enkele percelen weidegrond prachtige bungalow in Holten E Herenkostuums! GEBR. WANSMK MANTELS Gebr.ZOETBROÖt THE HUSH Keurslagers- pr oei ukt Kalf sterman Garage Schuppert ASSURANTIEKANTOOR BOKS-OOLBEKKINK BAR DANCING BOODE-BATHME Gloednieuwe collecties N.V. GEBR. SCHUPPERT SIMCA1301 nieuwe collectie BABY- EN KLEUTERKLEDING fa.J.W. DollekampenZn. N.V. GEBR. SCHUPPERT DORPSSTRAAT 30 TELEFOON 2176 Te koop: EXCLUSIEVE EE N SO EZ IN SWON I NO WEEKENDRECLAME HOLTEN" B.V. BI Vrijdag 8 oktober 1971 God maakte ons erg blij met de geboorte van onze zoon Hendrikus Johan Wij noemen hem HAROLD J. Schuppert J. Schuppert-Limbeek Holten, 6 oktober 1971 Stationsstraat 5 Albert Wassink Annie Meilink hebben de eer U mede mens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op vrijdag 15 oktober 1971 om 11.00 uur in het gemeente huis te Bathmen. Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Bathmen door de weleerwaarde heer ds. J. G. Beerthuis. Oktober 1971 Bathmen, Loo 60 Holten, Espelo 70a Toekomstig adres: Loo 60 Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „Jachtlust" te Loo, Bathmen. In plaats van kaarten Henk de Jong en Gerrie van Schooten hebben de eer u, mede na mens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag 15 oktober a.s. om 11 uur ten gemeentehuize te Schalkhaar. Huwelijksinzegening om 14.00 uur in de Ned.-herv. kerk te Okkenbroek door de weleerwaarde heer ds. W. P. J. Osinga. Oktober 1971 Bathmen, Pr. Beatrixlaan 2 Okkenbroek, Klinkenweg 9 Toekomstig adres: Pr. Beatrixlaan 4, Bathmen Receptie van 15 tot 16.30 u. in zaal Visser te Okken broek. Op vrijdag 1-5 oktober hopen onze geliefde ouders en grootouders G. W. Balles en J. W. Balles- Klein Nagelvoort hun 40-jarige echtver eniging te herdenken. Dat zij nog lang /ge spaard mogen blijven, isAsasauwi hun dankbare kinderen, kleinkinderen en verloofden. Holten, oktober 1971 Gelegenheid tot felici teren op maandag 18 oktober van 2.00-4.00 u. en 's avonds na 7.30 u. in café „De Waag", Waagweg 1, Hoilten. Hans Vincent en Jannie Hofstra geven U kennis van hun noornemen in het huwelijk te treden op dinsdag 12 ok tober a.s. te Enschede. Oktober 1971 Holten, Molenbelterweg 13 Enschede, Beltrumbrink 37 Toekomstig adres: Holten, Dorpsstraat 14 Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in Hotel Holterman. Willem Addink en Ineke van Hoven gaan donderdag 14 oktober 1971 trouwen 'smiddags om 3.00 uur op het gemeente huis in Apeldoorn en om 4.00 uur in de Ned.-herv. kerk in Hoog-Soeren, voor ganger ds. P. Lugtigheid uit Holten. Toekomstig adres: Vianenweg 46, Holten Oktober 1971 Holten, Raalterweg 12 Apeldoorn, Melissestr. 2 Receptie van 17.30 tot 19.00 uur in „Het Posthuis", Ko ningstraat 1, Apeldoorn. In plaats van kaarten. Op 10 oktober hopen onze geliefde ouders H. J. A. Deijk H. J. Deijk-Vincenl hun 25-jarig huwelijk te herdenken. Dat ze nog lang ge spaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen: Teun - Janny Henk Jan Herman Holten, oktober 1971 Holteirbroek 89. Gelegenheid tot felici teren: vrijdag 15 okto ber, 's avonds na half acht, in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Op vrijdag 15 oktober a.s. hopen onze gelief de ouders M. Pasop en E, Pasop-Baltes hun 40-jarige echtver eniging te herdenken. is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Holten, oktober 1971 Schepenenstraat 4. Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in Hotel Hol terman en 's avonds na half acht in Amicitia. In grote dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend, heeft de Here uit ons midden weggenomen, mijn lieve man en onze zorgzame vader en grootvader HENDRIKUS BRONSVOORT echtgenoot van H. Vincent op de leeftijd van bijna 73 jaar. Markelo: H. Bronsvoort-Vincent Arnhem: J. Aanstoot-Bronsvoort A. J. Aanstoot Holten: J. A. H. Bronsvoort E. J. Aaftink Markelo: J. H. Bronsvoort W. A. Bronsvoort-Slijkhuis Markelo: H. Kistemaker-Bronsvoort W. Kistemaker Holten: H. G. Jansen-Bronsvoort D. J. Jansen en kleinkinderen Markelo, 7 oktober 1971 Borkeldweg 1 De teraardebestelling zal plaats vinden op maandag 11 oktober 