nUrLi LIU EraI EU WV JULSÉLF SINTERKLAAS WERD IN HOLTEN SPONTAAN ONTVANGEN FOTO-KRANT HOLTENS NIEUWSBLAD q mp Hm mi mmi ng m as h m ^bs^f mm biEjBp im^^^ Administratie: „De Noordpool J. H. Schooien 25 jaar bij de Coöperatie Ledenvergadering A.R. Kiesvereniging Kerkdiensten Brandmelding Medische Dienst eekenddieust Tandartsen Dierenartsen Gezii Storingsdienst GKB Slachthuis Officiële publikatie Verpachting van grond aan de Beukenlaan Gezelligheidsrit MAC „De Holterberg" Engelse Bulldog „Winster '71" Als het wintert, ijsfeest? Voorzitter Broersma verlaat Wieldop door etalageruit Gevonden en vi tj oren voorwerpen Openbare kerkeraads- vergadering Na aanrijding Lichtmast viel op auto met 6 personen DcwccewwceecwwewtceccMwacttcccccccccccccjCt S S >33333333333333333333333333333333333333333333333}M ONZE AGENDA UAITEIIC illCIIUlCDi IH g j ||g» VM BÜI gg gg| HnH PPllL H fi®l I 3 H „Holtens Nieuwsblad" te Holten Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5— per half jaar, f 10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raifjeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn de vorige week za terdag door een grote schare kinderen, waarvan velen met hun ouders, op spontane wijze ontvangen toen hij met de trein van 14.25 aan het station N.S. arriveerde. In Kalfstermanswei- de was het uitdelen van de bal lonnen wat uit de hand gelopen doordat de mensen plotseling van alle kanten kwamen op dringen. Op hel: Stationsplein zorgde H.M.V. met haar drumband voor een muzi kale ontvangst door Sinterklaaslied jes te spelen, die door de kinderen luid werden meegezongen. De voorzitter van de Holtense Han delsvereniging, de heer W. ten Berge verwelkomde de Sint en zei tot de kinderen, dat grijze bisschop wel heel snel naar Holten was gekomen want even te voren was hij nog in Monni kendam. „Met. een vliegtuig arrivf de hij dan ook op het vliegveld Twen te en vandaar ging de reis per trein naar Holten", aldus de heer Ten Ber ge. Sinterklaas zei in zijn toespraak o.m., dat hij hoopte, dat het met de sportaccommodatie snel voor el kaar zal komen, want hij had gehoord dat er zelfs een sporthal zal komen. Ook had hij gehoord, dat er een be jaardenflat gebouwd zal worden en hij had er zelfs over gedacht, om zijn zetel van Madrid naar Holten over te Onderzeer grote belangstelling passeert de Sint op de schimmel de Stationsstraat. voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage. 9. Voorste] tot wijziging van de ge meente- en bedrijfsbegrotingen (krediet slachthuis ten behoeve van werkplaats en krediet aan koop leermiddelen Chr. kleuter school). 10. Beantwoording eventuele schrif telijke vragen. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 9 00 uur ds. C C. Addink. Jeugddienst. Onderwerp: ,,De vreemde vrijheid";. 10.30 uur ds. C. C. Addink (Bed TI. doop) Extra col lecte: Bouwfonds Bethanië. Opp: dienst: Mevr. Schellevis, Alie Mark- voort en Henny Balles, Geref. kerk: 9.30 uur en 15.00 uur S G Bloem van Ommen ln beide diensten is de ene collecte voor het Werelddiakonaat Bij de uitgang col lecte voor „Eigen Kerkbouw" U.K. Kerkdienst: 9.30 uur H. Mis in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk: zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10.00 uur Hulppr. A. Schel levis. Extra collecte: Bouwfonds Be thanië. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds W. P J. Osinga. Extra collecte Kerk voogdij. Overdag: telef. 1352 (Politiebureau) •s nachts: telef. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. telef. 1325 ter Harmsel). Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, telef. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Dienst wijkver pleging: Zaterdag. 27 nov. en zondag 28 nov.: zr. H. Strijker, Groene Kruis- gebouw, telef. 1436: zondags tussen 12.00-14.00 uur bgg telef. 1248. Am bulancevervoer: telef. 1320 (Fa. A. Muller en Zn) bgg telef. 1338 (Joh. Aanstoot) Zaterdag. 27 nov. en zondag, 28 nov, E. A. Witkop, Wierdensestraat 118, Rijssen, telef. 05480-2260 van 18.00- 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen) Zaterdag, 27 nov. en zondag, 28 nov. W. C. C. Wameling, Churchillstraat 107, telef. 2004 Elke morgen van 9 00-10.00 uur, be halve zaterdag, bij mevrouw C. Knijff-Dekker, telef. 1438 bgg telef. 1799 mevrouw Beldman-Aanstoot. Zaterdag. 27 nov. t.e.m. vrijdag. 3 december buiten de diensturen ELECTRA: H. Heijenk, Kolweg 44, telef. 2124. GAS: W. C. v. d. Weert- hof, Voorsboerstraat 2, telef. 1793. Vrijdag, 26 nov. t.e.m. zondag, 28 nov. keurmeesters buiten de diensturen C. Dijkstra, Schoolstraat 5, telef. 1833. Maandag 29 nov t.e.m. zondag 5 december H. J. Moleman, Lageweg 13, telef. 1974. Aangifte ge storven dieren op zaterdag: van 9.00- 11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Namens allé ingezetenen verwel komt Wim ten Berge de Goed heiligman met zijn Pietermannen. brengen, omdat hij zich een beetje oud begint te voelen en het reizen steeds vermoeiender wordt. De Sint sprak verder de hoop uit, dat, nadat de Beuseberg zal zijn bebouwd er ook nog verder de hoop uit, dat, na dat de Beuseberg zal zijn bebouwd er ook nog bergen over zullen blijven om daar met zijn paard te kunnen rijden. Hij gaf allen de raad om ver standig te snoepen. Nadat de muziek nog tal van liede ren had gespeeld steeg de grijze kin dervriend op zijn schimmel en werd - begeleid door de muziek - een korte rondgang door 't dorp gemaakt, wel ke eindigde op de Smidsbelt. Onder tussen strooiden zijn zwarte knechten snoep voor de kinderen. Zaterdag brengt Sinterklaas 'n be zoek aan Espelo en Dijkerhoek. In Espelo zal hij omstreeks 14.45 uur ar riveren en in Dijkerhoek om plm. 15.00 uur. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat belangheb benden zich bij hun college schrifte lijk kunnen aanmelden voor de ver pachting van: 'n perceel bouwgrond, ca. 1500 m2, pachtprijs f 15.per jaar, secte A. nr. 241, gedeeltelijk, gelegen aan de Beukenlaan. Holten, 24 november 1971. Burgemeester en wethouders van Hol ten, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. De M.A.C. „De Holterberg" orga niseert zaterdag voor de leden haar jaarlijkse gezelligheidsrit. De start is tussen 19.30 en 20.00 uur vanaf het clubhuis, café „De Biester" aan de Stationsstraat. De lengte van de rit is 33 km. De finish is bij Hotel Hol- terman, waar de deelnemers een uit smijter met koffie wordt aangeboden. Het inschrijfgeld bedraagt f 3.per persoon. Introdure's zijn van harte welkom. De heer J. van den Berg uit de Industriestraat heeft óp de interna tionale hondententoonstelling „Win ner" in het RAI-gebouw te Amster dam met zijn Engelse bulldog „Bay- tor Rising Star" (teef) 't kampioen schap behaald bij de teven van dit hondenras. Deze mag nu het predi- caat voeren „Winster 1971". Het bestuur van de ijsclub „De Noordpool zal een nieuwe voorzitter moeten kiezen, nl de vorige week vrij dagavond in Hotel Vosman gehouden ledenvergadering heeft de huidige voorzitter, de heer C. Broersma, di recteur van de zuivelfabriek „Cober- co", in verband met zijn toekomstig vertrek naar Zutphen zijn functie ter beschikking gesteld. Met algemene stemmen is tot bestuurlid