Firma Gebr. Wansink opende haar nieuwe supermarkt J Zondag nieuwe dienstregeling NS Oppassen met de ontwikkeling van de varkenshouderij 1 De Rietvoorn" stelde programma vast dienstregeling wordt paar Nieuwe O.A.D. weken later ingevoerd Een mooie aanwinst voor Edolten 20! 291 11! 46! Gemeente vraagt Atheneum voor scholenplan 1974-1976 Op jaarvergadering varkensfokvereniging ONZE AGENDA 251 Niet meer naar Tacosijl "11 171 Burgerlijke Stand 31! lil Wachtdienst Slachthuis Brandmelding Lompenactie Espelo m TSS Toenemende concurrentie van EEG-partners Gevonden en verloren voorwerpen Kerkdiensten Gezinsverzorging Storingsdienst G.E.B. Medische dienst Tandartsen Dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk Werker HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Vrijdag 21 mei 1971 Jaargang 23 no. 20 Uitgave van dc Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Bevers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggera Administratie: Gaardenstraat 17. Tel. 1532 Betaling op giro 875587 van de Raiff eisen bank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad y Zaterdag 22 mei 9.00 uur v.m. Bato-prestatieloop in het villaterrein ,,Look" (zie bericht) 14.00-18.00 uur: inlevering vakantie- zegelboekjes bouw- en nevenbedrij- ven bij P. F. van Doorn, Rietmolen- straat 4. Zondag 23 mei 19.30 uur Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 24 mei 19.30 uur Raadsvergadering ten ge- i meentehuize (zie agenda), i 19.30-21.00 uur Afhalen ledenkaar- ten en visvergunningen .,De Riet- voorn" in hotel Holterman (zie adv) Donderdag 27 mei 5.30 uur v.m. Reisje van de afde ling Holten der O.L.M. naar België. I Vertrek vanaf gebouw Irene, i Ogen- en reactievermogentest in In- formatiecentrum Veilig Verkeer Nederland bij politiebureau (zie advertentie). Bezoek afdeling Holten van de Ned. Bond van plattelandsvrouwen aan i Klooster Sion. 19.30 - 21.00 uur Afhalen ledenkaarten en visvergunningen ,.De Rietvoorn" in hotel Holterman (zie adv.). Zaterdag 29 mei 00 uur v.m. Lompenactie ten bate van ..Het Trefpunt" te Espelo (zie adv. en ber.). 13.30-17.30 uur Inlevering vakantie bonnen bouw- en nevenbedrijven bij J. H. Dangremond, Raalterweg 6 (zie adv.). Dinsdag 1 juni t.m. 7 juni Kapper Drenth wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Donderdag 10 juni 19.30 uur Ledenvergadering ZVV ..Blauw Wit '66" in cafetaria ..De Zadelkamp". Trouwe opkomst drin gend gewenst. Woensdag 16 juni 20.00 uur Gezamenlijk concert 'HMV' Jeugdorkest 'HMV' en de drie pl. zangkoren in de muziekkoepel op Kalfstersmansweide. Onder grote belangstelling heeft mevrouw A. Wansink-Van de Brink maandagavond de winkel van de Fr. Gebr. Wansink, die driekwart eeuw geleden door haar schoonouders werd gesticht en die nu „omgetoverd" is tot een prachtige supermarkt, heropend en daarmee toevertrouwd aan haar neef Jan Wansink J.A.zn. De sleutel werd haar op een kussen aangereikt door het drie-jarig dochtertje Harriët van de jonge firmant. Na 30 jaar boven de zaak gewoond te hebben, wordt haar woning nu ingenomen door het jonge gezin Wansink. Zij herinnerde er aan, dat de zuivelfabriek, die de Fa. Gebr. Wansink exploiteerde „De Eendracht" heette en sprak de hoop uit, dat die eendracht steeds bewaard mag blijven tussen de firmanten en dat de heer D. J. Wansink als hoofd van de firma nog verscheidenen jaren met de beide neven Jan Wansink mag samenwerken. Want nog steeds geldt het gezegde „Eendracht maakt macht". Meteen, dat zij de sleutel had omgedraaid gingen alle lichten aan en stond men in een prachtige verlichte super markt met een verkoopruimte van 154 m2. Burgemeester, mr. W. H. Enklaar, herinnerde er aan dat het verleden, met z'n gemoedelijkheid dat men van' daag afsluit, met deze supermarkt, Mevrouw A. Wansink-van de Brink opent de nieuwe supermarkt. Achter haar de kleine Harriëtdie de sleu tel aanbood en de firman ten met hun echtgenoten van Gebr. Wansink. plaats maakt voor meer zakelijkheid, waarbij de persoon meer op de ach tergrond raakt. Met wijlen haar man was mevr. Wansink-van de Brink, de ziel van de zaak. Met zijn gelukwen sen sprak de burgemeester de hoop uit dat het gereformeerde van deze oude zaak zal blijven behouden de teugels in handen komen van de Jonge Jan, stoelende op de erva ring van het verleden. Buurman W. ten Berge, sprekende namens de winkeliersvereniging, her innerde er aan, dat het lang de vraag geweest is wat er moest gebeuren. 