Raadslid Ten Berge vreest voor aantasting natuur Beuseberg en Zuurberg Bijzonder succesvolle examenuitslas M.E.A.Ü.-atdeiinè UIT HET PLAATSELIJK PARLEMENT Pinksteren door de eeuwen heen Bureau van uitvoering der ruil verkaveling Holten -Markelo m Diploma-uitreiking Scholengemeenschap Hoog percentage geslaagden Bejaarden sociëteit ONZE AGENDA Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Openbare Kerkeraads- vergadering Ned. Herv. Gemeente Kiiideruitstapje vervoerspersoneel Wachtdienst Slachthuis Brandmelding Kerkdiensten Hartelijk uitgenodigd Veni Sancte Spiritus Officiële publikatie Ophalen huisvuil Voor het Nederlands Astma Fonds Gezinsverzorgin g Storingsdienst G.E.B. Medische Dienst V eekenddienst Tandartsen Weekenddienst Dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk Werker Komt er geen mortuarium? Verhoging presen tiegelden raads- en commissievergaderingen aanvaard. A .S.F. heft de subsidiekraan dicht gedraaid. Wijziging bestemmingsplan ,,De Holterberg". HOLTENS NIE 'Advertentieprijs 14 cent per ram (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Vrijdag 28 mei 1971 Jaargang 23 no. 21 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyera Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggen Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 29 mei 8.00 uur v.m. Lompenactie ten bate van „Het Trefpunt" te Espelo (zie adv. en ber.) 13.30-17.30 uur inlevering vakantie bonnen bouw- en nevenbedrijven bij J. H. Dangremond, Raalterweg 6 (zie adv.) Zondag 30 mei en maandag 31 mei Zomerkermis in Loo-Bathmen en dansen in zaal Jachtlust (zie adv.) Dinsdag 1 juni t.m. 7 juni Kapper Drenth wegens vakantie ge sloten. Donderdag 3 juni 20.00 uur Openbare Kerkeraadsverga- dering der Ned. Herv. Gemeente in het gebouw Irene (zie agenda) Zaterdag 5 juni f.10 uur voorm. Uitstapje kinderen van de leden der N.B.V.-afdeling'en Holten en Rijssen vanaf station NS Holten. Maandag 7 juni 14.30 uur Officiële opening bureau uit voering ruilverkaveling Holten- Markelo aan de Borkeldweg onder Markelo (zie ber.) Donderdag 10 juni 19.30 uur: Ledenvergadering ZVV „Blauw Wit '66" in cafetaria „De Zadeïkamp". Trouwe opkomst drin gend gewenst. Zaterdag 12 juni HMV en Drumband naar concours in Hardenberg Dinsdag 15 juni 19.30 Bejaardensociëteit met opvoe ring van de jeugdmusical „De won derlijke machine van Proffessor Knap" in de grote zaal van Irene (zie ber.) Woensdag 16 juni 20.00 uur Gezamenlijk concert .HMV' Jeugdorkest ,HMV' en de drie pl. zangkoren in de muziekkoepel op Kalfsterm anweide. Geboren: Maarten Herman zv T Jansen en H H Boschers, Noorden bergstraat 26. Overleden: G W Jansen, oud 56 jaar. wonende te Deventer. Ondertrouwd: G. J. Ulfman, oud 23 jaar, Dijkérhoek 31 en W H Brons voort. oud 23 jaar, Diepenveen. Bevolking: A. C. Bergsma en gez. van Rotterdam naar Holterberg 24a H J Zweers van Voorst naar Chur- chillstraal: 58 Mevr. J van Koppen- Timmermans van 's Gravenhage naar Churchillstraat 60 H J D Spa èn gez. van 's Gravenhage naar Chur chillstraat 60, A van Zeist en gez. van Apel'doorn naar Churchillstraat 56. Vertrokken: Mej. B II J Lubbers van Holterberg 411a naar Bussum. De zeven punten tellende raadsagenda gaf maandagavond weinig stof tot uitgebreide gedachtenwisselingen. Het langst werd nog gesproken over schriftelijke vragen, die waren in gediend door de heren E. M. van Schoot (BP) en A. J. Nijkamp (AR). De heer Van Schooten wilde weten of het B. en W. bekend was, dat er moeilijkheden waren gerezen bij de ruilverkaveling in de