V oorlich li n gsdag over rundvee- en varkenshouderij Zondagsdiensten Kerkdiensten Raadsvergadering Dick Müller staakt met wedstrijdsp Vakmanschap is belangrijk en zal blijven altijd Problemen in en om de landbouw Open Deur- Samenkomst Officiële publikatie VRIJSTELLING voorschriften bestemmingsplan t.b.v. bouw ener 3-klassige lagere school in „De Kol" UITLOTING OBLIGATIELENING Lectuurkastjes Rode Kruis ONZE AGENDA DOOR HOND AANGEVALLEN Gevonden - Verloren POLITIEKE DISCUSSIE-AVOND LEZING OVER GELAATS PROTHESE Ds. Addink afwezig Rurgerlijke Stand Feestavond Motorclub Holterberg DRIE GOEDE OPLOSSINGEN Meer dan 15 wagens CARNAVALS OPTOCHT Vrijdag 15 februari 1974 UAITEIIC UIEI1UICDI1H nULIEIlJ NIEUWJDlJtlJ "iiim HI Hi HHH Hl HHÜ Hi HI 1H HH Hl IHHH Hv HE WUBn&Sm H medewerker J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483 - 2699 Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f3.75 p. kwart., f7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad foene De burgemeester van Holten maakt bekend, dat van de zijde van het bestuur van de vereniging tot stich ting en instandhouding van een school met de Bijbel te Holten het verzoek is ingekomen om vergun ning tot het (doen) bouwen van een 3-k]assige lagere school op een per ceel, gesitueerd in de hoek die ge vormd- wordt door de Hof fesstraat en de Lageweg. Het bouwplan is echter in strijd met het voor dat perceel geldende bestem mingsplan. Aangezien het bouwplan echter wel in overeenstemming is met de in voor bereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan Holten bestaat het voornemen met toepassing van arti kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldende be stemmingsplan. Rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen percelen worden in de gelegenheid gesteld gedurende 14 da gen, te rekenen met ingang van 18 februari 1974, schriftelijk bezwaren in te dienen bij burgemeester en wethou ders tegen toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning ten behoeve van het onderha vige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende bovengenoemde term van 14 dagen op de gemeente-secreta rie. afdeling Algemene Zaken, voor eenieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, Holten, 15 februari 1974. W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op 19 februari 1974 te 14.01) u. te houden openbare vergadering van hun college zullen worden uitge loot 7 obligaties van de per 1 maart 1957 gesloten obligatielening groot f 140.000. Holten, 12 februari 1974. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbai'g, secretaris. Het bestuur van de plaatselijke af deling van het Rode Kruis heeft op verschillende plaatsen in het dorp lektuurkastjes geplaatst waarin tijd schriften en damesbladen gedepo neerd kunnen worden. Deze plaatsen zijn: 1- Op de Kol bij de telefooncel-brie venbus hoek Kolweg-Pannenbakkers- straat. 2. In de Haar bij de telefooncel-brie venbus in de Churchillstraat. 3. In de Doprsstraat naast het ge meentehuis. Damesbladen (Margriet, Prinses, Li- belle, enz.) mogen niet ouder zijn dan 5 maanden. Oudere exemplaren zijn onbruikbaar. Weekbladen zoals Revue Panorame, Accent mogen een jaar oud zijn en maandblad ,,Het Beste" (in pocketvorm) mag zelfs 10 jaar oud zijn. Ook boeken zijn zeer wel kom. De ingezamelde lectuur gaat via het Hoofdbureau van het Ned. Rode Kruis naar verpleeginrichtingen voor chronisch zieken en naar chronisch zieken die thuis verpleegd worden. Vrijdag 15 februari 20.00 u. Carnaval „Klup 53" in Dij. kerhoek. J 20.30 u. Platenveiling in „de Schure" Zondag 17 februari 14.00 u. Carnaval-Discobal in café „De Wippert" (zie adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancing „Boo- de te Bathmen (zie adv.). Maandag 18 februari 20.00 u. Vergadering „Maiskem-Hol- ten m hotel „Holterman" 19.45 u. Bijeenkomst Plattelandsvrou wen Espelo m „Trefpunt". De heer Wakkerman uit Zwolle zal spreken over „Onze waterhuishouding Dinsdag 19 februari 16.00-22.00 u. Introduktie Computer Diagnose bij ROBA-Rijssen (zie be richt en adv.). 