VIJFENTWINTIG JAAR IN GEMEENTEDIENST Sclure-kerstprogramma randioos succes Nieuwe Techno- avonden in 1974 Prov. Bibliotheekcentrale West-Overijssel Ohehollencross groot succes WEEKEND DIENSTEN i ij f tig jaar getrouwd 01 ie bo l len toeriioo i van hockeyclub traditioneel op Nieuwjaarsdag Sjoelen-schaken-dammen mens erger je niet Nieuwjaarsreceptie Herv. Vrouwengroep Holten i Burgerlijke Stand Aantal lezers steeg met 9 procent ONZE AGENDA Bridgeclub Holten „BATO" incasseerder stopt er mee i? «ifw Zondagsschool Holten Prachtig succes voor „V aardenboscligroep" HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentiepr. 16 ct p. mm. (bij contract lager). Abonnementspr. f 3.75 p. kwart., f 7.50 p. half jaar, f 15.- per jaar Losse nummers 35 ct. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad VRIJDAG 4 JANUARI 1974 26ste jaargang no- 1 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483 - 1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 - 1533 Hoofdredacteur J- Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483 - 1356 Red. medewerker D. J- Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483 - 2699 In de vergadering van 16 december 1948 ging de raad van Holten ak- koord met het voorstel van B. en W. om met ingang van 1 januari 1949 als arbeider in gemeentedienst te be noemen de heer D. J. Pekkeriet. Hij bleef sinds die dag in gemeente dienst en werd woensdagmiddag de raadszaal door B. en W. ontvan gen om in het jubileumzonnetje te worden gezet dit in tegenwoordigheid van zijn vrouw en kinderen, hoofden van dienst en een aantal collega's- Burgemeester mr. W. H. Enklaar die de rij van sprekers opende prees de dag van de benoeming van de heer Pekkeriet met wie men zich nog steeds bijzonder gelukkig voelt. Hij heeft zich in de achterliggende pe riode doen kennen als een man, waar op men kan bouwen, die rustig zijns weegs ging en deed wat hij meende te moeten doen. Er kwam in d- kwart eeuw, en wel in het bijzonder, de laatste jaren bij de snelle ontwikke ling van de gemeente enorm veel werk op de jubilaris, die hoofd van "de plantsoenendienst is, af, maar z'n schouders waren voldoende sterk om h-at te dragen. Belangrijk was hierbij dat Pekkeriet kon rekenen op een club van collega's, een team, .wparb verhoudingen prima zijn en waarin een goede samenwerking is. De heer Pekkeriet is tevens lid en ondercommandant van de Holtense vrijwillige brandweer en heeft ook in deze functie altijd een goed voor beeld gegeven zo besloot burgemees ter Enklaar die zijn woord van grote waardering en gelukwens vergezeld deed gaan van een fraai Makum- merwandbord met. het wapen der ge meente en het gebruikelijke geschenk in couvert. De heer T. Prak, directeur gemeen tewerken noemde de heer Pekkeriet de juiste man op de juiste plaats. Hij is zich ten volle bewust van zijn ver antwoordelijkheid als hoofd van de plantsoenendienst en deed steeds zijn uiterste best om de tuintjes, perken, gazons etc keurig in orde te hebben. Helaas duurt het mooie soms maar zo kort. want wat er vandaag ver zorgd bij ligt is morgen (veelal) op zettelijk vernield. Dat het werk van de heer Pekkeriet. ook zeer wordt gewaardeerd door d> Vrijdagmiddag 5 uur t.e.m. maandag morgen 8 uur J. F. Sijtsema, Pasto riestraat 50, tel. 1870. Wijkverpleging Zuster P. T. v.d. Z\ya.Groene Kruisgebouw Markelo, telefoon 05476- 1285. Ambulancevervoer Garage Müller, telefoon 1320, b.g.g. J. Aanstoot, telefoon 1338. Tandartsen H. F. Steunenberg, Pastorièstraat 42, Holten, telefoon 05483-1433. Voor spoedgevallen 6-7 uur namiddags. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 9-10 uur bij mevr. C. Knijff-Dck- ker, telefoon 1438. B.g.g. telefoon 1799 (mevr. J. Beldman-Aanstooi). Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdags middags en donderdagochtend, in het Groene Kruisgebouw. G. J. Kraay, telefoon 2299. Maatschappelijk Werk Elke werkdag van .9-10 uur in het Groene Kruisgebouw. Maandagavond 7-8 uur. Dierenartsen A. Th. Oostenbrug, Diessenplasstr. 5, telefoon 1515. Wachtdienst Tot en met zondag 6 januari: H. W. Goorman, Kolweg 52. telefoon 05483- 1513: Maandag 7 t.e.m. zondag 13 januari, J. Hof, Schepenenstraat 16. telefoon 1697. Aangifte gestorven dieren op zater dag van 9 tot 11.00 uur aan het slacht huis, telefoon 1318. Storingsdienst van zaterdag 5 t.e.m. vrijdag 11 jan.: Elektra: J. Kolkman, Gaardenstraat 13, telefoon 1368; Gas: H. J. Kolkman, Diessenplasstr. 32, telefoon 2012. Brandmelding Overdag: telefoon 1352 (politiebur.) •s Nachts: telefoon 1224 (G. W. Kna gen), b.g.g. G. W. ter Harmsel, tele foon 1325. commissie van gemeentewerken blijkt duidelijk doordat bijna alle leden van de commissie deze middag aanwe zig zijn. De heer Prak,, cdt. van de brandweer noemde de heer Pekkeriet een brandweerman ,,in hart en nie ren" die toen vandaag het alarmsein ging onmiddellijk present was. Hij is reeds meer dan zestien jaar lid van het koprs en een voorbeeld van plichtsbetrachting. Namens de personeelsvereniging bood de heer Prak een geschenk in couvert aan en hij offreerde aan me vrouw Pekkeriet namens de brand weer eveneens een geschenk in cou vert. De heer Blumers, directeur-buiten dienst sociaal Werkvoorzieningsschap Centraal Overijssel (SOWECO) roem de de heer Pekkeriet om zijn kennis van zaken en prettige samenwerking. Als voorman van „Soweco" in Holten wordt hij zeer gewaardeerd -en met bijzonder veel genoegen voldeden wij Burgemeester Enklaar bood namens het gemeentebestuur een fraai Makkummer wand bord met het wapen der ge meente aan. Links mevrouw H- Pekkeriet-Klein Teeselink. aan de uitnodiging om vanmiddag aan wezig te zijn om de jubilaris geluk te wensen zo besloot de heer Blu mers. Hij bood de heer Pekkeriet een geschenk in couvert aan en offreer de een prachtig boeket aan mevrouw Pekkeriet die voor de huldiging in ,de raadszaal in de burgemeesterskamer bloemen werden aangeboden door het gem eenteb estuur Mede namens zijn vrouw en kinderen dankte de heer Pekkeriet voor de ve le felicitaties, woorden van waarde ring, bloemen en attenties die wer den aangeboden. Dc groots opgezette reclamecam pagne die het kerstprogramma van de „Schure" bekendheid moest ge ven, heeft aan de verwachtingen daan. Maar liefst 400 mensen namen deel aan de activiteiten door de jeugdsocieteit georganiseerd. Zaterdagavond 22 december waren 90 jongelui naar de „Schure" geko men om te genieten van 't improvi- satjetalent van een tiental jonge mu sici. Er werden allerlei muziekgen res ten gehore gebracht, waar de toe hoorders zichtbaar van genoten. De hele week werd er om de ver schillende denkspeeltitels gestreden. Zondagavond bonden 10 teams de strijd aan om uit te maken wie kla verjas kampioen 1973 zou worden. Avonds laat werd de finale nog ge speeld. Finalisten waren de