Carnavalsviering „De Fienpreuvers" Een mooi plan prachtig geslaagd Zondagsdiensten Marathonzitting Holtenaren tot Ridder geslagen J. Wiggers trekker weer lijst- van A.R. Verhoging tarieven zwembad en huisvuilzakken ONZE AGENDA Sporthal Plan Beuseberg Optocht Burgerlijke Stand Gevonden - Verloren plaatselijk parlement KERKERAADS- VERG ADERING BEVORDERD Bankdirecteur in Rijssen CONCERT FORUMAVOND Kursus Fotografie Vrijdag 1 maart 1974 UAITEIK IIIEIIWCRIAn si nULIEN) NIEU vv JBLJIKI -mm Advertentiepr. 16 ct p. jnm. (bij contract lager). Abonnementspr. f3.75 p. kwart,, f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Brandmelding Overdag: tel 135? P '"bureau)*; 'sNachs tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). Ten aanzien van de verhoging van de verkoopprijs van 20 huisvuilzakken van 4,tot 5.gulden deelt het College mede. dat deze verhoging, welke recht streeks voortvloeit uit de kostprijsverhoging der zakken, door het Ministerie zal worden goedgekeurd. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat de raad in zijn openbare vergadering van 25 fe bruari 1974 de Verordening geldelijke steun krotontruiming alsmede de Ver ordening geldelijke steun doorstro ming opnieuw heeft vastgesteld. In hoofdzaak omvatten zij het vol gende. Krachtens de Verordening geldelijke steun krotontruiming wordt aan een belanghebbende op diens verzoek een tegemoetkoming verstrekt in de kos ten, die voortvloeien uitt het ontrui men van een krot, zulks tot een maximum van f 2.500, De tegemoetkoming wordt slechts verstrekt, indien het krot daadwerke lijk is ontruimd en gedurende 'n tijd vak van ten minste een jaar, onmid dellijk voorafgaande aan de ontrui ming, bewoond is geweest en vast staat, dat het krot op korte termijn zal worden afgebroken. De tegemoetkoming wordt niet ver strekt. indien door de eigenaar van het krot een nieuwe woning in eigen dom wordt verkregen ten behoeve waarvan een jaarlijkse bijdrage wordt verstrekt. Indien het krot door de gemeente is verworven en bij de bepaling van de koopsom of de onteigeningsvergoe ding reeds rekening is gehouden met een vergoeding aan de bewoner wordt eveneens geen tegemoetkoming ver strekt. Krachtens de Verordening geldelij ke steun doorstroming wordt aan een belanghebbende op diens verzoek een tegemoetkoming verstrekt in de kos ten, die voortvloeien uit het verlaten van een woning niet zijnde een krot. om andere woonruimte in gebruik te nemen, zulks tot een maximum van f 1.750,De tegemoetkoming wordt slechts verstrekt, indien de woning, die wordt verlaten, een bruikbare woning is. waarvan de huurprijs niet meer bedraagt dan f 180.- per maand en de woonruimte, die -wordt betrok ken, is: a. hetzij een woning, waarvan de huurprijs ten minste 50 procent meer bedraagt dan die van de woning, die wordt verlaten, doch niet meer dan f 375,per maand b. hetzij een woning, die ten minste 2 kamers minder bevat dan de woning, die wordt verlaten; c. hetzij woonruimte, niet zijnde een zelfstandige woonruimte; d. hetzij een eigen woning, waarvan de maandelijkse lasten 50 procent meer bedragen dan de huurprijs van de woning, die wordt verla ten. doch niet meer dan f 375, per maand. De tegemoetkoming wordt niet ver strekt. indien aannemelijk is. dat zij, die hun woning verlaten om andere woonruimte in gebruik te nemen, de ze woonruimte in gebruik nemen ook indien uit de kas van de gemeente geen geldelijke steun wordt verstrekt. Indien belanghebbende van overheids wege uit anderen hoofde een bijdra ge is verstrekt in de verhuiskosten wordt eveneens