19.45 u. Bijeenkomst Hervormde Vrou wengroep Dijkerhoek in „Bethanië". Vrijdag 22 februari 19.45 u. Vergadering A.R. Kiesvere niging m gebouw „Rehoboth" 19-45 u. Jaarfeest CJV Dijkerhoek in gebouw „Bethanië". Zaterdag 23 februari bericht) Gr°te Carnavalsoptocht (zie 20.00 u. Groot gecostumeerd Carna valsfeest „De Fienpreuvers" in zaal „Amicita". Maandag 25 febr. tot maandag 4 maart 5 EKlvV* J H A BrUins afweziê (zie Maandag 25 februari 20.00 u. Jaarvergadering Speeltuin vereniging „De Kol" in hotel „Vos man". 19.30 u. Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize (zie agenda) Donderdag 28 februari 19.45 u. Jaarfeest CJV „De Bou wers" in „Trefpunt". Vrijdag 1 maart 19.45 u. Jaarfeest CJV „De Bouwers" m „Trefpunt". 20.00 u. Vrouwen-Wereldgebedsdag m gebouw „Irene". Vrydag 1 maart: 20.00 u.: Concert door de Chr. Gem Zangvereniging „Soli Deo Gloria" en Holtens Gemengd Koor" in de Ned Herv. kerk te Holten. Zaterdag 2 maart: 20.00 u.: Concert door de Chr. Gem Zangvereniging „Soli Deo Gloria" en „Holtens Gemengd Koor" in de Ned IJerv. kerk te Goor. Maandag 4 maart 19 45 u. Jaarvergadering afd. Holten Chr. Boeren en Tuindersbond in ge bouw „Rehoboth". Voor de in zaal „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek door de Vereni gingen voor Bedrijfsvoorlichting te Holten, Bathmen en Diepen veen in samenwerkng met de Varkenshouderijkernen Holten en Bathmen-Colmschate georganiseerde „Voorlichtingsdag" bestond een flinke belangstelling, een feit waarover de heer A. v.d. Brink te Dijkerhoek in een kort openingswoord zijn voldoening uitsprak. Er waren voor deze bijeenkomst drie sprekers uitgenodigd waarvan als eerste ir. G. Brilman, consulent voor de Rundveehouderij te Hengelo sprak over het onderwerp „Ontwikkelingsmogelijkheden in de rundveehouderij". Voor de woensdagmorgen in zaal „Vosman" gehouden vergadering voor leden van de Overijsselse Landbouw Maatschappij „O.L.M." in de kring Deventer bestond een flinke belangstelling. De voorzitter van het Provinciaal Bestuur de heer D. J. Jonkhans te Hardenberg besprak tal van aktuele landbouwproblemen, tei'wijl door ir. E. Bouma, secr. O.L.M. een groot aantal schriftelijke vragen werd beantwoord die door de verschillende afdelingen waren in gezonden. We komen op deze bijeen komst in ons blad van de volgende week uitvoerig terug. Gevonden: Rode port. Verloren: wollen handschoen; houtjes touwtjes jas; onder gebit.; kentekenbewijs; tmxine hex'enportemonnaie met in houd. NED. HERV. KERK: 9 en 10.30 u. ds. C. C. Addink, Viring Heilig Avon maal, 10 u. Jongerendienst in „Ire ne". 19.15 u. Open-Deur samen komst. Spr. Brigadier Mast van het Leger des Heils m.m.v. Muziek- en Zangbi-igade. Oppasdienst mevr. Lug- tigheid, Janny Loman en Willy Steu nenberg. GEREF. KERK: 9.30 en 3 u. ds, R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de ene collecte voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerk bouw". R.K. KERK: 9.30 u. Heilige Mis in gebouw „Irene" (Boschkampstx-aat). DIJKERHOEK: 10 u. ds. P. Lugtig- heid. Viering Heilig Avondmaal. OKKENBROEK: 10 u. ds. M. de Heer. NIEUW HEETEN R.K. KERK: Zaterdagavond 7.00 u., zondagmorgen 9 en 10 u. De gemeenteraad komt maandag, 25 februai'i, des avonds 7.30 uur in openbare vergadering ten gemeente huize bijeen voor de behandeling van de volgende agenda: 1. Notulen van de vergadering van 29 januari 1974. 2.' a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot de verkoop van een bouwterrein in het viïlaterrein Look aan: a. de heer II. van der Tuuk te Hellendoorn; b. de heer H. van Veen te De venter; c. de heer B. J. Heddendorp te Deventei'. 