Scherpe kritiek van de raad op Deventer bouwvereniging 1 M Huren te fors omhoog 21-29 september Laatste pelgrimage 3Ganadese grafbezoekers Sch ookwemkampioenschappen Kolschool veroverde opnieuw de wisselbeker ONZE AGENDA Rijwiel- en voetgangerstunnels aanbesteed JE Maak een mild gebaar voor de kankerbestrijding P Burgerlijke Stand „Daar bij die molen" loopt gooed Gevonden en verloren voorwerpen Raadsverslag Hervormde vrouwen Been gebroken Storingsdienst G.E.B. Officiële publikatie Voorbereiding bes tem m in gsplan Kerkdiensten Medische dienst Weekenddienst Tandartsen Weekenddienst Dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk Werker G jezmsverzor, gmg Wachtdienst Slachthuis Brandmelding WSBLAD Vrijdag 27 augustus 1971 Jaargang 23 - no. 33 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyem Telefoon 05483 - 1234 Redacteur en plv. boofdred. J. Wlggcrs Administratie: Gaardenstraat 17. Tel. 1533 Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 28 augustus 11.00-15.00 uur: Heidewandeltocht van de W.S.V. „De Trekkers" vanaf het gebouw Irene. Zondag 29 augustus 19.30 uur: Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 30 aug. t/m zaterdag 4 sept. Kruideniersbedrijf W. Baltes wegens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 30 aug. t/m 1 sept. Fa. H. J. Bouwhuis en Zn., Horloge rie, Oranjestraat, wegens vakantie gesloten. Maandag 30 augustus 20.00 uur: Contact- en voorlichtings avond „Spreken in het openbaar" in hotel Vosman (zie adv.). Dinsdag 31 augustus De Coöp. Raiffeisenbank de gehele dag gesloten. 19.00-20.00 uur: Inschrijving dans school „Reinders" in hotel Vosman (zie adv.). Woensdag 1 september 19.30 uur: Eerste gymnastieklessen na de vakantie in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. 20.00 uur: Eerste bijeenkomst Herv. Vrouwengroep „Door eenheid ver bonden" te Dijkerhoek in gebouw Bethanië. 20.00 uur: Algemene ledenvergade ring Ziekte Onderlinge, afd. Bath men in zaal Bolink-Bieleman Loo, Bathmen (zie adv.). Donderdag 2 september 19.00-20.00 uur: Inschrijving dans lessen Dansschool „Reiners" in café 't Bonte Paard te Dijkerhoek (zie adv.). Maandag 6 t/m 13 september Afdeling rijwielen en bromfietsen Fa. Joh. Aanstoot, Larenseweg ge sloten (zie adv.). Dinsdag 7 september 19.30 uur: Aanvang danslessen dans school „Reiners" in hotel Vosman (zie adv.). Donderdag 9 september 19.30 uur: Aanvang danslessen dans school „Reiners" in café 't Bonte Paard (zie adv.). Dinsdag 14 september 19.30 uur: Openbare hoorzitting be treffende het ontwerp-structuurplan Holten en ontwerp-bestemmings- plan Beuseberg in zaal Amicitia, Dorpstraat 6. Donderdag 30 september 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaal 't Bonte Paard. Modeshow verzorgd door de Gebr. Schuppert N.V., alhier. 1.3 S Door de Dienst van Weg en Wer ken van de Nederlandse Spoorwe gen is donderdagmorgen voor reke ning van Rijkswaterstaat aanbesteed het maken van twee rijwiel- en voet- 4M gangerstunnels in de spoordijk te ijC Holten, naast de bestaande viaduct in de Dorpsstraat. Ingeschreven werd als volgt: Bataafsche Aanneming Mij N. V. te Hengelo (O.) f 338.000.—. Spoorwegbouwbedrijf te Utrecht f 305.800,Aannèmings. en Wegen bouwbedrijf v.h. H. J. te Siepe N.V. te Winterswijk f 421.000.