Porsche heeft technische verfijningen aangebracht Pech onderweg Opel produceerde zijn tien miljoenste Dagelijks 3000 Citroën's Dokter Sijtsema sprak voor Chr. Plattelands- ,Hart- vrouwen over en vaatziekten WAAR GAAN WE HEEN Bananenschotelland Verwarming achterruit Renault geeft drie maanden Bovag-garantie op occasions elijk Ingezonden Uit de racerij Verkeersintensiteit 10 procent hoger OP EEN DAG RUIM 100.000 AUTO'S DOOR MAASTUNNEL Wankd-motoren rijve ed. OPEN DEUR SAMENKOMST IN ESPELO GEEN VANGSTEN wel vis Kip op tropische GARNALENSLA wijze Yoghurt- bananencrème Vrydag 8 oktol-. x971 Het modeljaar 1972 brengt bij Por sche onder andere een gewijzigde motor van 2,2 naar 2,4 liter roor de 911-serie, die zorgt voor een nog snelleer acceleratie en een grotere elasticiteit. De passagiers stoel vaü de VW-Porsche wordt ver stelbaar, waardoor de losse voet- Steun komt te vervallen. De wijziging van de 911-motor houdt tevens in dat nu voor elk type Porsche normale benzine kan wor den gebruikt. Bij de steeds verder gaande toeristische mogelijkheden is bet van belang dat de toerist ook in landen met benzine met een laag oc- taangetal „ongestraft" kan tanken. Óok de levensduur van de motoren Is door de verandering verlengd. De versnellingsbak van de Porsche #11 werd eveneens gewijzigd, terwijl 't schakelschema van de 5-Bak werd aangepast. De eerste, derde en vijf de versnelling liggen nu op één lijn (boven), terwijl de tweede en vierde versnelling én de achteruit onder op één lijn liggen. In de 72-er modellen heeft de olietank een andere plaats gekregen namelijk vóór de achteras. Er wordt een trekknop van de olie- tankklep ingebouwd en wel in de rechter portierstijl. Uiterlijk zijn de nieuwe modellen verder nog te herkennen aan een matzwarte uitvoering v. type-, merk- aanduiding en rooster en aan de kleur van de dashboardbekleding, die nu dezelfde is als die van de binnen- bekleding. De 911S kreeg een spoiler voor de voorbumper en het type 911E is nu ook leverbaar in de standaarduitvoe ring (zoals de 911T). De Porsche 911 is ook leverbaar met 'n grotere benzinetank van 85 liter. Voor deze auto is in het nieuwe mo deljaar een interessante meer-uitvoe- ring leverbaar: een reservewiel met ten (lege) band, die met behulp van een patroon wordt opgepompt. Daar door gaat de grotere tankinhoud niet ten koste van de kofferruimte. Dit snufje is rechtstreeks uit de racerij overgenomen. Eén van de opvallende veranderin gen in de VW-Porsche 914, anno '72, is de verstelbaarheid van de passa giersstoel. Daardoor vervalt de los se voetsteun. Blijven we in het in terieur, dan ontdekken we in de nieuwe modellen extra verstelbare verwarmingsopeningen in het dash board. Hiermee is het mogelijk om iüS de condensvorming op de zijruiten te gen te gaan. De ruitewisser- en sproeihandel kwam, zoals bij de Porsche 911, aan de stuurkolom. De centrale defros ter op het dashboard is komen te vervallen, de greep van het deksel van het handschoenkastje werd ver groot en er werden andere wieldop pen gemonteerd. Tenslotte noemen we, wat de VW- Porsche betreft, een nieuw soort ta pijt in de bagageruimtes en de toe passing van gevlochten .skaiflor' als interieurbekleding. Wat de kleuren betreft: citroengeel werd vervangen door de nieuwe seriekleur saturn- De intensiteit van het autoverkeer op de Rijkswegen is in 1970 belang rijk stefker gestegen dan het jaar daarvoor, namelijk met 10 pet.! Blij kens de- regelmatige verkeerstellin gen van de Rijkswaterstaat zijn de indexcijfers voor het werkdagverkeer 100 in 1960, 211 in 1969 en 232 in 