Canadezen genoten 1 i\ Raad keurde het optreden van voorlopig actie-comité unaniem af ff? Help UNICEF Indonesië helpen van laatste avond in Parkgebouw BS*! Verkeersongeluk op Deventerweg eist twee doden Weer naar hun vaderland vertrokken Frontale botsing na inhaalmanoeuvre Reacties op de hoorzitting van 14 september ONZE AGENDA Zondagsschool Holten en de gezinsdienst Burgerlijke Stand Gevonden en verloren ■f t Kerkdiensten Medische diensten Weekenddienst Tandartsen Dierenartsen Gezinsverzoreiuff Brandmelding Maak een mild gebaar Storingsdienst GEB Wachtdienst Slachthuis KYMY -reglement „Nacht om Holten" HOLTENS NIEUWSBLAD 'Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5,— per half jaar, f 10,— per jaar Vrijdag 1 oktober 1971 Jaargang 23 - No. 38 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17. Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zondag 3 oktober 19.30 uur: Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Dinsdag 5 oktober 14.30 uur: Bejaardensociëteit in één van de zalen van het gebouw Irene (zie ber.). JO.OO uur: Propaagnda-avond afd Holten E.H.B.O. in hotel I-Iolterman 20.00 uur: Bijeenkomst Vereniging voor Openbaar Onderwijs in de o.l. Dorpsschool. Spr. hoofdbestuurs lid Van Veen over „Het functione ren van de Mammoetwet. Donderdag 7 oktober Laatste dag aangifte voor cur zwangerschapgymnastiek van Groene Kruis (zie adv.). 20.00 uur: Voorlichtingsavond MAC „De Holterberg" over KNMV-re- glement speciaal voor „De Nacht om Holten" (zie ber. en adv.). Zaterdag 9 oktober 19.30 uur: Start van de oriënterings- rit van de MAC „De Holterberg" „De Nacht om Holten" (zie adv. en ber.). Maandag 11 oktober 19.30 uur: Start van de cursus zwan- gerschapgymnastiek in het Groene Kruisgebouw (zie adv.). 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „IiPC" in Hotel Vosman. Maandag 25 oktober 18.30 uur: Bloedplasma-avond van de afdeling Holten van het Ned. Roode Kruis in de scholengemeenschap, Iiaarstraat (zie art.). Het. optreden van de Larense Schotsers. De ruim veertig Canadese gasten, die acht dagen in Holten heb ben vertoefd, hebben zich, na het graf-bezoek, de plechtige herden king en de trips door de omgeving, naar Den Haag en Schevenin- gen, Amsterdam met o.a. de fascinerende boottocht door de grach ten, in de verste verte niet voor kunnen stellen wat hen op de „so cial evening" in het Parkgebouw te Rijssen te wachten stond. Een stijlvol programma met het optreden van de „Twente Zangers" uit Rijssen, De Larense Schotsers uit Laren (G.), de boerenkapel „De Grösmeejers" uit Markelo en het optreden van de goochelaar Pe ter Oran werd hun deel. Tussen dit optreden door werd er prettig gedanst op de muziek van het „John Wijker kwartet" uit Apel doorn, werd een kleurenfilm vertoond van de Keukenhof, in haar mooiste gedaante en de film van Bert Haanstra „Zoo", waarin mens en dier elkaar bekijken. De avond, die behalve door de Ca nadezen bezocht was door de g; vrouwen en gastheren begon met een korte inleiding van burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, die meedeelde, dat de heer J. Kroon, secretaris van het N.O.C. Afdeling Holten de leiding had en aller medewerking zou inroe- pen. Die medewerking wex-d spontaan verleend. Zang Het optreden van „De Twentse Zangers" met bijzonder fraaie liede ren, oogstte veel bijval. Zij zongen o. a. „Bakar Bajai" een Isaëlisch sol datenlied, een Joegoslavisch paxdiza- nenlied „Noc-oj pa oh nocja" een Joe goslavisch kikkerlied ,Zabja swasta'. Zij eindigden met „Amen" een lied over de geboorte van Christus. Diri gent Gerhard Hulscher heeft veel eer ingelegd met dit programma. Folklore