„HAAR"-BEWONERS BIJ B W OP DE KOFFIE Honderd jaar gereformeerd jeugdwerk Alle boerderijtjes Zondagsdiensten 1 Raads- Onze Agenda: Aan onze abonnees Uit de Raadsstukken ai' Verloren - Gevonden Fina-benzine- verkooppunt Bijzondere school Officiële publikatie MARKT TE HOLTEN Burgerlijke Stand HOLTENS NIEUWSBLAD Vdvertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f 3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 25 januari 1974 26ste Jaargang No. 4 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 - 1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05433 - 2699 Maandagavond 21 januari heeft Holtens gemeentebestuur een kennismakingsbijeenkomst belegd voor de bewoners van de nieuwbouwwijk ,,de Haar" (benoorden de Kon. Wilhelminastraat) welke bijeenkomst plaats vond in de hal van de Scholengemeenschap. Op deze vergadering waarvoor van de zijde der bewoners een zeer grote be langstelling bestond, waren bijna alle Holtense raadsleden als „waarnemers" aanwezig. Welkom Burgemeester Enklaar sprak een welkomstwoord, hij zei o.a.: - „We hebben gemeend er goed aan te. doen vanavond voor een deel van de 1 Haar een verzamelen te blazen, ten einde eens oog in oog te staan met hen d'ie sedert enige tijd nieuwe bur gers van Holten zijn, maar ook om van u te vernemen hoe Holten bij u over komt en verder kennis te nemen van Uw wensen en opmerkingen, doch bovenal om u te zeggen dat u ons welkome burgers zijt, temidden van 'n plattelandsgemeenschap waar u (voor het merendeel van buiten komend) een plaats hebt moeten vin- den. Te samen zullen we, elkaar nemen zoals we zijn, bereid moeten zijn naar elkaar toe te groeien teneinde een hechte dorpsgemeenschap te kunnen vormen. Dat wij de laatste jaren aan zovelen buiten Holten, huisvesting hebben i kunnen bieden, is te danken aan de slepende grenswijzigingskwestie De- venter-Diepenveen. Wegens gebrek aan bouwgrond te Deventer werd, ook op onze gemeente een beroep ge daan, huisvestingsmogelijkheden te scheppen voor hen die deze aldaar niet konden vinden. Hierdoor is de woonwijk de „Haar" in record tijd uit de grond gekomen. Van Gemeen tewerken en GEB hebben we zeer veel moeten vragen om u tijdig van licht en vuur te voorzien, terwijl aan de verdere stoffering van de „Haar" bepaald nog geen einde is gekomen, zoals de groenvoorziening en de aan leg van speelplaatsen voor de jeugd, waarvoor wij nog enig geduld en be grip van u vragen". Vragen Na zijn warm onthaalde welkomst woorden beantwoordde mr. Enklaar de vele, deels tevoren ingediende schriftelijke vragen die door de al daar reeds opgerichte buurtvereni gingen waren ingezameld. Tuinaanleg De tuinaanleg, met name in de nadastraat bleek bij de bewoners de toets der kritiek niet te kunnen door staan. Vrijwel algemeen werd de klacht gehoord1 van te hoog opgroei ende wilde rozen nabij de bejaarden- woningen, het in de Canadastraat uit sluitend aangebrachte struikgewas, hetgeen men voor een deel graag zag vervangen door gazons, waardoor de huisvrouwen beter in staat gesteld worden de ramen te zemen etc. Verkeersborden Uit acsthetisch oogpunt b'ek^n di verse bewoners de vele in de starten aangebrachte verkeersborden als hin derlijk te ervaren en werd verzocht deze deels weg te nemen en de rest Artsen Van vrijdagmiddag 5 uur tot en met maandagmorgen 8 u. J. F. Sijtse- ma, Pastoriestraat 50, tel. 1870. Wijkverpleging Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1, Hol ten, tel. 05483-2356. Ambulancevervoer Garage Müller, tel. 1320, b.g.g. J. Aanstoot, tel. 1338. Tandartsen E. A, Witkop. Wierdensestraat, Rijs- sen, tel. 05480-2260. Voor spoedgeval len: 67 u. nam. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 9—10 uur bij mevr. C. Knijff-Dc-k- ker, tel. 1438. b.g.g. tel. 1799 (mevr. J. Beldman-Aanstoot) Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe ne Krui'sgebouw, G J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Elke werkdag van 910 u. in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat. Maandagavond 78 u Dierenartsen W. C. W. Wamelink, Churchillstraat 107, tel. 2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 27 januari H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Maandag 28 januari t.e.m. zondag 3 februari A. Groen, Kozakkenstraat 15, tel. 1230. Aangifte gestorven die ren op zaterdag van 911 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 26 januari te m vrij dag 1 februari: Elektra: H. Dam- Wichers, Industriestraat 10, tel. 1217. Gas: H. J. Kolman, Diessenplasstr. 32, tel. 2012. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), •s Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen) fc.g.g. tel. 1325 (G W ter Harmsel) te vervangen door borden van kiel- ner formaat. Honden Ook in de „Haar" plegen de hon den blijkbaar op de meest vreemde plaatsen hun behoefte te doen, en het verzoek van een bewoner, om het binnen de bebouwde kom van Holten te verbieden om honden anders dan aangelijnd, te laten loslopen, werd met een spontaan applaus begroet. Mr. Enklaar deelde hieromtrent mee dat een voorstel hiertoe aan de raad' reeds in overweging is genomen, als mede een voorstel tot verhoging van de hondenbelasting. Bij de behande ling van de begroting (februari a.s.) komt deze vorm van milieu-veront reiniging aan de orde Industrieterrein Gevraagd naar de gemeentelijke plannen betreffende het industrieter rein, gelegen tussen de woonwijk en de spoorlijn Holten-Deventer. ant woordde mr. Enklaar, dat hierover nog niets valt te voorspellen. „Het gemeentebestuur zal bij vestigings- aanvragen uiterst kritisch zijn met betrekking tot lawaai- en stankover last". Laat men zich hieromtrent geen zorgen maken. Holten leent zich niet voor industrievestiging maar men moet wel een terrein achter de hand hebben voor een paar kleine in dustrieën. Reconstructie Aaltinksweg Ten aanzien van gestelde vragen betreffende de Aaltinksweg merkt mr. Enklaar op, dat, wegens het hoge verkeersaanbod van de „Haar", aan verbreding tot 6 meter en verflau wing van de daarin aanwezige boch ten, niet zal zijn te ontkomen, hoe •landelijk het aanzien van deze weg thans ook is. „Het krediet hiertoe is reeds verleend en de aanbesteding zal wellicht spoedig volgen, al doen zich nog wat moeilijkheden voor t.a.v. de grondverwerving". Het zal iedereen deugd doen dat de oude eiken aan deze weg zullen blijven staan. Indoor recreatie Voor het organiseren van o.a. ge zellige buurtavonden en verder als vergaderruimte bleek behoefte te be staan aan een daarvoor geschikt ge bouwtje in de „Haar". Hiertoe gaf mr. Enklaar, met name de buurtver enigingen, de raad contact op te ne men met de Stichting Sociaal en Kul- tureel werk te Holten tot wiens com petentie deze aangelegenheid behoort. Hij voegde hieraan toe dat, met na me aan het thans nog bewoonde boerderijtje, aan de Kon. Wilhelmi nastraat, in deze richting reeds is gedacht. Of men alle vier boerde rijtjes in de nieuwbouwwijk kan handhaven moet nader worden beke ken. Peuterspeelzaal Uit de vergadering werd vervol gens de behoefte aan de tot stand- koming van een peuterspeelzaal naar voren gebracht. Teneinde de behoefte hieraan te ken nen verzocht mr. Enklaar de buurt verenigingen, onder d'e bewoners ter zake een peiling te houden. Wandelpad en trottoir Hef tegelpad langs do be.;; :.an- woningen, richting VVV kantoor bleken, met name door de jeugd, als rijwielpad gebruikt te worden, waar voor wandelende bejaarden hinder en gevaar opleverde. Mr. Enklaar zegde graag toe te zul len bevorderen dat aldaar een bord nr. 61 (uitsluitend voor voetgangers) zal worden geplaatst. Vervolgens werd verzocht om voor het bejaardencentrum een trottoir aan te leggen omdat men ter plekke uit de auto stappend, in een modde rige berm belandt. Mr. Enklaar merkt hierover op dat dit een zaak is