3UC Uitreiking ledenkaarten en vergunningen In dc goed bezochte ledenvergade ring van dc Hengelsportvereniging „De Rietvoorn", die maandagavond onder voorzitterschap van de heer J. II Wijnnobcl in hotel Holterman gehou den werd, is besloten dit seizoen niet het jaarlijks reisje te maken naar Tacozijl, maar drie viswedstrijden te houden. Vastgesteld werden de vol gende data: 27 juni in het Overijssels Kanaal te heino, 26 juli in de Schip beek bij de Wippert en 22 augustus in het Twente-Rynkanaal bij Lochom. Voor deelname aan nationale hengel wedstrijden of -concoursen kunnen de leden zich in verbinding met de beer G. Jansen die ook de jaarlijkse schoohvcdstrjjd weer zal organiseren. Maandagavond. 24 mei en donder dag 27 mei. zal lussen 19.30 en 21.00 uur in Hotel Holterman de uitrei king plaats vinden van de ledenkaar ten en de vergunningen Daarbij moet men een pasfoto meebrengen. Na een welkomstwoord van voor- van laatstgenoemde kas en besrhei- Geboren Gerritdina Elizabeth, dv J Nij'- en F. A van Oorspronk Kolwcg BEVOLKING Ingekomen: G. Welink van Den Haam naar I J. Goldsteinstraat 19; i E Durkstra en gez. van Indone- sië naar Vianenweg 219: J, B Velterop en gez van Deventer naar Geraniumstraat 43: D. Diederix en gez. van Botswana naar Vianenweg 218. den keurig in orde te hebben bevon den. Voor de heer Kromdijk werd de hoer J. van der Stouw als commissie lid gekozen. Aangezien de heer M. Aanstoot wegens studieredenen als bestuurslid bedankte werd in zijn plaats gekozen de heer J. A. G. Ool- bekkink. De heren J. Wijnnobel en H. Landeweerd, die periodiek aftra den werden bij enkele candidaatstel- ling herkozen. Hierna werd het pro gramma voor het komend visseizoen. dat 29 mei begin, besproken, zitter Wijnnobel bracht secretaris H. Oolbekkink het jaarverslag uit. waar in hij de activiteiten van het afgelo pen seizoen de revue liet passeren. Daaronder waren twee reisjes i Tacozijl, een wedstrijd in de Schip beek, een filmavond en jeugdwed. strijden. De vereninging telt r 200 leden. Uit het financieel verslag van penningmeester, de heer M. Aanstoot, bleek dat er een klein batig saldo was. De kascommissic bestaande uit de hereii B. Klein. G. J. Kromdijk en H. J. Nekkers, verklaarde bij monde Bij zijn beschikking van 29 oklo- oer 1970 besloot de Staatssecretaris .in Onderwijs en Wetenschappen een gevolg te geven aan het ver- oëk van hel gemeentebestuur van Holten om opneming in het plan van cholen. die in de jaren 1971. 1972 en '973 voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking zullen worden ge bracht. van een atheneum, te ver binden aan de openbare Scholenge meenschap voor havo-mavo-meao. Het door het Centraal Orgaan voor Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs o 's Gravenhage, op verzoek van het gemeentebestuur, ingesteld beroep, heeft dc Kroon inmiddels, blijkens publikaties in de pers met betrek- Vertrokken: -j Mevr, L. Gerritsen-Grootherder van Bcuseberg 172 naar Doesburg: J A. de Keuninck en gez. van Via- 8 nenweg 191 naar Almelo: H. Kuhn van Riet molenstraat 4 naar S5ffl" Wiërden: j J. M Wanschers en gez. van mr. CG Vixseboxsestraat 21 naar De venter: g( A. Slag van Dorpsstraat 56 naar Die- a li Penveen. Vrijdag. 21 mei t.e.m. zondag 23 mei H. J. Moleman. Lageweg 13. telef. '97'' keurmeesters buiten de dienst uren maandag. 24 mei t.e.m. zon- dag 30 mei: A. Groen, Kozakken- straat 15 tel. 1230. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.00-11.00 uur aan het slacht huis tel. 1318. Overdag: tel 135? (Politiebureau) 's Nachts tel. 1224 (G W. Knapen) b g.g. tel. 1325 (G. ter Harmsel). king tot het scholenplan 1970-1971- 1972, afgewezen. Tot op heden heeft hel officiële Koninklijke besluit ons nog niet bereikt, aldus B. en W. in een voorstel aan de raad. In verband met deze afwijzing, acht het college het noodzakelijk, dal de raad thans wederom beslui! om aan de Regionale Commissie Over ijssel voor hel Gemeentelijk Voort gezet Onderwijs voor te dragen de openbare scholengemeenschap uit te breiden met een atheneum door ope ning in het door de minister van On derwijs en Wetenschappen vast te stellen plan voor scholen, die in de jaren 1974-1975-1976 voor bekostiging uit 's Rijkskas in aanmerking zullen worden gebracht. Een desbetreffend ontwcrp-bcsluit ligt met de daarbij behorende prognose voor de raads leden bij de stukken ter inzage. Hij noemde de opening van de su permarkt de eerste aanloop in de stroom van de ontwikkeling. Tijd kost geld. Het zaken doen is harder geworden! Het „buren" zijn wordt ook al anders. Men spreekt elkaar zoveel niet meer. Mevrouw Wansink is altijd een bijzondere buur geweest. Met de jonge familie Wansink hoopt men prettige buren te krijgen. Ove rigens zag de heer Ten Berge deze supermarkt als een eerste aanzet van het komplan dei gemeente. De heer H. W. ten Velde complimen teerde namens het personeel en de medewerkers. Hij herinnerde aan de ontwikkeling der zaak en noemde als devies voor de bestaande en toe komstige klanten ..De naam Wansink is oud en de waar is vertrouwd". Hij bood een winkelklok aan. Verder ontving de firma veel bloemen. De jonge firmant Jan Wansink dank te allen voor hun aanwezigheid, het personeel voor het vele werk dat zij gedaan hebben en in het bijzonder Tante Annie voor hetgeen zij voor de zaak gedaan heeft. De supermarkt maakt een prachtige indruk. Er is letterlijk niets wat In de diverse opstanden en vitrines niet te vinden is. De verbouwing werd verricht door de fa. H. Koopman en Zoon, als noofd- aannemer met onderaannemers gebr. Maats, schilderwerk. Brockmaat en Oolbekkink, de clectrische installa- mt^mm Ten einde een zo goed mogelijke exploitatie van het gebouw ..Het Tref punt" in Espelo financieel rond te krijgen organiseert het bestuur een lompenactie. De lompen zullen op za terdag 29 mei, vanaf 8.00 uur voor middags worden opgehaald. De be woners van de schoolkring Dijker- hoek worden vriendelijk verzocht hier aan hun volle medewerking te verle nen, door de beschikbare lompen vroegtijdig klaar te zetten. Burgemeester mr. W. H. Enklaar tijdens zijn toe spraakmet tegenover hem de oudste firmantde heer D. J. Wansink en naast hem (v.r.n.l.) de heren W. ten Berge, H. Klein Velderman en de heer en mevrouw J. M. Wansink. tie, de fa. Koning, Goor, centrale ver warming, N.V. Lundia, Varssevcid, de winkelopstand en de fa. J. W. Klein Horstman, het straatwerk voor de rkeerruimte. pa: Op zondag 23 mei treedt een nieu we dienstregeling in werking van de Ned. Spoorwegen. In de maandagavond in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman gehouden ledenver gadering van de Varkensfokvereniging „Holten en' omstreken" heeft de secretaris, de heer W. Rensen, in zijn jaarverslag een waarschuwend woord laten horen betreffende de ontwikkeling in de varkenshouderij. Vorig jaar kon nog met veel optimisme vermeld worden, dat de inkom sten uit deze tak van veeteelt ongekend hoog wa ren. deze zijn thans al zeer bedenkelijk laag ge worden, wat o.m. tot gevolg heeft dat de lucra tieve mester al begint te verdwijnen. Was er ver leden jaar een tekort aan biggen, nu valt al reeds een overschot te constateren. De oorzaak moet gedeeltelijk gezocht worden in de toegenomen Het saneren van de varkens-K.I. vereniging te Holten en de fusie met de K.I.