School- en volksfeest in Dijkerhoek was uitstekend Hoog bezoek aan Overijssel RAADSVERGADERING ÓNZE AGENDA j Officiële publikatie Volop plezier voor jong en oud Burgerlijke Stand Gevonden en verloren Kerkdiensten Weekenddienst Dierenartsen Medische Dienst Weekenddienst Tandartsen Spreekuur Maatschappelij k Werker Gezinsverzorging Brandmelding Storingsdienst GEB Wachtdienst Slachthuis Trekking verloting VRIJSTELLING VRIJSTELLING .HGK" Herkeuring van maten, gewichten en meetwerktuigen Bevolkingsonderzoek op TBC jvertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) NIEUWS Abonnementsprijs f 5,— per half jaar, f 10,— per jaar Vrijdag 20 augustus 1971 Jaargang 23 - no. 32 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyers Telefoon 05483 - 1234 Redacteur en piv. hoofdred. J. Wlggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 21 augustus 1.00 uur v.m.: Sportdag jeugdsepelers „Holten" om de Frits Paule Cub" in het Sportdal (zie ber.). 14.00 uur: Prestatieloop Trim- en at- letiekclub op de Holterberg (zie adv. Laatste dag inlevering rekening Bra derie/zeskampcommissie bij de heer B. J. Oplaat, Ned. Midden- standsbank, Oranjestraat 9. Zaterdag 21 aug., 28 aug. en 4 sept. O.OO uur: Opvoering revue „Daar bij die molen" door Dijkerhoekse Ama teurtoneel „D.A.T." in zaal 't Bon te Paard met na afloop bal. Zondag 22 augustus 00-8.00 uur v.m.: Viswedstrijd in 't Twente-Rijnkanaal tussen Laren en Lochem voor leden van de hen gelsportvereniging „De Rietvoorn". 19 30 uur: Dansen in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). laandag 23 t/m woensdag 25 aug. "a. H. J. Bouwhuis, Horlogerie, Oranjestraat, wegens vakantie ge sloten. Zaterdag 28 augustus ,1.00-15.00 uur: Heidewandeltocht van de W.S.V. „De Trekkers" vanaf het gebouw Irene. Haandag 30 aug. t/m zaterdag 4 sept. [ruideniersbedrijf W. Baltes wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 30 augustus O.OO uur: Contact- en voorlichtings avond „Spreken in het openbaar" hotel Vosman (zie adv.). Dinsdag 31 augustus )e Coöp Raiffeisenbank de gehele dag gesloten. ;j 00-20.00 uur: Inschrijving dans school „Reiners" in hotel Vosman (zie adv.). Woensdag 1 september J.30 uur: Eerste gymnastieklessen de vakantie in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. 5.00 uur: Eerste bijeenkomst Herv. Vrouwengroep „Door eenheid ver bonden" te Dijkerhoek in gebouw Bethanië. Donderdag 2 september 5,00-20.00 uur: Inschrijving dans lessen Dansschool „Reiners" in ca fé 't Bonte Paard te Dijkerhoek (zie adv.). Dinsdag 7 september lur: Aanvang danslessen dans school „Reiners" in hotel Vosman (zie adv.). Donderdag 9 september 30 uur: Aanvang danslessen dans school „Reiners" in café 't Bonte Paard (zie adv.). Dinsdag 14 september 1.30 uur: Openbare hoorzitting be treffende het ontwerp-structuurplan Holten en ontwerp-bestemmings- ilan Beuseberg in zaal Amicitia, Jorpstraat 6. Donderdag 30 september uur: Bijeenkomst a:fd. Dijker hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaal 't Bonte Paard. Modeshow verzorgd door de Gebr. Schuppert N.V., alhier. Nadat alle versieringen waren opgesteld trok de jeugd onder de tonen van een draaiorgel naar de feestweid'e. De buurtschap Dijkerhoek heeft woensdag, begunstigd door fraai zomerweer zijn traditionele school- en volksfeest gehouden, dat traditiegetrouw weer uitstekend is geslaagd. De „Diekerhoekers" hebben zo op hun eigen wijze weer de blommetjes buiten gezet en er was voor elk wat wils. Het was er gezellig; er was sfeer en er was volop spanning, o.a. bij het touwtrekken. De volksspelen vormen elk jaar weer een „trekpleister" en ook deze keer was het aantal inschrij vingen bij de verschillende spelen weer ruim voldoende. Deelnemers en deelneemsters demonstreerden weer hun behendigheid en kracht