gekozen de heer H. J. Robers. De functies moeten door het bestuur nu onder ling worden geregeld. Bezwaarschrift Voordat de bestuurverkiezing aan de orde kwam werd bij de medede lingen gesproken over een bezwaar schrift, dat bij de plaatselijke com missie voor de ruilverkaveling Hol- ten-Markelo is ingediend tegen de schatting van de waarde van het ijs clubterrein. Men vindt deze schatting te laag, omdat men volgens het be stuur de waarde van de grond niet kan bezien zonder daarbij rekening te houden met de ijstent en de bron bemaling. De schattingscommissie had gevraagd het bezwaarschrift in te trekken, omdat de ijsclub haar verlangens in een nog komende „wenszitting" naar voren kan bren gen. De vergadering besloot echter het bezwaarschrift tegen de schatting, die op zuiver formele gronden heeft plaats gehad, niet in te trekken, al vorens inlichtingen zijn ingewonnen, Vorige week donderdag herdacht de heer J. H. Schooien het feit, dat hij vijf en twintig jaar geleden in dienst trad van de Coöp. Aan. en Ver koopvereniging 'Hollen' thans 'Trio'. Nadat de jubilaris en zijn echtge note waren afgehaald van hun wo ning vond de huldiging plaats in café „De Waag" in aanwezigheid van personeelleden van „Trio". De voorzitter van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Trio", de heer G. J. Rietberg sprak de jubilaris toe namens Bestuur en Raad v. Toezicht en herinnerde er aan hoe de heer Schooien vijf en twintig jaar in los- vastverband zijn beste krachten voor de vereniging gegeven heeft. Eerst -voor de Holtense Coöperatie en de laatste jaren in Trioverband. Hij prees zijn ijver en nauwgezetheid bij zijn werkzaamheden en overhandigde hem als blijk van waardering een en veloppe met inhoud. Namens de di rectie sprak de heer B. H. Kwast de jubilaris toe. De voorzitter van de personeelsvereniging van „Trio", de De leden van de AR-Kiesvereni- ging Nederland en Oranje' kwamen vrijdagavond in gebouw „Rehoboth" in vergadering bijeen onder leiding van de voorzitter de heer A. J. Nij- kamp, die voorging in gebed na le zing van het bijbelgedeelte Prediker 11 1-6. Na een kort openingswoord dooi de voorzitter las de secretaris, de heer Bosschers de notulen die on veranderd werden vastgesteld. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd met grote meerderheid de heer Hk. Landeweerd, Kolweg, gekozen. Na de pauze waarin koffie met speculaas werd gepresenteerd werd een uurtje gediscussieei-d over verschillende vraagstukken en pro blemen op 't terrein van de algemene en de gemeentepolitiek. Achtereenvolgens kwamen aan de orde „AR-CHU en KVP één partij?" Conclusie: Wel nauwe samenwerking maar geen samensmelting. „Waarom geen protest tegen de uit- Vorige week vrijdagavond om streeks acht uur is een personenau to, die, met grote snelheid uit de rich ting Markelo komende, door het dorp reed, met een lichtmest in aanraking gekomen op het parkeerterrein van hotel Holterman. Een stuk sierstrip en de wieldop van het rechtervoor wiel is daarbij door een zijruit van de etalage van Kledinghuis Beltman gevlogen, die geheel vernield werd. Omwonenden hebben direct de poli tie opgebeld, die onmiddelijk de om liggende korpssen verzocht deze wa gen aan te houden. Om elf uur was de wagen nog niet gevonden, wa na men verdere maatregelen heeft genomen om de beschadigde wagen op te sporen. Deze nasporingen heb ben tot nu toe nog geen resultaat op geleverd. Gevonden voorwerpen: Sportbroek; gebreide kinderhandschoentjes; brui ne hond; rood bonte pony; gebreide Jcinderwanten; bril; bruine portefeuil le met inhoud; blauwe