geen tegemoetkoming verstrekt. Aanvragen om verstrekking van een tegemoetkoming dienen uiterlijk 1 maand vóór de verhuizing op daar toe door de gemeente beschikbaar te stellen formulieren bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Nadere informaties kunnen ter ge meente-secretarie, afdeling Algeme ne Zaken, worden verkregen. Holten, 1 maart 1974. Burg. en weth. voornoemd, G. J. Langenbarg, secr. W. H. Enklaar, burg. Een hoogtepunt in de car navalsviering was zaterdag middag de officiële ontvangst van Prins Berend Willem Dapper - in het dagelijks le- van postbode Jan Ooster kamp - de Raad van Elf en de Prinsengarde op het bor des van het gemeentehuis door loco-burgemeester wet houder J. Rietberg. Het is mij, zo zei prins Berend in een toespraak tot de loco-burgemees ter een groot genoegen om met mijn Prinsengarde en de raad van Elf, bij verhindering van burgemeester mr. W. H. Enklaar, door u te worden ont vangen. Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden dat de eer ste burger van Holten ons geduren de de carnavalsdagen de gemeente sleutel afstaat waardoor wij als „Fienpreuvers" de gelegenheid krij gen een echte carnavalssfeer in Hol ten te brengen. De Holtenaren worden nog wel es afgeschilderd als „zuurpruimen", maar zij die dat beweren zal van daag nog es weer duidelijk worden dat ze het helemaal mis hebben. De Holter leu houden van feestvieren er. voor een mooi en goed' georganiseerd feest lopen ze heus wel warm. Waar werd elders ter gelegenheid van het regeringsjubileum van koningin Ju liana in september j.l. feest gevierd als in Holten? Waar bleef toen prak tisch geen straat onversierd? Als rechtgeaarde ingezetenen volgen wij de gemeentepolitiek via ons plaatselijk nieuwsblad nauwkeurig en namen wij o.a. met vreugde ken nis van het voornemen van het ge meentebestuur om een moderne sporthal te bouwen waarmee een be drag is gemoeid van pak weg ander half miljoen. B. en W. zijn niet bang voor deze investering maar wel be zorgd over het jaarlijks exploita tie tekort. Kijk dat wil er bij ons he lemaal niet: in. Ze hebben toch 9.00 en 10.30 uur ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Voorjaarszendingscol- lecte. Oppasdienst mevr. De Blauw, mevr. Sletterink en Janny Veltkamp. 10.00 uur Jongerendienst in geb. „Ire ne". Geref. kerk. 9.30 en 3 u. ds. H. van Twillert. In beide diensten is de ene collecte voor de kerk. Bij deur gang collecte voor „Eigen kerkbouw. Tijdens de dienst van 9.30 uur Kin deroppas tot 6 jaar, kindemeven- dienst voor 7 en 8-jarigen in gebouw „Rehoboth". R.K. Kerk. 9.30 uur Heilige Mis in gebouw „Irene" (Boschkampstraat). 10.00 uur Hulpprediker A. Schelle- vis. Extra collecte: Voorjaarszen- dingscollecte- OKKENBROEK: 10 u. ds. M. de Heer. NIEUW HEETEN R.K. Kerk zaterdagavond 7 u. zon dagmorgen 9 en 10 u. Artsen Vanaf vrijdagmiddag 5 u. t.m. maan dagmorgen 8 u. W. R. van Couwe- laar, Holterenkstraat 18 tel. 2750. Wijkverpleging Zuster 1' ten tel Ambulancevervoer Garage A. Mc tel. 1320 b.g.g. J. Aanstoot v '""N Tandartsen H. F. Steunenberg. ,toriestraat 42, Holten tel. 05483-14:Spoedgeval len 6-7 u. nam. Gezinsverzorging Alle werkaagen behalve zaterdags van 9-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 (mevr. J. Beld- man-Aanstoot' Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe- J. Kraay tel. 2299. ne K ouw, Gaardenstraat G Maatschappelijk Werk Elke werkdag van 9-10 u. in het Groe ne Kruisgebouw. Maandagavond 7-f Dierenartsen A. Th. Oostenbrug. Diessenplasstr. 5 tel 15i". Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 3 maart J. Hof, Schepenenstr. 