De „Schuredag" in ludieke sfeer werd groot succes j M Bezoekt de zeventiende HOLTENSE BRADERIE Prog ramma VEEL JONGEREN IN IRENE Feestweek in Holten met de 17e Braderie f2 Nieuw team recreatiewerk op de Borkeld 4ZE AGENDA Kerkdiensten irho CCC vertol kle Folk- en counlrymuziek Drie avonden van bezinning Medische dienst Weekenddienst Tandartsen Dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezinsverzorging Officiële publikatie VRIJSTELLING Afsluiting wegen in Kolcomplex Burgerlijke Stand Storingsdienst GEB Wachtdienst Slachthuis Brandmelding Begin van bosbrand tijdig geblust op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juli 1971 Duif H. v. Beek vloog in 12 uur 700 km. Verbinding tussen Deventer en Twente gestoord. Gevonden en verloren voorwerpen HOLTENS NIEUWSBLAD 'Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,— per jaar Vry'dag 23 juli 1971 Jaargang 23 - no. 28 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyers Telefoon 05483 - 1234 Redacteur en pïv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zondag 25 juli 20.00 uurt Interkerkelijke bezinnings- samenkomst in tent op Kalfster- mansweide (zie bericht). 10.30 uur; Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 26 juli tot en met 31 juli Coöp. Aan- en Verkoopveren. „Trio" Holten en Dijkerhoek, H. Roelofs, manfacturen en Marjo's Bloemen magazijn wegens vakantie gesloten. Woensdag 28 juli Individuele kampioenschappen pro vinciaal kampioenschap Landelijke Rijverenigingen op Twenhaarsweide 19.00 uur: Autocross van de M.A.C. „De Holterberg" op het terrein van de club. Vrjjdag 30 juli 20.00 uur: Interkerkelijke bezinnings- samenkomst in tent op Kalfster mansweide. Zaterdag 31 juli Afdelingsdressuur en verenigings- hippique provinciaal kampioensch. landelijke rijvereniging op Twen haarsweide. Zaterdag 31 juli tot en met 9 augustus Rijwielhandel G. H. Kolkman wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zondag 1 augustus 19.15 uur: Repetitie Chr. gem. zang veren. „Soli Deo Gloria" in gebouw Rehoboth. 20.00 uur: Interkerkelijke bezinnings- samenkomst in tent op Kalfster- mansweide. Maandag 2 aug. t.e.m. vrijdag 6 aug. Café „De Waag" (J. Haverslag) we gens vakantie gesloten. Maandag 2 aug. t.e.m. 11 aug. Horlogerie-Optiek G. J. Aaftink, Smidsstraat 2, wegens vakantie ge sloten. Maandag 2 aug. t-e.m. 7 aug. Slotman's Levensmiddelenbedrijf, Oranjestraat, wegens vakantie ge sloten. Dinsdag 10 augustus 20.00 uur: Hervating wekelijkse re petities Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag 14 augustus 20.00 uur: Feestavond Schoolkring Dijkerhoek in zaal 't Bonte Paard met opvoering revue „Daar bij die molen" door het Dijkerhoekse Ama teurtoneel „D.A.T." Woensdag 18 augustus School- en volksfeest te Dijkerhoek. De CCC Folk en blues ine. oogstten in Irene veel bijval. De „grote dag", die de jongerensociëteit „De Schure" zaterdag organiseerde en die men de „Schuredag" gedoopt had, is een groot succes geworden. In een ludieke sfeer hebben de leden van de soos met tal van jongeren, die in Holten hun vakantie doorbrengen, er een vreugdevolle dag van gemaakt met een zeer gevarieerd programma. Enkele hoogtepunten waren de step-in in het villa terrein „Look", de „Touch Revival" met muziek en zang van de jongeren van het eerste uur van „De Schure", het optreden van de Foltesinger Herman Erbé met eigen composities, begeleid met de gitaar en vooral het optreden van „CCC Folk and Blues ine." in de grote zaal van het gebouw Irene. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 u. Ds. P. Lug- tigheid 10.15 u. Ds. P. Lugtigheid (Bod. H. Doop) Extra collecte: Stich ting Maatschappelijk werk en Gezins verzorging. Geref. Kerk: 8.30 u. cand. Kamps van Nijverdal, 10.00 u. Ds. Bos van Heino, 15.00 u. Ds. H. J. Bouwhuis van Rijssen. In alle diensten is de éne collecte voor het Fonds Algem. Kerkelijke Arbeid. Bij de uitgang col lecte voor „Eigen Kerkgebouw". Tijdens de 2e dienst in beide kerken oppasdienst en na afloop een kopje f. kerl voor de zomergasten resp. in gebouw Irene en in gebouw Reho both. R.K. Kerkdienst: 8.30 u. en 9.45 u. mis in het gebouw Irene. Nieuw Heeten R. K. Kerk: Zaterdag- avond 19.00 uur. Zondagmorgen 8.00 i. en 10.00 u. D(jkerhoek Bethanië: 9.30 u. Hulppr. A. Schellevis. Extra collecte: Stich ting Maatschappelijk Werk en Gezins verzorging. Dkkenbroek Ned. herv. kerk: 10.30 Ds. W. P. J. Osinga (Bed. H. doop) Ixtra collecte voor de Kerkvoogdij. (Sta: Ikoi »P- 26 juli GESU SWIEiSliiSi aWMfc: fill Aan het ludieke karakter van deze dag droeg vooral bij de step-in, waar voor weliswaar maar vijf steps aan de start verschenen, maar die het zo leuk deden, dat daarover grote vreug de ontstond. Vooral door de step van Gerrit Hosmar, die daarop een sproeiinstallatie, een claxon en ande re attributen had gemonteerd. Hij won dan ook de prijs voor de origi neelste step. De race zelf werd ge wonnen door Jan Deijk, 2e was Wim van Beek, 3. Gerrit Hosmar, 4. Hans Schuppert en 5. Jan Hosmar, die in de Tarzanbocht uit de bocht vloog. Miss Step-in Marjolein, reikte de prijzen uit. Aangezien deze race snel ler was verlopen dan gepland werd, laste men een voetbalwedstrijd in tussen een dames- en een herenelf tal die grote hilariteit oogstte en waarbij de puntjes eerlijk gedeeld werden, n.l. 33. De Schure werd tjokvol toen „Toch Revibal" haar programma afwerkte met zang en muziek en vervolgens Herman Erbé, oorspronkelijk Am sterdammer. maar thans verblijven de in Markelo zijn gevarieerd pro gramma van Nederlandse en Ame- Onder het motto „Drie avonden van lezinning" worden ook dit jaar weer ioor de kerkeraden der Hervormde in Geref. Kerk interkerkelijke bijeen komsten gehouden in de iaan meer an 1000 personen plaats biedende „Kalfstermansweide" aan de lationsstraat. commissie uit de beide ker kraden kan op de zondagavonden 14 juli en 1 augustus en op vrijdag- vond 30 juli beschikken over de tent ie door de Braderiecommissie werd ieplaatst in verband met het VVV- 'akantieprogramma en de 17e Bra- lerie. Zondagavond zal spreken over het nderwerp „Er zijn ook anderen" de krvormde zendingspredikant ds. lurkstra die enkele maanden geleden 'rugkeerde van het zendingsterrien. Medewerking zal worden verleend Wr het Hervormd Kerkkoor. Ds. H. Bouwhuis, geref. px-ed. te Rijssen preekt in de bijeenkomst van vrij- agavond over het onderwerp „Vrije en stille tijd". Deze avond zal de Holtense Mu ziekvereniging „H.M.V." medewer king verlenen. In de slotbijeenkomst van zondagavond waaraan medewer king verleent de Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria" zal ds. F. E. Huizinga, bapt. predikant te Hengelo (O) spreken over het onder werp „Alweer het oude verhaal". Voorgaande jaren hebben deze tent samenkomsten steeds, een zeer groot aantal bezoekers getx-okken en de