teams Andre Dekker-Dik Meuleman en be- vrouw Hortinga-Hr. Hortinga. Met. een klein puntenverschil wist het team Dekker-Meuleman tenslotte de over winning te behalen. Woensdagmiddag, Tweede kerstdag, waren in het midden van de xaal drié sjoelbakken opgesteld en om 15.00 brandde de strijd los. Van de deelnemers konden er zes zich plaat sen voor de finalepoule. Uiteidelijk wist André Dekker zich door enkele sterke beurten meester te maken van de eerste plaats. Tweede werd Hendri Bronsvoort, s Avonds was er het optreden van de roek-blues groep „Story". Onge veer 100 belangstellenden luisterden naar de drie mans formatie uit Nij- verdal onder het genot van een lek ker pilsje. Dinsdag- tot en met zaterdagavond werden de voorronden voor schaken, dammen, stratego en mens erger je niet. gespeeld. Bij hei spel stratego waarbij het vooral op het militair in zicht aankomt, wist Fred Akkerman bij de beslissende slag om de Beuse- berg het vaandel van Bert Groene- woudt te veroveren. De finale dammen werd gespeeld tus sen Paul de Vrijer en Willem Dikkers. Na een lange partij was het Willem Dikkers, die als winnaar uit d.e bus kwam. Willem van Beek, volgens insiders dé kanshebber bij uitstek voor de ti tel kampioen mens erger je niet, stel de in de finale danig teleur. Hij moest genoegen nemen met. de laatste plaats en dc overwinning laten aan de ver rassend goed spelende Aly Schippers, die op de voet gevolgd werd door Hendri Bronsvoort. De titel bij het schaken ging even als vorig jaar naar Jan van Bruggen. Ook nu wist hij weer zijn tegenstan ders te verslaan en de titel in de wacht te slepen. Willem van Beek wist beslag te legen op de tweede plaats. Zaterdagavond 29 decamber werd het laatste spel, toepen, afgewerkt.. An dré Dekker die al verzekerd was van twee eervolle plaatsen werd weder- eerste. De tweede plaats werd in genomen door Willem Hartkamp. Als afsluiting van het denkspelentoernooi vond zondagavond de prijsuitreiking plaats. Als hoogtepunt van het kerstpro gramma was er voor de gehele be volking een Puzzel-Wandeltocht, ge organiseerd. Er was een tocht van •ngeveer 6 km. door con van de mooie streken van Holten, de Beuse- berg, uitgezet. Naast het wandelen moesten de deelnemers enkele vra gen beantwoorden. Er waren maar liefst meer dan 130 deelnemers naar de „Schure" gekomen. Om half drie vertrok de eerste van de 31 groepen en om vijf uur was iedereen weer binnen. Iedere deelnemer kreeg een con sumptiebon aangeboden die men voor het overgrote deel omzette in een heerlijke kop snert. Om vijf uur vond de prijsuitreiking plaats. Na veel rekenwerk in de cen trale rekenkamer kwam de groep van Jan Herman ten Kampe als eer ste uit de bus. Op e.en gedeelde twee de plaats eindigden de familie Groe- newoudt en de familie Beltman. Na de prijsuitreiking werd er in de ..Schure" nog gezellig nagebabbeld en gedronken en men was unaniem van menina dat het een uiterst ge- slaagde middag was geweest. „NIET JOARS NEUTJE" Nieuwjaarsmorgen kwamen 40 bor- relgasten hun „Niej joars" neutje in de „Schure" halen. Ook langs deze weg dank aan de deel nemers en organisatoren die er voor zorgden dat de kerstvakantie in jeugdsociëteia de „Schure" een ge slaagde week is geworden. Beijer's Advertentiebureau Holterberg 13 - Telef. 