Openbare hoorzitting in Amicitia druk bezocht VREDESWEEK 1971 V oorlopig actie-comité vraagt om instelling planologische werkgroep Informatie over verbouwing en uitbreiding scholengemeenschap Structuurplan en Beuseberg met inwoners besproken a ONZE AGENDA Opening van zaken en kritiek ■b—t Weekenddienst Tandartsen Dierenartsen Spreekuur Maa tschappelij k Werker Gezinsverzorging oringsdiensl G.E.B. Wachtdienst Slachthuis Medische Dienst Brandmelding G.S.E. Vegter tot gemeentebestuur Gevonden en verloren voorwerpen Officiële publikalie Sluiting zwembad Twenhaarsveld Men schrijft ons: Oriëntatiecursus en lascursus voor jonge agrariërs HOLTENS NIEUWSBLAD Jaargang 23 - No. 36 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad' te Bolten Hoofdredacteur W. Beyers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. boofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17. Tel. 1533 Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 18 september 13.00 uur Ringsportdag van de C.J.V. Ring Holten in Espelo 14.00 uur Vijfde Floraliatentoonstel- ling te Dijkerhoek met attractie in schoolgebouw. Zondag 19 september 13.30 uur Oriënteringsrit M.A.C. Holterberg" vanaf café „De Bies- ter", Stationsstraat (zie adv.). 19.30 uur dansen in Bar-Dancing Boo- de Bathmen (zie adv.). Maandag 20 september 14.00 - 21.00 uur grote naaimachine- demonstratie in Dorpshotel Hol ter man (zie adv.). 20.00 uur Bijeenkomst van de afde ling Holten van de PJGO in café Jansen verzorgd door eigen leden. Donderdag 23 september 19.45 uur bijeenkomst Herv. Vrouwen groep Holten in gebouw Irene. Vrijdag 24 september 20.00 uur Filmavond en spreker verband met de Vredesweek in ge bouw Irene (zie ber.). Zaterdag 25 september C.30 uur: Veekeuring te Espelo op terrein van de heer W. F. Boode, (zie adv.). Maandag 27 september 19.30 uur Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize. Maandag 27 sept. t.m. 4 okt. Collecte Prinses Beatrix Fonds. Woensdag 29 september 20.00 uur: Pruikenshow voor de afd. Holten van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in samenwerking met kapsalon Johan van Geenhui zen in Amicitia. Donderdag 30 september 19.45 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen in gebouw Rehoboth. Lezing van dokter J. F. Sijtsema over „Hart en Vaatziekten". 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaal 't Bonte Paard. Modeshow verzorgd door Gebr. Schuppert en Gebr. Steunenberg, alhier. Ook toegankelijk voor niet- leden. Burgemeester mr. W. H. Enk- laar beantwoordt de sprekers tijdens de hoorzitting over het structuurplan en plan Beuse berg. Rechts naast hem ir. Haje- ma. In zijn slotwoord ter gelegenheid van de op dinsdag 1 april 1969 gehouden hearing, waar bespro ken werd het plan „Dorpskern", zei burgemeester mr. W. H. Enklaar dat dit zeker niet de laatste zou zijn. Holtens burgervader heeft gelijk gekregen, want dinsdagavond werd in zaal „Amicitia". die stampvol was (velen moesten met een staanplaatsje genoegen nemen) de tweede hearing ge houden, een openbare hoorzitting betreffende het ontwerp-structuurplan Holten en ontwerp-bestem mingsplan „Beuseberg". Beide plannen lagen ter kennisname zes dagen in een lokaal achter de geref. kerk en tijdens de ze zes dagen maakten een groot aantal Holtenaren en niet-Holtenaren van de gelegenheid gebruik om zich ten opzichte van deze hoogst belangrijke zaken nader te oriënteren c.q. te laten voorlichten. Er was rond deze plannen nogal wat „deining" ontstaan en een voorlopig actie-comité