nyu OÜJI UlCUlViJlaLilU Sporthuwelijk van de dag HOLTEN-M ARKELO Uitgebreid programma '72 ruilverkaveling Judoka s van Bato deden e tM pH r - g Ontwateringswerken en ontsluiting Aan onze adverteerders en berichtgevers Door gordijn te laten vallen Sinterklaas onthult groot werkstuk op de Uorpsscnool w in het ONZE AGENDA Jeugddienst De Catechese Kerkdiensten Medische Dienst Weekenddienst Tandartsen Dierenartsen Storingsdienst GEB Wachtdienst Slachthuis Brandmelding Trekking Bato-loterij Voorlichtings bijeenkomst ruil verkaveli ng ZONDAGSSCHOOL HOLTEN BURGERLIJKE STAND Hffl (SSlllp I UAITCIIC MiniWCRI AR 111 PPjf ggffl B ffiBH ^89 JEmF |||fl| lig gg (MSB yËÈÈg^m jSÈË WsÊ BBÈ^B gggg Administratie: Gaardenstraat 1533 Redacteur en plv hoofdred J Wiener* Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad t^.4c mm WmmWmmk In haar jongste informatiebulletin doet de Plaatselijke Commis sie voor de ruilverkaveling Holten-Markelo een aantal belangrijke mededelingen over het programma voor het jaar 1972 op het ge bied van de ontwateringswerken, de ontsluiting door wegenverhar ding of reconstructie, de compensatieregeling voor dat jaar en de procedure vordering. Allereerst wordt medegedeeld, dat gezien de enorme omvang der schaden in 1971 het onmogelijk is deze nog in hetzelfde jaar uit te betalen. De verplichtingen ten aanzien van de huurgrond zullen echter wel in 1971 nagekomen worden; de rest zal men in januari en februari uitkeren. Wat de ontwateringswerken in het Markelose en Stokkumse- broek betreft, zal de bouw van het gemaal in 1972 voltooid zijn. Het graven van nieuwe waterleidingen, het maken van kunstwer ken en het verwerken van de overtollige grond in sloten en lage terreingedeelten zal voortgezet worden en vóór 1 juli 1972 gereed komen. Zondag 12 december 19.30 uur: Dansen in Bar-Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 13 december 20.00 uur: Ruilavond postzegelclub „HPC" in hotel Vosman. Woensdag 15 december 20.00 uur: Dia-avond E-8 in gebouw Irene (zie adv.). Vrydag 17 december 19.30 uur: Potstoten om mooie vlees- prijzen in café Kalfsterman. 19.30 uur: Verwerping krentenbrood, haantjes, enz. in het en voor „Het Trefpunt" te Espelo. 20.00 uur: Verwerpen van krenten brood, haantjes, enz. in gebouw Irene door CJV „De Vrienden schaar" (gewijzigd). Zaterdag 18 december 20.00 uur: Touwtx-ekwedstrijd in ma nege „De Ruiterkamp" te Béth- men. 14.30. uur;. Kerstmiddag bejaarden sociëteit in gebouw Irene met me dewerking van meisjesclub der g.j.v: Maandag 20 december 20.00 uur: Kerstbijeenkomst afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen in zaal 't Bonte Paard. Dinsdag 21 december 19.30 uur: Kerstfeest School met de Bijbel in de Ned. herv. kerk. Donderdag 23 december 20.00 uur: Kerstbijeenkomst afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Amicitia. In het gebouw „Ons Centrum" te Okkenbroek zal zondag 12 december een jeugddienst worden gehouden met als vooi-ganger ds. Zinkstok, Ned. Herv. predikant te Deventer. Het themavan de dienst werd gekozen naar aanleiding van de film „Schet sen uit een atoomtijdpex-k". De dienst, met muzikale begeleiding van Dini Lenderink, begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. iWen verzoekt ons het volgende op te nemen: De catechese is het onderwerp van