1970. Dit betekent dat de drukte op onze autowegen thans bijna 2'/s maal zo groot is als tien jaar geleden. Het opmerkelijke van deze cijfers is voorts, dat het personenautover keer vorig jaar een stijging te zien gaf van 14 pet. (van 231 in 1969 tot 263 in 1970), terwijl het vrachtauto verkeer over 1969 en 1970 stabiel bleef (index 164 in 1970, te vergelij ken met 164 in 1969 en 100 in I960). De groei van het verkeer op de au tosnelwegen, zo concludeert de Stich ting WEG komt voor rekening van de personenauto. De groei van het goederenvervoer over de weg komt waarschijnlijk tot uiting in het gro tere laadvermogen van de vrachtau to's. jeschii its. 31, Op 28 mei jl. passeerden voor het eerst meer dan 100.000 motorvoertui gen op één dag de Maastunnel. Die dag werden 102.410 voertuigen gere gistreerd, veertien dagen later (11 ju ni) 99.170. Het Werkdag-totaal ligt thans vrijwel steeds belangrijk bo ven 90.000 stuks. De redactie van „Verkeerstechniek" (ANWB), die deze cijfers bekend maakte, zegt dat haar geen cijfers bekend zijn van tunnels of bruggen elders ter wereld, die op 2x2 rijstro ken dit aantal voertuigen in één et maal verwerken. Dat er ondanks de ze maximale belasting geen al te gro te stagnatie optreedt, wordt toege schreven aan de capaciteit van de aan- en al'voerwegen en het stelsel van verkeerslichten. Vermelding verdient dat door een aparte tunnel per werkdag nog om streeks 10.000 fietsers en bromfiet sers en ca. 1.000 voetgangers de Maas passeren. Deze aantallen zijn de laatste jaren afgenomen. Dat de ANWB-cursussen „Pech On derweg" en „Pecht aan eigen merk" in een grote behoefte voorzien, blijkt wel uit het feit dat sinds 1961, toen de eerste cursus van start ging, bij na 1000.000 deelnemers de lessen ge volgd hebben. Voor de ANWB een re den temeer om ook dit wintersei zoen weer door het gehele land deze cursussen te organiseren, met het doel automobilisten zelf storingen aan hun voertuig te leren verhelpen. De cursus Pech Onderweg wordt gehouden in meer dan 30 grote plaat sen in Nederland. De lessen, die wor den gegeven op vier avonden, die in vier achtereenvolgende weken steeds op dezelfde dag vallen, duren elk on geveer 2 tot 2lls uur. Iedere deelne mer ontvangt gratis een cursusboek je. Het aantal deelnemers per cur sus zal beperkt blijven tot 22 en men kan zich opgeven bij alle ANWB- kantoren. De prijs voor deze cursus bedraagt f 32,50 voor leden van de ANWB en f 42.50 voor niet-leden. Naast de cursus Pech Onderweg organiseert de Bond deze winter ook de cursus Pech aan eigen Merk, die in het bijzonder is gericht op het op sporen en verhelpen van pech aan een auto van een bepaald merk en type. Deze merken zijn: Citroën 2CV (en zijn varianten), DAF 33, Fiat 600 en 850, Opel Kadett, Renault 4 en 6, Simca 1000 en de Volkswagen Kever 1200 en 1300. Tijdens de les sen worden behalve de stof van 'de' cursus Pech Onderweg ook de speci- De fabriek van Wankel-motoren is in aanbouw, de productie van deze motoren zal eind volgend jaar begin nen. Men is thans reeds in staat dit type motor in grote series te fabri ceren maar de komende periode zal worden benut om in het reine te ko men met alle uiteenlopende en vaak tegenstrijdige voorschriften die in de verschillende landen van kracht zijn op het gebied van veiligheid en lucht verontreiniging. fieke onderhoudsproblemen van de ei gen auto behandeld. Deze cursus die 6 avonden duurt, kost f 50,voor le den en f 60,— voor niet leden. Ook deze lessen, die door niet meer dan 20 per cursus kunnen worden gevolgd, worden in de meeste grote