Kroon Supermarkt OPHALEN GESTORVEN PLUIMVEE NOODZAKELIJK PRESTATIELOOf: m poplaiooo aard beien heerlijk haantje 298 up at cola leverpastei 69 pepermunt Sr frietjes stretch, nylon damesslips 169 enkele nette werksters ,Daar bij die molen' mergpijpjes GEBRADEN GEHAKT 69 BERLINER 59 BIEFSTUK TARTAAR |J9 VELDBOEKET 198 MERGPIJPJES 93 HEERLIJKE DALFSE MOPPEN gcj BADKAMERREINIGER 295 LIMONADEGLAZEN 189 PORSELEINEN KOP EN SCHOTEL jAQ AUrêcta originele V.S. paprika m FIJNE HANDAPPELS 9$ B0SPEEN 39 ANDIJVIE 29 BANANEN 98 PRIMA KLEIAARDAPPELEA 13» PAPRIKA'S 39 HANDPEREN Qft TOMATEN 129 DORPSSTRAAT 17 - TELEFOON 1277 PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN Ruime parkeerplaats aanwezig Dijkerhoekse jeugdsocieteit 2 literflessen zout per zak a 100 gram JJf In 't belang van de milieuhygiëne Mensink's Schoonmaakbedrijf Dijkerhoeks Amateur Toneel NA AFLOOP BAL Beusebergerweg en Dorperdijï krijgen voorrangskruisingen Vrijdag 20 augustus IS)VI HSSsSs? rifl in tomatensaus 2 blikjes a 170 gram toiletpapier h literblik 120" ^nJbeienopsap VLEESWAREN 100 gram 100 gram DIEPVRIES 2 stuks voor pl.m. 900 gram BLOEMEN VRIJDAG en ZATERDAG: BANKET 1 pakje - van 129 voor 1 pakje DROGIST Johnson Forza NATTE RW ANN HOESTSIROOP voor groot en klein AARDEWERK 6 stuks NU per blik van 200 gram slechts 5 grote rollen samen 30 per zak a 100 gram J?0 03 GROENTE en FRUIT VRIJDAG en ZATERDAG: James Grieve - lVz kilo MAANDAG: geschrapt - 500 gram DINSDAG: panklaar - 500 gram WOENSDAG: 5 kilo DONDERDAG: Claps - IV2 kilo 1 kilo GebrWANSINK met bloemmotief en badstof kruisje GELDIG TOT EN MET 28 AUGUSTUS In een voorstel aan de raad zeggen burgemeester en wethouders, dat reeds enige tijd pogingen worden aangewend om te komen tot het ophalen van gestorven pluimvee door de voorcentralisatie- dienst van destructiemateriaal „Centraal Overijssel". Tot op heden heeft de aanwijzing van dit pluimvee tot destruc tiemateriaal bij de wet nog steeds niet plaatsgevonden. Voor zover ons bekend ligt het wel in de bedoeling om deze aanwijzing bij de wet te realiseren, maar hiermee kan nog wel enige tijd. gemoeid zijn. Aangezien zij van mening zijn dat uit een oogpunt van volks gezondheid en milieuhygiëne alles gedaan moet worden om voor dit probleem een oplossing te vinden, heeft hierover onlangs een gesprek plaats gevonden met de Inspecteur der Veeartsenijkundi- ge Dienst te Zwolle. Tijdens dit gesprek werd door genoemde inspecteur aangedron gen om zo spoedig mogelijk met het ophalen van gestorven pluim vee te beginnen. Daarbij werd door hem mondeling toegezegd, dat de hieruit voortvloeiende kosten zijnerzijds gunstig zouden worden geadviseerd met betrekking tot de toekenning van een rijksbijdrage van 50 procent, overeenkomstig zulks voor de kosten van 't daarvoor aangewezen destructiemateriaal van toepassing is. Uiteraard is het formeel niet moge lijk om de voorwaarden voor het op halen van dit pluimvee in de thans van kracht zijnde destructieverorde ning te regelen, aangezien dit materi aal op dit moment nog niet als des tructiemateriaal kan worden aange merkt. Gezien het grote belang voor oe volksgezondheid is het college van mening dat ook in de kring „Centraal Overijssel" met het ophalen van ge storven pluimvee dient te worden be gonnen ook nu één en ander nog niet wettelijk is geregeld en derhalve de bijdrage van het Rijk in de daaraan