Beuseberg, omdat de betrok ken eigenaren niet 10 dagen van tevoren bericht hadden gekregen, dat op hun gronden werkzaamheden zouden worden uitgevoerd, zij geen maatregelen hadden kunnen nemen om gewassen en rasterwerk in veiligheid te stellen en gewassen willeloos werden vernield. Verder vroeg de heer Van Schooi ten of B. en W. bereid waren bij de ruilverkavelingscommissie stappen te doen om daartegen maatregelen te nemen. Burgemeester, mr, W. H. Enklaar, beantwoordde deze vragen in bevestigende zin. „Wij zijn van plan een duidelijk geluid te laten ho ren en zullen tegen deze gang van za ken ernstig stelling nemen omdat de Ned. Heide Mij niet heeft gehandeld als voor een behoorlijk en fatsoenlijk beleid nodig is", aldus de voorzit ter. De heer Nijkamp vroeg of B. en W. bereid waren bijeenkomsten te be leggen in andere delen der gemeen te, zoals de hearing, die in oktober van het vorige jaar in de buurtschap Dijkerhoek heeft plaatsgehad. „Om in axle openheid van gedachten te wis selen over de gecompliceerde pro blemen van deze tijd" zoals deze zijn vragen mondeling toelichtte. Hij dacht daarbij aan woningbouw, sport- belangen, grondaankopen e.d. De raadsvoorzitter meende, dat het verstandig zou zijn, om er na de zomervakantie mee te beginnen. Dan zijn er over de woningbouw zinniger dingen te zeggen". De maanden ju ni, juli en augustus zijn niet zo ge schikt. Wij kunnen beter wachten tot wij weer onder ons zijn", aldus de raadsvoorzitter. De heer Ten Berge (Gem. Bel.) zoals al herhaaldelijk is gebleken bevreesd voor aantasting van het natuurschoon in de Beuseberg en Zuurberg, wilde zo spoedig mogelijk een hearing over het bestemmings plan voor dit gebied". Wij hebben al tweemaal over een princiepe be sluit genomen. Straks komt ir. Haje- ma met een panklaar plan en dan is er niets meer aan te veranderen. Van de aanvang af moet het publiek in de plannnen worden gekend. „Het is volgens hem een publiek geheim, dat in de Beuseberg wegen aangelegd worden. De mensen worden ongerust Geen weg terug De raadsvoorzitter wees er op, dal de heer Ten Berge de dingen door elkaar haalt. De heer Nijkamp heeft algemene inlichtingen op het oog. Men kan het publiek niet inlichten voordat er iets op papier staat. De raad is volkomen bevoegd om de plannen af te wijzen of er wijzigin gen in aan te brengen. „Ja, maar dan komen B. en W. met het argument „waar moeten wij onze woningen bouwen" en dan valt er weinig meer aan te veranderen, repliceerde de heer Ten Berge. „Als je vraagt moet er in de Beu seberg gebouwd worden, dan zegt de heer Ten Berge „neen", aldus mengde de heer Kaan (PvdA) zich in het debat. „Hij wil het publiek beïnvloeden om niet in de Beuseberg te bouwen. Er moet echter eerst een verder uitgewerkt, plan komen". De heer Ten Berge wees er nog maals op, dat het gaat om het na tuurschoon van de Zuurberg en meen de, dat men door de principe-beslui ten niet meer terug kan. „Ir. Haje- ma gaat door met de plannen, dan is de zaak klaar en is er geen weg meer terug". In de aula van de Scholengemeenschap vond woensdagmiddag de uitreiking van de diploma's plaats van de driejarige cursus mid delbaar economisch en administratief onderwijs (m.e.a.o.). Van de 58 kandidaten zijn er 50 geslaagd, 4 kandidaten kregen een her examen en 4 moesten worden afgewezen. De directeur van deschool, de heer R. Mud, sprak in zijn toe spraak tot de geslaagden, leraren en gecommitteerden, zijn voldoe ning uit over dit resultaat. Hij wees er o.m. op, dat het percentage geslaagden hoger ligt