Holten krijgt voorlopig geen atheneum als sluitstuk scholengemeenschap RAADSVERGADERING Holier meimarkt weer gezellig was iNieirw project in ruilverkaveling Holten-Markelo Enorme Finse asfaltmachine moet "zorgen dat E8 1 december klaar is Officiële publikatie Aan adverteerders en berichtgevers mze De Kroon besliste: AGENDA lata om te noteren SA WOENSDAG STEMMEN! Winkelsluiting op Koninginnedag Afwerking E8 De Poppe- Schipbeek Capaciteit 200 ton warm pe r uur KERKDIENSTEN Medische Dienst Weekenddienst landartsen dierenartsen WACHTDIENST SLACHTHUIS Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezinsverzorging Storingsdienst GEB BRANDMELDING ^Rattenbestrijding Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer SLUITING VAN WEGEN Uitloting oblUatieleiiir." Aangifte Hondenbelasting 1971 NIEUWSBLAD Uvertentieprijs 14 cent -per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Vrijdag 23 april 1971 Jaargang 23 - no. 16 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17. Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 23 april 30 uur: Fnorme show- en dans- Ivond in zaal Boode Bathmen met [Corrie en de Rekels" (zie adv.) luur: Ledenvergadering zwemclub ■Twenhaarsveld" in hotel Vosman |zie bericht.) Zondag 25 april 10 uur: Dansen in Dancing Boode s Bathmen (zie adv.) Maandag 26 april lalen loten 603e Staatsloterij, La- enseweg 3 (zie adv.) Woensdag 28 april uur: Stemming verkiezing leden 'weede Kamer. uur: Bijeenkomst Herv. Vrouwen- ;roep Dijkerhoek in geb. Bethanië. Vrijdag 30 april (koninginnedag) jur v.m.: Aubade van de school- linderen -voor het gemeentelhuis. )aarna gezamenlijk feest in ver- chillende lokaliteiten, uur: Winkels gesloten (zie adv.) uur: Motorcross op 't circuit De iuurberg (zie adc. en bericht). Terrein open 13 uur. Maandag 3 mci-8 mei llecte voor het Ned. Astmafonds. Zaterdag 8 mei jur v.m.: Lompeninzameling voor fMV in de buurtschappen en na- nzameling in het dorp. ita om te onthouden a Maandag 10 mei Hearing voor oud en jong jeugd- en jongerenwerk in de mla van de scholengemeenschap zie bericht) uur: Ruilavond van de HPC in deine zaal hotel Vosman. Dinsdag 11 mei uur: Vergadering Plattelands- •ouwen Espelo in Het Trefpunt. Voorbespreking 40-jarig jubileum. Enige kennisgeving voor de leden, worden geen convocaties ver tonden. Dinsdag 18 mei ur v.m.: Vanaf Holten en 7.45 vanaf Dijkerhoek (smederij Broekhuis): Jaarlijks reisje Herv. Vrouwen Groepen Hollen en Dij kerhoek. Donderdag 27 mei eisje van de afd. Holten der OLM naar België. De gemeente Holten zal als sluit stuk van de Scholengemeenschap voorlopig geen athneum mogen stich ten. De Kroon heeft het beroep1 van het gemeentebestuur tegen de des tijds genomen afwijzende beschikking van de Staatssecretaris van Onder wijs en Wetenschap, ongegrond ver- lkaard. Als motivering van haar be slissing wordt o.m. gezegd, dat tot het ,,voedingsgebied" van het aange vraagde atheneum zouden moeten worden gerekend de gemeente Hol ten, Markelo, Rijssen en delen van de gemeenten Hellendoorn, Kaalte en Bathmen. Uitgaande van deze omstandigheid is de Kroon van oordeel, dat op grond van de commissie planprove- durc opgestelde gegevens ten behoef te van het eerste scholenplan moet worden aangenomen, dat in 1971 in het eerste schooljaar van het athe neum niet zal kunnen worden vol daan aan de wettelijke eis van 18 leerlingen. Daarenboven zijn op eni ge afstand in Deventer en Almelo, waarnaar goede