Concert H.G.K. en Soli Deo Gloria Koorzang-orgel-blokfluit Zondagsdiensten Collecte Nationaal Rheumafonds .Jaarvergadering van P.vlA. kandidaten Jaarvergadering V.V.O. Geslaagd jaarfeest C.J.V. De Bouwers" M.A.C. „De Holterberg stelt gevarieerd programma samen Groot aantal inschrijvingen Overijsselrit Burgerlijke Stand MODESHOW IN DIJKERHOEK Kindertuinen t Paalhiuus bij '74: goed jaar voor de boer Zware schade bij binnenbrand OPEN DAG IN OEGSTGEEST Boeren-dansgroep in Holten? Prachtige opbrengst BEWEGINGS-EXPRESSIE JONGEREN SCHOLENGEMEENSCHAP C. H. CANDID ATEN GEMEENTERAADS VERKIEZING ONZE AGENDA HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f 3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op g iro 875587, Rabo bank, Holten, t.g.v. Vrijdag 8 maart 1974 26ste jaargang No. 10 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 -1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483 - 2699 Holtens Nieuwsblad Twee gemengde koren uit Holten met Goorse dirigenten hadden zich samengevoegd voor een gemeen schappelijk concert, vrijdagavond in de N.H. kerk Holten en zaterdag avond in de Grote Kerk te Goor. Me dewerking verleende de cantor-orga nist van de Hooglandse kerk te Lei den. De belangstelling in Holten was goed, in Goor matig. De inleiding be stond uit een Toccata in F. van Joh. Seb. Bach door Joop Brons technisch voortvarend uitgevoerd. Het vaardige manuaalspel, ondersteund door volg zame pedaaltonen kreeg een levendig klankbeeld'. De pedaalsolo was uitste kend en uit de voordracht bleek de goede scholing van de jonge organist. De twee koren begonnen samen met het bekende Lobe den Herren van Hu- go Distier, een goed in het gehoor lig gende bewerking. Soepele inzetten van heldere sopranen en sonore bas sen brachten contrastrijke zang. Diri gent Jan Warmink leidde ook 't dub- belkoor van Johann Pachelbel in de Nederlandse vertaling. De inzetten waren hier niet zo goed verzorgd, soms was de klank te geforceerd en geknepen van toon, vooral in het ho ge sopraanregister. De vertaling Ned. Herv. kerk: 9 en 10 u. ds. C. C. Addink. Oppasdienst: mevr. Koop man, Gerrie ter Brake en Willernien Loman. Extra collecte: Bouwfonds ,,Irene". Geref. kerk: 9.30. ds. R. A. Hoog kamp. 3.00 u- ds. R. Oosterhoff van Harderwijk. In beide diensten is de ene collecte voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. Woensdag 13 maart: Biddag voor Ge was en Arbeid. Interkerkelijke dienst in Hervormde kerk. 10.00 u. en 19.30 u. ds. H. van Twillert. Extra collec te Gezinsverzorging en Maatschap pelijk Werk". R.K. kerk: 9.30 u. Heilige Mis in ge bouw „Irene". Dijkerhoek: 10.00 u. ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Inwendige Zending. Okkenbroek: 10.00 u. ds. M. de Heer. Uitgangscollecte: Jeugdgebouw. Woensdag 13 maart (Biddag): 10.00 u. mevr. G. I. de Heer-Berkhof. Nieuw Heeten: R.K. kerk: zaterdag avond 7.00 u., zondagmorgen 9 en 10 u. Artsen Vanaf vrijdagmiddag 5 u. t/m maan dagmorgen 8 u. J. F. Sijtsema, Pas toriestraat 50, tel. 1870. Wijkverpleging Zuster W. Slomp-v.d. Stouwe, Won- daalsstraat 10, Markelo, tel. 05476- 1242. Ambulance vervoer Garage A. Müller, tel. 1320 b.g.g. J. Aanstoot, tel. 1338. Tandartsen H. Hansman, Gr. Maatweg 36, Wier den, tel. 05496-1765. Spoedgevallen 6- 7 u. nam. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 9-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438 b.g.g. 1799 (mevr. J. Beld- man-Aanstoot). Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe ne Kruis gebouw, Gaax-denstraat. G. J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk werk Elke werkdag van 9-10 u. in het Gi'oe- ne Kruisgebouw, Gaai-denstraat, maandagavond 7-8 u. Dierenartsen W. C. W. Wamelink, Churchillstraat 107, tel. 2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 10 maart C. Dijk stra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Maan dag 11 t.e.m. zondag 17 maart H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Aan gifte van gestorven dieren op zater dag aan het slachthuis van 9-11 u., tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 9 t.e.m. vrijdag 15 maart: ELECTRA: H. J. Wansink. Lageweg 9, tel. 2789. GAS: H. J. Kolkman, Diessenplas- straat 32. tel. 2012. Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebux-eau) 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). werkte daar ook niet aan mee, zodat het Duits beter gebruikt had kunnen worden. De Chr. Gem. Zangvereni ging „Soli Deo Gloria" uit Holten on der leiding van Frans Visser heeft 'n kleine bezetting, die de laatste tijd goed geconsolideerd is. Heer Jezus O gij dageraad van een anonieme componist was soepel en lenig van toon, terwijl de sopranen domineer den in 't klankbeeld. ,In> U is leven' van Gastoldi is 'n bekend klassiek nummer, dat in de Nederlandse ver taling niet veel spontaniteit kreeg. De zang was gelijkmatig en veelal met ingehouden toonvorming. De twee psalmen van Schütz waren wat on vast in 't begin maar Psalm 66 kreeg de beste vertolking. „Holtens Gemengd Koor" o.l.v. Jan Warmink zong ook 'n werk van Hei.n- rich Schütz „Verlei uns Frieden". Over het algemeen waren de mannen stemmen hier kwalitatief beter, zodat de sonore toonvorming het beeld aan merkelijk ten gunste beïnvloedde. Het dubbelkoor uit Psalm 100 was een uit stekend besluit van de koorzang. Nu kregen de beide koren een zelfstan dige partij, door Frans Visser in goe de banen geleid. De achtstemmigheid kwam goed tot zijn recht, terwijl ook de slotpassages indringend waren, eindigend in een stijlvol pianissimo. Twee orgelkoralen resp. van Bach en Böhm werden gerealiseerd met uitko mende stemmen, in Bach omspeeld met ornamentieke trillei's, in Böhm niet tongwerk, uitstekend klinkend. De feestelijke toccata en fuga in d moll van Bach vormde een klinkend besluit, virtuoos gespeeld" met knappe manuaalpartijen en bewonö'erens- Geboren: Jan Arjen Willfi'ied, zv J. Smit en A. van Herk. Ondertrouwd H. W. Rensen, 25 jx\ en J. F. Scheperboer, 21 jr. H. J. W. A. M. van Jaarsveld, 27 jr., Nijmegen en H. J. Kevelam, 24 jr. BEVOLKING. Ingekomen - van Gorssel. Hellendoorn. E. ScholtenJansen J. Smit en gez. van waardige pedaaltechniek, ritmisch en puntig in de toccata en melodisch- vloeiend in de fuga. In 'n goede sa menwerking hebben de beide Holten- se koren getoond', de moeilijke dub- belkorige composities acceptabel uit te kunnen voeren. Wellicht kan een zinvolle traditie worden opgebouwd, zodat herhaling ten zeerste kan wor den aanbevolen. Aan het concert in Holten werd me dewerking verleend door een blokfluit ensemble van de Goorse Muziek school. KASPERSMA. De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen orga niseert op woensdag 13 maart a.s. een uitgebreide modeshow in de zaal van café Het Bonte Paard. De mode show wordt verzorgd door het Mode centrum Wonnink uit Holten met medewerking van Gebr. Steunenberg, de Holtense schoenhandel, welke o.a. schoenen en tassen zal showen. Da meskapper Stegeman verzorgt de coiffures en zorgt voor een demon stratie van 'n schoonheidsspecialiste. De show is toegankelijk tegen beta ling voor leden en niet-leden van de afdeling. Zij begint om 20 uur. Ver wezen wordt naar een aankondiging in de advertentie-rubriek. Bij het Paalhuus aan de Beuseberg 63 zijn een aantal perceeltjes grond van 1x4 nieter, welke kunnen wor den gebx*uikt door kinderen (met hulp van hun ouders) om groenten, krui den, bloemen enz. te verbouwen. Van hun zakgeld moet 1 x per maand 50 cent huur worden betaald voor hun stukje grond. Omdat er slechts ca. 20 perceeltjes beschikbaar zijn is een spoedige op gave gewenst en dat dient