1971. Zij, die de over ledene de laatste eer willen bewijzen worden verzocht om 14.00 uur aanwezig te willen zijn op de algemene begraafplaats, Oude Deventer- weg te Holten. Met droefheid namen wij kennis van het nog onverwachts overlijden van onze beste neef AHNE VISSER op de leeftijd van 31 jr. Dat hij moge rusten in vrede is de wens van: Holten: D. Oolbekkink- Müller Rijssen: J. H. Muller J. B. Müller- Paalman J. W. Leijendekker- Müller D. Leijendekker Holten: F. M. Wechstapel Müller J. A. Wechstapel Neven en nichten Holten, 3 oktober 1971 Dankbetuiging Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank aan allen, die ons 25-jarig huwelijks feest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt S. de Vries H. de VriesAchterkamp Holten, oktober 1971 fttiktihoek 31 Heden ging van ons hoen, tot onze diepe droefheid, onze beste neef Anne Visser echtgenoot van H. Huisjes, op de leeftijd van 31 jaar. Holten: G. H. Jansen- Visser H. M. Jansen Okkenbroek: J. Visser W. L. Visser- Kettelarij Neven en nichten Holten, 3 oktober 1971. Dankbetuiging Wij zeggen bij deze aan allen die ons huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt hartelijk dank. B. Ulfman D. UlfmanSlooijer Holten, oktober 1971 Churchillstraat 6 Algemene kennisgeving Vrij onverwacht is heden van ons heengegaan, mijn zeer beminde en zorgzame man, onze lieve vad er en grootvader JAN KROON Ridder in de Orde van Oranje Nassau Oud-hoofd van de School met de Bijbel te Holten. op de leeftijd van 66 jaar. Hcflten: C. Kroon-Bakker Amstelveen: F. L. van Houten-Kroon M. D. van Houten Robert Jan Maarten Holten, 6 oktober 1971 Jeurlinksweg 8. De teraardebestelling zail plaats hebben op za terdag 9 oktober a.s. te 15.00 uur op de Nieuwe 3 te Holten. U wordt uitgenodigd om 13.30 uur aanwezig te zijn voor de rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Holten. Gelegenheid tot condoleren: na de teraardebe stelling in gebouw „Irene", Boschkampstraat. Liever geen bezoek aan huis. Het Nederlands Oorlogsgraven Comité, Afde ling Holten, vervult hiermede de droeve plicht kennis te geven van het heengaan van zijn Se cretaris en onvermoeide organisator van Cana dese Pelgrimages JAN KROON Secretaris N.O.G.C., afdeling Holten. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn toegewijde arbeid voor het Nederlands Oorlogsgraven Comité, zijn hulpvaardige en vriendelijke persoon, houden wij gaarne in dankbare nagedachtenis. W. H. ENKLAAR, voorzitter. J. BROERE, penningmeester. Wij werden diep getroffen door het plotseling overlijden van de heer j. KROON tot 1970 hoofd van onze school. Wij zijn Gode dankbaar voor het vele werk dat hij met zo grote liefde en toewijding gedurende 27 jaar voor onze school heeft gedaan. Namens het bestuur van de School met de Bijbel D. Beldman, voorzitter J. Meerman, secretaris Holten, 6 oktober 1971. Tot ons leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze geachte voor zitter de heer J. KROON met veel toewijding behairtigde hij de belangen van de woningzoekenden. - De commissie voon woonruimtezaken Holten, 6 oktober 1971 Onverwacht heeft de Heere tot Zich genomen onze geachte voorzitter de heer J. KROON op de leeftijd van 66 jaar. Namens het bestuur der Chr. Oranjevereniging G. Westerik, secretaris J. Kolkman, penningm. Holten, 6 oktober 1971 Met ontroering geven wij kennis dat God on verwachts tot Zich nam de heer J. KROON Zijn ijver en enthousiasme - zo vele jaren voor het christelijk onderwijs getoond - moge ons een voorbeeld zijn. Namens het personeel van de School met de Bijbel H. Ch. Vogely, hfd. der scohol Holten, 6 oktober 1971 Heden nam de Heer uit ons midden weg, onze broeder en ouderling JOHAN KOOPMAN op de leeftijd van 70 jaar. Wij zullen hem node misen. De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. Holten, 29 september 1971. TELEFOON 1223 Hierbij willen wij allen har telijk danken voor de be langstelling, die wij bij ons huwelijk mochten ontvan gen. J. A. Aaftink T. AaftinkEbrecht Holten, okotber 1971 Burg. v. d. Borchstraat 3 Dankbetuiging Onze hartelijke dank aan allen die ons 