verbonden kosten, formeel nog met door hem is verschuldigd. Deze ge- dachtengang wordt ook gehuldigd door de voorcentralisatiediensten Om men, Olst en Hengelo. E. en W. geven de raad in overwe ging er mede akkoord te gaan, dat per 1 september a.s. met het ophalen van dit pluimvee een aanvang wordt gemaakt. Teneinde de inpassing van deze werkzaamheden in het bestaande schema zo soepel mogelijk te doen verlopen, zal het gewenst zijn om de in de thans van kracht zijnde destruc tieverordening opgenomen voorstrif- ten voor de aangifte, de bewaring, het ophalen en het vervoer van des tructiemateriaal onverkort toe te pas '^Daarenboven zal het evenwel nood zakelijk zijn om met betrekking tot Bet gewicht en de wijze van verpak- Htng enkele nadere regels te stellen, aangezien het niet in de bedoeling ligt en ook nimmer heeft gelegen of de zogenaamde „boeren-kippenhouderij" in deze regeling te betrekken. Teneinde zulks te realiseren zou dg volgende regeling kunnen gelden: „Ter ophaling aangegeven pluim vee dient te zijn verpakt in plastic zakken. De zakken dienen zodanig te zijn afgesloten, dat deze goed han teerbaar zijn. Het maximum gewicht per zak mag niet meer dan 20 kg bedragen. Hoeveelheden met een to taal per afgifte van minder dan 15 kg en meer dan 200 kg worden niet opge haald". Voor zover thans kan worden nage gaan zullen circa 60 bedrijven van deze regeling gebruik kunnen maken. Aannemende dat deze bedrijven één ker per week bezocht worden, kunnen kle totale kosten derhalve op maxi maal 60 x f 300,— is f 18.000 worden gesteld. Op basis van de omslag aangehou den voor de begroting 1971 en reke ning houdende met en rijksbijdrage van 50 pet. in de kosten kunnen de maximaal ten laste vap. deze gemeen te komende lasten worden geraamd op rond f 1260,per jaar. B en W stellen de raad voor, dat met ingang van 1 september a.s. een aanvat^ wordt gemaakt met het op halen van gestorven pluimvee en vra gen voor de periode 1 september tot 1 januari 1972 een krediet van 4/12 x f 1260 is f 420,—. De jeugd van Dijkerhoek heeft een half jaar lang z'n vrije tijd besteed aan het verbouwen van een schuur bü café Het Bonte Paard en in die tfjd gezorgd voor een ware metamor phose. Over het bereikte resultaat waren de pl.m. 120 personen die bij de opening aanwezig waren unaniem van mening; hier kwam iets moois tot stand. De jeugdsociëteit „Klup 53" mag gezien worden. Het interi eur is goed verzorgd en het geheel doet gezellig aan en is sfeervol. De officiële opening had plaats door mevr. Kloosterboer die de sleutel werd aangeboden door haar 5-jarig kleinzoontje Egbert v. d. Brink. Voordat de deur openging spatte een fles champagne tegen de muur uit een. Mevr. Kloosterboer die bloe men werd aangeboden dankte de jeugd voor de medewerking die bij de verbouw en inrichten werd verleend. Wim van Beek kwam ge lukwensen namens de jeugdsociëteit De Schure aanbieden. Er was met een na dit officiële gedeelte stem ming en dit was in 't bijzonder te danken aan disc-jocky Eddy „Rea dy" Reterink die zich met de nodige show kweet van zijn taak. Klup 53 is elke zondagmiddag van af 2 uur geopend en met ingang van 2 oktober elke zaterdagavond voor iedereen boven de 14 jaar. Degenen die lid willen worden kunnen zich opgeven in Klup 53. In het voorlopig bestuur hebben zitting: Gerrit Vlogt- man, voorzitter; Jolhan Meerman, secretaris; Jannie