steden van het land gegeven. De nieuwe Citroën GS wordt thans in aantallen van ruim 700 per dag gefabriceerd terwijl Citroën deze pro ductie nog wil opvoeren tot 850 per dag tegen het eind van het jaar. Met ruim 1100 kleine modellen, (2CV-Dy- ane) 420 Ami 8, 400 grote wagens en 400 bestelwagens, bereikt men een dagtotaal van meer dan 3000 auto's. Daarbij zijn niet gerekend de vracht auto's die het concern onder de mer ken Citroën en Berliet vervaardigt die in Frankrijk zelf een zeer sterke marktpositie hebben. Ten opzichte van 1970 is een stij ging geboekt van 21 procent. Niette min dwingt de onzekere monetaire toestand tot een zekere voorzichtig heid ten aanzien van een verdere ex pansie. Men zal zich vooral oriënte ren op de EEG-gebieden, waarbij de toetreding van Engeland nieuwe per spectieven biedt. Het aandeel van Citroën op de Franse thuismarkt is in een jaar ge stegen van 19,2 tot 22,3 procent (350.000 voertuigen) terwijl de omzet in Europa buiten Frankrijk in twee jaar tijds meer dan verdubbeld is, De samenwerking met Fiat verloopt volledig naar wens. In het begin van dit ja^-r hebben de beide concerns ge zamenlijk te Genève de „Societé In ternationale pour 1'Automobile" sticht, waarin deze samenwerking verder wordt uitgebouwd. enke! agen pi elef. 23 A \RD ocal straat 9 De Open Deur-groep organiseert zondagavond, 10 oktober, een Open Deur-samenkomst in „Het Trefpunt" te Espelo. Spreker is de heer P. A. W. Versluys, godsdienstleraar aan de Technische school te Rijssen. Derhal ve voor verschillende jongeren uit Holten niet onbekend. Hij spreekt over het onderwerp „De Kerk aan de kant?" Dit onderwerp is gekozen naar aanleiding van het themanummer van oktober van het blad „de Open Deur". Het Jeugdkorps van H.M.V. zal medewerking verlenen, hetgeen de belangstelling voor deze bijeenkomst ongetwijfeld zal doen toenemen. Het blijkt dat dit korps steeds steviger op de benen komt te staan, daar zij kortgeleden ook al heeft deelgeno men aan een Jeugdfestival te Ame- rongen. De bijeenkomst begint om 19.15 uur. Maar zoals gebruikelijk worden er voor die tijd gemeenschappelijke lie deren gezongen. Er wordt geen en tree geheven. Wel wordt een collecte voor het Open Deur-werk gehouden. Gezien de grote belangstelling, die er dit voorjaar daarvoor bestond in Espelo, zal er ook nu, voor deze bij eenkomst (die met het oog op bui tenkerkelijken wordt belegd) wel weer een grote opkomst zijn te ver wachten. De tienmiljoenste, sinds 1898 loor General Motors' Duitse lochtermaatschappij Opel ge produceerde, automobiel verliet vorige maand de Opel-fabriek te Msselsheim. Bij die gelegenheid ontvingen de minister-presiden- en van de Duitse deelstaten ïessen, Rijnland-Palz en Noord- tijn-W est falen, die Opel-fabrie- ten op hun grondgebied, hebben, len cheque waarmee zij een )pel Rekord Caravan kunnen aanschaffen. De drie wagens zijn bestemd voor charitatieve instellingen. Opel's éénmïljoenste wagen liep in 1940 van de assemblage lijn, 490 maanden nadat de eer ste Opel werd geconstrueerd. Het tweede miljoen werd in '56 bereikt, -binnen een tijdsbestek van nauwelijks 190 maanden. Deze interval werd steeds kor ter en er waren slechts 17 maan den nodig om tot de acht-mil- joenste Opel te komen, 16 maan den voor de negen-miljoenste en 15 voor de tienmiljoenste wa gen. Deze versnelling in de pro- duktie wordt niet alleen veroor zaakt door de snel groeiende motorisering, maar is tevens het resultaat van de modernste pro- duktietechniéken. Als deze tien miljoen Opel- wagens naar de maan zouden kunnen worden gereden, met