Huwelijk met motorgeronk Met bouw van rijwiel en voetgangers tunnels is begonnen Aan ome adverteerders Naar verbetering verkeerssituatie Een stukje jeugdwerk kan beginnen Open Deur-Samenkomst Dijkerhoeks amateur-toneel viert tweede lustrum ONZE AGENDA Kerkdiensten Medische Dienst Weekenddienst Tandartsen Dierenartsen Storingsdienst GEB Bejaardensoos met dia's Wachtdienst Slachthuis De Revue bracht een ommekeer Officiële publikatie Proces-verbaal zitting onteigening Mooie opbrengst Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Vrijwilligers gevraagd PJGO hoort over sex en pornografie Gezinsverzorging Brandmelding Engelse Bulldog uit Holten in Duitsland Kampioen Televisiereportage Beuseberg uitgesteld HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 12 november 1971 23ste jaargang - no. 46 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W Beyers Telefoon 05483 - 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17, tel. 1533 Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5,— per half jaar, 10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad In verband met een groter aanbod van advertenties en grote drukte op de drukkerij doen wij een vriende lijk beroep op onze adverteerders hun advertentieop drachten voor Sint Nicolaas de twee volgende weken zo vroeg mogelijk in te zenden. Wij kunnen ze dan eerder verwerken en op de drukkerij kan men er de volle aandacht aan schenken. Bij voorbaat vriendelijk dank. Redactie en Administratie Holtens Nieuwsblad Zaterdag 13 november 20.00 uur: Komische film (kleur) „Songbus naar Triëst" in gebouw Rehoboth (zie advertentie). Zondag 14 november 19.15 uur: Open Deur-samenkomst in de Ned. Herv. kerk m.m.v. het Mannenkoor „Asaf" te Dedems- vaart (zie adv. en ber.)3. 19.30 uur: Dansen in Bar-Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 15 november 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker- hoek van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in café Het Bonte Paard. Dinsdag 16 november 14.30 uur: Bejaardensociëteit in het gebouw Irene met o.a. kleurendia's (zie ber.). 20.00 uur: Vergadering „Jong Holten" in café „De Waag" (zie ber.). Woensdag 17 november 20.00 uur: Praatavond met de bewo ners van de Schoolkring Espelo door het gemeentebestuur in „Het Trefpunt". Vrydag 19 november 20.00 uur: Jaarvergadering IJsclub „De Noordpool" in hotel Vosman. 20.00 uur: Ledenvergadering A.R.- Kiesvéreniging „Nederland en Oranje" in gebouw Rehoboth. Zaterdag 20 november 14.00-17.00 uur: Inwisseling vakantie zegels voor Kerst- en verplichte verlofdagen bij P. F. van Doom, Rietmolenstraat 4. 19.30 uur: Jubileumuitvoering Dijker- hoeks Amateur Toneel „D.A.T." in zaal „Het Bonte Paard". Vrijdag 26 november 19.30 uur: Feestavond afd. Holten van de OLM en de afd. Holten, Dijker- hoek en Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Amicitia Zaterdag 27 november 19.30 uur: Gezelligheidsrit M.A.C. „De Holterberg" vanaf clubhuis café „De Biester". Dinsdag 30 november 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize. Woensdag 1 december 20.00 uur: Ledenvergadering van de afdeling Holten van het Ned. Roode Kruis in hotel Holterman. Vrydag 10 december Verwerping van krentenbrood en spe culaas in gebouw Irene, door de C.J.V. „Dc Vriendenschaar". Zondag 14 november a.s. organiseert de Open Deur-groep weer een samenkomst in de Hervormde kerk alhier. Het is de tweede van dit winterseizoen, die in het dorp wordt gehouden. Aanvang: 19.15 uur. Omdat deze samenkomst feitelijk een vervolg is op die van september j.l., komt weer dezelfde spreker, n.l. Ds. Bouwhuis, Gereformeerd pre dikant te Rijssen. Zoals al eerder bleek, verstaat deze spreker de kunst om de dingen eenvoudig en duidelijk te zeggen. Het onderwerp waarover hij spreekt luidt: „DE MENS NIKS NIEUWS!". Dit onderwerp sluit aan bij het vorige onderwerp in