en zorgden bij het kuipsteken door extra sensatie. De schooljeugd vermaakte zich weer volop en naar hartelust in de draai molen en genoot met volle teugen van goochelaar Herbe Maison. De „prof" bracht een boeiend en zeer interessant programma, dat hij de jongelui van heel dichtbij liet bekijken, o.a. bij het aaneenknopen van touw en het koek bakken. De kinderen voerden verder een sportieve strijd om de prijzen die bij de verschillende spelletjes te winnen waren en ze werden tussen de bedrijven door ruim onthaald op lekkers. Het kinderfeest werd besloten met een broodmaaltijd in de grote zaal van café „Het Bonte Paard". De verse broodjes gingen er in als koek en een van de knapen presteerde het om maar liefst 14 kadetjes naar binnen te werken. Het feest begon voor de jongelui reeds vroeg, toen op het plein bij de nieuwe school de versierde karre tjes, fietsen, steps, boogjes enz. ge toond moesten worden. Prijzen wer den hiervoor niet beschikbaar ge steld, doch alle kinderen (alle hon derd die de school bezoeken deden mee) ontvingen van de feestcom missie een leuke attentie. Nadat alle versieringen keurig wa ren opgesteld, trokken de jongelui met een draaiorgel voorop naar de feestweide bij „Het Bonte Paard", waar onder leiding van het onderwij zend personeel en de heren van de De iouwtreksport is populair in Dijkerhoek. •ndertrouwdJ. A. Aaftink. 24 jr, rg. v.d. Borchstraat 3 en recht. 19 jaar, Holterbroek 81. ietrouwd: W. van der Velde. 26 Deventer en B. W. Möring. 19 jr. J. Goldsteinstraat 20. Verleden: Wed. G. J. Blankena- ikman, 69 jr., Espelo 29. Wed. M. Haverslag-Reterink, 61 jr., Es- Geert. Jan Lodeweges, 9 ien. Gaardenstraat 3 (overl. te kenter). VOLKING (komen: G. J. Kimmels en gez. i Almelo naar Weversstraat 23. T. G. J. Hesselink en gez. van "dringen naar Churchillstraat 31. W. A. Voerman en gez. van gh naar Kolweg 39. G. J. uiterd en gez. van Markelo naar irchillstra.at 32. R. F. van der (n en gez. van Markelo naar rrchillstraai, 4. B. Oosterbeek en van Arnhem naar Pannenbak- Btraat 20. (rtrokken: J. Lammertnik en gez. Hoffesstraat 27 naar Deventer. Kej. M. M. Loman van Waarden- chstraat 4 naar Ede. Mej. J. Westera van Haarstraat 25 naar Km endaal. B. K. W. Lambeck Kerkstraat 14 naar Enschede. J. M. Wilbers van Plolterberg 46 ÖldenzaaJ. -Mej. D. J. Meu- "n van Boerrichterstraat 11 naar fchede. Mej. G. H. .J van dei- van H. J. Wansinkstraat 2 Bloemendaal. Mej. G. J. "ppert van Kostei-spad 9 naar (cht. Mej. J. E. Ladiges van rchillstraat 149 naar Amersfoort, fej. W. J. Hosmar van Schepe rraat 20 naar Gorssel. II. Vin van Deventerweg 54 naar Hen- (O). Gevonden: dames-shawl, lakjas- je maat 40 en kinderportemonnaie met inhoud. Verloren: damesfiets (Union), herenpolshorloge, rood kinderjack, Siamese poes, donkergroen jack, film-rolletje, knip-portemonnaie, zil veren bedelarmband, blauw sleutel etui met sleutels, zomerschoen, dou ble dameshorloge en zwarte tas met inhoud. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 8.30 uur en 10.15 uur Hulppred. A. Schellevis. Extra collecte; Inwendige zending. Oppasdienst: Mevr. Veenstra-Keuken- kamp, Gerrie Drent en Alie Koop man. Gercf. kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is de ene collecte voor Al gemeen Kerkelijke Arbeid. Bij de uitgang collecte voor „Eigen kerk bouw". R.K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R..K Kerk. Zaterdagavond 7.00 uur Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 9.30 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte: Inwendige- zending. Zaterdag, 21 aug. en zondag 22 aug. Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2 tel. 1515'. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Dienst wijkverpleging: za. 21 aug. en zondag 22 aug. Zr. Duncan, tel. 1436 zondag tussen 12.00-14.00 uur Groene Kruisgebomv tel. 1436, Am bulancevervoer: tel. 1333 (Joh. Aan stoot) b.g.g. tel. 1320 (Fa. A. Muller en Zn.). Zaterdag, 21 aug. en zondag 22 aug. R. Brouwer. Boomkamp 10a, Rijs- sen tel. 05480-3194. Praktijkadres: En- terstr. 118 van 18.00-19.00 uur (alleen in spoedgevallen). 's Ochtends van 9.00-10.00 u. en 's middags van 2.00-3.00 uur op vrijdag in het Groene Kruisgebouw telef. 1436. O O Elke morgen van 9.00-10.00 uur, be halve zaterdag, bij mevr. C. Knijff- Dekker b.g.g. tel. 1799 mevr. Beld- man-Aanstoot. Overdag: tel. 1352 (Politiebureau); 's Nachts: Tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel, 1325 (G. ter Harmsel). feestcommissie de verschillende spel letjes werden gehouden. Zowel bij de kinder- als bij de volksspelen bewees te geluidsinstal latie van de heer E. .1. Kers goede diensten. Uitslag kinderen: Klas I (Ballen rapen): 1 ste prijs Anja Sluiter, Henk Haverslag, Thea Luggenhorst, Anke Rensen. 2e prijs: Erna Broekhuis, Erik Meilink, Wim Baltes, Gerrit Ulfman, Erik Rensen, Henk Rechterschot en Erik Wegsta- pel. 3e prijs: Egbert v.d. Brink, Henny Brinkman en Wilco Stevens. Klas 2 (springen door hoepel) lste prijs: Ria Tempelman, Aart Kroon en Henk Kroon. 2e prijs:_Diny Vorkink, Reinier Feddema, Gerrit Blumink, Bert Boode, Jannie Hoek man, Bert Steunenberg en Gerrit Rensen. 3e prijs: Bea Pinkert, Ria Haverslag, Herman Bosman, Gerrit Beunk en Wim Rensen. Klas 3 en 4 Eierrace met hin dernissen) lste prijs: Ria Sluiter, Alien Slui ter, Thea Haverslag, Jenny Klein Lankhorst, Yvonne Feddema, Henk Prins, Dirk Hoekman, Gerrit Kroon en Johan Rechterschot. 2e prijs: Jo hanna Meuleman, Ria Meijerman, Jannie Nijland, Ina Koopman, Ben nie Tempelman, Anton Koopman, Ri- ny Ulfman, Gerrit Aanstoot en Wil lie Ebrecht. 3 prijs: Anja Meijerman, Gerda Meuleman, Joke Stevens, An nie Ebrecht, Hanneke Nijkamp, Bea v.d. Brink, Dinie Kettelarij, Bertie Jansen Manenschijn, Bertus Tem mink, Jans Beunk, Henk Stevens, Jhr. Harry van Coeverden, Theo Klein Lankhorst, Joan Smale, Jan Manenschijn, Betsie v.d. Worp en Jan Boode. Klas 5 en 6 (Hindernisbaan) lste prijs: Jannie Jansen Mapen- schijn, Dinie Nijland, Willie Stevens. Hennie Baltus, Wim Stevens, Ger rit Hoekman, Martin Nijkamp, Dirk Luggenhorst en Henk Klein Teese- link. 2e prijs: Hanneke Manenschijn, Ria Klein Teeselink, Hennie Tem mink, Ansje Rechterschot, Jannip Meuleman, Appie Poliste, Henk Jan sen. 3e prijs: Marietje Aaftink, Ansje Sluiter, Willie Blumink, Anke Wilmerink, Gerrie Haverslag, Annet Nijland, Bernarda Wissink, Ineke Haverslag, Lianne Feddema, Dinant Honcoop, Hans Steunenberg, Her- ma Smale, Freddie Beldman. Wim Wilmerink en Jhr. Henk van Coever den. Volksspelen: De uitslagen van de volksspelen waren als volgt: Ringsteken per fietfj (dames): 1 Alie Nijland, 2. Z. Roeterdink- Twelhaar, 3. D. Reilink-Krikkink, 4. M. Ulfman-Bronsvoort. Stoelendans: 1. M. Jansen Manen- schijn-Paalman, 2. Joh. Ulfman, 3. D. Reilink-Krikkink. Ringsteken per trekker (heren) 1. G. J. Beldman, 2. W. Stevens, 3. H. Bieleman, 4. E. Veneklaas, 5. H. Klaasses, 6. Wim Haverslag Bromfietsencross: 1 E. J. Pinkert, 2. Jan Denneboom, 3. Gerrit Pinkert. Hardlopen met hindernissen voor dames en heren: 1. Gerard Scheper man, 2. G. Oosterveld, 3. H. Mark voort, 4. Henk Rensen. Kuipsteken: 1. Bertus Bronsvoort. 2. Jan Meijerman Azn. 3. E. .T. Pin kert, 4. W. Bannink, 5. Allard Lug genhorst. Touwtrekken: lste ploeg: A. Podt, W. Lubersen, A. Luggenhorst en A. Wansink; 2e ploeg: G. Scheperman. H. Rensen, E. Struik en H. W. Riet berg. 3e ploeg W. Haverslag, J. Slui ter, H. J. Wansink en E. M. van Schooten. 4e ploeg H. Klaasses, J. ten Dam, J. Relink en E. Haverslag. 5e ploeg G. Paalman, Joh. Struik, G. Klein Teeselink en D. Jansen. Schieten (vrije baan) 1. W. Wissink, 2. J. Koopman Hzn, 3. Bets Nijland. 