dertig meter afstand tussen elke auto, dan zou de eerste wagen de maan reeds hebben bereikt als de laatste net de fabriek te Rüsselsheim (of te Bochum) zou hebben verlaten. Van de tien miljoen Opél-wa- gens werden er circa 2.800.000 stuks in Bochum geproduceerd. Deze fabriek werd in 1962 in be drijf gesteld. Twee en twintig leden van de M. A. C. „De Holterberg" hebben zaterdag van 9.30 - 14.00 uur met de secretaris van hun club, de heer Joh. Arfman, die de door hem in Vierakker (gemeente Warnsveld) aan de IJssel gepachte kolken daarvoor belangloos beschikbaar had gesteld, 'n viswedstrijd gehouden en hun sim metje uitgegooid. De vangst was zeer matig, maar wat de vissers daarna beleefden tart bijna iedere beschrijving- Toen de wedstrijd was beëindigd en eerst nog 50 liter erwtensoep met een heerlijke portie vlees, waren verorberd, werden met een zegen de kolken schoongevist. Er stond n.l. nog maar 20 c.m. water in en het gevaar was groot, dat de vis wegens zuurstof gebrek zou sterven. Zakken vol vis, wel meer dan duizend pond, werden opgehaald en weer in de IJssel te water gelaten. Zoveel vis en dan nog maar nauwelijks iets vangen, want het resultaat was als volgt: 1. J. A. Aantoot 50 cm., 2. H. J. Tuitert 37 cm, 3. G. Bannink 28 cm., 4. D J Schooien en J Krieger ex equo 22 cm. De heer Aanstoot ontving voor de snoek die hij op het laatste nippertje verschalkte een mooie beker. De andere prijzen be stonden uit hengelsportartikelen. Het was opvallend hoeveel snoek zich on der de met de zegen gevangen vis bevond. De leden van de plaatselijke I afd. van de Chr. Plattelandsvrou wen Bond (CPB) kwamen donder-1 dagavond voor de eerste keer in dit winterseizoen in vergadering bijeen in gebouw „Rehoboth". De presidente mevr. Van Engbrink- Ramaker opende de vergadering door te laten zingen gezang 93 vers 2, zij gingen hierna voor in gebed en las vervolgens het bijbelgedeel te Exodus 15:22-27. In haar openingswoord zei zij dank baar te zijn aan de Heer die alle le den gespaard heeft om nu ook weer met Zijn hulp in het komende seizoen het verenigingswerk te kunnen doen. Na lezing der notulen door mevr. Haasjes-Schuppert en de afhandeling van enkele ingekomen stukken werd het woord gegeven aan dokter J. F. Sijtsema die sprak over het onder werp „Hart- en vaatziekten". Het hart is het orgaan waar alles om draait, en daarom ook het meest beladen lichaamsdeel. In Nederland en in alle z.g. „welvaartslanden" is het de volksziekte no. 1. Het begint met aderverklaking welke al op treedt na de puberteit; en aderver kalking is vaatvernauwing. Een hartinfarct ontstaat doordat' er te weinig of geen bloed door de hart spier naar het hart stroomt. Door middel van tekeningen op een bord en een plastic-namaakhart liet dok ter Sijtsema zien waar en hoe een hartinfarct zo al kan ontstaan. Men kan in de eerste plaats bij een hart infarct een antistolmiddel toedienen, verder is zo snel mogelijk overbren ging naar een ziekenhuis of hartbe- wakingscentrum het beste. Revalidatie na een hartinfarct is heel belangrijk. Alleen met rust kan het ook weer genezen. Daarna moet men voor zover dit kan weer r maal mee doen in de maatschappij. Er zijn hart- en vaatziekten waar aan men geopereerd kan worden bij voorbeeld de kransslagader kan ge deeltelijk vernieuwd worden, alsook de hartkleppen. Voorlichting is hoogstbelangrijk bij voorbeeld door de Nederlandse Hart stichting. Er kwamen naar aanleiding van deze causerie een aantal vragen binnen die door dokter Sijtsema wer den beantwoord. De presidente, mevrouw Van Eng- Schouwburg, Grote