baret. Verloren voorwerpen: Voetbal schoenen; gebreide kindei-hand- schoentjes; etui met 2 balpennnen en vulpen; bril met donker montuur; bruine portemonnee met inhoud; bruine portemonnee met inhoud: groene jongenspet; grijze jongens sjaal; zilvei-en insigne met groene rand en wit kruis; rood kinderwantje j buskaart van de OAD; houten pijp; damenhandschoen; gouden armband. I zending van de NVSH betreffende abortus? Men betreurde het dat van de kant van de fractie totaal geen positieve geluiden werden gehoord. Een protest bleef helaas achterwe ge. Wat de gemeentelijke politiek be treft werd uitvoerig gesproken over de woningbouw en het bouwen van de driehonderd woningen door de Woningbouwvereniging „Onze Wo ning" te Deventer, waarvan 150 wo ningen bestemd zijn voor de Holten se woningzoekenden. Het gemeentebestuur heeft bij deze woningbouw medezeggenschap. De redelijk bezochte vergadering werd door de heer G. Landeweerd met dankgebed beëindigd. De kerkeraad der Hervormde Ge meente heeft op donderdag 2 decem ber om 20.00 uur weer een openbare vergadering belegd. De agenda luidt: 1) Begroting diaconie. 2) Begroting kerkvoogdij. 3) Het getuigenis. Iedereen is op deze vergadering van harte welkom. Dinsdagavond omstreeks half zes in een vrachtauto van een veetrans portbedrijf uit Wierden. bestuurd door de 22-jarige A. van K. uit Mar ie op de Deventerweg ter hoogte van het benzinetankstation van de NV Fi- na Nederland tegen een lichtmast ge reden. De mast kwam terecht op de achter de vrachtauto rijdende auto van het NV Aannemersbedrijf Nij- huis en Zn. uit Rijssen. waarin een zestal werknemers van dit bedrijf ge zeten was. Het ongeluk liep bijzon der goed af, want wel werd de voor zijde en de voorruit van deze auto vernield, maar geen van de inzitten den liep enig letsel op. De jeugdige bestuurder van de vrachtauto is doorgereden en het heeft de politie dan ook enige moeite gekost om hem op te sporen. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt wegens het ver nielen van de lichtmast, maar voor al ook wegens het doorrijden zon der zich te bekommeren over wat achter hem gebeurde, hetgeen als een misdrijf wordt aangemerkt. De bestuurder verklaarde te hebben moe ten uitwijken voor een tegenligger, die uit de richting Holten kwam. heer H. Gast, overhandigde hem, met de gelukwensen van het personeel, een bloemstuk en een cadeaubon, Dt heer Schooien heeft met enkele woor den bedankt voor de gelukwensen en cadeaus, die hij bij z'n zilveren dienst- jubileum mocht ontvangen. De heer JH. Schooien was 25 jaar in dienst van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Holten", thans „Trio" (Holten-Rijssen- Wierden). die voldoende garanties geven, dat men voor zijn rechten kan blijven opkomen. Het terrein groot 0.95.50 h.a. is getaxeerd op f 5252—, maar met het gebouwtje en pomp heeft het een grotere waarde, zo werd ge zegd. Uit het jaarverslag van de se cretaris, de heer G. J. Aaftink bleek, dat in het seizoen 1970/'71 de baan van 27 dec. tot en met 7 januari ge opend is geweest en dat er zeer druk gebruik van is gemaakt. Op 2 januari '71 werd het kam pioenschap van Holten verreden, waarbij als kampioenen uit de bu3 kwamen: bij de heren G. den Bouw meester en bij de dames mej. Truus Haan. Op 6 januari werden de school- kampioenschappen verreden en op 7 januari hield de huishoudschool haar wedstrijden. Verhuur De club telt 144 leden en 237 dona teurs. Voor de ijstent, die in het vreemdelingenseizoen als zomerhuis je werd verhuurd werd een mooi be drag aan huur ontvangen. De pen ningmeester, de heer