mm <MÉ Bouw naast van twee tunnels spoorwegviaduct Burgemeester rectificeert antwoorden over Postbestelling „De Haar" Meiiinksbos zal niet verder verkaveld kunnen worden in B99BHI9K- HM 13K' Goede start recreatie- werk op de Borkeld V aessen-Schoemaker Co houden „Open huis5' Eindelijk een oplossing Waardering voor zilveren organist A. Koopman Azn. 37 ha door W.M.O. Aankoop Bk ONZE AGENDA Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maatschappelij k werker Gezinsverzor rgmg Storingsdienst G.E.B. Wachtdienst slachthuis Brandmelding Kerkdiensten Kantoorhouder had geen schuld Succes voor Paula Keun in DELFZIJL AA.- Burgerlijke stand Of fidele pu blil ;aüe Vrijstelling Vrijstelling Onttrekking gedeelte Winkelbergweg aan het verkeer HOLTENS KIEUWSBLAD Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Vrijdag 2 juli 1971 jaargang 23 no. 23 Uitgave van d«- Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteui W. Beyers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv hoofdred I Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17. Tel 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Hollen, t.g.v Holtens Nieuwsblad Vrijdag 2 juli Loten afhalen en prijsloten meebren gen 604-603e Staatsloterij (zie adv.) Zaterdag 3 juli 9 uur v.m. Grote koekverkoopactie van ZVV Blauw Wit. Heropening nieuwe verfspeciaalzaak ,'t Verfcentrum Gervedink Nijhuis'. (zie adv.) Zaterdag 3 juli t.e.m. 12 juli Kapsalon ..Elegant" wegens vakan tie gesloten (zie adv.) Zaterdag 3 en zondag 4 juli School- en volksfeest in Loo, Bath- men (zie adv.) Zondag 4 juli 19.30 uur Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.) Woensdag 7 juli 20 uur Jaarvergadering van de S.V .Holten" in de zaal van hotel Hol- terman. Maandag 12 t.e.m. 17 juli Fa. E. Voordes, H. J. Wansinkstr 17 wegens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 12 t.e.m. 24 juli Smederij B. J. Nijland wegens va kantie gesloten (zie adv.) Zaterdag 17 juli Koningssc!hieten en Koninginnebal zaal Vosman, schietvereniging „De Eendracht". Dinsdag 20 juli Zomerexcursie Vereniging Bedrijfs voorlichting Holten naar Wagenin- gen en Flevohof. Woensdag 28 juli Individuele kampioenschappen pro vinciaal kampioenschap Landelijke Rijverenigingen op Twenhaarswei- de. 19 uur Autocross van de MAC „De Holterberg" op het terrein van de club. Zaterdag 31 juli Afdelingsdi-essuur en verenigings kampioenschappen met concours- hippique provinciaal kampioensch. landelijke rijverenigingen op Twen- haarsweide. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: E. v.d. Zijpp Pastoriesrtaat -50 tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Dienst wijkverpleging: zaterdag, juli en zondag 4 juli: zr. H. Strijker, tel. 1436 Zondag tussen 12-14 u. b.g.g. telef. 1248. Ambulance vervoer: fa. A. Mulle: en Zn„ telef. 1320, b.g.g. Joh. Aan stoot:, telef. 1338. Zaterdag, 3 juli cn zondag, 4 juli W. C. C. Wamelink, Schepenenstraat 16 tel. 2004. Zaterdag, 3 juli en zondag 4 juli: W. C. C. Wamelink, Schepenenstraat 16, tel. 2004. 's Ochtends van 9.00-10.00 en 's mid dags van 2.00-3.00 uur op vrijdag in het Groene Kruisgebouw tel. 1436. Elke morgen van 9.00-10.00 uur bij mevrouw C. Knijff-Dekker. telef. 1438, b.g.g. telef. 1799 mevrouw Beldm an-Aanstoot. Zaterdag, 3 juli t.e.m. vrijdag, 9 juli buiten de diensturen Elcctra: H. Heijenk. Kolweg 44, telef. 2124. Gas: W. C. v. d. Weerthof, Voors- boersstraat 2, tel. 1793. Vrijdag 2 juli t.e.m. zondag 4 juli keurmeesters H. W. Goorman, Kol- weg 52 tel. 1513. Maandag 5 juli t.m. zondag 11 juli J Hof Kozakkenstr. 