sep tember, dat handelde over God. Ds. Bouwhuis zal daarom eerst enkele bij hem ingekomen vragen, n.a.v, het vorige onderwerp beantwoorden. Er is medewerking van hét mannenkoor „ASAF" uit Dedemsvaart. Dit koor verleende al eerder medewerking en zeer velen hebben er al van genoten. Inmiddels is dit koor nog in ledental gegroeid, zodat a.s. zondag zeker op prachtige zang mag worden gerekend. Het is wellicht ten overvloede dat de Open Deur-groep er op wijst, dat dit soort samenkomsten worden belegd, met het oog op rand- en buitenkerkelijken. Op een voor iedereen begrijpelijke wijze wordt ge sproken over diepere dingen van 't leven, die ons allen aangaan. Daarbij wordt getracht -in geen enkel opzicht bepaalde meningen of overtuigin gen op te dringen. Op wat plaatsen voor de Open Deur-groep na, zijn alle plaatsen vrij. Er wordt geen entree geheven en elke bezoeker ontvangt bij het binnen komen een volledig gestencild programma. Wel wordt een collecte ge houden voor het Open Deur-werk. In de eerste maanden van 1972 zullen nog twee Open Deur-samenkom sten gehouden worden, die aansluiten bij de gehouden en te houden sa menkomst. De onderwerpen daarvoor luiden: „De wereld Eén puin hoop!" en „De toekomst We zullen wel zien!" Wat het programma voor a.s. zondagavond betreft, mag de Ope» Deur-groep ongetwijfeld wel rekenen op grote belangstelling. Op 17 november a.s. is het 10 jaar geleden, dat het Dykerhoeks Amateur Toneel werd opgericht. Dit tweede lustrum wordt herdacht met een jubileum- uitvoering op zaterdag 20 november 's avonds 19.30 uur in zaal „Het Bonte Paard". Deze avond is voor iedereen toegankelijk en er zal een gevarieerd programma voor het voetlicht worden gebracht, met na afloop bal. HOLTEN. Ned. Herv. Kerk: 9.00 u en 10.3( Hulppred. A. Schelle vis. Extra collecte: Gezinsverzorging. Oppasdienst: mevr. Van Iperen-Es- seboom, Miene Eshuis en Hanneke Lammers. 1-37.15 uur: Open-Deur-samenkomst. spreker: ds. Bouwhuis uit Rijssen. Onderwerp: „De mens...??. Nieks nieuws! Medewerking: Mannenkoor „ASAF" uit Dedemsvaart. Geref. Kerk: 9.30 u. en 15.00 u. ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten in de ene collecte voor Al gemene Kerkelijke Arbeid. Bij de uit gang collecte voor „Eigen Kerk bouw"» Jt.K. Kerkdienst: 9.30 uur H. Mis in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN. R.K. Kerk: zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 u en 10.00 u. DIJKERHOEK. Bethanië: 10.00 u. ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Gezinsverzorging. OKKENBROEK. Ned. Herv. Kerk: 10.00 u. ds. W. P. i. Osinga. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, telef. 1870 (alleen voör spoedgevallen). Dienst wijkverpleging: zaterdag, 13 nov. en zondag, 14 nov.zr. J. E. Duncan, Groene Kruisgebouw, telef. 1436. Zondags tussen 12.00 en 14.00 uur. Ambulancevervoer: telef. 1320 (Fa. A. Muller en Zn.) b.g.g. 1338 (Joh. Aanstoot). Zaterdag, 13 nov. en zondag 14 nov. H. Scheffer, Pr. Julianaplein 12, Goor telef. 05470-2500 van 18.00 tot 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). zaterdag, 13 nov. en zondag 14 nov.: W. C. C. C. Wamelink, Churchillstr. 107, telef. 2004. zaterdags, 13 nov. tem vrijdag 19 nov.: buiten de diensturen Electra: H. Huisman Kolweg 42te lefoon 1498. Gas: J. BossChers,Beü- seberg 129, tel. 1945. Op 17 november 1961 kwam 'n aantal jongelui in café „Het Bonte Paard" bijeen met het doel een toneelclub op te richten. Dit werd nog dezelfde avond een feit en de vereniging kreeg de naam „Dijkerhoeks Amateur To neel". De oprichters, die rustig de pioniers mogen worden genoemd leg den de basis voor het huidige toneel gezelschap. In de afgelopen tien jaar is er veel gegroeid. Men begon met eenmaal per jaar een toneelstuk op te voeren voor de bevolking van de schoolkring Dijkerhoek. De behoefte bleek in die tijd reeds groot te zijn. Doch na en