J. Wiggers sloot zijn boeken af met een ontvangsten- inclusief batig saldo 1969/1970 f 4318.06, aan uitgaven f 4197.77, zo dat er een batig saldo was van f 120.29. De bankschuld bedraagt f 10060 en het bezit f 220.29. De kascommis- sie bestaande uit de heren D. J. Aaf tink en P. A. Brands had de beschei den in orde bevonden, waarna de voorzitter secretaris en panningmees- ter dank bracht voor hun arbeid in kascommissielid werd naast de heer het belang van de club. Als nieuw kascommissielid werd naast de heer Brands de hr. G. J. Aaftink HJzn. aangewezen. Bij de bestuursverkiezing werd het periodiek aftredende lid, de heer Joh. van Geenhuizen met algemene stem men herkozen en werd zoals in de aanhef vermeld de heer H. J. Ro bers gekozen in de plaats van de heer Broersma. De periodiek aftre dende baancommissaris, de heer F. J. Sluiter werd met algemene stem men weer herbenoemd. Suhsidievrij De heer Wiggers herinnerde er aan, dat de heer Broersma elf jaar geleden voorzitter der ijsclub werd en dat hij in de afgelopen jaren zeer veel voor „De Noordpool" gedaan. Hij danktehem voor de enorme spontane medewerking en de vriend schappelijke samenwerking. „Wij had den u gaarne nog vele jaren gehou den". aldus de heer Wiggers, want u had hart voor „De Noordpool" Hij overhandigde hem als 'n bewijs van dankbaarheid een V.V.V.-geschenken bon. De heer Broersma wees er op, dat men gezamenlijk een beleid ge voerd heeft, waarbij de club haar ei gen boontjes dopte en vrij van elke subsidie is gebleven. „Het is mij wel eens een doorn in het oog geweest, dat men vaak zo gemakkelijk tegen de overheid aanleunt, als er iets op poten gezet moet worden", aldus de heer Broersma, die dankte voor de geschenkenbon. De opstelling van het winterpro- framma werd aan het bestuur opge dragen, waarbij echter wel de wens te kennen werd gegeven, dat er zo mogelijk een ijsfeest komt met even tueel bal na en er voorts muziek op de baan is. Vooral 's avonds ver hoogt dit de gezelligheid. Verder werd gevraagd de verlichting wat te verbeteren, het geen door het be stuur werd toegezegd. De afgelopen weken hebben wij een groot aantal circulaires van de volgende inhoud gezonden aan de plaatselijke winkeliers, zaken mensen en bedrijven, terwijl er nog een aantal de deur uitgaat. Wij zouden niet graag iemand willen vergeten; daarom publiceren wij de inhoud van de brief, opdat iedereen er kennis van kan nemen en zich kan opgeven. Holterberg 13 Telefoon 1234 Holten november 1971 Op vrijdag, 17 december a.s. zal HOLTENS NIEUWS- g BLAD verschijnen met een 2 FOTOKRANT waarin zal worden opgenomen een groot aantal foto's van g deelnemende zaken en bedrijven met gelijktijdig een g advertentie in dit speciale nummer. Aan deze fotokrant wordt een grote prijsvraag verbon- o den met g ENKELE HONDERDEN GULDENS AAN PRIJZEN g (in de vorm van waardebonnen) g Aan het publiek om uit te zoeken welke foto bij de g advertentie hoort. g Foto en cliché van uw zaak of bedrijf worden uw eigen- dom. O g Deze krant zal in een grote oplaag huis aan huis worden 2 verspreid. Q g Aan de voorbereiding en samenstelling van deze foto- g. krant moet enorm veel werk verzet worden, zodat wij g hiervoor de heer Aalbers, specialist op dit gebied, met dii S speciale nummer hebben belast. Dezer dagen komt hij bij g u langs om een en ander toe te lichten. O Eerst na het verschijnen van de krant wordt u een nota O aangeboden. g Voor uw medewerking bij voorbaat dank. g Hoogachtend, HOLTENS NIEUWSBLAD O O O <9 €9 O O O «3 3 «3 €3 <3 «3 <3 e «3 <3 *3 Vrijdag 26 november 19.30 uur: Feestavond afd. Holten v. de OLM en de afd. Holten, Dijker hoek en Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Amici- tia. Namen N t.m. Z. (zie adv.) 20.00 uur: Verwerping, konijnen, slagroomtaarten, krentenbrood in café De Wippert (zie adv.). Zaterdag 27 november 19.30 Uur: Gezelligheidsrit M.A.C. „De Holterberg" vanaf clubhuis café De Biester. 