nULI [lij li IE II TV 3D LUI# blies rood- wit-hlauwe wimpel aan F ede ra tie-vaandel Open Deur-samenkomst trok veel belangstelling - Op muziekconcours in Groenlo - PLANNEN VOOR EEN KLEINE SPORTHAL Johan van Geenhuizen prins Carnaval Zaterdagmiddag komt Sint Nicolaas in Holten J aarvergadering buurtvereniging De Haar" Twee feestavonden OLM en Plattelandsvrouwen ONZE AGENDA Officiële pit blicatie VRIJSTELLING Kerkdiensten Weekenddienst Tandartsen Weekenddienst Dierenartsen Medische Dienst Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Wachtdienst Slachthuis Brandmelding Afwezigheid ds. Lugtigheid Mooie opbrengst voor Nierstichting Mooie opbrengst Gevonden en verloren voorwerpen per trein Huldiging en gelukwensen „Wilhelmina,, bracht muzikale hulde Vrijdag 19 november 1971 UAITEIIC IIIEIIIAfCDI kïi -= Redacteur en plv hoofd red J Wiggers Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad prachtige succes te behalen en vele malen hebben we ons afgevraagd, waar haalt hij de moed en de spirit vandaan. De heer Westerik bood een geschenk onder couvert aan en besloot met de wens ,,Wij hopen dat U nog vele jaren dirigent van „HMV" zal blijven. Ook de afgevaardigden van de verschillende verenigingen lieten hun gelukwens vergezeld gaan van een geschenk onder couvert. BEOORDELING De jury kende voor de verschillende rubrieken de volgende punten toe: Verplicht werk: Zuiverheid 8-8-8; Klankgehalte en klankverhouding 8V2 - 9 - 8'/*. Tech niek en articulatie 8 8- 8'/:; Alge hele muzikale uitvoering (dynamiek- frasering 8Vt - 9 - 8V2; Samenspel en ritmiek 8l/s - 8'/i - 8'/*; Opvatting en tempo 9-9-9. Keuze werk: Zuiverheid: 7'h - 8 - 7'A; Klankgehal te en klankverhouding: 8V2 - 8Va - 8'/t, Techniek en articulatie 8 - 8- 8'/i; Algehele muzikale uitvoering (dyna miek - frasering) 8 - 8 - 8'/!; Samen spel en ritmiek 8-8-8; Opvatting en tempo 8»/a - 8'/: - 8'/ï. Voor de 2e Open Deur-samenkomst van dit winter-seizoen die j.l. zondag avond werd gehouden in de Hervorm de kerk alhier, bestond veel belang stelling. Het kerkgebouw was geheel bezet, toen de voorzitter van de Open Deur- groep, hulpprediker A. Schellevis, al len welkom heette. Alvorens de spre ker tot zijn toespraak kwam, beant woordde hij eerst enkele vragen, die n.a.v. de vorige samenkomst aan hem waren gesteld. Hierna hield Ds. Bouwhuis gerefor meerd predikant uit Rijssen een toe spraak over „De Mens...? Niks nieuwsl" Hij zette uiteen, dat de mens door alle tijden heen, dezelfde is geweest, die als taak heeft om de schepping te beheren. De zonde heeft de mens echter gebracht tot ongehoor zaamheid, zodat de mens nu naar ei gen inzicht handelt, zonder te vragen naar de bestemming, die God hem heeft gegeven. Dieper vragend, naar wat zonde is, staan we voor een raadsel. Tegenover het menselijk fa len, staat, oneindig veel rijker en gro- 55' Vrydag 12 november hield de buurt vereniging ,,l)c Haar" haar tweede jaarvergadering. Nadat voorzitter G. J. Aaftink de ver gadering had geopend ging men over tot het bespreken van de diverse ac tiviteiten in het komende seizoen. Het programma ziet er als volgt uit: Op 26 november is er een verwerping in de garage van Ab Baltes. Deze is toegankelijk voor iedereen. Aan vang 8.00 uur. Op 11 december zullen de leden wor den gedropt. Nadere berichten hier over zullen t.z.t. worden doorgegeven. De eerste