voor het bestuur van het bejaardencentrum dat zelf dient te zorgen voor voldoende parkeerge legenheid op haar terrein. Ook het aanbrengen van huisnummers aan de appartementen van de bejaardenflat is een zaak van genoemd bestuur. Buslijn „Eerst na reconstruktie van de Aaltinksweg is de OAD direktie be reid te overwegen om de buslijn De- venter-Holten-Rijssen via de „Haar" te leiden", aldus het antwoord van mr. Enklaar op een terzake gestelde vraag. De OAD directie zal t.z.t. als de hele „Haar" (ook wat de wegen betreft „af" is) alles nog es nader in studie nemen. Stankoverlast De rioolpunten nabij de Canaca- straat, maar ook het waterzuiverings station, veroorzaken stankoverlast. „Bij het gereed komen van het wa terzuiveringsstation aan de Schipbeek zal dit probleem worden opgelost. Intussen zal worden bezien wat hier aan kan worden gedaan". Mogelijk wordt over niet al te lange tijd be gonnen met het bouwen van een gro te nieuwe waterzuiveringsinstallatie achter in de Beuseberg op de grens van Holten en MarlcëJo. Parkeerplaatsen De toegang tot de p.. p.aatsen blijken te nauw en van i; scherpe straathoeken voorzien, hetgeen ver nielend werkt op de autobanden. Mr. Enklaar zegde graag toe te wil len bezien wat hieraan no® wor den verbeterd. Klachten Ook waren er nog enkele klachten (van meei" technische aard) over de woningen en de overlast van vocht in de schuurtjes. De huizen met de schuurtjes ziin ech ter eigendom van de Woningbouw vereniging „Onze Woning" en daar zal men aan de bel moeten trekken. De klachten die tijdens deze bijeen komst werden geuit zullen door B. en W. aan „Onze Woning" worden doorgespeeld. Dierenparkje en vijver Zeer ambitieus, zo bleek uit een aantal tekeningen (plattegronden) en een uitvoerige en duidelijke uiteen zetting door de directeur van gemeen tewerken de heer T. Prak, is bet plan t.a.v,. .het braakliggende terrein te genover het Bejaardencentrum „Dies- senplas". Hier zal een flink plantsoen wor den aangelegd met „wandel- kijk en speelgroen". Er komt een aantal banken o.a. rond een vijver (met eendjes en zwanen!) en er zal naar gestreefd worden het oude boerderij tje (v.h. bewoon.'.- door de familie Deijk) te handhaven. Dit boerderij tje zou dan tevens kunnen dienen als nachtverblijf voor enkele herten en dwerggeiten. Het boerderijtje moet grondig wor den opgeknapt en dit gaat vele dui zenden guldens kosten. De gemeente zii verder nog me het probleem van het verzorgen van de levende have maar mogelijk dat hiervoor een op lossing kan worden gevonden in sa menwerking met de bejaarden uit de bejaar.d'enwoningen en de bevolking van het Bejaardencentrum. Ook heb ben de beide buurtverenigingen in „De Haar" hun medewerking reeds toegezegd. Slotwoord burgemeester Het was reeds bij elven toen bur gemeester Enklaar een slotwoord sprak. Hij dankte allen die belang stelling toonden voor deze contact avond waarop tal van vragen aan de orde kwamen die soms aanleiding gaven voor een pittige discussie. Een avond waarop de bewoners hun hart konden luchten, konden meepraten, hun wensen op tafel konden leggen. Een avond waarop het gemeentebe stuur nogal wat huiswerk heeft mee gekregen dat voor de volgende bij eenkomst op maandag 4 februari met de andere Haarbewoners niet af zal zijn. Verloren: herenhorloge, merk Pris ma of Remova; bankbiljet van 10 gulden; damesbril donker montuur, in een geel-groen etui; groene school tas met boeken van de lagere school; bruine dames glacés, iets gevoerd; sleutelbos. Gevonden: bruine dames glacés; ladder met 52 treden. NED. IIERV. KERK: 9.00 en 10.30 u. ds. C. C. Addink. Bediening Heili ge Doop Extra collecte Plaatselijk jeugdwerk Oppasdienst: mevr. van Iperen, Gerda Hols en Mineke Wol- ters. 10 u. Jongerendienst in „Irene' GEREF. KERK: 9.30 en 3.00 u. ds. H. van Twillert In beide diensten is de ene collecte voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". u. Heilige