19 tel. 1697, aangifte gestorven dieren op I zaterdag: van 9.00-11.00 uur aan het slacthuis tel. 1318. Overdag: tel. 1352 (politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen) bgg tel. 1325 (G. ter Harmsel). Na jaren wachten en al van zeer dringende verzoeken van het gemeen tebestuur zelfs aan de minister van Verkeer en Waterstaat persoonlijk is het dan eindelijk zover, dat aan de gevaarlijke verkeerssituatie bij het viaduct, die vooral gevaar oplevert voor voetgangers en wielrijders, een einde zal komen. Aan beide zijden van dit viaduct, dat als een flessenhals werkt, zal 'n wielrij dei-s- en voetgangerstunnel meter breed bij een doorrij hoogte verrijzen. De tunnels worden vijf van drie meter. Voor de wielrijders zal het weggedeelte 3,5 meter breed zijn, terwijl de voetgangers de be schikking krijgen over anderhalve meter breedte. Het ligt in het voornemen om in sep tember met de bouw te beginnen. De Nederlandse Spoorwegen hebben het ontwerp van de tunnels gemaakt en zullen deze in ruwbouw kant en klaar laten maken. Rijkswaterstaat zal de verharding en de verlichting aanbren gen, maar er moet aan beide zij den van de spoorlijn nog heel wat ge beuren, zal het rijwiel- en voetgan gersverkeer behoorlijk kunnen wor den opgevangen. Aan weerszijden van he:t viaduct zullen tunnelgaten worden gegraven waarbij de spoorlijn met stalen hulpbruggen versterkt moeten wor den en een snelheidsbeperking zal worden ingevoerd om instorting te voorkomen. De aanbestaeding zal de zer- dagen plaats vinden. De heer A. Koopman Azn., herdacht donderdag ten zjjnen huize in meer intieme kring zijn zilveren jubileum als organist van de Ned. I-Ierv. Kerk. Velen met wie hij als organist in de aigelopen 25 jaar heeft samengewerkt kwamen hem gelukwensen en boden geschenken en bloemen aan, even als zijn familieleden. Namens het breed moderamen van de Kerkeraad bood de president-kerk voogd, de heer H. D. Alink de jubila ris met zijn gelukwensen een tuina- meublement aan. Hij sprak van de grote waardering voor de organist, die altijd aanwezig is, bij de kerk diensten, bij heugelijke gebeurtenis sen, maar ook wanneer, zoals bij be grafenissen, er droeve ogenblikken zijn. Ds. P. Lugtigheid, hulpprediker A. Schellevis, de organisten van de Geref. kerk de heren Jansen, afge vaardigden van het Hervormd Kerk koor en verschillende particulieren kwamen de heer Koopman felicite ren. Bloemen werden aangeboden door het Herv. Kerkkoor, de Chr. Gem. De firma Gervedink Nijliuis opent zaterdag 3 juli haar verf speciaalzaak ,,'t Verfcentrum". de zaak zal geopend zijn vanaf 18.30 uur. Verwezen wordt naai de aankondiging in dit nummer. zangvereniging „Soli Deo Gloria", welker kerstoratorium hij jaarlijks op het orgel begeleidt, de Open Deur- groep, de buren en voorts envelop pen met inhoud en boekenbonnen. De jubilaris heeft allen met enkele eenvoudige woorden bedankt voor hu blijken van vriendschap en waarde ring. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 8.30 uur en 10.15 uur ds. P. Lugtigheid, Extra collecte: Prot. Interk. Thuisfront 10.00 uur Jongerendienst in het gebouw Irene. Geref. kerk: 8.30 uur, 10.00 en 19.15 uur ds. Groenwegen van Oenkerk. In alle diensten is de ene collecte voor algemeen kerkelijke arbeid. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerk gebouw". Tijdens de 2de dienst in beide ker ken oppasdienst en na afloop 'n kop je koffie voor de zomergasten met eventuele kennismaking met de voor ganger resp. in het gebouw Irene en in het gebouw Reno both. R.K. Kerkdienst 8.30 uur en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Recreatietent Borkeld. 10.00 uur kampdienst dhr. H. Ch. Vogely. NIEUW HEETEN R.K. Kerk. Zaterdagavond 19.00 uur zondagmorgen 8.00' uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië 10.30 uur (gewijzigd) dhr. v. Pijpen, prov. jeugdwerkadviseur. Extra collecte: Prot. Iterk. Thuis front. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk: 9.30 uur ds. W. P. J. Osinga (viering H.A.). Bij de beantwoording van vragen van het raadslid de heer J. YViggers in de op 22 juni gehouden raads vergadering over het niet bestellen van de post in „De Haar" heeft de burgemeester o.m. gezegd, dat de kantoorhouder van de P.T.T., de heer J. Dekker, wel kennis heeft gege ven van het ontbreken van huisnum mers en straatnaamborden, maar daarbij niet gewezen zou hebben op de consequenties daarvan. Voorts zou de heer Dekker geen met vetkrijt geschreven straatnamen en huisnum mers hebben willen accepteren. Burgemeester. Mr. W. II. Enklaar. schrijft nu in een brief aan de raads leden. die wij hieronder laten vol gen. dat deze antwoorden op grond van nader ontvangen inlichtingen niet juist varen: Hij schrijft: „Het is mii geblpken. dat ik bij dc beantwoording van de vragen, welke dc hoer Wiggers in de raadsverga dering var- 22 iuni 1.1. aan de orde stelde, onvolledig geïnformeerd ben geworden. Ik stel er prijs op mijn antwoord in de laatste raadsvergadering aan U voorzover dit betrekking had op de postbestelling in de Haar die pun ten te rectificeren, waar dit op grond van mij naderhand bekend geworden feiten onjuist was. Ik heb U met name medegedeeld, dat de kantoorhouder van het P.T.T.- kantoor alhier aan zijn opmerking aan het adres van gemeentewerken over 't ontbreken van huis- en straat naamaanduiding niet de mededeling zou hebben verbonden, dat hierdoor de postbestelling achterwege moest blijven. Bij een nader onderzoek is mij ge bleken, dat de kantoorhouder wel op deze postale consequentie heeft gewezen. Het spijt mij, dat deze informatie waarom werd verzocht het college niet heeft bereikt, waardoor genoem de- kantoorhouder naar thans eerst blijkt, ten onrechte daarvoor een verwijt werd gemaakt. In hoeverre genoemde kantoorhou der zich zou hebben verzet tegen een provisorische huis- en straatnaam aanduiding kan thans door mijn infor manten geen zekerheid worden ge geven. Het is derhalve aan gerechte twij fel onderhevig of de aan het college gegeven informatie in dezen juist is geweest. Het spijt mij, dat te lichtvaardig gegeven informaties aan ons college hebben geleid tot 'n onjuist antwoord aan U op deze punten, waarbij hei te meer te betreuren is, dat ge noemde kantoorhouder, naar thans eersta blijkt, verwijten zijn gemaakt die ni.et relevant, zijn. Daar deze laatste er recht op heeft, dat de onjuiste beantwoor ding van de door het raadslid Wig gers gestelde vragen, waarbij hij be trokken is, zo spoedig mogelijk wordt gerectificeerd, heb ik er prijs op ge- sleld zonder dat deze laatste overi gens daarom heeft verzocht, daar mede niet te wachten tot de volgen de vergadering van Uw raad." Meiiinksbos in de buurtschap Espelo aan de provinciale weg Hol ten - Kaalte, het circa 63 ha omvattende bos, waar zoveel over te doen is geweest in verband met de verkoop in 60 kavels aan parti culieren als recreatieterrein, zal niet verder verkaveld kunnen wor den. De resterende 37 hectare zijn aangekocht door de Waterleiding Maatschappij „Overijssel" als toekomstig waterwingebied. Door middel van een stroman heeft de W.M.O. het in handen gekregen van de heren Beekman en Woutersen uit Loenen en Eerbeek die het op 7 en 8 november 1970 in hotel „De Holterberg" door middel van advertenties in de dagbladen te koop aanboden. Een week tevoren waren ook bos percelen aangeboden geschikt voor recreatie. Het gemeentebestuur denkende, dat het Meiiinksbos be trof reageerde toen heel snel door dezelfde avond nog, dat de adver tenties in de dagbladen verschenen, een aantal gestencilde vellen met „Algemene informatie inzake het ge bruik van bos en heidegronden voor recreatieve doeleinden" op de lees tafel van hotel Holterman