OPROEP Met antieke spuit op weg naar brandweerieest rachtauto botste tegen het viaduct Kritisch verslag ;HMV' en Drumband Middenstand wil inzicht Komplan moet even wachten voor prioriteit andere plannen Vakantie-administratie Epe-Epe 100 km. NZE AGENDA Eerst de Beuseberg Voetpad en rij wiel overgang ontzet Officiële publi katie Zitting commissie woonruimtezaken Openbare hoorzitting Meisjesclub „Erica" Gevonden en verloren voorwerpen Het Interkerkelijk Liedboek Spreken in het openbaar Burgerlijke Stand eggelopen meisje weer bij ouders Duif H. van Beek «nelste vanaf Breda Kerkdiensten Medische Dienst Spreekuur Maatschappelijk Werker Tandartsen Dierenartsen Storingsdienst GEB Wachtdienst Slachthuis Gezinsverzorging Brandmelding Openbare Kerke- raadsvergadering Herv. Gemeente tertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) OLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiff eisen bank te Holtent.g.v. Vrijdag 3 september 1971 Jaargang 23 - no. 34 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holtes Hoofdredacteur W. Beyers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggen Administratie: Gaardenstraat 17. Tel. 1533 Holtens Nieuwsblad Maandag 6 t m. 13 september leling rijwielen en bromfietsen fa. t i, Aanstoot, Larenseweg en kap- i ons Johan van Geenhuizen wegens :antie gesloten (zie advertentie). Dinsdag 7 september 0 uur: Aanvang danslessen dans- :hool ..Reiners" in hotel Vosman fe adv.). Donderdag 9 september 0 uur: Aanvang danslessen dans- ;hool „Reiners" in café 't Bonte aard (zie adv.). 15 uur: Ringb ij eenkomst Herv. Jrouwengroepen in gebouw Irene. Zaterdag 11 september uur: Paardenfokdag Holbatheo jrrein 't Bonte Paard (zie adv.). a bericht. Maandag 13 september jtste dag voor aangifte veekeu- ing Espelo bij de heer Joh. Boode, Vj Ispelo 65. 30 uur: Hervatting maandelijkse L^ilavond Holtense Postzegelclub kleine zaal Hotel Vosman. t Dinsdag 14 september uur: Openbare hoorzitting be ffende het ontwerp-structuurplan lten en ontwerp-bestemrnings- ian Beuseberg in zaal Amicitia lorpsstraat 6. Zaterdag 25 september V i uur: Veekeui-ing te Espelo op irrein van de heer W. F. Boode V tie adv.). Woensdag 29 september )0 uur: Pruikenshow voor de afd. V lolten van de Ned. Bond van Plat- landsvrouwen in samenwerking iet kapsalon Johan van Geenhui- en in Amicitia. J Donderdag 30 september CO uur: Bijeenkomst afd. Dijker- f bek Ned. Bond van Plattelands- rouwen in zaal 't Bonte Paard. (odeshow verzorgd door de Gebr. thuppert N.V., alhier. In de vorige week dinsdag gehouden raadsvergadering noemde de heer Bosschers (CHU) het een dringende zaak, dat het komplan klaar komt. Waar ligt het aan, wilde de heer Bosschers weten, dat het zo lang duurt. De burgemeester beaamde, dat het veel langer duurt dan gewenst is, maar niet vergeten, dat van de stedebouw- kundige ir. Hajema het uiterste gevergd wordt. Wij hebben hem gevraagd voorrang te verlenen aan het bestemmingsplan „Buiten gebied", „De Haar" en „De Beuseberg". Ook het structuurplan komt spoedig aan de orde. Men moet niet vergeten, dat de heer Hajema niet alleen voor Holten werkt. Naar het oordeel van de burge meester is het eendringende nood zaak, dat het plan Beuseberg klaar komt, omdat ainders de woningbouw in hel gedrang komt. ,,U ver geet, aldus de heer Ten Berge (gem. bel., dat ook de middenstand wil we' ten waar zij aan toe is". Dat gebeurt, aldus Mr. Enklaar. Er is een hearing geweest, een rooilijn vastgesteld A.N.B., Spar en Gecio bouwen en deze plannen zijn geënt op het komplan. Wij zijn het met de raad volkomen eens. Wij willen de belangen van de middenstand dienen Kijk maar naar de 300 woningen, die wij hebben losgepeuterd". De