Mis in Het was op donderdag 20 november 1973 honderd jaar ge leden dat de Ger. Jongelingenver. „Prediker 12 la" (Ge denk dan uw Schepper in uw Jongelingsjaren) werd op gericht. Het was op een donderdagavond om zeven uur ten huize van H. Zwiers waar enkele jongemannen bij een kwamen. Hier kreeg de gedachte samen in vereni gingsverband de bijbel te onderzoeken, vaste vorm. en die zelfde avond nog. werd een jongelingsvereniging opge richt. R.K. KERK: 9 3i gebouw „Irene". DIJKERHOEK: 10 u. ds. P.Lugli' heid. Gezinsdienst. Extra collecte: Bouwfonds „Bethanie". OKKENBROEK: 10 u. ds. M. de Heer. Bediening Heilige Doop. Uit gangscollecte voor de kerkvoogdij. NIEUW HEETEN R.K. Kerk: Za terdagavond 7.00 u., zondagmorgen 9 en 10 u. Blijkens de notulen werd deze eer ste vergadering geopend met gebed door ds. Brilman na het zingen van psalm 119 vers 3 („Och schonkt Gij mij de hulp van uwen geest") en dit psalmvers was ook het openingslied van de herdenkingsdienst die zondag morgen in de Gereformeerde kerk van Holten bij gelegenheid van het eeuwfeest van het Geref. .jeugdwerk werd gehouden. GEDENKEN Ds, R. A. Hoogkamp had als tekst voor zijn gedachtenispreek gekozen de naam der vereniging (Pred. 12:1a) die ook op vaandel van de honderdja rige staat, een vaandel dat werd aan geboden bij het 75-jarig bestaan. Dc mannen en vrouwen van toen heb ben ook hun gebreken gehad, maar er zat pit in, taaie vastberadenheid uiterlijk harde boerenkoppen, maar met in hun hart een ruime plaats voor Jezus Christus en Zijn konink rijk. Als het daarom ging waren zjj onverzettelijk als de Holterberg en tevens bereid tot het brengen van of fers waaraan wij niet kunnen tippen. Het woord van dr. Abraham Kuyper dat Jezus Christus koning moet zijn op alle terreinen van het leven was voor hen niet een leuze alleen, maar het vulde hun hart en hoofd. Zij leefden dicht bij de bijbel en be leefden het in dc kerk en vele or ganisaties op het gebied van onder wijs, staat en maatschappij. Zij deden het toch maar pn wij pro fiteren er nu nog van. Tegenwoordig is het bij velen de hoogste wijsheid om daar nu de schouders voor op te halen. Men noemt dit uit de tijd en bekrom pen, al dat gepraat over beginselen voor heel het leven is maar onzin, daar kom je nu niet meer mee klaar. Zo vervlakt en verweert veel, en als we niet oppassen gaat straks de bij bel ook nog de mist in. Het is daar om goed dat we op deze zondag de week beginnen met gedenken, het gedenken van de grondslag waarop honderd jaar geleden het jeugdwerk gebouwd werd „Gedenk dan uw Schep per in uw jongelingsjaren". Daarom jonge mensen, blijf in de lijn van dat gedenken en leef daarom als de voor ouders bij de bijbel en laat dat het jeugdwerk van nu en in de toekomst ook stempelen. In hun tijd hebben de voorouders moeten optornen tegen de geest van hun tijd, God geve dat jul lie dit willen doen in het geloof tegen de geest en de moeiten van jullie tijd. De strijd is altijd moeilijk ge weest en zal altijd moeilijk blijven, maar al gaan de golven van het we reldleven ook hol en hoog, en al zwee- pen de stormen der wereldmachten ons voort, in het schip met de kruis- vlag is 's Vaders zoon aan boord en daarom het veilig strand voor t oog. De liturgie in deze dienst werd ver zorgd door ds. H. van Twillert te Holten. Medewerking werd verleend door de onlangs opgerichte zanggroep o.l.v. de heer J. H. van Engbrink. Wim Jansen, orgel en Joop Heu- sinkveld (drums). In de jeugddienst die 's avonds werd gehouden hield ds. D. H. Borgers van Er bestond voor de feestelijke herdenking van 't 100-jarig be staan van het Geref. Jeugdwerk in Holten, donderdagavond in gebouw .Rehoboth" grote be langstelling. Op de foto van links naar rechts GJV-voorzit ter Gerard Beldman en de oud leden HLandeweerd en W. Beldman. Den Ham een toespraak over het onderwerp „Een blik vooruit". Ds. Borgers zei o.m. niet te