Meijerman, pen- ninm.esse; Gerhard Wagenvoort, 2e voorzitter: Eddy Reterink (disc- jocky) Riekie Baltes en Jannie Tui- tert. Bestuur en leden van Klup 53 danken bij deze allen die hebben meegewerkt en wel in 't bijzonder mevr. Kloosteboer en de familie Paalman. Het interieur van de jeugd sociëteit ,.Klub 53". GEVRAAGD; voor onderhoud scholen te Holten voor enkele uren per dag. Hoog loon. Nassaustraat 63 - Telefoon 05480-3053 - Rijssen of 's avonds na 7.00 uur aan de Kolschool. Mevrouw A. Kloosterboer- Nijland opent de jeugdsociëteit „Klub 53", die zij in de vorm van een schuur aan de Dijker- hoekse jongelui ter beschikking stelde, presenteert haar nieuwe revua: op 21 en 28 augustus en op 4 september in zaail ,,'t Borate Paard" te Dijkerhoek. Aanvang 8.00 uur. Kaarten in voorverkoop bij ,,'t Bonte Paard", tel. 1202 en bij T. Jansen, Noordenbergstr. 26, Holten, tel. 2048. BELANGRIJK! voor Holten en omgeving U krijgt in uw eigen woonplaats de gelege heid een kursus „Spreken in het openbaar' „Spreekvaardigheid" te volgen (min. 15 kursisten). KONTAKT- EN VOORLICHTINGSAVOND HOLTEN op maandag 30 augustus a.s. in T tel Vosman. Aanvang 8 uur. NIJVERDAL op dinsdag 31 augustus a.s Hotel Buursink. Aanvang 8 uur. De kursus omvat 12 praktische lessen (om 14 dagen) en is bedoeld voor dames en herjlen van elke leeftijd en gezindte. Vooral voor leidinggevende personen. Vorig seizoen vele resultaten in Den Hajónd Nijverdail, Vroomshoop, Rijssen en Ommen. r> De kursus is interessant, leerzaam en gezeUrar Kom zelf en breng anderen mee! T.o.v. spe deren laag kursusgeld. -Bespreek uw mogelijkheden en/of moeilijk«d den op genoemde plaatsen. Onthoudt u deze data Bij verhindering opgave en inlichtingen: M. VAN RIJSWIJK, Ten Katestraat 11, verdal. Telefoon 05486 - 2759. Iedereen kan meedoen aan de PRESTATIELOC pe de HOLTER TRIMCLUB op zaterdag 21 au eve om 14.00 uur op de Holterberg. Volg de pijlen vanaf de O AD. HOLTEN. Burgemeester en wet houders hebben by hun besluit van vrfjdag, 13 augustus in de dorps kom twee voorrangskruisingen inge steld, nl. de wegkruising gevormd door de Gaardenstraat en de Maar straat, zodanig, dat het verkeer op de Gaardenstraat voorrang heeft en de wegkruising gevormd door de Noordenbergstraat en de YVaarden- borchstraat. waarbfj het verkeer op de Noordenbergstraat voorrang heeft. Naar aanleiding van vragen en op merkingen in de raad over de ver keersonveiligheid heeft het college h)et advies ingewonnen van de rijkspolitie en aan de hand daarvan deze besluiten genomen. Van de besluiten kan door iedere belanghebbende beroep bij de Kroon worden ingesteld binnen 30 dagen In na de dagtekening va kennisgeving van 13 aug jl. H> van beroep moet aan de Kr richt worden, maar bij de C saris der Koningin in de pi j Overijssel worden ingediend. »ai Nog twee voorrangskruising m den ingestelde buiten de bi n v kom n.l. de wegkruising van perdijk en de Doorlopendedijl ur bij het verkeer op de Do uw voorrang zal hebben en de i ellc sing van de Beusebergweg «h Braamweg, waarbij hel veri v de Beusebergweg voorrang i ors ben. In deze geest heeft de o^z politie eveneens geadviseerd og de beslissing ligt bij Ged. Sta' q gezien het wegen buiten de kar' de kom betreft. Een desbet nj,, aanvrage is door het gemeenti bij het provinciaal bestuur i« In t

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2