richtte zich via het „Holtens Nieuwsblad" in een „OPROEP" tot de ingezetenen om de hoorzitting bij te wonen. Nu, aldus de oproep, is er nog iets te doen aan deze noodlottige plannen. Straks is het te laat! Burgemeester mr. W. H. Enklaar zei in zijn openingswoord blij te zijn met de grote belangstelling, waaruit blijkt dat een groot aantal ingezetenen deze zaak ter harte gaat. Op deze hoorzitting d.w.z., gelegenheid geven om naar elkaar te luisteren en begrip te tonen voor de mening van anderen, wil het gemeentebestuur van zelfsprekend luisteren, maar meent aan de andere kant een beroep te mogen doen op begrip, anders is inspraak slechts een farce. De belangstelling moet niet ingegeven zijn door eigen belang maar door het belang van onze goede en mooie gemeente Holten, zo be sloot mr. Enklaar. Nadat door de ontwerper van de plannen ir. R. Hajema, stedebouw- kundige-planoloog te Assen een korte toelichting was gegeven op de gro te kaarten was er gelegenheid om vragen te stellen en de eerste die hiervan via de geluidsinstallatie ge bruik maakte was de heer B. Ger- bers, hoofdopzichter Rijkswaterstaat te Holten. Zijn vraag luidde: „Waar om geen uitbreiding westelijk van De Haar?" Wat waren de motieven om en ten noorden van de spoorlijn. De heer Sijtsema sprak t.o.v. de weg achter de Pastoriestraat van 'n banière voor de wandelaars. Burgemeester Enklaar verklaarde aanleg van deze wegen ook jammer te vinden, maar gezien de prognoses is er niet aan te ontkomen, 't Is een nare zaak maar nood breekt wel eens wetten. De heer Abbing, verkeersdeskundi- ge van het bureau Hajema gaf nog aterdag, 18 sept. en zondag 19 sept. I. Scheffer, Pr. Julianaplein 12, Goor elef. 05470-2500 van 18.00-19.00 uu slleen voor spoedgevallen). aterdag, 18 sept. en zondag, 19 sept C. C. Wamelink, Churchillstraat 7, telef. 2004. :n spreekuur (Zie bericht over va- are bij de Stichting Maatschappe- werk.) O O :e morgen van 9.00-10.00 uur. be- Ive zaterdag, bij mevrouw C. iff-Dekker, bgg mevrouw Beid- i-Aanstoot. sie- ons /an ken terdag, 18 sept. t.em. vrijdag, 24 i builen de diensturen Elec- J. Kolkman, Gaardenstraat 13, 1368, Gas: Geen dienst. ag, 17 sept. t.em. zondag. 19 keurmeester buiten de d'.enst- B. Groot Obbink Kozakken- lat 2, telef. 1526. Maandag, 20 sept. zondag, 26 sept. H. W Goor- Kolweg 52, telef. 1513. Aangifte "ven dieren op zaterdag: van .00 aan het slachthuis, telef. irdag vanaf 12.00 uur tot maan- 00 uur: C. H. Rietdijk, Molen- erweg, telef. 1280 (alleen voor •dgevallen.)Dienst wijkverple- Zr. M. ter Borg, Jerulinksweg telef. 2356 zaterdag, 18 sept. en 'ag, 19 sept. Zondags tussen 12.00 '0 uur. Ambulancevervoertelef. (Joh. Aanstoot) bgg telef. 1320 A. Muller en Zn). landschappelijke gebieden op te offe ren? De heer Blokzijl van het bureau voor Stedebouw ,,Ir. Hajema n.v. Assen verklaarde deze vraag wel te hebben verwacht en het gebied ten westen van de Aaltinksweg werd ook wel in de beschouwing betrokken. Op een vraag van de heer Gerritsma deelde de heer Hajema mee dat men de z.g. broekgronden ten westen van „De Haar" zeker 70 c.m. zou moeten ophogen en dat alleen de technische uilvoering een kostenstijging van 10 gulden per m2 zou betekenen boven de prijs van de bouwgrond in „De Haar". De Beuseberg zal men op zorgvul dige wijze gaan bebouwen en de nieuwe woongebieden zullen met de meeste zorg worden ingepast in het landschap. Bomen zullen worden ge spaard en op houtwallen moet men heel zuinig zijn en de beplanting moet worden aangepast aan t' tegen woordige