te depo neren, waar de verkoop van genoem- de bospercelen zou plaats vinden. Men wilde op deze wijze eventuele ko pers waarschuwen, dat zij met zo'n kavel bos- of heidegrond praktisch niets beginnen konden, omdat er niet op gebouwd of gekampeerd kon worden. Het betrof echter een minder groot complex aan de noord-westzijde van de Holterberg. Maar een week later verschenen opnieuw advertenties in de kranten en toen bleek, dat de ha ren Beekman en Woutersen Meilinks- bos te pakken hadden en het in ka vels voor een voordelige prijs van de hand wilden toen. Waarbij tussen de regels door viel te lezen, dat de kavels geschikt waren voor recreatie terrein. De Holtense Kunst' K''dKees Stoop was de eerste, die zich over het behoud van dc natuur wilde ont fermen. Hij stond met een groot bord op de Toerislenweg voor ho tel ,.Dc Holterberg". waar de verko pers zitting hielden. Op het bord stond geschilderd „Raadpleeg voor U grind koopt het gemeentebestuur. U koopt toch geen kat in de zak?". De grondspeculanten waren daar over zo boos. dat zij de heef- Stoop lastig vielen, zodat de politie er aan te pas moest komen om hun gemoe deren tot bedaren te brengen. Later hebben ook anderen o.a. het raads lid de heer W, ten Berge, die in de raadsvergadering van 28 oktober bij de vaststelling van het bo«temmings- nlan voor liet buitengebied gepleit had om Meulinksbos als „natuurmo nument" te bestemmen, de stencils van het gemeentebestuur aan adspi- rantkoners uitgereikt. Wij wezen toen od deze actie met. deze woorden „Schreven wij de vori ge week dat de striid om het behoud van de ongereote natuur was ont brand tussen de gemeentelijke over heid en grondspeculanten. zaterdag 1.1. hebben zich ook particulieren in die striid gemened." Het is voor de heren Beekman c.s., een sof geworden, deze strijd van overheid en particulieren voor het behoud van de ongereote natuur. Zij hebben slechts enkele kavels van het Drachtige en "mvangrvik® hos *ecrQn voor ben -ee- ••enrde'licfe n'"-"" l-"n- nen verkopen, Burgemeester mr. W. II. Enklaar. die de W.M.O. heeft ge wezen op dit boscomplex als water wingebied om het zo voor volledige verkaveling te behoeden, heeft de dagavond gehouden raadsvergadering raadsleden na afloop van de dins- ingelicht over de op gang zijnde ontwikkeling. Er lag toen nog een embargo op de openbaar making. Dat zien de overdracht van Meiiinksbos embargo is thans opgeheven, aange- via een notaris heeft plaats gehad. Aan wat installaties en misschien een enkel gebouwtje zal niet zijn te ontkomen als het terrein gaat dienen voor waterwingebied, maar die zijn in zo'n groot bos voldoende te cam- moufleren. De kans is nu zelfs groot, dat ook de verkochte kavels in het nu nog ongerepte complex zullen te rugkeren. zodat een mooi bos behou den blijft. Aanvankelijke inlichtingen deden geloven, dat bijna het gehele bos door •le W.M.O. was gekocht. Nadere in formaties hebben geleerd, dat onge veer twinitg hectare in handen is van de heer Russelman. houthande- wil bedrijven. Het bos is thans in 'nar te Loenen die er bosbouw op handen van een tiental eigenaren. A:n de Noorderkweekschool voor de Zeevaart „Abel Tasman" te Delf zijl slaagde voor het overgangs exa men naar het tweede en laatste leer jaar Paula Keun Holterberg 35 en Paula eindigde als eerste van haar klas. De toekomstige stuurvrouw deelde haar succes met nog 17 klas- genoten, waaronder nog een meis je. Het komende leerjaar zullen er totaal vier meisjes aan de cursussen van de „Abel Tasman-kweekschool deelnemen. De meisjes zijn niet, zoals de mannelijke leerlingen, op het in ternaatschip de „Abel Tasman" on dergebracht, maar op kamers. Pau la vindt het bijzonder prettig op deze zeevaartschool en zal waarschijnlijk na het behalen van haar diploma, als leering-stuurman de „Grote Handels vaart" kiezen. De examens waren dit jaar aan de „Abel Tasman" overige-ns bijzonder goed. Voor het eind-examen slaagden alia., twgalf. kandidaten, waaronder mej. E. R. Wortel uit Vlieland. Op de foto: Paula Keun met twee klasgenoten. Achter haar de Almelo- er Westenberg. Geboren: Gerrit Willem zv H. W. Aanstoot en E. Reilink, Borkeld 67 Jannes Gerrit Hendrik zv A. J. Vros en F. Hofman, Kozakkenstr. 