dan in de voorafgaande vergelijkbare jaren en ook de cijferlijsten wijzen op uitstekende prestaties. „Het diploma opent voor de bezit ter weer vele nieuwe deuren, de toe gangsdeur tot andere scholen, de deur naar bepaalde ambten en be roepen en tot een succesvol zelfstan dig opereren op economisch terrein- Maar naast de enge formele waarde bezit een diploma ook nog een uit gebreid waardengebied, dat minder exact en duidelijk te omschrijven is. Het geeft n.l. tevens aan, dat de be zitter hiervan een bepaald ontwikke lingsniveau heeft bereikt. Dit ontwik kelingsniveau manifesteert zich in een bredere algemene vorming, een bredere belangstelling voor tal van zaken, een ontwikkeling in denkver mogen, die leidt tot een zinvol kun nen meepraten over problemen", al dus de heer Mud. De heer Mud wees er vooxis nog op, dat de geslaagden een belang rijke bijdrage hebben geleverd tot de voltooiing en de afronding van het Meao-programma door als proefko nijnen te fungeren bij het eerste sta- ge-lopen. Dat deze proef geslaagd ge noemd kan worden is mede te dan ken aan de manier waarop de ge slaagden zich als meao-leerlingen aan het bedrijfsleven hebben gepre senteerd. Zij hebben daarbij de no dige nuttige ervaringen opgedaan, die hen straks van pas zullen ko men. Spreker dankte de leraren, die hen in de drie studiejaren onder hun hoe de hebben gehad en constateerde, dat hun vakbekwaamheid en hun in- Gevonden: Herenbril; contactsleu tel in bruin etui; bankbiljet; zegel ring. Verloren: bromfietsverz. plaatje HLW 195; donkerrood kinderstoeltje; kindervest; plastic bal; 2 pauw-hen gen; contactsleutel Ford Capri; rond- •on gasaansteker; goüden armband; kiografie-boek; jack met beige kraag. stelling een belangrijke factor zijn ge weest voor het behaalde succes. Hij dankte examinatoren en gecommi- teerden in het: bijzonder de rijksge- commiteerde. Mr. R. W. Bolt, secre taris van de Kamer van Koophan del en Fabrieken te Deventer. Namens de ondercommissie bood de heer W. Ras, aan de bestgeslaag- de candidate!!, Wim Lubbers uit Mar kelo en John Scholtens uit Almeio een boekwerk aan. Namens de leerlingen dankte Rom- ke Zijlstra, de leraren voor de pret- De volgende openbare kerkeraads- vergadering van de Ned. herv. ge meente Holten zal worden gehouden op donderdag 3 juni. te beginnen om 8 uur 's avonds in gebouw .Irene'. De agenda omvat de volgende pun ten: 1. 2*/» van hel kerkelijk budget voor de ontwikkelingssamenwerking: Overeenkomstig het besluit van de Wereldraad van Kerken in 1968 be sloot de Generale Synode van de N.H. kerk 2*1» van het kerkelijk bud get te bestemmen voor de ontwikke lingssamenwerking: sluiten wij ons aan bij deze beslissing 2. AmbtsrapportAchtergronden en praktische consequenties van het ambtsrapporl van de hand van prof. II. Berkhof worden als „een nieuwe bezinning op het ambt" besproken. 3. Secundi verkiezen voor het In terkerkelijk Beraad. De vergadering is tot 21.30 uur openbaar, tot en met punt 3. Alle le den gaat dit aan. Geef tijd en aan dacht aan uw eigen zaak. tige jaren, die zij in Holten hadden doorgebracht. Hij wenst de klassege noten verder veel succes. De geslaagden zijn: M. J. van de Ham. J. Scholtens, F. Lapré. J. T. Kinnen, J. J. Uspessv en R. Zijlstra, Almcio, J. J. v. d. Driest, Ambt-Del- den. R. Huisman. Dalfsen, J. Kunst. Daarlerveen, J. B. Snikkers. Borcu- lo. F. G. Bruins. Delden. J. H. Len selink. Lochem, J. J. H. Orval, De venter. F. Gent. T. M. Beukers. G. Dijkstra. Enschede, E. Barendrecht, H. W. Sprick. R. R. P. Geerlings, Goor. H. G. H