twij felen aan de toekomst van het j.ugd- werk alhoewel het steeds moeilijker zal worden. Ook in ons land neemt de onkerkelijkheid snel toe, men ver vreemd, raakt los van de kerk en bedankt als lid. Het gevolg hiervan is dat de jeugd zich steeds minder beschermd weet omdat de groep die om hen heenstaat steeds kleiner wordt. Toch moet dit voor de jeugd geen reden zijn tot het terugtrekken in een soort ghetto, in een afgesloten ruimte van waaruit men het bekijkt en afwacht. De jeugd moet tevens bedacht zijn op het grofe gevaar dat er schuilt in z.g. neutraliteit en or ganisaties die alles onder een noe mer onder willen brengen. Natuur lijk moet men bereid zijn»tot mede werking en 't streven naar meer sa menwerking en eenheid maar dit mag nooit gaan ten koste van ds waarheid, het onfeilbaar woord van God. Aan de jeugddienst werd op ham mondorgel medewerking verleend door Maarten de Groo* uit Deventer die niet alleen een rijk begaafd or ganist maar ook een goede zanger b'eek te zijn. Hu zong verschillende liederen in het genre van Jules de Cort won-bij hij zelf voor begeleiding zorgde. De jubileuminzameling in beide diensten was bestemd voor 't eigen jeugdwerk en bracht bijna f 1500 op. BETALING ABONNEMENTSGELD JAAR 1974 Wilt u het abonnementsgeld a f 15,— voldoen op postrekening van de Rabo-bank nr. 87 55 87. U kunt ook voldoen op onze rekening-courant bij deze bank nr. 32 85 01 476. Gaarne vermelden abonnement Holtens Nieuwsblad. Tevens kunt u contant betalen tijdens de uren van openstel ling van bovengenoemde bank. Na 15 februari 1974 doen wij u een nota toekomen, vermeerderd met f 1,administratie kosten. De abonnementsprijs is f 15,per jaar. DE ADMINISTRATIE Burgemeester en wethouders stel len de raad voor een schenking te aanvaarden van het Makelaarskan toor Vincent, dat op 13 december j.l. zijn 100-jang bestaan herdacht. Het heeft de gemeente aangeboden de aanleg van een plantsoen op de strook grond gelegen tussen de tun nel in de Rijksweg Deventer-Holten en de fiets- en voetgangerstunnel ter plaatse. Deze strook grond wordt bin nenkort aan de gemeente in eigen dom overgedragen in het kader van de overname van de eigendom, het beheer en het önderhoud van de Rijksweg rijkstraverse door het dorp. Het college schrijft het make laarskantoor Vincent bijzonder erken telijk te zijn voor deze schenking. Voorwaarde van de gemeente is, dat de keuze van de beplanting en de aanleg in overeenstemming met de zienswijze van het college plaats vindt. Het onderhoud is ten laste van de gemeente. Het college stelt verder voor de on dergrond van het Fina-benzinever- koop, Deventerweg 51, ter hoogte van 810 m2, van het rijk over te nemen voor de som van f 8.100,Dit be drag zal in mindering gebracht w den van de afkoopsom, welke het rijk zal betalen ten bedrage van f 238.765, voor de overname door de gemeen te van het eigendom, beheer en on derhoud van de hiervorengenoemde rijkstraverse door het dorp gelegen tussen km. 17.800 en 19.900. De ge meente zal dan ontvangen f 238.765,- minus f 8.100,f 230.665,-. In zijn vergadering van 12 novem ber 1973 heeft de raad besloten me dewerking te verlenen aan het Be stuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Holten tot het stich ten van een zesklassige bijzondere lagere school aan de Hoffestraat in het Kolcomplex. Het schoolbestuur heeft thans een urgentieverklaring voor 3 lokalen, zodat de bouw in twee fasen uitgevoerd zal moeten worden. Het heeft een raming van kosten in gediend voor een 3-klassige school, waarvan de bouwkosten (incl. BTW) geraamd worden op f 417.909,De De gemeenteraad komt dinsdag. 29 januari as. om 19.30 uur, ten ge meentehuize in openbare vergad.-ring bijeen ter behandeling van de volgen de AGENDA 1) Notulen van de vergaderingen van 10 december en 27 decem ber 1973. 2( a) Ingekomen stukken, b) Mededelingen. 3) Voorstel tot het aanvaarden van een schenking van het makelaars kantoor Vincent, alhier. 