4. J. W. Baltus en 5. A. Wegstapel. Schieten (personele baan) 1. Jan Denneboom, 2. Bets Nijland. 3- J. W. Rensen, 4. J. Koopman Azn. 5. F. J. Sluiter, 6. Jan Pinkert, 7. A. Wegstapel en 8. G Noteboom Het Dijkerhoekse School- en Volks feest werd dinsdagavond op werke lijk sublieme wijze ingezet met de opvoering van de revue ..Daar bij die molen" door het plaatselijke Amateur Toneel „D.A.T." in de zaal van café „Het Bonte Paard", die tot de allerlaatste plaats bezet was. Het was een avond voor eenodigden en de intekenaren on de liisten. een Pu bliek dat van begin tot einde volop genoten heeft van deze door eigen krachten in elkaar srezette revue. Conferences, schetsjes, muziek (door eigen revue orkest) wisselden elkaar ïn snel temno af en alles kwam door met steeds wisselende deeors met grote variatie in de licht effecten. Na een kleurrijke opening, door Een nat pak voor een van de deelnemers bij het kuipsteken. 4 dames en 2 heren en het zingen van het openingslied brachten de beide conferenciers met vlotte en rake humor de handen spontaan op elkaar en was er een daverend ap plaus voor het revueorkest. Harte lijk en veel werd er ook gelachen om het schetsje „De suikertante" en de acht jeugdige medewerksters kregen een wél verdiend applaus voor hun volksdansen, die in kleur rijke kostuums werden uitgevoerd. De schets „Pas getrouwd" deed de zaal schateren, evenals „De Voordracht". Na een „trip" door het „Wilde westen,, werd het eerste deel van de avond afgesloten met een zitting van de raadi waarbij verschillende Dijkerhoekse aangelegenheden aan de kaak werden gesteld, 'n Topper, deze zitting van de „vroedschap". Na de pauze werden o.m. nog vojr het voetlicht gebracht de scène aan het Scheveningse strand, een imita tie (door drie zangers) van het Cocktailtrio, de schets „De dubbel gangers", het schetsje „De 25000ste inwoner" dat liet zien dat het le ven vol verrassingen zit. De in lied- lesvorm gegoten gebeurtenissen van het afgelopen jaar in Dijkerhoek bracht de zaal in een geweldige stemming en gul applaus was er ook voor de conferenciers in hun „repor tage" over het Midden Oosten. Het revue orkest speelde op zeer ver dienstelijke wijze de bekende melo- diën uit Ralph Benatzky's operette „lm Wiessen Rössl". De voorzitter van de Volksfeest commissie de heer J. Wegstapel Azn. sprak pan woord van dank tot de uitvoerenden. Verlichting en geluid waren bij de heren E. J. Kers en J. Noteboom in go^e handen en hetzelfde kan gezegcr worden van de grime die verzorgd werd door kapper W. Drent en mej, Gerrie Drent. De door Wim Wissink verzorgde decors getuigden van goede smaak en vakmanschap. Voor de heropvoeringen van „Daar bij die molen" op de zater dagen 21 en 28 en 4 september be staat weer een zeer grote belang stelling. Op hun driedaags bezoek aan Overijssel zullen HKH Prinses Beatrix en Z.H.K. Prins Claus op vrijdag 27 augustus tussen 17,00 en 17.30 uur Holten passeren, In het kader van dit Overijsselse bezoek past het onze Kroonprinses en haar Gemaal te doen blijken, dat wij ook in Holten verheugd zijn over de belangstelling van Hunne Koninklijke Hoogheden voor Overijssel. Een blijde groet en een vlag aan de gevel zal recht doen aan de gevoelens van aanhankelijkheid, die wij in Holten koesteren voor ons Koninklijk Huis. Ik moge de bevolking *van Holten in overweging geven haar koningsgezinde gevoelens spontaan tot uitdrukking te brengen. De stoet van het Kroonprinselijk Paar zal het dorp in matig tempo passeren. De Burgemeester van Holten, W. H. Enklaar. De gemeenteraad komt dinsdag, 24 augustus a.s. des avonds 7.30 uur in openbare vergadering ten gemeen tehuize bijeen ter behandeling van de volgende agenda. 1) Notulen van de vergadering van 22 juni 1971/ 2) a. ingekomen stukken, b. mededelingen. 