Dode in het verkeer 1 Kerkdiensten Zondagsdiensten Jaarvergadering School met de Bijbel Disco-avond in „Amicitia'' Gevaarlijke situatie bij dichte mist Yan Schooten werd het eens met G.B. Gemeentebelang stelde kandidatenlijst vast Geef mild voor de Emmabloemcollecte Materiële schade I6* zeer groot Maatschappelijk Werk Burgerlijke Stand Zang en muziek Zondagsschoolnieuws Kamer accoord met rijonderricht Bej aardensociëteit Open Deur bijeenkomst Waarnemend hoofd de heer J. H. van Engbrink hoofd van de nieuwe school op de Kol Ere-prijzen voor paasvee Officiële kennisgeving ONTSTEKEN VAN PAASVUREN Van Schooten van B.P. naar G.B. ONZE AGENDA HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo bank, Holten, g Vrijdag 15 maart 1974 26ste jaargang No. 11 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 - 1533 Hoofdredacteur J Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05433 - 2699 Op de Deventerweg ter hoogte van boerderij G. J. Vene man heeft woensdagmorgen om pl.m. acht uur een zeer ern stig verkeersongeluk plaats gehad, waarbij de Holtenaar H. D. Sluiter (26) uit de Churchillstraat op slag werd gedood. S. die met zijn auto op weg was naar zijn werk in Deventer, reed in de -zeer dichte mist er was minder dan 40 meter zicht op een tractor met aanhanger van melkrijder H. J. B uit de. buurtschap Vijfhuizen, die BSED. HERV. KERK: 8.30 en 10.15 u. hulpprediker A. Schellevis. Oppas dienst: mevrouw Bolink, Betsy Wes- tterik en Meineke Schellevis. Extra «£ollecte: Bouwfonds Irene". 10 u- iïpngendienst in ..Irene". 19.15 u. Öpen Deur-samenkomst in „Tref punt" in Espelo. Spreker ds. H. J. Bouwhuis uit ilijssen. SEREF. KERK: 9.30 en 3.00 u. ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten ijs de ene collecte voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor verbouw Üterk. R-.K. KERK: 9.30 u. Heilige Mis in gebouw ,,Ii-ene" (Boschkampstraat). DIJKERHOEK: 10 u. ds. C. C. Ad- cftnk. Extra collecte: Bouwfonds Ire ne". QKKENBROEK: 10 u. mevrouw G i-, de Heer-Berkhof. NIEUW HEETEN: R.K. KERK: Za terdagavond 7.00 uur, zondagmorgen S en 10 u. Artsen Vanaf vrijdagmiddag 5 u. t.e.m. maandagmorgen 8 u. J. H. A. Bruins Molenbelterweg 15, tel. 1280. Wijkverpleging Zuster P. T. v.d. Zwaag, Groene Kruisgebouw, Markelo, Prinses T.rene- straat 7, tel. 05476-1285. Ambulancevervoer Garage A. Müller.tel. 1320 b.'g.g. J. Aanstoot, tel. 1338. Tandartsen L. G. Dekker, Marcus Samueislraat 3, Enter. tel. 05478-653. Spoedgeval len: 67 u. namiddag. Gezinsverzorging Ad-Ie werkdagen behalve zaterdags v. 910 u. bij mevrouw C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438, b.g.g. tel. 1799 me vrouw J. Beldman-Aanstoot- Fysiotherapie Alle werkdagen behalv? dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe ne Kruisgebouw. Gaardenstraat. G. J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Elke werkdag van 910 u in het Groene Kruisgebouw. Maandagavond van 7—8 u. Dierenartsen A. Th. Oos+enbrug. Diessenplasstraat 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot. en met zondag 17 maart H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Van maandag 18 maart t.e.m. zondag 24 maart A. Groen. Kozakkenstraat 15, tel. 1230, Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 912 u, aan het slachthuis, tel. 05483-1318. Storingsdienst Zaterdag 16 t.e.m. vrijdag 22 maart: Electra: -T. Kolkman. Gaardenstraat 13, tel. 1368. Gas: W. C. v.d. Weert- hof, Voo.rsboersst.raat; 2, tel. 1793. Brandmelding *s Nachts tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harm- vanaf het bedrijf van B. Veneman, „Erve Maatwilm's" Neerdorp 30, de E-8 opreed. S. kan door de dichte mist de tractor met aanhanger pas ophet allerlaatste moment hebben opgemerkt en een botsing was on vermijdelijk. De Datsun schoof ge deeltelijk onder de aanhanger met melkbussen en werd totaal