Toen kwam er heel wat anders de' zaal in. Met een enorme fanfare van de Grösmeejers kwamen de Larense Schotsers hun dansen demonstreren, afgewisseld met muziek van de boe renkapel. Leider G. Plekkenpol had weer een aardig programma samen gesteld, dat bij het tweede optreden zijn hoogtepunt bereikte toen op de muziek van accordeonist Appie Leu sink de bezoekers de „Drikusman" er „De Hoaksebargen" meedansten en van petten en klompen verw.is.se werd zodat de stemming er in kwa der der Canadezen Mr. Georg Kalen, lid van de raad van de Royal Cana dian Legion de avond met er op te wijzen, dat dit de laatste pelgrimage was, die door het Ned. Oorlogsgra ven Comité wordt verzorgd. Hij dank te de gastheren en gastvrouwen voor hun uitstekende zorg voor hun gas ten, ds. Hoogkamp, Meester Brouwer en Van 't Holt, de heer Kroon, die vee) werk verzet heeft voor deze pel grimage, de buschauffeur W. Krekel, fotograaf Veldhuis en ten slotte de gehele bevolking van Holten, die al tijd een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan het over laten komen van de ver-wanten der gevallen soldaten uit Canada. Deze avond stond wel zeer in het teken van de verbroede ring en wederzijdse waardering. De Canadese gasten waren bijzonder dankbaar, dat zij deze tocht naar Ne derland hebben mogen maken. Vertrek Woensdagmorgen zijn de Canade zen om plm. 9.00 uur vertrokken naar >1 om vandaar per charter vliegtuig van de K.L.M. weer naar hun vaderland terug te keren. Zij werden uitgewuifd door honderden schoolkinderen met 'n zee van vlag gen, door de gastvrouwen en gasthe ren en belangstellenden. Het was voor velen even 'n moeilijk ogenblik na hun achtdaags verblijf in Holten. In de Schoolstraat was een hek opgericht vastgehouden door de kinderen met Het vertrek van de Canadezen langs een haag van vlaggende kinderen. de vlaggen van beide landen hele maal samengesteld uit papieren roos jes. Nagezwaadid door allen vertrok de bus de mist in. Goochelaar Maar voor dit uitbundig gedoe trad eerst Peter Oran op met een paar verbluffende staal tjes van goochelkunst. Hij toverde uit een paar lege hulzen een enorm aan tal lege flessen. De manipulatie met het koord was gewoon, maar het op treden met vier heren, die hij de zakken rolde en vervolgens daaruit kaarten te voorschijn toverde, bracht de handen op elkaar. Bij het tweede optreden van de Larense Schotsers bracht de Markelose boerenkapel on der leiding van Kapelmeester W. Nij- enhuis de. swoeng er in met een enor me polonaise waar praktisch alle be zoekers aan deelnamen en die de vro lijkheid tot een toppunt opvoerde. Film Het werd weer rustiger toen mees ter Brouwer en meester van 't Holt, met hun filmtoestel van de Holtense dorpsschool de genoemde films ver toonden. die de Canadezen een dui delijk beeld gegeven heeft van de bloemenpracht op de Keukenhof. De film van Bert Haanstra ontlokte ve len een roep van verwondering. Ook aan èen plezierige avond komt end. Burgemeester Enklaar be sloot na een dankwoord van de lei- Bij een nagenoeg frontale bot sing van twee personen-auto's donderdagavond pl.m. kwart voor acht op de Deventerweg ter hoogte van de boerderij van de familie Wegstapel zijn de twee bestuurders dodelijk ver ongelukt. Het zijn mevrouw H. Stelling-Stromink uit de Noor denbergstraat te Holten en de heer G. M. Heuvelman, kantoor houder der PTT te Bathmen. Mevrouw Stelling was met. drie dames uit haar straat op weg naar de modeshow van de Plattelandsvrouwen in Dijker- hoek. Bij het inhalen moest zij snel weer naar rechts invoegen en kwam daarbij in de berm van de weg terecht, waardoor zij op het linkerwegdek terecht