Politieke forum avond genoot grote belangstelling Kerkdiensten Zondagsdiensten Drie inbraken Jaarvergadering Holtense muziek vereniging RÖNTGENOLOGISCH BORSTONDERZOEK Modeshow voor Plattelandsvrouwen Bestuurslid Schutte nam afscheid Officiële publicatie Meisje breekt been bij aanrijding Burgerlijke Stand Verloren - Gevonden MODESHOW VOOR PLATTELANDS VROUWEN Korps en drumband naar concours „Dalfrid" hoog gewaardeerd Jaai'vergadering „Soli Deo Gloria" Kamerlid sprak op Scholen gemeenschap FOLKLORISTISCHE DANSGROEP OPGERICHT Langdurig zieken maken boottocht gigiS OPENBARE KENNISGEVING Bezichtiging en bespreking verkiezingsuitslagen ONZE AGENDA HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnemenlspr. f 3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587. Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 22 maart 1974 26ste jaargang No. -42 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad'' te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 -1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kol weg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Onder een overweldigende belangstelling vond donderdag een poli tieke forumavond plaats in de grote zaal van Hotel Vosman, waaraan werd meegewerkt door de PvdA, ARP, CHU, VVD, PPR en de BP. In haar openingswoord deelde de voorzitster (Mevr. ten Doest) de aanwezigen mede, dat de vertegenwoordiger voor de WD, het tweede kamerlid Ploeg, helaas verstek moest laten gaan, omdat hij zich op dat moment nog in de „kamer" bevond. In plaats daarvan las Mevr. ten Doest het aktieprogramma van de VVD voor Overijssel voor. Tijdens de hun toegemeten 10 mi nuten spreektijd, welke, met uitzon dering van de Boerenpartij door elk der deelnemers verre werd over. schreden, gaven de diverse sprekers de belangrijkste doelstellingen van hun partij als volgt weer: CH-woordvoerder Wasse- balie: Hij merkte op dat hij geen partij maar een Unie vertegenwoordigde, waarin de mensen niet in alles ge lijk denken, doch één ding gemeen hebben, n.l. de Woorden Gods in hun werk. Als belangrijkste punt uit het program van aktie van zijn partij noemde hij de tot standkoming van een ombudscommissie voor Overijs sel, waar de burgers hun wensen en klachten kunnen deponeren. Verder vroeg hij aandacht voor de kleine woonkernen die door bevriezing van de woningbouw dreigen te verpaupe ren. Ook zou hij t.a.v. de cultuur een subsidiebeleid willen zien dat aandacht schenkt aan muziekscholen. A. R.-spreker H. de Boer: Hij was van oordeel dat in de po litiek al te vaak beslissingen worden genomen, welke gericht zijn op eigen belang. Hierdoor hebben volgens hem de sterkslen het op den duur het al leen voor het zeggen. Zijn partij was tegenstander van ongebreidelde groei van dorpen en steden en vroeg ten aanzien van de woningbouw met na me rekening te houden met de bewo ners uit de plaats zelf en zo de leef baarheid hoog te houden. ..De ARP is een christelijke partij hetgeen er toe wil strekken ons boven het eigen belang uit te tillen. P.v.d.A.-woordvoerder A. Voortman: .."De ,PvdA is wel degelijk een par tij! Wij willen meer mensen laten Ned. Herv. kerk: 8.30 u. en 10.15 u. ds. P. Lugtigheid. Bevestiging ambts dragers. Extra collecte: Plaatselijk Interk. Recreatiewerk. Oppasdienst: mevr. Derksen, Fenny Scheperboer en Henny Baltus. Geref. kerk: 9.30 en 3.00 u. ds. H. van Twillert. In beide diensten is de ene collecte voor de zending. Bij de uit gang collecte voor verbouw van de kerk. R.K. kerk: 9.30 u. Heilige Mis in ge bouw Irene" (Boschkampsstr.). DIJKERHOEK: 10.00 u. Hulppredi ker A. Schellevis. Extra collecte: Plaatselijk Interk. Recreatiewerk. 