4. Voorstel tot het verhogen van hu ren van gemeentewonlngen per 1 april 1974. 5. Voorstel tot het wijzigen van de vex-örö'ening geldelijke steun door stroming en de verordening-gel delijke steun krotontruiming. 6. Voox-stel tot het verlenen van on- Op initiatief van de V.V.D., afdeling Holten, kwamen maandag 11 febx-uari j.l. vertegenwoordigers v. oBeren- partij, Partij v.d. Arbeid. P.P.R. en V.V.D. bijeen. In principe wei-d be sloten een gezamenlijke openbare po litieke discussie-avond te organiseren, ter vooi-bereiding van de vex-kiezingen voor de Provinciale Staten op 21 maart a.s. om 20.00 uur in d'e gro te zaal van hotel Vosman. De A.R. eir C.H. hebben hun medewerking ook toegezegd. Iedex-e politieke gxoepe- ï'ing zal op deze avond 'n gelijkwaar dige inbreng hebben. Nadere aankon-I diging zal nog volgen. derhandse opdracht aan B.V. Aannemings- en Wegenbouwbe drijf v.h. J. Krekel en Zn., alhier voor de aanleg van wegen in het villaterrein Look, fase II. 7. Voorstel tot het vaststellen van een voorschot op de exploitatie vergoeding t.b.v. de bijzondere kleuterschool voor het jaar 1974. 8. Behandeling van de gemeente- en bedrijfsbegrotingen voor het jaar 1974 (algemene beschouwingen). In de bijeenkomst van de Hervorm de Vrouwengroep Dijkerhoek hield de heer B.' H. v.d. Hengel, plastisch chi rurg uit Okkenbroek een lezing over „Gelaatsprothese". De heer v.d. Hengel, die met zijn vrouw werkzaam twas in de ontwikkelingslanden, vertelde op boeiende wijze over zijn werk in „Huize Okkenbroek". De mensen die komen met een ge schonden gelaat (als gevolg van een ongeval of ziekte een oor, een oog of een deel van de neus kwijt raakten) worden een paar dagen be handeld en gaan dan als blijden en gelukkige mensen huiswaarts. De heer v.d. Hengel, die ook uit het buitenland mensen krijgt voor behan deling liet aan de mand van enkele protheses zien hoe moeilijk 't toepas sen van plastische Chirurgie is. Het gaat hiex-bij in de eex-ste plaats om de mens zelf die door deze behande ling weer een heel ander mens wordt. Er werden naar aanleiding van de causerie enkele vragen gesteld. De Presidente mevrouw Schellevis sprak een woox-d van dank tot de heer van de Hengel voor zijn boeiende en leer zame lezing. voor overmechanisatic en stelde dat in veie gevallen de loonwerker goed koper is. Een goede loonwerkerstand is zeer belangrijk voor de boeren. Ontwikkelings mogelijkheden in de varkenshouderij Ir. H. J. Vleeming, consulent voor de varkenshouderij hield in de mid dagbijeenkomst een lezing over de varkenshouderij, in deze streek een belangrijke bron van inkomsten. Sinds 1960 is er een flinke uitbreiding van de varkensstapel geweest omdat er bij de consument behoefte was aan varkensvlees. In 1960 leverde ons land 8.3 procent van het varkensvlees in de EEG en in 1972 was dit 11.4 pi'ocent. Plm. 50 px-ocent van ons varkensvlees wordt geëxporteei'dEr is een afzetstructuur opgebouwd in eigen land en dat is zeer belangrijk voor een goede ontwikkeling in deze bedrijfstak. In 1973 waren er in Overijssel 102 varkens per bedrijf (in 1968 73 st.). De verwachting voor de naaste toe komst is dat in de tweede helft van 1974 vijf procent meer varkens afge leverd zullen worden binnen de EEG. Mogelijk met een lichte prijsdaling maar dit blijft een vraagteken. Over ijssel is. wat de uitbreiding betreft de laatste jaren wat achter gebleven al hoewel de mogelijkheden wel aanwe zig waren. Specialisatie in de varkens meste- rlj zag spreker niet zo zitten in ver band met de zeer hoge investeringen. Bij het overwegen van uitbreiding zijn hoogst belangrijk: voldoende ei gen vermogen, vakmanschap, onder nemerschap en milieu omstandighe den. Bij het beantwoorden