05483 -1234 zet voorlopig zijn werk zaamheden nog voort en houdt zich aanbevolen voor uw opdrachten. Geboren: Peter, zv P. K. van Hes- se en G. A. H. Nekkers. Hermina, dv G. Schöppers en H. Brinks. Die- derik, zv J. A. H. Bronsvoort en E. J. Aaftink. (Geboren te Deventer). Overleden: G. W. Tiekink-Scheper- man, oud 61 jaar. G. Müll'cr, oud 58 jaar, (Overled. te Deventer). Getrouwd: G. Hanekamp, oud 42 jaar, Deventer en G. Struik, oud 36 jaar, Zwolle. J. M. Jacobs, oud 23 jaar, Hengelo en H. J. Stukker, oud 21 jaar, Hengelo. B. J. C. Hogeslag, oud 26 jaar, Holten en H. C. E. v. Asselt, oud 21 jaar, Holten. H. L. J. A. Klein Ovink, oud 22 jaar, Holten en H. W. Markvoort, oud 19 jaar, Hol ten. BEVOLKING. Ingekomen: J. Lohuis en gez. van Al melo. B; J. Muller en echtgen. van Hilversum. W. de Jong van Deven ter. Voor technici die in korte tijd een goed inzicht willen krijgen in actue le onderwerpen uit de elektronica en de elektrotechniek, organiseert de Stichting Nederlandse Technische School deze winter opnieuw enkele Techno-a vonden. De onderwerpen voor deze Techno- avonden in januari-februari zijn: TOEPASSINGEN ELEKTRONISCHE meetinstrumenten- op deze avond worden de toepas singen behandeld van de elektroni sche meetinstrumenten voor service en onderhoud, zoals elektronische universeelmeter, oscilloscoop, gene rator, logic pen. enz. Voorts wordt een overzicht gegeven van het ge bruik, waarbij tevens die specifica ties en criteria worden behandeld, welke van belang zijn voor de appa- ratuurkeuze. Verschillende demon straties geven daarbij de directe re latie tot de praktijk. TOEPASSINGEN INDUSTRIëLE THYRISTORREGELINGEN Op deze avond worden behandeld het principe, de eigenschappen en de specificaties van de thyristor; ook komen daarbij de verschillende re- AANTAL LEZERS STEEG MET 9 PROCENT HOLTEN NIEUWSBLAD Het aantal lezers van de bibliotheken van de P.B.C. Wesl-Overyssel bedroeg op 29 december 1973 totaal 61759 tegen 56629 in 1972, een vooruitgang met 9°/o. De stijging was. in afwijking van vorige jaren, procentueel vrijwel gelijk voor de groep jeugdlezers en voor de groep volwassen lezers. Het totaal aantal jeugdlezers bedroeg 43.324 tegen 39.716 in 1972, terwijl het aantal volwassen lezers 18.435 was tegen 16.913 in 1972. In 28 van de 56 bibliotheken was de stijging van het aantal lezers boven het gemiddelde. Het zijn de bibliotheken in Holten 26 procent, Diepenveen 25 pro cent, Oist 22 procent, Dalfsen en Wierden 21 procent. Kerkbuurt 20 procent, Daarierveen 19 pro-ent, Heino. Hellendoom en Lutten 16 procent, Den Ham, Mariënberg, Steenwijk en Vriezenveen 15 procent. Markelo en Ommen 14 pro cent, Blokzijl, Kloosterhaar, Raalte en Rijssen 12 procent, Dedemsvaart. Har- denberg, Kuinre, Lëmele en Sint Jansklooster 11 procent, Bergentheim. Enter en Hasselt !0 procent. Het aantal uitleningen bedroeg in 1972 en 1973 als volgt: Jeugd Volwassenen Totaal 1972 1973 1972 1973 1972 1973 HOLTEN 1120 1351 473 65S 1593 2009 I-let echtpaar D. J. Schuppert-Ebrecht Kerkstraat 3 hoopt donderdag 10 janu ari te herdenken dat ze 50 jaar gele den in het huwelijk traden. De gouden bruidegom (bij alle wat oudere Holtenaren bekend als Kar- kemeijers Jan) is 78 en zijn gouden bruid is 71 jaar. De heer Schuppert heeft vanaf de schoolbanken der lagere school in het manufacturen, valt. gezeten, en hij ging reeds als 14-jarige knaap met 't pak de boer op. Hij was meer dan 35 jaar organist van de Geref. Kerk en speelde in vroeger jaren ook een jaar in de Hervormde