—. N.V. Aan- gsbedrijf Gebr. Bossink te En- :hede f 451.000 en een alternatieve k inschrijving van de Bataafsche Aan- '■*■1 neming Mij f 560.000..De gunning wordt in beraad gehouden. De gemeenteraad heeft zich dinsdagavond meer dan anderhalf uur bezig gehouden met een groot aantal vragen, die door enkele raadsleden waren ingediend, waarin verschillende kwesties aan de orde werden gesteld. De schriftelijke vragen waren, naar de mening van de burgemeester, mr. W. H. Enklaar, te laat ingediend, zodat B. en W. nauwelijks de tijd hadden om ze te be antwoorden en ze niet ter inzage voor de andere raadsleden had den gelegen. Hij beklemtoonde dan ook, dat als leidraad moet wor den aangenomen, dat vragen vroeger moeten worden ingediend. Uitvoerig werd gesproken over de huurprijzen in het complex „De Haar" en de samenwerking en verhouding met de bouwver eniging „Onze Woning" te Deventer. De raadsleden J. Wiggers en A. J. Nijkamp (AR) hadden met klimmen de verbazing en onbehagen geconsta teerd, dat de huren, die f 135,per maand zouden doen onlangs waren verhoogd tot f 188,en dat er later weer f 20,was afgedaan. De heer Westerik (CH) had ge vraagd, welke maatregelen het col lege voornemens was te nemen be treffende de verdere samenwerking met „Onze Woning". Burgemeester Enklaar herinnerde in de eerste plaats aan de toedracht hoe de samenwerking met deze bouwvereniging tot stand was geko men. Aangezien de gemeente het kleine contingent woningen, dat haar toegewezen was, onmogelijk zelf kon bouwen, had men met instemming van de raad gezocht naar een bouw vereniging in Deventer, omdat die over grotere contingenten kunnen beschikken. De plotselinge grote huurverho ging was in het college ook slecht ge vallen. „Onze Woning" verklaarde, dat de oorzaak lag in de hoge risico verrekening en de rente tijdens de lange bouwperiode. Door een ambte naar van de afdeling financiën is de gehele opzet nagerekend en zodoende is op aanstichting van het college de twintig gulden er weer afgegaan. Apparaat „Ik heb groot respect voor de toe wijding en zorg, waarmede de be stuurders te werk gaan en hun ar beid in hun vrije uren belangeloos verrichten. Men bezit echter geen goed ambtelijk apparaat, dat de bouw van de woningen verzorgen kan. Als voor het verkrijgen van zo'n appa raat geen samenwerking met andere woningbouwcorporaties verkregen kan worden, dan zal overwogen moe ten worden of de samenwerking kan worden voortgezet," aldus de burge meester. Het college is het volkomen met de raad eens, dat dit een onhoud bare toestand is. Wij zullen tegen „Onze Woning" moeten zeggen, kom eens praten, dat kan zo niet langer. De heer Kaan (PvdA) meende, dat de ontwikkeling de kant is opgegaan zoals hij reeds voorspeld en ge vreesd heeft. De raad en B. en W. kunnen formeel geen invloed uitoefe nen. De heer Kaan meende wel een beetje gelijk gekregen te hebben. Formeel ligt het zo, dat men kan zeggen „Wij bouwen". De situatie is zelfs zo, dat wij alleen achteraf maar wat kunnen zeggen. Spreker wilde het college nogmaals op het hart binden, dat maatregelen worden getroffen, dat B. en W. of de raad meer in spraak zullen hebben! Het knelpunt is de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Holten voor de woningbouw en voor de bevolking, die er niets van begrijpt. Pijn Ik dacht, aldus de burgemeester, dat wij een stem in het kapittel heb ben gehad. Een grote vinger in de pap. Waar wij pijn aan hebben is de omstandigheid, dat de bouwvereni ging niet de