Holtense over Middenstand is ongerust uitblijven Komplan Zeskamp 1071 Holten Commissaris der koningin startte actie vuilig-heden oostelijke dagbladen r i r t Er heerst onzekerheid Veel geslaagden voor Havo- en Mavo-einddiploma s Met geënsceneerdeprikactie Commissaris der Koningin gaf goede voorbeeld en prikte papier ".'„li wGv. ONZE AGENDA Kerkdiensten Weekenddienst Tandartsen Weekenddienst Dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezinsverzorging Storingsdienst G.E.B. Wachtdienst Slachthuis Brandmelding GEEN STOP MET SNOEP Medische dienst WATERGRAAF H. KOTTELEN- BERG Jeugdmusical voor bej aardensociëteit Officiële publikatie Zilling woonruimte commissie Voorbereiding bestemm in gsplan Gevonden en verloren voorwer pen I 0 Aft*. d* WiG V- E." fbi— vG ,u HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,— per half jaar, f 10,— per jaar Vrijdag 11 juni 1971 Jaargang 23 - no. 22 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyera Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17. Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 12 juni 11.30 uur Kapper W. G. van Geen'huL zen gesloten (zie adv.). H.M.V. en Drumband naar mqziek- i concours in Hardenberg. Zondag 13 juni 19.30 uur Dansen in Dancing Boode te Batihmen (zie adv.). Maandag 14 t.m. vrijdag 18 juni De bouwhal wegens vakantie geslo- ten. Dinsdag 15 juni 19.30 uur Bejaardensociëteit met op voering van de jeugdmusical ,.De wonderlijke machine van Professor Knap" m de grote zaal van Irene (zie bericht). 20.00 uur Hearing over sociaal-cunu- reel werk in de aula van de Scholen- gemeenschap (zie ber.). Woensdag 16 juni 1 20.00 uur Gezamenlijk concert ,HMV' Jeugdorkest ,HMV' en de drie plaat selijke zangkoren in de muziekkoepel op Kalfstérmansweide. Donderdag 17 juni Laatste dag voor opgave voor deel- 1 name aan autocross MAC ,De Holtei- berg" op terrein bij het slachthuis op 28 juli a.s. Zondag 20 juni 14 00 uur Oriënteringsril M.A.C. ..De i Holterberg" vanaf café .De Biestev' Stationsstraat (zie ber.) Woensdag 7 juli 20.00 uur Jaarvergadering van de s.V. ..Holten" in de zaal van Hotel Vosman. Woensdag 28 juli 19.00 uur Autocross van de M.A.C. i De Holterberg" op het ten-ein bij het slachthuis voor leden van de club. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 8.30 en 10.lo uur ds. Jacobs van Enter (Viering H. Av.). Tijdens de tweede dienst kin deroppas en na afloop een kopje koffie voor zomergasten in Irene, i Gercf. Kerk: 8.30, 10 19.15 uur ds. j. W. Dragt van Haren. In alle diensf'f is de ene collecte voor Al gemeen Kerkelijke Arbeid. Bij de i uitgang collecte voor Eigen Kerk- gebouw. Tijdens de dienst van 10 uur Kinderoppas en na afloop I „koffie-uurtje" met vakantiegasten in gebouw Rehoboth. R-K. Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.-K. Kerk: Zaterdagavond 19 uur. Zondagmorgen 8 en 10 uur. dijkerhoek Bethanic: 9.30 uur ds. C. C. Addmk i (Viering H. Av.). OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. Kool- man van Waalwijk. Zaterdag 12 juni en zondag 13 juni: L G. Dekker. Rijssenseweg 33b, En ter. telef. 05478-653. van 18 tot 19 uur (alleen voor spoedgevallen). i Zaterdag 12 juni en zondag 13 juni: i Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2, telef. 1515. *s Ochtends van 9-10 uur en 's mid dags van 2-3 uur. alleen op vrijdag (vanaf 18 juni) in het Groene Kruis- gebouw. telef. 1436. i Elke morgen, behalve zaterdag, van 9 tot 10 uur bij mevr. C. j Dekker, b.g.g. telef. 1799 me Beldm an-Aanstoot. Zaterdag 12 juni t.e.m. vrijdag 18 juni: buiten de diensturen: Electra: H. Heijenk. Kolweg 44. telef. 2124 Gas: W. C. v.d. Weerthof, Voors- boerstraat 2, telef. 1793. Vrijdag 11 juni t.e.m. zondag 13 juni (keurmeesters buiten de dienst uren) B. Groot Obbink. Kozakken- straat 2. telef. 1526. Maandag 14 juni t.e.m. zondag 20 juni: C. Dijkstra, Schoolstraat 5. telef. 