zaterdag na nieuwjaar zal weer een begin worden gemaakt met het halen van hout voor het paasvuur. Besloten werd dat dit jaar het mooi ste en het grootste paaasvuur, ook in 1972 weer, aan de Larense weg zal staan. De verdere activiteiten zullen be staan uit: De jaarlijkse feestavond, een kegelavond, een puzzeltocht op de fiets en eventueel 'n Bingo-avond. Er zal contact worden opgenomen met de Buurtvereniging ,,De Kol" over 'n eventuele damesvoetbalwed strijd. Om half tien sloot de voorzitter de vergadering, waarna nog een film werd vertoond die de activiteiten van het afgelopen jaar nog eens in beeld bracht. ter, Gods goedheid, die de mens blijft oproepen om opnieuw te begin nen in gehoorzaamheid aan Hem. Het chr. mannenkoor ,,ASAF" uit Dedemsva art o.l.v. dhr. J. Zwanepol verleende medewerking aan deze sa menkomst. Het was een belevenis om dit grote koor (plm. 75 leden) te ho ren zingen. Reeds voor het feitelijke programma aanving, zong het koor al enkele nummers. Tijdens het pro gramma trad het tot 3 keer toe voor het voetlicht. Gezongen werd o.a. „Psalm 42," „Ode" en „De Grote Morgen" waarvan vooral het „Ode" door de orgel-intermezzo's vermelding verdient. Het geheel werd afgewisseld door samenzang. De voorzitter van de Open-Deur-groep dankte aan het slot alle aanwezigen en vestigde de aan dacht op de mogelijkheid om aan Ds. Bouwhuis vragen voor te leggen. Op 13 februari 1972 hoopt Ds. Bouwhuis in de 3e Open Deur-samenkomst in te gaan op deze vragen. Van de Open-Deur-groep vernamen wij, dat van het mannenkoor „ASAF' weer een nieuwe grammofoonplaat tegen een prijs van f 10, te koop is bij de heer A. Schellevis, Mr. G. Vix- seboxsestraat 11. Voor de feestavond, die de afdeling van de OLM en de dcie plaatselijke afdelingen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen op vrijdag 26 no vember a s. naar aanleiding van 't 100-jarig bestaan van de OLM en 't 40-jarig bestaan van de provincial® afdeling van de plattelandsvrouwen in Amicitia organiseren, blijkt zoveel belangstelling te bestaan, dat men heeft moeten besluiten om er twee avonden van te maken. De eerste avond wordt nu gehouden op donder dag 25 november, voor hen wier na men beginnen met A. t.e.m. M. en op vrijdag 26 november, voor de let ters N. t.e.m. Z. Dat is althans de richtlijn, die men voor de goede orde, gaarne zo goed mogelijk zou zien gehandhaaafd. Bei ne avonden brengt de toneelclub O.C.H. „De Vergulde Os" van .Tohan Blaaser voor het voetlicht. Zij be ginnen om 20 uur. Vrijstelling Bepalingen bestemmings plan ten aanzien van de verbouw van de boerderij Beuseberg 54, te Holten. De burgemeester van Holten maakt bekend dat de heer J- Bosschers, Beu" seberg 129, alhier vergunning heeft gevraagd voor het verbouwen van de ooerderij kadastraal bekend, gemeen te Holten, sectie F. nummer 1344 (ged.) plaatselijk gemerkt Beuseberg 54, tot burgerwoning. Aangezien het bouwplan zich niet ver draagt met het ter plaatse geldende bestemmingsplan kunnen rechtheb benden op aangrenzende en nabijge legen gronden gedurende 14 dagen, in gaande 22 november 1971, schriftelijk bezwaren indienen tegen het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het onderhavige bouwplan. De bouw en situatietekeningen liggen geduren de voornoemde termijn op de gemeen" te-secretarie alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 19 november 1971. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Vrijdag 19 november 20 uur: Jaarvergadering IJsclub De Noordpool, in hotel Vosman. 20 uur: Ledenvergadering AR-kies- vereniging „Nederland en Oranje" in gebouw Rehoboth. Zaterdag 20 november 9-12 uur: Verkoop speculaas door ponyclub „Bergruitertjes". (Zie bericht en adv.) 14.25 uur: Aankomst Sint Nicolaas aan het Station NS en rondgang met HMV door het dorp. 14-17 uur: Inwisseling vakantiezegels voor Kerst- en verplichte verlofda gen bij P. F. van Doom, Rietmo lenstraat 4. 16 uur: Speciale kinderbazaar in zaal Hotel Vosman ten bate van de buurtvereniging „De Kol". (Zie adv.) 19.30 uur: Jubileumuitvoering Dijker- hoeks Amateur Toneel „D.A.T." in zaal Het Bonte Paard. 20 uur: Verwerping krentenbrood, speculaas, haantjes enz. in zaal ho tel Vosman ten bate van de buurt vereniging De Kol (zie adv.) Zondag 21 november 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing Boode te Bathmen (zie adv.) Woensdag 24 november 20 uur: Samenkomst Herv. Vrouwen groep Dijkerhoek in gebouw Betha- nië. Surprises maken. 19.45 uur: Ouderavond School m. d. Bijbel in School aan de Bosch- kampsstraat. Donderdag 25 november 16 uur: Officiële opening bloemen magazijn Vincent door de loco-bur gemeester. de heer J- Rietberg (zie adv.) 19.30 uur: Aanwijzing waardebonnen St. Nicolaasactie in café Kalfster- man (zie adv.) 19.45 uur: Bijeenkomst Chr. Platte landsvrouwen in gebouw Rehoboth. Lezing over verdovende middelen door de heer Poppe, directeur Me disch Consultatiebureau te Almelo. 20 uur: Feestavond afd. Holten OLM en afd. Holten, Dijkerhoek en F.s- pelo Ned". Bond van Plattelands- viouwen in Amicitia. Namen A t.rn. M. (zie adv.) Vrijdag 26 november 19.30 uur: Feest avond afd. Holten v. de OLM en de afd. Holten, Dijker hoek en Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Amici tia. 'Namen N t.m. Z (zie adv.) 20 uur: Verwerping konijnen, slag- roomtaar'f-; 1-ood in café D- Win - e Cv.) IT' nter 12.20 uur: r- 's.it M.A.C. ..De Ho tori» 1vanaf clubhuis jcafc Cc F.Tster. r.'n-c'av. 30 november 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuizt 19.30 uur: Annv.'izing waardebonnen afé Kalfster- 20 uu; f.®nvergadering van de af deling Holten van het Ned. Rode Kruis in hotel Holterman. Maanc!:-.". 6 december 14-18 uur: inlevering deelnemers kaarten \v: nk ehvoekactie in Ami citia. De Stichting Informatiecentrum voor Scholenbouw (JCS) te Rotterdam heeft een concept-programma van eisen opgesteld voor de verbouwing' en uitbreiding van de Openbare Scholengemeenschap waarvoor het gemeentebestuur van het ministerie van Onderwijs de toezegging heeft ontvangen. Deze toezegging houdt in, dat daarin ook twee gymnastiekloka len zyn begrepen. In verband met deze toezegging heeft het gemeente bestuur met het programma van eisen advies gevraagd over de mo gelijkheid om in plaats van twee gymnastieklokalen bij de school een sporthal te kunnen bouwen. In het programma van eisen heeft de stich ting nu een kleine sporthal opgeno men met de afmetingen 22 x 42 vier kante meter. De gemeente zal hierin zelf een bruto oppervlakte van 580 m2 moe ten bijdragen exclusief de toeschou- wersaccommodatie. Het voor deze uitbreiding gevorm de bouwteam heeft zich in principe akkoord verklaard met een dergelij ke sporthal en zal daarover t.z.t. ad vies uitbrengen