beschikking heeft over een deskundig ambtelijk apparaat. De invloed, zoals het college die tot gel ding heeft kunnen brengen, is volgens de burgemeester zeer bevredigend. Hij zou het een beetje sneu voor de heren vinden, die zich voor hun za ken zeer beijveren, wanneer men nu zou kappen. Maar er moet een amb telijk apparaat komen, want men kan de belangen van Holten niet in de waagschaal stellen. De heer Kaan wees er nog op, dat de burgemeester destijds heeft ge zegd, dat het gemeentebestuur een vinger in de pap zou hebben als de overdracht van alle woningen plaats vindt, maar er is nu niemand die formeel invloed op de gang van za ken heeft kunnen uitoefenen. De heer Ten Berge (Gem. Bel.) was het ook lang niet eens met de gang van zaken. Het blijkt z.i., dat men met amateurs te doen heeft. Er moet voor de verdere woningbouw een zeer goede aannemer komen en B. en W. moeten zich bijzonder scherp opstellen. De raadsvoorzitter: „Ik dacht dat het antwoord duidelijk is geweest." De heer H. Rietberg (CH) meende, dat de woningbouwverenigingen een federatie zouden kunnen vormen, om beter een ambtelijk apparaat te kun nen stichten. De heer Kaan wil als raad van Holten de verantwoordelijk heid dragen voor de woningen, die in Holten gebouwd worden. Huwelijk Het debat kreeg nog even een vro lijke kant toen de heer Westerik op merkte, dat het huwelijk met „Onze Woning" nog maar kort is en de bur gemeester repliceerde „Er is nog geen huwelijk, het is nog maar vrije liefde". De kwestie waar alles eigen lijk om draait zijn de hoge huren, die van 135 op 188 gulden gebracht wer den en waar tenslotte later weer f 20,vanaf gegaan is. Van de 300' woningen, die binnen een paar jaar. gebouwd worden zijn er 150 voor De venter, daar hebben wij niets over te zeggen. Maar het is goed, dat ons in wonertal een oppep krijgt. Bovendien moeten wij Deventer helpen als .buur.. Op het standpunt van de heer Kaan wilde de burgemeester nog antwoor den, dat destijds gezegd is laten we met die paar woningen, niet zélf be ginnen. Het bestuur van „Onze Wo ning" beschouwt ons als een volledige partner." Doorstroming In hun vragenlijstje wezen de he ren Wiggers en Nijkamp er op, dat Het collecteren voor een liefdadig doel is in ons land een regelmatig terugkerend verschijnsel. Telken male wordt U, hetzij op straat of wel aan Uw huis, een bijdrage ge vraagd voor een doel, dat vry- wel altijd sympathie heeft. Want, al worden er dan wel eens minder aardige dingen van de Nederlan ders gezegd, weldadig zijn ze en niet in geringe mate. Vrijwel altijd zijn de doelen waarvoor Uw bijdrage gevraagd wordt U sympatiek, de een wat meer de ander minder, maar wij mogen aannemen, dat de Kanker bestrijding ongetwijfeld Uw beurs zal openmaken. Kankerbestrijding is immers een zaak van algemeen belang; een doel, waarbij wij al len, zonder één uitzondering, ten nauwste zijn betrokken. Dit zal zo blijven tot de overwinning op deze zo angstaanjagende ziekte is be vochten. Hoe eerder dit gebeurt des te beter, want het gaat om de ge zondheid van ons allemaal van ons en van onze kinderen. Gelukkig worden er vorderingen gemaakt, stijgen de genezingskansen, kun nen enkele vormen van kanker zelfs worden bedwongen. Maar helaas vallen nog te vele landgenoten jaarlijks aen deze ziekte ten offer. Wie uwer heeft dit in fa milie-, vrienden- of kennissenkring niet meegemaakt? Een goed ge