7. Overleden: W. J. van den Brink 79 jaar, Holterweg 35 g (overled. te Deventer) Ondertrouwd: H. J. Hasewinkel 22 jaar, Laren Gld. en J. W. Scholman 22 jr, Schoutenstraat 3. Gehouwd: G. J. Ulfman 23 jr, Dij- kerhoek 31 en W. H. Bronsvoort 23 jaar, Diepenveen. BEVOLKING Ingekomen: F. Hofstede en gez. v. Goor naar Churchillstraat 117 mevr, H. G. A, Gerritsen-Roetert v. Diepenveen naar Churchillstraat 143 Z. C. Nijman en gez. van 's-Gra- bepalingen bestemmings plan t.a.v. de verbouw van de boerderij Borkeld 81 te Holten De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer G. Scheppink, Kreijkesweg 8 te Rijssen, vergunning heeft gevraagd voor het verbouwen van de boerderij, kadastraal bekend, gemeente Holten, sectie B. nummer 3489. plaatselijk gemerkt Borkeld 81, lot burgerwoning. Aangezien het bouwplan zich niet ver draagt met het ter plaatse geldende bestemmingsplan kunnen rechtheb benden op aangrenzende en nabijge legen gronden gedurende veertien da gen. ingaand" 5 ju'i 1971 schriftelijk bezwaren indienen bij burgemees ter en wethouders tegen het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het desbetreffende bestemmings plan ten behoeve van het onderhavi ge bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, J. Rietberg, loco-burgemeester. bepalingen bestemmings plan t.a.v. de verbouw van de boerderii Neerdorp 57 te Holten De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer G. E. Schrijver, Heersweg 2, Harskamp, vergunning heeft gevraagd voor het verbouwen van de boerderij Neerdorp 57, kada straal bekend gemeente Holten, sec tie E, nr. 2623, tot burgerwoning. Aangezien het bouwplan zich niet verdraag» met het ter plaatse gelden de bestemmingsplan kunnen recht hebbenden op aangrenzende en nabij- gelege gronden gedurende 14 da gen, ingaande 5 juli 1971, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders tegen het verlenen van vrijstelling der bepalingen van het desbetreffende bestemmingsplan ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 2 juli 1971. De burgemeester voornoemd, J. Rietberg, loco-burgemeester. Burgemeeseter en wethouders van Holten maken bekend, dat het raads besluit d.d. 23 februari 1971, nr. 759, goedgekeurd door gedeputeerde sta ten der provincie Overijssel bij be sluit van 21 mei 1971, afdeling 3, nr. 32888, tot onttrekking van het ge deelte van de Winkelbergweg (weg nr. 166 van de Wegenlegger) over 'n lengte van circa 370 meter, gerekend vanaf de aansluiting aan de rijks weg Holten-Markelo, vanaf 2 juli 1971 gedurende veertien dagen ter ge meentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders van Holten. J. RIETBERG, loco-burgemeester G. J. LANGENBARG, secretaris venhage naar Schoutenstr. 47 mej. X. Y. Z. Kromhout van der Meer van Apeldoorn naar Deventerweg 61. Vertrokken: J. W. Fonhof en gez. van Mr. G. Vixseboxsestraat 13 naar Alphen aan de Rijn M. H. Heijenk van Kolweg 44 nr. Markelo mevr. H. J. H. Klumpers-Stoevenbelt van Pastoriestraat 6 naar Markelo. Nadat er de vorige week hard was gewerkt om de recreatie tent in de weide van Veneklaas aan de Bordkeldweg op te zet ten en in te richten, kon de voorzitter van de Recreatiecom missie de heer J. H. van Eng- brink zondag bij de eerste kamp dienst het werk voor dit seizoen starten. Een goede aanwinst is