te geschie den door de puders bij het Paalhuus, telefoon 2755. Op zaterdagmorgen zal een toezicht houder aanwezig zijn, die tevens raad kan geven bij de inrichting en het on derhoud van de tuin. We dringen er echter op aan dat.de ouder(s) worden verzocht samen met hun kind (eren) in de tuin aan het werk te gaan, zo dat er thuis over gesproken kan wor den, samen zaadjes worden gekocht enz., waardoor de betrokkenheid van de kinderen wordt gestimuleerd. Ui teraard verient het aanbeveling de kinderen zelf te laten beslissen hoe de tuin wordt ingericht en wat ermee zal gebeuren. Mocht na vex-loop van tijd blijken dat er onvoldoende aandacht aan de tuin wordt geschonken neemt iemand an ders de plaats van de vorige „huur der" in. Reumatiek is door de eeuwen heen een plaag voor de mensheid geweest en de bron van veel menselijk leed en vaak algehele invaliditeit. Gelukkig bestaan er thans mogelijk heden om reumapatiënten geheel of geaeelteijk te genezen, hun pijn te verlichten of hen in hun moeilijke omstandigheden daadwerkelijk bij te staan. Een lichtpunt in het bestaan van reumapatiënten is het Nationaal Rhe mafonds, dat alles in het wex-k stelt om hen te helpen zo goed mogelijk in de maatschappij of hun gezin te blijven functioneren. Bijvoorbeeld door middel van rechtstreeks op de mens gerichte hulp om zodoende bij te dragen tot een beter leefklimaat voor velen, die door reuma getroffen zijn. Dit kan zijn hulp aan de man om hem in staat te stellen zo goed mo gelijk de kost voor zijn gezin te blij ven verdienen, zowel als hulp aan de vrouw -om haar huishouden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven voe ren. Onder deze hulp valt ook het schep pen van nieuwe aan hun handicap aangepaste vakantiemogelijkheden In de maandagavond in het gebouw „Rehoboth" gehouden jaarvergade ring van de afd. Holten van de Chr. Boeren- en Tuindersbond (C.B.T.B.) heeft de voorzitter de heer Hm. Lan deweerd na lezing van Efeze 4: 17- 32 en gebed in zijn openingswoord stil gestaan bij het afgelopen jaar dat voor de boer een goed jaar is geweest. Dankzij de uitzonderlijk mooie zomer groeide er veel en kon een oogst wor den binnengehaald van goede tot zeer goede kwaliteit. God schonk zijn rijke zegen op gewas en arbeid. De heer Landeweerd wees verder op de verantwoordelijkheid die de Scheppex1 heeft opgelegd. De mens moet. niet alleen bouwen maar ook bewaren. In de drang naar nog meer welvaart dreigt het gevaar van bederven van deze aarde en de natuur. Uit het jaarverslag van de sècretax'is de heer J. W. Hulsman bleek dat wegens bedrijfsbeëindiging het ledental in het afgelopen jaar was teruggelopen van 55 tot 52 leden. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd met algemene stemmen herko zen de heer J. W. Aanstoot. Voorzitter Landeweerd sprak een hartelijk woord van dank tot het af tredende bestuurslid de heer E. Tees- selink die wegens opheffing van het bedrijf niet hex-kiesbaar was. Hij gaf vele jaren zijn beste krachten aan de afdeling. Na de pauze werd door de heer A. H. de Greef, econ. sociaal voorlich ter C.B.T.B. voor Oost-Overijssel het klankbeeld „Waar moet dat heen" vertoond. Voordat de heer de Greef de prach tige kleui-endia's vertoonde gal' hij een korte toelichting waarin hij o.a. ccn kritisch geluid liet horen t.a.y. de „Nota Overijssel 1985" waarin eerst alle zaken aan de orde komen met aan 't slot nog iets over de land bouw als sluitpost. Als uitgangspunt worden in het klank beeld twee extreme voorbeelden ge steld waarheen de huidige ontwikke lingen zouden kunnen leiden. Het ene voorbeeld betreft een enorm groot bedrijf van 5000 hectare met grote aantallen vee, waar alles door com puters wordt bestuurd. Als ander ui- tex-ste een voax'beeld van een boer, die in feite landschapsambtenaar is op een klein boerijtje