Plaatselijk parlement in het nieuwe voor het eerst bij een ^diensten Gekostumeerd voetbal, boerenkool-etentje Het verleden herleefde in de hal van de o.l. Dorpsschool Schenking van makelaarskantoor aanvaard Rijks- en Provinciale wegen worden gemeentewegen „School met de Bijhei" in het Kolcomplex Subsidie-aanvraag „Dekenaktie" Herv. Kerkeraad afgewezen. Kerkdiensten Burgerlijke Statd Verloren - Gevoiden VIERING EEUW GEREF. JEUGD VERENIGING AFGESLOTEN Actie Saliel-landen en dekenactie sluiten op 15 februari Bijna lionderdtje voor 't Groene Kruis Bejaardensoos START KREATIEVE RUIMTE Officiële publicatie VERPLAATSING BUREAU GE MEENTEWERKEN Forse stijging aantal inwoners ONZE AGENDA Vrijdag 1 februari 1974 26ste Jaargang No. 5 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 - 1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad WSBLAD Dinsdagavond (29 jan.) kwam de gemeenteraad, voor de eerste maal in 1974, in openbare vergadering bijeen. In zijn openingstoespraak wenste burgemeester W. E. Enk laar de raadsleden een goed en voorspoedig 1974 toe. ..Het zal een jaar worden, waarin sommigen zullen verdwijnen en anderen zullen blijven" aldus mr. Enklaar daarbij voor uitziende op de Gemeenteraadsverkiezingen welke op 29 mei a.s. zullen worden gehouden. Schenking Makelaarskantoor Vincent aanvaard n Zonder hoofdelijke stemming aan vaardde de raad de schenking van makelaarskantoor Vincent, t.g.v. het honderd jaar bestaan van dit kantoor. Deze schenking betreft de eigen domsoverdracht aan de gemeente van het hoekje grond, gelegen tus- sen het rijwielpad en de (nu nog) Rijksweg, nabij het spoorwegviaduct. I „Al jaren lag dit hoekje grond er al- lerbelabberts bij en wij vei'heugen ons zeer over deze schenking. De dienst Gemeentewerken zal hier zeker een fraai plantsoentje van weten te maken", aldus mr. Enklaar. De heer Westerik (CH) voegde hieraan toe: i ,,Ook wij zijn blij met deze schen- king. Ik hoop dat Gemeentewerken dit stukje zo mooi maakt dat ook de andere kant zal worden' opgeknapt". Overname Larenseweg I Vervolgens gaf de raad haar goed keuring aan het voorstel van B. en W. tot overname, beheer en onder houd van de Larenseweg, vanaf de j kruidenierswinkel van Wde. Baltus, I hierop eerst een nieuwe slijtlaag aan brengt en de brug over de Schipbeek e nieuw verfje voorziet. I Voor overname onderhoud en beheer ontvangt de Gemeente, na genoem- de voorwaarden, een bedrag van f 224.662.— welke bedrag zal worden I gereserveerd. Uit de renteopbrengst I zal getracht worden het verdere on- I derhoud te bekostigen. Graag zag de I heer Bosschers (CH) de voorwaarden nog uitgebreid met het aanbrengen j van openbare verlichtingspunten bij j op- en afritten, omdat sommige plaat- sen levensgevaarlijk zijn. Mr. Enklaar j bracht hiertegen in dat dit onmogelijk is, omdat het aanbrengen van openba re verlichting een taak is van de ge meente, waarop de heer Bosschers weer de vraag stelde dat hiervoor eerst een bespreking nodig was in de commissie Gemeentwerken. Derhal ve werd dit onderwerp naar die com missie verwezen. Ook het voorstel tot overneming door de Gemeente van dc Rijkstraverse door het dorp werd zonder hoofdelijke stemming goedge keurd. Wijziging standaardleveringscontract aardgas Over het voorstel tol wijziging vai het standaard-leveringscontract, aard gas kon de raad haar goedkeuring niet onthouden, omdat de Minister van Economische Zaken zijn goedkeu ring hieraan reeds had gegeven. In ons blad van vorige week heb ben we reeds uitvoerig melding ge maakt omtrent de inhoud van deze wijzigingen, zodat