16 tel. 1697. Maandag ne Kruisgebouw, Gaardenstraat. G, 4 maart t.m. zondag 10 mrt. C. Dijk- Aangifte van gestorven dieren op za terdag van 9-11 uur aan het slacht huis tel. 05483-1318. Storingsdienst Van zaterdag 2 t.m. vrijdag 8 maart. Electra: H. Dam Wiechers, Tndus- triestraat 10 tel. 1217. Gas: .T. Bos- schers, Beuseberg 54 tel. 1945. altijd „De Fienpreuvers" achter de hand! Onze vereniging wil op dit moment een daad stellen en ter gelegenheid van het zesde carnaval in Holten 4 wedstrijdballen voor de zaalsporten volleybal, basketbal, handbal en voet bal aanbieden die straks gebruikt mo gen worden in de gymzaal die op de Kol zal worden gebouwd. 't Zou prachtig zijn als de sporthal nog eerder klaar zou zijn als de gymzaal maar dat zit er blijkbaar niet in. Het plan Beuseberg is nog steeds een heet hangijzer. Mocht het echter hierbij alleen gaan om het kappen van enkele bomen, dan zijn wij als „Fienpreuvers" bereid om te zorgen voor nieuwe bomen en zullen wij heel graag de organisatie van een boom- plantdag op ons nemen. Ook dat zal dan een feest worden onze vereniging en Holten waardig aldus prins Be rend die besloot met het leven van de 11 artikelen tellende „regerings verklaring". Di ie ridders De prins vroeg hierna om de sleu tel van de Marke Holten en omlig gende Heerlijkheden die hem door de loco-burgemeester werd overhan digd. Prins Berend maakte hierna bekend dat in overleg met de prin selijke garde was besloten de wet houder te benoemen tot ridder in de „Orde van vriendschap Gemeente bestuur Fienpreuvers". Hij reik te hierna d'e bij deze hoge onder scheiding behorende versierselen uit en bood mevr. Rietberg-Tiessink bloemen aan. Na het ceremonieel op het bordes bracht de prins met zijn gevolg een bezoek aan de heer H. J. Oolbek- kink in de Boschkampsstraat. De heer Oolbekkink de oudste muzikant van HMV en al meer dan 65 lid werd tot ridder geslagen in de Orde van „Trompetters en hoorn blazers". Ook hij werd getooid met de versierselen en mevr. Oolbekkink- Slettenhaar werden bloemen aange boden. „Ridder" Oolbekkink die nog steeds z'n „partijtje" meeblaast heeft vele jarèn bij de opleiding van jeugdige muzikanten belangrijk werk verricht en de tegenwoordige diri gent van HMV de heer Henny J. Fransen behoorde een aantal jaren geleden tot zijn leerlingen. „DE FIENPREUVERS" De onderscheiding van de heer Ool bekkink moet mede worden gezien als een blijk van dank en waardering jegens de Holtense Muziekvereniging „HMV" waarop ook door de „Fien preuvers" nooit tevergeefs een be roep werd gedaan. Tenslotte bracht prins Berend Wil lem Dapper nog een bezoek aan de Jeugdsociëteit „De Schure" in het „Paalhuis" in de Beuseberg, waar de heer A. H. van Pijpen, Prov. Jeugd werk adviseur Ned. Herv. kerk in Overijssel tot ridder werd geslagen. De Prins overhandigde aan de heer van Pijpen de letter ,,U" die in de plaats moet komen van de „i" zodat op het naambord op de oorgevel „Paalhuis" „Paalhuus" wordt. Voordat de ontvangst ten gemeen tehuize plaats had maakte prins Be rend op 'n prachtig versierde wagen, waarop ook de oud-prinsen en de Raad van Elf hadden plaats genomen, voorafgegaan door de Holtense Mu ziekvereniging „HMV" met drum band', de Rijssense Muziekvereniging „Wilhelmina" met drumband en ma jorettes en de ponyclub van de Lan delijke Rijvereniging „Bergruiters' meer dan twintig versierde wagens kleine versierde voertuigjes, auto's een enorm groot aantal kinderen en groepen die zich zeer carnavalesk en potsierlijk hadden „opgetuigd" een