heer Meerman (PvdA) wees er Wegens vakantie is de administratie van Holtens Nieuws blad gesloten van zaterdag 4 september tot en met 22 septem ber, Advertentie-opdrachten en eventuele mededelingen kun nen opgegeven worden aan de redactieleden: W. Beijers, Hol- terberg 13. tel. 1234 en J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 13o6. even tevoren op, dat in de begroting van 1969 f 14.000,- is uitgetrokken voor 't onderzoek naar de bouw van een gemeentehuis. Geen weggegooid geld De burgemeester noemde het geen weggegooid geld. Er is een rapport binnen. Gemeentehuizen bekeken, waarmede wij ons voordeel hopen te doen. Er is een basis gelegd en wij hopen er ons voordeel mee te doen. B. en W. hopen binnen een redelijke tijd met plannen te komen als zij de architectenkeuze hebben gedaan. Overigens wilde de burgemeester ook wel gaare uit de huidige onge makkelijke situatie bevrijdt worden. In de ruilverkaveling zijn diverse we gen ontstaan, met gevaarlijke kruis punten, merkte de heer Bosschers op. De raadsvoorzitter verklaarde „Het college erkent dit, het zal op c-e beveiliging van deze kruispunten attent zijn. Overname G.E.B. Een van de vragen die de heer Wes- terik had ingediend, betrof de over name van het G.E.B. door de IJssel- centrale. Uit het antwoord van de burgemeester blijkt, dat de rappor ten spoedig zullen gereed komen. Als de rapporten binnen zijn ook van het gas, dan gaan zij eerst naar het verificatiebureau om advies. De heer Westerik had tevens ge vraagd of het college bereid was bij hotel Holterman een bord te plaatsen „Verboden links af te slaan (naar de Kolweg). De burgemeester zei, dat hiermede kan worden ingestemd. Hij vroeg zich alleen af of bij het openstellen van de autosnelweg E-8, daaraan nog zoveel behoefte zal be staan. De heer Westerik adviseerde tevens om zowel vanuit de richting Almelo - via de Kolweg - en uit de richting Deventer- via de Stationsstraat - borden te plaatsen met verwijzing naar he indusrieerrein. Met. de Kolweg kon de burgemeester wel in stemmen, maar voor de richting De venter zou hij de voorkeur willen ge ven aan de Nooi'denbergstraat. De Stationsstraat is minder geschikt voor het zware verkeer. Zuiveringsinstallatie Bij de ingekomen stukken had de hr. H. Rietberg (CHU) in het rapport over de zuiveringsinstallatie gelezen, dat de Peterswaterleiding niet breed genoeg is voor de waterafvoer. Hij meende, dat de Peterswaterleiding in ruilverkavelingsverband verbreed zal worden. De heer Ten Berge had het rapport met plezier gelezen. Het bevestigt het steeds door hem inge nomen standpunt, dat de waterzuive ringsinstallatie te kort bij het dorp is gebouwd en meer naar het westen moet worden verlegd. Het rapport komt 'nog in de wegen commissie. Deze materie gaat uit onze handen naar het zuiverings schap. De directeur van gemeente werken de heer Prak heeft reeds een onderhoud gehad met de directeur van dit schap en de zaak met hem bekeken. Deze was blij, da hij hier op als eerste geval, attent gemaakt was. Overigens moet dit zuiverings schap nog geheel inspelen en outil leren, zodat tastbare resultaten nog wel even zullen uitblijven, aldus de burgemeester. De heer Rietberg was erg blij i dit initiatief van de heer Prak. De l eer Kaan (PvdA) vroeg welke ge volgen het niet ontvangen van een uitkering uit het gemeentefonds ge volgen zou hebben voor de begroting van 1971. De raadsvoorzitter ver klaarde investeringen zijn goedge keurd tot twee ton. Villaterrein De heer Kaan had het idee. dat de verkoop van de gronden van het vil laterrein Look zo ylot gaat. Hij wees op het grote kapitaal, dat hier in gestoken is en verklaarde nooit advertenties te