we onze lezers voor nadere informatie hierover graag naar dit blad verwijzen. Nieuwe School met de Bijbel op de Kol In de vergadering van 12 november 1973 heeft de Raad reeds besloten me dewerking te verlenen aan het Be stuur tot Stichtingen Instandhouding van een School met de Bijbel, voor het bouwen van een zes-klassige bijzonde re lagere school aan de Hoffesstraat in het Kolcomplex. Daar genoemd schoolbestuur thans de beschikking heeft over een urgentieverklaring voor de bouw van. een school met drie lokalen, stelden B. en W. de Raad voor om het daarvoor benodigde kre diet beschikbaar te stellen. De bouw kosten, inclusief de grond en BTW zijn geraamd op f 48.909.Voor de inrichtingskosten zal in een later stadium een voorstel tot ki'edietverle- ning aan de Raad worden voorgelegd. .„Wij hopen nog één keer bij u te mo- van komen voor uitbreiding van de ze school met één klas. Een verzoek daartoe is bij de Minister in behan- Hervormde kerk: 9.00 en 10.30 u. hulpprediker A. Schellevis. Extra col lecte „Werelddiaconaat". 10.00 u. Jongerendienst in „Irene" Oppas dienst mevr. Meilink, mevr. Louws en Alie Markvoort. Gercf. k rk: 9.30 en 3.00 u. ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de ene collecte voor het Werelddiaco- naat. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". Tijdens d'e dienst van 9.30 u. Kinderoppas in ge bouw „Rehoboth". R.K. kerk: 9.30 u. Heilige Mis in ge bouw „Irene" (Boschkampsstraat). DIJKERHOEK: 10.00 u. ds. C. C. Ad- dink, Bediening Heilige Doop. Extra collecte: Werelddiaconaat. OKKENBROEK: 10.00 u. ds. M, de Heer. Uitgangscollecte „Werelddiaco naat". NIEUW HEETEN: R.K. kei'k, zater dagavond 7.00 u., zondagmorgen 9 en 10 u. deling", zo vulde mr. Enklaar hier mondeling npg aan toe. Gezien het op 12 november 1973 reeds genomen besluit werd de kre dietverlening zonder hoofdelijke stemming verleend. Dekenaktie Herv. Kerkeraad Na het afwerken van vorengenoem de „hamerstukken" kwam het voor stel van B. en W. tot afwijzing van 'n verzoek van de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente, tot het verlenen van een bijdrage aan de dekenak tie van de Dr. Eduardo Mondlane Stichting aan de orde, hetwelk in de Raad aanleiding gaf tot een nogal fel en emotioneel debat. Teneinde onze lezers het geheel duidelijk voor ogen te stellen, komt het ons, als redaktie, gewenst voor, de zaken waarom het hier gaat voor af op een rijtje te zetten. In juni 1973 werd van genoemde kerkeraad een verzoek ontvangen om een subsidie te willen verlenen voor het omstreeks die periode gé- houden „Zuidelijk Afrika-congres", hetgeen toen door de Raad werd af gewezen, omdat zij hierin geen over heidstaak aanwezig zag. In november 1973 heeft de zoge naamde Mondlane Stichting zich tot alle kerken in Nederland gewend met het verzoek om sleuri voor een door haar .georganiseerde dekenaktie ten behoeve van bevrijdingsbewegingen in Angola, Mozambique en Guinee- Bissau. Aan deze oproep heeft de Hervormde Gemeente te Holten ge hoor gegeven en heeft daartoe, naast een oproep aan de eigen gemeentele den (blijkbaar in een besloten Kerke- raadsvergadering) bovendien beslo ten om een verzoek om bijdrage hier in te richten aan de Gemeenteraad van Holten. Op 29 december 1973 ontving de Raad een brief van mej. A. P. Reith te Holten, waarin zij om infor matie vroeg betreffende de besluit vorming in de Raad over genoemde dekenaktie. In dit schrijven stelde mej. Reith dat tenminste drie raads leden tevens zitting hadden in ge noemde Kerkeraad, waar het voor stel om, óók bij de Raad aan te klop pen