HUURSUBSIDIE nei seizoenwarenmarl Veel waardering voor de heer Sprokkereef bij zijn onderscheiding Oud-padvinder schenkt W aardenborchgroep terrein Troephuis KONINGINNEDAG FEESTDAG VOOR DE KINDEREN Officiële publikaties Aubade van de schooljeugd Kerkdiensten UITLOTING VAN AANDELEN Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen DE DUIVEN VLOGEN WEER 1200-sle lezer van de Plattelaxxdsbibliotheek Medische Dienst Weekenddienst Tandartsen Weekenddienst Dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezin ave rzo r gin g Wachtdienst Slachthuis Afslxiiti ixg Kerkstraat in verband met seizoenwarenmarkt E. KRIKKINK DAMKAMPIOEN DER PJGO Storingsdienst GEB Brandmelding Onttrekking gedeelte Sprokkelweg aan liet openbaar verkeer Voorbereiding bestemmin gspl an SEIZOEN WARENMARKT TT Kerkelijke verkiezing HOLTENS NIEUWSBLA Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Vrijdag 7 mei 1971 Jaargang 23 - no. 18 Uitgave van de Stichting .Hollens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Bevers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Agenda zondag 9 mei 19.30 uur Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 10 mei SO uur: Hearing voor oud en jong over jeugd- en jongerenwerk in de aula van de scholengemeenschap (zie ber.) 20 uur: Ruilavond van de HPC in kleine zaal hotel Vosman. dinsdag 11 mei 20 uur: Vergadering Plattelands vrouwen Espelo in het Trefpunt. Voorbespreking 40-jarig jubileum. Enige kennisgeving voor de leden, er worden geen convocaties ver zonden. woensdag 12 mei 20 uur: laatste bijeenkomst winter seizoen 1970-'7l. Herv. Vröüwengr. Dijkerhoek in Bethanië. donderdag 13 mei 18.30 uur bezoek afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen aan Klooster Sion. Vertrek vanaf de O.A.D. (dames zonder Bericht moe ten daar present zijn) zaterdag 15 mei 8 00 uur v.m.: Lompeninzameling voor HMV in de buurtschappen en na-inzamëling in het dorp. dinsdag 19 mei 7.30 uur v.m.: vanaf Hoiten en 7,45 uur vanaf Dijkerhoek (smederij Broekhuis)Jaarlijks reisje Herv. Vrouwen Groepen Holten en Dij kerhoek. donderdag 27 mei Reisje van de' afdeling Holten der O.L.M. naar België. Bezoek afd. Holten v. d. Ned. Bond van Platte landsvrouwen aan Klooster Sion. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Kerk en ziekenzorg. Gerei'. Kerk: 9.30 en 15.OP uur. Ds. Bloem van Ommen. In beide diens ten is de ene collecte voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkgebouw. R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering): 9.30 uur in het gebouw Irene. Nieuw Heeten. R.-k. kerk: Zaterdag avond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. Dijkerhoek. Bethanië: 9.30 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte Kerk en Ziekenzorg. De heer J. H. Sprokkereef is bij zijn onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, waarover wij in ons vorige nummer reeds mededeling deden, op spontane en sympathieke wijze gehuldigd door burgemeester en afgevaardigden van de organisaties waarvan hij, over een breed werkterrein gedurende vele jaren deel uitmaakte. Bij aankomst in de raadzaal werden mevrouw Sprokkereef bloemen aangeboden. De burgemeester, mr. YV. H. Enklaar, herinnerde in zijn toespraak aan de veelzijdigheid van de terreinen van het maatschappelijk leven waarop de heer Sprokkereef zich bewoog en die met name voor de boerenstand van Holten van grote betekenis is geweest. Hij liet de verschillende functies, die deze daarbij vervulde de revue passeren en deelde ten slotte de hoge onderschei ding mede, die hem is toegekend en die hij hem op de borst speldde. Okkenbroek. uurds. W. Doop). I-Icrv. Kerk: 10.00 r. Osinga (Bed. li. Na de burgemeester sprak de heer