25-jarig hu welijksfeest tot een onver getelijke dag hebben ge maakt. G. W. Goorman A. GoormanKolkman Holten, oktober 1971 Larenseweg 6 Op dinsdag 18-K^'Tl hoopt H. J. VUKKINK met zijn .gezin zijn 75ste verjaardag t» gedenken. Gelegenheid te feliciteren, van 7.30 tot 9.30 uur in de Exoduskapel. Ingang tegen over het eigen adres. Uit allernaam Mevr. J. A. Vukkink- Ribbink Aert v. d. Neerstraat 25, Almelo. eSr VOOR EEN GOED NAAR ORANJESTRAAT en 'T VIADUCT! Dinsdag 150 gram biefstuk 180 500 gram fijne of grove runder of varkensworst 258 150 gram ontbijtspek 105 V/cansdag 500 gram schouderearbonade 308 500 gram speklappen 195 150 gram tongeworst 105 Donderdag 500 gram gehakt 218 150 gram boterhamworst 75 Vrijdag en zaterdag 500 gram runder rollade 478 150 gram rosbief 178 150 gram gekookte lever 118 De hele week 2 biefstuk tartaar 125 Grote pot appelmoes87 Pot rode kool 105 Blik kersen 165 KEURSLAGER Een wagen met zeer veel distinctie. Er zijn nu eenmaal mensen, die zich-niet minder kunnen permitteren. Een wagen met zeer veel vaart. Want tijd Is geld. Ook in dit opzicht is de 1301 bijzonder economisch. En wilt u nog sneller, feller en luxueuzer? Bekijk dan de Simca1301 Special. Alleenverkoop voor Holten: Te koop ^LICHTINGEN: ADVIESBUREAU HOLTEN" B.V. Oranjestraat 13, Holten, telefoon 05483 - 2293 b.g.g. 1249 Zo juist ontvangen Kinder- en damespullovers met en zonder kol. Pantalons en truien, sportkousen en maillots in de nieuwste modekkleuren Ook op het gebied van VLOERBEDEKKING zijn wij ruim gesorteerd. Wij leveren o.a. Itertest, Desso, Tredford, Louis de Poortere en tal van andere klasse merken. Speciale aanbieding TAPIJT 3.80 m. br. vanaf 69.75 Vlotte levering en goéde service! Oranjestraat 69, telefoon 1437 De beste kwaliteit, de nieuwste stoffen en vakkundige afwerking. Dames kom geheel vrijblijvend kijken en keuren. TELEFOON 1223 Oranjestraat 28 - 30, Holten telefoon 05483 - 1363 Vanaf maandag, 18 oktober a.s. is ons kantoor gevestigd Kantooruren maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. SLAATJE SLAATJE ELKE DAG VERSE GROENTEN zo uit de tuinderij Bloemkoolboontjes, witlof, spruiten, sla, enz., enz. EXTRA ZATERDAGAANBIEDING: Een kilo zoete druiven 1-25 Een kilo tomaten 0.99 2 kilo moesappels, goudreinetten 1,10 V/2 kilo heerlijke handperen 1.10 Sinaasappelen 6 en 7 voor 1.50 VOLOP ALLE SOORTEN DIEPVRIESGROENTEN EXTRA WEEKAANBIEDING: Maandag, een kilo bieten 0.39 Dinsdag, een zak rode kool 0.29 Woensdag, een kilo andijvie 0.49 Donderdag, een kilo worteltjes 0.59 Vrijdag, een kilo bananen 0.89 Stationsstraat 11 - Telefoon 1216 Bedrijfsbeëindiging „De Sp. Dorpsstraat 72 Daar ik mijn winkelbedrijf beëindigd heb wil gs deze weg allen hartelijk danken, die wij mijn man en mij jarenlang hun vetrouwen gesc ken hebben. Ik ben U daar zeer dankbaar voor en wens U het beste. WED. B. MAAf met: open haard, luxe kunststof keu!; woonruimte waarin opgenomen een kuil, vier slaapkamers, veel bergruii garage, centrale verwarming, zeer derne afwerking. Ingezetenen van Holten genieten de voorkeur. Koopsom 76.500,vrij op naam. Brieven onder nummer 810 aan het bureau van blad. 5 rumtompoucen Gevulde speculaas met zuivere spijs 250 gram koekjes 1.75 1.50 1.— Verkrijgbaar bij: H. Koopman Dorpsstraat Gebr. Wansink Dorpsstraat E. Voordes H. J. Wansinkstraat Wed. Nijland Kol weg nr UAI U In de winkel en bij üt "ALm bezorgers van In bovengenoemde winkels dagelijks VERS BROOD en BANKET verkrijgbaar. BROOD TIEN CENT GOEDKOPER! personenauto's bedrijfsauto's draglines bulldozers machines landbou w werktuigen Inl.: Oranjestraat 13 - Holten Tel. 05483-2293 - b.g.g. 1249 ten hetj epe< stel] Doe mar man Nag B. 1 kers Aan: presenteert AANSTAANDE ZONDAG: 4 bars - o.a. ondergrondse bar en Tiroler Stube. AANVANG HALF ACHT Voorzaal ORKEST FABER (S.v.p. fatsoenlijke kleding). Bh gen zoen de i ste wat 'Blau aan Voor minu het i man parti. Na d een en A. om t kers de dc gel van metei de in voor Veldh afloop door schop hand man de wi Bla nuten gaslh hoede het n men. met f 8port< kon 1 •gort:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2