kwam. Zij kon nog juist een te genligger ontwijken. Hetzelfde geschiedde nog twee keer. Bij de laatste slip naar links kwam haar auto bijna frontaal in bot sing met de wagen van de heer Heuvelman, die op weg was naar Holten. De gevolgen waren verschrikkelijk. De beide be stuurders waren op slag dood.. De dames H. H. Jansen-Bos- schers, G. F. Booyink-Ehren en H. J. Schuppert-Paalman wer den gewond en moesten naar het St. Geertruiden Ziekenhuis in Deventer worden overge bracht met de. ambulance-auto's uit Holten en Markelo, die ter assistentie was geroepen. De heer Heuvelman zat alleen in de wagen, die in de brede berm- sloot terecht kwam. Beide auto's zijn totall-los. Omtrent de toe stand van de drie inzittenden in de auto van mevrouw Stelling was gisteravond nog niets met zekerheid te zeggen. Men schrijft ons: Zondag, 3 oktober a.s. wordt er weer een'gezinsdienst gehouden in de Ned. Hervormde Kerk en is er dus geen zondagsschool. Wij nodigen alle kin deren en ouders hartelijk uit deze dienst bij te wonen, 'n Klas kinderen van de zondagsschool zal me dewerking verlenen. Zullen wij er sa men voor zorgen, dat de kerk vol is? Het zondagsschoolbestuur. Geboren: Jan Willem zv W. B. Lo- deweges en G. A. Denekamp, Schou tenstraat 22 Alette Margaretha dv H. Arendshorst en M. J. Walvoort, Kozakkenstraat 13 Mamix Heinrie zv H. Ravenshorst en M. J. Wal voort, Kozakkenstraat 13 Adriaan Willem Christiaan zv R. A. Willem- sen en H. A. de Haan, Schuttersweg 9 Zwennie dv G. H. Vincent en G. H. Bloemendaal, Beuseberg 21. Overleden: H. Stelling-Stormink, Noordenbergstraat 24. Ondertrouwd: J. W. Huzen 24 jaar Bathmen en H. Segeman 21 jaar. Lichtenberg 9 A. P. Heetland 28 jaar, Rhenen en J. F. Aaftink 25 jr, Burg. v. d. Borchstraat 3. BEVOLKING Ingekomen: G. H. M. Flinkers van Weerselo naar Churchillstraat 73 mevr. F. H. Holterman-Oude Reimer van Hengelo naar Neerdorp 54a E. W. Vincent en gez. van 's-Herto- genbosch naar Neerdorp 8a J. F. D. Meinders en gez. van Apeldoorn naar Look 16 mevr. B. M. Ulf- man-Slooijer van Hellendoorn naar Churchillstraat 6. Vertrokken: P. G. v. d. Boven- kamp van Molenbelterweg 17 naar Duitsland mej X. Y. Z. Kromhout van der Meer van Deventerweg 61 naar Deventer mevr. F. Bont- Mulder van Holterweg 71 naar Noordbroek W. F. van den Berg en gez. van Schepenenstraat 10 naar Giesenburg. Gevonden: Meisjesportemonnaie sleutelhouder met 2 sleutels - knip- portemonnaie met bromfietsverzeke ringsbewijs. Verloren: Schoudertas militair - 1 pr. herenschoenen - heren polshorlo ge - 2 x f 25 - 1 pr. bl. gymnastiek schoenen - spijkerjack. De auto van de heer Heuvel man uit Bathmen. H| De raad van Holten heeft in zijn vergadering op maandagavond onder voorzitterschap van burge meester, mr. W. H. Enklaar, unaniem zijn afkeuring uitgespraken over de wijze, waarop het voorlo- actie-comité „Beuseberg" in de hoorzitting van 14 september is opgetreden. De heer Kaan had namens de fractie van de Partij van de Arbeid gevraagd dit punt op de agenda te plaatsen. Er bestond voor deze veragdering een zeer grote belangstelling, zodat de bezoekers nauwelijks een plaatsje kon den vinden. De burgemeester verklaarde, dat dit punt niet door het college was voorbereid, maar dat hij de heer Kaan gaarne gelegenheid wilde geven zijn standpunt naar voren te brengen. Deze verklaarde, nadat hij ge lvezen had op de betekenis van lo'n hoorzitting, dat deze bij hem ernstige twijfels had opge roepen of men de juiste bedoe ling van zo'n avond wel goed heeft begrepen. Hij kon zich n.I. niet onttrekken aan het angstig ?evoel, dat vele personen onder ie mom van 'Algemeen Belang' hans hebben