DE ZEE GEEFT VEEL TERUG Seizoensinvloeden vergroten de werkloosheid gewest Deventer Magsdiensten 0 kerkdiensten Zondagsschool- nieuws De film van H#lteii-iD63 Schoolvoorstelling door „FORUM" BEIJERS' ADVERTENTIEBUREAU Afscheid van mevrouw Kolkman -W illems Landbouw Grote jaarlijkse collecte Intern. Hulpverlening 21 januari - 2 februari SCHOLIEREN GAAN GRAAG NAAR DE BIBLIOTHEEK Iwmm - N Verloren - Gevonden Burgerlijke Stand zet voorlopig zijn werkzaamheden nog voort en houdt zich voor Uw opdrachten gaarne aanbevolen. Help, tezamen met uw nieuwsblad. het Rode Kruis helpen Boeken geven een schat aan informatie ONZE AGENDA HOLTENS NIEUWSBLAD •dvertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f 3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op g iro 875587. Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 18 januari 1974 26ste jaargang No. 3 Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad"' te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 -1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D- J- M ondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483 - 2699 -In de aula van de Scholenge- -meenschap te Holten gaf een kleine groep van het operage zelschap Forum uit Enschede een voorstelling voor de 2e klassers- Er werden fragmen ten gebracht uit de musical Anatevkavan Jerry Bock en de opera's „Het Medium" van Menotti en „Die Kluge" van Carl Orffalle drie hedendaag se componisten. Op de foto een scene uit „Ana tevka" waarbij tijdens de maal tijd vader Tevka een hartig woordje spreekt met zijn vijf dochters, waarvan een wil bre ken met de oude jood,se traditie om uitgehuwd te wórden- Links op de foto: Inge Popelier (Holten), Joke Wansink (Lo- chem), Geke Brinkman (Bath- men) en bij moeder Golde op de bank Helma van Kuilenburg (Bathmen) en Bertha Jansen (Holten). De vijf „dtochters" van Tevka en Golde zijn 2e klassers van de Mavo. De toename van de geregistreer de arbeidsreserve aan mannen_ 627 naar 667, heeft in het gewest Deven ter. blijkens het overzicht van het Gewestelijke Arbeidsbureau over december, vrijwel geheel plaats ge vonden in de seïzoengevoelige be- dryfsklassen als bouw, landbouw metaal. De daling van de openstaan de vraag komt eveneens voor reke ning van het seizoen. Van de vloed van de energiecrisis is dan ook nauwelijks iets merkbaar. Vei'- geleken met de overeenkomstige pe riode van het vorige jaar is de te verwachten seizoenwerkloosheid min der sterk toegenomen. Zowel de ge registreerde arbeidsreserve als de openstaande vraag beweegt zich op een gunstiger niveau dan vorig jaar. In de werkloosheid van vrouwen is weinig verandering gekomen. De Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. t.e.m. maandagmorgen 8 u. W. R. van Couwelaar, Holterenkstraat 18, telef. 2750. Wijkverpleging Zuster W. Slomp-v.d. Stouw, Marke- lo, tel. 05476-1241. Ambulancevervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g. J. Aanstoot tel. 1338. Tandartsen L. G. Dekker, Marcus Samuelstraat S, Enter, tel. 05478-653 Voor spoed gevallen 67 u. namiddag. Gezinsvrzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 9-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438. B.g.g. tel. 1799 (mevr. J. Beldman-Aans-toot). Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdag middag en donderdagochtend, in het Groene Kruisgebouw. Gaardenstraat _G. J. Kraay, tel. 2299 Maatschappelijk Weük Elke werkdag van 910 u. in het Groene Kruisgebouw. Maandagavond Dierenartsen "W. C. W. Wamelink, Ghurchillstraat 107, tel. 2004. Wachtdienst Veekeuringsdienst •Tot en met zondag 20 januari C. Dijk stra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Maan dag 21 januari t.e.m. zondag 27 janu ari H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 911 u. aan het slacht huis, tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 19 t.e.m. vrijdag 25 ja nuari: Electra: H. I-Ieijink, Kolweg 44, tel. 2124. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 54 tel. i1945. Brandmelding ^Overdag: tel. 1352 (Politiebureau)." Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). openstaande vraag is gedaald met name in de handelssector (win kelpersoneel) waar een deel van de vraag was gericht op extra perso neel voor de feestdagen. In de bouw steeg de werkloosheid van 86 in no vember tot 117 ultimo december en daalde de vraag van 43 naar 9. In de metaal steeg het aantal werklozen van 57 naar 63 en daalde de vraag van 119 naar 110. De stijging van het aanbod bestaat uit enkele lassers en automonteurs. Het ontslag van de automonteurs staat niet direct in verband met de oliecrisis. Het was de werknemers reeds voor die tijd aangezegd in ver band met inkrimping van een bedrijf als gevolg van het wegvallen van een dealerschap. Het aantal werklozen verdeelt, over de gemeenten in het rayon Deven ter is als volgt, waarbij de meeste gemeenten 'n stijging te zien geven uitgezonderd Bathmen. Tussen haak jes de cijfers ver november- Bathmen 16 is 3.2 pet. (hetzelfde), Deventer 468 is 2.9 pet. (448 is 2.7 pet.),Diepenveen 28 is 1.5 pet. (26 is 1.4 pet.). Holten 44 is 4.4 pet. (40 is 4.0 pet.), Olst 35 is 1.8 pet. (32 is 1.7 pet.) en Raalte 76 is 2.6 pet. (65 is 2.2 pet.). NED. HERV. KERK: 9.00 en 10.30 u. (Gezinsdienst) ds. P. Lugtigheid. Extra collecte Inwendige Zending. Oppasdienst: mevr. "VViersma, Leni Schellevis èn. Mini Stegeman. GEREF. KEltK: 9.30 u. ds. R. A. Hoogkamp en ds. H. van Twillert. Herdenkingsdienst 100-jarig bestaan Geref. Jeugdwerk. Oppasdienst in gebouw „Rehoboth". 19.15 u. (Jeugd dienst ds. D. H. Borgers van Den Ham. In beide diensten is de ene collecte (Jubileumgeschenk) voor het eigen Jeugdwerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. KERK: 9.30 u. Heilige Mis. DIJKERHOEK: 10 u. Hulpprediker A. Schellevis. Extra collecte: Inwen dige Zending. OKKENBROEK: 10 u. ds. W. G. Beerthuis van Bathmen. NIEUW HEETEN R.K. KERK: Za terdagavond 700 u. Zondagmorgen 9 en 10 u. Verloren: linker handschoen (want) initialen GB; effen grijze fietstas, in houd enkele plastic zakken; arm bandje met zilveren plaatje; dames horloge met rood bandje; bankbiljet f 100.bankbiljet f 100.zilveren ketting met naamplaatje „Jan"; hon denketting met een leren rood hand vat. Gevonden: 1 paar suède heren handschoenen, gevoerd; doublé of gouden horloge, rond, met zwart bandje; kinderwant. lichtbruin, met bont; een fietstas met gymschoenen en gymbroek. Holten, 16 januari 1974. BURGERLIJKE STAND Geboren: Tjarko, zv J. W. Dene kamp en W. Barendse. Martine Bax-bara, dv J. T. Kuindcrsma en N. C. Beuse. Harriëtte Willemina Jo hanna, dv A. Arfman en S. Schalen. Jan Hendrik, zv W. M. Veneklaas Slots en G. W. Ruiterkamp. Ondertrouwd: A. J. Beuwer, 21 jr en H. J. Ebrecht, 20 jr. Overleden: J. Schippers, 13 dagen, overled. te Deventer. BEVOLKING Ingekomen: R. Sasker en echtgen. van Eindhoven. A. Roeten van IJsselstein. Mej. J. A. Kolkman van Zeist. G. H. Klein Wassink van Zelhem Vertrokken: D. J. Kievit en gez. naar Hellendoorn. M. C. Lam- merts van Bueren en gez. naar Gors- sel. Holterberg 13. Telefoon 05483 - 1234 De opzienbarende technische presta ties van onze tijd culminerend in ex pedities naar de maan, inschakeling van computers voor gecompliceerde berekeningen en als formidabel heugen, doen ons maar al te licht Zondag a.s. 20 januari wordt er een gezinsdienst gehouden in de Ned. Herv. Kerk, aanvang 10.30 u. Natuur lijk verwachten wij jullie dan met vader en moeder in de kerk. Kunnen vader en moeder niet mee en wil je zelf toch graag komen, zorg dan dat je om vijf voor half elf bij de dorpsschool bent, dan kun je