zien, waarin de ze complexen worden aangeboden, terwijl dat overal elders wel het ge- De voorzitter van de commissie voor woonruimtezaken maakt be kend, dat de zitting der commissie niet op dinsdag 7 september 1971, maar op dinsdag 14 september 1971 zal worden gehouden, des avonds van 7.30-8.30 uur. Holten, 30 augustus 1971. De voorzitter voornoemd, J. KROON. omtrent ontwerp- structuurplan Holten en ontwerp-bestemmingsplan „Beuseberg" Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat een ieder de gelegenheid wordt gegeven kennis te nemen van het ontwerp- structuurplan Holten en het ontwerp- bestemmingsplan „Beuseberg" en wel op 7, 8, 9, 10, 13 en 14 september a.s. van 09.00 tot 17.00 en op 10 september bovendien van 19.00 tot 21.00 uur in een lokaal achter de Gereformeerde kerk, ingang onder de toren. Bovendien wordt dezerzijds de mo gelijkheid geboden tot het verkrijgen van een nadere mondelinge toelich ting op de plannen en wel op 9 en 10 september 's middags van 14.00 tot 16.00 uur. Daarna zal op dinsdag 14 septem ber a.s. 's avonds om 19.40 uur in zaal „Amicitia" een openbare hoor zitting worden gehouden, waarin de ze plannen zullen worden toegelicht, terwijl en ieder de gelegenheid wordt gegeven tot het stellen van vragen en het maken van opmer kingen. Holten. 3 september 1971. Burgemeester en wethouders Holten. W. H. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. val is. Er is gerbek aan financiën, spreker wilde daarom aandringen dat de betrokken makelaar actiever wordt of andere makelaars inschake len. „Uw gedachten lopen wel een beetje parallel met die van ons college, verklaarde Mr. Enklaar. Op 't ogen blik zie ik er ook niet zoveel van. Misschien wel actief, maar de resul taten zijn niet om over naar huis te schrijven. Men verzoekt ons opname van het volgende: Als ingezetenen van Holten, die deze plaats een warm hart toedra gen, zijn weer zeer verontrust over de plannen, die er bestaan ten aan zien van de bebouwing van de Beuseberg. Deze plannen bevinden zich reeds in een vergevorderd stadium. De schoonheid en het leefklimaat van Holten zullen hierdoor dermate wor den aangetast, dat dit voor de toekomst onherstelbare gevolgen zal hebben. Wij roepen U met klem op tot het bijwonen van de hearing op 14 september a.s. om 19.30 uur in Amicitia. Komt, in grote getale, nu er nog iets aan deze noodlottige plannen te veranderen is. Straks is het te laat! Holten zal dan een plaats zijn, ingekapseld door twee grote ver keerswegen, zonder mogelijkheden tot rustige wandelingen en het ge nieten van ons unieke natuurschoon. En dit, terwijl er veel betere mo gelijkheden zijn om aan de nodige uitbreidingsplannen tegemoet te ko men, zonder dat daardoor ons levensgeluk wordt aangtast. Komt in Uw eigen belang en dat van Uw kinderen! Het voorlopige actie-comité: M. ter Borg, F. M. ter Doest-Bos, T. Sijtsema-Tesch, G. S. E. Vegter, R. Populier, K. Stoop. De jury bestaande uit de heren San- i drie Egberts, Henk Jansen en Jan Vlijm die de prestaties van de Hol-1 tense Muziekvereniging en de Drum band van H. M. V. beluisterden op het Internationaal Marsconcours van de Kon. Ned. Federatie op 12 juni te Hardenberg kwamen tot de volgende beoordeling: „H. M. V." (Berner Jubileummars) Goede marsorde en zeer goed tempo. Dit was heerlijk om op te marcheren. Over het geheel een zeer verdienste lijke muzikale uitvoering. Zeer goed genuanceerd. Mooie klank en klank balans. In muzikaal opzicht werd hier al heel veel gepresteerd. Tempo bleef zeer goed en de mars kreeg een exacte uitvoering. Richtingen zo nu en dan even iets minder correct. Blijf ook letten op individuele houdin gen. Halthouden zeer goed. Hier echter een