organiseerde kankerbestrijding is een zeer kostbare zaak. Weet U, dat dit jaar een bedrag van ruim zes miljoen gulden moet worden bijeengebracht om het vele werk voortgang te doen vinden? Geld, dat wij allen tezamen bijeen moe ten brengen! Zult U, gewapend met deze we tenschap, een collectebus voorbij gaan zonder iets te offeren? Wij menen van niet, want even als alle landgenoten, draagt U ook de kankerbestrijding een warm hart toe. Mag het Koningin Wilhelmina Fonds op Uw steeun rekenen? Mocht U om de een of andere re den dezer dagen geen collectant tegenkomen, dan vestigen wij graag Uw aandacht op het giro nummer van het Koningin Wilhel mina Fonds nl. 26.000 Amsterdam. Uw geld wordt goed besteed, weest daarvan verzekerd. Over de post ontvangt U een collectezakje, dat de volgende week door de bereidwillige collec tanten wordt opgehaald. Mocht U geen collectezakje hebben ontvan gen, dan hebben zij er een bij zich Maak een mild gebaar voor de kankerbestrijding. men met de huren in een impasse geraakt is en informeerden zij w< om doorstroming niet op gang wil komen. Bij de bouw dient de vinger aan de pols te worden gehouden. De burgemeester antwoordde hier op, dat er van de zijde van het col lege gestreefd wordt naar doorstro- bing, maar dat streven heeft nog weinig effect gehad. Het college blijft allert om de goedkope wo ningen aan de laagst bezoldigden toe te wijzen. Er wordt tegenwoordig van de huurders een verklaring ge vraagd. dat zij de woning zullen ver laten wanneer hun inkomen 10 maal de huurprijs bedraagt. De heer Nijkamp informeerde nog, wat er met de f 10,entreegeld ge schiedt, die de huurders moeten be talen. Die worden gebruikt voor doelein den van de volkshuisvesting, aldus de burgemeester. De heer Kaan wees er nog op, dat deze tien gulden recht geven op het lidmaatschap van de bouwvereniging en dat men zodoen de de ledenvergaderingen kan be zoeken. EN In de periode van 21-29 september zullen in Holten veertig na- estaanden van in de jaren 1940-1945 gesneuvelde en in ons land legraven Canadese soldaten een gastvrij onderdak vinden om de |raven van hun verwanten te bezoeken en kennis te maken met iet volk voor wier vrijheid zij in de onmenselijke strijd vielen, lok in Groesbeek (Nijmegen) en Bergen op Zoom, waar Canadese orlogskerkhoven liggen, komen pelgrims. Met een chartervlieg- lig van de KLM zullen er op 21 september ongeveer 170 naar iederland komen. BlO 'OON Het is de laatste pelgrimage, om it het Nederlands Oorlogsgraven bmité meent, dat men niet een be- Jep kan blijven doen op de gast- rijheid van de Nederlandse gezin die als gastheer en gastvrouw itreden. Mocht er vanuit Canada :h nog behoefte bestaan aan graf- ezoek, dan zullen het landelijk co- ité en de plaatselijke oorlogsgra- incomiteé's alles in het werk stel- om aan deze verzoeken te vol- n. Het Holtenèe Oorlogsgrav»Q Comi- heeft voor het bezoek van ae veer- Canadezen een programma opge- d, dat vrijwel identiek is aan de ogramma's van de vele voorgaan- jaren. Deze zijn namelijk bij de inadese gasten altijd bijzonder in smaak gevallen. In het kort komt =t hierop neer. Dinsdag 21 september: 10.35 uur: inkomst op Schiphol en vertrek iar Holten. Na aankomst lunch in lel Holterman, gelegenheid tot geld- J [pelen en 's middags kennisma- "ig met de gastvrouwen en gasthe- i in Amicitia. Vertrek naar de stadressen. Woensdag 22 september: 's Mor ns bezoek aan het prachtig ver zorgde Canadese kerkhof op de Hol •erg. 