met zondagsschoolleiding mee naar de kerk. Tot zondag dus allemaal. Mevr. C. H. v. Speren-Es&eboom. secr. Zondagsschool. Bij de kaartverkoop op dinsdag middag in de hal van de Dorpsschool bleek een behoorlijke belangstelling voor de film van Holten, 10 jaar ge leden opgenomen. Geen enkele voor stelling werd echter volgeboekt, zodat er nog gelegenheid blijft om op 22, 24 en 28 januari een vertoning bij te wonen. Sommige belangstellenden bleek de zaak te zijn ontgaan. Zo doende zal er zaterdagmiddag nog maals van half vier tot vier uur ie mand in de hal aanwezig zijn voor kaartverkoop. Wegens de heer sende griep in sommige klassen van de lagere scholen is een vier de of een vijfde van het. aantal leer lingen afwezig zal na de vertoning gelegenheid worden gegeven om kaarten, die wegens ziekte niet wer den benut, weer in te wisselen. Wij leven in een steeds kleiner wor dende wereld. Wij weten daardoor meer en beter dan ooit tevoren dat velen in deze wereld het slecht heb ben. Velen dreigen niet alleen tussen wal en'schip te raken, maar raken er ook echt tussen! Velen worden verdrukt. De stadions worden tegenwoordig niet alleen voor voetballen gebruikt. Men jaagt er gearresteerde mensen naar toe. die vragen om meer recht, om een klein beetje rechtvaardige verdeling van wat voorhanden is. Velen leven onder een maatschap pelijk minimum en hebben een zetje nodig. Ve'len hebben honger, gewoon hon ger, en leven in gebieden waar in grijpende veranderingen moeten wor den aagebracht. Heel veel kerken ook in de lan den waar de regering „neen" zegt te gen God willen echt functioneren. Zij willen het opgegane licht verder dragen en het verhaal van Jezus van Nazareth aan velen verder vertellen. Maar de predikanten zijn onderbe taald, dat hele kleine gestencilde blaadje, dat voor het contact moet zorgen, ontbreekt. En waarom geven wij nu? Vandaag plaatsen wij Rode Kruiswoordpuzzel nr. 5. Doe vooral mee. U maakt kans op het winnen van 'n fantastische prijs en helpt bovendien mee om gehandicapte medemensen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Gewoon omdat al deze dingen van uit het Evangelie niet mogen blijven bestaan. Wij willen kinderen van God zijn. Als kinderen van het licht zullen wij ons tegen de duisternis verzetten. Ook al weten wij dat er tot aan het eind duisternis zal zijn. Het kan best zijn dat de problemen van ons eigen bestaan in omvang toe nemen. Intussen hebben wij het op perbest. Wij behoren tot de volken en lan den, die veel kunnen doen in de we reld van honger, verdrukking, ziekte en onderontwikkeling. Geeft in dankbaarheid royaal in of ferzakje of op giro 875587 van de Ra bobank te Holten t.g.v. „Werelddia- naat". met vermelding „collecte In tern. Hulpverlening. Laat eik verdienend gezinslid bij dragen. over het hoofd zien dat onze voed- selproduktie in principe nog steeds vol gens het aloude patroon het beste verloopt. In zee volgt de produktit-: als vanouds hetzelfde patroon, waar bij dezelfde faktoren een overeen komstige rol spelen. Al miljoenen jaren voeren de re gens belangrijke stoffen naar de zee, zoals kalk. magnesium, ijzer, koper, zwavel, mangaan, zink en jodium. Die stoffen zijn opgenomen door al les wat er in de zee leeft: bijvoor beeld algen, wier, plankton en de vissen. Deze stoffen die wij via de voeding tot ons kunnen nemen, hebben een heel gunstige invloed op ons organis me. Wij kunnen deze stoffen ook als bemesting aanwenden, bijvoorbeeld door het gebruik van koraalalgen (Maërl). Een ailgenbemesting is om te begin nen een geweldige verluchting van de grond. De algen brengen waarde volle voedings- en werkstoffen terug, dieeefuwengeledenuit de grond ge spoeld zijn en door de rivier naar de zee gebracht zijn. De gezondheid van mens en dier staat in i'echtstreeks verband met de