IN MEMORIAM J. KROON De heer J. Kroon, plotseling overleden Geslaagde modeshow voor de Dijker hoek se plattelandsvrouwen Doe mee aan de bloed- afname-actie m*' r ONZE AGENDA Na een arbeidzaam leven oud-hoofd school met de bijbel Gevonden en verloren voorwerpen MEDISCHE DIENST Burgerlijke Stand Mooie opbrengst collecte WEEKENDDIENST TANDARTSEN WEEKENDDIENST DIERENARTSEN GEZINS VERZORGING STORINGSDIENST G.E.B. WACHTDIENST SLACHTHUIS BRANDMELDING Officiële publikatie AFWEZIGHEID BURGEMEESTER WIJZIGING bestemmingsplan „De Haar" VRIJSTELLING Borden voorr an gskrui si n gen geplaatst KEES STOOP EN OTTO DICKE Expositie van tekeningen en etsen KERKDIENSTEN w:^mËÊÊÈË NIEUWSBLAD Vrijdag 8 oktober 1971 54ste jaargang no. 39 Uitgave van de Stichting Holten* Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W Beyers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. hoofdred J. Wiggcrs Administratie: Gaardenslraat 17, Tel 1533 Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holtent.g.v Holtens Nieuwsblad Zaterdag 9 oktober 19.30 uur: Start van de oriënterings- rit van de MAC „De Holterberg" ,,De Nacht om Holten" (zie adv. en ber.). Zondag 10 oktober 19.15 uur: Open Deur-bijeenkomst in ,,Het Trefpunt" te Espelo (zie ber.) 19.30 uur: Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 11 oktober 19.30 uur: Start van de cursus zwan- gerschapsgymnastiek in 't Groene Kruisgebouw (zie adv.). 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub ,,HPC" in Hotel Vosman. Dinsdag 12 oktober 19.30 uur: Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Hol ten in zaal Boode te Bathmen. Le zing mevr. Backe-Noordijk onder de titel ..Scheherazade's Spraakwa terval. Woensdag 13 oktober 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethanië. Donderdag 14 oktober 19.45 uur: Jaarvergadering Herv. Vrouwengroep Holten in gebouw Irene. Maandag 25 oktober 1.30 uur: Bloedplasma-avond van de afdeling Holten van het Ned. Roo- de Kruis in de scholengemeenschap Haarstraat (zie art.). .30 uur: Openbpare raadsvergade ring ten gemeentehuize. Donderdag 28 oktober 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrou wen in hotel Holterman. Discus sieavond door mevr. P. W. Bras- camp-Drost over „Begrijpen de mensen elkaar nog?" Dinsdag 2 november 20.00 uur: Ouderavond van de o.l. Kolschool in zaal hotel Vosman. Woensdag is even na middernacht in het ziekenhuis te Lochem plotseling overleden, de heer J. Kroon, oud-hoofd van de School met de Bijbel, alhier. De heer Kroon is zes en zestig jaar gewor den. Hij nam behalve als onderwijsman een belangrijke plaats in in het maatschappelijk leven onzer gemeente. De vorige week nog leidde hij de pelgrimage van de Canadese grafbezoekers, die toen acht dagen in onze gemeente vertoefd hebben en waarvoor hij heel veel werk heeft verzet. Hij zou juist op uitnodiging van de Royal Canadian Legion met zijn echtgenote en burgemeester Enklaar een bezoek brengen aan Canada als huldebetoon voor het vele werk, dat hij sedert 1945 als secretaris van de afdeling Holten van het Ned. Oorlogsgraven Comité voor de nabestaanden van de gevallen Canadezen heeft ge daan. Het heeft niet zo mogen zijn. De overledene voelde zich de laatste dagen niet helemaal in orde. Op aandringen van zijn echt genote, die aldaar werkzaam is, liet hij zich opnemen in het zieken huis te Lochem, waar de dood plotseling is ingetreden. De heer Kroon was sinds 1 novem ber 1925 werkzaam bij het Prot. Christelijk Onderwijs en sedert 5 mei 1943 hoofd van de School met de Bijbel. Hoeveel waardering men voor zijn persooon en zijn arbeid koesterde bleek wel bij zijn afscheid van het onderwijs op 26 juni 1970 toen Irene te klein was om alle be langstellenden te bevatten en velen genoegen moesten nemen met een plaatsje op het plein voor