Het programma van Koninginnedag ALGEMENE OPROEP Achttienduizend gulden aan sieraden gestolen Zo stemde men in gemeente Holten J. H. Sprokkereef Ridder in de Orde van Oranje Nassau Vergadering christelijke P lattelands vrouwen ONZE AGENDA Data om te noteren Onze koningin herdenkt vrijdag haar twee-en-zestigste verjaardag Reisje bej aardensociëteit RAADSVERSLAG STILLE TOCHT naar het monument der gevallenen Burgerlijke Stand Bi] twee inbraken KERKDIENSTEN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Medische Dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Wachtdienst Slachthuis Brandmelding Gevonden en verloren voorwerpen Officiële publikatie Zitting Woonruimte- eommissie Uitloting en rentebetaling MOEDERDAG Vertoning van dia's Collecte Sonneheerdt Kerkelijke verkiezingen %-ed. Herv. Kerk HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Donderdag 29 april 1971 Jaargang 23 no. 17 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur VV. Beyers Telefoon 05483 - 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardcnstraat 17. Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 30 april (Koninginnedag) 0 uur v.m.: Aubade van de school kinderen voor het gemeentehuis. Daarna gezamenlijk feest in ver schillende lokaliteiten. 13 ur: Winkels gesloten(zie adv.). 14 uur: Motorcross op 't circiut De Zuurberg (zie adv. en bericht). Terrein open 13 uur. 19.30 uur: Dansen in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Zondag 2 mei 1930 uur: Dansen in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 3 mei8 mei Collecte voor het Nederlands Astma fonds. Dinsdag 4 mei 19.30 uur: Stille tocht naar het mo nument d,er gevallenen vanaf de Ned. Herv. Kerk (zie algemene oproep). Woensdag 5 mei 20.00 uur: Vertoning dia's bevrij dingsfeest enz. voor hen die hiel pen bij het sorteren en afweken van postzegels in gebouw Reho- both (zie ber.). Donderdag 6 mei 20.00 uur: Openbare vergadering ker- keraad der Herv. Kerk in gebouw Irene (zie ber 20.00: uur Vergadering bedrijfsvoet bal in café ..De Waag" van de heer J. Haverslag. Maandag 10 mei 20 uur: Hearing voor oud en jong over jeugd- en jongerenwerk in de aula van de scholengemeenschap (zie ber.). 20 uur: Ruilavond van de HPC in kleine zaal hotel Vosman. Dinsdag 11 mei 20 uur: Vergadering Plattelands vrouwen Espelo in het Trefpunt. Voorbespreking 40-jarig jubileum. Enige kennisgeving voor de leden, er worden geen convocaties ver zonden. Zaterdag 15 mei 8 00 uur v.m.: Lompeninzameling voor HMV in de buurtschappen en na-inzameling in het dorp. Dinsdag 18 mei 7.30 uur v.m.: Vanaf Holten en 7.45 ur vanaf Dijkerhoek (smederij Broekhuis): Jaarlijks reisje Herv. Vrouwen Groepen Holten en Dij kerhoek. Donderdag 27 mei Reisje van de afd. Holten der OLM naar België. Het jaarlijkse reisje van de be jaardensociëteit zal worden gehouden op woensdag 12 mei e.k. Vertrek van af gebouw Irene 's morgens half 9 per bus. Koffie in Genemuiden na kleine wandeling. Warme maaltijd ergens op de Veluwe. Namiddag be zoek Dolfinarium Hardewijk: o.a. on derwaterpanorama, meebeleven van de zeeleeuwentraining en het dolfi narium. Terug in Holten ongeveer 6-half 7 uur. weer bij gebouw IreneDe kosten voor dit reisje bedragen f 25. per persoon. Wilt u zich opgeven vóór 5 mei bij de heer Kers, VVV kantoor, telefoon 1533 en tevens, in dien mogelijk de reissom vast beta len. Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij opgeroepen 'om deel te nemen aan de gang naar het monument der gevallen strijders aan de Molenbelterweg op dinsdag 4 mei. Verzamelen om 19.30 uur bij de Herv. Kerk. De burgers worden verzocht zich onderweg bij de stoet aan te sluiten. Bij het. monument vindt een korte herdenking plaats onder leiding van Ds. C: C. Addink. Mogen wij allen verzoeken aan deze herdenking deel te nemen? De Bond van Oud-Strijders, Indonesië-Strijders cn de B.S. In verband met het vroege ver schijnen van ons blad en de drukte op de drukkerij, moet een groot deel van het raadsverslag tot onze spijt blijven overstaan tot het vol gend nummer. Redactie Holtens Nieuwsblad Op dinsdag, 4 mei wordt weer een stille tocht gehouden naar het monu ment der gevallen strijders aan t de Molenbelterweg. De oud-strijders ver zamelen zich om 19.30 uur bij de Hervormde kerk. De Bond van Oud strijders. Indonesië-strïjders en de B.S. verzoeken de burgers zich al daar of onderweg bij de stoet aan te- sluiten. Bij het monument vindt een korte herdenking plaats onder leiding van ds. C. C .Addink, hervormd pre dikant te Holten. Geboren: Ewoud. zv H. W en E. Wiersma, Weversstraat 35. Inge, dv J. W. Kerkdijk en M. D. J. van Marle, Schepenenstraat 1. Getrouwd: H. W. Lubbersen, 26 jr, Hellendoorn en T. J. ten Dam, 20 jr, Neerdorp 61. Vertrokken: J. Berendijk en gezin, van Holterberg 26 naar Diepenveen. A. de Vries en gezin, van Pastorie straat 6 naar Hellendoorn. Mevr. H. Lyne-Koenjers en gezin, van Schoutenstraat 5 naar Spanje. Me vrouw T. J. Lubbersen-ten Dam, van Neerdorp 61 naar Hellendoorn. Het programma van Koninginnedag (vrijdag 30 april) ziet er als volgt uit: 9.00 uur: AUBADE van de leerlingen der dorpsscholen voor het bordes van het gemeentehuis. Daarna gaan de kinderen van de open bare scholen en van de school met de Bijbel gezamenlijk, maar in verschillende leeftijdsgroepen, naar enkele lokalen voor een traktatie en een feestelijk samenzijn. 14.00 uur: TEKENWEDSTRIJD op de tegels rond het „Paasvuurterrein" voor de kinderen van de leden der speeltuinvereniging „De Kol". Het bestuur zal als extra attraktie 10 pony's laten komen, waarop de kinderen rondritjes kunnen maken. 14.00 uur: MOTOCROSS M.A.C. „De Holterberg" op het circuit „De Zuur berg". 500 cc Senioren, 250 cc Junioren en Zijspanklasse. 20.00 uur: LAMPIONOPTOCHT door het Kolcomplex met medewerking van de muziekvereniging „H.M.V.". In de nacht van vrijdag op zater dag is er op twee plaatsen ingebro ken. Ongenode gasten hebben een be zoek gebracht aan de horlogerie en juwelierszaak van de heer G. J. Aaftink aan het Smidsplein en aan de werkplaats van de bromfiets- en rijwielhandel van de heer Joh. Aan stoot aan de Larensewcg. Bij de heer Aaftink werd voor een bedrag van plm. f 18.000.aan horloges, gouden ringen en sieraden meegenomen. In de bromfietswerkplaats pakten de in brekers „en passant" techtig gulden mee uit een openstaande kassa. De dieven zijn zeer brutaal en zeker van hun zaak aan het werk geweest. In de schuur van de juwelierszaak bra ken zij een gereedschapkist open en vertrokken met een beitel naar de werkplaats van de heer Aanstoot waar zij. achter de huizen langs en door een kippenhok, bij een oude ach terdeur kwamen, die met de beitel gemakkelijk kon worden open gebro ken. De beitel lieten zij liggen, maar HOLTEN. Ned. Herv. Kerk:8.30 en 10.15 uur ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Kerk en ziekenzorg. Geref. Kerk 9.30 en 15.00 uur ds. S. G Bloem van Ommen. In beide diens ten is de ene collecte voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor eigen Kerkgebouw. R.K. Kerkdienst. 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering) NIEUW HEETEN. R.K. Kerk. Zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 en 1.000 uur. DIJKERHOEK. Bethanië 9.30 uur ds. C. C. ADDINK Extra collecte Kerk en ziekenzorg. OKKENBROEK. Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga (Bed. H. doop). Bij het bekijken van de uitslag van de stemming voor de Tweede Kamer der Staten Generaal valt het op. dat de Partij van de Arbeid in Holten weer in opmars is en geen hinder ondervonden heeft van DS '70 waarop toch nog 158 stemmen uitgebracht werden of 3,95 pet. De VVD heeft enkele stemmen meer behaald dan bij de verkiezingen in 1967, maar ging achter, uit vergeleken met de stemming voor de Provinciale Staten van 1970. Het is wel zeker, dat hieraan schuldig is de Ned. Middenstandspartij, die 66 stemmen behaalde ol 1,65 pet. De CHU ging sterk achteruit bij 1967 ver geleken, maar bleef gelijk bij de uitslag van de Statenverkiezingen! De Boerenpartij heeft een lelijke veer moeten laten en ging van 494 in 1967 terug naar 257 nu, hetgeen in de lijn der verwachting lag. TWEEDE KAMER 1971 KAMER 1967 KAMER 1963 PROVINCIALE STATEN '70 5 CHU 6 D '66 7 CPN 8 PSP 9 PPR 564 1031' 23.75 14,80 14,05 25,65 2,75 10 Binding Rechts 11 DS '70 12 St. Geref. Partij 13 Boeren Party 14 Geref. Pol. Verbond 0,30 0.50 0.50 0,35 3,95 0.65 6,40 16 Democraten 2000 1 1 2 0,05 17 Bejaarden en Arbeiders Partij 1 2 3 0,05 18 Kabouters 2 3 2 8 0,20 20 Alg. Bej. Partij Nederland 3 2 3 8 0.20 21 Nieuwe Roomse Partij 1 1 1 3 0.05 23 Ned. Middcnst. Party 15 19 18 9 5 66 1.65 25 Nederlands Appèl 2 3 1 1 7 0,20 Overige partyen Geldige stemmen 894 735 818 556 1012 4015 100 Ongeldige stemmen (inelusicf blanco stemmen) 3 5 4 2 4 18 TOTAAL UITGEBRACHT 897 740 822 558 1016 4033 823 902 617 1155 4487 Niet opgekomen 93 83 80 59 139 454 11,25 55 M C O Stemmen Percentage 55 SC c 100 2,4 92 2,6 95 2,6 879 22,2 941 26,6 PAK 826 22,6 578 14.6 458 12,9 676 18,9 532 13,4 445 12,6 509 14,11 1170 29.5 1043 29,4 1034 '28,3 62 1,6 99 2,7 19 0,5 15 0,4 6 0.16 34 0,9 21 0,6 PAK PAK 10 0,27 27 0,7 31 0,9 33 0,90 494 12,5 456 12,9 338 9,30 15 0,4 13 0,4 6 0,16 52 1,3 25 0,7 3962 100 3540 100 3632 100 40 32 22 4002 3572 3654 4405 751 17 zij namen er vier schroevendraaiers voor mee, die daar keurig op een bord uitgestald hingen, pakten het geld uit de kassa en hielden zich blijkbaar ook nog even op met een nieuwe vouwfiets, die althans van de plaats gehaald was. Met de schroe vendraaiers hebben zij vervolgens zo valt uit hun gangen op te maken het slot van de keukendeur van de familie Aaftink geforceerd en zijn zij via de woonkamer in de winkel te recht gekomen, na ook de tussen deur te hebben geforceerd. Alle gou den ringen, horloges en sieraden, die in dc toonbank en de vitrines uitge stald lagen moeten zij in het tafel kleed uit de kamer heben gegooid om vervolgens met hun buit te ver dwijnen. Het tafelkleed wordt al thans vermist. Een van de schroeven draaiers werd tussen de huizen te ruggevonden. De dactyloscopische dienst heeft vingerafdrukken geno men. De rijkspolitie stelt ,een onder zoek in. De inbraken werden 's mor gens om plm. 6 uur en 8 uur door de bewoners ontdekt. Een buurvrouw van de heer Aanstoot heeft 's nachts op de Larenseweg een donkere auto zien staan, die geruime tijd met de richting aanwijzer heeft staan knip peren. daarna de Haarstreaat inreed en vervolgens in de richting van het Smidsplein vertrok. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur C'. H. Riet-Dijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen) Wijkverpleging: zaterdag 1 mei en zondag 2 mei: zr. M. ter Borg, Jeur- linksweg N 1. tel. 2356. Zondag tus sen 12.00 en 14.00 u. wijkgebouw b.g g. tel. 1248. Zaterdag 1 mei en zondag 2 mei: H. F. Steunenberg, Pastoriestraat 42 Holten, tel. 1433 van 18.00 -19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 1 mei en zondag 2 mei: Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. 's Ochtends van 9.00 -10.00 uur op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00 - 10.00 uur bij mevrouw C, Knijff-Dekker b.g.g. tel. 1799, me vrouw Beldman-Aanstoot. Zaterdag 1 mei t.e.m. vrijdag 7 mei - buiten de diensturen - ELECTRA: H. Heijenk, Kolweg 44, telf. 2124. GAS: W.L. v, d. Weerthof, Voorboer- straat 2, telef. 