voor een bijdrage, met algeme ne stemmen zou zijn aanvaard. Aangezien dit schrijven nogal per soonlijk gesteld was, waaruit verder bleek, dat zij op de hoogte bleek te zijn van in een besloten Kerkeraads- vergadering genomen besluit en ver- Artsen Vanaf vrijdagmiddag 5 uur t.e.m. maandagmorgen 8 u. J. H. A. Bruins, Molenbelterweg 15, tel. 1280. Wijkverpleging Zuster P. i'. v.d. Zwaag, Groene Markoio tel. 05476-1285. Ambulancevervoer 1338, b.g.g. tel. 1320 J. Aanstoot. (Garage Mü' Tandartsen J. v.d. Enk. Burg. v.d. Bergplein 33, Wierden. tel. 05496-1634 Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 9-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker tel. 1438, b.g.g. tel.1799 (mevr. J. Beldman-Aanstoot). Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend' in het Groe ne kruisgebouw. G. J. Kraay, telef. 2299. Maatschappelijk Werk Elke werkdag van 9-10 u. in het Groene Kruisgebouw. Maandagavond van 7-8 u. Dierenartsen A. Th. Oos'enbruinplasstraat 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 3 februari A. Groen, Kozakkenstraat tel. 1230. Maandag 4 febr. t.e.m. zondag 10 febr. C. Meindertsma, Bergmanstraat 12, tel. 2190. Aangite gestorven die ren op zaterdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 2 t.e.m. vrijdag 8 fe- t. J. Wassink, Lageweg bruari ELECTRA: 9, tel. 2789. GAS: W. C. v.d boersstraat 2, tel. Weerthof, 1793. Brandmelding OVERDAG tel. 1352 (Politiebureau), 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna pen). B.G.G. tel. 1325 (G. W. Ter Harmsel). der de verantwoordelijkheden van de Gemeenteraadsleden, die tevens ook Kerkeraadsleden waren, op één lijn stelde, alsmede het feit dat deze brief door de Raad, samen met het verzoek van de Herv. Gemeente als één stuk werd behandeld, was hier mee alleen al voldoende stof voor een zeer heftig debat. Het préadvies van B. en W. hierin was duidelijk. „Het is hoogst onge bruikelijk dat subsidieverzoeken die men zelf ontvangt worden doorge speeld aan anderen". Derhalve namen B. en W. een af wijzend standpunt in, en gaf de Raad in overweging om de Kerkeraad te verzoeken zich in de toekomst van soortgelijke verzoeken als de onder havige te willen onthouden. Debat Het CH fraktielid Westerik verklaar de namens zijn fraktie afwijzend te staan tegenover het verzoek van de Herv. Gemeente. Ten aanzien van de brief van mej. Reith verklaarde hij „De informatie aan mej. Reith gege ven, komt geheel voor rekening van hen die dit haar, vanuit een besloten Kerkeraadsvergadering hebben gege ven. Van de inhoud van deze brief wil ik alleen nog dit zeggen, dat de verantwoordelijkheden van een Ge meenteraadslid volkomen anders lig gen dan van 'n Kerkeraadslid". Wet houder Rietberg vulde hierop aan: „Ik betreur dit schrijven. De brief heeft mij onaangenaam getroffen. De diskretie is iru die Kerkeraadsverga dering niet in acht genomen. Tevens worden in dit schrijven de verantwoor delijkheden vereenzelvigd". Namens de fraktie van de ARP ver klaarde de heer Wiggers het met het pre-advies van B. en W. volledig eens te zijn. Men zou terreinen en ta ken gaan verwarren als het advies anders had geluid en de consequen ties uit het oog verliezen. De taak van de raad is om de ge meentelijke financiële .middelen te besteden voor de gemeente. Er berei ken de kerkeraden veel verzoeken om steun aan dergelijke acties en wanneer een kerkeraad meent dan een speci fieke actie als deze de belangstelling verdient van heel de gemeente dan kan dat een goede zaak ja zelfs de plicht zijn om in breder verband op te wekken tot steun om de nood