Zo stemde Holten i RAADSVERGADERING Duizend hectare klaar negentien boerderijen al vernlaatst Kerkdiensten Zondagsdiensten Maatregelen tegen loslopende honden BEVOLKINGS ONDERZOEK OP T.B.C. Vaststelling grondprijs terrein Kolcomplex Kampeerverordening moet hernieuwd worden vastgesteld Ruilverkaveling Holten-Markelo ■SBH Burgerlijke Stand Berenjager uil Alaska brengt bezoek aan de el SCoSksehool Verloren - Gevonden - Voor paar duizend gulden vernield Leraren benoemd Openbare kennisgeving Eerst kievitsei Officiële publicatie Officiële pu blicatie Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting goedgekeurd HOLTEN* NIEUWSBLAD Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f3.75 p. kwart., f7.50 p. half jaar. f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling Vrijdag 29 maart 1974 26ste jaargang No. 13 Uitgave van de Stichting ,.Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 - 1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 op g iro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Na vijf jaar werken heeft de ruilverkavelingscommissie Holten- Markelo thans een tussentijdse balans kunnen opmaken, waaruit de volgende feiten naar voren komen: Er zijn 200 bezwaarschriften ingediend; met 20 belanghebben den kon men niet tot een accoord komen. Na bemiddeling van de r-echter-commissaris zijn 5 bezwaarschriften overgebleven; 2 zijn er doorgezonden naar de rechtbank. Er is 150 km weg verhard en verbeterd; de vérdichtingswegen hebben een lengte van 18 km, de toegangswegen van 27 km. Ongeveer 1000 bunder is gereed. De waterlopen zijn bijna klaar. De waterschappen Salland en 0e Regge dragen een ongesubsidieerd gedeelte in de kosten bij. Er zijn 19 boerderijen verplaatst; 11 met, en 8 zonder subsidie; 5 zijn er „opgeschoven". Van de begroting van in totaal f 50 miljoen is f 25 miljoen ver werkt. Algemeen belang ^taat voorop Deze mededelingen d,eed maandag avond de vice-yoorzitter van boven genoemde commissie, de heer H, Stegeman uit Holten, die met de le den A. Reilink en D. J. Bronsvoort aanwezig was op de jaarvergadering van de Holtense afdeling van de O.L.M., die onder leiding stond van de h,eer A. Meijerman en die bij Kalf- sterman werd gehouden. In een uitvoerige inleiding bracht de heer Stegeman naar voren hoe de commissie is ontstaan en hoe moei lijk het is om een eigen standpunt te verwaarlozen, omdat het immers om een algemeen belang gaat. Er is in die commissie een goede samenwer king, als ook met Staatsbosbeheer, Natuur- en landschapsbescherming en andere instanties. De uitgifte van de compensatie- gronden was en is nog altijd een pro bleem. De vraag is wel eens gesteld of er niet te veel is geruild, maar on ze mening is, aldus spreker, dat er weliswaarsoepele, .maar. zo nodig hard moet worden opgetreden als NED. HERV. KERK: 10 u. ds. C. C. Addink. Bed. Heilige Doop. Mede werking: Jongerenkoor. Collecte voor Jongerenkoor. 14.30 u. Bevestiging en intrede dienst, ds. A. Schellevis. B vestiger ds. Addink. Collecte voor de Kerkvoogdij. Oppasdienst mevrouw Monde,el, Annie Scheperboer en Mientje Schooien. GEREF. KERK: 9.30 u. (Voorber. Heilig Avondmaal) en 7.15 u. ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de ene collecte voor de kerk. Bij de uit gang collecte voor verbouw van de kerk. Heilige Mis in R.K. KERK: 9.30 u. gebouw „Ix-ene". Dijkerhoek: 10.00 u. ds. P. Lugtigheid. Extra collecte Bethanië. Okkenbroek: 10.00 u. ds. M. de Heer. Dienst voorbereid door jongeren. Nieuw Heeten; R.K. KERK: Zater- avond 7 u.„ zondagmorgen 9 en 10 u. Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. tot maan dagmorgen 8 u. uitsluitend voor spoedgevallen J. F. SijLsema, Pasto riestraat 50, tel. 1870. Voor bood schappen bellen 's moi-gens om 11.00 uur, 's midags om 4.00 uur. Wijkverpleging Zuster M. v.d. Zand, Prinses Irene- straat 7, Markelo, tel. 05476-1285. Ambulancevervoer Garage Miiller, tel. 1320, b.g.g. tel. 1338 ET. Aanstoot). Tandartsen R. Brouwer, Boomkamp 10a. Rijs- sen, tel. 05480-3194. Praktijkadres En terstraat 118. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 9—10 u. bij mevrouw C. Knijff- Dekker, tel. 1438 b.g.g. mevrouw J. Beldman-Aanstoot, tel. 1799. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in 't Groe- pe Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Elke werkdag van 910 u. in het Groene Kruisgebouw. Maandagavond 7—8 u. Dierenartsen A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2. telefoon 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 31 maart C. Meindertsma, Bergmanstraat 12, tel. 2190. Maandag 1 april t.e.m. zondag 7 april B. Groot Obbink, Kozakken- straat 2, tel. 1526. Aangifte van ge storven dieren op zaterdag aan het slachthuis van 911 u., tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 30 maart t.e.m, vr da5 april. Electra: I-I. Heijin Kol wee 44, tel. 2124. Gas: H. Kolkman. Diessenplasstraat 32, tel. 2012. Rraudmelding Ovevri*rr- 1352 'Politiebureau) 's Nachts tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). algemene belangen in het spel zijn. Ten aanzien van de wegen deelde spreker mee, dat de toegangswegen tot Holten practisch klaar zijn. Voor die wegen moeten nu eenmaal vastgestelde richtlijnen worden handhaafd. Ten aanzien van de waterlopen merkte spreker op, dat men zit met drie waterschappen: Salland, De Reg ge en De Schipbeek, zodat betrokke nen in het verkavelingsgebied niet dezelfde lusten en lasten hebben. Voor de realisering van het land schapsplan geldt als maatstaf: bunder rooien, 200 inpoten. Er is met betrekking tot dit plan een redelijke overeenkomst bereikt met Staatsbosbeheer. De stijging van de grondprijzen, is momenteel eon groot vraagstuk.: Ge richte aankopen kunnen momenteel worden gedaan, maar wat er t.o.v. het gehele landschapsplan precies uit de bus komt is nog Hiel: bekend. Niet boven de begroting Met de verwerking van de f 25 mil joen is men volgens de heer Stege man nog onder de begroting' geble-' ven. Eind 1974-1975 zal de wenszitting worden gehouden. De indiening van het geheel van planwegen en water lopen geschiedt eveneens dit jaar, maar cje tér visiè legging van het plan van toedeling zal eerst in '78 scheden en de vaststelling van het plan van toedeling in 1980. Het. gehe le plan zal eerst in 1983 zijn voltooid. Wij zijn, aldus de heer Stegeman, nog gelukkig met de oude ruilverka- velingswet, die 5 procent rente en 30 jaar aflossing voorschrijft, terwijl ver moedelijk de nieuwe wet (met een andere benaming) 6 procent en 20 jaar vraagt. Zekerheid daaromtrent is er echter nog niet. Pompproef in Espelo Bij de beantwoording van diverse vragen ging de heer Stegeman nog eens in op het waterprobleem in het Espelo-broek en op de bezwaarschrif ten van 40 belanghebbenden, die naar het waterschap Salland waren stuurd. Zonder die bezwaarschriften was waarschijnlijk wel een volledige drainage voor Espelo gekomen. De Waterleiding Mij Overijssel is momenteel bezig met een pompproef. De vraag is of die pompproef van de WMO slaagt. Zo niet dan zal de Cen trale commissie voor de ruilverkave ling in Utrecht worden gevraagd een gemaal te doen bouwen. Er zal bin nenkort een gesprek plaats hebben met de WMO. Ten aanzien van de verdeling van de door de provincie