commissie nodigt gaarne bij deze ook hen die met vakantie hier ver blijven hartelijk uit tot het bijwonen van deze avonden. Wij willen deze uitnodiging gaarne van harte onderstrepen want zelfs on der prettige omstandigheden als va kantie is het zich bezinnen op de geestelijke kant van het leven ze ker geen overbodige weelde. De toegang tot deze samenkom sten, die om 8 uur beginnen is vrij. Wel zal tot dekking van de hoge kosten een collecte worden gehou den. rikaanse liedjes bracht, waarvan vele eigen composities. Hij noemt het nieuwe stijl volkscabaret en gaat bin- nekort een L P. maken. Omdat zijn programma en „Tuch Revival" sterk uitliepen op het schema konden niet alle nummers worden uitgevoerd. 's Avonds vond men elkaar weer in het gebouw Irene, waar CCC Folk en blues ine, een musicerende com mune uit het Brabantse Neerkant, met folkmuziek en oude country-mu- ziek voor ruim driehonderd enthou siaste toehoorders optrad. Het werd een grandioos succes dit optreden met enorm veel sfeer door het mee slepend karakter van het gebodene! Het gevolg was dan ook, dat deze musicerende groep met haar zeer uit eenlopend instrumentarium, niet aan enkele toegiften ontkwam, waarbij het enthousiaste publiek de nummers Zatex-dag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 10.00 uur: C. H. Riet dijk, Molenbelterweg, telef. 1280 (al leen spoedgevallen). Dienst wijk verpleging: z&terdag, 24 juli en zon dag, 25 juli, Zr. H. Strijker, Gx-oene Kruisgebouw, Gaardenstraat, zondag, tussen 12.00-14.00 uur telef. 1436 bgg telef. 1248. Ambulancevervoer: Fa. A. Muller en Zn, tel. 1320, bgg telef. 1338, Joh. Aanstoot. Zatex-dag, 24 juli en zondag, 25 juli: R. Brouwer, Boomkamp 10A, Rijssen telef. 05480-3194. Praktijkadres: En- tei-straat 118 van 18.00 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen.) Zatex-dag, 24 juli en zondag, 25 juli W. C. C. Wamelink, Chuchilstr. 107, telefoon 2004. 's Ochtends van 9.00 10.00 u. en 's middags van 2.00 3.00 u. op vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Elke morgen van 9.00 10.00 uur bij mevr. C. Knuijff-Dekker, telef. 1438 bgg telef. 1799 mevr. Beldman-Aan- stoot. De winnaar van de step-in, Jan Deijk, gaat hier op de schouders. staande met spontaan handgeklap be- geleidde. Zeer verheugend vonden de organisatoren het dat een Nederland se topformatie zonder een enkele wanklank voor zoveel jonge mensen in een zaal optrad. Dat is wel eens anders geweest, vandaar dat dit het grote succes van de „Schuredag" ge noemd werd. bepalingen bestemmingsplan t.a.v. de bouw van een woning aan deRaalterweg. De burgemeester van HOLTEN maakt bekend, dat de heer J. Koor des, Holterbroek 7, alhier, vergun ning heeft gevraagd voor het bouwen van een woning op het perceel ka dastraal bekend gemeente Holten, sectie A, nummer 1498 (ged.), gele gen aan de Raalterweg. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan kunnen rechthebbenden op aangrenzende na bijgelegen gronden gedurende veer tien dagen, ingaande 26 juli 1971, schriftelijk bezwaren indienen bij bur gemeester en wethouders tegen het verlenen van vrijstelling van de be palingen van het desbetreffende be stemmingsplan ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. HOLTEN, 23 juli 1971. De burgemeester voornoemd. W. H. ENKLAAR. Burgemeester en wethouders van HOLTEN maken bekend, dat in ver band met de op woensdag 28 juli '71 te houden autocross