geza menlijk te lenigen. Maar dat dient dan te geschieden langs de daar voor geëigende wegen, bijvoorbeeld door een huis-aan-huis-actie, waarbij de kerken samenwerken. Dat door dit verzoek de goede ver standhouding en samenwerking op ver schillend terrein tussen kerkeraad en gmeentebestuur dreigen te verslech teren, wordt door de AR-fractie zeer betreurd. Sprekend namens de fraktie van de Partij van de Arbeid, vond de heer Kaan dat de kerk volkomen het recht heeft om verzoeken aan de raad in te dienen. „Als het een gewone burger zou heb ben gedaan hadden we dit heel nor maal gevonden. Nu het een kerk doet acht U dit onjuist" zo riep hij uit. Bovendien maakte hij bezwaar tegen de redaktie van het pre-advies van B. en W. en legde er de nadruk op dat van doorgeven van deze aktie hier geen sprake was, zoals in dat advies (naar zijn oordeel) werd ge suggereerd. „De kerkeraad heeft zelf weï degèlijk aktie ondernomen", al dus de heer Kaan, «ie vervolgens bezwaar maakte tegen de slotalinea van dat schrijven, waarin de Raad wordt voorgesteld de Kerkeraad te adviseren zich in de toekomst van het indienen van verzoeken als de onderhavige te willen onthouden. De heer Rietberg (CH) onderschrijft dat de suggestie van „doorgeven" in derdaad in het pre-advies aanwezig is maar niet zo is bedoeld. 'Sprekend over de „Mondlane Stich ting" zegt hij: „De Stichting bestaat uit mensen uit de politieke wereld die precies weten wat ze kunnen en waar ze het geld vandaan kunnen halen. Daarom schreven ze ook de kerken aan en niet de gemeenten. Nu komt het via een achterdeur nog op de politieke tafel. Als raadslid kunnen we de belangen van Stichtin gen als deze vaak niet overzien, ir tegenstelling tot de minister, dl daarom wel subsidies toekent". Ook hij stond afwijzend tegenover h<t verzoek. De heer Nijkamp (AR) merkt ve- volgens op dat het effect van de a> tie veel groter zou zijn geweest wal- neer de Herv. Kerkeraad, samn met andere kerken een huis huisaktie zou hebben gehouden, war- op de heer Kaan interumpect: „Waar zijn we nu eigenlijk mee 5e- zig, met de te volgen werkwijze 'an de „Mondlane Stichting" of methet verzoek? Men heeft nu eenmaal liet gewerkt zoals door de heer Njjkmp wordt gewenst". De heer Westerik (CH) vindt da het hele ontwikkelingswerk een stuf be wustwording tot naastenliefde be treft. dat allereerst door de krlcen dient te worden aangezet. „Mt het indienen van dit verzoek heef men Ingekomen: W. Bakker en gz. van Voorst. J. Luesink en gr., van Zwijndrecht. E. A. J. E. Dostvo- gel en gez. van Veendam. Verloren: regenbroek, zwrte da mesfiets merk Junkers, uiaatdem- per van een bromfiets. Gevonden: bankbiljet, tuin ge vlekte hond met pluimstaat, bruine hond met lange staart, zvxrte her dershond, Ford autosleutel in etui, zilveren armband „Marti". het oog gehad op het resultaat niet op het doel" was zijn mening. De heer Kaan verwondert zich over deze uitspraak en vindt dat het wel degelijk mede een taak van de overheid is die bewustwording gang te brengen. Daarom meent hij zich achter het verzoek te moeten op stellen. Mr. Enklaar verklaarde dat het allerminst de bedoeling was ge weest om in het pre-advies te sugge reren dat hier van doorspelen van een verzoek sprake zou zijn. „In het dagblad Tubantia heb ik hierover gelezen en ik acht deze uit leg een zwakheid van de opponent. Het vervelende van de zaak vind ik dat de Kerkeraad hier regelmatig op tafel komt. We hebben altijd een goe de verstandhouding nagestreefd, droeve oogst van deze avond is dat we wéér over de Kerkraad praten en dat past ons