's Middags bezoek aan kas- ,,De Cannenburgh" te Vaassen. Donderdag 23 september: Trip fr de omgeving met een bezoek n de klompenmakers van Enter. Middags herdenkingsplechtigheid de Canadese begraafplaats, met afloop een receptie van burge- lester en wethouders in de hal van 1. Dorpsschool. Vrijdag 24 september: Bezoek aan 'n Haag, met o.a. een bezoek aan kon. paleis „Huis ten Bosch" re- Ptie bij dc Canadese Ambassadeur Huize „Groot ITaesebroek" te 'ssenaar en een bezoek aan „Ma- rodam". Zaterdag en zondag zijn zogenaam- vrije dagen, waarbij onder meer bezoek gebracht kan worden aan - Ho»j Openlucht Museum te Arnhem zondagmorgen een Oecumenische over bij: dienst in het Engels wordt gehouden in het gebouw Irene waarin een van de Holtense predikanten zal voor gaan. Maandag 27 spetember: Bezoek aan Amsterdam, met onder andere een tocht door de grachten en de ha ven en een bezoek aan het Rijksmu seum. Dinsdag 28 september: Een tocht door Twente met een bezoek aan de watermolen van Bels en 's avonds een zogenaamde „social evening" in het Parkgebouw te Rijssen. Woensdag 29 september vertrekken de gasten weer met de bus naar Schiphol uitgewuifd door honderden schoolkinderen met vlaggen en velé, in een week tijd, verworven vrien den. Geboren: Henriëtte Johanna, dv A. Mulder en H. J. Wissink, Oranje straat 56. Harald Edwin, zv J. G. Tutter t en I-I. J. Altena, Holterbroek 90. Ondertrouwd: J. Stam, 24 jr, Hol ten, Raalterweg 22 en A. Schuppert, 22 jr, Diessenplasslraat 4. Getrouwd: M. Waanders, 25 jr, Rijssen en B. J. Schippers, 23 jr, Espelo 15. BEVOLKING Ingekomen: W. van der Velde van Deventer naar Churchillstraat 30. G. W. Lankester van Deventer naar Postweg 97. Vertrokken: H. J. Vosman van Schoolstraat 3 naar Epe. Mej. B. Ebrecht van Schoolstraat 18 naar Doetinchem. Mej. M. de Mik van Bergmanstraat 18 naar Amersfoort. Mej. G. W. ten Have van Oude Deventerweg 25 naar Almelo. Wed. J. W. van Laar-van den Bos, van Gaardenstra'at 45 naar Raalte. W. Steunenberg en mej. G. J. Steunen berg van Boschkampsstraat 1 naar Raalte. Voor de tweede achtereen volgende keer veroverde de o.l. Kolschool woensdagmiddag de door.de Zwemclub „Twenhaars- veld" beschikbaar gestelde wis selbeker voor de schoolkam- pioenschappen. Vol spanning waren deze wedstrijden tege moet gezien. Wekenlang was er al hard getraind en zag men leerkrachten druk bezig met tijdwaarneming. Steeds weer werd aan de ploegen „gesleu teld" om toch maar zo sterk mogelijk aan de start te komen. Waren de deelnemers nog al wat stil, de supporters maakten zoveel temeer lawaai. Het prachtige weer had velen naar het natuurbad gelokt. Toen dan ook de voorzitter van de zwem- club, de heer F. ter Hoeven het startsein gaf, waren de „toe schouwersplaatsen" uitverkocht. Wat werd er verschrikkelijk hard gezwommen. Eerst door de allerjongsten uit de klassen 1 tot en met 3. Daarna volgde een groepje zwemsters van de o.l. school in Espelo, die om het kampioenschap van hun school vochten. Zij konden niet deelne men aan de strijd om de wissel beker, omdat zij geen volledige ploeg bij elkaar konden krijgen. Hopelijk wordt dat in de toe komst nog eens anders. Hierna volgde het grote „spektakel stuk" om de wisselbeker. Er volgden heel wat nek aan nek-races, zodat tijdwaarnemers en jury van aankomst er met