in het Kolcom plex de navolgende wegen of wegge deelten vanaf 17.00 uur tot ongeveer 22.00 u. voor alle weggebruikers, be halve voetgangers, gesloten zullen zijn: 1. de Pannenbakkersstraat; 2. de Slachthuisstraat; 3. een gedeelte van de Hoffesstraat; 4. een gedeelte van de Lageweg; 5. een gedeelte van de Schoutenstr.; 6. een gedeelte van de Weversstraat. Voetgangers (zonder honden) wor den tot het wedstrijdterrein toegela ten. Auto's, motoren en bromfietsen en fietsen moeten elders worden gepar keerd. HOLTEN, 23 juli 1971. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenberg, secretaris. Voor de zeventiende achter eenvolgende maal wordt in de komende week de Holtense Bra derie gehouden, het jaarlijks hoogtepunt van gezelligheid in het vakantieseizoen. Holtens Dorpskern is dan ge durende een drietal dagen her schapen in een groot amuse ments- en kramenpark, dat dui zenden op de been brengt. Het oorspronkelijke karakter als braderie is voor een groot deel verloren gegaan omdat de origi nele kraampjes van de begin jaren ontbreken maar er zijn toch nog voldoende standhou ders, die het publiek wat heb ben aan te bieden. Wat er aan kramen ontbreekt is in de loop van de laatste ja ren door de Braderiecommissie aangevuld met wat kleine en wat grotere amusementsgele genheden. In het programma van de braderie dat inmiddels door de PTT in Hol- Geboren: Karin dv H. B. Hagemei- er en J. M. H. Loohuis, Ghurchillstr. 147 Nicole Emily dv B. W. J. van den Berg en G. Muntinga, Schut- tersweg 11 Lilian Geraldien dv H. D. Sluiter en J. G. Lodeweges, Chur- chillstraat 97 (geb. te Deventer). Overleden: R. F. Mud, 50 jaar, wo nende te Franeker H. J. Holter- man 63 jaar, Dorpsstraat 8 (overled. te Deventer). Ondertrouwd: D. J. Podt, 26 jaar, Dijkerhoek 20 en G. Temmink 40 jr., Dijkerhoek 22. Gehuwd: H. A. Hendriks 22 jaar, Raalte en C. M, H. Brands 23 jaar,. Boschkampsstraat 16 B. v. Beek, 28 j, Burg. v. a. Borchstr. 7 en G. Klein Teeselink 25 jr, Beuseberg 36. BEVOLKING Ingekomen: K. ter Haar en gez. van Deventer naar Churchillstraat 77 F. Bex-gsma en gez. van Deventer naar Churchillstraat 61 mej. G. E. Melis van Deventer nr Holterbei-g 26. Vertrokken: mevr. A. C. Kuiper- Nijland van Neerdorp 81 naar Laren mevr. J. W. Hasewinkel-Scholman van Schoutensti-aat 3 naar Laren. Zaterdag, 24 juli t.e.m. vrijdag, 30 juli buiten de diensturen Elec- tra: H. Heijenk, Kolweg 44, telef. 2124. Gas: W. C. v.d. Weerthof, Voors- boerstr. 2, telef. 1793. Vrijdag, 23 juli t.e.m. zondag, 25 juli: keurmeesters buiten de dienstu ren C. Meindex-tsma, Bergmanstr. 12, telef. 2190. Maandag, 26 juli t.e.m. zondag, 1 aug: A. Groen, Kozakken- straat 15, telef. 1230. Aanfifte gestor ven dieren op zaterdag: van 9.00 11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Overdag: telef. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) bgg t<elef. 1325 (G. ter Harmsel). ten en omliggende plaatsen, huis-aan- huis is bezorgd zijn enkele dingen onveranderd gehandhaafd n.l. de ver kiezing van een Braderiekoningin, de ballonwedstrijd voor de kinderen, een feestmiddag voor de kinderen in de grote tent, een cabaret-revue, pop festivals en de Jennekesmarkt op de donderdagavond. Een vraag die de laatse dagen herhaaldelijk wordt ge steld luidt: „Wie zou Braderiekonin gin 1971 worden?" Zaterdagavond om plm. 8 uur (tenminste als alles vol gens plan verloopt) zal het anwoord op