beschikbaar ge stelde zeven ton voor het ruilverkave lingsproject deelde spreker nog mee. dat over de verdeling spoedig overleg plaats zal hebben. HOLTEN Geboren Hermanna Diana, dv H. D. Slhiter en J. G. Lo- In het begin van de volgende week zal een berenjager uit Alaska een be zoek bi'engen aan de Kolschooi. Deze jager, mister Bill Agnew, uit barre noorden van Amerika brengt een weekend door bij vrienden in Hol ten en is bereid gevonden om naar aanleiding van films en dia's de leer lingen van zijn belevenissen getuige te laten zijn. De leerlingen van de hoogste klassen verheugen zich al weken op deze na tuurkundeles. Ondertrouwd J. W. Klein Velder- man, 23 jr., Holten en W. H. W,eg- stapel, 21 jr. Getrouwd G. J. Schuiterd, 23 jr., Holten en H. Bekkernens, 20 jr., Hol den. Overleden W. Rap, 86 jr. D. W. Roelvink, 66 jr. (Overleden te De venter) BEVOLKING. Ingekomen B. A. Veltkamp, en gez. van Lochem. G. M. Klei zen en echtgên. van Gorssel. Mevrouw A. M. B. Boode-Goorman van Wierden. W. Dommerholt en gez. van De venter. Verloren: Bruine heren-portemon- naie, inhoud ongeveer f 10,2 zekeringsplaatjes STQ-225 en HLF- 940. Lichtbruine herdershond onge veer 10 jaar oud. Witte gymschoenen, maat 32, zwarte broek plus tas. Blau we regenbroek. Gevonden: Kinderboekje, Pinkel tje. Gym-scho,en. 6 sleutels. Zwarte teckel, ruw harig. Rolschaats. Zwar te Labrador. Munt-biljet. De gemeente heeft in augustus 1972 van Universal Machines B.V. een bouwterrein teruggekocht in 't Kolcomplex, dat oorspronkelijk be stemd was voor industrieterrein. In verband met de gewijzigde bestem ming dient de grondprys te worden vastgesteld voor de scholenbouw, welke daar zal plaats vinden. In de toelichting op zijn voorstel om deze prijs op f 30,per m2 te De Provinciale Staten hebben in het najaar van 1973 ingetrokken de „Verordening kamperen buiten kam peerterreinen". In verband met het feit dat hierdoor enkele oorspronke lijke bepalingen van de gemeentelijke kampeerverordening, welke door de provinciale verordening waren over genomen in de lucht komen te han gen, achten b. en w. het zeer gewenst, deze oorspronkelijke bepalingen op nieuw in de verordening op te nemen, waarbij echter enkele wijzigingen noodzakelijk zijn. In de toelichting op hun voorstel zeggen b. en w.: „Toen provinciale staten destijds deze verordening hebben vastgesteld hebben door het in werking treden van deze verordening verschillende bepalingen van de gemeentelijke kam peerverordening van rechtswege op gehouden te gelden op grond van het bepaalde in artikel 194 van de ge meentewet. Nu de provinciale veror dening weer is ingetrokken is de be voegdheid' tot regeling van kamperen wederom geheel bij de gemeentebe sturen-gekomen. Het is echter niet mogelijk, dat de vervallen bepalingen weer automatisch rechtskracht ver krijgen nu de provinciale verordening is ingetrokken. De niet meer gelden de bepalingen kunnen slechts weer gaan gelden indien de raad daartoe besluit. Snipperverkaveling hosperceeltjes Wij achten het zé'J:. gewenst, dat uw raad hiertoe overgaat omdat met name de bepalingen van de kampeer verordening die ten doel hadden de snipperverkaveling van bosperceel- tjes tegen te gaan zijn vervallen. Ten- De verkiezing voor de Provinciale Staten heeft, vergeleken met de Statenverkiezingen van 1970, in onze gemeente winst opgeleverd voor de KVP (50 stemmen), CHU (115 stemmen), ARP (25 stemmen), WD (430 stemmen), CPN (14 stemmen) en GPV (36 stemmen). Hoewel de vooruitgang van de PvdA, PPR, PSP en DS '70 niet exact in stemmenaantal valt uit te drukken, omdat deze partijen, in 1970, ofwel met een gezamenlijke