milieu. Men kan hier vol gens de heer Blokzijl 'n zeer fijne woonwijk uit de grond stampen, mede gezien de hoogte-verschillen. De heer Gerbers: „Natuurlijk kan men in zo'n gebied iets moois tot stand brengen maar men offert, een mooi gebied op. Als het gemeentebestuur een dergelijk gebied te grabbel gooit zullen wij daarin wel moeten berus ten maar we doen dat dan wel met heel vee lpijn." De heer G. S. E. Vegter, lid van 't voorlopig actie-comité had verwacht dat de planoloog Hajema gezegd zou hebben: hier mogen we nooit gaan bouwen. Holten, zo zei de heer Veg ter, heelt een functie om als groen strook te dienen. Wij zijn een recre atie-gemeente en hebben rekening te houden met de toeristen. Als men Holten wil aantasten moet men dit doen zo als nu wordt voorgesteld. Ook 't sociaal aspect komt in gedrang en er wordt geen rekening gehouden met de bevolking en levensgewoonten De heer Vegter en met hem de he ren Sijtsema en Rietdijk bleken ook grote bezwaren te hebben tegen het aanleggen van wegen vanaf de La- renseweg naar de Oranjestraat (ach ter de huizen aan de Pastoriestraat) O Overdag: telef. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Kna pen) bgg telef. 1325 (G. ter Harm- sel). een toelichting op de plannen. De straat door het dorp zal als deze bei de wegen zijn aangelegd weer de functie krijgen van winkelstraat. Men zal in Holten weer rustig kunnen nen en de verkeersveiligheid is met de aanleg gediend. De heer Kaan wees op de noodzaak vanwoningbouw en het gemeentebe stuur heeft de plicht èen blik in de toekomst te werpen en woningen te bouwen. De Beuseberg is een zeer aantrekkelijk gebied om te wo: Nadat de heer H. Berend de heer Hajema en zijn medewerkers pluim op de'hoed had gestoken (dui delijke toelichting aan de hand van kaarten) uitte ook hij zijn bezorgd heid t.a.v. het bouwen in de Beuse berg. Zij mededeling dat hij de eerste was die hier bouwde ontlokte zeer ad- rem aan de heer Hajema de opmer king: Dan bent U met de ontsiering van het landschap en milieubederf begonnen. De heer Berends die de uitbreiding zou willen zien ten westen van de Aaltinksweg (Holterbroek) sprak ter loops over vreemde dingen die zich bij het bouwen welecns voordoen. Er zou wel eens met cadeautjes ge strooid worden. Burgemeester Enk- laar's reactie was kort maar fel. ,Er worden hier geen cadeaus aangebo den en niet aanvaard.' Dokter Rietdijk noemde de Beuse berg uniek in de provincie. Dit ge bied mag niet ten offer vallen aan de bevolkingsaanwas die hier hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Is* het eigenlijk wel nodig zo .stelde hij dat we mensen naar Holten halen. Ze-1 ker het is mooi wonen in de Beuse-1 berg maar het plan is natuurbeder-1 vend. Holten zo besloot hij zou meeri gediend zijn met een Dorpsbouwkun- dige dan met een Stedebouwkundi^ Op deze zo niet onhebbelijke dan toch wel onvriendelijke en onsijmpathieke uitlating, wenste de heer Hajema te recht niet in te gaan. De heer B. Breukink zou eerst de Look en daarna de Beuseberg willen bebouwen doch de heer Hajema vond dit een onaanvaardbare oplossing. De Beuseberg grenst aan De Haar en de Look ligt op dit moment ongunsti ger voor het ontsluiten en de kosten zullen belangrijk hoger liggen .Met het bouwen van een paar tunneltjes onder de Rijssenseweg ter hoogte van de fa. Müller en de heer Warrink (een suggestie van de heer Breukink) zou een bedrag van plm. een miljoen gemoeid zijn. Wat elders in ons land gebeurt, zo zei de heer Populier, gebeurt ook hier We bouwen maar