verbindingen be staan, alsmede te Lochem gelijk soortige openbare scholen gevestigd. Bovendien wordt in de considerans nog opgemerkt., dat de ervaring uit wijst, dat in de agrarische streken de belangstelling voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, zowel voor hel gymnasium als voor het a- theneum beneden het landelijk ge middelde ligt en dat andere genoem de scholen voldoende in de behoeft voorzien. De Kroon is het verder niet eens met de in het beroepschrift aange voerde stelling, dat de aangevraagde school zal worden bezocht door Zonder aan politiek te willen doen, zouden wij iedere kiesgerechtigde willen adviseren: ,,GA WOENSDAG STEMMEN". Maak van uw stemrecht gebruik. Er is in het verleden hard gestreden en veel geleden om dit recht te verkrijgen. Maak ér om der wille van de demo cratie nu ook gebruik van rooms katholieke en protestants- christelijke leerlingen. Aangenomen wordt, dat bedoelde leerlingen in het algemeen, wanneer zulks geen ono verkomelijk reismoeilijkheden ople vert, deze de scholen van eigen rich ting zullen bezoeken. Het college van burgemeester en wethouders, dat maandagmiddag juist bijeen was, toen het bericht doorkwam van deze beslissing, was zeer teleurgesteld over dit Koninklij ke besluit. Men had zelf nog geen bericht ontvangen. Zijn eerste com mentaar was, dat hij de laatstge noemde motivering beslist onjuiso is. De prakrijk heeft n.l. bewezen, dat zowel rooms-katholieke en in elk geval een beduidend aantal leerlin gen van protestants-christelijke huize de scholengemeenschap bezoeken. In het bcroepsschrifl is aan de hand van statistisch cijfermateriaal aangetoond, dat aan de wettelijke eis van 18 leerlingen zeker zal w den voldaan. De Directuer, de heer R. Mud, heeft onlangs nog verklaard, dat meer van de tweehonderd van dd achthonderd leerlingen in staal zou den zijn een atheneum-opleiding t» volgen. De kous is met deze beslissing van de Kroon nog niet af. Het departe ment van onderwijs heeft een scho lenplan opgesteld voor de jaren '70, '71 en '72. Daarop kwam Holten niet voor en vopr het jaar 1971 zal het daarop ook niet kunnen rekenen, ge zien de thans gevallen beslissing. Maar er zijn zoveel argumenten aan te voeren voor een atheneum, dat Holten in het volgend deelplan niet zal kunnen ontbreken. De Werkgevers- en Werknemersor ganisaties in de detailhandel advise ren alle ondei-nemingen in het win kelbedrijf op Koninginnedag, 30 a- pril a.s.na 13.00 uur te sluiten. Zie de aankondiging van de Holtense Handelsvereniging. De gemeenteraad komt dinsdag, 27 april des avonds om 7.30 uur in openbare vergadering ten gemeente huize bijeen voor de behandeling van de volgende agenda: 1 Notulen van de vergadering van 29 maart 1971. 2 a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3 Voorstel tot het beoordelen van de ontwerp-gemeenschappelijke regeling gewest Deventer. 4 Voorstel tot het verpachten van eer) stukje tuingrond aan het Beukenlaantje. 5 Voorstel om de heer H. de Blaauw toe te laten tot de verga dering voor het afleggen van de vereiste eden wegens aanwijzing tot 2e plaatsvervangend gemeen tesecretaris. 