lijst uitkwamen in het PAK, of wel niet aan de verkiezingen deelnamen (DS '70) is ,toch de winst voor deze partijen, gezamenlijk gezien, opmerkelijk té noemen. Ook de VVD kwam zeer sterk naar voren, terwijl het verlies van D '66 (58 stemmen) zeer groot is. Wat de thuisblijvers betreft is het te betreuren, dat 14,6 procent van de kiezers van hun grond wettelijk recht geen gebruik wensten te maken. Hoewel, wegens ziekte, afwezigheid e.d. de volle 100 pet wel nimmer te bereiken zal zijn, werkt het wegblijven alleen maar een stuk onduidelijk heid in de hand. Hopenlijk komen de wegblijvers bij de in mei te houden gemeenteraadsverkiezin gen op hun passiviteit terug. Onze plaatsgenoot, de heer L. Kaan is gekozen als statenlid voor de fractie van de Partij van de Arbeid, met welke verkiezing wij hem gaarne feliciteren. Hierbij geven wij een volledig gespecificeerd overzicht van deze verkiezingen in Holten; Prov. Stat. 1974 STEMBUREAU'S Provinciale Provinciale Tweede Staten 1974 Staten 1970 Kamer 1972 Partijen 1 2 3 4 5 6 Aantal perc. Aantal perc. Aantal perc. 1 KVP 35 24 8 13 34 31 145 2,9 95 2.6 139 3,0 2. P.v.d.A. 305 253 140 48 464 207 1417 28.0 1099 23,8 3 C.H.U. 79 140 238 257 127 308 1149 22,9 1034 28,3 1028 22,3 4 A.R.P. 48 87 123 25 «155 98 536 10,7 509 14,11 645 14,0 5 V.V.D. 210 246 198 123 194 135 1106 22,0 676 18,9 849 18,4 6 P.P.R. 64 25 11 2 23 16 141 2,8 82 1,8 7 D'66 23 5 3 7 3 41 0,8 99 2,7 123 2,7 8 S.G.P. 2 3 5 5 10 5 30 0,6 33 0,9 32 0,7 9 C.P.N. 8 1 6 5 20 0,4 6 0,2 35 0,8 10 Boerenpartij 7 11 97 84 38 81 318 6,3 338 9,3 315 6.8 0,8 11 G.P.V. 14 6 2 1 15 4 42 0.8 6 0,2 "35 12 P.S.P. 8 2 2 3 15 0.3 18 0,4 13 DS'70 18 12 9 5 15 7 66 1,3 rasfSB 165 3,6 Ov ;rige partijen 48 1,0 PAK 826 22,6 Geldige stemmen 821 814 834 564 1090 903 5026 3632 4613 Stembureau's: l. Haarschool; 2. Aula Scholengemeenschap; 3. Huishoudschool; 4 School Dijkerhoek; 5. Kolschooi; 6. Tuinstraat. Opkomst Tweede Kamer 1972: 90.74' Opkomst Provinciale Staten 1974: 85,4'' einde er geen twijfel over te laten be staan welke bepalingen van de meentelijke kampeerverordening al dan niet zijn vervallen, achten wij het gewenst, dat de kampeerverordenin; in zijn geheel opnieuw wordt vastge steld. Bij het opnieuw vaststellen van de kampeerverordening doet zich echter de moeilijkheid voor, dat in de thans geldende verordening bepalingen voorkomen die in de praktijk niet kunnen worden nageleefd. Het i wellicht bekend, dat met ingang van 1 januari 1974 het instituut van de voor het kamperen vereiste kampeer- documenten (kampkaart en kampeei"- paspoort) is opgeheven. In de thans geldende gemeentelijke kampeerver ordening is het bezit van een kamp- kaart als voorwaarde gesteld voor het Verblijf op een kampeerterrein waarvoor een exploitatievergunning is verleend. Het kampeerpaspoort biedt mogelijkheden tot kamperen buiten de officiële kampeerterreinen. Kampkaart In verband met het vorenstaande zou een ongewijzigde hernieuwde vaststelling van de kampeerverorde ning betekenen, dat zij die niet in het bezit zijn van een kampkaart in Hol- 'ten niet mogen kamperen. Wij achten het daarom gewenst de eis van het be zit van een kampkaart te laten ver vallen. Wij achten het evenwel niet verant woord de eis van het bezit, van een kampeerpaspoort voor het kamperen buiten de erkende kampeerterreinen te laten vervallen. Dit betekent, dat alleen zij die reeds in het bezit zijn van een dergelijk document buiten of ficiële kampeerterreinen kunnen kam peren. Een en ander behoeft ons in ziens geen bezwaar op te leveren om dat de verwachting bestaat, dat deze kampeerverordening voor korte tijd