4) Voorstel tot het wijzigen van de gasleverin<povereenkomst met de N.V. Nederlandse Gasunie. 5) Voorstel tot het overnemen van het. beheer en onderhoud van de Rijkstraverse door het dorp. 6) Voorstel tot het overnemen van het beheer en onderhoud van de oude provinciale weg naar Laren (Gelderland). 7) Voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van de bouw van een bijzondere basisschool op de Kol. 8) Voorstel tot het afwijzen van een verzoek van de Kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeen te alhier, tot het verlenen een bijdrage aan de dekenaktie van de Dr. Mondlane Stichting. 9) Voorstel tot het wijzigen van de gemeente- en bedrijfsbegrotingen voor 1973: Kredieten voor aanleg speelweide in „de Haar", uitbrei dingen gas en electriciteitsbedrijf, rijwielstalling bureau gemeente werken. 10) beantwoording van eventueel in gekomen schriftelijke vragen. grondkosten bedragen 2700 m2 k f 30.is f 81.000.-. zodat B. en W. de raad een crediet vragen van f 498.909.—. Voor de inrichtingskos ten zuilen zij de raad t.z.t. nog een crediet vragen. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in 1974 gedurende de periode 1 maar', tot en met de le vrijdag in november in de gemeente Holten (Dorpskern) een SEIZOEN - WARENMARKT zal worden gehouden. De markt zal zijn elke vrijdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Gegadigden dienen zich schriftelijk aan te melden bij het gemeentebe stuur van Holten. Voorts dient te worden vermeld: a. Branche (duidelijk omschreven); b. Verlangde aantal meters; c. Nummer inschrijving Kamer van Koophandel en nummer inschrij ving Centraal Registratiekan toor Detailhandel en Ambacht. HOLTEN, 15 januari 1974. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBERG, secretaris. Geboren: Erik Herman z.v. B. van Beek en G. Klein Teeselink. Ma- riska d.v. J. W. Rensen en J A. Paalman. Johanna Diana d.v J. Aanstoot en D Voortman. Overleden: W. Verveda-Stam, 84 jr. (overled. te Deventer). Gehuwd: H. J, Weernink, 22 jr., Ruurlo en J. Lammers 19 jr., Holten. BEVOLKING Ingekomen: Mej. H. E. Wissink van Doetinchem. J. Paalman van Bor ne. Mevr. W. I.. Koning-van Dijk van Amsterdam R. H. Kuiper en gez. van Schoonhoven. Vertrokken: J. Weernïnk-Lammers naar Ruurlo.. J. Klein Nagelvoort naar Enschede. R. van Lindenberg naar Ommen. J. P. Tant en gez. naar Hengelo. C. Septer en gez. naar Culemborg Zondag 27 januari 19.30 uur: Dansen in Bar-Dancing „Boode" te Bathmen (zie advert.). Maandag 28 januari 20.00 uur: Vertoning film „Holten in 1963" in de hal van de DorpsschooL Donderdag 31 januari 19.45 uur: Jaarvergadering afd. Hol ten Chr. Plattelandsvrouwen Bond in gebouw „Rehoboth". Zaterdag 2 februari 19.45 uur: Feestavond van de afde_ ling Holten van de Bestuurdersbond NW in Amicitia met opvoering door O.C.H. van „Madam de Boerin". Maandag 4 februari 20.00 uur: Bijeenkomst nieuwe be woners van „De Haar" woonachtig ten zuiden van de Koningin Wilhel- minalaan in de aula van de Scho lengemeenschap. Dinsdag 5 februari 14.30 uur: Bijeenkomst Bejaarden sociëteit in gebouw „Irene". Dinsdag 29 tm. donderdag 31 jan. Gebr. Schuppert B.V. gesloten (zie advertentie). Donderdag 7 februari Voorlichtingsdag over rundvee- en varkenshouderij in café.restaurant „Hei Bonte Paard" in Dijkerhoek. Vrijdag 8 februari 19.30 uur: Feestavond van de S.V. „Holten" in Amicitia met opvoe ring door O.C.H. van „Madam de Boerin". Maandag 11 februari 20,00 uur- Bijeenkomst Plattelands vrouwen Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". De heer H. Wisse- link te Bathmen zal spreken over zijn werk in de Tweede Kamer. Ver toning van dia's. Maandag 18 februari 19.45 uur: Bijeenkomst Plattelands vrouwen Espelo in het ..Trefpunt". De heer Wakkerman uit Zwolle zal spreken over „Onze waterhuishou ding".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1