-vereniging „Heino" heeft op enkele details na zijn beslag gekregen. Hoewel Holten voordelig en economisch gewerkt heeft, moest men wel tot deze fusie overgaan om voor subsidie voor de bestvererven- de jokberen in aanmerking te kun nen komen, waarbij als minimum is gesteld 10.000 eerste inseminaties, welk aantal Holten bij lange na niet kon bereiken. De beren blijven in Hol ten en Heino ondergebracht tot de stallen in Heino gereed zullen zijn. Ledental daalde Het ledental bedroeg begin 1970 HO. Er hebben 7 leden bedankt, orn- da| zij de fokkerij niet. meer beoefe nen. zodat de stand thans 111 leden is. Bij de aanvang van de vergade ring deelde voorzitter J. Nijland me de. dat de vergoeding voor de hok- nummers op de districtsvarkensfok- dag te Raalte. aldus is bepaald, dat onder het jaar de helft en voor in zendingen ouder dan een jaar vol- '?dig betaald zal worden. Uit hel financieel verslag van de penningmeester de heer E. Jansen bleek, dat de inkomsten f 385.en de uitgaven f 248.50 bedragen hebben, odat er 'n batig saldo is van f 136.50. De kascommissie bestaande uil de beren II J. Vorkink en G. H. VVis- sink verklaarde bij monde van laatst genoemde boeken en bescheiden keu rig in orde te hebben bevonden. Als nieuw lid van de commissie werd aan gewezen de heer J. A. E. Stegem Bij dc bestuursverkiezing werd hei. H. Bosman, die periodiek aftre dend was met bijna algemene stem men herkozen. De K.I. In verband met verhindering 1e hoofdinseminator de heer Markvoort, gaf de heer H. N. Hin- senveld, inspecteur van het varkens stamboek uit Almelo een overzicht van enkele uitkomsten van de K.I. in Holten. Er werden 5628 eerste in seminaties verricht of 1025 meer dan het voorgaande jaar, met een be- aanbiedingen in andere landen van de EEG. Vooral Duitsland heeft de capaciteit van zijn var kensstapel aanzienlijk opgevoerd, en er wordt in tensief gewerkt aan de kwaliteitsverbetering bij varkens. Uitvoerig schetste spreker welke maat regelen daar genomen worden om tot het beoog de doel te geraken. Het zijn omstandigheden waarmee wij in Nederland terdege rekening moe ten houden, aldus secretaris Rensen, want Duits land was altijd een van de beste afnemers van onze varkens. Hij gaf voorts aan hoe men door opvoering van de foktechniek o.a. door kruisin gen met Yorkshire-beren, tot betere kwaliteiten en een grotere rentabiliteit van de varkenshou derij kan komen. vruchtingspercentage van 83 pet. Over de periode 1 juli '70 - 30 april '71 was het aantal le inseminaties echter 165 minder. Hij beval aan te fokken met goed verervende fokbe- ren „Tello" (Heino) en „Robert" (Holten). Uit het overzicht, dat de heer H. J. van Leusen gaf, van de uitkomsten der varkenskern bleek o.m„ dat het arbeidsinkomen volgens de 14 bere kende boekhoudingen f 786,per zeug per jaar heeft bedragen. Voor Overijssel was dit f 825.Het ge middelde aantal biggen per worp be droeg in Overijssel 8.8 en in Holten 8.4 of 0.4 biggen minder per worp. Voor de mestvarkens bedroeg de classificatie I A's 69 pet. De arbeids kosten bedroegen f 225, zodat de net to opbrengst per zeug per jaar f 595.- bedroeg. Over de laatste vijf jaar be droeg de gemiddelde netto opbrengst f 208.per zeug per jaar. De heer Van Leusen acht de perspectieven niet gunstig wat het arbeidsinkomen betreft. De voerdereenheden zijn per kilo gram groei gedaald van 361 op 341. De dierenarts, de heer A. Th. Oos- Gevonden: Kanarie met ring: Scherm voor kinderwagen; double armband muntbiljet: plastic bal; bruin- zwar te hond: contactsleuteltje autoped damesbril. Verloren: Verzekeringsplaatje FTG RR1: gr. regenbroek: bl. zwembroek. ,LTEN !ed. Herv. kerk: 8.30 uur en 10.1c uur ds. P. Lugtigheid. Extra col lecte: Inwendige zending, 10.00 u. Jongerendienst in gebouw Irene, "eref. kerk: 9.30 en 15.00 uur (Be vestiging ambtsdragers) In beide diensten is de ene collecte voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voo: ..eigen kerkgebouw". R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië, 9.30 uur ds. C. C. Ad- dink. Extra collecte: Inwendige zen ding. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk 9.30 uur de heer Nijkamp van Deventer, extra col lecte voor de Kerkvoogdij. tenbrug. hield vervolgens een leer zaam praatje over de meest voorko mende ziekten bij varkens, waarbij de virusziekten de moeilijkheid ople veren, dat er niets tegen te doen is. Aangezien het middernachtelijk uur al aangebroken was besloot men de bespreking van een excursie aan te houden. Kenmerk van de nieuwe dienstre geling is stabilisatie van het inmid dels bereikte en het waar mogelijk afronden van de voordien nog niet ge heel gerealiseerde structuur. Naast een aantal wijzigingen en verbete ringen van minder grote omvang blijkt de groei o.m. uit: de uitbrei ding van de intercitydienst op Twen te. Bestond er reeds een uursnel- dienst tussen Amsterdam en Ensche de, voor Den Haag en Rotterdam was deze beperkt tot Deventer. Oostelijk van Deventer moest men genoegen nemen met een stoptrein. Straks zul len de uit Rotterdam en Den Haag komende treinen gecombineerd tot Deventer rijden, daar weer worden losgekoppeld, waarna de trein uit Rotterdam als intercitytrein, de Haag se trein als stoptrein naar Ensche de doorgaat. Voor de reis in tegen- richting eenzelfde oplossing, zodat aldus Twente ieder half uur een in tercityverbinding met het westen krijgt en de Rotterdamse en Haagse reizigers bovendien elf minuten aan reistijd winnen; Het betekent tevens dat er een einde komt. aan de lange treinen, waan'n het vaak moeilijk in- en uitstappen is vooral voor oudere mensen. In de richting Deventer gaat de stoptrein vooraf aan de sneltrein waarmee zij in Deventer verenigd wordt en in de richting Twente komt de stoptrein direct achter de sneltrein aan. In bei de gevallen betekent het slechts een oponthoud van vier minuten. De vertrek- en aankomsttijden van de treinen zijn voor Holten allemaal eranderd en zien er als volgt uit: Richting Almelo: 6.12 NZZF 7.15 NZF 8.04 9.03 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 0.02 NZZF niet op Richting Deventer: 6.27 NZF 7.25 NZF 8.02 NZZF 8.25 NZF feestdagen. niet op zon- 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.26 21.23 22.25 23.29 ■aterdag en zo De nieuwe dienstregeling van de OAD, die op zondag 23 mei, gelijk met die van de spoorwegen zou worden in gevoerd zal op deze datum niet kun nen ingaan, omdat er stagnatie is ont staan met het drukken van de dienst regelingen, zodat deze niet op tijd af geleverd kunnen worden. Het zal nu waarschijnlijk zondag 6 juni worden voordat de nieuwe dienstregeling van kracht wordt. Op die datum zal dan het aantal uurdiensten worden uitge breid. Op de trajecten Goor-Deventer en Rijssen-Deventer wordt in de periode van 1 september 1971 tot 15 april 1972 op de spitsuren een halfuurdienst in gevoerd. tussen 7 en 9 uur 's morgens en na de middag van 13 tot 19 uur. Waar halfuurdiensten bestaan worden deze gehanhaafd. Op het traject Goor- Nijverdal wordt de halfuurdienst te ruggebracht tot een uurdienst. Op de lijn Holten-Nieuw Heeten-Hee- ten-Schalkhaar-Deventer zal met de nieuwe dienstregeling Lettele niet Elke morgen, behalve zaterdag van S.00-10.00 uur bij mevr, C. Knijff- Dekker tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 me vrouw Beldman-Aanstoot. Zaterdag, 22 mei t.e.m. vrijdag 28 mei buiten de diensturen Elec- tra: H. Heijenk Kolweg 44 tel. 2124. Gas: W. C. v. d. Weerthof, Voors- boerstraat 2 tel. 1793. meer worden aangedaan. Het aantal malen dat Lettele in de route was op genomen. was toch reeds sterk be perkt. De Rijksverkeersinspectie heeft vergunning verleend, dit deel van 't traject te laten vervallen. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50 tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Dienst wijkver pleging zaterdag. 22 mei en zondag, 2-3 mei: Zr. H. Strijker. Groene Kruisgebouw tel. 1436 b.g.g. tel. 1248. Zondag tussen 12.00-14.00 uur. Zaterdag,, 22 mei en zondag 23 mei: H. Hansman, Karei Doormanstraat 28. Wierden tel. 05496-1765 van 18.00- 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Zaterdag. 22 mei en zondag 23 mei W. C. C. Wamelink, Schepenenstr. 16 tel. 2004. Geen dienst. Maatschappelijk wer ker wegens vakantie afwezig van 20 mei t.e.m. 11 juni.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1