gezien voor 'Eigen Belang' op te komen. „Opkomen voor het eigen belang is natuur lijk een goed recht, maar Iaat Hen het dan doen op een open manier en zijn ware bedoelin gen niet verpakken in een mooi lapiertje", aldus de lieer Kaan. De heer Kaan wees er op, dal hel ctie-comité zijn activiteiten zeer goed eeft voorbereid. Brieven aan dc le en van de Prov. Staten en G.S.. ln- irmaties bij de planologische dienst 0 een „dramatische oproep". Men 'ondig-de alternatieve oplossingen aan "n een gebied te kunnen sparen, dat erecht mede onze gemeente tot een 'an de mooiste in Overijssel maakt. Wij werden door diversesprekers leconfronteerd met een geladen fee>- an voornamelijk wantrouwen en 't afbreken van belangstelling en ver- mtwoordelijkheid voor 'n groot deel 'an onze bevolking. Wantrouwen in 'at beleid van het gemeentebestuur zijn pogingen volksvijand no, .1 woningnood op de juiste manier 'P te lossen. Wantrouwen in het werk an het bureau Ir. Hajema, dat met inachtneming van de modernste visie op het gebied van het: leefmilieu en woongenot een uitbreidingsplan heeft gemaakt, dat volle bewondering en waardering zou moeten genieten. "Je heer Kaan zei tot zijn grote verbazing en ontsteltenis als alterna tieve oplossing te hebben gehoord:. „Laten w.e maar stoppen met het bou wen van woningen. Holten is al groot genoeg en moet blijven zoals het is". Een visie cn opvatting, die getuigt van zoveel gebrek aan werkelijkheids zin, dal spreker zich afgevraagd had of dit wel werkelijk gemeend is. Hij wees op de gevolgen voor de middenstand en van de aanstaande jonge echtparen, nog afgezien van de financiële gevolgen v. d. begroting, waardoor alle hoop op vervulling van de wensen op het gebied van leemi- lieu en leefklimaat ook voor de huidi ge bewoners in rook zou Vervliegen. Sprekende over het 2e alternatief; „bouwen in het Holterbroek", dacht spreker dat de serieuze tegenargu menten vooral op financieel ge bied van de heer Hajema deze plannen al voldoende hadden weer legd. De heer Kaan zei, dat het niet zijn bedoeling was om door middel van deze interpellatie op details van de plannen in te gaan, dat zal moeten geschieden wanneer de definitieve plannen ter tafel komen. De fractie van de Partij van de Arbeid is zeei teleux-gesteld, wat haar niet: verhin deren zal voort te gaan om van Hol ten en gemeente te maken waar hel goed leven is en goed wonen. En dan niet. alleen voor degenen, die zich de luxe ku.nnen permiteren een eigen huis te bezitten op de berg, maar ook voor die minderbedeelden, die op een huurwoning zijn aangewezen. De heer Westerik (C-H..U) sloot zich bij de woorden van de heer Kaan aan en zei het te betreuren, dat aan de discussie maar door een bepaal de iaag van de bevolking werd deel genomen. Inwoners van de Beuseberg mengden zich daarin niet. Wanneer er 300 woningzoekenden zijn, dan is hetzaak dat daar wat aan gebeurt. Deze behoren meestal tot de lagere inkomensgroep. Wanneer men graag in Holten wil recreëren, dan moet daar die ver- keersvoorziëning naar de mening van spreker naar aangepast worden. Hij wilde duidelijk stellen, dat zijn fac tie de belangen van hee] Holten wenst te dienen, ja van het hele volk De behartiging van de belangen van de minstdraagkrachtigen is van de zijde van het actie-comité niet te horen geweest. Spiekende namens de A.R.