aan het gemeentebe stuur. De sporthal zal zg. „gekocht" wor den en valt derhalve niet onder de architectuur van het Architectenbu reau L. C. van de Bovenkamp, die wel het toezicht bij de bouw zal uit oefenen. Men denkt aan een sport accommodatie die los van de school zal staan. In de school zelf zal een gemeen schapsruimte komen van 500 m2. Als het geld op tijd beschikbaar komt de bouwkosten van de totale uitbrei ding worden op ruim vijf miljoen ge raamd hoopt men eind 1972 met de bouw te kunnen beginnen. Dan zal ook de sporthal gebouwd moeten worden. Bepalingen bestemmingsplan ten aanzien van de verbouw van de boerderij, Beuseberg 54 te Holten. „Excelsior" direct na de oorlog. Hij noemde dit een gelukkig besluit waar aan men tot nog toe niet anders dan genoegen en plezier heeft beleefd. Het ging tot heden steeds excelsior en het gemeentebestuur hoopt van harte dat dit ook in de toekomst onder direc tie van onze plaatsgenoot Fransen zo zal blijven zo besloot wethouder Riet berg. De heer D. J. Aaftink wenste HMV geluk namens „Holtens Gemengd Koor" en de heer J. Wiggers deed dit namens de Chr. Gem. Zangvereni ging „Soli Deo Gloria". Wim Nijen- huis, voorzitter van „Markelo's Fan fare" noemde het behalen van zo'n prachtig succes de moeite waard om een feestje te bouwen. Hij wenste HMV hiermee van harte geluk en wees op de vriendschap tussen de „Fanfare" en „HMV". De voorzitter van „WILHELMINA" de heer G. J. Mekenkamp vergeleek dirigent Fran sen met een hotelkok die voordat hij de gerechten op tafel brengt ze proeft. Ook muziek - in 't bijzonder concours- muziek - moet men „proeven" voor dat men ze gaat serveren. De heer HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 9.00 en 10.30 uui ds. C. C. Addink. Extra collecte: bouwfonds Irene. 10.00 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Oppasdienst: mevrouw Post, Fenny Ebracht en Jansje Boode. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. R. A. Hoogkamp. 15.00 uur ds. Hekman van Vriezen- veen. In beide diensten is de ene collec te voor de Diakonie: Bij de uit gang collecte voor „Eigen Kerk bouw". R.k.-Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene. NIEUW HE ETEN R.k.-Kerk: Zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Betlianië: 10.00 uur Hulppred. A. Schellevis. Extra collecte: Bouwfonds Irene. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. P. Lugtigheid van Holten. Extra col lecte: Jeugdgebouw. Zaterdag 20 november en zondag 21 november: J. F. Steunenberg. Pas toriestraat 42, Holten, telef. 1433 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedge vallen)-. Zaterdag 20 november en zondag 21 november: Th. A. Oostenbrug, Dies- senplasstraat 2, telcf. 1515. Loco-burgemeester J. Riet berg spreekt namens het ge meentebestuur de gelukwensen uit met het behaalde succes van H.M.V. Fransen heeft ook deze keer weer een goede „muzikale kok" getoond want het „gerecht" dat z'n „HMV" in Groenlo „serveerde" viel in de smaak. HMV's voorzitter Westerik die als laatste spreker het woord voerde dankte allen die met het korps in 't bijzonder in deze concoursperiode meeleefden en hij dankte „Wilhelmi- na" voor de zeer. gewaardeerde mu zikale hulde. De harten van al onze leden zijn vervuld van dankbaarheid jegens onze dirigent Henny Fransen die geen moeite teveel was om dit Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: C. H. Rietdijk. Molenbelterweg, telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Dienst "wijkverpleging: zaterdag 20 november en zondag 21 november: zuster M. ter Borch, Jeurlinksweg N 1, telef. 