wederzijds niet", aldus mr. Enklaar. Op voorstel van de heer Rietberg (C.H.) wordt de discussie tenslotte besloten en tot stemming over ge gaan. Met alleen de fraktie van de Partij van de Arbeid als voorstemmers wordt het voorstel van de heer Kaan, om wel een bijdrage te geven, ver worpen. Vervolgens wordt het voorstel van B. en W„ betreffende het namens de Raad aan de Hervormde Kerkeraad te verzenden advies, om zich in de toekomst van het doen van verzoe ken als de onderhavige te willen ■onthouden, aangenomen met als te genstemmers de fraktie van de Par tij van de Arbeid. Na afloop van de stemming ver zuchtte een duidelijk opgeluchte bur gemeester Enklaar „Ik ben blij dat we na deze besprekingen weer in een wat rustiger vaarwater terecht ko men". Hierna begint Mr. Enklaar aan de beantwoording van schriftelijk in gediende vragen. Huisnummering Via een schriftelijke vraag ver zocht de heer Nijkamp om inlichtin gen betreffende de stand van zaken bij de invoering van een nieuwe huis nummering in de „Look", speciaal ten noorden van de spoorlijn en in de omgeving van het villaterrein. Het College geeft ten antwoord dat deze onbevredigende situatie, tot nu toen niet kon worden opgelost wegens uitvoering van ruilverkavelingswerk zaamheden, waardoor wijzigingen zijn ontstaan in het wegenverloop. „We zijn voornemens dit vrij om vangrijke werk in 1974 voor te be reiden opdat volgend jaar de gewij zigde nummering, zo mogelijk kan worden ingevoerd"., aldus B. en W. in hun antwoord,. Tunnel Aaltinksweg Vervolgens vraagt de heer Nij kamp bij het z.g. „kleine viaduct" in de Aaltinksweg verkeersborden te plaatsen, die aangeven van welke kant men daar voorrang heeft, dat de tunnel te nauw is voor het passeren van twee auto's. B. en W. beamen het door de heer Nijkamp gestelde. „Maar aangezien deze doorgang bui'en de bebouwde kom gelegen is, ligt de beslissings bevoegdheid terzake bij Gedeputeerde Staten. Een verzoek om vaststel ling van die maatregel zal aan Ge deputeerde Staten worden gericht", aldus het College. Spraakonderwijs De heer Westerik vraagt om welke redenen het College terug komt op het Eaadsbesluit, om kosten van spraakonderwijs voor rekening van de Gemeente te laten komen en wil verder weten om welke reden het College in de vacature, die per 1 mei ontstaat, niet wil voorzien. Hij meent dit te hebben geproefd uit brieven die terzake door B. en W. aan de be- trtffende ouders zijn verzonden. .Vis antwoord deelt het College m;e, de ouders vroegtijdig over het ortstaan van deze vacature te hebben w.llen inlichten, omdat, wegens een eiorm tekort aan logopedisten, niet tf verwachten is dat tijdig in de va cature kan worden voorzien. „Ge zicht wordt om hierin, in Gewestelijk Terband, te voorzien. Tot zolang Op het sportveld hij de Scholengemeenschap in De Haar bestond zaterdagmiddag grote belangstel ling voor een gekostumeerde voetbalwedstrijd tussen een eftal (meisjes en jongens) uit de jubile rende GJV en oud-leden. Het gehele gebeuren had met voetbal niet zo heel veel te maken, maar als kijkspel (en daar ging het om), was het een aardig evenement. De senioren, met enkele kerkraads leden in hun elftal, wonnen met 2-1. Het waren de laatste evenementen tijdens een feestweek, waar op de organisatoren (de Jeugdcentrale met een tiental jongelui uit de GJV) en de velen, die aan ver schillende wedstrijden, puzzeltochten, droppings etc. deelnamen, met voldoening mogen terugzien. Voor de SAHEL-landen, de door hon ger getroffen gebieden in Afrika, kwam, vooral dankzij de Kerstcollec te van de Diakonie totnogtoe onge