Kerkhof, tel. 16641 Woensdag 13 oktober aanvang 20.00 uur, Schakels (Herman Heijermans) Vrijdag 8 oktober aanvang 20.00 uur. Russcisch Staatsensemble „Siwerko" FILMS. E.D.B. Theater, Smedenstraat, tel. 13615. Donderdag 7 tot en met woensdag 13 oktober. Song of Norway (opbrengst van do. 7 oktober voor Ned. Rode Kruis) gewijzigde prijzen, (a.l.). Vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober, nachtvst. CHE (Che Guevara) (18 jr.) Zaterdag 9, zondag 10 en woensdag 13 oktober matinee: De man met het zwarte masker (a.l.). Aanvangstijden: dagelijks 20 u; vrij. 20 - 23.30 u.; za. 14 - 20 - 23.30 uur; zo. 14 - 16 - 20 u.; wo. 14 - 20 u. Cinema, Lange Bisschopstraat, telef. 11100. Donderdag 7 tot en met woensdag 13 oktober Ryan's Dochter (14 jr.) Vrijdag 8 en zaterdag 9, nachtvst. Een miljoen jaar geleden (18 jr). Zaterdag 9, zondag 10, en woensdag 13 oktober matinee: Gullivers Reizen (a.l.). Aanvangstijden: dagelijks 20 u.; vrij. 20 - 24 u.; za 14.30 - 20 - 24 u.; zo. 13.30 - 15.30 - 20 u.; wo. 14.30 - 20 u. Luxor, Brink, tel 18662. Donderdag 7 tot woensdag 13 oktober en woensdag 13 oktober 1. Slaapka mer Mazurka 2. De Roden en de Witten beide (18 jr.). Zondag 3 oktober matinee: Slavinnen der Liefde (a.l.) Aanvangstijden: dagelijks 20 uur; za. 18.30 - 21 u.; zo. 16 - 18.30 - 21 u. EXPOSITIES. Openbare leeszaal, Brink 70, telef. 35306, t.'m 17 oktober Jeanne Schiff-Bon- kers met stillevens, portretten en aquarellen. Openingstijden: dagelijks 10-17 en 19-21 u. zaterdagavond, zondag en maandag gesloten. Muntentoren, Achter de Muren-Zand poort. telef. p/a VVV 16200. Willy Zandvliet met grafisch werk. Openingstijden: dagelijks 10-12 14-17 u. zaterdagmorgen en zondagmorgen gesloten. Goetiek de Rozijnenkorf, Assenstraat 4 telef. 11848. t/m 13 oktober Wil Willemsen met kleivormsels. Openingstijden: dagelijks 14-18 uur vrij. 14-18 en 19-21 u. zondags geslo ten. Galerie De Grote Poot, Grote Poot 13 telef. 15495. Gesloten tot 15 okto ber. Museum De Waag, Brink telef. 14556. Antieke keukens, fietsen, zilver, aar dewerk, Openingstijden: dagelijks 10-12.30 en 14-17 u. zondags 14-17 u. Museum De Drie Haringen, Brink, telef. 14556. Antiek speelgoed en an tieke kostuums. Openingstijden: dagelijks 10-12.30 en 14-17 u. zondags 14-17 u. DIVERSEN. Goetiek De Rozijnenkorf, Assenstr. 4 telef. 11848. Maandag 4 okt. 14-17 u.. en vrijdag 8 okt. 19-21 u Spindemonstratie. Wijkgebouw, Van Vlotenlaan. zaterdag 9 okt. van 10-17 u. Algeme ne ruilbeurs. Koninklijke Ned. Nat. Hist. Vereni ging. vrijdag 8 oktober Openbare Leeszaal aanvang 20.00 u. Jaarlijkse ledenver gadering. Vliegveld Teuge De Zanden telef. 05730-200. Parachute springen, bij Parachute springen, bij goed weer op zaterdag en zondag tot 11 uur en tegen zonsondergang. VW Deventer, Stationsplein 2 telef. 16200. Openingstijden: dagelijks 9-12.30 en 14-17.30. zaterdags gesloten. brink-Ramaker dankte met enkele woorden voor de leerzame causerie en zij bood dokter Sijtsema een pla- tenbon aan. De goed bezochte bijeen komst werd door mevrouw Meijer- Berkhout met dank gebed gesloten na het zingen van gezang 93 vers 1. Er gaven zich op deze eerste ver gadering 7 nieuwe leden op. Het verslag van de raadsvergade ring in de krant van 30 september is wel de moeite van 't lezen waard. Uit vorige krantenberichten was al duidelijk geworden dat de PvdA- xractie in Holten bepaald géén grote strijder voor het behoud van de na tuur is. Op zichzelf is dat zéér inte ressant, omdat de landelijke PvdA zich op de borst slaat als de grote milieubeschermers. Wat mij bovendien