deze vraag bekend zijn als een jury uit vakantiegasten haar keus heeft gedaan uit de tien Holtense meisjes die zullen meedingen naar de titel. Er zijn in tegenstelling met voorgaande jaren door de Braderie- commissie geen prijzen in de vorm van dozen bonbons, zakdoekjes etc. beschikbaar gesteld maar geschenk bonnen. Het meisje dat tot koningin wordt gekozen krijgt een geschenk bon ter waarde van VIJFTIG GUL DEN. Voordat de verkiezing plaats heeft zullen de Boerendansers „De Larense Schotsers" op de muziekkoepel in „Kalfstermansweide" een demonstra tie geven en zal er gelegenheid zijn om de „Drikusman", „Smiet het wief weg", „Riepe, riepe gaste" mee te dansen. De nieuwe Braderiekoningin maakt na kroning en huldiging in een open auto een rijtoer door een gedeel te van het dorp voorafgegaan door de Holtense muziekvereniging en de Drumband. Na de rijtoer brengt zij een bezoek aan het popfestival in de grote tent. Voor nadere bijzonderheden verwij zen wij naar het Braderieprogramma elders in dit nummer. Donderdagmiddag omstreeks drie uur werd de Holtense brandweer ge alarmeerd voor bosbrand achter ca fé-restaurant „De Wielen", waar zich het drukke verpozing?- en vermaak- centrum op de Holtex'berg bevindt. De brandweerlieden waren met uit gebreid materieel spoedig Ier plaatse maar behoefden niet op te treden, omdat het brandje van geringe om vang reeds door toegeschoten perso nen was geblust. Over een oppervlak te van plm 2 m2 was de humuslaag onder een paar hoge dennen door nog onbekende oorzaak in brand gex-aakt. Brandweercommandant Prak verklaarde te vermoeden, dat men hier met een primusbrand-er of dergelijke had vertoefd, en dat daar door de humuslaag in brand was ge raakt. Het sirenegeloei met telkens onderbroken toon hetgeen voor in siders bosbrandalax-m betekent deed bij de huidige droogte even het ex-gste vermoeden. (wijziging voorbehouden) ZATERDAG 24 JULI: 19.00 uur Optreden Boerendansgroep „Larense Schotsers" in de muziekkoepel in „Kalfstermansweide". 19.30 uur Verkiezing Braderiekoningin 1971. 20.00 uur Rijtoer Braderiekoningin met H.M.V.' en Drum band. Groot Popfestival m.m.v. „The Buggies" in tent in Kalfstermansweide. MAANDAG 26 JULI: 20.00 uur Hanson en Clark presenteren in de grote tent „The Metro Magic Show", 't Grandioos spektakel „Laat je niet in de-boot nemen". Een cabaret-revue-show van 2Vz uur m.m.v. mr. Hanson, de bekende illu sionist uit het programma van Willem Ouys, waar in hij de uitslag AjaxAtletico juist voorspelde; Gonny Baars, Sjakie Schram, Jan van der Belt. de drie charmante mysterieuze Metro Girls en andere van radio en t.v. bekende artisten. Een avondvul lende show met ongekende vaart! DINSDAG 27 JULI 14.30 uur Ballonwedstrijd voor kinderen in „Kalfstermans weide" (14 uur aanvang verkoop ballonnen en la bels a 25 cent per stuk) 14.30 uur Officiële opening Braderie. 15.00 uur Kinderprogramma „Franklin's Dolle Dwaze Din gen Show" in de grote tent. Provinciale Kampioenschappen Land. Rijvereni gingen op het erve „Twenhaar" aan de Rijssense- weg. WOENSDAG 28 JULI: 8.00 uur Dressuurproeven - individueel, plm. 12.30 uur Springen in diverse klasse (individueel). 19.00 uur Autocross M.A.C. 'De Holterberg' op het terrein bij het slachthuis in het Kol-complex. Een grandioos spektakel met volop spanning en sensatie! DONDERDAG 29 JULI: 21.00 uur Jennekesmarkt rond de oude Dorpstorern mmv. de Boerendansgroep „Larense Schotsers". Prijzen: 50, 25, 15 en 10 gulden. ZATERDAG 31 JULI: Provinciale kampioenschappen Land. Rijv. op het erve „Twenhaar", Rijssenseweg. 