rijtoer door een dee! van het dorp. In de optocht reden o.a. mep een in vol bedrijf zijnde „ja-knikker" van de Olie Mij MAC „De Holterberg" met het opschrift „Den Uyl is in den olie, in den olie doen ook wij, als de sjeik nee knikt knikken wij ja" een wagen van de Buurtvereniging „Jan en Al leman" (Kolcompiex-zuid) waarop plm. 30 leuk versierde kinderen zaten, een wagen van de Jeugdsociëteit „De Schure" (Carnaval in Afrika) 'n wa gen van de SV „HoUen" (Tarzancup- vrienden), ..De Fienpreuvers 2000". een complete bierbrouwerij van de „Oer-Fienpreuvers" enz. Na de op tocht waarvoor een enorme be langstelling bestond verzamelden de vele honderden kinderen zich in „Kalfstermansweide" waar ze door de „Fienpreuvers" werden getrak teerd. 's Avonds was er in zaal „Amicitia" een groot carnavalsfeest met mede werking van de HMV hofkapel en het „Saturnus kwintet". Het grandioze festijn kreeg extra luister door de aanwezigheid van prins Frans II van de Goorse carnavalsvereniging „De Meerpoet'n" de Raad van Elf en de dansmariekes. Zondagmiddag werd nadat prins Berend Willem Dapper de aftrap had verricht op hel sportpark „Meer manskamp" een voetbalwedstrijd ge speeld tussen de* Raad van Elf en de „Versierders" die door de Raad van Elf verdiend met 2-1 werd gewonnen. Op het hordes van !t gemeen tehuis werd Prins Berend V/il- lem Dapper toegesproken door loco-burgemeester J. Rietberg, die een hoge onderscheiding ontving. Geboren: Sylvia, dv L. Muller en W. K. Hoftekoesveld. Ondertrouwd: H. L. Visser, 20 jr Amsterdam en F. J. Kleij, 20 jr Hol ten. E. J. Rotman, 25 jr Apeldoorn en A. J. Reilink 24 jr Holten. G. Boode, 25 jaar Holten en A. M. B. Goorman 21 jr. Wierden. Getrouwd: P. K. H. Hut, 24 jr U- trecht en F. J. van de Bovenkamp, 24 jr Zeist. Overleden: H. de Jonge-Duizendkunst, 87 jr. H. J. van Zon 38 jr (overl. te Markelo). BEVOLKING Ingekomen: Mej. T. M. A. de Wild van Duitsland. Vertrokken: J. D. ter Muil naar Pur- merend. G. W. Nijhoff en echt- gen. naar Neede. G. Bekman en echtgén. naar Diepenveen. E. de Ruiter en gez. naar Nunspeet. D. R. Zafjian en gez. naar Deventer. In de vrijdagavond gehouden goed bezochte ledenvergadering van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" werd voor de gemeenteraads verkiezing in mei a.s. de kandida tenlijst als volgt samengesteld: 1. J. Wiggers, id van de raad, 2. A. J. Nijkamp, lid van de raad. 3. Hm. Landeweerd, Look 96, 4. J. H. D. Beldman Gerh.zn., 7. E. H. Huls man, Dijkerhoek, 8. G. Kolkman Gerh. zn. Beuseberg, 9. J. W. Beld- rhand Hz.zn. Beuseberg, 10. J. Schup- pert, 11. mevr. G. Disbergen-den Boer. Een voorstel van het bestuur om van de leden en sympathiserenden een bij drage te vragen voor dekking van de te voeren propaganda voor de vei'- Van het Ministerie van Economische Zaken is telefonisch de mededeling ont vangen. dat de rechten oor het gebruik van het gemeentelijk zwembad „Twenhaarsveld" met ingang van het seizoen 1974 met maximaal ca 11% tot 12% mogen worden verhoogd. In afwijking Van hetgeen voorgesteld is bij de aanbiedingsbrief bij de be groting voor 1974, stellen B. en W. de raad voor de tarieven thans als volgt te verhogen: kiezing vond algemene instemming. Er werd in deze vergadering afscheid genomen van de secretaris de heer H. J. Bosschers. Hem werd, voor het werk dat hij enkele jaren met ent housiasme voor de afdeling deed dank gezegd, door voorzitter A. J. Nij kamp. VERLOREN: 2 autosleutels aan een shirt, blauwe gymschoenen; maanö- kaart O.A.D. traject Holten-Almelo gouden zegelrjng met een rood-brui- ne steen; 2 