kele jaren daalde de belangstelling naar mag worden aangenomen door de opkomst van de televisie. Men is Szich toen gaan beraden of er geen andere mogelijkheid bestond om de mensen weer naar de uitvoeringen te trekken. Zeven jaar geleden bracht „D.A.T." na rijp beraad, haar eerste revue „Heel Dijkerhoek op de been, voor revue nummero één" voor het voet licht. En Dijkerhoek kwam op de been, want de «publieke belangstelling was overweldigend. Dit was voor de mensen „aan het roer van het schip" een reden om de koers ook voor de toekomst wat te wijzigen. Wat dit met zich meebrengen zou wisten de „stuurlui" ook niet precies, daar men met het opvoeren van een re vue ook in de woelige financiële wateren tercht komen zou. Men is er echter in geslaagd de financiële klip pen te omzeilen. De laatste revue „Daar bij die molen" was wat de publieke belangstelling betreft een enorm succes. Zij moest dan ook vele malen opgevoerd worden. Gebleken is wel, dat er tot in de verre omtrek van Dijkerhoek behoefte bestaat aan dergelijke ontspanning. Het is dan ook te hopen, dat ondanks de vele moeilijkheden van organisa torische en financiële aard het Dy kerhoeks Amateur Toneel op de in geslagen weg voort blyft gaan en op die manier datgene op de planken brengt waaraan het publiek nu en in de toekomst de meeste behoefte heeft. De maandelijkse bijeenkomst van de bejaardensociëteit in het gebouw Irene zal plaats hebben op dinsdag, 16 november a.s. De soos begint om 14.30 uur. Er zullen o.a. dia's ver toond worden. Het wordt weer een gezellige middag. Het comité nodigt de bejaarden dan ook gaarne uit deze bijeenkomst bij te wonen. Vrijdag, 12 nov. t.e.m. zondag, 14 nov.: H. W. Goorman, Kolweg 52, telef. 1513. Maandag 15 nov. t.e.m. zondag 21 nov.; J. Hof Schepenenstr. 16, tel. 1513. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.00-11.00 uur aan 't slacht- nuis telef. 1318. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat ter secre tarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt een afschrift van het proces-verbaal van het besprokene in de zitting gehouden op 23 sep tember 1971 van de commissie tot het aanhoren van bezwaren van be langhebbenden tegen het plan van de aansluiting van de rijksweg De venter - Goor - Hengelo - Oldenzaal- Rammelbeek-grens aan de Rijksweg Holten - Wierden en van gedeelten van eerstgenoemde weg tussen Hol ten en Markelo, met bijkomende wer ken, in de gemeenten Holten en Mar kelo, alsmede een afschrift van het door bovengenoemde commissie uit gebrachte advies met betrekking tot de bij haar ingekomen bezwaren te gen het plan van onteigening. Holten, 12 november 1971. Burgemeesetr en wethouders voornoemd, W.H Enklaar, burgemeester. G.J. Langenbarg, secretaris. De collecte voor het geestelijk ge handicapte kind, verricht door de le den van de drie afdelingen, Holten, Dijkerhoek en Espelo, van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, heeft f 2530,26 opgebracht (vorige jaar waarvoor de gevers en geefsters f 2100.73. Een mooie opbrengst, en de coilectrices wel een woord van dank toekomt. Geboren: Henk Dinant zv. J. Aan stoot en D. Voortman. Waardenborch- slraat 9. Anja Hendrika dv. G. J. Beldman en W. A. Wegstapel, Holter- broek 48 (Geb. te Deventer). Ondertrouwd: H. J. Lodeweges, oud 29 jaar, Landuwerweg 3. M. J. Bo- link, oud 21 jaar. Look 66. J. H. Aanstoot, oud 25 jaar. Markelo en G. J Markvoort, oud 27 jaar, Holter- broek 95. Gehuwd: F. H. Schippers, oud 26 jr., Espelo 15 en J. Pasop, oud 23 jaar, Vianenweg 178. BEVOLKING. Ingekomen: Mevr. M. H. E. Dijkerr man-Groothedde v. Goor naar Smids straat 6. J. W. Huzen van Bath men naar Deventerweg 24. RIJKSPOLITIE HOLTEN Week 4 t-m 10 nov. 71. Gevonden: zwart wit geruite zak met gymschoenen, blauw broekje en rood truitje, rode kinderwant, rechter gla céhandschoen, roce autoped met nummerplaat je, zwarte regenbroek, achtergebleven in de textielzaak van gebr. Schuppert, Oranjestraat: 3 stro- tassen met bloemmotief en plastik emmer groen blauw geruite pet. Verloren: zilveren kettinkje met 4 bedeltjes, groene gazelle damesfiets, groene heren sportfiets, merk Ralley. Elke morgen van 9.0,0-10.00 uur; be halve zaterdag"bij mevr. C. Knijff- Dekker, telef.: 1438 b.g.g. telef. 