8.00 uur Dressuur 8- en 4-tallen. plm. 12.30 uur Groot springconcours waaraan door alle top- ruiters uit de provincie wordt deelgenomen. 19.30 uur Ter afsluiting van de Braderie groot Pop-festival in de tent (1000 pers.) m.m.v. popgroep „Ferrari" de band die op tournee's in tal van landen enorme successen oogstte. ZATERDAG 27 AUGUSTUS: 13.30 uur Zeskamp in de weide bij het erve „Diessenplas" aan de Larenseweg, waaraan door 6 teams uit het dorp en de buurtschappen zal worden deelgeno men. Alle vermakelijkheden op het Braderieterrein zijn elke dag vanaf 2 uur geopend. De Postduivenvereniging „De Berg- vliegers" nam met 55 duiven deel aan de wedvlucht vanaf Tours (Fr.), afstand 695 km. Dit was een twee daagse vlucht. De duiven werden vrijdagmorgen om 7 uur gelost. Vrij dagavond kwamen er twee duiven door, de anderen kwamen zaterdag morgen op de hokken. Het was te vens de laatste vlucht van de oude duiven. Aankomst eerste duif van H. van B-eek vrijdag 19.06.000 upur, laat ste duif zaterdag 14.13.31 uur. De vol ledige uitslag was: 1-6-12 H. van Beek: 2-3-8 G. Steunenberg: 4 Joh. Paalman, 5-11-13-16 Gebr. Willems: 7-9-15-17 L Gazan, 10-14-18 G. J. Schuiterd Een nieuw team - het derde sedert de start vier weken geleden - gaat de komende veertien dagen het interker kelijk recreatiewerk verzorgen, dat uitgaat van de plaatselijke kei-ken in Holten. Het bestaat uit Lineke Das horst, Germa Rietberg, Bert Smid en A. W. Werner. Het heeft bij de opzet van het programma voor de komende week zoveel mogelijk getracht het Braderie programma niet te doorkrui sen. Het programma ziet er als volgt uit: Zondag 25 juli 10 uur: kampdienst met na afloop koffie en limonade; Maandag 26 juli, 10-12 uur: kinder morgen, evenals op dinsdag, woens dag en vrijdag daaraanvolgende; 14 uur Speurtocht met opdrachten voor het hele gezin. Donderdag 29 juli 11-15 uur: Picknick in het bos voor de kinderen, kosten f 0,50 per persoon. Het grote evene ment van deze weekl Op de Twentelijn hebben de treinen zaterdagochtend met vertragingen van ongeveer een half uur te kampen ge had. Oorzaak was de stoptrein van vijf voor half tien van Enschede naar De venter, die voor het perron in Holten te kampen kreeg met "n geblokkeerde loopas en niet meer voor of achteruit w;',de. Er moest hulp uit Hengelo ko men om het mankement op te heffen. De trein versperde een spoor de ge hele morgen, zodat het drukke trein verkeer over èèn lijn geregeld moest worden, hetgeen natuurlijk vertragin gen opleverde. Het verliep overigens vrij vlot door het optreden van de CVLs' van Deventer en Hengelo. Het dubbel-enkelspoor, zoals de spoorman- nen het noemen, waarbij de treinen op dezelfde lijn naar beide richtingen au- tomr h bev< gd zijn. heeft hierme de weer eens zijn praktisch nut bewe zen. Gevonden: 2 Lipssleutels, 1 zwart witte kat, 1 wollen deken, 1 etui met auto- en huissleutels, 1 bruin-zwart witte hond, 1 zwarte poedel. Verloren: huissleutel aan ring, 1 sleutelbos, bruine portemon. met in houd, zijden sjaal, oranje, groen, bei ge linnen tas, inh. 2 portemon. met inh., zwarte portemon. (portel mo del) met inh., geldbedrag. 2 para plu's, rode kanarie, transistor radio Luwe Opta „Dolly".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1