veer f 4000,binnen. Tot op 15 fe bruari a.s. kunnen giften voor deze actie gestort worden op giro 875587 van de Rabobank te Holten, ten gunste van „Werelddiaconaat", met vermelding „Hongerlanden Afri ka". Voor de Dekenactie voor de bevrijde gebieden van Angola en Mozambique is tot nu toe ongeveer f 800,bin nengekomen. Ook voor deze actie kunnen tot op 15 februari giften ge stort worden op giro 875587 van de Rabobank te Holten, ten gunste van „Werelddiaconaat" met vermelding „Dekenactie". moeten wij hen, die dit betreffen, ver wijzen naar particulier gevestigde spraakleraren. Mocht die thans ge troffen maatregel, om financiële of andere redenen tot gevolg hebben dat spraakonderwijs achterwege blijft, zijn wij gaarne bereid om verzoeken om financiële bijdragen hierin in welwillende overweging te nemen, voor zover de ziekenfondsen hierin niet voorzien. Om in de acute be hoefte te voorzien zullen wij met de thans in dienst zijnde mej. Vorstman spreken over de mogelijkheid om, na haar pensionering, deze lessen te willen voortzetten tot een nieuwe kracht kan worden aangetrokken," aldus B. en W. Uit dit antwoordt leidt de heer Wes terik af dat daarin meer mogelijk heden zijn geopend dan in de brie ven is gesteld. Na beantwoording van deze vragen wordt de vergadering besloten. Voor de Algemene Beschouwingen op de nieuwe begroting wordt de vol gende vergadering vastgesteld op 25 en 27 februari a.s. Nadat de penningmeester van het onlangs opgeheven veefonds „Holten" financieel alles was geregeld en met iedereen was afgerekend, resteerde er nog een bedrag van f 95.50. Op de vraag „Wat doen we er mee?" kwam prompt het voorstel om het bedrag te schenken aan „Het Groe ne Kruis". Een prachtig gebaar zo aan het eind van de rit waarvoor het bestuur van „Het Groene Kruis" hartelijk dank zegt. De Holtense bejaardensocieteit houdt dinsdag 5 februari in gebouw „Irene" haar maandelijkse bijeen komst. Vanaf half drie is er weer gelegen heid voor spel. een gezellig praatje en het kopje koffie zal niet ontbre ken. Het belooft weer een gezellige middag te worden! Vrijdagavond 1 februari (heden) zal er weer een nieuwe werkgroep in Schure" gaan draaien, nl. de werk groep „Kreativiteit". Deze werkgroep zal eens in de veertien dagen als er geen film wordt vertoond op vrij dagavond een kreatieve avond ver zorgen. Waarschijnlijk zal het geheel onder leiding komen te staan van de heer Portier uit Deventer. De eerste avond zal starten met een oriënterend gesprek over de moge lijkheden van de kreatieve ruimte van de Stichting en als er tijd over blijft kan men natuurlijk alvast be ginnen met een werkstuk. Iedereen is welkom. De deelname is geheel gratis. Alleen voor de verwerkte ma terialen moet een kleine vergoeding worden gegeven. Drie avonden genoot het publiek van de film over Holten-1963. Telkens was het aantal beschikbaar gestelde kaarten uitverkocht. Aanvankelijk gold dit niet voor de laatste avond, doch zaterdagmiddag moesten er al belangstellenden worden teleur ge steld, die voor maandagavond nog graag een kaart hadden willen kopen. Van verschillende zijdtn werd verno men, dat sommigen graag een vier de vertoning willen bijwonen. De Dorpsschool zal die gelegenheid nog maals geven en wel op dinsdagavond, 5 februari, weer van 20.00-21.35 uur in de hal. Kaarten verkrijgbaar op maandagmiddag van 15.30-16.00 uur in het schoolgebouw. Zie ook de ad vertentie elders in dit blad. Personen, die reeds in het bezit waren van een entreebewijs, doch dit om de een of andere reden niet hebben benut wor den zonder meer toegelaten