geaardheid van de bodem. De talrijke ingewikkelde bestandde len van de grond beïnvloeden de or ganische stof van de plant. De zeeplanten vertegenwoordigen de zekerste levensbron voor de mens, dier en grond, daar de voedingsvloei- stof van de zee steeds verrijkt, ter wijl de voedingsgrond van de aarde geleidelijk verarmt. In een gezellige bijeenkomst van bestuursleden, onderwijzers, onder wijzeressen en schoonmaakperoneel werd in de hal van de school met de bijbel „De Schakel" afscheid geno men van mevrouw Kolkman-Willems die sedert 1954 aan de school ver bonden is geweest als schoonschoon- maakster. In een toespraak loofde de voorzitter van de schoolvereniging de heer A. J. Njjkamp mevr. Kolkman die bij ieder beter bekend is als „Gerrit- tje" voor de buitengewone plichtsbetrachting die zij in de jaren dat ze aan de school verbonden was, heeft getoond. De laatste twee jaar is ze helaas reeds op ziekteverlof geweest en nu definitief afgekeurd, waardoor zij met vervroegd pensioen zal gaan. In zijn woorden betrok de spreker ook mevr. Plekkenpol-Eggink waarmee zij al die jaren heeft samen gewerkt. Helaas was mevr. Plekken- pol wegens ziekte verhinderd om aanwezig te zijn. De voorzitter meende dat bij een af scheid als dit zeker ook geen stoffe lijk blijk van waardering kon achter blijven. Namens bes uur, onderwij zend personeel, en de collega's over handigde hij een mooie zilveren schaal en een gouden broche. Me vrouw Kolkman toonde zich uiterst verrast door de mooie cadeaus. Hier na vertelde het hoofd van de school, de heer H. Ch. Vogely, dat zijn eer ste contact met Holten voor hij Mevrouw Kolkman-Willemt nam afscheid als schoolschoon- maakster van „De Schakel". Zij was, evenals haar manzeer verrast door de prachtige ca deaus die haar namens het schoolbestuur, 't onderwijzend personeel en collega's door voorzitter Nijkamp werden aangeboden. daarheen solliciteerde via de tele foon met „Gerritje" was ge weest. Alleen deze s em al is kenne lijk goed overgekomen, want hét is in ieder gev,al voldoende geweest om hem aan het schrijven te zetten en naar Holten te solliciteren. Ook hij memoreerde de voortreffelij ke verdiensten van de schoonmaak sters van „De Schakel". Vaak krijgt hij van mensen, die de school bezoe ken te horen dat het er overal zo ge weldig schoon uit ziet. Ook hij wilde van dit afscheid gebruik maken om de schoonmaaksters te loven voor de buitengewone wijze waarop ze dit werk dat toch zeker geen dankba re taak moet zijn met zoveel liefde doen. Hij bood nog een bouquet bloe men aan. Hierna waren de aanwe zigen nog gezellig samen. Ieder vond het een buitengewoon gezellige avond. Mevrouw Kolkman is opgevolgd door mevr. Vukkink-Brinkman. Iedere week op maandag- of vrij dagmiddag gaat een groep leerlin gen van de o.I. Dorpschool „buren" bij de Plattelandsbibliotheek. Wat de kinderen daar doen? Ze lenen daar boeken onder leiding van hun leer kracht. Wat het vorig jaar nog op school gebeurde, boeken lenen tij dens de wekelijkse „ruilmiddag", is nu verplaatst naar het gebouw dat daarvoor in Holten is gebouwd. Mevrouw Olk-van Gangelen, de bi bliothecaresse: „Ik ben erg blij met dit initiatief (uitgegaan van de heer H. Arendshorst, onderwijzer aan de Dorpsschool), waarvoor ik graag tijd heb vrij gemaakt. De kinderen leren de juiste werkwijze op een biblio theek en ze leren mij kennen, waar door de drempelvrees, zo die nog be stond, totaal verdwenen is". Dat de leerlingen het bezoek aan de leeszaal als een „fijn uur" erva ren", is te danken aan het enthou siasme van mevrouw Olk. Als de kinderen het gebouw bin nenkomen, leveren ze de geleende boeken in en zoeken een plaatsje op de grond. Mevrouw Olk laat dan de nieuw binnengekomen boeken zien en vertelt er iets over, waardoor de be langstelling gewekt wordt. Om het