raak. In de Beuse berg, in de Look en op de Holterberg. Hij zag de noodzaak van bouwe nin de Beuseberg niet in en zou alleen in uiterste noodzaak een boom wil len kappen op welke plaats ook ge bouw wordt. Naar aanleiding van een opmerking van dhr Vegter dat de plannen pas op het laatste moment „wereldkun dig" waren gemaakt deelde mr. En klaar mede dat er indertijd een in formele bespreking met de raad had plaatsgevonden waarbij de pers te genwoordig was. Toen in dit voorjaar de gemeente Deventer met het verzoek kwam om hier over een periode van 3 jaar 300 woningwetwoningen te mogen bou wen is tegen de heer Hajema gezegd als wij deze burenplicht (met andere gemeenten o.a. Bathmen en Raalte) willen vervullen dan zullen we sneller moeten werken. Honderdvyftig van deze woningen zijn bestemd voor Holtenaren. Er zijn Holtenaren die zeggen „wat hebben wij te maken met die Deventer men sen." Deze mensen gaan voorbij aan de noodtoestand die hier heerst op woninggebied en dat er in onze ge meente nog 300 woningzoekenden op de lyst staan. Met grote verontwaar diging zo zei mr. Enklaar nam ik kennis van de insinuatie „hoe meer inwoners hoe hoger het salaris. -Iet het bouwen van de 300 wonin- m wordt het algemeen belang ge- nd. Verhoging van het zielental ft een verruiming van het finan- cel draagvlak dat thans veel -dein is. De financiële armslag wordt ruimer en de mogelijkheden om te bouwen (bijv. een sporthal) worden groter. De heer E. D. Vincent had de Beu seberg graag willen sparen maar Hol ten moet uitbreiden. Wat thans voor de Beuseberg op kaart staat voor be bouwing vindt hy acceptabel. Hij zou de hele Look willen afvoeren en in- plaats hiervan willen uitbreiden in noordelijke richting (Oude Diepen- veenseweg). Het landschap is volgens de heer Hajema ook daar bijzonder kwetsbaar en er moet aan de voet van de Hol terberg niet meer gebouwd worden. De heer H. F. Steunenberg gaf B. en W'. in overweging om het plan Beuse berg op te geven en maar te gaan bouwen ten westen van De Haar en de heer Weyl zou wel eens willen weten hoeveel van de 300 woningzoe kenden een huurprijs van 220 a 230 gulden per maand kunnen betalen. Kunstschilder Kees Stoop kon niet geloven dat de bomen gespaard zul len worden. In „De Haar" gebeurt dit in ieder geval niet. Hier „sneu velden" op 13 september 4 mooie eiken, 1 lindeboom en een houtwal werd opgeruimd. Ook had hij kritek op de rijenbouw in „De Haar". Er wordt niet meer geleefd er wordt al leen onder een dak gezeten. De heer Sijtsema wees de raadsle den die door de bevolking gekozen zijn op hun verantwoordelijkheid. Zij zijn zo reageerde burgemeester Enk- laar zich hiervan in al die jaren dat ik hier burgemeester ben ten volle bewust geweest en hebben er naar gehandeld. In een kort slotwoord dankte mr. Enklaar de heer Hajema en zijn me dewerkers en de vragenstellers en wees hij op het nut van deze open bare hoorzitting waarbij men zich boog over de belangen van de ge meente en de leefbaarheid. De raad zal rekening houden met hetgeen vanavond werd gezegd en gedane suggesties nader onder ogen zien. De heer G. &.E. Vegter vroeg instelling van een planologische werkgroep uit de burgerij. De heer G. S. E. Vegter richtte zich tijdens de hearing in „Amici tia" namens het „Voorlopig actie-co mité" tot het gemeentebestuur met het volgende verzoek: De inwoners van Holten worden vanavond in ge legenheid gesteld informatie te ont vangen over de toekomst van onze gemeente en over de bebouwing de Beuseberg. De plannen tot bebou wing