gesprek op een gemeenteavond in „Irene" op donderdag 16 december om 20.00 uur. Nadat op een vorige gemeenteavond vragen over de cate chese waren gerezen waarop toen niet kon worden ingegaan vanwege het late uur, heeft de kerkeraad der nedexlands hervormde gemeente be sloten nu een aparte gemeenteavond te houden over dit ondex-werp. Ieder die hier dix-eckt of indirekt belang bij heeft, jong en oud, wordt dringend verzocht op deze avond te komen en zich te uiten. Dan weet de kerkeraad wat er leeft in de ge meente. en kunnen wij samen zoe ken naar de juiste weg om de jon geren de Boodschap van Jezus Chris tus mee te geven. In het bijzonder worden de jongeren verzocht op dit appél niet te ontbreken: het gaat om jullie zaak. De kerkeraad der Nederlands Hervormde gemeente. 1 ::T De leden van de judo-afdeling van le Sportvereniging „Bato" hebben iinsdagavond hun examens gedaan. 5e hadden allen goed en serieus ge- lefend om op te mogen gaan voor ien hogere graad van bekwaamheid, ïun leider de heer Van der Werf- iorst maakt, tijdens de uitvoering 'an de been-, schouder- en heupwor- len, alsmede bij de vele houdgrepen in klemmen ijverig aantekeningen 'an hun verrichtingen. In een vlot êmpo wierp men elkaar op de mat n werden onwrikbare grepen aan- elegd. Bijzonder aai'dig om te zien 'as de ernst en bravour waarmee e jongste judoka's elkaar te lijf ingen. Voor alle deelnemers was It een mooie afsluiting van een oe- fenperiode en tegelijk een stimulans om verder te gaan. De resultaten van de afgelegde proe ven zijn in volgorde van slip i esp. Band: gele slip: 1. Andries. Ligten- berg, 2. Henk Steven Klein Burink, 3. Theo Boode. 4. Wilco Kwinlenberg, 5. Frits Redeker. 6. Jan Beumei- en 7. Berry Vruwink. Groene slip: 1. .Johan Bos. 2. Danny Beijer 3. Henk Müller 4. Pieter Kees- tra en 5. Wim Beumer. Blauwe slip: l. Hans van Geenhui zen. Bruine slip: Renée Leppink. bGele band: 1. Ate Oostenburg. 2. Berry Beijer. 3. Reinier Engberts. Oranje i>and:.l. Rex van Geex-estein. Groene band: 1. Rob van Ge-ere- stein. HOLTEN. Ned. Herv. Kerk: 9.00 u. en 10.30 u. ds P. Lugtigheid (Viering H.A.) Op pasdienst: Mevr. Lugtigheid, Geeske Rosman en Alie Ebrecht. Geref. Kerk: 9.30 u. en 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. Tn beide diensten is de ene collecte voor Alg. Kerkelijke Arbeid. Bij de uitgang col lecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 9.30 uur H. Mis in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN- R.K. Kerk: Zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK. Bethanië: 10.00 uur ds. C. C. Addink (Viering H.A.) OKKENBROEK. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. Dijk van Wesépe. Extra collecte: Latijns Amerika. 19.00 uur Jeugddienst in „Ons Centrum". Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur:. J. F. Sijtsema, Pastoriesti-aat 50. telef. 1870. (alleen voor spoedgevallen). Dienst wijkver pleging: zaterdag, 11 december en zondag 12 december: zr. M. ter Borg, Jeurlinksweg N.l, telef. 2356. 's Zon dags tussen -12.00-14.00 uur. Ambulan cevervoer: telef. 1338 (.Joh Aanstoot) bgg te1"?. 1320 (Fa. A. Muller en Zn). Zaterdag. 11 december en zondag. 12 december: J. v. d. Enk. Burge meester v. d. Bergplein 33, Wierden. telef. 