het ge bouw waar men de toespraken via de geluidsinstallatie kon besluisteren. Om enkele van zijn functies te noe men; behalve secretaris van het N. O. C. was hij sinds 1945 voorzitter van de plaatselijke afdeling van de tel. H lesses De modeshown die door de afdeling Hjkerhoek van de Nederlandse Bond an Plattelandsvrouwen vorige week onderdag in café 't Bonte Paard gehouden, heeft zeer veel belang- 'elling getrokken. En terecht, want coljpctie japonnen en mantels, die firma gebr. Schuppert toonde alleszins de moeite waard. Voor dames en trouwens ook voor de sugd waren de modellen allemaal fen vlot, mooi van stof en smaakvol kleur. Het schoenenmagazijn lebr. Steunenberg had zeer veel besteed aan de bijpassende :hoenen. Speciaal voor de jongens meisjes waren er stevige schoe- i om mee naar school te gaan en r de tieners waren er moderne '9 laarsjes. jKapsalon Roosink uit Rijssen ver- irgde de kapsels van de manne- iiins, die ook meermalen een mooie ruik konden laten zien. De mannequins waren allen leden m de afdeling, die met hun kin- iren meewerkten om de show tot :n succes te maken, waarin zij er zeker slaagden. De heer E. J. Kers had zorg ge- ragen niet alleen voor een juiste ilichting, maar ook voor „achter- ond"-muziek, die de goede sfeer rhoogde. Aan het begin van de avond deed voorzitster van de afdeling, me- ouw A. Kroon-Pasman. enige me- delingen aan de leden, waarbij zij k het zestigste lid, mevrouw G. msen-Paalman, welkom heette en haar het bondsinsigne opspelde. Mevrouw Kroon gaf daarna uitleg bij de verschillende modellen, ge toond door de kinderen vóór de pau ze, door de dames en de tieners er na. Het eind van de show was geko men. toen een bruidspaar ten tone le kwam. De voorzitster dankte allen voor hun medewerking, waarbij zij de fa milie Kloosterboer-Paalman niet ver gat, die de zaal beschikbaar stelde en die een verhoogd looppad had la ten aanbrengen, waardoor het moge lijk was de mannequins aan alle kan ten te bewonderen. GEVONDENknipportemonnaie met inhoud; dameshorloge; spinne- web; regenbroek; zwart zakje met inhoud; kinderwant; voetbalschoen. VERLOREN: leren jasje; goud kleurig horloge; herenbril; 1 pr. voet balschoenen; herenjas; paspoort en rijbewijs; gouden munt; schooltas. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: G. H. Rietdijk, Molenbelterweg, telef 1280 (aleen voor spoedgevallen) Dienst wijkver pleging: zaterdag, 9 okt. en zondag 10 okt.: zr J E Duncan Grone Kruis gebouw, telef. 1436 's Zondags van 12.00 en 14.00 uur. Ambulance-ver voer: Telef. 1338 (Joh Aanstoot) bgg telef. 1320 (fa. A. Muller en Zn) Chr. Historische Unie, ruim 20 jaar voorzitter van de Woonruimtecom missie, 14 jaar kerkvoogd der Herv. Gemeente en vele jaren dirigent van het Hervormd Kerkoor Markelo. Bij na 45 jaar heeft hij het christelijk onderwijs met grote liefde en toewij ding gediendi Met het hoofd van de openbare dorpsschool, de heer B. H. Brouwer, kwam men tot een prettige samenwerking tussen en openbaar en bijzonder, .onderwijs, door gezamen lijke schoolfeesten en andere activi teiten! Bij de inspectie van het La ger Onderwijs, bij het schoolbestuur, de ouders en het personeel, stond hij hoog aangeschreven, zoals bij zijn afscheid bleek. De heer Kroon werd op 29 april 1969 in verband met zijn grote verdiensten benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau, waarvan de versier selen hem door burgemeester, Mr- W. H. Enklaar op de borst werden gespeld en .bij. welke gelegenheid hij door velen werd gehuldigd. De begrafenis zal plaatsvinden zater dag a.s. om 15.00 uur op de nieuwe algemene begraafplaats, alhier Donderdagvoormiddag werd in de hal van de school aan de Bosch- kampssraaat.met de kinderen het sterven van meester Kroon her dacht dié, zó zei het hoofd der school, met