lofwaardig optreden van een fanfare waar veel aandacht was besteed zowel aan het muzikale- als aan het marcherende deel. Graag een welgemeend compliment hiervoor. il3"i pnt.. Ie prijs met lof van de ju ry- Staande mars ..Drums a gogo". Intro zeer goed getroffen. In allegro ma non troppo iets te snel genomen. Letter A werd daardoor iets onrus tig. Ook wat foutjes in ritmiek en sa menspel. In B-Moderato - waren de doffe trommen soms wat grof of on duidelijk. Het zou nog wat „fijner" kunnen. Tempo zeer goed getroffen. Klank en klankbalans zeer verdien stelijk. Letter „C" (allegro-assi) was ook de doffe trom heel even minder goed. Foxtrottempo in ,,D" iets te snel genomen. Compliment voor tem po-overgangen. Hier werd in ritmisch en muzikaal opzicht zeer goed werk geleverd. Een goede vertolking. Com pliment hiervoor. 1081/! pnt eerste prijs met lof van de jury. Loopmars „Ons Drenthe": Goede marsorde en discipline. Goede klank en klankbalans. Goede slag techniek. Zeer goed en exact tempo. Halthouden correct. Graag een com pliment voor de juiste voorbereiding en goede afwerking. Hier was veel aandacht aan besteed. Houen zo! 110'/» pnt. Totaal 219 pnt. met onder scheiding. Na een fijne vakantie gaat de meis jesclub „Erica" dinsdagavond 7 sept. a.s. om 19.00 uur in gebouw „Irene" aan de Boschkampsstraat van start met het clubwerk. Alle meisjes van 7 tot en met 15 jaar zijn van harte welkom. De leeftijd 7 jaar zal stipt worden aangehouden en moet zijn bereikt voor 1 september 1971. Tot ziens dinsdagavond in „Irene", Leidsters Meisjesclub „Erica". Gevonden: Portemonnaie met in houd;' dameshorloge; contactsleutel aan zwart leertje; herdershond; poe del; jongensriem; zwemkaart met kleurenfoto; cyperskatje; bankbiljet. Verloren: Leren portefeuille met inhoud; verzekeringsplaatje HBB 644; houten sandaal; rijbewijs BE; knip- portemonnaie met inhoud; bruine he renregenjas; Lipssleutel en nagel- knippgr; gebreid vest; zwarte porte monnaie met inhoud. De ring Holten van de Hervormde Vrouwengroepen belegt op donderdag 9 september om kwart voor acht in het gebouw „Irene" een ringbijeen- komst. Op deze avond zal ds. A. W. Lazonder uit Den Haag spreken over het nieuw Interkerkelijk Liedboek en zullen onder leiding van Frits Mehr- tens (presentator van het CVK-IKOR zondagavond programma „Zingend geloven") enkele liederen worden ge zongen. De grote zaal van „Irene" is deze avond beschikbaar dus er is plaat* voor velen. Iedereen is hartelijk wel kom. De toegang is vrij. Er komt 'n cursus „Spreekvaardig heid" - „Spreken in het openbaar". De op maandag, 30 augustus, in Ho tel Vosman, gehouden voorlichtings- en contactavond heeft succes gehad. Een vijftiental personen -zowel da mes als heren gaven zich op, doch er kunnen nog enkele personen deelne men. De eerste lesavond wordt ge houden p maandag, 6 september, om 19.30 uur in het zaaltje van Ho tel Vosman, Verwezen wordt naar de aankondiging in dit nummer. Geboren: Elles, dv H. A. Regter- schot en A. G. Bosman, Oranjestr. 31a (geb. te Deventer). Ondertrouwd:3 J. W. Paalman, 22 jr, Beuseberg 60 en B. D. Aanstoot, 16 jr, Beuseberg 144. Getrouwd: J. A. Aaftink, 24 jr. Burg. v.d. Borchstraat 3 en T Ebrecht, 19 jr, Holterbroek 81. Overleden: J. H. Oostervelt-Nijhof, 84 jr, Boschkampsstraat 24 (overled. te Deventer). BEVOLKING Ingekomen: Mej. A. G. De Vries van Meppel naar Voorboersstraat 11, A. G. Ran en gez. van Deventer naar Churchillstraat 20. A. D. H. Fockema Andrea van Gorssel naar Churchillstraat 115. Wed. T. Horst man-Kroeze van Diepenveen naar Haarstraat 7. T. Vincent en gez. van Lochem naar A. J. Goldsteinstr. 