G. J. Reilink uit Batlhmen, namens het watei'schap ,,De Schipbeek" aan gezien de waarnemend watergraaf wegens het huwelijk van diens doch ter niet aanwezig kon zijn. Met het uitspreken van zijn gelukwensen ka rakteriseerde hij de gedecoreerde als een man met een vooruitziende blik, die van 1938 tot eind 1970. langrijk werk verricht heeft voor 't waterschap als lid van het Verenigd College en de laatste jaren als waar nemend watergraaf. De heer G. J. Rietberg, feliciteer de de heer Sprokkereef namens d> Coöp. Raiffeisenbank, welke instel ling hij van 1934 tot mei 1969 in schillende functies, laatstelijk voorzitter, verbonden is geweest, bank heeft vele jaren van zijn wijze inziohl geprofileerd en onder hem is veel tot stand gebracht voor de ge hele gemeenschap. De heer YV. ten Berge bedankte Het terrein, waarop het troephuis van de YVaardenborchgroep enkele jaren geleden werd gebouwd, is sinds 28 april 1971 padvindersgrond. Dit dank zij een gul gebaar van de heer K. Greep, wonende op de Holtcr- berg en zelf oudpadvinder, die de Stichting tot behartiging van de be langen van de YVaardenborchgroep een schenking deed, waardoor deze stichting in staat was het te koop aan geboden terrein aan te kopen. Zonder deze zeer gewaardeerde geste van de familie Greep, zou het voor de Slich- ting, gezien de financiële verplich tingen, haast onmogelijk geweest zijn het terrein in de Beuseberg te ko pen. De bouw van het troephuis was des tijds mogelijk door de enthousiaste hulp van ouders en sympathisanten, die door daadwerkelijke arbeid of door 't beschikbaar stellen van bouw- Geboren: Frederik zv G Dikkers en G B Wegstapel Larenseweg 44a Dirk Hendrik zv H. Tempelman en' J. Paalman, Dijkerhoek 24a Johan Gerard zv G. J. Kraaij en G. den Heeten. Schoutenstraat 58, Overleden: J. H. Stegink - Jansen, oud 69 jaar. Dijkerhoek 62f J. W. Müller-Kölling, oud 84 jaar, Larense- Ondertrouwd: A. Meijerman, oud 23 jaar. Nc'erdorp 24 en G. Lammers oud 21 jaar. Pastoriestraat 18. Bevolking: ingekomen: L. YV. van den Muyzenberg en gez. van Geleen naar Neerdorp 31. V- •'rokken: C. P. YVebèr en gez. van Winkelbergweg 34 naar Laren Gevonden: bankbiljet, fietstas, por" temonnaie, knipportemonnaie. Verloren: tas, inh. broodtrommel, portemonnaie met inhoud, double da meshorloge, herenpolshorloge, pas- Poort, bos (5) sleutels, gouden pols horloge, portemonnaie met betaalpas, training-jack, verz. plaatje bromfiets NLP 477, zwarte leren portemonnaie Biet inhoud. materialen veel voor de totstandko ming van het troephuis hebben ge daan. Het tekort aan financiën voor' de bouw -werd opgelost door het uitge ven van renteloze aandelen, waax-bij de verplichting werd aangegaan elk jaar een aantal van deze aandelen uit te loten. Deze uitloting werd ge financierd uit de opbrengst van do naties en verhuur van het troephuis. Ook in de kosten van de uitrusting der welpen-, verkenners-, kabouters- en'. padvindstersgroepen, zoals tenten, kookmateriaal en dergelijke draagt de Stichting voor een groot deel bij. Om al deze verplichtingen in de jaren na te kunnen komen is het ge baar van de familie Greep van groot belang geweest voor de YVaarden borchgroep. Bij de ovex-handiging van de koop akte sprak de heer Greep de hoop uil, dat nog meer jongens en meis jes dan nu het geval is padvinder of padvindster zullen worden, omdat de padvinderij de saamhorigheid onder de jeugd bevordert, en meewerkt aan goede maatschappelijke vorming. Hij sprak de hoop uit, dat de YVaarden borchgroep nog lang haar goede werk voor de jeugd van Hollen kan doen. Tevens hoopte hij, dat. zijn voordbeeld navolging zal vinden, waardoor de financiële zorgen van de groep der mate verlicht zullen worden, dat de aandacht nog meer gericht kan wor- den op het daadwerkelijke jeugd werk. 