de neus bovenop zaten. Het sluitstuk van deze middag was een geweldige vrije slag-estafette, want wat zijn zwemwedstrijden zonder een estafette. Drie meisjes en drie jon gens van elke school - Dorpsschool, Kolschool en School m. d. Bijbel - namen hieraan deel. De Kolschool werd winnaar op gerin ge afstand gevolgd door de Dorps school en de School m. d. Bijbel. Hierna werden diploma's en medail les uitgereikt, het puntentotaal be kend gemaakt en de prachtige wis selbeker aan de Kolschool uitgereikt. De uitslag was: 1. Kolschool 107'/: pnt; 2. Dorpsschool 98 pnt; 3. School met de Bijbel 70' i punt. De uitslagen van de eerste drie winnaars - elke school bracht 9 deelnemers van elke groep in het water - zijn: Klas 1 t/m 3, 25 meter schoolslag meisjes: 1. Joke Nijkamp, Sch. m. d. Bijbel 26.5, 2. Aly Veltkamp, Sch. m. d. Bijbel 28.5; 3. Ariane Wichems, Kolschool 29,3. Jongens: l Richard Vixseboxe, Sch. m. d. Bijbel 27.4, 2. Teun Hof man, Dorpsschool 27,8 en 3 Rob Christiaanse, Kolschool, 28.2. Schoolslag meisjes (Om de beker): 1. Marjan v. Maurik, Kolsch 22.3; 2. Medi Redeker, Dorpssch. 23.1; 3. Marieke Robers, Dorpssch. 24.0. Jongens: 1. Ep Boode, Kolsch 22.5; 2. Jan Egberts, Kolsch. 23.4 en 3. Hermjan Robers, Dorpssch. 23.8. Rugslag meisjes: 1. Martha Ger- bers, Kolsch. 22.4; 2. Gea Paalman, Dorpssch. 24.0; 3. Liesbeth Wijnnobel Sch. ni. d. Bijbel 24.7. Jongens: 1. Wilco Schipper, Sch. m. d. Bijbel 21.2; 2. Wim Meijer, Kol sch. 21.6 en 3. Henk Oosterdijk, Kol sch. 24.2. Organisatiecommissie en jury leden van de Z.C. Twenhaars- veld'\ die de schoolzwemwed- strijden organiseerden. Van links naar rechts Willemien Tul- Ier, F. Groenewoudt, K. T. de Vries, mevrouw Ter Hoeven en E. K. Pronk. Vrije slag meisjes: 1. Marlies Dis- sevelt, Dorpssch. 17.3; 2. Linda Kam perman, Kolsch. 17.4 en 3. Janneke Bronsvoort, Kolsch. 19.4. Jongens: 1. Edwin Stegehuis Dorps sch. 17.7; 2. André Oosterdijk, Kol sch. 17.8 en 3. Henk Schuppert, Sch. m. d. Bijbel 17.9. Kampioenschap O.L. School Espe lo: 1. Gerda Blankena; 2 Ineke Nij- enhuis en 3. Fenny Rensen. Het loopt weer goed met de kaart verkoop voor de Dijkerhoek revue „Daar bij die molen", die door de amateurtoneelclub „D.A.T." in de zaal van 't Bonte Paard voor het voetlicht wordt gebracht. De toe gangsbewijzen voor de uit voering van zaterdag 28 augustus a.s. zijn geheel uitverkocht en voor de opvoering van zaterdag 4 september zijn er nog maar enkele voorradig. Gevonden: Portemonnaie met in houd; dameshorloge „Palermo"; con tactsleutel met zwart leertje. 1 paar zwemvliezen; 1 bos sleutels; brood tas met inhoud; Keeshond (teef); Herdershond; Poedel, bruine jongens- riem; zwemkaart met kleurenfoto. Verloren: Leren portefeuille met inhoud; Verzekeringsplaatje HBB 644; houten klepper met rood leren band je; rijbewijs BE plus kentekenbewijs 96-99-RE plus kampeerpaspoort, knipportemonnaie met inhoud en al- luminium naamplaatje, bruine heren regenjas met in binnenzak inhoud z^gagenda; sleutel (Lips) plus na- gelknippertje; groen gebreid vest. Door onvoorziene omstandigheden kon het volledige raadsverslag niet gereed komen. Wij hopen het overige deel in ons volgend nummer te pu bliceren. Redactie H.N. In tegenstelling met het bericht in „Hervormd Holten" zal de eerste bij eenkomst worden gehouden op woens dag 1 september 's avonds om kwart voor acht in gebouw „Irene". Deze avond worden de dia's ver toond van het deze zomer gemaakte uitstapje. Allen zeer hartelijk wel kom! Mej. H. L. Maat uit de Gaarden straat heeft bij een val van de trap haar linkerbeen gebroken en werd opgenomen in het St. Geertuiden ziekenhuis te Deventer. Zaterdag 28 aug. t.e.m. vrijdag 3 sept. buiten de diensturen Elcc- tra: J. Kolkman. Gaardenstr. 