10. J. Borstlap en gez. van Am sterdam naar Raalterweg 24. mej. W. F. Getkate van Vriezenveen naar Raalterweg 24. Vertrokken: E. Klein Teeselink en J. M. Klein Teeselink van Holter broek 89 naar Brummen. Mej. H. J. Teusink van Schoutenstraat 35 naar Deventer. G. H. ter Harm- sel van Boschkampsstraat 20 naar Groningen. mej. G. J. Vliet van Haarstraat 21 naar Brummen. J. Kramer en gez. van Oude Diepen- veenseweg 5 naar Zwollt. Bij de pijltjes is duidelijk te in dat de voetbrug naar het sten opgeschoven is. Wit op stoel, zwart het hekwerk. m de lieren U inweg 3518. e politie heeft zondagavond de arige letje U uit Almelo, die vi erdag met haar 19-jarige vriend V. vandoor was gegaan en wier iporing en terugbrenging door de Iers was verzocht, alhier zwerven- mel haar vriend op straat aan- roffen en het meisje meegenomen ir het bureau, waarna de ouders i haar aanhouding werden vor- tigd. Het jonge stel had vanaf erdag eerst enige tijd in Amsler- n doorgebracht en wilde daarna lilie in de Churchillstraat, alhier, toeken, die echter niet thuis bleek zijn, zodat er niet veel andous irbleef dan maar de straat op - in. De ouders hebben hun :hter zondagavond van het po!i- lereau in Holten opgehaald. D. ge man heeft men „na deze scheiding" uit het oog ver- Hij is waarschijnlijk niet Je in naar Almelo teruggereisd. 'e postduivenvereniging „De Berg- igers" nam met 234 duiven deel de wedvlucht vanaf Breda (13(1 De duiven werden gelost om uur. Aankomst eerste duif. van 'an Beek, 9.12.51 uur, laatste 9.28.25 uur. De uitslag was t-31-36-37-45 H. van Beek. 2-5 A. Dam, 3-12 Joh. Veldhuis. 4-22 ,1 igman, 6, 13, 19, 47 I-I. J. Aaftink, 1-29-38. 46 W. Aaftink. 9-17-33 l. Paalman, 10-12-18-28-32 L. Ga- 16-34 H. J. ten Velde. 20 Jan alm an. 25-39-44 gebr. Willems. 55 G. J. Schuiterd en 43 M. Lode- lei. Een hoog beladen vrachtauto, be stuurd door E. G. R. uit Almelo, waarvan de lading was gaan schui ven. is donderdagmiddag plm. half twee, in botsing gekomen met het spoorwegviaduct in de Dorpsstraat. Mevrouw H. Maats-Oolbekkink van „De Spar" die tegenover het viaduct woont, hoorde de harde klap en bel de direct het Station N.S. op, want het is al eerder gebeurd, dat er door zon botsing mankement ontstond. Het personeel van het station stelde onmiddellijk de C.V.L. in Deventer en Almelo op de hoogte, die de ma chinisten van de treinen in beide richting opdroeg het viaduct stap voets te passeren. Inmiddels ver scheen de heer Klamer, technisch op zichter belast met het toezicht op de bruggen en viaducten te Deventer, die constateerde, dat aan de eigenlij ke leggers van het viaduct geen scha de was toegebracht, maar dat de zui delijke voet- en rijwielovergang in do stoelen was verschoven, zoals op de foto o.a. te zien is aan het verbogen Holten Ned. Herv. Kerk: 8.30 u en 10.15 uur Hulppr. Konings uit Put ten. Extra collecte: Bouwfonds Irene. Oppasdienst: mevr. Slotman-Veld huizen. Gretha Kromdijk en Ma- rietje Loman. Gcref Ivcrk: 9.30 u en 15.00 u ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is de ene collecte voor de Diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkgebouw". R.K. Kerkdienst: 9.30 uur H. Mis in het gebouw Irene. Nieuw Ilectcn: R.K. Kerk: zaterdag avond 7 uur. zondagmorgen 8.00 u en 10.00 u. Dijkerhoek Bethanic: 9.30 u ds C. C. Add ink. Extra collecte: Bouwfonds Irene. Okkenbroek Ned. Herv. Kerk: 9.30 u ds. W. P. J Osinga (Bed. H. Doop) Extra collecte: Jeugdgebouw. hekwerk. De treinenloop kon dan ook weer normaal doorgang vinden. En kele treinen hadden een lichte ver traging opgelopen. Zeer attent van mevr. Maats, dat zij direct het sta tion waarschuwde. De kosten van het herstel lopen om de duizend gulden. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, telef. 