'n een vergadering van het dage- lüks bestin- der Stichting tot bevoi'- dering van de belangen van de YVaar- rfenbnveh?''oen zijn de volgende aan- •'e'en nitgeion' te weten de nummers: 0 YO. KR. 85 T 105. 146. 147, 173. 174. 181. 184 en 222. De eerste vlucht van het nieuwe seizoen, waaraan de postduivenvere niging De Bergvliegers met 209 dui ven deelnam, was op 24 april vanal' Vcnlo, afstand 103 km. Lossing 9.30 uur. Aankomst eex'ste duif, van H. A. Jongman, om 11.27.01 ur. De vol ledige uitslag was: 1. 2, 6, 15, 20 H. A jongman: 2W. Aaftink; i en id Joh. Veldhuis, 5en 25 G. J. Schuilei'; 7, 10, 12, 13 en 14 Gebr. Willems; 9, 16, 17, 19 Jan Paalman; 21 A. ten Dam, 23 T. Meester; 24 H. J. Aaftink en 26 G. Veldhuis. Zaterdag, 1 mei, werd met 118 dui ven gevlogen vanqf Roermond, af stand 120 km. Aankomst eerste duif, van H. van Beek, om 10.11.30 uur. De volledige uitslag was: 1, 3, 17 en 20 H. van Beek, 2, 6 en 9 G. Steunen- 5 en 16 H. J. ten Velde, 7 en 19 H. A. Jongman, 10 ,en 15 Joh. Veldhuis, 11 en 13 Jan Paalman, 14 Q. J. Sdul- en 24 L. Gazan. Burgemeester mr. W. H. Enk laar feliciteert de nieuwe Rid der in de Orde van Oranje Nassaude heer J. H. Sprokke reef. zijn oud-fi-actiegenoot van Gemeente belang, voor het vele, dat 1 ij in het belang van de gemeente verricht heeft. Er is bij de heer Sprokkereef nog steeds een groot medelever, met onze gemeenschap, aldus de heer Ten Berge. Namens de OLM sprak de heer W. Aalpol woorden van gelukwens Hij .wees er op, dat.de heer Sprokkereef nog steeds behartiger is van de be langen van de boei'enstanci. Namens H.M.V. sprak haar voor zitter. de heer A. YVesterik, die ver klaarde dat de muzikale 'hulde nog even moest worden uitgesteld. Ten slotte sprak de heer W. Lan- deweei'd namens de zuivelfabriek ..Cobex-co" en vex'klaarde dat de ge decoreerde zijn stempel gedrukt heeft op het zuivelbeleid in Holten, gedui-ende de elf jax~en van zijn voor zitterschap. De heer Sprokkex-eef heeft de burgemeester en de spre- kex-s bedankt voor hun waax'derende woorden, waarna door het water schap enige consumpties werden aan geboden in hotel Holterman. De plattelandsbibliotheek verwel komde maandagmiddag de 1200ste lezer in Holten. Het was Bea van den Brink, leerling van de openba re lagere schooi in Dijkerhoek. Zij ontving een gratis abonnement en een speciaal voor bibliotheken ont worpen boekentas. De diensten van de bibliotheek, op de hoek 'van de Schoolstraat en Pas toriestraat, zijn de laatste tijd op al lerlei manieren uitgebreid: de ope ningstijd is een half uur vervroegd cn wordt nu 14.30 uur; sinds januari is de bibliotheek ook geopend op donderdagmiddag, welke middag in de eerste plaats is bedoeld voor de jeugd, maar ook volwassenen' zijn wolkom en er is een collectie reis gidsen aanwezig, terwijl bejaarden en slechtzienden dankbaar gebruik nikken van de boeken gedrukt in een extra grote ietter. Maandelijks ontvangen de volwas sen leden een gratis aanwinsten- boekje. Hierin staan niet alleen de boeken vermeld, die opgenomen zijn in het bezit van de bibliotheek te Holten, maar er is ook een keuze gemaakt uit de boeken die elders in de provincie zijn aangeschaft en die op verzoek graag worden meege bracht. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, telefoon 1870 (al lien voor spoedgevallen). Dienst wijkverpleging: zaterdag 8 mei en zondag 9 mei, Mevrouw Reisinger- Klein Nagelvoort, Bessinkpasstraat 18, telef. 1677. Zondag tussen 12 en 14 uur. Zaterdag, 8 mei en zondag, 9 mei: E. A. Witkop, YVierdensestraat 118, Rijsen, telef. 05480-2260 van 18.00 - 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Zaterdag, 8 mei en zondag. 