19.15 u. Open Deur-samenkomst in zaal „Het Bonte Paard". Spreker ds. H. J. Bouwhuis van Rijssen. OKKENBROEK: 10.00 u. ds. J. G. Beerthuis. NIEUW HEETEN, R.K. kerk: Zater dagavond 7 u., zondagmorgen 9 en 10 Artsen V3n vrijdagmiddag 5 u. t.e.m. maan dagmorgen 8.00 u. W. R. van Couwe- laar, Holterenkstraat 18. tel. 2750. Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan, Groene Kruis- gebouw, Gaardenstraat, Holten, tel. 1436. Ambulancevervoer Garage A. Müller, tel. 1320 b.g.g. J. Aanstoot tel. 1338. Tandartsen E. A. Witkop, Wierdensestraat. 118, Rijssen, tel. 05480-2260. Spoedgevallen 6-7 u. namiddag. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags, van 9-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 (mevr. J. Beldman-Aanstoot) Fysiotherapie Alle wei'kdagen behalve dinsdagmid dags en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 33. G. J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Elke werkdag van 9-10 u. in het Gi'oe- ne Kruis gebouw. Maandagavond van 7-8 u. Dierenartsen W. C. W. Wamelink, Churchillstraat 107, tel. 2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 24 maart A. Groen, Kozakkenstraat 15, tel. 1230. Maandag 25 t.e.m. zondag 31 maart C. Meindertsma, Bergmanstraat 12, tel. 2190. Storingsdienst Zaterdag 23 t.e.m. vrijdag 29 maart: ELECTRA: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498. GAS: J. Bosschers, Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding Overdag: lei. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). meeprofiteren van de vruchten welke de economie oplevert. De samenle ving wordt al eeuwen beheerst, door de sociaal sterksten", riep hij de aanwezigen toe. Verder meende hij uit de uitslag van de Statenverkiezing gen conclusies te moeten trekken t.a.v. het kabinet Den Uyl. «Hij zag de uitslag van de verkiezingen voor zijn partij met optimisme tegemoet en hoopte dat het ambitieuze pro gramma van het kabinet alle kansen zou krijgen. B.P.-spreker S. van Marion: In het licht van de politieke na oorlogse geschiedenis betreurde hij het dat de Boerenpartij moest ont staan omdat de onvrijheden voor de boeren, tijdens de oorlog ontstaan, vol gens hem, nadien niet waren opgehe ven. Hij wenste dan ook minder staatsbemoeienis op de boerenbedrij- Verder was hij sterk voor minise- ring van de sociale wetten, omdat de premies voor de werkgevers niet meer zijn op te brengen. Hij achtte zich hierin in goed gezelschap met de VVD en stelde de voorzitster schertsend voor ook die spreekbeurt voor zijn rekening te zullen nemen, hetgeen (gelukkig voor hem) niet door ging omdat hij zijn eigen spreektijd niet wist vol te maken. P.P.R.-spreker H. v.d. Vegt: Deze sprong onmiddellijk in op het gezegde van AR-spreker De Boer door Woensdagavond is tussen 20 en 23 uur in een drietal woningen ingebroken. Bij de familie L. aan de Schutters- weg werd alles overhoop gehaald. Voorzover men kan nagaan nam de insluiper een gouden en een zilveren tientje mee. Bij mevrouw V. in de van der Borch- straat kwam de „ongewenste gast" binnen na aan de oostzijde van het huis met een steen een raam te heb ben vernield. Hier wordt niets ver- De derde kraak werd „gezet" bij de familie G. aan de Schuttersweg. De insluiper forceerde hier een raam van de slaapkamer doch is blijkbaar bij z'n werk gestoord, want hij sloeg op de vlucht. De Rijkspolitie stelt een onderzoek Woensdagnamiddag had om plm. half zes op de hoek bij Dikkers een verkeersongeval plaats, waarbij de 13-jarige Aleid Meijer uit de burge meester v.d. Borchstraat een gecom pliceerde rechterbeenbreuk opliep. Het ongeluk ontstond doordat me vrouw W. B.-U. van de Borkeld die per auto vanuit de Larenseweg de Dorpsstraat opreed geen voorang verleende aan het fietsende meis je. HOLTEN Geboren: Robin z.v. B. F. J. Boerhof en M. P. W. Door- nebos. Erik Roel z.v, R. W. J. Pots en M. de Visser. Remco zv M T Veltkamp en R. F. Lievestro (gebo ren te Deventer) Hendrik Jan z.v. H. Beltman en W. A. de Vries. Overleden: H. D. Sluiter. 