bankbiljetten van f 10,-. GEVONDEN: Ronde zilveren broche met parel; bankbiljetten; bruine tek kel (hond); Zwart-wit-groene sjaal; carnavalsmuts; bruine leren hon- deriem; bankbiljet; gebreide bruine bivakmuts; rood geblokte fietstas, inh. gebloemde schort en klompschoenen. ziekenfondslitmaatschapsbewijs V. D.Z. Prins Berend op bezoek bij de familie Oolbekkink in de Bosch kampstraat. V.l.n.rde onlangs afgetreden prins F ons Jan, het echtpaar Oolbekkink-Sletten- haar en prins Berend Willem Dapper. In de donderdag gehouden vergade ring van de raad (van 2 uur tot plm. half elf) werden, nadat burgemeester mr. W. H. Enklaar uitvoerig had ge antwoord op de maandagavond ge houden „Algemene Beschouwingen" de gemeentebegroting 1974 en de begro tingen van de verschillende bedrijven goedgekeurd. Wy komen in ons land van de vol gende week hierop uitvoerig terug. Red. H. N. Donderdagavond 7 maart a.s. komt de kerkeraad van de Herv. Gemeente in openbare vergadering bijeen. In de consistoriekamer Herv. kerk. Agenda: 1. „Open Deur" verslag 2. Kerkeraad-wijkkerkeraden; 3 Presidiaal kerkeraad; 4 Bevestiging ambtsdragers. De heer B. J. Meijer, thans R.A.-3 besteller P.T.T. te Holten is met ingang van 1 maart a.s. bevorderd tot employé 2-besteller-voorman, zulks in plaats van de heer Js. Mossink, die om gezondheidsredenen van z'n functie werd ontheven. De heer H. H. Bleijenberg, acqui- situeur rayon Deventer ABN en oud beheerder van de ABN te Holten is met ingang van 1 maart benoemd tot directeur van de Algemene Bank Nederland in Rijssen. „Holtens Gemengd Koor" en de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" geven vrijdag 1 maart (heden) om 8.00 uur een concert in de Ned. Herv. Kerk. O.a. zullen wor den uitgevoerd de dubbelkorige wer ken Pslalm 100 van Heinrich Schütz en „Zingt de heer een nieuw gezang". Er zal aan dit concert medewerking worden verleend door een blokfluiten semble van de Goorse Muziekschool. In café-restaurant „Hel Bonte Paard" in Dijkerhoek zal donderdag avond om 8.00 uur een Forumavond worden gehouden door afd. de Dijker hoek, Espelo en Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Uitgaande van d'e foto-hobby-klub „Profoto" Holten, wordt er met in gang van dinsdag een kursus geor ganiseerd voor amateur fotografen. De kursus zal o.a. de onderwerpen fo tografie, donkere kamertechniek en dia's behandelen en is erop gericht, dat zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen. De leiding van de ze uit acht lessen bestaande kur sus is in handen van de Holtense fotograaf J. ten Velde. Omschrijving Abonnementen volwassenen Kinderen Gezinsabonnemen: le volwassene 2e en volgende volwassene le kind 2e en volgende kinderen Dagkaarten volwassenen Dagkaarten kinderen Tienbadkaarten volwassenen Tienbadkaarten kinderen Groepskaarten (boven 20 personen) Toeschouwers Lesabonnementen Schoolzwemmen Tarief Voorgesteld Tarief Proc. seizoen bij aanbied, met - verho- 1973 brief goedk. ging Min. E. Z. f is— f 20.— f 20.— 11 f 12,— f 13,50 f 13,50 12%% f 18— f 20,— f 20.— 11 j f 12,— f 13,50 f 13,50 12%% f 4,25 f 5,— f 4,75 11%% j f 3,— f 3,50 f 3,35 11%% f 1,25 f 1,50 f 1.40 12 f 0,75 f 1,— f 0,85 13 j f 9,50 f 12,— f 10,50 10%% j f 6,— f 7,50 f 6,75 12%%- f 0,60 f 0,75 f 0,70 16%% f 1,25 f 1,50 f 1,40 12 f 12,— i' 15— f 13,50 12%% f 3,— f 3,75 f 3,35 11%% Vrijdag 1 maart 16,00 u. Vrouw.n-Wereidgebedsdag in gebouw „Irene" (zie bericht). 20 00 u. Concert door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" en „Holtens Gemengd Koor" in de Ned. Herv. kerk te Holten (zie bericht). 