vernield. •Een vrachtwagen, bestuurd door J. W. >1. van D. uit Hellendoom botste op de verongelukte auto en de melkwagen en in de file, die hierna ontstond, botste nog een zestal auto's, waaronder een bus van de OAD, op elkaar. Persoon lijke ongelukken deden zich hier bij niet voor, maar de schade aan Wat er overbleef van de Toyota, dïe woensdagmor gen in dikke mist tegen de melkwagen botste en waar bij een dode te betreuren was. verschillende auto's was groot. De heer H. A. O. uit Bathmen, die per auto uit de richting Deventer kwam, vloog met een harde klap op de tractor met aanhangwagen. De auto raakte hierbij total loss en het mag een wonder heten, dat O. geen letsel opliep. De rijkspolitie van de groep Holten was snel ter plaatse voor het regelen van het verkeer, dat erg bemoeilijkt werd door de zeer dichte mist en extra gevaarlijk, doordat verschillen de chauffeurs dan nog te hard rijder en een stopteken negeren. Het bestuur van de Algemene Stich ting voor maatschappelijk Werk te Holten wil graag het volgende onder uw aandacht brengen: Reeds vele ja ren zijn door ons Bestuur donatiegel- den geincasseerd waardoor u als Hol tens bevolking ons werk hebt ge steund. Door deze donatie bent u echter geen donateur. Wel zouden wij gaarne ook lid van onze Stichting, maar „slechts" dit jaar weer een beroep op u willen doen om uw bijdrage te geven, dit is een 'van de pijlers van ons werk. Mocht u echter nog geen donateur zijn, en dit willen worden, verzoeken wij u en allen die over een bank of girorekening, beschikken, de bijdrage te storten op onze bankrekening bij de Rabobank te Holten. Wij vragen 'n minimale bijdrage van f 5,- 'per jaar van u. Het bestuur is u voor de medewerking zeer erkente lijk. Medio mei '74 hopen wij over te gaan tot 't incasseren per kwitantie, voor zover u niet aan ons verzoek hebt voldaan. Het Bestuur. Geboren: Sanne Akke dv J. F. Boer en V. A. Luu. Alcide Leonie dv J. van Gils en C. J. Rietman. Ani ta dv G. J. Bèkke'rn'eris en A. J. W. Scheperboer. Sebastian zv B. van den Berg en A. M. vam den Rotten. Jan Antonius Matthaus zv J. van Avesaat en B. Modderman. Jolan- da dv A. Withaar en G. Stam. Hendrik Willem Anton zv J. G. Ve neklaas en H. A. Lubbersen. Ondertrouwd G. J. Schuiterd, 22 jr, Holten en H. Bekkernens, 19 jr., Holten. J. A. Roelofs. 23 jr, Hel- lendoorn en G. Boodc, 25 jr., Holten. Overleden G. J. Schoneveld, 83 jr. L. Haarman-Wiltink, 82 jr. A. Nijhuis-Wolters, 84 jr. BEVOLKING. Ingekomen: A. Rietberg en gew. van Eindhoven. H. van Veen en gez. van Deventer. Vertrokken: M. J. G. van der Sligte en gez. naar Aalten. J. P. van Koert en echtgenote naar Rijswijk. W. G. Zeijlstra en echtgenote naar Diepenveen. Het' Holtens Gemengd Koor (HGK) geeft zaterdag 23 maart in zaal „Amicitia" z'n jaarlijkse uitvoering deze keer met medewerking van het Goors Mannenkoor, kei amusements orkest van HMV en een Jongeren koor. Het programma voor het grootste deel van het z.g. lichte genre is zeer gevarieerd en verdient de be langstelling van een flink aantal be zoekers. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar -\.i advertentie in dit nummer. A.s. zondag 17 maart beginnen we weer om kwart over tien. Het zondagsschoolpersoneel. De Tweede Kamer heeft het rege ringsvoorstel aanvaard om het rij- ondericht te regelen. Binnen niet al te lange tijd zullen de rij-instruc- teurs in het bezit moeten zijn van een instructeursbewijs, dat verkregen kan worden na afgelegde Wegens omstandigheden zal de maan delijkse bijeenkomst dinsdag 19 maart niet worden gehouden in ge bouw „Irene" maar in het gebouw „Rehoboth" aan de Stationsstraat. De heer B. H. Brouwer zal een aan tal prachtige kleurendia's vertonen uit zijn enorme collecte, waaronder de allernieuwste opnamen uit Holten en omgeving. Het belooft weer een heel gezellige en mooie middag te