26 jr. W. Stam-Hennink, oud 77 jr. W. Janssen-Stukker, 80 jr. Ondertrouwd: G. H. Oosterveld, 23. jr., Holten en E. J. Ruiterkamp, 19 jr., Lochem. Gehuwd: G. Boode, 25 jr., Holten en A. M. B. Goorman, 21 jr., Wier den. BEVOLKING. Ingekomen: J. Broe- re-Koudijs van Zeist. A. J. Eiling en g.ez. van Deventer. Mej. A. G. van Dam van Rotterdam. M. Kor- te-Koster van Hoensbroek. Vertrokken: C. P. van Marle en gez. naar Deventer. Mevr. J. J. Boer-Reilink naar Markelo. Verloren: mais gele gebreide want, 3 autosleutels met sleutelhanger (beertje) van een Opel Kadett. zilve ren armband, inscriptie ..Henkie", bos sleutels in een leren etui, psalm boek. Gevonden: blauwe hamer, bruine bril, „Safilo" 145 schildpad montuur, zwart etui met autosleutels van een Simca, huissleutel no. 4, broche, 2 verzekeringsplaatjes STQ-225 '74 groen tasje met een gele bloem (kin derspeelgoed). Door de firma's gebr. Schuppert BV, schoenhandel Gebr. Steunenberg en kapsalon „Elegant" (Stegeman zal donderdagavond voor de afd. Holten van de Chr. Plattelandsvrou wen (CPB) in gebouw „Rehoboth" een modeshow worden verzorgd. De show begint om 3.00 uur. Belang stellenden zijn hartelijk welkom I te zeggen: „Wij speculeren bepaald niet op het egoïsme van de mens maar proberen hen juist om te tur nen tot solidariteit met de armen en verdrukten in de wereld. Daarom be loven wij geen belastingverlaging, want hulp kost geld". Hij bleek ern stig bezorgd over het leefmilieu in Overijssel en was tegenstander van de bouw van een kerncentrale en het Kalkar-project in het grensgebied van Duitsland. Daarom pleitte hij voor het zoeken naar andere energie bronnen. Vervolgens was hij voor stander van proefneming met gratis openbaar vervoer. Tot slot was hij van mening dat de elektriciteitstarie ven dienden te worden omgekeerd. „Wie het meest afneemt zou ook het hoogste tarief moeten betalen. Dit werkt bezuiniging van energie in de hand", riep hij uit. Namens de zes meewerkende par tijen bood de voorzitster de sprekers voor de pauze ieder een origineel Twentse krentenwegge aan. Na de pauze werden „spreekhoe- keu" gevormd en konden de aanwe zigen naar hartelust met de diverse sprekers in diskussie treden, van welke gelegenheid dankbaar gebruik werd gemaakt. De politieke partij DS '70 (welke aan de avond verder geen medewer king verleemde) gaf sluiks van haar aanwezigheid blijk, door, tijdens de vergadering, achter de ruitenwis sers van de naast de zaal geparkeerd staande auto's, een reklamefolder van die partij aan te brengen. Tijdens de jaarvergadering van de Hervormde Vereniging voor Evange lisatie ,,Bethanië" te Dijkerhoek heeft de heer H. A. Schutte, in verband met zijn leeftijd, afscheed genomen als be stuurslid. Sinds het jaar van oprich ting (1926) was de heer Schutte lid van het bestuur. I-Iij werd in 1956 als voorzitter gekozen en heeft, zo zei de heer J. W. Reilink in zijn afscheids woord, de vereniging steeds met gro te liefde en verantwoordelijkheid ge diend. Dat „Bethanië" een zo bloeiende ver eniging is, heeft men voor een belang rijk deel te danken aan de bezielen de leiding van de neer Schutte. Dit werk, waaraan hij bijna een hal ve eeuw zijn beste krachten heeft wil len geven, had de liefde van zijn hart en hiervan afscheid te moeten nemen valt hem zwaar. Aan de heer Schutte zal t.z.t. van uit de vereniging een herinnerings geschenk worden aangeboden. In de ontstane vacatui-e werd voor zien door de benoeming van de heer J. Krikkink. In de maandagavond in zaal „Vosman" gehouden jaarvergade ring van de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." werd na het openingswoord door voorzitter A. Westerik met enige ogenblikken stilte het in het afgelopen najaar