zo veel liefde en toe wijding een groot aantal jaren zijn werk heeft gedaan en die heel veel voor de school heeft betekend. Na een arbeidzaam leven is de heer Jan Kroon uit ons midden weggeroepen. Deze markante en strijdbare man heeft een ledige plaats in ons midden achter gelaten. Hij was een man, die voor zijn principes stond, die bij de ver dediging daarvan misschien wel eens wat ontoegankelijk scheen, die als vele mensen, die een vaste lijn in hun leven vol gen, menigmaal op weerstan den stuitte, maar die ondanks dat respect afdwong voor zijn eerlijkheid en voor de oprecht heid, waarmede hij zijn weg ging. Onder het mom van een schijn bare onverzettelijkheid, ging een warm kloppend hart schuil, verborg zich ook de volledige bereidheid om zich open te stellen voor een ander, de graagte ook om te helpen en te dienen. Zijn hele leven heeft het willen dienen in het vaandel van Kroon gestaan. Nooit was hem iets te veel. Waar hij geroepen werd om zich aan de gemeenschap te ge ven werd nimmer te vergeefs aan zijn deur geklopt- Ik denk aan zijn school, waar voor hij leefde en werkte, ik denk aan zijn kerk en zijn kerkkoor, zijn kiesvereniging en zovele an dere dingen. Hij deed wat van hem werd verwacht, hij deed meer dan dat en hij deed 't met toewijding en volle overgave. Hij was een man waarop men zich kon verlaten. Hij was ook een man van de ver zoening, al keek men er ten on rechte wel eens wat anders tegen aan. Ondanks zijn strijdbaarheid, on danks ook zijn principiële levens houding een sieraad overigens voor een mens was hij geen „principiënreiter", in tegendeel. De goede verstandhouding tussen het bijzonder en openbaar onder- baar onderwijs is mede te danken aan de verdraagzaamheid van zijn geest, aan zijn bereidheid ook om constructief te bouwen aan een goede samenleving in onze gemeente. De bewogenheid van zijn hart is met name overduidelijk gebleken uit de wijze, waarop hij het oor- logsgravenwerk, dat op zijn weg kwam, 26 jaar lang heeft ge diend. Zijn bereidheid tot dienen, zijn uitzonderlijk organisatietalent en de warmte van zijn hart zijn daarin eerst recht aan ons allen duidelijk geworden. Wij verliezen in Kroon in onze Holter gemeenschap een man met bijzondere gaven van hoofd en hart niet altijd op hun juiste waarde geschat die wij zullen missen.' Rusteloos was zijn leven en zijn werk. Ik ben ervan over tuigd, dat thans van hem kan wor den gezegd: Rusteloos is mijn hart tot het rust vindt in U. Moge hij deze rust thans gevon den hebben. Ik geef hem gaarne een eerbiedige en dankbare groet mede. W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten. Zoals dc vorige week reeds gemeld werd, wordt op maandag, 25 oktober vanaf 18.30 uur in de Scholenge meenschap weer een bloedafname- avond georganiseerd door het Roode Kruis, als er ten minste voldoende enthousiasme onder de bevolking hel staat, om zich als donor op tc ge ven. En daar mogen we, sinds vo rige jaar, niet meer aan twijfelen. Het gaat nu eens niet om geld maar alleen om nog geen halve liter bloed. Iedereen tussen 18 en 65 jaar, die ge- Overleden: J Koopman 70 jr De- venterweg 2 H Stelling-Stormink 24 jr Noordenbergstraat 24 H Stege- man-Markvoort 83 jr Dijkerhoek 86 G M Heuvelman 48 jr Bathmen A F Visser 31 jr Oranjestraat 16 (over leden te Enschede) J Kroon 66 jr Jeurlinksweg 8 (overled. te Lochem). Ondertrouwd: J W Roeterdink 37 jr Holterbroek 96 en J Teeselink 38 jr Beuseberg 39 W E J Kooy 23 jr Deventer en J Y Murris 19 jr Holter berg 45a. BEVOLKING Ingekomen: M J Korstanje van Wierden naar Holterberg 26b W Regenspurg van Hengelo naar Chur- chillstraat 10 Mevr A A van der Mespel-Lukkien van Wieringermeer naar Beuseberg 20 gezin) R P van Wijk en gezin van Rotterdam naar Holterberg 26 A Beldsnijder en gezin van Schoonebeek naar