worden. Zondag 17 maart a.s. belegt de Open Deur-groep weer een samen komst in „Het Trefpunt" te Espelo. Het is de laatste jaren traditie gewor den dat er 2 keer per jaar (één in het voorjaar en één in het najaar) een Open Deur-samenkomst in de buurtschappen Espelo en Dijkerhoek wordt belegd. In de bijeenkomst die, zondagavond a.s. wordt gehouden zal ds. H. J. Bouwhuis, Geref. predikant te Rijssen spreken over het onderwerp: „Waar om heeft de kerk een lijdende Jezus?" Naar wij vernemen is ds. Bouwhuis al eerder in Holten, in Open Deur- verband, actief geweest en verstaat hij de kunst om duidelijk en op boei ende wijze te kunnen spreken tot een breed geschakeerd publiek van ker- lcelijken en onkerkelijken. Medewerking zal worden verleend door het muziekkorps „HMV". In verband met de beschikbare ruimte en de niet al te grote zaal die „Het Trefpunt" heeft, zal het korps niet op volle sterkte aanwezig kunnen zijn. Doch gezien de goede kwaliteit van het korps en zijn dirigent kan men on getwijfeld op een goede bijdrage re kenen. De samenzang zal worden begeleid door Toos Nijenhuis, die ook een solo nummer op het orgel zal spelen. Zoals altijd, worden ook nu weer kerkelijken en onkerkelijken, ja ieder een uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Daartoe ontvangt iéder weer een volledig gestencild program ma, zodat alles, gemakkelijk te vol gen is. De bijeenkomst begint officieel om 19.15 uur. Wanneer er voldoende pu bliek voor die tijd aanwezig is, zal er weer gelegenheid zijn tot gemeen schappelijk zingen. Kosten zijn c-r voor de bezoekers niet aan verbonden, al krijgt men wel gelegenheid om, geheel vrijwillig, een bijdrage te kun nen geven voor het Open Deur-werk. Gezien de grote belangstelling, die voor deze bijeenkomsten bestaat, zal de Open Deur-groep zondagavond a.s. zeker wel weer op een vol „Trefpunt" kunnen rekenen. Waarnemend hoofd de heer J. H. van Engbrink, hoofd van de nieuwe school op de Kol. In de hal van „De Schakel" werd de jaarvergadering-ouderavond gehou den van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een „School met de bijbel". De voorzitter de heer A. J. Nijkamp liet bij de aanvang zingen psalm 84 vers 2 en ging na het lezen van een gedeelte uit Johannes 17 voor in ge bed. In dit bijbelgedeelte het Hogepries terlijk gebed spreekt de Heiland met zijn jongeren, diep en ernstig, voordat de grote eindstrijd gaat be ginnen die zal eindigen op de kruis- heuvel Golgotha. Hij bidt niet alleen voor hen maar voor allen die de Vader Hem gegeven heeft, voor allen die den enigen waar- achtigen God kennen en Jezus Chris tus die Hij gezonden heeft. Voor christen ouders moet van dit woord van Jezus zelf toch wel een ge- Slager Piet Brands te Holten heeft op de donderdag in Rhenen gehouden Paasveetentoonstelling de volgende 'prachtige successen behaald: Rubriek „Vaarzen met niet meer dan 2 br. tanden Ereprijs. Rubriek „Vaarzen met ten hoogste 4 br. tanden Ere prijs. Rubriek ..Buitenlandse rassen" Ereprijs. Rubriek „Jongvee be stemd voor de mesterij" Ereprijs en 2 eerste prijzen. Rubriek ..Collec tie jongvee" (minstens 3 stuks.) Ere- A-prijs. weldige rust uitgaan vooral als ze in bezorgdheid zien naar de ontwikke ling van onze tijd en de toekomst van hun kinderen. Wat is het dan een rijk voorrecht dat men in de gezinnen de bijbel heeft, de volle rijkdom van het woord van God. De grootste erfenis die men de kin deren mag meegeven, waar men hen ook op de „School met de bijbel" ver trouwd mee wil maken en waarvoor het personeel zich elke schooldag wil inzetten. En dan geen uitleg van het evangelie zo als die in ons straatje past. zo in het horizontale vlak van-lief zijn voor elkaar- maar het volle hele evange lie van Jezus Christus in zijn alles omvattende genade, waartoe ook on ze kinderen krachtens het genadever- bond mogen behoren zo besloot