overleden lid de heer Willem Oosterkamp herdacht die meer dan veertig jaar een trouw lid en een steunpilaar van de vereniging was. De secretaris de heer J. Schippers bracht hiema een uitgebreid jaar verslag uit en hij kwalificeerde 1973 als een in alle opzichten muzikaal goed jaar. De drumband, in 1972 landskampioen le divisie, behaalde in september op het concours in Wij- he in de ere-divisie een eerste prijs met 223'/s punten en lof der jury. Dat was tevens het hoogste aantal, punten van het concours en dit be- tekenj dat mag worden deelge nomen aan het Topconcours - Ere divisie. Individueel kwam een aan tal jeugdleden weer heel goed uit de bus bij de muziekexamens en op het solistenconcours van de kring Lo chem te Bathmen. Het jaarlijkse con cert in de Geref. Kerk waarvoor goede belangstelling bestond was een prachtige afsluiting van het ver enigingsjaar. Een woord van dank en grote waar dering bracht de secretaris aan korps dirigent Henny J. Fransen, aan de dirigent van het jeugdorkest Henk Bouwhuis en aan de instructeur van de drumband de heer van Wake ren te Deventer. Het „grote" korps telde op 1 janu ari j.l. 54 leden waarvan 25 beneden de leeftijd van 21 jaar. Blijkens het financieel verslag van penningmees ter F. .1. Schuppert was 1973 niet on bevredigend. Er werd een actie gehouden i.v.m. het aanschaffen van nieuwe uniformen die f 6000.op bracht. Voor aankoop van nieuwe instrumenten werd bijna f 4000,uit gegeven. Penningmeester Schuppert bracht in z'n verslag dank aan het gemeentebestuur voor de ontvangen subsidie en de donateurs werd ook dank gezegd voor de financiële steun. De commissie voor kascontrole die bestond uit de heren H. Regterschot en S. C. Meinsma had boeken en be scheiden in orde bevonden. Als leden van de controlecommissie 1974 wer den benoemd de heer Meinsma en mej. Thea Hommes. Als bestuursleden werden herkozen de heren A. Westerik en J. Schippers. Een voorstel om het bestuur uit te breiden met 2 jeugdleden ontmoette geen bezwaar. In het bestuur werden genoemd Willemien Loman en Bert Bulsink. De heer H. .1. Oolbekkink (Oranjestraat) werd gehuldig i.v.m. het 40-jarig lidmaatschap. Voorzitter Westerik wenste de jubilaris geluk, dankte hem voor betoonde trouw en ijver en overhandigde het fraaie mouwembleem voor 40 jaar trouwe dienst. Op voorstel van het bestuur werd besloten tot deelname aan een marswedstrijd in Almen (11 mei) en een muziekconcrous in oktober. Door de drumband zal op 18 mei wor den deelgenomen aan '1; Topconcours te Gemert (N. Br.). Teneinde de on- Op de clubmatch te Enschede en Rijssen kreeg de Hongaarse staande hond (Viszla) ..Calfrid" Janti im port Engeland, van mevr Smit, Lichtenberg 6 het predicaat .1 Uit muntend en beste van het ras". derlinge band nog meer te versterken zullen orkest en drumband in de toe komst wat vaker samen repeteren. Na uitvoerige discussie werd in prin cipe besloten een majoyettenpeleton op te richten. In de dinsdagavond in gebuow „Rehoboth" gehouden jaarvergade ring van de Chr. Gem. Zangvereni ging „Soli Deo Gloria" werd inplaats van de heer J. Wiggers, die wegens drukke werkzaamheden bedankte als voorzitter, gekozen de h®er Js. Schuppert. De heer Wiggers was bijna 30 jaar bestuurslid, waarvan meer dan 25 jaar voorzitter. Uit het jaarverslag van de secretaresse mevrouw Span- v.d. Berg bleek o.m. dat het aantal leden sterk was gedaald. Het bedroeg op 31 december j.l. 31 Blijkens het financieel verslag van penningmeester J. W. Aanstoot was er over 1973 een nadelig saldo van f 76.36. De commissie voor kascon trole die bestond uit de dames Bouwhuis-Rietberg en Nijenhuis-Brink had boeken en bescheiden in orde be vonden. Als leden van de controle commissie 1974 werden benoemd de dames Nijenhuis-Brink en Paalman- Stam. De goed bezochte vergadering