van de ver schillende vragen noemde Vleeming de kwaliteitsdaling een gevolg van onvoldoende prijsverschillen. Mevr. d. L. uit de Pastoriestraat wex-d woensdagmiddag op een wan deling over de Evertjesweg in de Beuseberg aangevallen door een klei ne hond en zo ernstig aan haar lin kerbeen gewond dat zij zich onder doktersbehandeling moest stellen. IXX In vex-band met de vergadering van de Generale Synode der Hervorm de kerk zal ds. C. C. Addink van maandag 18 februari tot en met woen dag 20 februari afwezig zijn. Zo nodig wende men zich tot ds. P. Lugtigheid. Geboren: Erik Jan zv F. J. Kramer en J. H. Stam. Lambertha Hendri- ka dv G. J. Ulfman en W. H. Brons voort. Renko Albert, zv H. J. Over- meen en H. J. J. Oosterveld. Overleden: H. A. Lubbersen-Kolk- man, 78 jr. G. A. M. Kemper-Bes- sembinder, 35 jr. A. Steenbakker Morilijon Loijsen-van Driel, oud 80 jr. (overl. te Deventer). Getrouwd: A. J. Beuwer, 21 jr., Holten en H. J. Ebrecht, 21 jr. Holten BEVOLKING. Ingekomen: D. J. Brummel van Epe. H. van 't Holt-Langius van Hattem. Mej. F. J. Kleij van Apel- dooi'n. T. C. Evei's en gez. van Zevenhuizen. Vertrokken: J. C. Wagena naar Naar- den. B. J. G. Bronsvoort naar Bor- culo. T. Kwast naar Leeuwarden. Mej. R. G. ter Haar, naar Rijs- sen. D. Witteveen en gez. naar De venter. Op de te Utrecht gehouden keuring werd de Arabische vol- bloedhengst Arix-Sahib(geb. 2 juni 1971) van de heer Jac. Borstlap te Holten goedgekeurd en geprimeerd-. De prachtige bruine hengst die ter dekking zal staan op het dekstation van de heer Brinkman te Twello werd in Utrecht voorgebracht door mevr. N. Brouwers-Vos man te Holten. Meer koeien per man en per hectare Er is vooral in de laatste jai-en een ontwikkeling naar meer koeien per man en per hectare, dit als gevolg van zowel economische als techni sche mogelijkheden. De techniek maakt het houden van grote veesta pels mogelijk, terwijl de economie en de omstandigheden dit groter aan tal min of meer eisen. Elke veran dering op dit gebied stelt veelal weer nieuwe eisen aan vakmanschap dat belangrijk is en altijd zal blijven. De nieuwe m e lk a pp a ratuu r is zeer prij zig en kost voor 40 melkkoeien wei nig minder dan voor 60 stuks. Naast vakmanschap speelt het. geld een hoogst belangrijke rol eni wat de financiën betreft zagen velen het niet zitten, reden waarom sinds 1969 reeds meer dan 2400 veehoudei's in Over ijssel besloten tot sanering. Men moet er rekening mee houden dat deze ontwikkeling doorzet, er is geen weg terug. Het aantal bedrijven met meer dan vijftig stuks vee is de laatste vier japr verviervoudigd en over een aan tal jaren zal deze lijn zich doorzet ten. Aan de hand van een overzicht van 223 deelboekhoudingen Rundvee-' houderij in het consulentschap Hen gelo toonde ir. Brilman aan dat. bij een zwaardere veebezetting per hec tare de saldo per koe wat afnemen maar de saldo per hectare belangrijk stijgen. Wat. de kwaliteit van het melkvee en de melk betreft staat Overijssel aan de top maar helaas kan dit niet ge zegd worden van de gemiddelde op brengst per koe die wat achter blijft bij andere gebieden. Ir. Brilman die in zijn heldere betoog veel ruimte had gelaten voor humor (De prijs van de melk wordt nu nog vastgesteld in Brussel, wie weet ge- beux-d dit nog es in Washington) schonk vei-der nog aandacht aan de mestveehouderij waarin een goede boterham te verdienen is mits men een minimum „omzet" haalt van 150 stiertjes per jaar. Wel is deze bedrijfstak prijsgevoeli- •ger en zijn daardoor de xisdco's gro ter. Naar aanleiding van gestelde vra gen gaf spreker toe dat het niogeljjk is dat ook reeds bij 35 a 40 koeien een goed inkomen gehaald kan wor den maar dan moet het „meezitten". De boer moet dan een stal met zeer goede koeien hebben die veel melk geven. Functioneel