1793. Vrijdag 30 april t.e.m. zondag 2 mei keurmeesters buiten de diensturen H. W. Goorman. Kolweg 52. te. 1513. Maandag 3 mei t.e.m. zondag 9 mei: J. Hof, Kozakkenstraat 19, tel. 1697 Aangifte gestorven dieren op zater dag van 9.00 - 11.00 uur aan het slachthuis, tel.1318. overdag tel. 1352 (Politiebureau) 's nachts tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. ter Harmsel). Gevonden: kinderportemonnaie met inhoud, zilverkleurige ketting met hanger, kastsleutel. Verloren: militair jack. rijbewijs BE, beige kinderfietsje, damesporte monnee met inhoud. De voorzitter van de woonruimte commissie maakt bekend, dat de zit ting der commissie niet op dinsdag 4 mei 1971, maar op dinsdag 11 mei 1971 zal worden gehouden, 's avonds van 7.30 tot 8.30 uur. Holten 27 april 1971 De voorzitter voornoemd, J. Kroon. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in een op 27 april 1971 gehouden openbare ver gadering van hun college zijn uitge loot de obligaties nummers 30 en 42 van de obligatielening 1952. oorspron kelijk groot f 60.000.—. Het bedrag dezer obligaties is op 3 mei a.s. betaalbaat gesteld bij de gemeente-ontvanger tegen inwisseling van de uitgelote obligaties. De rente van deze lening is op 3 mei a.s betaalbaar gesteld tegen inwisseling van rente-coupon 19. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Holten, 28 april 1971. VRIJSTELLING bepalingen bestemmingsplan ten aanzien van de bouw van de boerderij Espelo 27 te Holten De burgemeester van Holten maakt bekend, dat mevrouw P. J. T. Voor- huis-Tausch, Weemenstraat 17 te Hengelo (o), vergunning heeft ge vraagd voor het verbouwen van de boerderij, kadastraal bekend, ge meente Holten, sectie A, nr. 1541 en gemeente Hellendoorn, sectie D, nr. 548, plaatselijk gemerkt Espelo 27, tot burgerwoning. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het er plaatse gelden de bestemmingsplan kunnen recht hebbende op aangrenzende en nabij gelegen gronden gedurende veertien dagen, ingaande 3 mei 1971. schrif telijk bezwaren indienen bij burge meester en wethouders tegen het ver lenen van vrijstelling van de bepalin gen van het desbetreffende bestem mingsplan ten behoeve van het on derhavige bouwplan De bouw- en situatietekeningen liggen gedurende voornoen-de termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Holten, 29 april 1971. Bij de lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Ju liana is de heer J. H. Sprokkereef benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Naussau. De versierselen aan deze Koninklijke onderscheiding ver bonden, zijn hem hedenmorgen ten gemeentehuize door burgemeester, mr. W. H. Enklaar in tegenwoordig heid van zijn familie en andere geno digden uitgereikt. De heer Sprokkereef heeft in het maatschappelijk leven talloze functies vervult en belangrijk werk geda. met name voor de boerenstand. Dat begon al in 1934. Van 5 april 1934 tot 26 april 1949 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Coöp. Raiffeisenbank, toen nog Boerenleen bank genoemd, en van 3 mei 1935 af. was hij tevens secretaris. Van 26 april 1949 af was hij lid van het be stuur en van 29 maart 1956 tot 12 mei 1969 tevens voorzitter van de bank. Hij was geruime tijd voorzit ter van de plaatselijke afdeling der O.L.M. en lid van het dagelijks be stuur van deze provinciale standsor ganisatie. In 1938 werd hij gekozen als lid van het Verenigd College van het Waterschap ..De Schipbeek", welke functie hij tot het einde van 1970 vervulde. Op 15 januari 1944 werd Wij vestigen de aandacht van onze adverteerders er op. dat het op zondag 10 