1833. Aangifte gestorven dieren op za terdag van 9 tot 11 uur, aan het slachthuis, telef. 1318. i Overdag: telefoon 1352 (Politie bureau). 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. telef. 1325 (G. ter Harmsel) De Holtense middenstand maakt zich ongerust overhet uitblijven van liet komplan.Dat bleek in de in ho tel Holterman gehouden ledenverga dering. Het duurt allemaal zo lang. „De mensen, die er bij betrokken zijn, verkeren in onzekerheid", zo werd betoogd. „Gezien de steeds meer opdringende grootwinkelbcdrij- ven moet de Holtense winkeliers zo spoedig mogelijk een kans worden geboden gezamenlijk een sterke posi tie in te nemen- Dat kan alleen als er een kern komt met winkels, die aan deze tijd aangepast zijn", aldus concludeerde de vergaderingna een uitvoerige gedachlenwisseling. De vergadering, die onder leiding stond van voorzitter W. ten Berge, hield zich geruime tijd bezig met een verzoekschrift, dat via het Groene Kruis was ingekomen, van de plaat selijke doktoren, tandarts, de leid ster van het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters, de districts verpleegster voor de kinderhygiëne, de wijkverpleegsters. leerkrachten van scholen, de oudercommissie der openbare kleuterscholen en een groot aantal vrouwen, waarin o.m. gezegd wordt, dat suikerhoudend snoep de duidelijkste aanwijsbare oorzaak is Zaterdag, vanaf 12 uur tot maan dagmorgen 8 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Dienst wijkverpleging: zaterdag 12 juni en zondag 13 juni: zuster H. Strijker, telef. 1436. Zondag tussen 12-14 uur, b.g.g.telef. 1248. van het tandbederf bij kinderen. Ge vraagd wordt de snoep te vervangen door fruit. „Misschien", zo wordt in de brief gezegd, „bestaat de moge lijkheid om tot het besluit te komen unaniem het snoepje (dat door de winkeliers gegeven wordt) af te schaffen. Het verzoekschrift is geba seerd op een recent onderzoek in Den Haag, waaruit blijkt, dat nog geen 2 procent van de 12-jarige kinderen een gaaf gebit heeft en waarin „tandbederf cle meest verbreide volksziekte" is. En op een uitspraak van prof. .J. van Amerongen van de Rijksuniversiteit van Utrecht, dat de toestand van de kindergebitten in ons land deplorabel is en dat op 6-jarige leeftijd het carriësproces dusdanig voortgeschreden is. dat 50 procent van de melkkiezen niet meer te red den is. De vergadering was van mening, dat he(, ai of niet verstrekken van snoep een taak van de ouders is. Het verstrekken van bijv. appels door de winkeliers' vereist wil men dat goed doen een uitgebreide organi satie. Secretaris J. A. van de Maat wees er in zijn jaarverslag op, dat de toe komst er voor de Holtense winkeliers wat vrolijker uitziet nu in het plan Dc Haar 300 woningen worden ge bouwd. De winkelweekactie rond St. Nicolaas is goed geslaagd. Deze keer zijn alle waardebonnen afgehaald. Het ledental is van 85 gestegen tot 91 aan hel eincl van het verslagjaar. Uil het verslag van penningmees ter J. A. Slotman bleek, dat er een klein batig saldo is. Wegens bedrijfs beëindiging heeft hij als lid bedankt. Bij de bestuursverkiezing werd in diens plaats tot bestuurslid gekozen de heer G. Vorkink. De heren A. M- Nijkamp en J. Wissink werden met bijna algemene stemmen herkozen. Er zai afscheid worden genomen van de afgetreden penningmeester. Zijn taak wordt overgenomen door de heer P. A. Brands. Op voorstel van het bestuur besloot de verandering lol het instellen van een zgn. VVV-gcschcnkenbon. Deze bonnen zijn verkrijgbaar op het VVV- kantoor en kunnen besteed worden bij de plaatselijke winkeliers. Die dc bonnen weer kunnen verzilveren bij de VVV. Waarschijnlijk zullen daar bij ook de plaatselijke banken w den ingeschakeld. De heer H. Kottelenberg te Markelo is op maandag, 7 juni door de Com missaris der Koningin in Overijssel beëdigd als Watergraaf van het Wa terschap ,De Schipbeek'. In verband, hiermede zal de heer Kottelenberg als zodanig in een buitengewone ver gadering van het Verenigd College worden geïnstalleerd op woensdag avond. 