zal gelden. Een nieuwe model-kam- peerverordening is in voorbereiding die, naar het zich laat aanzien vóór het zomerseizoen 1975 kan worden vastgesteld". Resumerend stellen b. en w. voor de bij de stukken ter Inzage gelegde concept-kampeerverordening vast te stellen. Ingevolge het bepaalde in ar tikel 10 van deze verordening vervalt de thans geldende Verordening met ingang van de dag dat de nieuwe ver ordening in werking treedt. bepalen zegt het college van B. en W in zijn toelichting. „De terugkoop van deze grond, be stemd voor industrie, had ten doel om na een wijziging van de bestem ming hierop een school, een gym nastieklokaal, alsmede enkele wonin gen te bouwen. Het dan nog resteren de terrein zou dienen als speelterrein en openbaar groen. Bij de voorbereidende behande ling van een wijziging van dit be stemmingsplan werden zodanige be zwaren naar voren gebracht tegen de geprojecteerde woningen dat wij deze bebouwing ten gunste van een groenbestemming hebben laten ver- vallen, i In het gehele Kolcomplex is n.l. behoudens enkele strookjes, prak tisch geen groenvoorziening aanwe zig. Bovendien voorziet dit voltooide plan niet in een speelgelegenheid voor de jeugd, hoewel hieraan dringend behoefte bestaat. In verband hierme de is het ontwerp tot herziening van dit bestemmingsplan alsnog inn voren bedoelde zin gewijzigd. Door het laten vervallen van de woonbestemming worden de financi ële uitkomsten van dit terrein uiter aard bijzonder ongunstig beinvloed en kan geen kostendekkende exploitatie worden verkregen. Wij zijn evenwel van oordeel dat het alleszins verant woord is het geraamde nadelige sal do ad f 176.583.— te dekken uit de winst grondverkopen van het Kolcom plex groot f 347.082,— omdat dit ge hele complex niet voorziet in de gro te behoefte aan speelterrein en open baar groen. Nu de gelegenheid aan wezig is om in deze leemte te voor zien, kan hieraan, ondanks de finan ciële consequentie, moeilijk worden voorbijgegaan. Omdat de terreinen bestemd voor bij zondere bebouwing binnenkort zullen worden bebouwd met een gymnas tieklokaal an een bijzondere school is het noodzakelijk de prijs van deze B. en W. stellen de raad voor de prijs van de grond voor scholenbouw te bepalen op f 30,per m2. In de nacht van zaterdag op zon dag hebben een vijftal .knapen uit Holten, D, J. W. B„ D. J. P.. H. L„ L. G. V. en J. E. uit Markelo voor voor een paar duizend gulden sch; de veroorzaakt door het ombuigen en uit de grond trekken van verkeers borden, en het vernielen van sehrik- hekken en paaltjes langs de Beuse- bergerweg. E.V. (15 jr.) en A. S. (15 jr.) bei de uit Holten gooiden stenen door een ruit van de nieuwe Haarschool en door een ruit in de woning Ab Jansen- straat 27. Door de Rijkspolitie is te gen het zevental procesverbaal op gemaakt. In verband met de uitbreiding van de Holtense Scholengemeenschap met een atheneum zijn met- ingang van het nieuwe cursusjaar als leraren benoemd voor het vak engels de heer W. C. J. Glademans te Blaricum. voor Nederlands drs. B. A, Wouda te Pur- merend, voor scheikunde de heer J- Jansen te Groningen en voor biologie de hepr H. J. M. van Harmeien te Rijssen. De burgemeester deelt mede, dat hij op maandag 1 april ver hinderd is om zijn wekelijkse spreekuur te houden. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat ingaande 11 maart 1974 dc openingstijden van de gemeenschappelijke vuilnisbegraaf plaats te Markelo als volgt zijn vast gesteld: werkdagen: 8.15 uur12.00 uur en 13.00 uur—17.00 uur. Zaterdagen: 9.00 uur11.30 uur. Holten, 26 maart 1974. In de raadsvergadering van maan dag a.s. bomt o.m„ aan de orde een wijziging van de Algemene Politiever ordening, waarbij ten behoeve van de huisVuilophaaldicnst een onderscheid gemaakt zal worden tussen de be bouwde lj:om en het buitengebied. B. en W. willen deze gelegenheid aangrijpen de verordening aan te vul len met bepalingen ter voorkoming van gevaar en overlast van loslopen de honden, omdat hen de hierover ontvangen klachten gegrond voorko- Zij stellen de raad voor de volgende bepalingen in de A.P. op te nemen: „De eigenaar, houder of toezicht houder van een hond is verplicht er voor zorg te dragen, dat: a) de hond niet losloopt op het ter rein van een andere rechtheb bende, althans zonder diens toe stemming; b) de hond binnen de bebouwde kom niet op de weg losloopt; c) de hond buiten de bebouwde kom niet op de weg losloopt, zonder dat deze voldoende in diens macht is en deze bij voortduring onder voldoende toezicht staat." Verkoop bouwterreinen Verder wordt voorgesteld aan de hr. J. A. Timmer, Diessenplasstr. 36, een kavel bouwterrein aan-de Hout weg, groot plm. 820 m2 te verkopen voor f 29.000,en aan de heer G. E M. Kroon. Kenemansstraat 47, ka vel 13 groot 1170 m2. eveneens gele gen aan de Houtweg, voor f 40.500. Aan de Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener School met de bijbel te Holten zal een bouwtrrein van ongeveer 2700 m2 worden over- Het stembureau in de Haas klei. er. - ooi. Achter de tafel v.l.n.r. de heren A. VincentH. j Klein Veldermanvoorzitter en G. Rijnsaardt I De landbouwer J. B. Veneklaas, Hol- ferbroek 46 heeft zaterdag in een wei de bij zijn boerderij het eerste kievits ei in Holten gevonden. Hij heeft het nestje meteen gemar keerd om te voorkomen dat het bij verkzaamheden zal worden vernie- 'gd. Bijna het gehele Holterbvoek is reeds nkele jaren broedgebied en men heeft de indruk dat het bestand van deze mooie weidevogels toch wel wat groter is geworden. gedragen voor f 30,^er m2, zijnde in totaal voor f 81.000,excl, omzet belasting, voor de bouw van een drie- klassige bijzondere lagere school aan de Hoffesstraat in het Kolcomplex. B. en W. stellen verder voor de voor lopige prijs van kleine stukjes grond in „De Haar" verkocht in de jaren 1966 tot en met 1970, variërende van f 16.50 tot f 30,per m2 als de de- finititeve prijs aan te merken. De eerste verkopen hebben alweer plm. 7 jaren geleden plaatsgevonden en en kele percelen zijn inmiddels al weer doorverkocht. Bovendien gaat het re latief niet om grote bedragen. In verband met aangebrachte wijzi gingen in de model bouwverordening 1965. welk verordening ook model ge staan heeft voor de Holtense bouw verordening, stellen B. en W. de raad vbor een groot aantal artikelen aan de gewijzigde modelverordening aan te passen. Ook de verordening op de seizoenwoonverblijven zal moe ten worden gewijzigd. Burgemeester en w'ethouders van Holten herinneren alle inwoners van 25 jaar en ouder eraan, dat ge durende de periode van 29 maart tot en met 4 april a.s. in het groene kruis gebouw alhier, een bevolkingsonder zoek op longtuberculose wordt gehou den. Zij mogen evenals in de publi catie van de vorige week nogmaals wijzen op het grote belang en de noodzaak van een dergelijk onderzoek. Zij hopen dan ook, dat een ieder van het grote belang van dit onderzoek is doordrongen. Wil dit onderzoek tot zijn recht komen, dan is het noodza kelijk dat alle ingezetenen van 25 jaar en ouder hieraan meedoen. Zij geven dan ook dringend in over weging op het in de oproep vermelde tijdstip te verschijnen in het groene kruisgebouw, zodat het onderzoek ook dit jaar weer aan zijn doel beant woordt. Zij hopen op aller medewerking. Holten, 29 