1799 mevr. Beldman-Aanstoot. De afsluiting van de Parallelweg in verband met de tunnel bouw. Achter het hek de sleuf waar de rails voor de tunnel bouw zijn gelegd. De Stichting Sociaal Cultureel Werk in Holten is eindelijk zover, dat er begonnen kan worden met een stukje jeugdwerk. In het gebouw aan de Hoffesstraat gaat eind van deze maand het Kinder clubwerk van start. Dit kinderclubwerk is voorlopig bestemd voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6-10 jaar en zal later uitgebreid worden voor jongeren boven deze leeftijd. Het bestuur van de stichting denkt voorlopig te kunnen starten met acht groepen van 10-12 kinderen. In het gebouw aan de Hoffesstraat, dat momenteel klaar gemaakt wordt voor dit werk, kunen de kinderen zich bezig gaan houden met spel, teke nen, schilderen en andere handenarbeidtechnieken. Aan de kinderen zal een bijdrage gevraagd worden van 50 cent per week, die betaald moet worden op het clubuur. De tijden van de clubs zijn van 4-5 uur 's middags voor de kinderen van 6-8 jaar en van 5-6 uur voor de kinderen van 8-10 jaar. Kinderen die mee willen doen met dit werk kunnen zich opgeven op vrij dag 19 november, 's middags van 4- 6 uur, in het gebouw aan de Hoffe- straat. Ze behoeven alleen hun naam, adres en leeftijd op te geven, en krijgen daarna thuis bericht bij welke club ze zijn ingedeeld. Aan de ouders wordt gevraagd er aan te denken dat er voorlopig niet meer dan honderd kinderen geplaatst kunnen worden, en dat hun kind bij te laat opgeven, de kans loopt niet geplaatst te kunnen worden. De stichting heeft reeds enkele vrij willigers bereid gevonden om dit kin derclubwerk te gaan doen. Het zijn er echter nog niet genoeg, en daarom doet het stichtingsbestuur een dringend beroep op mensen van 16 jaar en ouder, die bereid zijn om mee te helpen in dit werk. Men vraagt mensen, die voldoen aan de volgende eisen: goed met kinderen kunnen om gaan. iets afweten van het spelen met kinderen. met kinderen creatief bezig kun nen zijn. met kinderen in gespreksgroepjes kunnen werken. Niet iedere vrijwilliger behoeft aan alle eisen die genoemd zijn te vol doen. Als iemand goed is in handen arbeid of spel, dan kan hij-zij zich eveneens melden. Vrijwilligers kan nen zich melden bij de heer A. H. van Pijpen, Holterenkstraat 8 te Hoi- ten, telefoon 2207. De stichting denkt haar werk binnen kort uit te kunnen breiden met enke le avondcursussen, zoals o.a. tekenen en schilderen, foto-hobby, pottenbak ken en emailleren. In de kerstvacan- tie zullen er voor de schoolkinderen film middagen gegeven worden, en zullen er ook een paar spelmiddagen zijn. De vereniging „Jong Holten", af deling Holten van de PJGO houdt dinsdag, 16 november 'n bijeenkomst in café „De Waag", waarin de heer Pauka voorzitter van de afdeling En schede van de NVSH dia's en films zal vertonen over diverse onderwer pen o.a. over sex en pornografie en wat hier verder toebehoort. Men ver wacht een grote opkomst en dat de dia's en films de tongen los zullen maken. De bijeenkomst begint om 20 uur. Overdag: telef. 1352 (Politiebureau) 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. telef. 