van de Beuseberg zijn, naar ons is gebleken, al een paar jaar oud. Zij zijn nu tot een vergevorderd stadium gekomen. Aan de voorberei ding zijn heel wat kosten besteed. De raadsleden hebben bij herhaling om opheldering gevraagd. De bevol king van Holten voelt zich niet rustig en onze groep deelt deze ongerust heid met de andere Holtenaren. Daarom hebben wij deze ongerust heid in de openbaarheid gebracht. De plannen zijn tot een vergevorderd sta dium ontwikkeld. Dit^ betreuren wij. Wij betreuren, dal eerst nu aan de bevolking van Holten de mogelijkheid wordt geboden zich op de hoogte te stellen van wat B. en W. van plan zijn. De bewoners van Holten zouden graag van het begin af aan bij der gelijke plannen worden beta-okken: Plannen voor hun eigen gemeente, voorgenomen wijzigingen in hun ei gen woongebied. Van vader op zoon wonen de meesten hier en nu wordt van bovenaf ingegrepen in hun doen en laten en wordt bunten hen om over dit doen en laten en over hun levensvorm beslist. Volkomen te recht wijst de gemeentewet ter voor koming van deze verhouding aan de gemeentebesturen de weg. Om in het tegenwoordige tijdsbestek aan de democratische gedachte bij dit soort zaken vorm te geven door de bevolking vroegtijdig deel te laten hebben aan deze plannen, waarbij ze zo nauw betrokken zijn. Aan die plan nen en aan die problemen, die er in de gemeete zijn en waarvan zij zelf rechtstreeks de gevolgen zullen on dervinden. Het is bijzonder jammer, dat de ge meenteraden in dit verband aan art. 62-2 sub 6 geen vorm heeft gegeven, waarin wordt geadviseerd 'n perma nente adviescommissie tot stand te brengen. Het is een sociaal belang in ons democratisch bestel dit wel te doen en een dergelijke „werkgroep" te benoemen. Veel onaangenaamheden en span ningen kunnen er door worden voor komen. Wij menen daarom met na druk- te mogen verzoeken in gevolge dit wetsartikel 'n werkgroep in 't le ven te roepen om voortaan de bevol king van Holten op deze wijze actief te betrekken bij deze zaken, die de ingezetenen in eerste instantie aan gaan. De Gemeentewet adviseert in deze richting. Vinden wij de burge meester bereVl voorstellen in deze richt'ng aan de raad voor te leggen", zo besloot de heer Vegter. Burgemeester Enklaar antwoordde op 't verzoek van de heer Vegter dat de gemeentewet niet adviseert om 'n permanente adviescommissie in te stellen doch deze wet laat de moge lijkheid open. Wel moet worden afge vraagd in hoeverre een dergelijke commissie een goede gang van za ken zou bevorderen. Er bestond bij de burgemeester geen bezwaar om deze kwestie nog eens met de raad door te nemen. Gevonden: knipportemonnaie met inhoud; poes; herenportemonnaie met inhoud: stok voor blinde (met strepen); kinderkarretje; 1 bok. Verloren: rood kindertrekkertje; brede gouden armband; regencape; regenbroek; poncho regencape. Sluiting zwembad Twenhaarsveld. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat het zwembad „Twenhaarsveld" met in gang van maandag 27 september a.s. zal worden gesloten. Tot die datum is er gelegenheid gevonden voorwerpen af te halen. Holten, 17 september 1971. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester, G. .J. Langenbarg, secretaris. 