Kerk na het overlij- ren van organist meester Wolters. Als penningmeester deed hij meer dan 30 jaar belangrijk werk voor „School met de bijbel" en hij werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze school door koningin Juliana benoemd tot ridder in de Orde Oranje Nassau. Het zal het gouden paar dat zich mag verheugen in een goede gezond heid zeker niet aan belangstelling ontbreken tijdens de receptie in hotel „Holterman" donderdagmiddag van 3 tot 5.30 uur. Bij de vele gelukwensen voegen wij gaarne d'e onze. gelmogelijkheden met thyristors aan de orde, zoals faze-aansnijding. tijd- proportionele regeling, enz. Het pro gramma vermeldt voorts praktische toepassingen, waaronder de regeling van gelijk- en wisselstroommotoren, verwarmings- en lichtinstallaties, enz. De begripsvorming wordt daar bij ondersteund door de inzet van een aantal meetopstellingen. DATUM EN PLAATS D Techno-avonden worden gehou den in Amsterdam, Eindhoven, Rot terdam en Zwolle, telkens van 19 tot 22 uur. De techno-avond Meetinstrumenten kan worden bezocht op 14 januari in Rotterdam, op 17 januari in Amster dam, op 28 januari in Eindhoven op 31 januari in Zwolle. De techno-avond Thyristorregelingen kan worden bezocht op 21 januari ir Amsterdam, op 24 januari in Rotter dam, op 4 februari in Zwolle en op 7 februari in Eindhoven. NIEUWE AVONDCURSUSSEN MO DERNE ELEKTRONICA EN ELEK TROTECHNIEK Binnen enkele weken beginnen het gehele land de nieuwe prakti sche avondcursussen Industriële elek tronica en Industriële elektrotech niek. Deze korte, doelgerichte cur sussen duren elk drie maanden en zijn gericht op hen die direct of in direct zijn belast met onderhoud, service en toepassing van elektrische of elektronische apparatuur. CENTRAAL INFORMATIE-ADRES Voor deelneming aan de Techno- avonden kan men zich aanmelden bij het centraal bureau van de Stich ting Nederlandse Technische School te Amsterdam, Jacob Marisstraat 61, telefoon (020) 157222*. Op ver zoek zendt het centraal bureau te vens uitvoerige informatie over de avondcursussen elektronica en elek trotechniek. L- 1. Heren Hanenburg-Boogaard; 2 de heren Dekker en Koopman; 3 dames Van Witzenburg en Ott; 4 heer en mevr. Ru^tebiel-Van Roon; 5 heren Teusink en Gerestein; 6 heren Van Zoest en Groben; 7 dames Geren- stein en Teusink; 8 Heren Goorman en Groot Osbink; 9/10 heren Dijk stra/Van Disbergen en Van Witzen burg en Ott. Zaterdag 5 januari 14.00 uur: Kindermiddag leden NW in zaal „Vosman": 19.00-21.00 uur: Nieuwjaarsreceptie S.V. „Holten" in 't ontmoetingscentrum op Meermans kamp. Zondag 6 januari 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.); 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 7 januari Fa. Van de Maat en Zoon, Dorpsplein en Supermarkt Gebr. Wansink, de ge hele dag gesloten. Dinsdag 8 januari 19.45 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroepen Holtc-n en Dijkerhoek in gebouw „Bethanië". Demonstratie Co- nimex en propagandadienst Heinikens bier; 20.00 uur: Gecombineerde vergade ring CBTB, O.L.M. en bedrijfsver eniging „Holten" in zaal „Vosman" Spreker 2e kamerlid de heer H. Wis- selink te Bathmen, Onderwerp: „Ac tuele landbouwpolitiek". 