3) Voorstel tot aankoop van grond en opstallen van en tot verkoop van een perceel grond aan de heer J. Aaftink, Tuinstraat 32, alhier. 4) Voorstel tot verkoop van grond aan: N.V. Gedo, alhier; J. Rulle- man te Voorburg: N. V. Bouw- ontwikkelingsmij Vincent, alhier; G. Meesterberends, alhier. 5) Vaststelling huur perceel Holter broek 27. 6) Voorstel tot de verpachting van het jachtrecht van de gronden Meermanskamp". 7) Voorstel tot het verlenen van een onderhandse opdracht aan de fa. J. W, Klein Horstman, alhier, tot het bouwrijpmaken van een ge deelte van het bestemmingsplan .De Haar" (fase III). 85 Voorstel tot het verlenen van een krediet voor het ophalen van pluimvee door de Voorcentralisa- tiedienst van Destructiemateriaal „Centraal Overijssel". 9) Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan de Stichting Milieu zorg Overijssel te Zwolle voor het jaar 1971. 10) Voorstel tot 't aanvragen en aan vaarden van rijksvoorschotten en een rijksbijdrage ten behoeve van 301 woningwetwoningen te bou wen door de woningbouwvereni ging, .Onze^Woning" te Deventer. 11) Voorstel tot het verlenen van ga rantie voor de betaling van ren te en aflossing van hypothecaire geldleningen. 12) Voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van een re gionaal woningmarktonderzoek. 13) Voorstel tot de uitvoering van de overeenkomst met de heer H. Smale, Needorp 61, alhier, in zake de kosten van wegver harding. 14) Voorstel tot nadere vaststelling van de vergoeding artikel 73, lid 1 en 2 van de Kleuteronderwijs wet aan de Ve?"**tfging „De Chris telijke Kleuteit ilf" "'hier over het jaar 1968: 15) Voorstel tot het verlenen van een opdracht aan de Stichting „Infor matiecentrum voor Scholenbouw" te Rotterdam tot het opstéllen van een programma van eisen etc. in verband met de voorbe reiding van de uitbreiding van de openbare scholengemeenschap alhier. 16) Voorstel tot wijziging van de ge meente- en de bedrijfsbegrotin- gen 1971.; (o.a. krediet uitbrei ding openbare scholengemeensch., bouw reinwaterzuiverkelder, enz.) Zaterdag, 21 aug t.e.m. vrijdag. 27 auê- buiten de diensturen Elec- tra: H. Huisman, Kolweg 42 telef. 1498. Gas: J. Bosschers. Beuseberg 129 tel. 1945. Vrijdag 20 aug. t.e.m. zondag 22 aug keurmeesters buiten de dienst- uren C. Dijkstra, -Schoolstraat 5 tel. 1833. Maandag 23 aug t.e.m. zondag 29 aug.: H. J. Molèman, Lageweg 13 tel. 1974. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis tel. 1318. bepalingen bestemmingsplan ten aanzien van de verbouw en uitbreiding café-rest. Deventerweg 61. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat mevr. H. Müller-Krekel, Deventerweg 61 te Holten vergunning heeft gevraagd voor het verbouwen en uitbreiden van het café-restaurant, staande op het perceel, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F, nummer 2950, plaatselijk gemerkt De venterweg 61. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gelden de bestemmingsplan kunnen recht hebbenden op ^aangrenzende en nabij gelegen gronden gedurende veertien dagen ingaande 23 augustus 1971, schriftelijk bezwaren indienen bij bur gemeester en wethouders tegen het verlenen van vrijstelling van de be palingen van het desbetreffende be stemmingsplan ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 20 augustus 1971 De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. bepalingen bestemmingsplan ten aanzien van de verbouw van de boerderij Beuseberg 50. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer L. NLemandts- verdriet wonende te Rhenen vergun ning heeft gevraagd voor het verbou wen van de boerderij, kadastraal be kend gemeente Holten, sectie C, num mer 2290, plaaaselijk gemerkt Beuse berg 50, tot burgerwoning. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met her ter plaatse gelden de bestemmingsplan kunnen recht hebbenden op aangrenzende en nabij gelegen gronden gedurende veertien dagen, ingaadne 23 augustus 1971, schriftelijk bezwaren indienen bij bur gemeester en wethouders tegen het verlenen van vrijstelling van de be palingen van het desbetreffende be stemmingsplan ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 20 augustus 1971. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Bij een dezer dagen door de wacht meester der rijkspoliie, de heer Meij er gehouden trekking van de door de zangvereniging HGK georgani seerde verloting vielen de prijzen op de nummers: 1410, 394. 738, 262, 962 527, 733, 791, 284, 597, 1155, 876, 263,' 233, 473, 661, 739, 1418, 1349, 712, 701 204, 149, 1118, 699, 119, 493, 389, 159, 903, 567, 282, 1017, 1065, 1316. De prijzen moeten voor 1 oktober a.s. worden afgehaald bij mevrouw Oolbekking-Kevelam, Granjestr. 80. Burgemeester en wethouders van Holten gelezen het besluit van de ge deputeerde staten der provincie Overijssel van 2 november 1970 nr. 13032 (provinciaal blad nr. 177) en de brief van de directeur van de ijk- kring Zwolle van 3 augustus 1971 nr. 1287; brengen ter algemene kennis dat de herkeuring der maten, ge wichten en meetwerktuigen in 1971 voor deze gemeente zal plaatshebben op plaats, dag en uur, in onderstaan de staat vermeld. Zitting te Holten. Lokaal Gerefor meerde Kerk, ingang Stationsstraat. Voor de gehele gemeente Holten. Dagen uren voor de zitting vastge steld: woensdag 1 september 1971, van 10-12 uur en 13-16.30 uur. In het bijzonder wordt nog de aan dacht gevestigd op het volgende: 1 Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van het ijkwezen, zoveel als mogelijk is, oproepingen wor den gezonden, vermeldende het tijdstip, waarop de maten, gewich ten en meetwerktuigen ter herkeu ring aangeboden kunnen worden. Men houde zich, in zijn eigen be lang, aan dit tijdstip! Er wordt uitdrukkelijk op gewe zen, dat de verplichting tot her keuring blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping ontvangen. 2 De maten, gewichten en meet werktuigen moeten vóór 1 oktober 1972 gestempeld zijn met de hoofd letter F in fantasievorm. 3 Bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken bestaat nog gelegenheid tot herkeu ring aan het ijkkantoor te Zwolle, Govert Flinckstraat 1, uitsluitend op maandag, uitgezonderd feest dagen van 9-12 en 14-17 uur. 4 Voor de herkeuring van maten, gewichten en meetwerktuigen is keurloon verschuldigd en voor het justeren van gewichten justeerloon te voldoen bij het weer in ont vangst nemen der voorwerpen. Holten 16 aug. 1971. Burgemeester en wethouders voor noemd, De burgemeester, W. H. Enklaar. De loco-secretaris J. Vuuregge. Burgemeester en wethouders van Holten herinneren de gehele bevol king der gemeente eraan, dat gedu rende de periode van dinsdag 24 augustus tot en met dinsdag 31 au gustus a.s. in het gebouw „Reho- both" aan de Stationsstraat, alhier, een bevolkingsonderzoek op longtu berculose wordt gehouden. Zij mogen evenals in de publi katie van de vorige week nog maals wijzen op het grote belang en de noodzaak van een dergelijk onder zoek. Zij hopen dan ook, dat alle ingeze tenen van het grote belang van dit onderzoek zijn doordrongen. Wil dit onderzoek tot zijn recht komen, dan is het noodzakelijk, dat alle ingeze tenen van 15 jaar en ouder hieraan meedoen. Zij geven dan ook dringend in overweging op het in de oproep ver melde tijdstip te verschijnen in „Re hoboth", zodat het onderzoek ook dit jaar weer aan zijn doel beant woordt. Ho'-=«<f„ 20 augustus 1971. "Burgemeester en wethouders, 'an Holten, W. H. Enklaar, burgemeester, J. Vuuregge, locosecretaris.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1