ter Boo. Glanerbrug. J. Bruggink. H. Emmens. W. Hulse- bos, E. P. Hoog Stoevenbelt. R. II. Greutink. II. J. de Wit. Hengelo (O). J G. Hegeman. G. J. Lemmers, J. Nekkers Hellendoorn. H. G. J. Nije Bijvank. Haarle. W. I-I. Beijers. II. Boode, W. J. Dikkers. Holten. W. L. M. Hegeman, II. A. Brinker. II. A. de Bel, Nijvèrdal. G. J. Aanstoot. J. E. J.ansen. W. J. Lubbers, Markelo, A. W. Dijkman, Neede, F. Braamer, A. P. Pieffers, Oldenzaal, H. Dijk graaf. Rijssen. J. G. Grooten. R. K. Prümers, Wierden, A. Melenberg, A. Huisman, Vroomshoop. J. P. M. van Olffen. Weerselo. G. II. Blank- voort. Raalte, en (de enige vrouwe lijke geslaagde) mej. J. E. Tahapa- ry, Wierden. Op zaterdag 5 juni a.s. organiseren de afdelingen Holten en Rijssen van de Ned. Bond van Vervoerspersoneel N.B.V. voor de kinderen Van hun leden, geboren van 1 januari '58 tot en met 31 december 1964 weer het jaarlijks uitstapje. Opgave voor deelname moet zo spoedig mogelijk geschieden bij een der bestuursleden. De reis gaat vermoedelijk naar Rhe- nen Voor deelname moeten de kin station N.S. aanwezig zijn. deren uit Holten om 8.10 uur bij het Vrijdag 28 mei t.e.m. zondag 30 mei keurmeesters buiten de diensturen: A. Groen. Kozakkenslr. 15, telef. 1230. Maandag 31 mei tot en met zondag 6 juni: C Meinderts- ma. Bergmanstraat 12, telef. 2190. Aangifte gestorven dieren op za terdag van 9 lot 11 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Overdag: telef. 1352 (Politiebu reau). 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. telef. 1325 (G, ter Harmael), „Nee" zei de voorzitter, „als er doorslaggevende argumenten zijn om de zaak te veranderen, dan zeg\.n wij „pak Uw spullen maar weer in". De heer Ten Berge: „Als het pu bliek tegen zou zijn, kunnen we niet meer terug". De burgemeester: „Ik vind deze discussie nogal dwaas". De raad besloot aan de heren dr. ir. A. J. Bogers te Uchelen en J. C. Brakema te Schiedam elk een bouw terrein te vei'kopen in het villaterrein „Look" voor f 32.000. Woonruimtecommissie De woonruimtecommissie zal in gaande 1 september a.s., wanneer de Woonruimtewet buiten werking treedt voor deze gemeente omgezet worden in een commissie van advies en bijstand inzake woonruimte za ken. De leden kunnen niet, zoals de heer Nijkamp wenste door de raad worden benoemd, omdat dit in gevolge de gemeentewet tot de com petentie van B. en W. behoort Wei besloot men om alsnog de leeftijds grens in te stellen en deze te stel len op 70 jaar. Het voorstel tot het uitbreiden van de scholengemeenschap met een athe neum ten behoeve van het vast te stellen scholenplan 1972-1974. noemde de raadsvoorzitter een formaliteit. „Wij staan er al op". De beslissing van de Kroon, waarbij het atheneum voor het scholenplan 1970-1972 (in hoger beroep tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen) is afgewezen, is nog niet ontvangen, verklaarde de burge meester. Niet de gemeente maar de Cogvo heeft dat beroep ingesteld. Tegen de afwijzing van de Staats secretaris voor het scholenplan 1971- 1973 heeft het Cogvo wederom beroep aangetekend bij de Kroon. Zondag, 30 mei, Eerste Pinksterdag. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 8.30 en 10.15 uur hulppred. A. Schellevis. Extra col lecte Provinciaal Kerkewerk. Geref. kerk: 8.30, 10 en 15 uur ds. R. A. Hoogkamp. Tijdens de Pink sterdagen is de collecte voor de zending. Bij de. uitgang: .collecï f voor Eigen Kerkgebouw. R-.K. Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering). Met medewerking van het dames koor uit Rijssen. NIEUW HEETEN R.K. Kerk: Zaterdagavond 19 uur. Zondagmorgen 8 en 10 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 9.30 uur ds. P. Lugtigheid Extra collecte Bouwfonds Betha nië. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur Pinkster- dienst Zondagsschool 10 uur ds. W. P. J. Osinga. Extra collecte voor de kerkeraadskas. Maandag, 31 mei, 2de Pinksterdag. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 9 uur ds. P. Lug tigheid (Bed. H. Doop). Extra col lecte: Provinciaal Kerkewerk. Geref. kerk: 9 uur Zangdienst met medewerking van Herv. Kerkkoor. R.K. Kerkdienst: 930 uur in gebouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.-K. kerk: 8 en 10!uur H. Mis. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk: 9.30 uur ds. Beert- huis van Bathmen. Extra collecte voor de Kerkeraadskas. Vanaf Pinkster zondag worden ook deze zomer elke zondag alle vakan tiegasten, die de tweede morgendienst in de Herv. kerk alhier bezoeken, namens de kerkeraad hartelijk uitge nodigd om na de kerkdienst een kop je koffie te komen drinken in het gebouw „Irene", waar zij dan ook de betrokken voorganger kunnen ont moeten. Water en vuur, de twee uitersten, die elkaar in het leven niet verdra gen komen in het Pinkstergebeuren elkaar zeer na. Het jonge leven, de groene uitbottende tak, groeit bij de gratie van besprenkelend water, meiregen. De voorjaarsregen is echter zelden krachtig genoeg om het Pinkstervuur te blussen. Het voorjaarsvuur, waarbij de Pinksterkroon wordt verbx-and, knettert er vrolijk op los, ter ere van de overwinning van de levenbrengende lente op de vex'killende winter. Zo het geen vuur was, dan toch kaarslicht: „Vanavond is het eerst wonderschoon en noe de kinder noa bedde zint voor ons de pret eerst recht begint wij branden de keerskens in de kx-oon". Niet alleen in de Pinksterkroon flakkerden de vlammetjes. In een schilderstuk van El Greco, dat de Pinkstergebeurtenis voorstelt, en wel de Uitstorting van de Heilige Geest, eveneens. Hij schilderde het Pink- steifeest omstreeks 1608. Het doek is 2.75 m bij 1.27 m. De figuren zijn merkwaardig lang gerekt, typerend voor El Greco, verticaal bewogen en vervuld van een innerlijk licht, dat als het ware door de uiterlijke donkerte heenschijnt. De mensen zijn als de vlammen, zo bewogen, als de geheimzinnig flakkerende vurige tongen boven de hoofden van de apostelen, die bijeen staan onder het licht, dat uit de hemel daalt. In het Prado, het museum in Madrid, is één van de zalen geheel ge wijd aan Domenico Theotekopoeli, beter bekend als El Greco, de Griek. Hij werd vierhonderd jaar geleden geboren op het toendertijd Veneti- aanse eiland Kreta. Na een verblijf in de Dogenstad aan de Adriatische zee vestigde hij zich in het hart van Spanje, het okergele, geheimzinni ge, half Moorse Toledo. Hier voelde El Greco zich thuis. In deze stad, met hoge muren, grimmige torens op een hoge rots, omringd door de diepe vallei van de Taag, schilderde hij zijn apocalyptische visioenen, sterk zinnebeeldige, waarvan iets tragisch fanatieks uitgaat, met een vreemde glans. LOFZANG „Laat ook van die rijke zegen, drupp'len vallen op mij neer is een bekend Pinksterlied. Water, fris, koel bronwater is een lafenis, waarvan alleen het geluid koel klaterend al aangenaam aandoet. Levend water is een levensvoor waarde, voor plant, mens en dier. Bepaalde kruiden, zouden volgens 'n eeuwenoud volksgeloof pas dan hun geneeskrachtige werking hebben, als ze werden gevonden met dauwdruppels op de bladeren. „Meiregen