werken De heer J. Kruiskamp, specialist op het tei'rein van de mechanisatie in de landbouw sprak over het onder werp „Meer koeien vragen niet altijd meer werk". De kosten in de veehou derij bedragen momenteel f 19.000 per ax-beider per jaar. Bij 10-20 melk koeien bedragen deze kosten plm. 25 cent per kg. melk en bij 50 melkkoei en en moderne methoden maar plm. 9 cent per kg. Bij de melkerij blijkt dat een man met 2 apparaten plm. 20 koeien per uur kan melken, terwijl in een doox-loop melkstal een man met 8 app. plm. 50 koeien per uur kan melken. Gemiddeld vraagt het melken 50 a 60 procent van de tijd. met het voe ren is 20 procent gemoeid en de voe der-winning vraagt' plm. 20 a 30 pro cent. Zomex-s de koeien naai- buiten is wel de goedkoopste methode van voex-en maar zomerstalvoedei-xng (1 minuut ax-beid per koe per dag meer) kan vooral bij minder goede verka veling belangi'ijke voordelen opleve- De heer Kruiskamp waarschuwde Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. t.e.m. maan dagmorgen 8 u. J. F. Sijtsema, Pas- toriestraat 50, tel. 1870. Wijkverpleging Zuster M van de Zand. V inses Ix'e- nestraat 7. Markelo, tel. M5476-1285. Ambulancevervoer J. Aanstoot, tel. 1338, b.g.g. tel. 1320 (garage Müller). Tandartsen H. Hansman, Grote Maatweg 36 te rWierden. tel. 05496-1765. Spoed'geval- '1 a 67 u. namiddag. Maatschappelijk werk werkdag van 9—10 u. in het Kruisgebouw. Maandagavond 7—8 u. Dierenartsen Th. Oo> '•-nhntti D ^enplasstr. 5. tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 17 februari B. Groot Obbink, Kozakkenstraat 2, tel. 1526. Maandag 18 februari t.e.m. zon dag 24 februari H. W. Gnorman, Kol- weg 52. tie. 1513. Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 911 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 16 t.e.m. vrijdag 22 maart: EeJctra: II. Hulsman, Kol- weg 42. tel. 1498. Gas: TT. J. Kolk man, Diessenplasstraaf 32, tel. 2012.' Brandmelding Overdag '352 'Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). Gezinsverzorging Or werkdagen behalve zaterdag van f* u. bij mevr. C. Knijff-Dekker, 1438 b.g.g. tel. 1799 (mevr. J. iman-Aanstoot. Fysiotherapie U werkdagen, behalve dinsdagmid- •g en donderdagochten in 't Groene Gaardenstraat G. •aay, tel. 2299. Op de foto van links naar rechts: JAr f man, secreta ris, voorzitter Schooien, coureur Dick Müller en me vrouw Müller-Bekkernens. Slechts op drie van de honderden formulieren die bij het Rijwiel en bromfietscentrum Aanstoot werden ingeleverd was het juiste bouwjaar ingevuld van de oude fiets die in de etalage stond ter gelegenheid van de opening van het centrum op vrijdag 1 februari. De fiets was „gebouwd" in het jaar 1869. De schattingen liepen over het algemeen nog niet zo heel ver uiteen en zo waren er vele tientallen die als „bouwjaar" 1867 hadden ingevuld. De commandant van de rijkspolitie adjudant Meijer trok uit de drie juis te oplossingen die van de heer Bor- kent, Holterberg 12 en hij werd win naar van de prachtige kleuterfiets. Zondag 17 februari a.s. belegt de Open Deur-groep weer een samen komst in de Hervormde kerk te Hol ten. Het is de 3e bijeenkomst van een reeks van vier, die handelt 'over „de mens". In de eerste bijeenkomst van dit winterseizoen sprak ds. H. J. Stukker over „De mens aan het be gin van zijn bestaan". In de tweede bijeenkomst sprak pastoor Schievels over ,De mens op weg in zijn bestaan' Het onderwerp voor de komende bij eenkomst luidt: „De mens in zijn vol le bestaan". Spreker is de heer J. Mast uit Am sterdam. De heer Mast is brigadier bij het Leger des Heils. Derhalve iemand, die het volle bestaan kent. Medewerking wordt verleend door een muziekkorps van het Leger des Heils uit Zutphen o.l.v. Kapelmeester A. Ruysink. Ook zal een zangbrigade van het Leger des Heils meewerken, o.l.v. Zangbrigadeleióer J. D. Most, eveneens afkomstig uit Zutphen. De aanvangstijd is, zoals altijd, ge steld op 19.15 uur. Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid tot gemeenschappelijk zingen, tei'wijl odk de Zangbrigade van tevoren reeds hoopt te zingen. Er wordt geen entree geheven. Wel wordt aan de uitgang een collecte ge houden, die na aftrek van de ge maakte kosten, bestemd is voor het werk van het Leger des Heils. Elke bezoeker ontvangt bij 't binnen- men een volledig gestencild program ma, zodat alles gemakkelijk kan worden gevolgd. De Open Deur-groep, die beoogt con tacten te leggen en te onderhouden met rand- en buitenkerkelijken heeft met deze „Leger des Heils" avond zeker een goed initiatief genomen. De optocht start zaterdag 23 febru ari a.s. om 14.30 u. vanaf de Industrie- straat-hoek Waagweg. Alle deelne mers dienen om 13.45 uur hier aan wezig te zijn, waarbij Prins Berend Willem Dapper met een delegatie der Fienpreuvers de deelnemers zal be groeten. Tussen ongeveer 15.10 en 15.15 uur vindt ontvangst op het bor des van het gemeentehuis plaats. Hier zal de rede van de Prins der Fienpreuvers worden voorgelezen waarna de sleuteloverdracht plaats vindt. De optocht heeft als eindpunt „Kalfstermansweide". Hier worden aan alle kinderen die verkleed aan de optocht hebben deelgenomen een fris drank en snoepgoed aangeboden. Route der optocht: Start: Industriestraat-hoek Waagweg Kolweg, Kozakkenstraat, Waarden- borchstraat. Noordenbergstr., Oran jestraat, Rietmolenstraat, School straat. Larenseweg, Korte-Diessen- plasstraat, Dïessenplasstraat, Haar- straat, kruising Larenseweg naar Smidsbelt, Dorpsstraat. Ontvangst gemeentehuis ca. 15.15 u. Stations straat, Kalfstermansweide. Dick Müller, „Dick van Guus" een heel bekende figuur :n de wereld van de motorsport, heeft zaterdagavond tijdens de jaarlijkse feestavond van de Motor en Automobielclub „De Holterberg" afscheid genomen van de sport waarmee hij in 1947 be gon. Al heel gauw behaalde Dick in ter reinwedstrijden prachtige successen en in de jaren '50-'6Q werd hij ver schillende malen gekozen in het Zes daagse Team van de KNMV. Hij nam o.a. deel aan wedstrijden in Italië, Tsjecholowakije, Joegoslavië en Duitsland en meer dan eens behaal de hij in deze zware wedstrijden een gouden plak die met de vele andere prachtige prijzen een ere plaatsje kregen in de fraaie prijzenkast. Als blijk van herinnering reikte voorzit ter Schooien aan de scheidende cou reur een aansteker met inscriptie uit. Helemaal afscheid ij van de sport wordx het ook weer niet want Dick gaat zoon August begeleiden in de zijspancross. Müller jr. krijgt in Müller Sr. een man van het vak want ook als zijspancrosser heeft Dick reeds vele lauweren geoogst en August heeft als „bakkenist" al heel wat ervaring opgedaan. Tijdens de feestavond werden de Holterberg-teamcrossers August Mül ler, Cor Veldkamp, Henk van Heek, René Lammert'ink en Henk Lam- mertink gehuldigd en eveneens wer den W. Wevers, H. Bieleman, D. Müller en Dries Willems die in team verband startten in de Kampioens- betrou.wbaarheidrit KNMV in het zon netje gezet. De prachtige beker die beschikbaar was gesteld voor de beste prestatie in de oTiënteringsritten werd door voorzitter Derk Jan Schooien uitge reikt aan Henk Oolbekkink. Aan de dames Müller en Oolbekkink werden bloemen aangeboden. De Holtense gemeenschap begint geheel in de ban te geraken van de carnavalsoptocht. Op diverse plaatsen in ons dorp zijn vele buurtverenigin gen en andere groeperingen bezig met de voorbereidingen der optocht. In middels zijn reeds meer dan 15 wa gens opgegeven. Ook het aantal scho lieren die op originele wijze aan de optocht zullen deelnemen, zal nog groter zijn dan vorig jaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1