maart 1974. B. en W. van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders- van Holten maken bekend, dat de ver ordening op de heffing en invordering van een toeristenbelasting bij Konin klijk Besluit van 8 maart 1974, nr. 18 is goedgekeurd. Dit houdt in, dat de ze belasting met ingang van het thans lopende jaar zal worden geheven. Het algemeen tarief van deze be lasting bedraagt f 0.35 per persoon per overnachting. In afwijking van dit algemeen ta rief zijn vaste jaarlijkse bedragen vastgesteld voor: a) een zomerhuisje, een kampeerlo- kaliteit, een caravan met een op pervlakte van 17.50 m2 of meer f 150,— of een soortgelijke ruimte een kampeerboerdij, een caravan met een oppervlakte van minder dan 17.50 m2 of een soortgelijke ruimte f 100, een tent f 40, hotels, pensions, mofels, appar tementen; dependances en derge lijke bedrijven, per bed f 21,— In alle andere dan de onder a tot en met d genoemde gevallen, waax-bij gelegenheid tot overnachten wordt gegeven, wordt derhalve het algeme ne tarief van f 0.35 per persoon per overnachting toegepast. Dit tarief zal pveneens gelden voor pensions, geen dependances zijnde, die over minder dan 10 bedden ("tweepersoons bedden gelden voor twee bedden) de beschik king hebben. Indien het algemene tarief van f 0.35 per persoon per overnachting wordt geheven is men verplicht om een nachtregister bij te houden. Dit register is kosteloos v'erkrijgbaa* •er gemeentesecretarie, afdeling fi nanciën o.a. Overigens wordt nog opgemerkt, dal een ieder, die belastingplichtig is er4 aan wie niet binnen één maand na afloop van het belastingjaar een aan giftebiljet is uitgereikt, is gehoudeq om binnen veertien dagen na afloop van de maand bij burgemeester en wethouders een aangiftebiljet aan te- vragen. Holten. 28 maart 1974. B. en W, voornoemd.. W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. b) c) De gemeenteraad komt maandag, 1 april 1974, om 19.30 uur in openbare vergadering ten gemeentehuize bijeen voor de behandeling van de volgen de agenda: 1 Notulen van de vergadering van 25 februari 1974. 2 a. Ingekomen stukken. b. Mededelingen. 3. Voorstel tot uitbreiding van het gemeentehuis en het vestigen van een recht van opstal. 4 Voorstel tot aankoop van een stukje grond van de heer J. Nïj- land, Espelo 45, alhier ten be hoeve van een transformator. Voorstel tot vaststelling van de prijs van bouwterrein t.b.v. scho len in het Kolcomplex. 6 Voorstel tot vaststelling van de finitieve prijzen van verkochte strookjes grond in „de Haar". Voorstel tot verkoop van een bouwterrein in „de Haar" aan: a de heer J. A. Timmer, Dies senplasstraat 36, alhier; b de heer G. E. M. Kroon, Kene mansstraat 47, alhier. 8 Voorstel tot overdracht van een bouwterrein op de Kol aan de Ver eniging tot Stichting en Istarvgl- houding van een school met de Bijbel, alhier. Voorstel tot wijziging van de Al gemene Politieverordening. Voorstel tot wijziging der bouw verordening en de verordening op de seizoenwoonverblijven. Voorstel tot hernieuwde vaststel ling van de kampeerverordening. Voorstel tot vaststelling van a het voorschot op de vergoeding, bedoeld in artikel 103, lid 5 der .Lager onderwijswet 1920 t.b.v. de bijzondere lagere school voor het jaar 1974: b de definitieve vergoeding over het jaar 1973. Voorstel tot nadere vaststelling van a het voorschot op de vergoeding als bedoeld in artikel 73 der Kleuteronderwijswet t.b.v. het bijzonder kleuteronderwijs voor het jaar 1974; b de definitieve vergoeding voor het jaar 1973. Beantwoording eventueel ingeko men schriftelijke vragen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1