1. De Vredesweek 19-26 september. Als motto is gekozen: „Vrede... met alle geweld?". Aandacht zal 1 den gevraagd voor de vele normen van economisch en militair geweld, die onze wereldsamenleving kem voor de vraag welke geweldkerende middelen voor een christen geoor loofd kunnen zijn. 2. Waarom het thema geweld? Dit thema is gekozen omdat het pengeweld waarbij mensen gedood of gewond worden, in de arme landen voortdurend toeneemt. Hier aan zijn de rijke landen mede wei antwoordelijk. De landen van de der de wereld willen onafhankelijk wor den. De rijke landen trachten dit pro ces te vertragen. Ze maken hierbij gebruik van economische en politie ke middelen. Erger: door militaire inventies en het leveren van wapens vechten zij hun oorlog uit op ander mans grondgebied. Vandaar dat in deze vredesweek de vraag centraal staat: Hoe kunn we militair en economisch geweld aan banden leggen en welke geweld kerende middelen zijn geoorloofd. 3. Filmavond in Irene. Vrijdag 24 september. Op 24 september wordt er in bouw Irene een avond georganiseerd ter overdenking van het 'redes- vraagstuk. Aanvang: 8 uur. Op de agenda staan: „De gemeente krijgt van het rijk een vast bedrag voor de ver bouwing en uitbreiding van deze school. Daarom leek het ons ver standig, nu wij voor een zeer ingrijpende verbouwing staan, ter zake deskundigen, met name het „Informatiecentrum voor scho lenbouw" (I.C.S.), in te schakelen, want de scholenbouw loopt de laatste tijd alweer achter en wij willen voor dat geld toch wel graag een zo modern mogelijk schoolgebouw voor de scholenge meenschap stichten". Dit zei burgemeester, mr. W. H. Enklaar, maandagavond in de aula van de school in wat hij een „instructie bijeenkomst" noemde, tot de leden van de raad, leden van de schoolraad, de docenten, enkele hoofden van scholen, afgevaardig den van de Sportstichting en nog tal van andere genodigden. De burgemeester wilde overigens niet verhelen, dat het bedrag, dat het Rijk op tafel legt aan de krappe kant is, omdat de plannen al enkele jaren op het ministerie gelegen hebben en de schoolbevol king inmiddels alweer is gegroeid. „Wij hebben echter het zekere voor het onzekere genomen, aangezien er anders weer een paar jaar overheen gegaan zouden zijn." In zijn openingswoord heette mr. Enklaar in het bijzonder wel kom ir. C. Dijkgraaf en mevr. M. ten Grotenhuis-Zeeman van het I.C.S. Beide hadden de volgende dag een hearing met de directie en leraren van de school waarin gesproken werd over de programmering. Er is een bouwteam gevormd, dat bestaat uit de burgemeester, de architect, de heer L. C. van de Bovenkamp te Hol ten, het directorium van de school, de heren R. Mud, C. W. J. van Geel. G. E. Kamperman en .D G. Klein- burink, de directeur van gemeente werken, de heer .T Prak, een ambte naar van de afdeling onderwijs ter secretarie en de beide deskundigen van het I.C.S. Ir. Dijkgraaf vertelde, dat het in formatiecentrum was opgericht door de ministeries van O.W. en C.R.M. en het bouwcentrum- te Rotterdam om ingeschakeld te worden bij de programmering. Men kan daardoor een versnelling bereiken vergeleken bij de begeleidingsmethode van het ministerie van O. en W. Aan de hand van een ..Overhead" (belichtings)ap paraat, toonde hij de oude gangba re bouwstijl en inrichting en de mo derne opvatting van de inrichting van een school. De onderwijskundige acti viteiten hebben consequenties voor de programmering van de ruimte. Hij somde daarbij een groot aantal mo gelijkheden op, die de aanwezigen getoond werden. Groepering rondom ae centrale voorziening of b.v. de in richting naar leeftijdsgroepen, beper king van het circulatiesysteem (gan gen), of een tussenoplossing onder en bovenbouw. In elk geval bestaan er binnen de huidige richtlijnen meer mogelijkheden. „Wij zullen uitgaan van de huidige school, met