19.45 u. Jaarfeest CJV „De Bouwers" in „Trefpunt". Zaterdag 2 maart 20.00 u. Concert door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" en „Holtens Gemengd Koor" in de Ned. Herv. kerk te Goor. 19.30 u. Dropping MAC „De Holter berg''. Verzamelen bij café „De Bies- ter". Stationsstraat. Zondag 3 maart 14.00 u. Discobal in café „De Wippert" (zie adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancing „Boo- de" te Bathmen (zie adv.). Maandag 4 maart 19.45 u. Jaarvergadering afd. Holten Chr. Boeren en Tuindersbond in ge bouw „Rehoboth". 20.00 u. Algemene Ledenvergadering MAC „De Holterberg" in café „De Biester". 20.00 u. Jaarlijkse Ledenvergadering CHU in de hal van de School met de bijbel „De Schakel". 20.00 u. Algemene Ledenvergadering v.d. Veren, voor Openbaar Onderwijs in zaal „Vosman" (zie adv.). Dinsdag 5 maart 20.00 u. Bijeenkomst Herv. Vrouwen groep Dijkerhoek in „Bethanië". Donderdag 7 maart 20.00 u. Forumavond afd. Dijkerhoek, Espelo en Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in café ..Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. 20.00 u. Ledenvergadering afd. Hol len PvdA in hotel „Vosman". Vrydag 8 maart 20.00 u. Jaarvergadering „School met de Bijbel" in de hal van „De Scha kel". 20.00 u. Forumavond van de drie sa menwerkende Vakcentrales in hotel „Vosman" (zie bericht). Maandag 11 t.e.m. zaterdag 16 maart Collecte Nationaal Rheumafonds. 20.00 u. Jaarvergadering Bedrijfsver eniging „Holten-Dijkerhoek" in hotel „Holterman". 20.00 u. Ruilavond Holtense Postzegel club „HPC" in hotel „Vosman". Dinsdag 12 maart 20.00 u. Jaarvergadering afd. Holten Rode Kruis in hotel „Holterman". Woensdag. 13 maart 20.00 u. Modeshow van de afd. Dijker hoek van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen in café „Het Bonte Paard" door de fa. Wonnink voor le den en niet-leden, m.m.w. Gebr. Steu nenberg (Schoenen en tassen) en kap per Stegeman. Vrydag 15 maart 20.00 u. Feestelijke jaarvergadering Algemene Bond van Ambtenaren, afd. Holten in hotel „Vosman". De avond is bedoeld voor alle leden en hun echt genotes of verloofden. Maandag 18 maart 19,45 u. Bijeenkomst Plattelandsvrou wen Espelo. Lezing door de heer v.- d. Hengel over „Gelaatsprothese". Donderdag 21 maart 20.00 u. Vergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal „Amicitia". Demonstratie Moulinex. In de Alblass-erwaa'rd hebben vele vrijwilligers het plan in uitvoering gebracht de knotwilgen te gaan snoei en en zevoor afsterven te behoe den. De eigenaren konden dit niet meer doen omdat het te duur werd en teveel tijd vroeg. Door dit voorbeeld vroeg ik mij af: Is dit iets voor Holten. De stormram pen hebben de- bossen grondig aan getast. De bossen liggen vol met bo men en takken. De kosten van oprui ming zijn voor de eigenaren niet te betalen. Holten wil graag een paasvuur zo groot dat iedereen jaloers wordt. Kunnen wij dit nu niet gezamenlijk organiseren om elke zaterdagmorgen de bossen in te gaan om het hout te ruimen en met medewerking van vervoers dat op een centrale plaats verzamelen. Bosbrandgevaar wordt minderd en onze natuur gaat ermee vooruit. Ik twijfel er niet aan of de V.V.V. wil gaarne vrijwilligers noteren. C. G. Bal, Haarstraat 12 Holten. Woensdag trouwden in het ge meentehuis te Gorssel Jan Scholten en Ineke Jansen. Het bruidspaar werd geëscorteerd door een 7-tal motorrijders van de M.A.C. ,,De Holterberg", waarvan de bruidegom actief lid is. Het jonge paar heeft zich in de Verzetstraat ..geïnstalleerd".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1