op ver- De hal van de Dorpsschool was voor de derde maal met be langstellenden gevuld die de film over Holten 1963 kwamen zien en volop genoten. toon van bedoelde kaart op 5 februa ri. Verscheidene aanwezigen herken den zichzelf of anderen op het witte doek en genoten daar zichtbaar van. Om het herkennen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, werd de film langzaam gedraaid. Vooral wanneer er schoolkinderen voor de lens kwamen, kregen de kijkers veel tijd. De hal was goed verwarmd en de stemming was gezellig. Op maan dag 18 februari draait de film over Holten-1963, op verzoek van de Buurt vereniging te Dijkerhoek, in het Bon te Paard. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat het BU REAU VAX GEMEENTEWERKEN zal worden VERPLAATST van Oran jestraat 40 naar DORPSSTRAAT 24b (boven De Spar-supermarkt). In verband hiermede is het kantoor van gemeentewerken op 5 februari a.s. gesloten. Ingaande 6 februari a.s. zal het bu- rau van gemeentewerken uitsluitend dagelijks op de werkdagen van 9.00- 12.00 uur voor het publiek geopend zijn. Het telefoonnummer 1471 blijft ge handhaafd. Holten, 1 februari 1974. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. Aantal inwoners per 1 januari 1973 8111 (4113 m. en 3998 vr.). Geboren: 73 m. en 66 vr. Totaal 139. Overleden: 31 m. en 29 vr. Totaal 60. Geboorte overschot totaal 79 (43 m. en 37 vr.). Vestiging totaal 853 (401 m. en 451 vr.). Vertrek totaal 252 (129 m. en 123 vr.). Aantal inwoners per 31 december 1973 4427 m. en 4363 vrouwen, totaal 8790. Alzo een toename van de be volking met 600 inwoners. Er werden in het afgelopen jaar 67 huwelijken voltrokken en er werden twee echtscheidingen uitgesproken. Vrijdag 1 februari: 3.00 uur: Opening Bar-dancing „De Waag" (zie adv.). 19.45 uur: Feestavond van de afd. Holten van de Bestuurdersbond NVV in „Amicitia". Opvoering van het blijspel „Madam de boerin" door „O.C.H.". Zondag 3 februari: 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-Dancing „Boode" te Bathmen. 20.00 uur: Londense folksinger Dave Travis in „De Schure". Maandag 4 februari: 20.00 uur: Bijeenkomst nieuwe Haar- van de Koningin Wilhelminastraat bewoners woonachtig ten zuiden in de aula van de Scholengemeen schap. Dinsdag 5 februari: 14.30 uur: Bijeenkomst Bejaarden societeit in gebouw „Irene". 19.45 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw „Bethanie". Spr. de heer B. N. v.d. Hengel. 20.00 uur: Vertoning film „Holten 1963" in hal van de Dorpsschool (zie ber. en adv.). Donderdag 7 februari: Voorlichtingsdag over rundvee, en varkenshouderij in zaal „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek. Vrijdag 8 februari: 19.30 uur: Feestavond van de S.V. „Holten" in „Amicitia" met op voering van „Madam de boerin" door „O.C.H.". Maandag 11 februari: 20.00 uur: Bijeenkomst Plattelands vrouwen Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". De heer Wisselink te Bathmen zal spreken over zijn werk in dc- Tweede Kamer. Verto ning van dia's. 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.C." in restaurant „Vosman". Dinsdag 12 februari: 20.00 uur: Ledenvergadering Ond. Paardenverzekering in café. Jan sen. Woensdag 13 februari: 20.00 uur: Vergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal „Vosman". Boekbespreking. Maandag 18 februari: 20.00 uur: Vergadering „Maiskern"- Holten" in hotel „Holterman". 19.45 uur: Bijeenkomst Plattelands vrouwen Espelo in het „Trefpunt". De heer Wakkerman uit Zwolle zal spreken over „Onze waterhuishou ding".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1