VADERDAG INegenling geboren op de Kol SPORTDAG HOLTER SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS C.J.V. „De Bouwers te Espelo hielden stuntavond ZONDAG 20 JUNI ONZE AGENDA Luide aanmoedigingen van de jeugd GESLAAGD Bergruiters op eoncours-kippique in Zelhem Gevonden en verloren voorwerpen Officiële publikatie VERPLAATSING CONTAINERS VOOR HUISVUIL EN TUINAFVAL Testwagen kon alle klanten niet helpen INGEZONDEN „Eiland in dorp" Uitbeelden van spreekwoorden Kerkdiensten Medische Dienst Weekenddienst Tandartsen Weekenddienst Dierenartsen Brandmelding Spreekuur Maatschappelij k Werker Gezinsverzo rging Storingsdienst G.E.B. Wachtdienst GESLAAGD FEESTELIJKE ONTVANGST Holtense scholengemeenschap won voor 4e keer Godelympische spelen Gouden paar op de Borkeld Op zondag 20 juni is het Vaderdag. Het beste nummer voor eventuele advertenties is dat van vrijdag 11 juni, zo nodig ge volgd door vrijdag 18 juni. Advertentie-opdrachten worden gaarne vroegtijdig tegemoet gezien, opdat men daaraan op de drukkerij de nodige zorg kan besteden. Redactie en Administratie OLTENS NIEUWSBLA 'Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Zaterdag 5 juni 8.10 uur voorin. Uitstapje kinderen van de leden der N.B.V.-afdelingen Holten en Rijssen vanaf station-NS Holten. Zondag 6 juni 19.30 uur Dansen in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 7 juni 14.30 uur Officiële opening bureau uitvoering ruilverkaveling Holten- Markelo aan de Borkeldweg onder Markelo. 7 juni tot en met 14 juni Bakkerij Slotman wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 8 juni Rijwiel- en bromfielshandel Kolkman Larenseweg vanaf 12.00 uur geslo ten. Donderdag 10 juni 19.30 uur: Ledenvergadering Z.V.V. ..Blauw Wit '66" in cafetaria ..De Zadelkamp". Trouwe opkomst drin gend gewenst. Zaterdag 12 juni HMV en Drumband naar concours in Hardenberg. 14 juni - 21 juni De Bouwhal-benzinestation wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 15 juni 19.30 uur Bejaardensociëteit met op voering van de jeugdmusical ,,De wonderlijke machine van Professor Knap" in de grote zaal van Irene (zie bericht). Woensdag 16 juni 20.00 uur Gezamenlijk concert ,HMV' Jeugdorkest .HMV' en de drie plaatselijke zangkoren in de mu ziekkoepel op Kalfstermanweide. O000000O000O000000000CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3O00000000000000CXXXXXXXX30O0 Zo werden ,er door de verschillende leden heel wat spreekwoorden uitge beeld. Zo had Jan Jansen ,,De klok wel horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing". Andere uitbeeldingen waren „Spijkers op laag water zoe ken", ..Zand in de ogen strooien" „een blok aan het been. Aan het slot van de avond kon men een speld horen vallen toen Jan Mark voort de uitslag bekend maakte. A. Jansen bleek de eerste (geld) prijs te hebben gewonnen, de 2e prijs was voor G. Stegeman, de 3e prijs voor „het op de pot zitten" van Dinie Op vrijdag 28 mei j.l. werd in het Sportdal de jaarlijkse sportdag gehouden voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klassen der scholen voor basisonderwijs in onze gemeente. Zij kregen de gelegenheid een diploma te behalen, dat de geoefendheid inhield voor hardlopen, verspringen, kastiebalverwerpen en hindernisloop. De organisatie berustte dit jaar bij de heer H. Ch. Vogdy. De kinderen hadden de volgende instructies gekregen: zorg op tijd aanwezig te zijn; blijf als groep bij elkaar: draag je kaartje met letter en nummer duidelijk zichtbaar; moedig bij de estafetteloop, handbal en voetbal je spelers aan, maar jouw de andere spelers niet uit, inte gendeel een goede sportman waar deert ook de prestaties van de te genpartij; luister goed naar aanwij zingen! Persoonlijke prestaties