05496-1634 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 11 december en zondag 12 december: W. C. C. Wamelink, Chur- chillstraat. 107, telef. 2004 Gezinsverzorging C t» Elke morgen behalve zaterdag van 9.00-10.00 uur bij mevrouw C. Knijff- Dekker, bgg telef. 1799 mevr. Beld- man-Aanstoot Zaterdag 11 december t.e.m. vrijdag 17 december buiten de'diensturen: ELECTRA: J. Kolkman, Gaarden straat 13, telef. 1368. GAS: geen dienst.. Vrijdag 10 december t.e.m. zondag 12 december keurmeesters buiten de diensturen C. Dijkstra, School straat 5 telef. 1833. Maandag 13 de cember t.e.m. zondag. 19 december, C. M-sindertsma. Bergmanstraat 12. telel". 2190. Opgave gestorven diei-en op zaterdag: van 9.00-11.00 uur gan het slachthuis, telef. 1318. Overdag: telef. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) bgg telef. 1325 (G.ter HarmselJ. De sportvereniging „Bato" heeft woensdag ten overstaan van de Groepscommandant der Rijkspolitie, de heer E. Kruit, dfe trekking gehou denden van haar jaarlijkse verloting. De prijzen zijn gé 'Hen op de num mers 559, 804, 123,' 95, 293, 437, 707, 108, 1126, 1127, 1080, 986, 20, 910, 704, 777, 213. 1203, 970. 1020, 627. 473, 882, 497, 75 en door het bestuur van Bato bij de winnaars thuis bezorgd. Het verbeteren van de water leidingen in het Hoiterbroek zal in januari 1972 aanbesteed wor den. De uitvoering van de Pe terswaterleiding en zijleidingen ten westen van de Dorperdijk zal voor 1 juli 1972 plaatsvinden en de uitvoering van de leidin gen ten oosten van de Dorper- dijk en Larenseweg in de Vlier- maten en in de gebieden ten weerszijden van de rijksweg Holten-Deventer na 1 november 1972. In het Holtdijksbeek afwateringsge- bied zullen de Holtdijksbeek met zij leidingen eveneens in 1972 verbeterd worden. Het gedeelte vanaf de Bo ven Regge tot aan de kruising met de provinciale weg Goor-Herike zal vanaf 1 mei tot 1 september 1972 in uitvoering komen. Na 1 september vanaf de provinciale weg, westwaarts het bovengelegen gedeelte. Voor al le gebieden geldt, dat alle bewerkte stroken en percelen door de P.C. met gras ingezaaid zullen worden. De volgende wegen zullen verhard, nieuw aangelegd of gereconstrueerd worden: In de gemeente Holten: 1 de Grutto- weg, 2 De Vinkenweg gedeeltelijk, 3 de Oude Diepenveenseweg tot aan de afweg naar de boerderij Lubberdink, 4 een gedeeltelijk nieuwe weg in het Neerdorp tussen de Oude Deventer- weg en de rijksweg Deventer-Holten 5 nabjj Dijkerhoek, de Hegemans- steeg. In de gemeente Markelo: 1 de ver bindingsweg tussen de Kluunv-enne- weg en Winterkampweg, 2 de Leus- mansweg, 3 de verbinding tussen Bullenaarsweg en Kohoopsdijk, 4 de Plasdijk en 5 de Scholendijk. In het Markelose en Stokkumerbroek: 1 de Klompmakersweg, 2 de Kooidijk, 3 de verbinding langs de boerderijen van Bode en Sligman en 4 de ver binding van de Stobbendijk tot aan de grens met de gemeente Lochem (indien deze gemeente de verdere verbinding tot stand brengt). Voor de te maken toegangswegen en insteek- wegen zal getracht worden in het najaar van 1972 nog een bestek aan te besteden. Wat de kaveünrichtingswerkzaamhe- den betreft zal het gebied Eisen- in grote lijnen begrensd door Holtdijk, verbinding Holtdijk via zandweg naar de SlagboomdiiV Plasdük. Nieuwe Oomsdijk, Entervéenweg, Enterbroek- weg. Rijssenseweg- voor 1 april ge reed zijn. In het gebied Herikerflier-De