2356. Zondags tussen 12.00 en 14.00 uur. Ambulancevervoer: Telef. 1320 (Fa. Muller en Zn), b.g.g. telef. 1338 (Joh. Aanstoot). Elke morgen van 9.00-10.00 uur, be halve zaterdags, bij mevrouw C. Knijff-Dekker. telef. 1438, b.g.g. te lef. 1799 mevrouw Beldman-Aanstoot. Zaterdag 20 november tot en met vrijdag 26 november: buiten de diensturen Electra: J. Kolkman, Gaardenstraat 13, telef. 1368. Gas: Geen dienst. Vrijdag 19 november tot en met zon dag 21 november: keurmeesters buiten de diensturen J. Hof, Sche penenstraat 16. telef. 1513. Maandag 22 november tot en met zondag 28 nov.C. Dijkstra. Schoolstraat 5, tel. 1833. Aangifte gestorven dieren op zaterdag: van 9-11 uur aan 't slacht huis, telef. 1318 Overdag: telef. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. telef. 1325 (G. ter Harmsel). Donderdagavond 11 november elf minuten na elf maakte de scheiden de Prins Carnaval, Albert van de Oale Bekke aan de leden van de Carnavalsvereniging „De Fienpreu- vers" in café Maats zijn opvolger bekend. Onder luid gejuich kwam de heer Johan van Geenhuizen Jr, be kend kapp'er in Holten te voorschijn. Voorzitter Eddy Vincent van ,,Dc Fienpreuvers" verwelkomde en feli- liteerde de nieuwe Prins Joh. Frans tan de Noordenbarg. In zijn begroetingsrede sprak de lieuwe prins de hoop uit, dat men too plezierige en vredelievende rege- De nieuwe prins carnaval „Jo han Frans van de Noordenbarg" ingsperiode tegemoet zal zien. Aan hem als hoogste gezagsdrager van het feast der zotten zou het in elk ge val niet liggen. Hij nodigde verder alle leden reeds uit voor de jaarlijk se carnavalsavond op zaterdag 12 fe bruari 1972. In een plezierige stemming en onder muzikale begeleiding van spöl- leman Tuitert werd de troonswisse ling-op uitbundige wijze gevierd. Sinterklaas brengt zaterdagmiddag 20 november een bezoek aan Holten in het kader van de Sint Nicolaasactie van de Holtense Handelsvereniging welke vanaf dinsdag 23 november tot en met zaterdag 4 december door de Holtense winkeliers gehouden wordt. De Sint arriveert met zijn zwarte knech ten met de trein van 14.25 uur aan het Station N.S. uit de richting P.:sen. Vanaf 14.00 uur worden aan de grote schare kinderen, die ook nu weer - met hun ouders - aan het station verwacht worden, in Kalfstermansweide ballonne tjes uitgereikt. Een kleurri'k schouwspel, waaraan ook deze keer HMV en haar drumband, weer muzikale medewerking zal verlenen. Naast de winkelbonnen, waarop waarde bonnen zijn te winnen, komt er ook een gratis actie n.l. het schatten van het ge wicht van een grote speculaaspop vanaf een foto en een teken-kleurwedstrijd voor kinderen. De aanwijzing van de waardebonnen ge- chiedt op donderdag 25 november in café De Waag"", op dinsdag 30 november in •afé Kalf sterman en op maandag 6 decem ber in Amicitia, telkens om 19.30 uur. De winkelweekactie geschiedt onder het motto „Koopt vroegtijdig, het geeft meer kans o.a. op rustig winkelen, grotere keuze en kans op nog meer prijzen." Men zie de aankondiging in dit nummer. In verband met nascholing gedu rende de volgende twee weken is ds- Lugtigheid afwezig van 21 november tot en