Het was 's morgens een moeilijke beslissing, door de i-egen en de som bere weersvoorspelling. Daartegen over pleitten verschillende argumen ten om de sportdag door te laten gaan. Het werd gewaagd en de lei ding heeft er geen spijt van gehad, daar alles vlot kon verlopen. Het weer klaarde zelfs nog op vóór de loop van de dag. In de morgenuren werden de individuele prestaties en de estafette afgewerkt. Van de deel nemers behaalden er 24 een A-diplo ma. 151 een B, 201 een C, 55 een D en 5 zelfs een E. De laatste hoogge- oefenden waren Wieke de Vries. Wil lem Jan Roelofs (Kolschool). Janny Broekhuis. Alice Wierbos (Dorps school) en Jantiena Klein Horsman (van Espelo). Er kampten van de Kolschool 106 leerlingen, van de Dorpsschool 118. van de School met de Bijbel 141. van Espelo 30 en van Dijkerhoek 41. Wanneer voor elk A-diploma 1 punt zou worden toegekend, voor een B- 2 punten, voor C- 3, voor D- 4 en voor E- 5, dan zou het gemiddelde per kind per school aldus zijn: Dij kerhoek 2.44; School met de Bijbel 2.65, Kolschool 2,74. Dorpsschool 2,78 en Espelo 2.86. In het balgooien en verspringen waren dit jaar weinig topprestaties le vermelden. Het hai-dlopen ondervond in het begin mogelijk enige hinder van het regen achtige weer. Estafette De estafetteloop tussen de seholen was spannend. Vier meisjes en even veel jongens vormden een ploeg, waardoor er dus 40 leerlingen tegen elkaar uitkwamen. De uitslag was: 1. Kolschool, 2. Dorpsschool. 3. School met de Bijbel. 4. Espelo, 5. Dijkerhoek. Er werd een beker uit gereikt met 4 medailles (goud, zil ver, zilverbrons en brons). Voetbal 's Middags kwamen er vier elftal len voetballen, daar Dijkerhoek en Espelo gecombineerd verschenen. Als scheidsrechter fungeerde de heer Thalen. De uitslagen waren als volgi: Kol school Dorpsschool 1-0; Dijkerlo - School met de Bijbel 0-2; Kolschool - School met de Bijbel 2-1; Dijkerlo - Dorpsschool 0-4; Dorpsschool - Sch. met de Bijbel 1-2; Dijkerlo Kol school 0-1. De eindstand was (wedstr. punten, goals): 1. Kolschool 3. 6. 4-1; 2. School met de Bijbel 3, 4. 5-3; 3. Dorpsschool 3. 2. 5-3: 4. Dijkerlo 3. 0. 0-7. De Kolschool kreeg de beker en de drie overige elftallen een medaille. Handbal De meisjes kwamen ook met vier elftallen uit. De heer Ter Hoeven trad op als scheidsrechter. De uitsla gen waren als volgt: Dijkerlo Sch. met de Bijbel 4-1Kolschool A Dorps school 2-8: Dijkerlo Dorpsschool 3-4; Kolschool School met de Bij bel 8-1; Dijkerlo Kolschool 1-3; Dorpsschool School met de Bijbel 10-0. De eindstand was (wedstr. punten, goals): 1. Dorpsschool 3. 6. 2^5; 2. Kolschool 3. 4, 13-10; 3. Dijkerlo 3. 2. 8-8: 4. School met de Bijbel 3, 0. 2-22. De Dorpsschool kreeg de beker en de overige elftallen kregen medail les. De heer Vogely kon bij het organi seren van deze sportdag rekenen op veler medewerking. In de eerste plaats op die van -alle collega's. Voorts van Gemeente Werken en de voetbalvereniging. Het benodigde materiaal werd vervoerd en de voet balkeet met het terrein daarbij werd ter beschikking gesteld. De admini stratie kon er onderdak en meubilair vinden om te werken. Na de wedstrijden bood de heer Vogely de beide scheidsrechters een geschenkenbon aan na zijn woorden van dank. Hij prees de jeugd voor de prettige sfeer en het goede spel. In het bijzonder uitte hij zijn bewon dering voor de buurtschapsscholen, die een kleiner reservoir hebben om ploegen uit te recruteren en toch sportief moedig in het veld verschij nen. De heer Vogely reikte de be kers en medailles uit, waarna de leerlingen het veld vlug ontruimden. Het personeel der scholen had hierna nog even contact, om één en ander te bespreken en af te spreken. Besloten werd om het volgende jaar weer de