alternatie ve programma's naar mate die Ie re aliseren ziin". a'dus de heer Diik- graaf. Wijkfunktie Aan de hand van dia's toonde spre ker aan, dat het heel goed mogelijk is ruimten te gebruiken voor andere doeleinden b.v. jeugdsocieteiten, le zingen, voordrachten en dergelijke en o.a. de overblijfruimte voor wijkfunc- ties. Na de pauze, waarin koffie werd aangeboden, vertoonde Ir. Dijkgraaf een Amerikaanse kleurenfilm, waarin zowel de oude als de meest moderene schooltypen werden vertoond. Naar aanleiding van een aantal vragen zei Ir. Dijkgraaf: „Hoogbouw of laagbouw, het Rijk stelt een vast bedrag beschikbaar en dan kon naar zijn mening laagbouw wel eens veel voordeliger uitvallen, dan hoogbouw. De heer Kaan, die daarover in de laatste raadsvergadering ook reeds a) Film plus spreker. Onderwerp: Latijns Amerika. b) Verkoop van tekeningen gemaakt door leerlingen van de lagere school over het vredesvraagstuk. Opbrengst voor: Medisch Comi té Nederland-Vietnam. c) Discussie. We verwachten U 24 september om 8 uur in gebouw Irene. „Jeugdwerkgroep Holten": De agrarische commissie in Salland heeft in overleg met ir. Alderink en de heer W. Kortekaas het plan opge vat om de komende winter een zgn. „oriëntatiecursus" voor jonge agra riërs te organiseren. Gedacht wordt daarbij aan de volgende onderwer pen: 1 Bedrijfseconomie, structuur en prijsbeleid, kredietwezen, vermogens vorming, afzet en integratie; 2 vee teelt, melkcontrole, standaardkoe (100-dagenlijst)melk indexen; 3 stal- bouw, huisvesting en veeziekte; 4 voederwinning rantsoeneren, manie ren voor voederwinning, planning, voederwinning; 5 melken, melktech- nieken, kwaliteit en houdbaarheid en melkmachines: 6 bedrijfsovername en 7 varkens: varkensziekte, huisvesting, kruisingen en dergelijke. De cursus wordt gegeven in de Middelbare Landbouwschool te Raal te en is bedoeld voor mensen bene den de 23 jaar. De cursus omvat 16 a 17 dagen in het tijdvak half sep- tember-maart, 1 dag in de week van ongeveer 9.30-15.30 uur. De kosten worden geschat op 40 a 45 gulden. Opgave had al moeten geschieden bij de heer H. Haverkamp. Assinksteeg 4I_LetteIe (post Bathmen), telefoon 05704-1486 of eventueel bij 't PJGO- secretariaat Groot Wezenland 29, Zwo'le, tel. 05200-12247. maar is waar schijnlijk nog mogelijk. Er is voorts nog opgave mogelijk voor een lascursus voor beginners bij- de L.T.S. te Goor, tel. 05470-2626. De kosten hiervan bedragen f40,-, aldus een mededeling van het bestuur van de afde'ing Holten van de PJGO „Jong Holten". vragen had gesteld, vroeg nadere in lichtingen over eventuele wijkfunc- tie an de school. De heer Dijkgraaf wees er op. dat dit b.v. een middel kon zijn voor een expressiecentrum of n wijkbibliotheek. Maar de wijkfunc- tie mag het onderwijsprogramma niet m de weg staan en alle extra voor zieningen zullen door de betrokken overheid, in casu de gemeente, moe ten worden betaald. Behalve inspraak van de burgerij zal er ook inspraak- komen van de leerlingen beloofde hem de heer Dijkgraaf. Op de eventuele komst van een atheneum kan bij de programmering van de bouw reeds gerekend worden. Bij het opvangen van de leerlingen uit de buitengemeenten moet men re kening houden met de helft van de schoolbevolking Ir. Dijkgraaf noem de het zinvol de 1 pet. van de bouw- het schoolgebouw. In zijn dankwoord tot de heer Dijk graaf en de aanwezigen, merkte de burgemeester op. dat men „even ge roken had aan de problematiek van dit schoolgebouw."

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1