Meene zullen de werkzaamheden op zijn vroegst na 1 aug. '72 weer beginnen, terwijl tussen Enkelaarsweg-Luch- tendijk en Schipbeek in het Markelose en Stokkumse Broek de gronden voor I april 1972 gereed zullen zijn. In het Hoiterbroek tussen de wegen Laren-Holten, De Dorperdijk en de 2e dijk tussen 1 mei 1 augustus 1972 en het gebied tussen 2e dijk, Pe- terweg-Doorlopende dijk en Dorper- dijk aanvang na 15 juli 1972. COMPENSATIEREGELING In de maanden december 1971 en ja nuari 1972 zullen de betrokken ge bruikers kennis kunnen nemen van de uit te voeren werken en van de aan hen toe te wijzen compensatie- gronden, waarvoor in grote lijnen de volgende richtlijnen gelden. Ie Schaden kleiner dan f 25.- op ba sis van f 400,per ha, zullen niet uitgekeerd worden; 2e. Bij schaden geringer van 0.25 ha. geen compensatiegrond, wel verreke ning: 3e. Bij schaden groter dan 0.25 ha. dan indien mogelijk compensatiegrond a. op bewerkte grond max. 75 pro cent van de ingebrachte oppervlakte, waarbij een verrekening tot 100 pro cent van de oppervlakte. 4e. In 't gebied Elzen zoals omschre ven bij de kavelwerken, waar gedu rende twee jaar ook de 75 procent compensatieregeling toegepast is, zal nu de werken gereed komen, aan ie dere 'gebruiker, op basis van 90 pro cent van de bewerkte oppervlakte, zoveel mogelijk één kavel toegedeeld worden. Deze voorlopige toedeling zal enkele jaren zo blijven, maar moet als zeer globaal gezien worden. Bij het opstellen van het definitieve plan van toedeling wordt alleen re kening gehouden met de oorspronke lijke inbreng van de eigenaren en niet met hun nog uit te brengen wensen. PROCEDURE VORDERING. De behandeling van de bezwaar schriften door de Plaatselijke Com missie te de eerste schatting en de 'Ijst van rechthebbenden komt dit. jaar gereed. Met 80 procent van de reclamanten is overeenstemming be reikt. De wenszitting zal waarschijnlijk aan het einde van het jaar 1972 plaats vinden. De P.C. hoopt, dat allen weer volop hun medewerking zullen geven. Pro blemen kunnen elke woensdagmor gen besproken worden in het Bureau Uitvoering aan de Borkeldweg. Evenals vorig seizoen zullen betref fende de ruilverkaveling Holten-Mar kelo in het begin van 1972 voorlich tingsbijeenkomsten belegd worden in Holten en Markelo en wel op dinsdag, II januari in Holten en op woensdag middag, 12 januari in Markelo. Het ligt in de bedoeling dat op de ze bijeenkomsten een overzicht wordt gegeven van de werkzaamheden der ruilverkaveling, welke in 1972 zijn ge pland. Verder zal een inleiding wor den verzorgd, waarin de problema tiek van d= ontwikkeling in de land bouw zal worden belicht. Over de ze bijeenkomsten volgen nog nadere mededelingen. Zij worden georgani seerd door de Contactcommissie Hol ten-Markelo en de ruilverkavelings commissie. Men schrijft ons: Zondag 12 december gaan we met de kinderen van de klassen 1 tot en met 4 (de kleintjes) naar de kerk om te zingen. De kinderen moeten dan om 11 uur op de Zondagsschool zijn. Men kan ze om 12 uur wee- afhalen bij de kerk. De groten gaan 19 december naar de kerk. De tijdsduur is dan ook van 11-12 uur. Op 12 december is er dus voor de groten gewoon zondagsschool om half elf en op 19 december is er ./oor de kleinen gewoon zondagsschool om half elf. Het personeel. Geboren: Arendina, dv