Chur- chillstraat 28. VERTROKKEN: G W Lankester en gezin van Postweg 97 naar Bathmen J W Vasters van Borkeld 95 naar Markelo J Meerman van Beuse berg 156 naar Lochem J W Klein Velderman van Drostenstraat 7 naar Enschede J Aaftink van Beuse berg 16 naar Enschede H J Bolink en gezin van Beuseberg 20 naar Goor. zond is, kan dit gemakkelijk missen, daar binnen korte tijd de hoeveelheid afgestane bloed in het lichaam weer wordt bijgemaakt. Zoals men weet is de normale hoeveelheid bloed van een volwassene ongeveer 5 liter. Jaarlijks zijn vele tienduizenden li ters bloed nodig om daaruit voor de behandeling van patiënten onontbeer lijke geneesmiddelen te bereiden. De organisatie berust bij de afde ling Holten van het Ned. Roode Kruis, die daarbij wordt bijgestaan door de leden van de afdeling Holten van de E. H. B. O. en eventuele an dere helpers en helpsters. Er zijn aanmeldingskaarten huis aan huis verspreid, die door de mensen van de beide organisaties worden opge haald. maar die men ook franco per post kan verzenden en dan verza meld worden door de secretaresse van de afdeling van het Roode Kruis, mevrouw J. L. van den Berg-Mulder, Boschkamsstraat 23. Het. vorige jaar hebben ruim vijfhonderd donors zich aangemeld. Men hoopt ook dit jaar weer zo'n geslaagde actie te mogen beleven. De opbrengst van de collecte van het Prinses Beatrix Fonds, bestemd voor Overijssels revalidatiecentrum „Het Roessingh" te Enschede, die van 27 sept. tot 4 okt. werd gehouden, bedroeg voor Holten het fijne bedrag van f 1785,51. Dat is ruim f 200 meer dan vorig jaar. Ook werden „giro's" toegezegd, zodat het totale bedrag nu nog niet valt te vermelden. Graag danken we alle gevers en geef sters voor hun goede gave. De collec tanten, leerlingen van de Holtense Huishoudschool, zijn erg gelukkig met dit resultaat. Zaterdag 9 okt. en zondag 10 okt. L. G. Dekker, Rijssensestraat 33B. Enter telef. 05478-653 tussen 18.00 en 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen) Zaterdag, 9 okt. en zondag, 10 okt.: A. Th. Oostenbrug, Diessenpiasstr 2, telef. X515. Elke morgen tussen 9.00 en 10.00 u., behalve zaterdag, bij mevrouw C. Knijff-Dekker, telef. 1438, B.G.G. te lefoon 1799 mevr. Beldman-Aanstoot. Zaterdag 9 okt. t.e.m. vrijdag 15 okt: buiten de diensturen-Eleclra: H. Huisman, Kolweg 42 telef. 1498. Gas: geen dienst. Vrijdag, 8 okt. t.e.m. zondag, 10 okt. keurmeesters buiten de diensturen: C. Dijkstra, Schoolstraat 5, telef. 1833. Maandag, 11 okt. t.e.m. zon dag, 17 okt.: H. J. Moleman, Lage- weg 13, telef. 9X74. Aangifte gestor ven dieren op zaterdag: van 9.00- 11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Overdag: telef. 1352 (Politiebureau) 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. telef. 1325 (G. te Harmsel). De Burgemeester van Holten deelt mede, dat hij van 8-15 oktober met verlof afwezig hoopt te zijn. Zijn spreekuur zal worden waarge nomen door de loco-burgemeester. Holten, 7 oktober 1971 De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat zij voorne mens zijn op grond van artikel 11 van de Wet op Ruimtelijke Ordening een gedeelte van het bestemmingsplan „De Haar" te wijzigen. De voorgenomen wijziging heeft be trekking op het gebied gelegen :en noorden van de hoek Aaltinksweg Kon. Wilhelminastraat en zal hoofd zakelijk bestaan uit een wijziging van de situering van enkele bouwblokjcs en een geringe verlegging van het tracé van de geprojecteerde Verzet- straat. Van de wijzigingsbevoegdheid zal geen gebruik gemaakt worden dan nadat belanghebbenden in de gele genheid zijn gesteld mondeling over leg te plegen met ons college. Zij worden daartoe in de gelegenheid ge steld op dinsdag 12 oktober 1971, 's middags om 14.00 uur ten gemeen tehuize. Bovendien worden belanghebben den in de gelegenheid