onaangenaam trof was de kritiek van de PvdA-frac- tie op het Holtense actiecomité, als zouden de leden hiervan alleen uit eigenbelang zich tegen de uitbrei dingsplannen verzetten. Werkelijk 'n laf en ongefundeerd verwijt. Op ge meenteraadsniveau zou ik toch der gelijke persoonlijke kritiek niet ver wachten. Ik ben geneigd de PvdA- fractie er van te verdenken dat zij graag de zieljes van de woningzoe kenden willen winnen. Het zou bepaald geen kwaad kun nen als de hele gemeenteraad zich wat meer op landelijk niveau ging verdiepen in de enorme en urgente problemen van de ruimtelijke orde ning, en ook alle duizenden die graag een dagje in de mooie natuur willen doorbrengen in hun gemeentepolitiek betrekken. N. H. van de Broek-Laman Trip Geldermalsen. Noot van de redactie: Wij hebben een ogenblik geaarzeld of wij het bovenstaand epistel zou den opnemen, gezien de, op zijn zachtst gezegd, „onvriendelijke-'* geest die er van uitgaat. Het geeft ons echter tevens gelegenheid te rea geren op de uitspraak, die wij elders tegenkwamen en die ook hierin be sloten ligt, dat „het landelijk streven voor het behoud van het natuur schoon in Holten (nog) niet geaccep teerd is". De gemeente Holten was een van de eerste gemeenten in Overijssel, die dat juist wel gedaan heeft, want in 1936 bezat het reeds een uitbrei dingsplan voor de Holterberg, opge steld door de toenmalige inwoner, de architect T. J. Loggers, thans wonen de te Rijssen. Met grote zorgvuldig heid heeft zij het streven naar be houd van het natuurschoon uitge diept. Maar men moet nu eenmaal gronden hebben om woningen te bou wen. Holten telt momenteel meer dan 300 woningzoekenden. Overigens kun nen wij inzendster verzekeren, dat de PvdA de zieltjes van de woning zoekenden niet wil „winnen", maar ze „onderdak brengen" wil. Inzend ster weet toch wel, dat Holten jaar lijks duizenden toeristen trekt en dat die aan natuurschoon beslist niets tekort zullen komen. Voorts kent zij de achtergronden niet van het hele gedoe, waardoor een zeer „onvrien delijke sfeer" geschapen is. Men had op „zakelijke" wijze heel wat meer kunnen bereiken, dan nu waarschijn lijk het geval zal zijn. Op onze internationale zwerftocht door „Bananschotelland" zijn we de ze maand in de tropen blijven ste ken. Gezien het feit dat in Neder land de belangstelling voor kip de laatste jaren is gestegen, vraagt ook de bereiding van kip een steeds gro tere aandacht. Probeert u voor de verandering eens de onderstaande rijkelijk met zuidvruchten samengestelde „tropen- schotel". Kook tegelijkertijd de rijst. Als alles gaar is, legt u een halve cirkel rijst op een plateau, waarop u vervolgens het „kippemengsel" giet. De rest van het plateau vult u rijkelijk met stukjes banaan en si naasappel, die u tot slot met wat tak jes peterselie garneert. Op een aparte schaal rangschikt u de gehalveerde, hardgekookte eieren geraspte kokosnoot chutney, gehakte ui en stukjes tomaat. Benodigdheden: 1 grote kip; 2 kop pen kippebouillon; 1 pot pindakaas: 1 fijngehakte ui: 1 eetlepel planten- olie; 1 theelepel zout; 1 eetlepel meel 1/3 theelepel cayenne peper; Vi thee lepel gember. 1 eetlepel azijn. Fruitfantasie: 4 bananen; 2 sinaas appels; 1 grote tomaat; 1 grote uit; geraspte kokosnoot; chutney; 4 hard gekookte eieren; peterselie. De kip in stukken verdelen en op de kip ontbeent, snijdt u het vlees in kleine stukjes. Bewaar de bouillon. Fruit nu de uien in plantenolie en voeg meel, zout, cayenne peper en gember eraan toe. Roer alles zorg vuldig dooreen. Vervolgens azijn, pindekaas (naar smaak) en kippe bouillon toevoegen, zodat er een dik ke brei ontstaat, waardoor u het vlees roert. Laat het mengsel onge veer 20-30 minuten in een braadpan sudderen. Benodigdheden100 gram mayonai se; sap van V: citroen; 1 mespuntje zout en suiker. 