G. Broek- maat en G. Schellevis, Hoiterbroek 27. Petra, dv F. H. Klein Horst man en S. Wieldraaijer, Hoffesstraat 11. Frederike Jenneken Jansje. dv M. Hofman en J. de Boer, Beuse- berg 165 (Geb. te Deventer). Ondertrouwd: J. F. Hendriks, oud 21 jaar, Almelo en J. B. Vukkink, oud 17 jaar, Schoutenstraat 24. J. H. M. de Wijs, oud 24 jaar, Zutphen en J. M. R. Harstuïker, oud 23 jaar. Oranjestraat 5 Getrouwd: J. A. Wechstapel, oud jaar, Larenseweg 36 en H. Paalman, oud 21 jaar, Dijkerhoek 24a. C. A. Kok, oud 25 jaar, Amsterdam en W. M. Reeves, oud 21 jaar, Amster dam. G. van Noorei, oud 24 jaar. Diepenveen en H. Lodeweges, oud 21 jaar, Landuwerweg 3. BEVOLKING. Ingekomen: Mevr. A. G. van der Stouw-Udo van Deventer naar Noor denbergstraat 19. Mevr. M. Riet man-Schutte van Bathmen naar H. J. Wansinkstraat 18. B. A. J. Smits en gez. van Australië naar Look 84. In de raadzaal van het gemeentehuis werd don derdagmiddag door de burgemeester, mr. W. H. Enklaar, onder grote belangstelling het huwelijk voltrokken tussen twee Holtense sportfiguren Jan Beltman (25) en Henny Lensink (23). De bruid is sedert de oprichting secretaresse van de zwemclub „Twenhaarsveld" en actief beoefenaar ster van de zwemsport en gymnastiek. Vandaar dat door twaalf kinderen, twee van elke dorps school, een erehaag gevormd werd toen het bruidspaar na de huwelijksvoltrekking op het bordes van het gemeentehuis verscheen. De meis jes. allen lid van de zwemclub „Twenhaarsveld" waren in trainingspak gestoken, omdat het voor een zwempak veel te koud ivas, maar hadden als teken van hun sport een baddoek om de hals. Zij hadden de clubvlag voor deze plechtigheid meegebracht.De bruid is werkzaam op het ge meentehuis, zodat ook haar collegae de trouw plechtigheid bijwoonden. De bruidegom is oud doelman van Holten 1, speelt nu in het reserve-, elftal en traint regelmatig een groep pupillen van de s.v. „Holten". De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk geschiedde door ds. P. Lugtigheid in de Ned. Herv. kerk. In verband niet het verschijnen van een foto-krant op 17 de cember, als bijlage van Holtens Nieuwsblad, kunnen wij de volgende Week donderdag na 12 uur nog slechts bij hoge uit zondering advertenties en berichten aannemen. Wij verzoe ken U dringend hiermede wel rekening te willen houden. DE REDACTIE 1 XA 1 1 De Sint en Piet hebben het JL X midden meester Brouwer. U,,& Vrij dagmorgen was de hal van de o.l. Dorpsschool gevuld met leerlingen, personeel en gasten, in afwachting op de komst van Sinterklaas met zijn knecht. Gasten waren kleuters, die de kleuter school nog niet bezoeken, met hun begeleidsters. De zesde klassers stonden danig opgepoetst en met muziek instrumenten op het podium om op het eerste teken daartoe de zang van de andere scholieren te begeleiden. Daar kwam de Sint, voorafgegaan door meester van 't Hot. Verbaasd keek hij even rond. maar herinnerde zich vlug, dat hij in voorafgaande jaren ook zo spontaan was ontvangen. Tijdens de zanghulde stond hjj glim lachend naar de kleuters te kijken en toen de laatste regel van het lied wegstierf, schreed hij langs de kleinen om hen gerust te stellen en hier en daar zacht een hand te drukken. Toen Sinterklaas naar zijn gereedstaande zetel op het podi um ging, vroeg het schoolhoofd, de heer Brouwer, of hij