13, tel. 1368. Gas: geen dienst. Willemien Tuller reikt hier de wisselbeker uit aan Linda Kamperman en André Ooster dijk als vertegenwoordigers van de o.l. Kolschool. Zij waren ook de snelsten van de school De burgemeester maakt, ter vol doening aan het bepaalde artikel 22, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 24 augustus 1971 heeft besloten: 1. te verklaren, dat een bestem mingsplan voor het op de bij het raadsbesluit behorende en als zo danig gewaarmerkte tekening in rode kleur omlijnde gebied wordt voorbereid; het besluit heeft betrekking op een gebied in het bestemmings plan „De Haar", gelegen tussen de Larenseweg en de Klomps- weg; 2. te bepalen, dat het besluit in werking treedt met ingang van heden. Het besluit met bijbehorende tekening ligt van de dag der inwerkingtre ding af ter secretarie, afdeling alge mene zaken, voor een ieder ter in zage. Holten, 27 augustus 1971. De burgemeester van Holten, W. H. Enklaar. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 8.30 u. ds. C. C. Addink, 10.15 uur ds. C. C. Addink (Bed H Doop) Extra collecte: Plaatselijke zondags scholen 10.00 uur jongerendienst in Irene. Oppasdienst: Mevr. Lugtig- heid, Geeske Rosman en Alie Ebrecht. Gcref. kerk: 9.30 uur en 15.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de ene collecte voor de kerk. Bij de uitgang collec te voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 9.30 uur H. Mis in Ret gebouw Irene. NIEUW HEETEN R..K Kerk: Zaterdagavond 7.00 uur zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 9,30 uur Hulppred. A.. Schellevis. Extra collecte: Plaatselij ke zondagsscholen. OKENBROEK Ned. Herv. kerk: 9.30 uur ds. W. P. J. Osinga, extra collecte: Kerkvoog dij. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema Pastoriestraat 50 tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Dienst wijkver pleging: zaterdag 28 aug. en zondag 29 aug. zr. M. ter Borch, Jeurlinks- weg NI, tel. 2356. Zondag tussen 12.00- 14.00 uur. Ambulancevervoer: tel. 1338. (Joh. Aanstoot) b.g.g. tel 1320 (Fa. A. Muller en Zn.). Zaterdag 28 aug. en zondag 29 aug. J. v. d. Enk, Burg v. d. Bergplein 33 Wierden, tel. 05496-1634 van 13.00- 19.00 uur (alleen in spoedgevallen). Zaterdag. 29 aug en zondag 29 aug. 2 tel. 1515. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur en 's middags van 2.00-3.00 uur op vrijdag in het Groene Kruisgebouw, telef. 1436. Elke morgen van 9.00-10.00 uur. be halve zaterdzag. bij mevr. C. Knijff- Dekker b.g.g. tel. 1799 mevrouw Beld- man-Aanstoot. Vrijdag 27 aug. t.e.m. zondag 29 aug. keurmeesters buiten de dienst uren H. J. Moleman, Lageweg 13 tel. 1974. Maandag 30 aug. t.e.m. zondag. 5 september: A. Groen, Ko- zakkenstraat 15. tel. 1230. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9,00-11.00 uur aan het slacht huis tel. 1318. Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's nachts: telef. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. tel. 1325 (G. ter Harm- sel).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1