6 Voorstel tot het benomen van de heer H. de Blaauw tot ambte naar van de burgerlijke stand. Hoewel hel emplacement van het station Holten van N.S. ge sloten is voor goederenvervoer, arriveerden er donderdagmorgen in dc vroegte met een extra loc vijf grote goederenwagens uit Fin land met daarop in-onderdelen een Ara-asfaltmachine, voor de [bereiding van warme asfalt, bestemd voor het Aannemings- en Wegenbouwbedrijf Schagen N.V. te Zwolle. Dit grote wegenbouwbedrijf is hoofdaannemer voor het leggen van twee lagen op de nieuwe E '8 van „Dc Poppe" tot de Schip beek. het maken van de aansluiting aan de weg Holten Markelo en het maken van kunstwerken in deze weg, bestaande uit twee viaducten een tunnel voor het secundaire verkeer en een voetgan gerstunnel onder de E 8 voor het verbinden van aldaar aan te legden pleisterplaatsen, een restaurant, enz. Bovendien zal dit \ve- joigerhouwbedrijf de verharding maken van de nieuwe provinciale v-eo Holten Haren. Het maken van de viaducten, waarmede men al Tci'Mime tijd bezig is, werd uitbesteed aan een Enschedese be- flj töttboTvbedrijf. ltd Het was een heel karwei om de 27 ton wegende droogtrommel van de spóorwegwagon. op een dieplader te zetten. Dat geschiedde door een 30- tons hijsinstallatie van de Fa. Klomp uil Wanneperveen, die ook nog met een hijskraan van 13 ton aanwezig was. In otaal werd plm 55 ton aan onderdelen van de asfaltmachine aangevoerd. 's Middags was men al druk bezig met de opbouw naast de nieuwe E 8, waar ook reeds een af- faltmachine van mindere capaciteit in werking is. De capaciteit van de Finse instal latie, de eerste, die in de EEG ge ïmporteerd wordt, bedraagt 200 ton (200,000 kilo) warm asfalt per uur. De 27 ton wegende droogtrommel kan 150.000 kilo -and en grint per uur droogstoken. De 27 toil zware droogtrom mel wordt van de spoorwagen op een dieplader getild. Voor de E 8 en de nieuwe weg Hol ten-Laren zal 120.000 ton warmasfalt verwerkt moéten worden. De stroomvoorziening voor deze installatie geschiedt door een eigen aggregaat met een vermogen van 565 kilovolt-amp., aangedreven door een dieselmotor van 680 p.k. Een enorme bult, grint, dat per schip en vervolgens per auto wordt aangevoerd bevindt zich in de nabij heid van de installatie. Het zand wordt verkregen door het afflauwen van de taluds aan de linkerzijde, ge zien in de richting Deventer. Drie Finse monteurs en een Duits spre kende vertegenwoordiger van de Finse leverancier bouwen de instal latie op en instrueren de mensen, die er mee werken moeten. Het werk moet 1 december klaar zijn vertelde ons de heer A. Schagen, die de leiding had by het uitladen en opzetten van deze asfaltmachine. Op 1 december zal dc nieuwe E 8 in gebruik genomen worden, ondanks het feit, dat dan de brug in Deven ter nog niet klaar zal zyn. Het ver keer gaat dan in Deventer over d< oude rijksstraatweg en kan dan bij de kruising Zutphensewcg-E 8 zijn weg over de nieuwe E 8 tot Holten volgen. 7 Voorstel tot verkoop van bouw terrein aan de Landelijke Herv- de Bouwstichting voor bejaarden te Utrecht. 8 Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het Bestuur hier ten behoeve van de uitbrei ding der school met 2 lokalen. 9 Voorstel tot het verlenen van ont heffing van een aanslag school geld 1969—1970. 10 Voorstel tot wijziging van de ge meente- en bedrijfsbegrotingen 1971. kredieten aankoop leermiddelen openbare Kolschoöl, aankoop con tainers, aanleg centrale verwar ming in woning Neerdorp 4 (Pek- keriet), alsmede kredieten voor het elektriciteits- en gasbedrijf). HOLTEN Ned. Herv. kerk: 8.30 uur ds. C. C. Addink, 10.15 uur ds. C. C. Addink (Bed. H. Doop). Extra collecte: Algemene Diacona le doeleinden. 