even 'n kleine handeling wilde verrich ten, bestaande uit het doorknip pen van een touwtje. Ook vroeg hij, of Piet de knecht hem zou mogen 'assisteren, daar er eigen lijk 2 touwtjes waren, die sa men een gordijn beheersten „Sinterklaas, in de omgeving van Holten zijn beenderen diep uit de grond gekomen, die wij op school be waren. Ze waren in het verre verle den van een edelhert, het wilde paard, de steppewisent, de wolharige neushoorn, het reuzehert en de grote mammoet. Zij liepen eens in onze omgeving en ze stierven hier. Hun botten hebben ons geïnspireex-d om van deze dieren grote afbeeldingen te maken. Vijf klassen zijn begonnen met ieder een van deze d cn te ma ken. Ziet u dit gordijn, Sinterklaas? Het bestaat uit aan elkaar geplakte bladen uit verschillende tijdschriften, zoals Margrieten, Panorama's, Prin sessen, enz. Van dit oud materiaal maken de leerlingen een groot beest. Ziet u al die kleuren? Wat ze nódig hebben, scheuren ze uit de bladen en ze plak ken die snippers op een grote triplex- plaat. Als u en Piet zo meteen die beide touwtjes doorknippen, valt dit gordijn naar beneden en dan ziet u wat de kinderen van de zesde klas in 4 dagen hebben gepresteei-d. Slechts een handenarbeidsuur en de rest voor en na schooltijd. Zij wilden het plak werk af hebben, als u kwam en het is gelukt!" Rts, daar valt het gordijneen oude vergrijsde bisschop staart be wonderend naar de grote edelherten en hij roemt het werk en de ijver van de kindex-en. De zaal applaudiseert. Door de klassen Verschillende leerlingen komen op het podium en zingen, of spelen of zeggen iets op. Sint vindt alles mooi. De scholieren gaan naar hun klassen en Sinterklaas houdt zich nog enige tijd bezig met de piepjonge jeugd. De kleintjes krijgen geschenken van hem als ze de hal verlaten. Ze zijn opge togen. Nu gaat Sinterklaas naar de lagere klassen.- Hij prijst en vermaant. Hij informeert naar de familie, waar mee hij goed op de hoogte schijnt te zijn. Zijn tx-ouwe knecht schaduwt hem overal en bedient hem op zijn wenken, zoals een goede knecht be taamt. Sint is overal het middelpunt en heeft steeds de aandacht. Door de bovenklassen loopt hij eventjes en dan stapt hij weer in de Mercedes, om zich naar een paar zieke kinde ren te begeven. Alle leerlingen werden getrakteerd. De kleintjes kregen natuurlijk meer dan de groteren, want die waren op Sints kosten al naar de Deventer Schouwburg geweest en hij wil alle kinderen van de school ongeveer even veel geven. Zodoende kregen de klas sen 1, 2 en 3 ook nog een cadeautje. Naar de schouwburg Woensdagmiddag gingen de hogere klassen van de Dorpsschool naar de Schouwburg te Deventer om een mu zikaal spel van komedianten, dorpe lingen en dragonders te zien opvoe ren. Het heette Kapsonus en Taeo- nus. De tekst was van H. v.d. Sigten- horst cn de muziek van D. Poelder. De muzikale omlijsting werd ver zorgd door de Deventer Orkest Ver eniging. De operette werd in de Sin- terklaasweek verschillende keren op gevoerd voor de openbare scholen. De spelers waren leerkrachten van genoemde scholen. De kinderen geno ten zeer. Al het gesprokene was dui delijk te verstaan. De costuums en de verlichtining waren schitterend. Er zaten ongeveer 800 kinderen, op deze woensdagmiddag-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1