zelfde veldspelen te houden, doch om het kastiebalver- gooien te vervangen door het wer pen met een grote bal. nr. 3. De or ganisatie zal dan berusten bij de Dorpsschool. De heer Brouwer bracht verslag uit van het werk der administratie en knoopte conclusies vast aan de verkregen uitkomsten. Voorts bracht hij dank aan de heer Vogely en zijn staf voor het vele werk, dat hij met de zijnen verrichtte om alles voor te bereiden en waardoor alles zo vlot verliep. De 436 diploma's zijn verzon den naar de inspecteur van de licha melijke opvoeding te Deventer, de heer E. J. van Koningsveld en zullen na Pinksteren aan de leerlingen wor den ter hand gesteld. De verdeling van de eerder genoemde aantallen is als volgt: Espelo 30 2+ 9 13+ 5 1 Dijkerhoek 41 5 19 14 3 0 Kolschool 106 7 32 50 15 0 Dorpssch. 118 3 33 60 15 2 S.m.d.B. 141 7 53 64 17 0 Aan de RijksscholengemeenschaD ..Erasmus" te Almelo slaagde voor liet diploma HBS-B de heer J. Aaf- tink, Larenseweg B 16. Aan het eorme grote Concours Hip- pique in Zelhem op 2e Pinksterdag nam een aantal Bergruiters deel. Er starten niet minder dan plm. 400 landelijke ruiters, waarvan er zo'n 320 voor 1200 uur gestart moes ten zijn. Hulde aan de organisatie, die dit toch maar wist klaar te spelen. In het L-springen hetwelk op 2 par- coursen werd afgewerkt, starten B. J. Brouwers met ..Enster". W. Aal- tink met „Gonda" en D. Willems met „Dumorez" „Enster van de heer B. J. Brouwers liet 2 keer een steek vallen, wat hem 8 strafpunten kost te. D. Willems wederom aazend op een ..zeer goed" voor de wijze van rijden, kreeg ook nu weer een wei gering en maakte bovendien nog een springfout. Dit waren 7 strafpunten maar de „zeer goed" was binnen. W. Aaltink met „Gonda" moest de eer voor de Bergruiters hoog houden. Een foutloos parcours en ook een „zeer goed" voor de wijze van rij den. In de barrage maakte hij echter 2 springfouten zodat hij voor plaatsing niet in aa*xmeking kwam. In de dressuur behaalde mevr. X. Brou wers Vosman met „Wonia" een zeer verdiende 2e plaats in de klasse Lil dressuur. GEVONDEN: bruin hondje met zwart dek; gouden ring; blauwe over all. schooltas; bromfietstas; zwemkaart; jasje met militair paspoort; bruine portefeuille inh. rijbewijs kenteken bewijs. paspoort enz.; Oranje-Brui ne badhanddoek. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat de con tainers vooir het storten van grote stukken huisvuil en tuinafval, ver plaatst zullen worden van de riool waterzuiveringsinstallatie naar het terrein achter de garages van de dienst Gemeentewerken aan de Waag- weg. Het publiek wordt verzocht vanaf 8 juni 1971 aldaar het vuil te bren gen. Men di.ent zich vooraf te melden bij de kantine. De tijden van de opening zullen m.i.v. genoemde datum als volgt ge wijzigd worden: 's Maandags t//m 's zaterdags van 14.30 - 16.30 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. De testwagen van Veilig Verkeer Nederland, waarin men de ogen- en reactietest kan laten afnemen, stond donderdag op het parkeerterrein bij het politiebureau. Zo'n test, die acht minuten duurt, houdt een onderzoek naar de kwali teit van de ogen in en de reactiesnel heid bijv. bij plotseling gevaar en na verblinding bij avond. Zestig personen, het maximum dat op een dag geholpen kan worden, werden getest. Velen moesten echter teleurgesteld worden. Een troost wacht hen. De afdeling Holten zal proberen in het nieuwe seizoen de wagen opnieuw naar Holten te krij gen. De bewoners van een aantal wonin gen in de Haar te Holten leven op 'n eiland. Contact met de buitenwereld is nagenoeg niet mogelijk. Bijna 3 weken moet enzij het zonder postbe. stelling doen. Huisnummering en straataanduiding lijken taboe. Hoe lang deze situatie nog