wiens inkomen geheel gesubsidieerd wordt. In het tweede, meer beschouwelijke gedeelte van het klankbeeld, wordt dieper in gegaan op de visie die men als C.B.T.B. maar ook als christenboer op deze ontwikkelingen moet hebben en worden met de bijbel als uitgangs punt ook de etische kanten van deze materie bekeken. De goed be zochte jaarvergadering, voor het eerst sinds de oprichting van de af deling ook bijgewoond door een zes tal boerinnen, werd na een kort slot woord door de voorzitter met dank gebed door de heer De Greef beëin digd. Maandagavond 4 maart hield de M.A.C. .,De Holterberg" haar jaar lijkse ledenvergadering. Plm. 55 le den gaven acte de presence. De voor zitter de heer D. J. Schooien opende de vergadering met een terugblik op het voorbfje jaar. Een jaar met hoog tepunten, zoals de twee optochten, de goed geslaagde fietsrit op 5 sep tember, het van de grond komen van het cross- en betrouwbaarheidsritten- team maar ook met dieptepunten, zo als het heengaan van twee leden; Allard van Bruggen en G. Müller. hierbij werd staande enkele ogen blikken stilte in acht genomen. De secretaris, de heer Joh. Arfman werd hierna in de gelegenheid gesteld de notulen van de vorige jaarverga dering te lezen die ongewijzigd wer den goedgekeurd. Een bloemlezing over de vele aktivitexten van de M.A.C. .,De Holterberg" volgde hier op in hét jaarverslag dat zeer in de smaak viel. De penningmeester de heer H. Eg berts. deed met een lach op zijn ge zicht" zijn verslag. Hij sloot mc-t een batig saldo de boeken af. De heren van de kascommissie, de heren Pek- keriet en Krikkink hadden boeken en bescheiden in orde bevonden. Zij we zen op het vele werk dat de penning meester moet veri-ichten om een ver eniging met 266 leden financieel goed te laten marcheren. In plaats van de heer Krikkink werd als kascommissielid benoemd de heer B. J. Oplaat. De bestuursverkiezing leverde geen wijzigingen op. De aftredende heren D. J. Schooien, G. Bannink en G. J. Sluiter werden met grote meerderheid herkozen. Bij de sportcommissie was het anders. Aftredend waren hier de heren W. Beyers, A. F. Egberts en A. Lep pink, waai-van laatstgenoemde niet herkiesbaar was. Om het ledental van bovengenoemde commissie wat in te krimpen werden slechts twee nieuwe leden benoemd, n.l. de heren H. Klein Zandvoort en J. Struik. Hierna werd het sein op gi-oen gezet voor de bespreking van het komende seizoen. Op zaterdag 9 maart wordt gestart met de voorjaarsrit onder auspiciën van de K.N.M.V. 21 April is de dag waarop de jaar lijkse motorcross wordt gehouden. Deze keer in de klassen 250 cc se nioren, 250 cc junioren en zijspan- klasse senioren. In de Bradcrieweek wordt op 24 juli indien er een geschikt teiTein beschikbaar is, de traditione le autocross verreden. De oriënte- ringritten voor dit jaar werden onder voorbehoud van goedkeuring van K.N.M.V. gepland op: die voor deze groep, gezien hun be perkingen, in zeer onvoldoende ma te voor handen zijn. Ook voor reuma patiënten is vakantie een recht. Maar niet alleen een recht: verandering van omgeving is voc- hen een stimu lans om het leven-' weer beter aan te kunnen en met meer geduld en op gewektheid hun veelal moeilijke om standigheden het hoofd te kunnen bieden. Dit zijn slechts enkele facet ten van het veelomvattende werk van het Nationaal Rheumafonds. Werk dat geld kost. Zeer veel geld!! Daarom wordt in de week van 11 17 maart in het gehele land gecollec teerd om de nodige financiële midde len voor dit werk in te zamelen. Wordt u deze week een collectezak je voorgehouden, laat u zich dan niet onbetuigd. Ontmoet u gen collectant, laat dit u dan niet weerhouden een gulle gift te stox-ten op het giro nummer van het Nationaal Rheuma fonds te 's Gravenhage. Giro 324. Wanneer hierdoor een stukje levens geluk aan een reumapatiënt