-fractie zei de lieer Wiggers, dat zijn l'ractie met belangstelling geluisterd en kennis genomen heeft van hetgeen door de verschillende dames en he ren haar voren werd gebracht en waarin zij constateerden een toch wel zeer eenzijdige benadering van de ze materie. „Unaniem kwam hierbij tot uitdruk king dat de Beuseberg als natuurge bied bij verwezenlijking van dit plan ernstig wordt aangetast en geschaad. Onze fractie heeft zeker oog voor do prachtige natuur niet alleen in de Beuseberg en Zuurberg maar in heel onze gemeente en is zich terdege en tenvolle bewust van haar verant woordelijkheid ixi deze. Wij zijn ech ter van mening dat ook andere fac toren een zeer belangrijke rol moeten spelen t.a.v, de bepaling van onze standpunten i.v.m. de beide plannen waarbij wij in de allereerste plaats denken aan de woningbouw ter le niging van de schrijnende woning nood in onze gemeente met 300 wo ningzoekenden. Tijdens de hearing werd door het actie-comité als alter natief gesteld bouwen ten westen van de Aaltinksweg. Bij afweging van dit alternatief zijn wij tot de conclu sie gekomen dat om de volgende re denen het plan Beuseberg voorkeur verdient: a) bouwen ten westen van de Aal- tinkweg zou betekenen een on aanvaardbare vormgeving aan 't dorp Holten. b) de bezwaren tegen het bouwen in dit gebied niet steekhoudend zijn en geen bedreiging vormen van de natuur. c) bouwen in dit gebied een logische aansluiting betekent aan 't plan „De Haar" en dat bouwen hier gezien de grondslag goedkoper zal zijn dan ten westen van de Aaltinksweg. Door de heer Blokzijl van het bu reau voor Stedebouw „Ir. Hajema nv" te Assen werd tijdens de hea ring gezegd „De Beuseberg moet op zorgvuldige wijze worden bebouwd, met zorgvuldige inpassing van nieu we woongebieden in het landschap. We zullen zuinig moeten zijn op hout wallen en bomen en de beplanting zorgvuldig moeten aanpassen aan 't. tegenwoordige milieu. Dit heeft oris zeer deugd gedaan Wij hopen dat men ook zuinig zal zijn op de woningen in het betrokken gebied en dat men zo veel mogelijk ook wat dat betreft zal weten aan te passen en in te passen. In de hoorzitting wees een lid van het actiecomité de i-aadsleden op hun verantwoordelijkheid. Zij zijn door de Holtenaren gekozen, onder die Hol tenaren zijn ook zij die pi jaren uit zien naar een woning en ook t.o.v. deze groep hebben wij onze verant woordelijkheid en dit was medebepa lend voor ons standpunt", aldus de heer Wiggers. De heren Wansihk (Gem. Belang) en Van Schootcn (Boerenpartij) slo ten zich bij de vorige sprekers aan, waarbij laatstgenoemde nog opmerk te, dat de actie teveel op de recrea tieve belangen was ingesteld. De voorzitter meende dat mén nu van hem nog geen standpuntbepaling kon verwachten. Onze bezwaren gin gen uit naar de adressicve sfeer. B. en W. willen alles ernstig overwegen, met de heer Hajema bespreken cn de suggesties afwegen. Ook wilde hU even wachten met het honoreren van dc toezegging aan de heer Vcgter om trent de in te stellen commissie. Er hebben het college twee met elkaar strijdige voorstellen bereikt. Van de ingestelde commissie kennen wij de mensen niet, daar kunnen wij niet op ingaan. Het verwijt, dat de vragen niet beantwoox-d waren of slechts zijdelingse antwoorden waren gegeven, wees hij volstrekt van de hand. Ik heb vaak genoeg gevraagd of er nog vragen waren, aldus Mr. Enklaar. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 u. en 10.15 u (Gezinsdienst) Hulppr. A. Schellevis. Extra collecte: Kerk en Israël. Op pasdienst: Mevr. Abma-Olijve, Lenie Schellevis en Fennie Scheperboer. Geref. Kerk: 9.30 u. en 15.00 uur Ds. S. G. Bloem van Ommen (voorber. H. A.) In beide diensten is de ene collecte voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kex-kbouw". R..K Kerkdienst: 9.30 uur H. mis in het gebouw Ix-ene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk: Zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 9.30 uur ds. P. Lugtig- heid. Extra collecte: Kex-k en Israël. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur Ds. W. P. J. Osinga. Zatei-dag vanaf 12.00 uur tot maan dag. 8.00 uur: J. F. Sijtsema, Pasto riestraat 50. telef. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Dienst wijkverpleging zaterdag 2 okt. en zondag, 3 okt., zr. M. ter Borg, Jeurlinksweg N i, telef. 2356. Zondags tussen 12.00 en 14.00 uur. Ambulancevervoer: telef 1338 (Joh. Aanstoot) b.g.g. telef. 1320 (fa. A. Muller en Zn.) Zaterdag, 2 okt. en zondag, 3 okt: E. A. Witkop. WicrdenscHraat 113, Rijssen, telef. 05480-2260 lussen 1 a.üó en 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Znlcrdag, 2 okt. en zondag, 3 okt.: W. C. C. Wamelink, Churchillstraat 107, telef. 2004. Elke morgen lussen 9.00 en 10.00 uur, behalve zaterdags, bij mevr. C. Knijff-Dekker, telef. 1438. bgg telef. 1799 mevr. Beldman-Aanstoot. Overdag: telf. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Kna pen) bgg telef. 1325 (G. ter HarmselK Op 11 DECEMBER 1971 is het 25 jaar geleden, dat het Wereld kinderfonds UNICEF werd opge richt door de Algemene Vergade ring van de Verenigde Naties. UNICEF is het Kinderfonds van de Verenigde Naties, een waarlij- ke en eerlijke internationale sa menwerking voor het welzijn van kinderen in ontwikkelingslanden, ongeacht ras, geloof, nationaliteit en politieke kleur. Het werkt sa men met meer dan hondei'd van deze landen, die in hun nationale ontwikkelingsplannen rekening houden met en zelfs voorkeur ge ven aan de belangen van de jeugd. UNICEF geeft materiële steun in de vorm van materiaal, instrumenten, medicijnen, voedsel, leei-middelen en vervoermiddelen; het helpt opleidingen bekostigen en bevordert het opzetten en ver beteren van allerlei diensten voor kinderen. Het Nederlands Comité UNICEF wil het Kinderfonds voor zijn 25e verjaardag een bijzonder geschenk aanbieden en het heeft besloten daarvoor een Gezondheidsproject in Indonesië te adopteren. Dat be tekent dat wij eind 1971 een be drag bijeen willen zien te hebben dat ongeveer gelijk is aan het aandeel van UNICEF in dit pro ject. Althans zoveel mogelijk. Het is een vierjarenplan en voor het eerste jaar 1971 heeft UNICEF f 7.960,000,nodig. Het totale aandeel van UNICEF tot en met 1974 is ongeveer f 20 mil joen. Het is de vraag of Nederland dit alléén kan. Gelukkig komt er ook van buiten hulp. Maar wij zullen ons uiterste best doen voor een pracht van een verjaarscadeau aan een volk en een land waar mee de Nederlanders al eeuwen nauw zijn verbonden. Unicefkaarten en -agenda's zijn verkrijgbaar bij mevr C. Kruit- Pras, Molenbelterweg 20, Holten telefoon 1217. Zaterdag, 2 okt. t.e.m. vxdjdag 8 okt. buiten de diensturen Electra: H. Huisman. Kolweg 42, telef. 1498. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129, telef. 1945. Vrijdag 1 okt. t.e.m. zondag, 3 okt. keurmeesters buiten de diensturen J. Hof Schepenensti-aat 16, telef. 1697. Maandag, 4 okt. t.e.m. zondag, 10 okt, C. Dijkstra, Schoolstraat 5, telef. 1833. Aangifte gestorven die ren op zatei-dag: van 9.00-11.00 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Het bestuur van de M.A.C. „De Hol terberg" gaat op donderdag 7 oktober a.s. in het clubhuis Café „De Biester" aan de Statiorxsstraat voorlichting ge ven over het KNMV-reglement speci aal met het oog op de nachtelijke oriënteringsrit 'De Nacht om Holten', welke gehouden wordt in de nacht van zaterdag 9 oktober op zondag 10 oktober a.s. De voorlichtingsbijeen komst begint om 20.00 uur. Men zie ook de aankondiging elders in dit nummer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1