10.00 uur Jongeren- dienst in het gebouw Irene. Gerei", kerk: 9.30 uur en 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is de ene collecte bestemd voor Algemeen Kerkelijke Arbeid. Bij 'de uitgang collecte voor ..Eigen Kerkgebouw". R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. N1EUWHEETEN R.K. Kerk. Zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 uur Hulpprediker A. Sehellevis. Extra collecte: Algeme ne Diaconale doeleinden. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk: 10.00 uur ds. W P. J. Osinga. Extra collecte voor de Kerkvoogdij. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot. maan dagmorgen 8.00 uur J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, telef. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Wijkverpleging; zaterdag, 24 april en zondag, 25 april, zr. M. ter Borg, Jeurlijksweg NI, tel. 2356. Zondag tussen 12.00 en 14.00 u. -wijkgebouw b.g.g. telef. 1248. Zaterdag, 24 april en zondag. 25 april, H. Scheffer, Pr. Julianaplein 12. Goor. telef. 05470-2500 van 18.00- 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen) Zaterdag, 24 april en zondag, 25 april W. C. C. Wamelink. Schepenenstraat 16. tel. 2004. Vrijdag. 23 april t.e.m. zondag, 25 april keurmeester buiten de dienst uren B. Groot Obbink, Koz-akken- straat 2, tel. 1526. Maandag. 26 april t.e.m. zondag, 2 mei: I-I. W. Goorman Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.00-11.00 uur a>an het. slacht huis, tel. 1318. De Holter Meimarkt bood donderdagmorgen een gezellige aanblik. In „Kalf ster mansweide" hadden plm. twintig marktkooplieden hun kra men opgesteld, terwijl anderen hun spullen op de grasmat hadden uitgestald. De belangstelling was iets minder dan de vorige keer doch rond twaalf uur liep het toch nog even lekker aan. vooral toen de leerlingen van de verschillende scholen in het dorp een bezoek brachten. De enige attrac tie was deze keer de schiettent, doch de baas hiervan was over de „omzet" maar heel matig tevreden, zulks in tegenstelling met de kooplie den die stuk voor stuk verklaarden ..de kost wel te hebben verdiend". De huisvrouwen hadden weer veel belangstelling voor bloemen en plan ten en de textiel, waartussen men nu juist het lapje of couponnetje vond dat men nodig had. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Elke morgen, behalve zaterdag van 9.00-10.00 uur bij mevrouw C. Knijff- Dekker, b.g.g. teï. 1799 mevr. Beld- man-Aanstoot. Zaterdag, 24 april t.e.n. 30 april buiten de diensturen EleCtra: J. Kolkman, Gaardenstraat 13, te!. 1368. Gas: geen dienst. Overdag: telef. 1352 (Politiebureau), 's nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. telef. 1325 (G. ter Harmsel). Burgemeester en wethouders vesti gen er de aandacht op, dat van ge meentewege de heer F. J. Vorkink, Beusebergerweg 140. is aangesteld als rattenbestrijder, die voor rekening van de gemeente de bestrijding van ratten verzorgd. Alle ingezetenen kunnen ter bestrij ding van last of schade van ratten daartoe gratis hulpverlening inroe pen van de gemeentelijke rattenbe strijder. Aanvragen hiertoe dienen uitslui tend te worden gericht aan het bu reau Gemeentewerken tijdens de kan tooruren. Burgemeester en wethouders voornoemd. W. H. Enklaar. burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. ,.In overleg met de gemeenten Markelo en Holten zal een project worden opengesteld waar boeren en boerenzoons die er over denken de landbouw te verlaten (tijdelijk) te werk kunnen worden gesteld. Dit geldt ook voor