voor zitter Nijkamp. Hij deed verder nog mededelingen over mutaties onderwijzend personeel én de bouw van de nieuwe school op de Kol waarbij men bijzonder goede medewerking ondervond van het ge meentebestuur. De voorbereidingen van de bouw van de 4-klassige school zijn in volle gang en als* alles volgens plan verloopt zal men nog tijdens het volgende cursus jaar de school in gebruik kunnen ne men. Als hoofd van de nieuwe school werd door het bestuur benoemd de heer J, H. van Engbrink, onderwijzer aan „De Schakel" en tevens waarne mend hoofd. Als in mei a.s. alle gegevens be treffende nieuwe leerlingen binnen zijn zal het bestuur komen met. een plan wat betreft verdeling van de leerlingen binnen het raam van schoolgrenzen die op verantwoordt wijze ..getrokken" zullen worden. Uit het jaarverslag van de secre taris de heer G. Nijenhuis bleek o.m. dat de school op 1 januari j.l. door 348 leerlingen werd bezocht. De heer Chr. Knijff was op 1 dec. 1973 veertig jaar als onderwijzer aan het christe lijk onderwijs verbonden, een jubile um in kleinere kring werd gevierd. De penningmeester de heer A. Koop man vermelde in zijn financieel over zicht o.a. dat de Uniecollecte over 1973 bijna f 1000,— had opgebracht. De commissie voor kascontrole die bestond uit de heren L. Bronsvoort en H. Aanstoot had boeken en be scheiden in orde bevonden. Als bestuursleden werden met bij na algemene stemmen herkozen de heren A. J. Nijkamp en J. Lubbersen. Na de pauze waarin koffie met koek werd geserveer- hield het hoofd der school de heer H. Ch. Vo- gely een inleiding over het onderwerp „Jeugdliteratuur". In een kort slotwoord wees ds. R. A. Hoogkamp op de grote verande ringen die zich ook op het terrein van kerk en school voordoen. Bij alles wat veranderd is Jezus Christus de zelfde gebleven die vlak voor zijn kruisiging het zendingsbevel gaf: predikt het evangelie en doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op de christelijke school wordt het kind elke dag weer gewezen op de rijke toekomst en het rijke leven met de Heiland zo besloot ds. Hoogkamp die hierna eindigde met dankgebed na het gezamelijk zin gen van gezang 94. De veelheid van taken en de hierdoor steeds toenemende werkzaamheden, verbonden aan het lidmaatschap van de gemeenteraad en in het bijzonder waar het een éénmansfractie betreft, zyn aanleiding geweest tot een gesprek tussen de kiesvereniging Gemeentebelang en de plaatselijke afdeling van de Boerenpartij. Dit overleg heeft tot het volgende resultaat geleid. Het zittende raadslid van de Boerenpartij, de heer E. van Schooten, heeft een derde plaats aan vaard op de kandidatenlijst van de kiesvereniging Gemeentebelang. In ver band hiermee heeft de Boerenpartij besloten bij de komende gemeenteraads verkiezingen niet met een eigen Iyst uit te komen. De heer van Schooten heeft namens deze partij acht jaar zitting gehad in de raad van Hoiten. Als éénmansfractie een bijzonder moeilijke opgave. Gemeentebelang is met drie leden vertegenwoordigd in de raad, waarvan één lid als wethouder. Beide groeperingen hopen door deze concentratie tot een betere taakver deling en een efficiëntere werkwijze te geraken. Vrijdagavond, 15 maart, organiseert de jeugdcommissie van de sportver eniging Holten een bijzonder groot disco-evenement met medewerking van „Klup'53". Vele nationaal bekende discjockeys, zoals miss D.J. Nanny, Tonny Bird, Eddy en het fenomenale duo ..Wil lemenwillem" van de jeugdscoiëteit „De Schure" zullen deze avond hun zeer gewaardeerde, vakkundige mede werking geven. Het is beslist noodzakelijk dat de jeugd' van dertien' en ouder tijdig aan wezig is, te meer daar de toegang gratis is. Iedereen is van harte wel kom, ook (en vooral) meisjes en jon gens die géén lid zijn van de sport vereniging Holten. De happening begint om half acht en zal. helaas, niet