werd door de heer J. Wiggers met dankge bed beëindigd. Het 2 kamerlid voor de CHU, de heer H. Wisselink te Bathmen hield voor leerlingen van de hoogste klas sen van de MAVO-HAVO en MEAO te Holten een lezing over zijn werk als parlementariër. Spreker behandelde de staatkundi ge ontwikkeling van ons land en ver telde de jongelui dat Nederland al bij na vier eeuwen het grote goed der vrijheid kent, terwijl landen in Afrika heden ten dage hiervoor nog strijd moeten voeren. De heer Wisselink leg de er de nadruk op dat de democrati sche regeringsvorm, alhoewel deze nog niet ideaal is, verreweg te ver kiezen is boven een dictatuur. Hij noemde de grootste staatsman Thor- becke als de grondlegger van onze moderne parlementaire democratie. Spreker haalde enkele voorbeelden aan waaruit bleek dat de taak vah kamerlid een allesbehalve makke lijke is: het zich inwerken in al lerhande zaken die in de kamer aan orde zijn, langdurige kamervergade ringen tot soms in de ochtenduren, de enorme stapels post die in je brieven bus glijden. En toch komen bij allerlei proble men de lachspieren van de volksver tegenwoordigers zoals bleek op dia's die de heer Wisselink vertoonde. De heer Wisselink, oud-directeur van de Agrarische School te Bath men wist de leerlingen die zich op school tijdens het vak maatschappij leer ook met Staatsinrichting bezig houden te boeien en door het stellen van vragen te activeren. Tijdens de in zaal „Vosman" ge houden vergadering werd besloten tot oprichting van de „Folkloristische dansgroep Holten". Als bestuurs leden werden gekozen mevr. Jonk man en de heren J. Mossink, Kals- beek en H. Plekkenpol (Laren). Er zal eens per 14 dagen gerepeteerd worden. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in de periode van 29 maart tot en met 4 april a.s. in deze gemeente weer een röntgenologisch borstonderzoek zal plaats vinden. De meeste gevallen van snel voort schrijdende en ernstige longziekten komen thans voor bij mannen boven de 40 jaar. In verband hiermede zal in deze groep het onderzoek voortaan jaarlijks worden uitgevoerd Bij de andere bevolkingsgroepen kunnen lan gere tussenpozen in acht genomen worden. In verband hiermede is het volgende onderzoekschema opgesteld: a. mannen en vrouwen 15-24 jaar om de 5 jaar b. mannen en vrouwen 25-39 jaar om de 3 jaar c. mannen 40 jaar en ouder jaar lijks d. vrouwen 40 jaar en ouder om de 2 jaar. In deze gemeente zal dit jaar het onderzoek plaats vinden voor alle per sonen van 25 jaar en ouder. Het onderzoek zal worden gehou den in het Groene Kruisgebouw Gaar denstraat 29. alhier. In het belang van een krachtige bestrijding der tbc is het noodzakelijk dat van iedere opgeroepene een foto wordt gemaakt. De kosten van het on derzoek bedragen f 3,75 per foto. De oproepen zullen binnenkort worden verzonden. Wij menen, dat het de plicht is van een ieder, niet alleen jegens zichzelf, maar ook tegenover zijn huisgenoten, ja, ten opzichte van de gehele ge meenschap, om aan deze oproep ge volg te geven. Voorts zij er op gewezen, dat bij het borstonderzoek soms afwijkingen aan andere organen in de borst aan het licht komen tegen de genezing waar van men zich op tijd kan laten behan delen. In de navolgende gevallen behoeft men niet deel te nemen aan het on derzoek: 1. bij ziekte: 2. wanneer men korter dan twee maanden geleden is onderzocht: 3. wanneer men regelmatig onder controle staat van het districts consult atiebureau; 4. Wanneer men regelmatig via het bedrijf waarin men werkt wordt onderzocht. Twee langdurig zieken en bedlege rige ingezetenen maken voor reke ning van de afdeling Holten van het Ned. Rode Kruis van 18 t.m. 23 maart een boottocht met de nieuwe „Heriri Dunant", Het zijn mej. W. Klein Leb bink, Espelo 89 en de heer G. D. A. Klein Heeselink, Dijkerhoek 