gesteld, in gaande 13 oktober 1971, gedurende 8 dagen schriftelijk bezwaren bij bur gemeester en wethouders in te dienen tegen de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. Holten, 8 oktober 1971. Burgemeester en wethouders van Holten, J. Rietberg, loco-burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. bepalingen bestemmingsplan ten aanzien van een plan tot bouw van een werkplaats in het bestemmingsplan ,,De Haar". De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer W. C. Dissevelt, Haarstraat 8 te Holten, vergunning heeft gevraagd voor de bouw van 'n werkplaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Hólten, sectie F, nummer 1244 (ged.), gelegen aan de Haarweg in het bestemmingsplan ,De Haar'. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse geldende bestemmingsplan zijn burge meester en wethouders voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrij stelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan. Het bouwplan is echter niet in strijd met de in voor bereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan „De Haar". Rechthebbenden op aangrenzende en nabij gelegen gronden worden in de gelegenheid gesteld, ingaande 11 oktober 1971, gedurende veertien da gen, schriftelijk bezwaren in te die nen bij burgemeester en wethouders tegen het verlenen van de vrijstel ling van de bepalingen van het des betreffende bestemmingsplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 8 oktober 1971. De burgemeester voornoemd, J. Rietberg, loco-burgemeester Na de onlangs door het gemeentebe stuur gedane aankondiging van voor rangskruisingen in het dorp zijn nu de borden geplaatst t.w. De kruising Gaardenstraat - Haarstraat waarbij 't verkeer op de Gaardenstraat voor rang heeft op het verkeer uit de Haar straat en de kruising Nooró'enberg- straat - Waardenborchstraat, waar bij het verkeer op de Noordenberg straat voorrang heeft op het verkeer uit de Waardenborchstraat. lten Ned. Herv. Kerk: 8.30 15 ds. C. C. Addink. Extra collec- Kerk en gezin, 10.00 uur Jonge- idienst in Irene. 19.15 Open Deur- nenkomst in „Het Trefpunt" te pelo: Spreker: de heer P. A. W. rsluys uit Rijssen: ipasdienst: mevr. Bolink-Koops, nnie Rensen en Henny Vukkink. rcf. Kerk: 8.30 u en 10.15 uur (Bed A.) en 15.00 uur (Dankzegging) ds A. Hoogkamp. Tijdens de dienst 3 10.15 u Kinderoppasdienst in ge- uw Rehobot. In dez« diénsten is het s offer voor de diaconie. Bij de gang collecte voor „Eigen Kerk- jw". K. Kerkdienst: 9.30 uur H. mis in 'gebouw Irene, luw Heeten. R K. Kerk: zaterdag- :nd 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 n 10,00 uur. Ikerhoek Bethanië 9.30 hulppred. Schellevis (Gezinsdienst) Extra m lecte: Kerk en Gezin. kenbroek Ned. Herv. Kerk: 10.00 Is. W. P. J. Osinga. i: De kum rchilders en tekenaars Kees Stoop en Otto Dicke gaan van zaterdag 9 oktober tot en met 31 oktober uit hun werken tekeningen en etsen exposeren in de Hengelose Kunstzaal. De expositie wordt zaterdag 9 oktober 's middags om 3 uur geopend. Kees Stoop is vanaf 1961 in Holten woonachtig en heeft hier al een aantal tentoon stellingen van zijn werken gehouden. Hij is in 1919 in Werkendam geboren en was leerling van de Koninklijke Academie voor schone kunsten in Antwerpen. Hij is een fijnzinnig tekenaar, vooral drecht geboren waar hij nog steeds woont. Hij geeft o.a. les aan de academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam en heeft zowel in de vrije kunst als in de illustratieve kunst grote bekend heid verworven. Wij publiceren hierbij „Een huizenblok" van Kees Stoop en „Knotwilgen" van Otto Dicke. De openingstijden zijn: elke middag van 14.30 tot 17 uur. Bovendien donderdag- en vrijdags avonds van 20 tot 22 uur en zondags van 10.30 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1