langer kunnen duren dan tot elf uur. De jeugdcommissie van de sportvereniging Holten hoopt en verwacht dat de avond zo goed zal verlopen, dat een herhaling noodza kelijk zal blijken te zijn. Voor de jongere jeugd van twaalf jaar en jonger kunnen we melden dat er zeer binnenkort voor hen een dol le, geweldige, fantastische, kleurrij ke kermis za] worden georganiseerd. Nadere mededelingen over dit bijzon dere spektakel zullen spoedig volgen. De burgemeester van Holten maakt bekend dat het ingevolge het bepaal de in artikel 116 der Algemene Poli tieverordening voor de gemeente Hol ten het verboden is zonder zijn toe stemming in de openlucht paasvuren te ontsteken. Aangezien in verband met de gro te hoeveelheid voorradig hout reeda nu voorbereidingen zullen worden ge troffen voor het maken van paasvu ren wordt de aandacht van belang hebbenden er op gevestigd, dat voor af de plaats van het te bouwen paas vuur in overleg met de brandweer moet worden bepaald. Wanneer niet tijdig overleg met de commandant brandweer omtrent de juiste plaats van het te ontsteken paasvuur heeft plaats gevonden loopt men de kans het paasvuur naderhand te moeten verplaatsen of mag het paasvuur niet worden ontstoken. Aanvragen om ontheffing van het verbod tot het ontsteken van paasvu ren moeten daarom uiterlijk op maan dag, 1 april 1974 schriftelijk ter ge meentesecretarie worden ingediend en een aanduiding bevatten van de plaats waar het vuur ontstoken zal worden. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Op een druk bezochte vergadering in hotel Holterman kozen de leden van de kiesvereniging Gemeentebelang maandagavond j-1. hun kandidaten voor de komende gemeenteraadsver kiezingen op 29 mei a.s. De uitslag van de gehouden stem ming was als volgt: 1. (en lijsttrek ker) J. Warrink, Rijssenseweg 8; 2. W. ten Bérge, Dorpsstraat 8, 3. E. M. van Schooten, Neerdorp 34, 4. W. Vlogtman, Dijkerhoek 37B, 5. H. F. Klein Velderman, Industriestraat 5, 6. Joh. Nikkels, Dijkerhoek 15, 7. E. D. Vincent, Vixseboxsestraat 14, 8. J. ten Velde, Dorpsstraat 44, 9. A. A. J. Akkermans, Holterenkstraat 22, 10. G. J. Jansen. Beuseberg, 11. I.R. J. Louwer.enburg, Fazantenweg 5, 12. J. Kalfsterman, Gaardenstr. 57, 13. D. J. Wansink, Holterberg 42a. 14. H. Tempelman. Dijkerhoek 24a. 15. J. Jansen, Espelo 63, 16. J. B. Veneklaas, Holterbroek 46, 17. J. W. Nijland, Espelo .43, 18. J. Wegstapel, Dijkerhoek 60. Voorzitter Warrink memoreerde in zijn openingswoord de ruime leden winst sinds eind vorig jaar; een dui delijk bewijs dat steeds meer Hol tenaren sympathiseren met de kies vereniging Gemeentebelang. Na lezing van de notulen van de vo rige ledenvergadering en het verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren E. D. Vincent en H. J. Meij er, werd in de vakature van de hr. Vincent de heer G. J. Nikkels be noemd. Voor de opstelling van sta tuten en een huishoudelijk regelement werd een commissie benoemd be staande uit de heren K. Pettinga, H. De heer Mennes te Holten ver toonde in de recreatiezaal van het Bejaardencentrum Diessen- plas aan de bejaarden een aan tal prachtige kleurendia's. Hij bracht een en ander op humoris tische wijze en kreeg 6en dank baar applaus. In de week van 18 t.e.m. 24 maart wordt in onze gemeente weer de jaarlijkse Emmabloemcollecte gehou den, waarvan de opbrengst o.a. ten goede komt aan de. tuberculose-bc- strijding door de plaatselijke kruis verenigingen. De t.b.c. is gelukkig geen volksvij and nummer 1 meer, maar de aan dacht voor de bestrijding mag be slist niet verslappen. De z.g. haar den die toch nog telkens worden ont dekt bewijzen duidelijk dat deze zo gevreesde ziekte nog niet is overwon nen. De Kruisverenigingen doen voor de bestrijding zeer belangrijk preventief werk en daarom durft het bestuur van het Groene Kruis ter plaatse ook een dringend beroep doen