kan wor- 'den geschonken, dan is uw hulp goed besteed. Dinsdagmiddag om even over 4 werd de Holtense Vrijwillige Brand weer gealai-meerd voor een brand in de woonkamer van de familie Alting in de mr. G. Vixseboxsestraat. De brand die was ontstaan in de bekle ding en de vulling (schuimplastic) van een bankstel was snel bedwongen maar de grote rookontwikkeling en het bluswater verrichten enorme scha de aan de inboedel. De muren en het plafond waren gitzwart. Op het mo ment van de brand was alleen het 11- jarig dochtertje thuis. Zij vluchtte in paniek weg en werd later door de Hol tense politie opgespoord bij het va- IfanTIecentrum „De Haspel" halver wege Holten en Markelo. Op zaterdag 23 maart èn op don derdag 28 maart a.s. wordt in het Zendingshuis in Oegstgeest een Open Dag gehouden voor alle gemeentele den. Aanvang 's morgens 10 uux Sluiting 's middags 3 uur. Het gaat over: Hoe gaat het met de zending? Wat is de toekomst van de zending? Het kost u niets! Zelfs wil men de kosten van het vervoer vergoeden! Zó belangrijk is het dat gemeente leden kómen en daarna in de ge meente vertellen. Met het oog op de maaltijd moet u zich zo snel mogelijk opgeven voor deelname bij Zendingsbureau: Leid- sestraatweg 11, Oegstgeest. 5 mei uitzetters de heren A. Schup- pert. J. M. Wansink en H. Vincent, 9 juni uitzetters de heren D. J. Schooien. G. J. Sluiter en A. F. Eg berts. 7 juli uitzetters de heren W. We vers, J. Bargboer en H. Oolbekkink. 17 juli avondrit uitzetters de heren Joh. Arfman, H. Egberts en H. Hey- ink. 11 augustus uitzetters de heren D. J. Schooien, E. Krikkink en J. Mark voort. 15 september uitzetters de heren G. Nijenhuis, W. Wevers en H. Veld wijk. In de nacht van 26 op 27 oktober de ..Nacht om Holten". 23 november gezelligheidsrit te or ganiseren door de firma Dick Müller en zijn personeel voor de motorclub. Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering met een ieder te be danken, in het bijzonder de scheiden de commissieleden, die iets in we'ke vorm dan ook voor de club hebben betekend en sprak de hoop uit dat het een oliecrisisvrij, prettig, spor tief en gezellig jaar mocht worden. In de donderdagavond gehouden druk bezochte vergadering van de afd. Holten van de PvdA werd voor de gemeenteraadsverkiezing in mei a.s. de volgende kandidatenlijst vast gesteld: 1. L. Kaan (lid van de raad) 2. H. Meerman (lid van de raad); 3. mej. A. P. Reith; 4. J. Dekker; 5. J. Calkhoven; 6. A. Moeliker; 7. J. Foks 8. A. H. van Pijpen; 9. D. J. Mon deel; 10. G. J. F. Soer; 11. G. J. Ve neman: 12. J. H. van der Harst (lid van de raad wenste geen verkiesbare plaats); 13. K. Soer. Het initiatief dat door enkele inge zetenen werd genomen om te komen tot het oprichten van folkloristische boerendansgroep in Holten schijnt met succes te worden bekroond. Er hebben zich reeds 8 paren aange meld maar dit aantal is te klein om een vereniging op. te richten, vandaar dat de initiatiefnemers een beroep doen op de Holtense dames en heren die voor deze vorm van folklore voe len zich op te geven (tel. 2070) als lid of voor nadere informatie. De Vereniging voor Openbaar On derwijs (V.V.O.) hield in zaal „Vos man haar jaarlijkse ledenvergade ring onder voorzitterschap van d* heer G. S. E. Vegter die tot zijn spijt slechts een gering aantal leden kon begroeten. Uit het jaarverslag van de secre taris de heer S. Louws, bleek dat de afdeling op 1 januari j.l. 237 leden en 30 huisgenoten telde. Door de gehou den ledenwerfactie steeg het aantal leden belangrijk. Het afgelopen jaar heeft de VVO voor de kinderen van de openbare kleuterscholen en lage re scholen filmmiddagen georgani seerd waardoor zo bleek uit het fi nancieel verslag van penningmeester de heer J. G. Boering het financieel wat terug liep. Namens kascontrolecommissie rap porteerde