moet dm-en is niet bekend. Voorts zal de PTT eerst in 1972 met de aanleg van telefoon aansluitingen beginnen. Wie helpt ons uit deze impase. Naam inzender bij redactie bekend De leden van de C.J.V. „De Bouwers" in Espelo hebben het winterseizoen uitgeluid met een z.g. stuntavond. Iedereen mocht namelijk een zelf gekozen spreekwoord of gezegde uitbeelden, met in totaal plm. anderhalf uur speeltijd. Maar iedereen „keek de kat wel eerst uit boom"5 want niemand wilde als eerste beginnen, maar toen er eindelijk „een schaap over de dam was, volgden er meer". Jan Markvoort van de C.J.V. „De Vriendenschaar" uit Holten zou als jurylid optreden en werd hartelijk verwelkomd. Arie Jansen, van beroep timmerman, wist „dat men van dik hout planken zaagt" en heeft in de beschikbare speeltijd heel wat planken gezaagd. Hoeveel „mag Joost weten", want Jan Markvoort die „spijkers met koppen sloeg" heeft er heel wat aan elkaar geslagen, maar scheen-niet voor timmerman in de wieg te zijn gelegd, althans volgens het jurylid met dezelfde naam. BisirgierSSiBie starMt Geboren: Willem, zv B. Nijmeijer en J. B. Hazeihorst, Kozakkenstraal 14. Wilhelmus Hermanus. zv A. J. .1. Cents en II. M. H. Logtenberg, Hol'- fesstraat 38. Gerrit Hans, zv J. H. Torn Broers en B. J. W. Schorf- haar. Deventerweg 58 (geb. te De- mmventer). Anna Maria, dv J. F. Ehren en G. F. M. Booijink. Noordenberg straat 21 (Geb. te Deventer). I Getrouwd: A, Pekkeriet 22 jaar. i Neerdorp 4 en G. W. Langenhof, 22 jaar, Wierden. H. V. Barnaart, j 23 jaar Rijssen en W. Nieuwenhuis 22 jaar Industriestraat 8. BEVOLKING: j Ingekomen: H. J. M. Wilbers van Oldenzaal naar Holterberg 46. J. Hulshoff en gez. van Leeuwarden naar Mr. G. Vixse- boxsestraat 21. j Vertrokken: J. A. Boersma en gez. van Schou- fji j tenstraat 14 naar Deventer. HOLTEN Ned. Herv. kerk 8.30 uur en 10.15 u. Ds. Sterringa van Zutphen. Extra collecte: Pastoraat Buitenland. 10.00 uur Jongerendienst in het ge- j bouw Irene. Geref. kerk 8.30 uur en 10.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen, 19.15 uur ds. Tevel van Aalten. De ene collecte is in alle diensten bestemd voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkgebouw" EK. Kerkdienst 9.30 uur in het ge- I bouw Irene (Eucharistieviering). 1 nieuw i-ieeten j B K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur j zondagmorgen 8.00. uur en 10.00 uur, i DIJKERHOEK I Betlvinië 9.30 uur: Jlulppred. A. j Sch Vevis. Extx-a collecte: Pastoraat i buitenland. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk 9.30 uur ds. W. P. J. Osinga. m.m.v. 't Hervormd kerk- koor uit Coimschate. Op wo-ensdag 9 juni a.s. hoopt het echtpaar G. J. Schoneveld en H. Schone- veld-Jansen zijn 50-jarig huwelijk te herdenken. De gouden bruidegom is 80 jaar en de gouden bruid 73 jaar. Sinds hun trouwen wonen zij op hun boerde- rij. Borkeld 96. Beiden mogen zich nog in een zeer goede gezondheid vei-heu- gen. De heer Schoneveld, afkomstig van het Erve „De Koster", heeft destijds zijn boerderij zelf helpen bouwen. Naast de arbeid op de boei-derij heeft hij ook vele jaren er wat bijvei-diend als slachter, zowel in het abattoir als met huisslachtingen, die toen nog veel in zwang waren. Zij wonen met hun ge trouwde dochter en schoonzoon op de boerderij en doen nog licht werk op de akkers. Het gouden paar heeft behalve een dochter, twee kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Het zal het gouden paar woensdag zeker niet aan belang stelling ontbreken. Bij de vele gelukwensen op deze dag voegen wij gaarne de onze. Zaterdag vanaf 12 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema, Pastoi'iestraat 50. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen), Dienst Wijkver pleging: Zaterdag 5 juni en zondag, 6 juni: Zr. M. ter Borg, Jeurlinks- weg N 1. tel. 2356. Zondag tussen 12.00-14.00 uur. Zaterdag 5 juni en zondag 6 juni: II. F. Steunenberg. Pastoriestraat 42. Holten, tel. 1433 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 5 juni .en zondag 6 juni: Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, lel. 1515. Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Kna pen) bij geen gehoor tel. 1325 (G. ter Harmsel). Geen 'dienst. Maatschappelijk werker met vakantie afwezig t.e.m. 11 juni. Elke morgen, behalve zaterdag van 9.00-10.00 uur bij mevrouw C. Knijff- Dekker tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 me vrouw Beldman-Aanstoot. Zaterdag. 5 juni t.e..m. viijdag 11 juni buiten de diensturen Elcc- tra: .1. Kolkman, Gaardensti-aat 13, telef. 1368. Gas: geen dienst. Vrijdag, 4 juni t.,e.m. zondag. 6 juni: C. Meindertsma, Bergmanstr. 12, Lel. 2190. Keurmeesters buiten de dienst uren. Maandag 7 juni t.e.m. zondag 13 juni: B. Groot Obbink Kozakken- straat 2, tel. 1526. Aangifte gestoi-ven dieren op zater dag van 9.00 tot 11.00 uur aan het slachthuis tel. 1318. Klein Horsman en Herman Boode sleepte de 4e prijs in de wacht. Voordat men met het spel begon werd er een poosje gevoetbald op het wel wat kleine, maar bijzon der mooi gelegen voetbalvelje in de Espelose bossen. In „Het Tref punt" bood Herman Boode, die aan de Holtense scholengemeenschap voor het einddiploma Meao geslaagd was, een koele dronk aan. Voorzitter Jan te Dam wekte iedereen op om donderdagavond de openbare kerke- raadsvergadering te bezoeken. Niet op 25 maart en 18 juni zal de C.J.V. een hongertocht organiseren vanaf de Zondagsschool in de Hei huizen. De volgende maanden is er geen club-avond, alleen de laatste vrij dag van de maand voor de jongens wel voetballen. Toen aan het slot van de bijeenkomst de prijzen uitgereikt moesten wor den bleek, dat voorzitter. Ten Dam. die deze avond met raad en daad had verzorgd, deze vergeten had. Zij zullen nu later worden uitgereikt wat hem het laatste spreekwoord ontlokte „Dat is ook met mosterd na de maaltijd komen". Arie Jansen „zaagt hier van dikhout planken" op de stunt- avond van de C.J.V„De Bou wers" te Espelo. Op de foto neemt mevrouw Wittenberg-Ge erts, de hoofd leidster van de Kolkleut er school het enorme veldboeket in ont vangst. nen. De buurtvereniging moet alle kleuters in die school zelfs getrac- teerd hebben op beschuit met muis jes. De Dorpsschool kon vanwege de sportdagdrukte geen acte de précen- se geven op 't gestelde uur en wacht te tot na Pinksteren, Woensdagmor gen gingen vier leerlingen als afge vaardigden met een reuzenveldboe- ket op weg, bijna 3 meter hoog en met een grote zak broodkorstjes, kaaskorsten en wat muizen verder graag lusten. De hilariteit na de eer ste verbazing was groot en het viertal kreeg zelfs iets uit de porto- monaie van de hoofdleidster. Me vrouw Wittenberg-Geers, om te drin ken op de gezondheid van het echt paar met hun kinderen, die ze El- leke Rikikki, Janneke, Henkje, Grijs- je, Zilverhuidje, Grijsstaartje, Flap- oortje en Zilversnuitje noemden. Het muizenechtpaar was zo onder de in druk, dat Moeder Muis, een dank betuiging h^eft laten plaatsen in Hol- tens Nieuwsblad. Mej. G. Mud slaagde aan de Rijks scholengemeenschap in Lochem voor het Atheneumdiploma B. Mej. H. G. Lensink slaagde te Hen gelo (O) voor de textiel-economische cursus, deel 1. André Dekker, speler van het De venter Go Ahead, slaagde aan hel Geert Groote-college aldaar, voor 't einddiploma gymnasium. Verschillende vrienden, kennissen e.a. van de openbare Kolkkleuter- school ontvingen een keurig gedrukt kaartje van een zeer bijzondere blij de gebeurtenis, die zich