14.45 uur: Sinterklaas bezoekt Espelo 15.00 uur: Aankomst te Dijkerhoek. Zondag 28 novemebr 19.30 uur: Dansen in Bar-Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Dinsdag 30 november 19.39 uur: Openbare raadsvergade ring ten gerneentehuize. 19.30 uur: Aanwijzing waardebonnen St. Nicolaasartie in café Kalfster- man (zie adv.). Woensdag 1 december 20.00 uur: Ledenvergadering van de afdeling Holten van het Ned. Rode Kruis in hotel Holterman. Donderdag 2 december 80.00 uurOpenbare kerkeraadsver- gadering herv. kerk in gebouw Irene. Vrydag 3 december 20.00 uur: Pot.stoten om prachtige prijzen :n café Jansen (zie adv Maandag 6 december 14.00-18.00 uur: Inlevering deelne merskaarten winkelweekactie in Amieitia. 15.00-16.90 uur: in café 't Bonte Paard te Dijkerhoek. 19.30 uur: Aanwijzing waardebonnen in Amieitia van de St. Nicolaas- actie. Dinsdag 7 december 20 00 uur: Voorlichtingsavond OLM. CBTB en Bedrijfsvereniging „Hol- ten" in zaal Vosman. Spreker ir. Van Rossum over „Veeverbetering en moderne bedrijfsvoering". Woensdag 8 december 20.00 uur: Ledenvergadering afd. Holten van het NVV (vroegere be- stuurdersbond) in café Kalfster- man. Vrydag 10 december 20.00 uur Verwerpen van krenten brood, haantjes, en? in gebouw Irene door CJV „De Vrienden schaar". Maandag 13 december 20.00 uur: Ruilavond postzegelclub „HPC" in hotel Vosman. Vrijdag 17 december 19.30 uur: Pots toten om mooie vlees- prijzen in café Kalfsterman 19.30 uur: Verwei-ping krentenbrood, haantjes, enz. in het en voor „Het Trefpunt" te Espelo. Zaterdag 18 december 20.00 uur: Touwtrekwedstrijd in ma nege „De Ruiterkamp" te Bath men. Maandag 20 december 20.00 uur: Kerstbijeenkomst afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen in zaal 't. Bonte Paard. Dinsdag 21 december 19.30 uur: Kerstfeest School met de Bijbel in de Ned. herv. kerk. De gemeenteraad komt dinsdag, 30 lovember a.s. des avonds 7.30 urn en gemeentehuize in openbare ver- adering bijeen voor de behandeling an het volgende: AGENDA Notulen van de vergadering van 25 oktober 1971. 1. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. I. Voorste] tot wijziging van de ver ordening op de seizoenwaren markt. Voorste] tot het verlenen van me dewerking aan het Bestuur van de. Chr. Kleuterschool, alhier, voor de aankoop van Montessori- materiaal. Voorstel tot verkoop van grond aan de Stichting ter bevordering van de huisvesting van bejaar den, alhier. Voorstel tot vaststelling van het krediet in rekening-courant v or 1972 met de NV Bank voor Ne- Ïderlandsehe Gemeenten te 's-Gra venhage. Voorstel tol hel verlenen van een i garantie voor het aangaan van hypothecaire geldleningen ten be hoeve van de bouw van een be jaardencentrum Voorstel tot wijziging van do uit- kerings- en pensioenverordeninp wethouders. ia. Voorstel tot. onderhandse op dracht aan de N.V. Aannemings- en Wegenbouwbedrijf v/h .1. Kre kel en Zoon, alhier, fot bet boinv- rijpmaken van „De Haar" 5e fase. b. Voorstel tot vaststelling van schadevergoedingen in verband met de aanleg van een parallel- riool nabij de rioolwaterzuive ringsinstallatie. Voorstel tot het aangaan van een kasgeldlening met de N.V, Bank

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1