maak dat ik groter word, groter word, Groot zijn, dat wens ik zo zeer". Naast oude simpele volksliedjes neemt Gregoriaanse Pinkstermuziek een belangrijke plaats in. De muziek, het Gregoriaans is genoemd naar Paus Gregorius de Grote, die allerlei voorschriften gaf en die er voor zorgde, dat deze eenstemmige zang, met een vrij ritme, ontstaan in de zeer vroege middeleeuwen werd vastgelegd en tot een eenheid van uit voering werd gebracht. Het bevat nog vele oude oosterse elementen. Gregorius reorganiseer de ook de pauselijke zangschool, die sinds de 8ste eeuw „Schola Can torum" wordt genoemd. Een koor van Amsterdamse Studenten, bestaande uit 16 man, de Schola Cantorum van Amsterdamse Studenten hebben veel Pinkster zangen, o.a. het „Veni Sancto Spii'itus" uitgevoerd. Zij stellen er een eer in het Gregoriaans opnieuw in de wat verflauwde belangstelling te brengen. Pinksteren valt dit jaar nog net in mei, de levenwekkende voorjaars maand, waarin alle leven weer tot volle bloei komt; de maand met de versierde meibomen, de Pinkstex-kronen, de meikoninginnen, de Pink sterbruiden, versierd met bloemen, linten en slingers. Het jonge leven koestert zich bij het pinkstervuur en laaft zich aan het stromend levend water, dat vruchtbaar maakt en de aarde ver nieuwt. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in ver band met de komende feestdagen het huisvuil in plaats van maandag, 31 mei 1971 (2e Pinksterdag) op DINS DAG, 1 JUNI A.S. zal worden opge haald. Holten, 28 mei 1971. Burgemeester en wethouders voornoemd. W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris Men schrijft ons: Het doet ons genoegen U te kunnen melden, dat op 15 juni a.s. voor de bejaardensociëteit zal worden ver toond: „De wonderlijke machine van professor Knap", een jeugdmusical ó.l.v. het echtpaar Van Engbrink. Aanvang half acht, 's avonds in de grote zaal van gebouw Irene. Komt allen. Ook andere belangstel lenden zijn hartelijk welkom! Het werkcomité dat de collecte voor het Nederlands Astma Fonds in Holten organiseerde, deelt mede, dat de collecte het mooie bedrag van f 1699,29 heeft opgebracht. Zij dankt gaarne allen die meege werkt hebben om dit resultaat te bereiken, en dan vooral de collectan ten die hun werk met enthousiasme hebben gedaan. Ook de bevolking van Holten dan ken wij voor haar vrijgevigheid, voor een zaak die zeker de aandacht van ons allen moet blijven houden. De hulp aan astma-patiënten is in het belang van allen, omdat voor veel mensen blijvende invaliditeit kan worden voorkomen bij tijdige hulp. Elke morgen, behalve zaterdag, van 9 tot 10 uur bij. mevr C Knijff- Dekker, telef. 1438, b.g.g. telef. 1799 mevr. Beldman-Aanstoot. Zaterdag 29 mei t.e.m. vrijdag 4 juni buiten de diensturen Elec- tra: H. Huisman, Kolweg 42, telef. 1498. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129, telef. 1945. Zaterdag, vanaf 12 uur tot dinsdag morgen 8 uur: R Snoep (plv. van dokter Rietdijk), Molenbelterweg, te lefoon 1280 (alleen voor spoedgeval len). Dienst Wijkvex-pleging: zaterdag 29 mei t.e.m. maandag 31 mei: zus ter II. Strijker. Groene Kruisgebouw. telef. 1436, b.g.g. telef. 1248. Zondag tussen 12 en 14 uur. Zaterdag 29 mei en zondag 30 mei: H. Hansman, Karei Dooi-manstr. 28, Wiei-den. telef. 05496-1765. Maandag 31 mei (2de Pinksterdag)H. Schef- fer, Pr. Julianaplein 12. Goor, telef. 05470-2500 van 18 tot 19 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 29 mei t.e.m. maandag 31 mei: W. C. C. Wamelink, Schepe nenstraat 16, telef. 