16 juni a.s. om 7.00 uur in het waterschapsgebouw. Het Verenigd College zal op 20 au gustus a.s. een excursie houden met de dames, waarbij een bezoek op het programma staat aan 't nieuwe Gro ninger Waterschap Reiderzijlvest te Wedde. Aan de Openbare Scholengemeen schap slaagden voor het einddiploma Havo (5-jarige cursus) de volgende jongens: H. Lambeck, H. Lankamp, J. Nijhuis, J. Tijhoff, D. Wolterink. W. Meuleman, W. Toorneman, J. Blind, IT, Bomans, H. Manrho, G. Müller, R. Pieterson, W. Stegeman, H. Tuten. H. Waanders, P. van Bolhuis, J. W. van Willigen, L. W. Velt, G. B. Eshuis. J. J. M. Haver kamp, W. Hell J. Pólhuys J. D. Smal- brugge, G. F. A. Struik. J. Meerman, W. Schippers. P. Runneboom, J. W. Jansen, J. Dijkink. W. Slot. en meis jes: O. Rengersen, B. Flierman, H. Heuvelman. G. Wegstapel J. B. Bos man, W. Güde, J. v. d. Steen, J. Tul- Ier. J. M. West era. A. Wissink, B. Ebiecht, L. Lonink, L. Olk. Drie leerlingen kregen een her-examen en 6 werden afgewezen. Voor het einddiploma Mavo (vierja rige cursus) slaagden de volgende jongens: B. Addink, H. Bakker, G. Beldman, H. Dikkers, C. Dissevelt, G. Lugard. M. A. Schaap, H. Bouw huis, J. Dijkgraaf, A. .J. Kevelam, H. Koster. J. W. Mever. C. A. Müller, H. Weitering, R. Woltersom, VL v.d. Berg. P. Spitters, E. ten Wolthuis, H. Ènsink op Kemna, C. C. van Ee, H. Vasters, M. C. de Zeeuw, J. W. Westermann, J. Nij huis, O. Michiels, H. Wevers, .W Bloemendal, G. E. Gijbeis, E. Veld wachter, H. Boeve, en meisjes: R. E. Baltes, J. ten Cate, J. M. Heek, H. J. Meijer, P. P. Roffel, G. E. Stoe- venbelt, S. van Wieringen, J. Bol- senbroek, G. Bronsvoort, M. Ema nuel, E. M. Hell, B. J. Ikkink, J. H. Keuper, E. Morsink, D. F. Klein Na gelvoort, W. A. Schoon, G. Westra. J. Wolthuis, W. Schouten, E. W. Ste vens, G. Bleijeriberg, J. C. Gerve- dink Nijhuis. B. J. Stukker, G. Wei- deman, C. H. W. Dekker, N. Klou- wen, C. Caron. B. Tuitert. Acht leer lingen kregen een her-examen, 8 werden afgewezen. Voor het einddiploma Mavo (drieja rige cursus slaagden de jongens: S. Pekelharing, D. Terpstra, H. M. Jan sen, J. H. J. v.d. Linden, L. H. v.d. Worp, IT. W. Willemink, E Nikkels, J ter Harmsel en de meisjes: J. A. Scholten, Y. Looten, D. Kooiman, G. H. J. W... Willems, E. J. Paalman, E. GijbeisE. M. Hoogeveen, A. Jan sen en M. Jansen. Vier leerlingen kregen een her-examen en 1 werd afgewezen. Wij herinneren er nog even aan, dal op dinsdag 15 juni voor de be jaardensociëteit zal worden vertoond de jeugdmusical De wonderlijke ma chine van professor Knap, die o.a. in Dijkerhoek met zoveel succes is op gevoerd voor dc schooljeugd. Ieder een is hartelijk welkom. De opvoe ring vindt plaats in de grote zaal van het gebouw Irene en begint om half acht. Het grote spektakelstuk van het bevrijdingsfeest '70 ligt ons allen nog zeer goed in het geheugen. We zien nog de fantastische toeren bo ven en in de grote badkuip, we voe len nog de bovenmenselijke kracht bij de olifanten en het beulswerk in de marathon, de Kwinte smijt nog met de strozak en we horen nog de „knal van Kers". Ook dit jaar zullen we dit gewel dige, sportieve feest weer beleven. Op initiatief van de Braderiecommis sie is de „oude" Zeskampcommissie reeds enige tijd met de vele, voorbe reidende werkzaamheden bezig. 