de kiosk die dit jaar dicht aan de weg staat. Er is een grote voorraad boeken en ook kranten, tijdschriften en kaarten zijn ver krijgbaar. De kiosk is elke mor gen open van half tien tot elf uur. Vaessen-Schoemaker en Co., kunststofemballage N.V. in Holten, gaat op vrijdag 9 juli a.s. tussen 14.30 en 19.30 uur ter gelegenheid van het tweede lustrum van het bedrijf een „Open Huis" houden. In een circulaire aan de nwoners van Holten en aangrenzende gemeenten, die een uitnodiging inhoudt om het bedrijf op die datum en genoemde uren te komen bezoeken, wordt o.m. gzegd: „Dit jaar is het al weer tien jaar geleden, dat aan de Waagweg in Holten de „plastiekfabriek" werd geopend. Sinds die tijd is er wel veel veranderd. De oorspronkelijke vloeroppervlakte van het bedrijf van 375 vier kante meter is inmiddels uitgegroeid tot 6600 vierkante meter, terwij] het zeer bescheiden aantal werknemers van 1961 is opgelopen tot ongeveer 140 meest mannelijke krachten. Verdere uitbreidingen van activiteiten liggen in het voornemen. Voor de werkgelegenheid van Holten en omgeving zijn wij dan ook van belang geworden en zullen dat. in de toekomst in toenemende mate blijven. Wij vinden het daarom prettig u thans bij het tweede lustrum in de gelegenheid te kunnen stellen ons bedrijf eens van nabij te leren kennen. (Volgen datum en uren.) Wij nodigen u uit dan aan ons bedrijf te komen om kennis te maken met de moderne produktiemethoden van eenmalige verpakkingen. Wij hebben deze dag speciaal voor u gereserveerd, zodat u verzekerd kunt zijn van een deskundige rondleiding met alie mogelijke voor lichting over ons bedrijf. U bent van harte welkom." De uitnodiging besluit met de mededeling, dat men uit veiligheidsoverwe gingen geen toegang kan verlenen aan personen beneden 16 jaar. De kindermorgens zijn ook de ko mende week weer van tien tot twaalf. Kinderen van ongeveer vier tot plm. 14 jaar zijn van harte welkom. Hol tenaren mogen natuurlijk ook ko men. Binnen en buiten kunnen de kinderen zich vermaken met spelle tjes, handenarbeid, tekenen, luiste ren, zingen, bosspelen, speurtochtjes en dergelijke. Het programma voor de komende week ziet er als volgt uit: ZONDAG 4 JULI 10.00 uur: Kampdienst die geleid zal worden door de heer H. Ch. Vogely te Holten (met voor de kleinen tij dens de preek een aangepaste ver telling). Na de dienst wordt er koffie of limonade aangeboden. MAANDAG 5 JULI 2.00 uur: Ganzenbordspel bij de tent voor de jeugd van 12 tot ruim 20. DINSDAG 6 JULI 's Avonds dropping. Opgeven bij de tent, start evenals vorig jaar bij erve „De Panne" aan de Borkelds- weg. WOENSDAG 7 JULI Voor de kinderen een gezellige pick- nickrit naar één van de mooiste plekjes in de omgeving. DONDERDAG 8 JULI :ét succes van het vorig jaar „De Twentse koffietafel" voor iedereen in de tent. Ter opluistering en af wisseling is een folkloristisch dans- groepje aanwezig. Het groepje zal de gasten met veel plezier enkele van hun dansen leren. Geef u zo spoedig mogelijk op in verband met de bestellingen. VRIJDAG 9 JULI vinderkermis waarop ook de ouders natuurlijk van harte welkom zijn. Er is gelegenheid om te grabbelen, busjes gooien, sjoelen en nog veel meer. Dat er leuke prijsjes te win nen zijn spreekt vanzelf. Vorige ja ren heeft de commissie wat be- ireft het beschikbaar stellen van kleine prijsjes mogen rekenen op de Holtense winkeliers en men hoopt dat dit ook nu weer zo zal zijn. Voor het welslagen van de kinder kennis is hun steun onmisbaar. De KINDERKERMIS begint om 19.30 uur. Al met al een gevarieerd programma voor de komende week, voor elk wat wils Als team wensen we de vele gasten een prettige week toe met volop va» kantieplezier. HOTZE WIERSMA

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1