20.00 uur: Hervatting repetities Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Glo ria" in gebouw „Rehoboth". De heer J. W. Denekamp uit de Schoolstraat is reeds jaren voor de leden van SV „BATO" een bekende verschijning. Als „inner" van de con- tributLegelden deed hij voor het be stuur veel. tijdrovend en belangrijk werk. Nu hij door omstandigheden zich genoodzaakt ziet daarmee op te houden zal „Bato" op een andere wij ze haar contributie moeten zien bin nen te krijgen. Er zijn reeds plannen gemaakt voor een tussenoplossing die uiteindelijk zullen resulteren in beta ling per bank. Het bestuur van „Bato" is de heer J. W. Denekamp zear erkentelijk voor de wijze waarop hij zich vele jaren met nauwgezetheid en vooral volhar ding van zijn taak heeft gekweten en heeft hem daarvoor als blijk van waardering een herinneringsgeschenk aangeboden. Donderdagmorgen 3 januari j.l. kwam de Herv. Vrouwengroep, Hol ten, voor een Nieuwjaarsreceptie bij een in de prachtige bovenzaal van Hotel Vosman. Dat het goed gaat met deze groep werd wel bewezen door het feit dat ruim vijftig dames van hun aanwezigheid blijk gaven. In haar Nieuwjaarstoespraak wenste de presidente, mv. Vogely, de aan wezigen een goed en voorspoedig Nieuwjaar toe. Met name sprak zij daarbij de hoop uit dat 1974, voor de Herv. Vrouwengroep, een goed jaar mag worden. Aan aktiviteiten en het maken van plannen voor ak- tuele en boeiende programma's ont breekt het in deze groep bepaald niet. want in de maand januari staan de dames direkt al een paar leuke avonden te wachten. Op dinsdag 8 januari a.s. zal, op ini tiatief en in samenwerking met de groep Dijkerhoek, in gebouw „Betha nië" aldaar, een demonstratieavond worden gehouden. De Heineken Bier brouwerijen zullen die avond trachten uiteen te zetten dat „Vakmanschap Meesterschap" is en dat Heineken echt „getapt" wil zijn. Diezelfde avond (het kan niet op), zal ook de „Conimex" fabriek te Weesp demonstreren, hoe men door het ge bruik van de juiste kruiden, de maal tijden veel smakelijker kan maken. Het vervoer naar en van Dijkerhoek zal per autobus plaats vinden. Ver trek: 19.00 uur vanaf het bejaarden centrum „Diessenplas" en 19.15 uur vanaf het gebouw „Irene". Op 24 januari a.s. zal em. predikant ds. Steenbakker te Holten komen spreken. Het onderwerp is echter thans nog niet bekend. Met nadruk verzocht mv. Vogely de leden om voor beide avonden introducees uit te nodigen! Onder het genot van een kopje koffie met gebak werd er een paar uurtjes heel gezellig gekeuveld. H Zondagmorgen werd aan de voet van de Holterberg de vijfde Holtense oliebollencross gelopen. Het werd een groot succes voor de jeugdafdeling van de s.v. „Holten" die maar liefst 193 deelnemers (50 meer dan verle den jaar) aan de diverse klassen kon inschrijven. Vooral de klasse „Room soezen (Dames 15 jaar en ouder) was met 29 deelneemsters sterk be zet. De organisatie was bij de medewer kers van voorzitter F. Groenwoudt in uitstekende handen. Alle deelne mers kregen na afloop in het Ontmoe tingscentrum „Meermanskamp" een leuk uitgevoerd herinneringsvaantje een lekkere oliebol en een koop heer lijke soep. De uitslagen: „Poffertjescross' (79 jaar, 2300 me ter) 1. H. Veenstra, 2. R. Bannink, 3. G. J. Scheperman. „Appelflappencross" (912 jaar, 2700 meter) 1. E. Schipper, 2. E. Ve neklaas, 3. N. Arfman. „Pannekoekencross" (1215 jaar, 3700 meter) 1. G. Koetsier, 2. H, Wil- lems, 3. E. Veneklaas. „Roomsoezencross" (Dames 15 jaar en uder, 3700 meter) 1. Gerrie Kalf- sterman, 2. Tonny Schöppers, 3. Truus Ongena-Haan, 4. D. Jansen (eerv. ver- m.). De start van de