op ALLE INGEZETENEN om een milde bijdrage te geven. In de komende week zullen de heren collectaten bij u aankomen. Ze heb ben het envelopje bij zich, waarin u de gift kunt meegeven. Voor betoonde offervaardigheid zegt het Groene Kruis-bestuur bij voor baat alien zeer hartelijk dank. Inge zetenen die nog geen lid zijn van he'. Groene Kruis kunnen zich opgeven bij de persoon die u komt bezoeken J. Dikkers, J. Wijnnobel en H. F. Klein Velderman. Op voorstel van het bestuur werd t.b.v. de komende raadsverkiezingen tevens een propa- ganda-commissie ingesteld, waarin zitting namen de heren J. ten Velde, E. D. Vincent, ir. J. Louwerenburg en J. Warrink. Voorzitter Warrink deelde de verga dering vervolgens mee, dat de hr. D. J. Wansink het bestuur te kennen had gegeven in verband met zijn leef tijd en zijn gezondheidstoestand, niet meer voor een verkiesbare plaats in aanmerking te willen komen. De hr. Wansink zal de kiesvereniging ech ter ook in de toekomst met raad en dadd bijstaan. Uit de beschikbare 21 kandidaten op de groslijst koos de ledenvergadering daarop het ma ximale aantal van 18 kandidaten, waarna de stern-commissie tenslotte boven genoemd resultaat aan de ver gadering bekend maakte. In de rondvraag werd besloten om vaker ledenvergaderingen te hou den, teneinde een beter contact te waarborgen tussen leden, raadsleden en bestuur. De verkiezingscampagne za] worden opgezet door de propa- ganda-commissie. Zij zal het doel van de kiesvereniging op duidelijke wijze bij de Holtenaren trachten over te brengen. Al tijdens de vergadering werd een aanzienlijk bedrag bijeen gebracht voor het dekken van de kos ten, verbonden aan de campagne. In zijn slotwoord sprak de heer War rink tenslotte de hoop uit, dat vele Holtenaren bij de komende Gemeen- stem zullen geven aan Gemeente belang. „Onze fraktie zal zich volledig inzet ten voor het welzijn van de gehele Holtense gemeenschap", aldus de heer Warrink. AAN ONZE BERICHTGEVERS In verband met een overstelpen de hoeveelheid kopij moesten he laas weer enige berichten blijven staan. Uitdrukkelijk verzoekt de redactie berichtgevers hun kopij z.s.m. in te leveren. Voor sport- verslagen en programma's is hiervoor woensdag de laatste dag van inlevering! REDACTIE Vrijdag 15 maar* 20.00 uur: Feestelijke jaarvergadering Alg. Bond van Ambtenaren afd. Holten in zaal Vosman. De avond is bedoeld voor alle leden en hun echt genotes of verloofden. 20.00 uur: Disco-avond s.v. „Holten" met d.j. „Eddy" in zaal „Amicitia" (zie ber.). Zaterdag 16 maart 10.30 uur v.m.: Grote rashondenshow van de Kynologenclub „Rijssen en Omstreken" in de Reggehal te Rijssen (zie ber.). Zondag 17 maart 14.00 uur: Discobal in café „De Wippert" (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 18 t.e.m. zaterdag 23 maart Jaarlijkse Emmabloemcollecte (zie bericht) Maandag 18 maart 19.45 uur: Bijeenkomst Plattelands vrouwen Espelo. Lezing door de heer v. d. Hengel over „Gelaats prothese"'. Dinsdag 19 maart 19.30 uur: Bijeenkomst Bejaarden sociëteit in gebouw „Rehoboth". Vertoning kleurendia's door de heer B. H. Brouwer. 14.30 uur, vertrek Herv. Vrouwen groep Dijkerhoek vanaf gebouw Bethanië, voor bezoek Kaarsenfa briek in Delden. Donderdag 21 maart 20.00 uur: Vergadering afd. Holten N.B. van Plattelandsvrouwen in zaal „Amicitia". Demonstratie Moulinex. 20.00 uur: Openbare politieke discus sie-avond politieke partijen in grote zaal bij hotel „Vosman" (zie adv.). Maandag 25 maart 20.00 uur: Algemene ledenvergadering afd. Holten O.L.M. in café „Kalf sterman". Donderdag 28 maart 20.00 uur: Modeshow gebr. Schuppert B.V. foor Chr. Plattelandsvrouwen in gebouw „Rehoboth". Donderdag 11 april 20.00 uur: Hervormde Gemeente avond in gebouw „Irene". Spreker dr. A. v. d. Heuvel, secretaris Ge nerale Synode Herv. kerk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1