9 mei: YV. C. C. Wamelink, Schepenen straat 16, telef. 2004. "s Ochtends van 9.00 - 10.00 uur op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00 - 10.00 uur bij mevr. C. Knijff- Dekkei;, b.g.g. tel. 1799, mevrouw Beldrn an-Aanstoot. Y'rijdag, 7 mei t.e.m. zondag. 9 mei - keurmeesters buiten de diensturen - J. Hof, Kozakkenstraat 19. telef. 1697. Maandag, 10 mei -t.em. zondag, 16 mei: C. Dijkstra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Aangifte gestorven dieren op zaterdag: van 9.00 - 11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat op de ge meentesecretarie, afdeling algemene zaken, formulieren verkrijgbaar zijn voor het aanvragen van een aanvul lende huursubsidie". De huurder moet om voor een aan vullende huursubsidie in aanmerking te komen vóór 1 juli 1971 daartoe een aanvrage bij de gemeente indienen, indien de huur eerst na 1 april 1.971 is ingegaan dient de aanvrage te woir- den ingediend binnen drie maanden na de datum waarop de huur is inge gaan. Een aanvullende huursubsidie zal slechts kunnen worden verleend aan huurders van gemeentelijke wo ningwetwoningen en gesubsidieerde particuliere huurwoningen, voor de totstandkoming waarvan na 31 maar* 1960 een subsidie uit 's Rijks kas is toegekend. In welke gevallen men op deze bijdrage een aanspraak kan ma ken staat in onderstaande tabel aan gegeven. Inkomen per jaar in guldens TABEL VOOR HET BEREKENEN VAN DE BIJDRAGE Huurprijs per jaar in guldens Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in ver band met een te houden seizoen warenmarkt in de periode 1 mei tot 1 oktober, op iedere vrijdag, vallende in die periode, ingaande vrijdag, 14 mei a.s. van 11.00 uur tot 20.00 uur, de Kerkstraat, vanaf de Dorpsstraat- Oranjestraat tot aan de splitsing met de Smidsstraat, voor alle weggebrui kers, behalve voetgangers, gesloten zal zijn. Holten, 7 mei 1971. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. minder dan 8000 1100 1175 1225 1300 1375 1425 1500 1575 1625 1700 1775 1825 1900 1975 of 3000- 9000 1325 1400 1475 1550 1625 1675 1750 1825 1900 1975 2025 210(T 2175 2250 of 9000-10000 1575 1650 1725 1800 1875 1950 2025 2100 2175 2250 2325 2400 2475 2550 of 10000-11000 1800 1875 1950 2025 2100 2200 2275 2350 2425 2500 2600 2675 2750 of meer 11000-12000 2000 2100 2200 2275 2350 2450 2525 2600 2700 2775 2875 of meer 12000-13000 2325 2400 2500 2600 2675 2775 2875 2975 3050 of meer 13000-14000 2550 2650 2750 2850 2950 3050 3150 3250 of meer 14000-15000 2850 2950 3075 3175 3300 3400 of meer 15000-16000 3075 3200 3300 3400 3550 of meer 16000-17000 3250 3350 3500 3600 of meer Bijdrage per jaar in guldens 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 meer meer meer In het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfstei'man werden dins dag de laatste partijen gespeeld om het clubkarhpioenschap van PJGO-damclub. Als eerste prijswin naar en kampioen kwam uit de strijd te voorschijn E. Krikkink met 36 punten. Hij ontving uit handen van secretaris E. Struik met een toepasselijk woord de beker. Namens de biljartclub Kalfsterman werd het woord gevoerd door voorzitter H Jalving, die de kampioen een enve' loppe met inhoud aanbood om daar voor een cadeautje te kopen. Ds heer Struik kreeg van de leden voor al het werk, dat hij in deze compe- titie gedaan heeft een gas-aansteker. n heeft een gas-aansteker. De overige uitslagen zijn: 2. Jhr. G. van Coeverden 35 p. (lauwertak) 3. A. D. Jansen 35 p. (medaille), 4 A. Schippers 31 p., 5. B. J. Mark voort 30 p., 6. L. H. Rensen 25 p., 7 G. W. Nij land 18 p 8, H. Klein Tee- selink 14 p, 9, J. Robers 12 p.. 10. F. Schippers 11 p.. 11. E. Struik 11 punten en 12. J. YV. Rietberg 6 p. Besloten