werk in een bibliotheek „aan den lijve" te ondervinden, laat zij de leerlingen ook de boeken af stempelen en inschrijven. Een werkje dat met enthousiasme gedaan wordt. Voordat met deze nieuwe werkwij ze gestart werd, heeft de bibliotheca resse de scholieren uitgelegd, hoe ze met de boeken moeten omgaan, hoe ze de boeken op de juiste plaats kun nen houden (het gebruik van het „plankje") en hoe ze bepaalde boe ken kunnen vinden: het gebruik van de catalogusbakken. Deze bakken zijn ingedeeld naar schrijver, titel en onderwerp. Oefeningen in het al fabetiseren bleken erg belangrijk. Het werken met de catalogus le vert in de praktijk voor verschillen de kinderen nog wel moeilijkheden op. „Niet vreemd", vindt mevrouw Olk. „Er zijn nog veel scholieren bij het voortgezet onderwijs die er moei te mee hebben". De nieuwe opzet voor het uitlenen van boeken bevalt ook de leerkrach ten uitstekend. De kinderen worden steeds voorzien van de nieuwste en beste boeken en. naast de vele na slagwerken die de school bezit, biedt de bibliotheek een schat aan informa tie voor het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt. En mocht er over een bepaald on derwerp niets voorhanden zijn, dan zorgt mevrouw Olk wel dat het er komt. Tot woensdag j.l. namen enkel de beide vijfde klassen en klas zes aan Martin Aanstoot en Gertjan Aefst leerlingen van klas 5B van de Dorpsschool, kijken toe, ter wijl Erik v.d. Berg (links) hun boeken van een dagstempel voorziet. de nieuwe werkwijze deel, nu zijn ook de klassen drie en vier ermei gestart. De jaarabonnementen voor de kin deren worden bekostigd uit de op brengst van het oud papier dat de leerlingen maandelijks meebrengen. Zaterdag 19 januari 20.00 uur: Uitvoering Larense Accor deonvereniging in zaal Stegeman te Laren. Zondag 20 januari 14.00 uur: Discobal in café ..De Wip- pert (zie adv.). 19.45 uur: Dansen in Bar-Dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 21 januari 19.15 uur: Vertrek (vanaf „Betha- nie") Hervormde Vrouwenvereni ging Dijkerhoek naar Okkenbroek. 21 januari t.e.m. 3 februari Grote jaarlijkse huis-aan-huis-collecte voor Intern. Hulpverlening (We- relddiaconaat). 20.00 uur: Bijeenkomst nieuwe bewo ners van „De Haar" woonachtig ten noorden van de Koningin Wil- helminalaan in de aula van de Scho lengemeenschap. Dinsdag 22 januari 20.00 uur: Eerste vertoning film „Hol ten in 1963" in de hal van de Dorps school. Woensdag 23 januari 19.45 uur: Algem. ledenvergadering van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal Vosman. Demonstratie door schoonheidsspecialiste met cosme tica. Donderdag 24 januari 19.45 uur: Vergadering Herv. Vrou wengroep Holten in gebouw „Irene". Spreker ds. J. Steenbakker, M. Loysen. Onderwerp: „Godsdienstige opleving in de IJsselvallei omstreeks 1400". 20.00 uur: Vertoning film „Holten in 1963" in de hal van de Dorpsschool. Maandag 28 januari 20.00 uur: Vertoning film „Holten in 1963" in de hal van de Dorpsschool. Donderdag 31 januari 19.45 uur: Jaarvergadering afd. Hol ten Chr. Plattelandsvrouwen Bond in gebouw „Rehoboth". Zaterdag 2 februari 19.45 uur: Feestavond van de afde ling Holten van de Bestuurdersbond NW in Amïcitia met opvoering door O.C.H. van „Madam de Boerin". Maandag 4 februari 20.00 uur: Bijeenkomst nieuwe be woners van „De Haar" woonachtig ten zuiden van de Koningin Wilhel- minalaan in de aula van de Scho lengemeenschap. Vrijdag 8 februari 19.30 uur: Feestavond van de S.V. ..Holten" in Amicitia met opvoering door O.C.H. van „Madam "de Boe rin". Maandag 11 februari 20.00 uur: Bijeenkomst Plattelands vrouwen Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". De heer H. Wisse- link te Bathmen zal spreken over zijn werk in de Tweede Kamer. Ver toning van dia's.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1