de heer A W. Schoorlem- mer dat boeken en bescheiden in or de waren bevonden. De penningmees ter werd dank gebracht voor het juis te beheer van de penningen. Als nieuw lid van de kascommissie werd benoemd de heer H. Arends horst. Bij de gehouden bestuursver kiezing werden mevrouw F. ter Doest-Bos en de heren J. G. Boerling en S. Louws herkozen. In de vacature ontstaan door het bedanken van de heer J. v.d. Harst werd voorzien door de benoeming van de heer A. W. Schoorlemmer. De bestuursfuncties werden als volgt verdeeld: G. S. E. Vegter, voorzitter, S. Louws, secretaris en de heer Schoorlemmer, penningmeester. Er werd besloten tot het houden van een gezellige avond op 19 april. Op deze avond zal het hoofd van de Dorpsschool de heer B. H. Brouwer een aantal nog niet eerder vertoonde dia's over Holten vertonen en zal tevens een natuurfilm worden ge draaid. Tijdens de rondvraag werden nog enkele suggesties gedaan om de leden en hun kinderen een aantrek kelijk programma te bieden. De voor zitter de heer Vegter sprak aan het eind van de gezellige vergadering een woord van dank tot de heer van der Hart die een aantal jaren als be stuurslid veel en belangrijk werk voor de afd. heeft gedaan. De collecte die ten bate van de Groesbeekse Tehuizen werd gehouden heeft f 1216,34 opgebracht. Het plaat selijk comité dankt allen die gaven en de collectanten voor hun medewer king. Verloren - Gevonden Verloren: Gebreide bruine bivakmuts Bruine öamesportemonnaie, inh. ca. f 17,Zwarte linker damesglacé. Gevonden: Rood, groen, blauw gele das. Op zaterdag 9 maart zullen de mo toren in de contreien van Holten weer ronken als de jaarlijkse Overijsselrit, de voorjaarsbetrouwbaarheidsrit die meetelt voor het kampioenschap van de KNMV wordt verreden, een rit die onder auspiciën van de KNMV wordt georganiseerd door de MAC „De Hol terberg". De start en finish is bij camping ,,De Holterberg" (Veneklaas) vlak bij het sportpark „Meermanskamp". 55 In het gebouw „Trefpunt" te Es- pelo vierde de C.J.V. „De Bouwers" het afgelopen weekend het jaarfeest, waarvoor beide avonden flinke be langstelling bestond. Na het zingen van gezang 121 v. 1-3 en een kort openingswoord door oud- voorzitter Jan ten Dam bracht de se= cretaris Johan Meilink het jaarver slag uit, waarin x-uimte was gela ten voor humor, wat door de aanwe zigen zeer werd gewaardeerd. De toneelgroep uit de vereniging bracht hierna over het voetlicht het blijspel in drie bedrijven „De Hoek- Enkele brugklassen van de Holtense Scholengemeen schap hebben in het kader van de muziekles deelgeno men aan een viertal lessen in bewegingsexpressie. Deze lessen woi-den door medewerkers van Forum uit Enschede gegeven o.l.v. Jan de Boer samen met enke- Op de foto de leerlingen bij een van de lessen o.l.vvan Jan de Boer. Ie dames van de balletgroep. Na een demonstratie zijn de leerlingen vertrouwd gemaakt met enkele technie ken en hebben deze daarna in spelvorm uitgewerkt. Achtereenvolgens kwam aan de orde: het vrij bewegen van het eigen lichaam, gespannenheid en ontspanning en hoe beleven wij de ruimte zoals hoog, laag, wijd enz. se en Kabeljauwse twisten" van D. J. Eggengoor. De familie Hoek, bestaande uit opa Hoek (Jan Jansen), Trees Hoek (Di- ka Baltes) en haar zoon Pieter (Jo- hand Marsman) hebben generaties lang een vete met de kabeljauwen Gobert (Jan Struik) die stevig onder de plak zit bij zijn vrouw Evert je (Dinie Klein Horsman). De docher van dit echtpaar Stientje (Egberdien Reilink) heeft haar zinnen gezet op Hoekse Pieter en ze is vast van plan om ondanks tegenwerking door te zetten, ze wil Pieter en geen ander. Moeilijkheden zijn er toch te over, want mevrouw Aldine van Iependaal (Diny Krikking) heeft ernstig bezwaar tegen het lonken van haar dienstmeis je Boukje (Marietje Jansen) naar haar zoon