mei Moe derdag is. Eventuele opdrach ten voor ons nummer van 7 mei worden gaarne vroegtij dig tegemoet gezien. Redactie en Administratie. Voor hen die hebben geholpen bij het sorteren en afwerken van postze gels voor de zending zullen op woens dag 5 mei 's avonds om 8 uur in ge bouw „Rehoboth" een groot aantal kleurendia's worden vertoond van het bevrijdingsfeest in mei van het vorige jaar. Verder zullen een aan tal dia's van mooie plekjes in en om Holten worden vertoond. Belangstel lenden zijn hartelijk welkom. Namens de zendingscommissies der Ned. Herv. en Geref. Kerk W. Drent Jb. Schuppert. hij lid van het dagelijks bestuur van het waterschap en sedert 1953 waar nemend watergraaf. Ook in de politiek trad de heer Sprokkereef op de voorgrond. Hij was van 1957 tot 1966 lid van de raad voor Gemeentebelang. Van 1 januari 1955 tot 1 januari 1966 was de heer Sprokkereef voor zitter van de Coöp. Zuivelfabriek ,.De Vrijheid" en van 1 december 1951 tot de opheffing van de school op 1 januari 1961 lid van de Commissie van Bijstand van de Lagere Land bouwschool. Sedert oktober 1956 is de heer Sprokkereef lid van de Grondkamer voor Overijssel, welke functie hij thans nog vervuld. Onze gelukwensen met deze onder scheiding en de prachtige staat van dienst. De leden van de plaatselijke afde ling van de Chr. Plattelandsvrouwen Bond (C.P.B.) kwamen donderdaga vond in de maandelijkse vergadering bijeen in gebouw ..Rehoboth". De pre. sidente mevr. van Engbrink-Rama- ker liet bij de aanvang zingen gezang 62 vers 2, ging hierna voor in gebed en las vervolgens de eerste zeven ver zen uit Romeinen 13. Na een kort woord van welkom sprak mevr. mr. Smilde. rechter- plaatsvervanger bij Arr. Rechtbank te Almelo over het onderwerp „Mijn werk bij de rechtbank,,. Zij stond o.a. stil bij de echtscheiding (momenteel gaat dat makkelijker dan vroeger) de nieuwe edhtscheidingswet. rechtsza ken waarbij minderjarigen zijn be trokken. Bij het behandelen var rechtszaken tegen minderjarigen wordt thans - zulks in tegenstelling met vroeger - veel meer naar de ach- 'ergrond gekeken. Na de pauze werden vragen gesteld o.a. over adoptie. (Waarom moeten de mensen zolang wachten om een kind te kunnen adopteren?) De collecte voor het blinden Insti tuut Sonneheerdt heeft in Holten f 2073,29 opgebracht. De besturen van de plaatselijke vrouwen organi saties die deze collecte verzorgden danken wij uil naam van het be stuur van dit Instituut alle collectan- tes voor hun medewerking. Mevr. Van Engbrink was ongetwij feld de tolk van alles dames toen zij mevr. mr. Smilde hartelijk dankte voor haar leerzame en boeiende cau serie. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van het bondsbestuur over een fusie met de Ned. Chr. Vrouwen Bond (N.C.V.B.). Er werd in deze vergadering geen uitspraak gevraagd doch de meeste dames verklaarden zich in principe we! voor fusie. Mevr. Paalman-Diikink sloot de ver gadering met dank aan God na het -'"gen van gezang 107 vers 1. Ter voorziening in 2 vacatures en uitbreiding van 't aantal ouderlingen zijn door de kerkeraad der gerefor meerde kerk candid; at gesteld de he ren. J. Bosschers, Industriestraat 16, H. Landeweerd Jr. Kolweg 73, A. Meijerink. Vixseboxsestraat 2, R. Reinink. Gaardenstraat 5. F. Stam. Deventerweg 22. K. Veldhuis. Noordenbergstraat 16. Aftredend zijn de ouderlingen Js. Beldman, Röikstraat 8 en G. Stam, Bergmanstraat li. Voor diaken zijn ter voorziening in de vacature wegens aftreding van de heer J. Verveda eandidaat gesteld de heren II. J. Aanstoot. Borkeld 93 en J. W. Jansen, Raalterweg N 55. De stemming zal plaatshebben op zondag 2 mei in gebouw ..Rehoboth" na de morgen en middagdienst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1