1280. (alleen voor spoedgevallen). Dienst wijkver pleging: zaterdag. 4 sept en zondag 5 sept. zuster H. Strijker. Groene Kruisgebouw. zondag tussen 12.00- 14.00 uur, tel. 1436 b.g.g. tel. 1248. Ambulancevervoer: telf. 1320 (fa A. Muller en Zn) b.g.g. telef. 1338 (Joh. Aanstoot) 's Ochtens van 9.00-10.00 uur en 's middags van 200-3.00 uur op vrijdag in het Groene Kruisgebouw, telef. 1436. Zaterdag, 4 sept en zondag. 5 sept.: A. G. Hoekstra. Scherpenzeelseweg 8, Goor, telef. 05470-3355 van 18.00- 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 4 sept. en zondag. 5 sept.: W.C.C. Wamelink, Chureillstraat 107, (elef. 2004. Zaterdag, 4 sept. t.e.m. vrijdag, 10 sept. buiten de diensturen. Electra: H. Heijenk, Kolweg 44 te lef. 2124. Gas: W. C. v. d. Weerthof, Voors- boerstraat 2, l«l«L lïtti. HOLTEN Een wonderlijke stoet bewoog zich donderdagmiddag door Holtens straten. Het waren vijf leden van de Eper Vrijwillige Brandweer, Piet Jansonius, Johan van Dijk, Wim Vrijdag, 3 sept. t e.m. zondag, 5 sept.: keurmeester buiten de dienst uren A. Groen, Kozakkenstraat 15, telef. 1230. Maandag, 6. sept. t.e.m. zondag, 12 sept.: C Meindertsma, Bergmanstraat 12. telef. 2190. Aan gifte gestorven dieren op zaterdag: van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Elke morgen van 9.00-10.00 uur, be halve zaterdag, bij mevr. C. Knijff- Dekker, telef. 1438. b.g.g. telef 1799 mevr. Beldman-Aansloot. Overdag: telef. 1352 (politiebureau).- 's Nachts: telef. 1224 (G W. Kna pen) b.g.g. telef 1325 (G. ter Harm- sel). Slijkhuis, Herman Horst sn Henk Veen bergen met een uit 1883 daterende over de Eper vrijwillige brandweer bij haar oprichting in 1889 besohikte. Doel was Epe in Westfalen waar de Frei- willige Feuerwehr haar negentig]ar:g bestaan viert en zondagmiddag een grote „Festzug" wordt gehouden waar alle brandweerkorpsen uit de Kreis Ahaus met de nodige muziek- en majo rettekorpsen aan deelnemen, 's Morgens om zes uur was de groep uit Epe vertrokken, die om plm. 12.00 uur in café ,,'t Bonte Paard" arri- Op woensdag 8 september zal des avonds om 8 uur weer een openbare kerkeraadsvergadering gehouden worden in het gebouw „Irene". Het hoofdpunt van de agenda is het ker kelijk jeugdwerk. Daar de openbare kerkeraadsvergadering zich in een groeiende belangstelling verheugen mag, hopen wij dat het op deze ver gadering ook niet aan belangstellen- veerde, waar kelen en brandspuit no dig gesmeerd moesten worden. Zij werden daar namens Holtens com mandant de heer T. Prak verwelkomd door de onder-commandant ,de heer K. T. de Vries. De vijf jonge brand weerlieden, in sportieve kleding ge stoken niet in de warme en zware uniformen met in grote letters op "nun rug de plaats van herkomst, wor den begeleid en verzorgd door hun commandant, de heer A. Jonker, die de gehele tocht van bijna 100 kilome ter heeft voorbereid, 's Middags zou den zij nog aanleggen bij café „De Poppe" en om plm. 5 uur in Markelo arriveren, waar de nacht werd door gebracht. Vrijdagmorgen werd om streeks half achht gestart vanaf het Markelose marktplein voor de tocht naar het Duitse Altstatte via Goor, Hengevelde Sint Isidorushoeve Haaks bergen en Buurse (grenspost). Men is daar dan al dicht bij het einddoel, want naar Epe is het dan nog slechts een kilometer of twaalf. Die loopt men zaterdagmiddag wel „even' want eerst om drie uur wordt de Eper deputatie verwacht bij „Heidehof". De Freiwillige Feuerwehr, zal daar de collega's van het Gelderse Epe op wachten en dan gaat het gezamenlijk naar de grote feesttent waarin om acht uur de officiële ontvangst plaats heeft. De terugtocht zal men tevoet afleg gen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1