het wonderkind Wolfgang Amadeus (Freek Lubbersen). Uiteindelijk komen toch de twisten de partijen tot een gesprek en wordt er vrede gesloten en dat niet alleen maar ook de wederzijdse ouders ge ven hun fiat aan de vrijages, tussen Pieter en Stientje en Wolfgang en Boukje. Alle reden om het glas te heffen op een gelukkig happy end. De regie van het blijspel hadden Wim Rensen en Jan Markvoort en voor een uitstekende grime zorgde kapper Wander Drent Jr. Het stuk werd goed en vlot gebracht en het applaus voor de CJV-tonelisten was zeer verdiend. De geslaagde uit voeringen werden, nadat voorzitter Jan Struik allen die meewerkten had bedankt, besloten met het geza menlijk zingen van het bekende lied „Dankt, dankt nu allen God". In de maandagavond onder voorzit terschap van de heer A. J. Pekkeriet goed bezochte ledenvergadering van de afd. Holten van de Chr. Histori sche Unie werd voor de op 29 mei as te houden gemeenteraadsverkiezing de volgende kandidatenlijst vastge steld 1 J. Rietberg: 2 H. Westerik; 3 J. H. Bosschex-s; 4 H. Rietberg; 5 H. Stege man; 6 H. J. Slijkhuis; 7 mevr. C. v. Iperen-Esseboom8 H. Ch. Vogely; 9 J. G. P. Müller Azn.; 10 G. J. Klaas- ses; 11 G. Mekenkamp; 12 W. Aalpol; 13 A. J. Pekkeriet; 14 G. J. Meijer- man; 15 M. Rietberg. De vier eerst genoemde kandidaten zijn momenteel lid van de raad. Er hebben voor deze rit bijna 160 rij ders ingeschreven waaronder alle be kende Nederlandse. De eerste deelnemer zal om 9.00 uur starten. De lengte van de rit is 49 kilometer en moet door de junioren 3 keer en door senioren 4 keer wor den gereden. De rit die meetelt voor het landskam pioenschap wordt verreden volgens de nieuwe formule van de KNMV het geen o.m. betekent dat er 'n geluids test, terreinproef en een snelheids proef zijn ingelast. Het belooft weer een evenement met volop spanning en sensatie te worden want in de 49 kilometers zijn een aantal bar slech te wegen opgenomen en moeten de coureurs ook in de diepe erintkuilen „duiken" van de Holterberg. Vrijdag 8 maart: 20.00 uur: Jaarvergadering „School met de Bijbel" in de hal van „De Schakel". 20.00 uur Forumavond van de drie samenwerkende Vakcentrales in ho tel „Vosman". Zaterdag 9 maart: 20.00 uur Zigeneurorkest „Moro- Mirando" in hotel-rest. „Müller". Zondag 10 maart: 16.0021.00 uur Zigeneurorkest „Moro-Mirando" in hotel-rest. „Mül ler". 19.30 uur Dansen in Bar-dancing „Booce te Bathem (Zie adv.). Maandag 11 t.e.m. zaterdag 16 maart CoIIece Nationaal Rheumafonds (zie bericht). Maandag 11 maart; 20.00 uur Jaarvergadering Bedrijfs vereniging „Holten-Dijkerhoek" in ho tel „Holterman". Dinsdag 12 maart: 20.00 uur Jaarvergadering afd. Hol ten Rode Kruis in hotel „Holter man". 20.00 uur Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.C." in hotel „Vos man". Woensdag 13 maart: 20.00 uur Modeshow van de afd. Dij kerhoek van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in café „Het Bonte Paard" (zie bericht). Vrijdag 15 maart: 20.00 uur Feestelijke jaarvergade ring Algemene Bond van Ambtena ren, afd. Holten in hotel „Vosman". De avond is bedoeld voor alle leden en hun echtgenotes of verloofden. 20.00 uur Disco-avond s.v. „Hol ten" met d.j. „Eddy" in zaal „Ami- citia" (zie adv.). Maandag 18 t.e.m. zaterdag 23 maart jaarlijkse Emmabloemcollecte (zie adv.). Maandag 18 maart: 19.45 uur Bijeenkomst Plattelands vrouwen Espelo. Lezing door de hr. v.d. Hengel over „Gelaatsprothese". Donderdag 21 maart: 20.00 uur Vergadering afd. Holten N.B. van Plattelandsvrouwen in zaal „Amicitia" Demonstratie Moulinex. 20.00 uur Openbare politieke discus sie-avond politieke partijen in grote zaal bij hotel „Vosman" (zie adv.). Maandag 25 maart: 20.00 uur Algemene ledenvergade ring afd. Holten O.L.M. in café „Kalfsterman".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1