ongetrainden boven 15 jaar in de Oliebollen cross. ..Bitterballencross" (ongetrainden 15 jaar en ouder, 3700 meter) 1. H. Klaasses, 2. H. Wolterink (Nijver- dal), 3. D. Jansen. ..Oliebollencross" (getrainden 15 jaar en ouder, 5500 meter) 1. Bert Knapen, 2. D. Plekkenpol, 3. W. Reij- link. De winnaars kregen van sv „Holten" een fraaie wisselbeker, voor de op een na besten was er een mooi vaantje. Op Nieuwjaarsdag kwamen alle le den, groot en klein, oud en jong, in nog feestelijke stemming en vol goe de moed naar ons hockeyveld om in het nieuwe jaar hun eerste balletj* te slaan. En te eten. Dat voor velen het Oude jaar pas in de vroege och tenduren van het nieuwe jaar was ge- eindigd, was te merken aan de snel heid en de conditie van dè spelers. Niettemin werd er vol enthousiasme gespeeld onder de uitstekende leiding van Gerrit Makel en zijn enthousias te toernooicommissie. Na een over winning op de Steenbokken door strafballen kwamen de „Kreeften" van poule B, die de halve finale, eveneens door strafballen, hadden gewonnen van de „Maagden". Na een spannende wedstrijd werden de „Kreeften" uiteindelijk met 1-0 winnaar van dit eerste oliebollen- toernooi. De namen van de winnaars zullen binnenkort in het clubhuis aan de wand prijken. De winnende Kreeften waren: R. Die ben, R. v. Geerestein, J. Hulshoff, G. Zondag 6 jan. a.s. beginnen we weer met onze zondagsschool. Iedere zon dag wordt er zondagsschool gehou den in de Dorpsschool, aanvang half 11. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Van diverse ou ders is het verzoek gekomen die kin deren waarvan de ouders de kerk dienst bijwonen, op zondagsschool vast te houden tot ze daar afgehaald worden. Natuurlijk willen wij U hier in terwille zijn, zodat vanaf zondag a.s. een van ons zondagsschoolper - soneel achterblijft tot de laatsten af gehaald zijn. C. H. van Iperen-Esseboom, secr. Zondagsschool. Makel, J. Reinhard, I Scheltens en H. de Wit. Tussen de bedrijven door werd nieu we energie bijgetankt door het veror beren van de oliebollen en een stevi ge borrel. Al met al een goed begin van een, naar wij hopen, hockey-rijk nieuwjaar. Programma 5 januari Training voor alle junioren en seni oren om 10.00 uur. Er zal met de aanvoeders Hans Schaap (junioren) en Peter Hanewinkel (senioren) een nadere afspraak gemaakt worden om trainingen van complete elftallen te organiseren voor een periode tot 15 februari waarop de competitie weer zal beginnen. De zes verkenners en twee padvin ders van de Holtense Padvinderij „De Waardenborch" die deelnamen aan de door de Hillarystam uit Alme lo georganiseerde hike hebben een prachtig succes behaald. De hike, die bekend staat als een van de zwaarste van Nederland werd door het Holten se achttal tot een prima einde ge bracht. Twee van de vier koppels be reikten de eerst-a en de vierde plaats. De tocht die in Almelo startte en te voet werd afgelegd, leidde naar het Waardenborchtroephuis in de Beuse- berg waar overnacht werd. Tijdens de hike moesten tal van op drachten uitgevoerd worden zoals 't met kompas in kaart brengen van 'n gelopen route, knopenwerk, EHBO- opdrachten enz. Het was niet de eer ste keer dat de Holtense verkenners meeliepen maar wel de eerste maal dat ze de eerste prijs behaalden. E-an goede stimulans voor de andere ver kenners om een volgend jaar ook es mee te doen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1