85. Er zou aanvankelijk nog een derde patiënte zijn meegegaan, n.l. mevr. J. MeijermanJansen, Neerdorp 24 al meer dan 15 jaar bedlegerig, maar die werd op het laatste moment ziek, zodat ze niet mee kon varen. De tocht van de Henri Dunant", gaat van Zwartsluis o.m. via Lelystad, Vianen, Nigtevecht, Vlaardingén, weer naar de plaats terug waar de boottocht is begonnen en waar deze zaterdag a.s. zal aankomen. Als be geleidster van de Holtense patiënten treedt op mevr. J. J. van Pijpen Blonk, terwijl voor het vervoer naar en van Zwartsluis wordt verzorgd door mevr. J. H. NekkersWolte- rink, de secretaresse van de Roode Kruis-afdeling. De woensdag 13 maart door de al- deling D(jkerhoek van- de Ned. Bond van Huisvrouwen georganiseerde modeshow in ,,Het Bonte Paard" kenmerkte zich door een grote be langstelling. De leiding was in handen van de pre sidente. mevrouw M. Reylink-Kers. De show werd verzorgd door de fir ma Wonnink (voor de kleding), Ge br. Steunenberg (schoenen) en Kapsa lon „Elegant" van de heer Stegeman zorgde voor de make-up en kapsels. Als lady-speaker trad op mevr. R. Janssen-Bronsvoort en zij deed dit op zeer charmante wijze. Eerst vertelde zij de aanwezigen iets over de kap sels die, volgens haar zeggen, regel recht uit Parijs kwamen en waar dit voorjaar vooral de tinten kastan je en grijs de boventoon voeren. Voor de pauze showden er enkele kinderen mee. Zij lieten vooral broeken, shirts en jasjes zien. De kinderkleding is dit jaar vooral erg kleurig, evenals de sschoenen die in felle op meerkleri- ge tinten te zien waren. De driedelige combinaties ontbra ken uiteraard evenmin. Populaire kleuren zijn momenteel kobaltblauw, geel en diverse tinten groen. Bijzondere leuke tassen wer den geshowd bij de combinaties even als de hoedjes. Na de pauze werd er door de schoon heidsspecialiste van kapsalon „Ele gant", mevrouw Boering, een beknop te demonstratie gegeven zodat ieder een een idee kreeg hoe het bij zo'n behandeling toegaat. Evenals voor de kinderkleding toon den de aanwezigen ook veel belang stelling voor de jui-ken, pakjes en di verse combinaties voor volwassenen die te zien waren in de mt. 36 tot 46. Er werden in totaal 80 nummers ge showd en het viel op welke aantrek kelijke mogelijkheden de textielwe- reld brengt. Zeer charmant was een show van drie bruidjes die bruidskleding brach- Een groot aantal dames toon de belangstelling voor de aller- nievAvste mode. die getoond werd op de show in zaal „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek. ten en van gelegenheidskleding voor de moeders van de bruid. De achtergrondmuziek was weer in vertrouwde handen van de heer E. J. Kers. De gezellige avond werd ge sloten door mevrouw Reylink-Kers, die de deelnemende firma's een aar dige attentie aanbood. De kinderen die showden in de maten 98 tot 152 waren: Erna en Anke Wis- sink. Erik en Wim Rensen en Bea Pinkert. De maten 36 tot 46 werden getooid door: Jannie Nijland en verder door de dames Rensen-Paalman, Wissink- Haverslag, Lankhorst-Pinkert, Koop man-Brinkman. Niiland-Bronsvoort en Wechstapel-Veltkamp. Wij hopen, dat alle voor het bevol kingsonderzoek in aanmerking ko mende inwoners voldoende van de noodzaak en de wenselijkheid van dit onderzoek zijn doordrongen. De leiding van de voorbereiding en de administratie van het onderzoek berust bij de heer R- Petter, Mr. G. Vixseboxsestraat 20 alhier. Voor inlichtingen kan men zich wen den tot de heer Petter of tot de ge meente-secretarie. De telefoonnum mers zijn respectievelijk 1812 en 1666. Wij verzoeken U zoveel mogelijk op het in de oproepingskaart aangegeven tijdstip te komen en gepast geld me de te nemen. In het Groene Kruisgebouw zullen voldoende helpsters aanwezig zijn om een vlotte gang van zaken te waar borgen met kleding enz. Holten, 22 maart 1974. Burgem. en weth. van Holten, W. H. Enklaar. burgemeester, A. J. Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat zij voorne mens zijn voor het komende zomer seizoen te verpachten de navolgende .standplaatsen langs de openbare weg voor IJSKARRETJES. 1. aan de Forthaarsweg bij steen 18 en 2. aan het einde van de Forthaars weg, nabij de kruising met de rijksweg Holten-Rijssen. De inschrijvers dienen er rekening mede te houden, dat de te plaatsen karretjes geen ontsiering van het landschap mogen vormen. Zij moeten overigens ten genoegen zijn van het gemeentebestuur. Inschrijvingen, met opgave van de tijdsduur (in het seizoen) en pacht som worden uiterlijk 5 april a.s. inge wacht ter gemeentesecretarie. VERGUNNINGEN VOOR PARTI CULIERE GROND De aandacht van belanghebbenden, die een vergunning tot het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs en kleine eetwaren wensen in te nemen op particuliere grond, wordt er op gevestigd, dat zij daartoe even eens uiterlijk 5 april a.s. een verzoek bij hc-t gemeentebestuur moeten in dienen- Bij de beoordeling van deze verzoe ken zal onder meer nauwlettend wor den nagegaan of door het innemen van de standplaats verkeersbeiangen zouden kunnen worden geschaad. 19 maart 1974, Burgem. en weth. voornoemd, W. H.Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. Het bestuur van de Partij van de Arbeid, afdeling Holten, verzoekt ons al degenen uit te nodigen, die woens dagavond a.s. in hotel Vosman aan wezig willen zijn om gezamenlijk voor de T.V. de verkiezingsuitslagen te zien. te horen en te analyseren. De uitnodiging geldt zowel leden als niet-leden. De bijeenkomst begipt pl.m. 20.30 uur als de eerste uitsla gen binnenkomen. Vrijdag 22 maart: 10.00—22.00 uur: Open huis. Garage Schuppert B.V. (zie adv.). Zaterdag 23 maart: 10.00—22.00 uur: Open huis. Garage Schuppert B.V. (zie adv.). 13.00 uur: Start prestatieloop bij „Meermanskamp" (zie bericht). 15.30 uur: Start Veldloop KNAU-le- den (zie bericht). Zondag 24 maart: 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.15 uur: Open Deur-bijeenkomst in zaal „Het Bonte Paard" in Dij kerhoek (zie adv. en bericht). 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 25 maart: 19.45 uur: Jaarvergadering/Ouder avond Chr. Kleuterschoolvereni ging in de hal van ..De Schakel" (Boschkampstraat). 2000 uur: Algemene ledenvergadering afd. O.L.M. in café „Kalfsterman" (zie bericht). Woensdag 27 maart: 20.30 uur (pl.m.): Bijeenkomst in ho tel „Vosman" voor het meema ken van de verkiezingsuitslagen van de afdeling Holten van de P.v.d.A. (zie bericht). Donderdag 28 maart: 19.45 uur: Bijeenkomst Hervormde Vrouwengroep „Holten" in gebouw „Irene" (dia-avond). 20.00 uur: Modeshow voor Chr. Plattelandsvrouwen en belangstel lenden in gebouw „Rehoboth" door fr. Gebr. Schuppert B.V., Schoenhandel Gebr. Steunenberg en dameskapsalon „Elegant" (zie be richt). Zaterdag 30 maart: 14.0017.00 uur: Verzilvering Vakan tiebonnen Bouw- en Nevenbedrijf bij de heer P. F. van Doorn. Riet molenstraat 4 (zie adv.). Dinsdag 2 april: 20.00 uur: Bijeenkomst Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen afd. Dijker hoek in zaal „Het Bonte Paard". Hartige hapjes door mej. J. Breed- velt, lerares aan de huishoudschool Donderdag 4 april: 14.30 uur: Officiële opening Openba re Lagere Haarschool en Openba re Haarkleuterschool. Maandag 8 april: 20.00 uur: Jaarvergadering NW, afd. Holten in café „Kalfsterman". Donderdag 11 april: 20.00 uur: Hervormde Gemeente- avond in gebouw „Irene". Spreker: dr. A. v.d. Heuvel, secretaris Ge nerale Synode, Herv. kerk. Maandag 22 april: 19.45 uur: Bijeenkomst Plattelands vrouwen afd. Espelo. „Handen arbeid" door mej. J. Roelofsen te Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1