2004. Geen dienst. Maatschappelijk w.er- ker wegens vakantie afwezig van 20 mei t.e.m. 11 juni. In de maandagavond gehouden raadsvergadering heeft de heer Meerman (PvdA) de vrees uitgesproken, dat er geen mortuarium gebouwd zal worden. Hij zei dit naar aanleiding van de notulering, dat hiervoor door de N.V. Algem. Ned. Begrafenisverzorging en Verzekering Mij „ANBV" te Enschede „in principe" grond zou zijn aangekocht in het bestemmingsplan „De Haar" naast het aldaar te bouwen politiebureau. Volgens zijn inlichtingen is men van de zijde van deze maatschappij daar helemaal niet gelukkig mee. Het is een duur stuk grond en hij verwacht de vraag of de gemeente de grond wil overnemen. De raadsvoorzitter, mr. Enklaar, meende, dat dit niet de zaak van de gemeente is. „Met het bouwen op de grond van Schippers aan de School straat waren wij niet gelukkig. Het is Op maandag 7 juni om 14.30 uur wox-dt het bux-eau van uitvoering van de Ruilverkaveling IIolten-Max-kelo, dat gebouwd is aan de Box-keldweg onder Markelo tegenover de boerderij „Snorrewind" officieel geopend. De ruilverkavelingscommissie zal hierin haar vergaderingen houden, terwijl 't de plaats van samenkomst van de technici en al degenen, die een taak hebben te verrichten ten behoeve van de ruilverkaveling. Er komt een meisje te zitten voor de bediening van de telefoon en voor de admini stratieve werkzaamheden. Het se- cx*etariaat blijft gevestigd op het ge meentehuis te Holten en wordt ver vuld door de gemeentesecretaris, de heer G. J. Langenbarg. zover niet gekomen. De heren Nij kamp en Wiggers hebben hier de vin ger bijgelegd. Er is o.a. door de di recteur van gemeentewerken met de heer Nijboer, directeur van de „ABNV" over de plaats gepraat. „Als de grond gekocht is dan zien w» nog wel", aldus de burgemeester. „Ik ben bang, dat er dan geen mor tuarium komt" zei de heer Meerman. De heer Van Schooten (B.P.) vond 't voorstel van G.S. tot verhoging van de maximum-vergoedingen (presen tiegelden) voor het bijwonen van raads- afdelings- en commissieverga dering, die naar zijn berekening 25*/» bedraagt nogal aan de forse kant. KALMPJES AAN De heer Bosschers was het hier ook niet mee eens. De overheid moet voorgaan en in deze tijd van econo mische moeilijkheden het wat kalm pjes aandoen, was zijn betoog. De voorzitter wees er op, dat G.S. nu bepaald geen geldgooiers zijn. Men heeft, evenals dat bij de salarissen geschiedt de trend gevolgd. ,,U moet het maar dankbaar aanvaarden" ad viseerde hij de raad. De heer Nijkamp (AR) was van oor deel, dat het voorstel er best mag zijn en dat de vergoedingen niet te hoog zijn. De raad ging met de nieuwe regeling akkoord, waarbij de heren Van Schooten en Bosschers geacht wilden worden ..tegen" te hebben gestemd. DICHT GEDRAAID Naar aanleiding van 'n ingekomen stuk, dat de Ned. Sport Federatie be sloten heeft met onmiddellijke ingang de investeringssubsidies voor ge meentelijke sportterreinen stop te zetten, vroeg de heer Van Schooten of de gemeente Holten nog een aan vrage lopende heeft, omdat lopende aanvragen waarschijnlijk nog behan deld zullen worden. De heer H. Rietberg (CH) vond het jammer, dat de kraan dichtgedraaid is. De voorzitter verklaarde, dat er nog geen aanvrage is ingediend, om dat de plannen waarvoor subsidie wordt verleend nog niet gereed zijn. De raad besloot om een wijziging van het bestemmingsplan „De Holter berg" in voorbereiding te verklaren in verband met de verbouwing van hotel ,,'t Kleine Viaduct",

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1