enkele, da gen gelden in alle stilte en zond,er verloskundige hulp afspeelde in het Kolcomplex te Holten. Er werd een negenling geboren, gezond en wel. De namen vormden een heel rijtje op het kaartje met aan de voorzijde de keurig mooie moderne kinderwagen. Er werd reeds twee dagen na de be valling gelegenheid gegevel tot feli citeren en wei tussen 12.00 r-n 13.00 uur in de Kolkleuterschool. Gaarne ve.e! cadeaus en bloemen stond er wat vx-ijpostig op, maar dat was na tuurlijk in een opwelling van blijd schap over de voorspoedige bevalling neergeschreven; De ouders van de negenling wa ren een muizenechtpaar, aldaar, wit met rode kraaloogjes. Stralend van geluk lag het muizenmoedertje bij haar jongen. Naar verluidt moet het er di-uk geweest zijn op de receptie, cadeaus en bloemen stroomden bin- Afgelopen vrijdag heeft de Scho lengemeenschap Holten voor de vier de achtereenvolgende maal de intcr- seholaire sportwedstrijden, de zoge naamde „Godelympische Spelen" ge wonnen. -Nadat afgelopen jaar de Holtense Scholengemeenschap in Leek de wis selbeker definitief in zijn bezit had gekregen, wisten de plm. 70 leerlin gen van de Holtense ploeg nu in Die ver de nieuwe wisselbeker, beschik baar gesteld door de oudercommissie van de Naardense Godelinde school, te vei'overen. De prestatie is nog veel groter, wanneer men bedenkt, dat de leerlingen uit de MEAO-afde- ling niet weer gerechtigd waren deel te nemen, hetgeen voor de Scholen gemeenschappen met een dei-gelijke opleiding. Naarden en vooral Holten, een handicap was. Nadat 's morgens de verschillende sportdelegaties van de scholenge meenschappen Naarden. Leek en Holten in Diever gearriveerd waren, opende de rector van de Scholenge meenschap Diever de spelen en werd de Godelympische kaars ontstoken. Hierna begaven de deelnemers zich naar de verschillende sportaccommo daties. De strijd werd gestreden op de vol gende fronten: dammen, schaken tafeltennis, tennis, volleybal (jongens en meisjes), voetbal, micro-korfbal, cross en zwemmen. Door de goede organisatie verliep alles vlot en zo kwam de rekenka mer tot de volgende uitslag (Holten, Naarden, Leek, Diever) Dammen, schaken: 2'/;. 2'(ï, 21';. 2 Tafeltennis, tennis: 3. 4. 2. 1. Volleybal (jongens): 4. 1, 2. 3. Volleybal (meisjes): 4. 2, 1. 3. Voetbal: 3, 2, 1. 4. Micro-korfbal: 2. 1, 3'/s, 3'/i. Cross: 1, 3, 4. 2. Zwemmen: 3. 4, 1 '/ei l'/s. Totaal: Holten 22'/; ptn.: Naarden 19'ptn.; Leek 17'/; ptn.. Diever 20'/: punt. Na afloop volgde een gezamenlijke maaltijd, aaugeboden door de Scho lengemeenschap Diever, Hierbij vond ook de prijsuitreiking plaats, waar Jeanet Lonink de beker voor de eerste prijs en de enorme wissel beker in ontvangst mocht nemen". De rector van de Scholengemeenschap Godelinde Naarden bedankte na mens alle scholen voor de goede or ganisatie en de genoten gastvrijheid en nodigde alle scholen hartelijk uit voor de volgende Godelympische Spelen, die dan weer in Naarden ge houden zullen worden. Bij aankomst in Holten werd de goede stemming nog verhoogd dooi de ontvangst van HMV op het oude schoolplein. HMV speelde en de deel nemers hadden nog energie om flink mee te hossen, daax-na werd de ge hele ploeg met de coaches Groene- woudt. Ten Kampe, Pater, Lukkien en Paule nog toegesproken door de rector, de heer Mud. De heer Mud, die een gedeelte van de wedstrijden in Diever nog had bezocht, feliciteer- de alle deelnemers met deze presta tie en bedankte HMV voor hun pret tige geste, de ploeg op deze wijze te verwelkomen. Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. boofdred. J. Wiggera Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 4 juni 1971 Jaargang 23 - no. 22

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1