werd, dat in de maand mei een PJGO-team met 4 leden uit Holten, 3 uit Goor en 3 uit Diepen heim een wedstrijd zal spelen tegen een bij de Dambond aangesloten club uit Goor. Het kampioenschap werd, na het officiële gedeelte, met veel plezisi verder gevierd in café Kalfsterman. De aubade van de schooljeugd voor het gemeentehuis trok 'n enorme belangstelling. Bijna duizend leerlingen van de dorpsscholen heben op de mor gen van Koninginnedag om 9.00 uur het dagelijks bestuur der gemeente voor de bordes Yran 't gemeentehuis de gebruikelijke aubade gebracht. Deze keer in samenwerking met Je muziek vereniging „H.M.V." die de kin derzang op uitstekende wijze begeleidde. Het hoofd der dorps school, de heer B. H. Brouwer, dirigeerde de kinderzang, de di_ rigent van H.M.V. de heer Hen- ny J. Fransen, het muziekkorps. fttaongfin en gespeeld werden: „Dank, dank nu allen God", „30 april dan is het feest in Neder land" (comp. van mevr. B. Broe- re-Bos). ..'t Sallandlied" (comp.' B. H. BrouYver) en aan het slot het Wilhelmus. Burgemeester mr. YV. H. Enklaar dankte kinderen en leiders en herin nerde aan de verbondenheid van van het Nederlandse volk met hel huis van Oranje. Hij sprak zijn vol doening uit. dat het koninginne- feest. gezamenlijk gevierd wordt door aile dorpsschoolkindren. Dorps school, School m. d. Bijbel en Kol- school. Met een driewerf hèoera en ..Le ve de Koningin" werd deze zanghui - de besloten. De klassen 1 en 2 der scholen gingen naar Amicitia voor een poppenkastvoorstelling en een goochelaar, de klassen 3 en 4 geno ten in het gebouw Irene van een filmvoorstelling en de toneelclub C.O.C. gaf voor de 5e en 6e klas een komische toneelvoorstelling in drie bedrijven ..De aap in huis". In alle lokalen werden de kinderen getrac- teesd. De kinderen van de Kolkleuter- school gingen 's morgens vroeg naar Markelo waar zij een voorstellinh van ..Swiebertje. Bromsnor en Saai" bijwoonden. De kinderen van de o school in Dijkerhoek kregen 's mor gens een filmvoorstelling in de zaal van ..Het Bonte Paard", met aar dige natuurfilms en lachfilms waar van zii zeer genoten. Ook zij werden getiacteerd. en hadden zo hun Ko ninginnedag. Zaterdag. 8 mei t.em vrijdag, 14 mei - buiten de diensturen - Electra H. Huisman, Kolweg 42, telef. 1498, Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129, telef. 1945. Overdag: telef. 1352 (Politiebureau) 's Nachts: telef. 1224 (G. YV. Knapen) b-g.g. tel. 1325 (G. ter Harmsel). Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat het raads besluit dd. 19 augustus 1969. nr. 3154. goedgekeurd door gedeputeerde sta ten der provincie Overijssel bij be sluit van 1 apriï 1971. nr. 32389. afd. 3 tot. onttrekking aan het openbaar verkeer van het gedeelte van de Sprokkelweg" (weg nr. 134 van de we genlegger), lopende vanaf Rijksweg 44a. gedeelte Holten-Rijssen. in noor delijke richting tot aan de Duistere Steeg, vanaf 10 mei 1971. gedurende veertien dagen ter gemeentesecreta rie voor een ieder ter inzage ïigt. Holten, 7 mei 1971 Burg. en weth. voornoemd: W. H. Enklaer, burgem. G. J. Langenbarg, secr. Indien de huurprijs ligt tussen twee genoemde bedragen, wordt voor het berekenen van de bijdrage het laag ste bedrag aangehouden. Korte toelichting Indien een woning is voorzien van 'n centrale verwarming moet de ver schuldigde huurprijs voor de toepas sing van de tabel verminderd worden met f 240,voor installatiekosten. De huux-prijs wordt verder verlaagd met f 200,voor elk inwonend, ver dienend kind, dat niet voor kinder aftrek in aanmerking komt. Onder ..inkomen" is te verstaan het belast baar inkomen óver 1970, verhoogd met 5 pet, verminderd met f 600, voor elk kind, waarvoor kinderaftrek wordt genoten. Over deze huursubsidie kunt u ver dere inlichtingen krijgen bij de afde ling algemene zaken ter gemeente secretarie, telefoon 1666, toestel 03. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris <D De burgemeester van Holten maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22, lid 2, van de YVet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn verga dering van 27 april 1971 heeft beslo ten: 1. te verklaren, dat een bestem mingsplan voor het op de bij het raadsbesluit behorende en als zo danig gewaarmerkte tekening in rode kleur omlijnde gebied wordt voorbereid; het besluit heeft betrekking op een gebied in het plan „De Haar" gelegen tussen de in aanbouw zijnde premiewoningen en de Rei- linksteeg. 2. te bepalen, dat het verboden is binnen het onder 1 bedoelde ge bied zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aan- legvergunning) van burgemeester en wethouders wijziging te bren gen of te laten brengen in de op- het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit uitgeoefende bo demcultuur, teneinde te voorko men, dat door de uitvoering van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden een terrein minder geschikt wordt voor d^ verwezenlijking van de daaraan bij het in voorbereiding zijnde be- mingen, een en ander met uit zondering van normale onder houdswerkzaamheden 3. te bepalen, dat het besluit in wer king treedt met ingang van he den. De burgemeester van Holten, YV. H. Enklaar. Holten, 7 mei 1971. Burgemeester en wethouders bren gen ter openbare kennis, dat de gemeenteraad onlangs besloten heeft tot het instellen van een seizoen warenmarkt gedurende de periode van 1 mei tot 1 oktober. De markt zal worden gehouden op de vrijdagen van 14.30 '^t 18.00 uur, in de Kerkstraat en naa omgeving. De markt wordt voor de eerste keer gehouden op VRJDAG 14 MEI a.s. Burgemeester en wethouders YV. H. Enklaar. burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. De 'seizoenwarenmarkt, die gedu rende de periode van mei tol oktober gehouden zal worden, zal op vrijdag middag 14 mei van start gaan. De officiële opening zal om 14.30 uur verricht worden door de burgemees ter mr. YV. Enklaar o.m in tegen woordigheid van de leden van het dagelijks bestuur der gemeente en de eden rkic De n'ki wordt gehouden in de Kerkstraat en naaste omgeving, die wekelijks van 11.00 tot 20.00 uur gesloten zal wor den voor alle weggebruikers, behal ve voetgangers. Er bestaal voor deze z.g. gesaneer de markt grote belangstelling van de zijde der marktkooplieden, die in groten getale hebben ingeschreven. De marklcommissie heeft in samen werking met de heer YV. F. Böhnke. lid van hej hoofdbestuur van de Cen- 'rale Y^ereniging voor de Ambulante Handel te Enschede het gemeente bestuur geadviseerd hoevee! stand plaatsen voor iedere branche toege laten zouden moeten worden, welk advies door B. en YV. is aanvaard. YVanneer alle inschrijvers de volgen de week vrijdagmiddag opkomen, dan zullen er 24 standplaatsen bezet zijn. De kramen zullen geze; worden door een exploitant uit Hengelo en zijn elk 5 meter lang. Het dekzeil moet door de kooplieden zelf ver zorgd worden Hen is gevraagd de eerste keer hun kramen wat feeste- 'ijk te ved eren. Als markt' 'er -s r'rv>r g. en W. voorwerker dei gemeente. De markt duurt van 14 30 'ot 18.nn uur Daarna wordt met hei opruimen van de straat begonnen. Tot ouderling der gereformeerde kerk zijn gekozen de h.h R. Reinink, F. Stam en K. Y/'eldhuis. Door de kerkeraad waren verder kandidaat gesteld de h.h. J. Bosschers, H. Lar,- deweei'd en A Meijerink. Uit het dubbeltal J. YV. Jansen en H J. Aanstoot werd d^ heer Jansen als diaken gekozen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1