1325 (G. ter Harmsel). Vorige week vrijdag werd het huwelijk voltrok ken tussen Free Schippers (26) en Jenny Pasop (23). De bruidegom is lid van de motorclub „De Holterberg" en dat was voor zijn sportvrienden een gerede aanleiding om zijn huwelijk met veel motorgeronk te doen gepaard gaan. Eerst werd de bruidegom onder escorte opgehaald uit Espelo en daarna toog men naar de woning van de bruid aan de VianenwegJenny Pasop is oud-penning- meesteresse van de C.J.V. „De Vriendenschaar" en haar vriendinnen waren dan ook op het bordes van het gemeentehuis aanwezig om met de leden van de motorclub een erehaag te vormen. Het huwelijk werd voltrokken door de hoofdcommies ter secretarie en ambtenaar van de burgerlijke standde heer Hde Blaauw. De zuidoostelijke kant van het viaduct waar de tunnel in de spoordijk komt te zitten. oog op de veiligheid met grote zorg vuldigheid gewerkt worden. Als de stalen hulpbruggen zijn aangebracht zullen de treinen langzaam moeten rijden. Als de turafels zijn aange bracht zal Rijkswaterstaat de verhar ding aanbrengen en de aansluipende voetgangers- en rijwielpaden. De ge meente zal voor de verlichting van de tunnels en omgeving zorgen. De heer J. van de Berg» Industrie- straat 12, behaalde met zijn 4l/2-jari- ge EngelseBulldog „Bytor Rising Star" op de Internationale honden tentoonstelling voor alle rassen in de Ausstellungshallen an der Gruga te Essen (Did) het kampioenschap van de teven. Als aandenken ontving hij een met de hand vervaardigd groot wandbord met Engelse Bulldog. De televisiereportage over het na tuurgebied de Beuseberg, die de NOS woensdagavond 17 november a.s. in het programma van 19.05 uur „Van gewest tot gewest" zou uitzenden op Nederland I, met daarin o.a. een in terview met burgemeester, Mr. W. H. Enklaar. en de leden van het ac tiecomité Beuseberg. mevrouw F. ter Doest-Bos en de tekenaar Kees Stoop, is uitgesteld. De uitzending zal ver moedelijk plaats vinden op 1 decem ber a.?. maar met zekerheid kon de •juiste datum nog niet gezegd worden. Het Spoorwegbouwbedrijf, dat bij de op 26. augustus j.l. te Utrecht gehouden aanbesteding, aannemer is geworden van dé bouw van twee tunnels naast het bestaande spoorwegviaduct in de lyn Deventer-Almelo, het viaduct, dat de verbinding vormt tussen de Dorpsstraat enerzyds en de Deventerweg en de Raalterweg anderzijds, is deze dagen met de werkzaamheden begonnen. Aan de oostkant van het viaduct heeft men schuinweg een groot gat gegraven naar de spoordijk waarin rails gelegd zyn, aan de westkant heeft men de Parallel weg en het voorterrein wat uitgegraven en daarin eveneens rails op spoorbiels recht voor de spoordijk aangelegd. N.S. heeft n.l. voor de alternatieve oplos sing gekozen, welke inhoud, dat de tunnels ter plaatse worden vervaardigd. Men gaat boven de aangelegde rails een bekisting bouwen waarin het beton wordt gestort, waaruit de tunnels zullen worden vervaardigd. Voordat men van de tunnels ge bruik zal kunnen maken, die aan de gevaarlijke verkeerssituatie bij het grote viaduct een einde moeten ma ken, zal er nog een hele tijd verstrij ken. Zonder vorst verwacht men, dat het karwei zes maand zal duren. Met vorst kan het veel langer worden, misschien wel acht maand, dat ligt er natuurlijk helemaal aan of we een Als de rijwiel- en voetgangerstunnels klaar zijn worden in de spoorbaan steunpunten aangebracht en op een nacht - van zaterdag op zondag, want dat is de nacht, dat er de langste tijd geen treinen lopen r worden met kraanwagens van de spoorwegen sta len hulpbruggen in de spoordijk aan gebracht. Deze hulpbruggen hebben een lengte van 24 meter. Zijn deze ge reed en beproefd, dan kan men de' baan gaan ontgraven om de tunnels in het dijklichaam te kunnen bren gen. Dat geschiedt met een oliedruk vijzel, waarmede de tunnels voetje voor voetje worden verschoven. Dat is een zwaar karwei, want de ooste lijke tunnel weegt 600 ton en de wes telijke 500 ton. De tunnels worden 3 meter hoog en 5 meter breed. De voetgangers krijgen ander halve me ter ter beschikking de rijwieltunnel wordt drie en een halve meter breed. strenge of een zachte winter zullen krijgen. Er moet aan deze objecten met het

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1