met 3 december. Voor drin gende pastorale en andere zaken ver zoekt hij u zich te wenden tot ds. C. C. Addink, Raalterweg 12, telefoon 1237. De dezer dagen gehouden collecte voor de Nederlandse Nierstichting heeft f 1704.54 opgebracht. Gevers, geefsters en collectanten worden zeer bedankt voor deze mooie opbrengst. De in de geref. kerk gehouden z.g. „Dankdag-collecte" heeft f 2021.90 op^ gebracht. Gevonden: Blauwe regenbroek en pijp, br. wollen bivakmuts, zw. leren portemonnaie. Verloren: 1 beige kinderregenjas- maandkaart OAD, nylon kinderwant, maandkaart OAD, zelfgeb. hobby vliegtuig, bos sleutels en sigarenaan steker, gouden dameshorloge met armband, grote witte briljant „Onyx" gele maandkaart OAD, donkerbl. trai ningsjasje, d. bl. knipportemonnaie. Bij terugkomst uit Groenlo werd het jtorps in de Oranjestraat een muzika le hulde gebracht door „Wilhelmina" uit Rijssen waarna met „Wilhelmina" voorop een mars werd gemaakt naar Dorpshotel „Holterman" waar de of ficiële huldiging plaats had nadat ^Wilhelmina" op het plein bij het ho tel met enkele pittige marsen nog had gezorgd voor extra feeststem ming. De voorzitter van de Suppor tersclub de heer J. Wiggers, voerde nis eerste spreker 't woord. Hij wens te het korps en dirigent Henny Fran sen namens de supportersclub van harte gelukt met het glanzende suc- ees. H.M.V." heeft weer duidelijk getoond dat ze thuishoort in de aller- Hpogste regionen van de Kon. Ned. Federatie. Zich hierin te handhaven Ijs een zeer zware opgave. Toen in Groenlo 10 korpsen hadden gespeeld Wilhelmina, Rijssen, brengt H.M.V. voor hotel Holterman een serenade. De Holtense muziekvereniging „H.M.V." heeft zaterdag op het Nationaal Federatief Muziekconcours te Groenlo, dat de stedelijke muziekvereniging „Groenlose Burgerharmonie" organiseerde, nog weer eens duidelijk bewezen dat ze in de hoogste afdeling van de „Koninklijke" thuishoort. Het ensemble behaalde in de vaandel afdeling-fanfare een royale eerste prijs met 301 punten (minimum voor eerste prijs 288 punten) en kwam hierdoor in het bezit van de rood-wit-blauwe wimpel. De jury die bestond uit de heren Piebe Bakker, J. P. Laro en M. Ogier waardeerde het verplichte werk „Othello" van Drake Rimmer Flink met 153'/2 punten en het z.g.n. keuze nummer met 1471/: punten. „H.M.V." behaalde hiermee het hoogste aantal punten op de eerste concoursdag. 2e werd het Leids Politie Muziekgezel schap met 297'/: punten, dat eveneens uitkam in de Vaandelafdeling-Fanfa re. Op de 2e concoursdag (zondag 14.11) werd in de Vandelafd „Fanfa re" door geen enkel korps dit aantal punten behaald zodat „H.M.V." in het bezit kwam van de prachtige be ker beschikbaar besteld door het ge meentebestuur van Groenlo. waren er 2 derde, 4 tweede en 4 eer ste prijzen behaald de laatste resp. met 288'/!, 289294 en 294Vz punten waaruit bleek dat het „driemanschap" op het balcon in de concertzaal van het „City Centrum" aan de^ uitvoering zeer hoge eisen stelde. Wethouder J. Rietberg, die wegens verhindering van burgemeester mr. W. H. Enklaar - namens het gemeen tebestuur kwam gelukwensen sprak van een blijde dag niet alleen voor „H.M.V." maar voor de hele Holten se gemeenschap die haar korps een warm hart toedraagt. De heer Riet berg herinnerde aan de fusie van „HMV" en de chr. muziekvereniging

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1