u. ds, C. C. Ad dink, Bed. Heilig Avondmaal. NIEUW HEETEN R.K. kerk: zaterdagavond 7 u., zon dagmorgen 9 en 10 u. Als symbool van verbonden heid der 3 openbare dorpsscho len werd door het hoofd van de Dorpsschool de heer B. H. Brouwer een prachtig opgezet te zwaan aangeboden. Van links naar rechtsmevrouw Slotman- Post. de heer Van 't Holten en de heer Brouwer. Burgemeester en wethouders varr Holten maken bekend, dat in verband met de komende feestdagen het opha len van het huisvuil als volgt is gewij- zigd: route vrijdag, 12 april (Goede Vrij dag) wordt donderdag, 11 april rou te maandag, 15 april (2e Paasdag) wordt dinsdagl6a pril. Holten, 5 april 1974 Burgem. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar, burgem. G. J. Langenbarg, secr. Burgemeester en wethouders van Holten dat in het gebied waar thans het huisvuil éénmaal per week wordt opgehaald op woensdag 10 april a.s. het zogenaamde grof vuil zal worden opgehaald. Het deponeren van het vuil mag uitsluitend geschieden op die dag van af 's morgens 7.30 uur op die plaat sen, waar normaal de plastic zak met- het huisvuil wordt neergezet. Zoals in de destijds verschenen huis-aan-huis circulaire reeds werd vermeld wordt onder grof vuil ver staan afval, dat niet na verkleinig (verscheuren, samendrukken) etc. in de daarvoor bestemde plastic zak kan worden aangeboden, b.v. meubels, stoffering, kachels, fietsen, vaten, tel len, bussen en tonnen (zonder inhoud) een goed gebundelde bos takken, plan ken e.d. (maximaal 1 meter lang). Onder grof vuil wordt niet verstaan puin, afbraak, bomen en grote hees ters. afval en emballage van winkels, kantoren, bedrijven (het zogenaamde bedrijfsvuil) en industrieel afval. De aandacht wordt er op gevestigd dat vuil dat naar de aard in plastic zakken behoort, tijdens het ophalen van het grof vuil niet zal worden ge accepteerd. Zulks dimt in de.daar voor bestemde plastic zakken tijdens het normaal ophalen van het huisvuil te worden aangeboden. Met nadruk wordt opgemerkt dat het bovenstaande niet van toepassing is op het zogenaamde buitengebied. Datum: 26 maart 1974, burgem. en weth. voornoemd, burgem. W. H. Enklaar, secr. G. J. Lngenbarg. voorschriften bestemmingsplan Holten t.b.v. het vergroten van de bibliotheek De burgemeester van Holten maakt bekcr.d dat van de zijde van de Stich ting Centrale Plattelandsbibliotheek vooj- Overijssel het verzoek is inge komen om vergunning tot het doen vergroten van de bibliotheek, plaat selijk bekend Rörikstraat 3 te Holten. Het bouwplan is echter in strijd met de voorschriften van het voor dat perceel geldende bestemmingsplan Holten omdat door de vergroting-de bebouwingsgrens van het hiertoe op de kaart aangegeven bebouwingsop pervlak worden overschreden. Aangezien het bouwplan echter wel in overeenstemming is met de voor schriften van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Komplan Holten bestaat het voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel ling te verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen percelen worden hier bij in de gelegenheid gesteld geduren de 14 dagen, te rekenen met ingang van 8 april 1974, schriftelijk bezwaren in te dienen bij burgemeester en wet houders tegen toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or dening ten behoeve van het onderha vige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende bovengenoemds ter mijn van 14 dagen ter gemeente-secre taris, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ten inzage. Datum 5 april 1974, de burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Dinsdag 9 april a.s. gaat de bejaar densociëteit op stap, per bus naar een klompenfabriek in Enter, waarna „ergens" in de omgeving wat gedron ken zal worden. De kosten van dit uitstapje bedragen f 2 p.p. Vertrek 2 uur n.m. vanaf ge bouw Irene. Bezoekers van de vorige bejaarden sociëteit gaven zich reeds op voor de ze middag, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave is mogelijk tot maandagmid dag 8 april bij de heer Kers, VVV- kantoor, telefoon 1533.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1