7 augustus 1971 zal de ploeg van cle Borkeld, onder de bezielende lei ding van coach Lukkien, een zeer harde dobber krijgen bij het verdedi gen van de wisselbeker. Kandidaat-deelnemers (-sters) kunnen zich opgeven bij: Beuseberg: J. Markvoort, Roudaal- terweg 20. Borkeld-Look: T. Luk- kien, Borkeldsweg 6. Dijkerhoek: D. Jansen, Dijkerhoek 16. Espelo: H. Slijkhuis. Espelo 31. Dorp- Noord: G. Soer. Noordenbergstraat 18. Dorp-Zuid: A. Jansen, Kosters- De voorzitter van de woonruimte commissie maakt bekend, dat de eerstvolgende zitting der commissie i.v.m. de naderende vakanties niet rp dinsdag 6 juli a.s., maar op dins dag 10 augustus 1971 zal worden ge houden. De voorzitter voornoemd, Holten, 28 juni 1971. J. Kroon. De burgemeester van Holten maakt ter voldoening aan het be paalde in artikel 22. lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de raad van die gemeen te in zijn vergadering van 24 mei '71 heeft besloten: 1. te verklaren, dat een bestem mingsplan voor het op de bij het raadsbesluit behorende en als zo danig gewaarmerkte tekening in rode kleur omlijnde gebied wordt voorbereid; het besluit heeft betrekking op een gebied gelegen aan d° rijks weg DeventerHolten, ter hoog te van het perceel Deventerweg 61. 2. te bepalen, dat het besluit werking treedt met ingang van heden. De burgemeester van Holten, W. H. Enklaar. Holten, 11 juni 1971. Gevonden: baby-vestje, regenpak (jas en broek), zilveren ketting, gouden armband, rose jumper, 4 planken en een shawl. Verloren: meetband (30 meter), ver zekeringsbewijs brommer, damesvest, zwemkaart (Twenhaarsveld), auto sleutels met lampje, boekje met be taalcheques, herenfiets, zwemkaart (jongen), parkiet, bril, rubberlaarzen en een regenoape. De Commissaris der Koningin (links) in gesprek met de heer Cor Bal en zijn vrouw rechts terwijl de RON O meeluistert De Commissaris der Koningin in Overijssel, Jonkheer mv. dr. O. F. A. H. van Nisperden tot Pannerden, startte donderdagmorgen op de Holterbergnabij hotel ,,'t Losse Hoes", de ac tie,, die de samenwerkende dagbladen: Deven ter Dagblad, Salla-nds Dagblad, Gelders-Over ijsselse Courant, Dagbad van het Oosten, Dag blad van Coevorden en Twentsche Courant Overijssels Dagblad, de komende veertien dagen dagelijks gaan voeren, via de rubriek „Vuilig heden", om de verontreiniging van het milieu in onze provincie aan ö,e kaak te stellen, maar te vens om haar bevolking milieu-hygiënisch be wust te maken. In tegenwoordigheid van de directeuren, hoofdredacteuren, journalisten en burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, werd de Commissaris door de heer C. G. Bal, die zijn sporen om de Holterberg van rommel vrij te houden ruim schoots verdiend heeft, een prikstok aangebo den. Cor Bal overhandigde de Commissaris te vens een „Diploma voor het streven naar net heid in de natuur". „Ik heb nog niets gedaan" zei de heer Van Nispen. „Het is voor Uw goede voornemens" antwoordde de heer Bal. Onder het toeziend oog van bovengenoemd gezelschap, dat in 't Losse Hoes was samengekomen, prikte de commissa ris toen papiertjes, ijsbekert'jes en andere rom mel bijeendaarmede de actie van de kranten „symbolisch" openend. De „Vuilig-heden" beginnen zaterdag met terview met Ir. J. P. van den Berg, inspecteur een algemene inleiding m de vorm van een in- voor de hygiëne van het milieu in Overijssel en zij zullen besloten worden met een brief van Staatssecretaris, Dr. R. J. H. Kruisinga van So ciale Zaken en Volksgezondheid. In hotel ,,'t Losse Hoes" bood de heer H. J. van den Beid, directeur van de Kluwer-bladen de Commissaris der Koningin met een humo ristisch speech je het boek Fauna en flora van Europa" aan. K. H. Vos, plaatsvervangend-hoofdredac- teur van het Deventer Dagblad zei 's avonds voor de Rono, dat de actie van de dagbladen was gestart op de Holterberg omdat dit heL hoogste punt. in de provincie is, maar hij wees tevens op de verdiensten van de heer Bal. In ons vorige nummer wezen wij daar reeds op bij de brief van Prins Claus. De aktie „Holterberg afvalvrij" is geor ganiseerd door de eigenaar van het Nat. Hist. Museum „Piet Bos", de heer K. Bos en de eige naars van de IJ stent „De 15 manden" de heer en mevrouw Bal. De Commissaris der Konin gin liet zich voor de prikactie waarderend uit over het. werk, dat. beiden, met medewerking van anderen, vanaf 1957 in dit opzicht op de Holterberg gedaan hebben. Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel Wij allen, zijn er ons van bewust geworden, dat de verontreiniging van de omgeving, waar in wij leven, zulk een omvang heeft aangenomen, dat deze gevaar oplevert voor onze ge zondheid en straks misschien nog méér voor de gezondheid van onze kinderen. Terecht maken wij ons dan ook ongerust over de verontreiniging van het water, van de lucht en van de bodem, terwijl ook de geluidshinder een niet te onderschatten gevaar oplevert voor onze volksgezondheid. Iedereen vindt dan ook, dat „ze" daar,dringend wat aan moeten doen! En iedereen wijst met een beschuldigende vinger naar „anderen", die de schuld zijn van alle narigheid! Voor een deel terecht, maar toch moeten wij niet vergeten, dat wij, de gewone en ordelijke burgers, zelf de grootste vervuilers zijn. Het ligt dus in onze macht en het is onze plicht, gewoon uit eigen belang en in het belang van ons allen, om niet „ze" de vuiligheid te laten opknappen, maar om zelf de vuiligheid te voorkomen. Natuurlijk zullen overheidsinstanties het afvalwater moeten gaan zuiveren voor het weer in onze rivieren en beken afvloeit, maar wie heeft het water zo vuil gemaakt? De industrie voor een deel, maar voor een groter deel wij zelf met giftige bestrijdingsmiddelen, schade- lijke wasmiddelen, kunstmest en directe lozing van faecaliën op open water, om nog maar j niet te spreken van allerlei afval, die zonder meer in het water wordt gegooid. ij De luchtvervuiling wordt voor meer dan de helft veroorzaakt door onze auto's en brom- netsen, door onze oliekachels en met olie en kolen gestookte centrale verwarming. Ook voor de bodemverontreiniging zijn wij, gewone burgers, voor een groot deel verantwoordelijk door het wegwerpen van vuil, van papier en etensresten, van plastic zakken en bekertjes in de natuur en in de straten van onze steden er. dorpen. „Ze", maar vooral wijzelf, moeten daar dringend wat aan gaan doen! Het verheugt mij dat de pers m Overijssel, m onze nog zo mooie provincie, dit beseft en er grote aandacht aan gaat schenken. Het ons allen moeten we Overijssel mooi en dat betekent voor nu ook „schoon" houden. Als iedereen wat doet doen we met z'n allen véél! Laten we zelf het voorbeeld geven en vooral ook onze jeugd, onze kinderen, van jongsaf leren: zorg voor het schoonhouden van onze omgeving. Het lijkt zo onschuldig wat etensresten, wat papier, een leeg sigarettendoosje achteloos weg te gooien, maar als honderden mensen dit iedere dag opnieuw doen vormen 'we samen omvangrijke vuilnisbelten, waardoor onze straten, grachten en vaarten ernstig worden ver ontreinigd, nog afgezien van de vieze en slordige aanblik, die onze steden en dorper paan vertonen. Als onze jongelui hun motor- en bromfietsen onnodig laten razen, vooral stilstaand dan veroorzaken ze meer luchtverontreiniging en ge luidshinder dan een hele fabriek. Deze 'hoog- giftige uitlaatgassen zijn immers rechtstreeks op de voorbijganger gericht en de hoge geluids- trillingen geven soms een gehele straat een irriterende en daardoor voor de gezondheid scha delijke geluidshinder, waarvan men zich zelf vaak niet bewust is. Ook het goed afstellen van automotoren ligt nu reeds binnen ieders bereik. Daarnaast zullen we allen geldelijke offers moeten brengen om ons leefmilieu weer in het reme te brengen, maar die offers kunnen alleen dan zo laag mogelijk worden gehouden als wij aan te bron der verontreiniging, dus bij ons zelf, de vervuiling zoveel mogelijk voorkomen. Dit is vooral een kwestie van een andere, een nieuwe mentaliteit! Als publiek moeten we het met meer „nemen als we anderen onze straten en parken of onze natuurgebieden achte- loos zien verontreinigen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1