2 appels; 1 augurk; 1 banaan: 2 eieren; 1 klein blikje man darijntjes; 125 gram garnalen. De mayonaise met citroensap, zout en suiker naar smaak afmaken. De geschilde appels en augurk in stuk jes, de banaan en hardgekookte eie ren in schijfjes snijden en de afge- druipte mandarijntjes en garnalen in hun geheel met alle andere benodigd heden onder de mayonaise mengen en goed laten doortrekken. Vermeng een Vs liter yoghurt met twee eetlepels honing, 2 fijngedruk- te bananen, het sap van een halve ci troen en een eetlepel amandelslijpsel. Eventueel met wat slagroom game ren en koud serveren. Nu de herfst weer in aantocht is, rijden 's morgens weer veel auto's rond met een beslagen achterruit. Naarmate de winter nadert wordt dit steeds erger en in verschillende landen is men op grond daarvan overgegaan op het verplicht stellen van de achterruitverwarming om de veiligheid in het verkeer te bevor deren. Smiths Industries Ltd komt nu via nu te Rotterdam, op de Nederland se markt met een oplossing van dit grote probleem in de vorm van een verwarming, waarbij de elementen direct op de achterruit worden ge plakt zonder plastic raam of omlijs ting. Inclusief bedrading, paneeltje met schakelaar en controlelamp]e, en uitgebreide montagevoorschrif ten in Nederlandse taal (en uitslui tend voor 12 Volts installaties) kost dit nuttige accessoire f 34,20 inclu sief BTW. Smiths geeft een jaar Saranti* op de goede werking. Alle Renault dealers in Nederland, die voor de vei koop van gebruikte au to's werken onder de naam ..Natio naal Occ-sion Centrum" gaan het Bovag-garantiebewijs hanteren. Reeds thans levert het merendeel van de Renault agenten iedere occa sion waarvan de waarde boven de f 2.500,ligt of meer dan 50 pet. van de catalogusprijs bedraagt met hel schriftelijke Bovag-garanl ;ebewijs Na 1 januari 1972 zal de gehele Re nault organisatie in Nederland uit hoofde van de agentschapsovereen komst de Bovag-garantie op gebruik te wagens toepassen. De Bovag-garantiebepalingen geven de koper zwart op wit de zekerheid, dat binnen de termijn van 3 maan den of 10.000 km. alle voorkomende reparaties van verborgen gebreken kosteloos worden verholpen. Bij de fecten ontstaan door normale slijtage in de garantieperiode kan van de ko per een bijdrage in de herstelkosten worden gevraagd. Deze bijdrage be draagt in totaal over de gehele garan- tiepti.ode nooit meer dan f 250, Bij klachten over de uitvoering van reparaties die binnen de garantiebe palingen valen kan de koper van een occasion een beroep doen op bemid deling door de Bovag-ANWB Geschil lencommissie. De Bovag-garantie geldt voor alle merken die door de Renault dealers al- occasion worden verkocht. Bij alle gebruikte Renaults die onder auspici- ciën van 't „Nationaal Occasion Cen trum" worden verkocht wordt niet al leen het NOC-Bovag-garantiebewijs afgegeven maar tevens een onder- houdspolis met een coupon voor een gratis controlebeurt na 2.000 km. In het streven de consument vol ledige voorlichting en maximale ze kerheid te bieden bij de aanschaf van een gebruikte auto stelt de Re- nault-NOC organisatie bovendien iede re koper in de gelegenheid elke auto, die onder NOC-Bovag-garantiebepa- lingen wordt verkocht te laten keuren door ANWB, KNAC, EVO of de tech nische dienst van de WAA.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 5