hen die definitief be sloten hebben om uit de landbouw te gaan maar nog zoeken naar geschikt werk. De werkzaamheden hebben betrek king op het onderhoud van bossen langs de weg Holten-Markelo en on derhoud en snoeiwerkzaamheden langs de landbouwwegen. Dit pro ject wordt opengesteld voor zowel jongeren als ouderen. Ten tijde dat men op dit project werkt zal tevens ruimschoots aan dacht worden besteed aan de moge lijkheid en werkomstandigheden die er buiten de landbouw zijn door ex cursies naar verschillende bedrijven enz. opdat er beter een verantwoor de keuze voor de toekomst kan v den gemaakt". Aldus de contact groep der ruilverkaveling Holten- Markelo in het jongste bulletin. INKOMEN. Voor de tijd dat op dit project wordt gewerkt, wordt een loon uit gekeerd. Het is niet mogelijk alle bedragen te vermelden. Daarom een voorbeeld. Een vader met een gezin van 2 kinderen ontvangt op weekbasis plm. f 140,— netto en plm. f 25,— voor vakantiebonnen. Voorts krijgt hij kinderbijslag en is hij verzekerd volgens de sociale m verband met Koninginnedag (vrijdag 30 april) zal ons blad donderdagmorgen moeten worden gedrukt. Dat is een dag eerder dan wij gewend zijn. Wij verzoe ken onze adverteerders en berichtgevers dan ook met klem hun opdrachten en berichten tenminste één dag eerder in te zenden. Bij voorkeur reeds DINSDAG AVOND, maar uiterlijk woensdagmorgen a.s. Redactie en Administrati zekeringswetten ziektewet, ziekte kostenverzekering enz.). Daarnaast heeft hij nog het inkomen uit. het be drijf. Het is de bedoeling dat in princope halve dagen wordt gewerkt In be paalde gevallen kan men ook hele dagen werken. VOORDELEN. Er is volop gelegenheid de gelijkheid van werk buiten landbouw af te tasten, terwijl ook kennis wordt genomen var diverse soorten werk en werkom standigheden; Op deze wijze kan beter 'n ver antwoorde keuze voor een ander beroep of werkkring worden ge daan; Er wordt een loon uitgekeerd en men heeft betere sociale voorzie ningen. Daarnaast is er nog het inkomen uit het bedrijf. Men kan altijd weer terugvallen op het landbouwbedrijf, wanneer een definitieve keuze moet den gedaan. INLICHTINGEN Voor verschillende boeren waar voor het bedrijf op den duur onvol doende perspectief biedt kan boven genoemde mogelijkheid een brug zijr. naar een betere toekomst. Wij realiseren ons dat het al of niet gebruik maken hiervan een zaak is die vergaande gevolgen heeft voor het gezin van betrokkenen. Voorzover er bij u behoefte is met een deskundige de voor- en nadelen van deze mogelijkheid te bespreken kunt u zonder kosten een beroep doen op de economisch-sociale 1 lichters van de landbouworganisaties t.w. a) M. W. J. te Riele, Uilenbroek straat 14, Heeten; tel. 05726-447. economisch-sociaal voorlichter van de ABTB. b) L. Wetering. Herikstraat 4. Om men; tel. 05291-1930. economisch- sociaal voorlichter CBTB. Tevens op de zitdag, eike 2e woensdag van de maand in Hotel de Zwaar te Wierden. c) Afdeling economisch-sociale voorlichting van de OLM; elke donderdag van 9.30 12.00 uur zitting in het bijkantoor van het boekhoudbureau van de OLM te Markelo. VANMELDING. Aanmelding kan gebeuren op het gemeentehuis in de plaats waarin men woonachtig is. Dit dient te ge beuren vóór 15 mei a.s. Verder moet men zich laten schrijven bij het Gewestelijk Arbeids bureau in Deventer voor de inwoners van Holten en in Hengelo voor de in woners van Markelo. De burgemeester van de gemeente Holten brengt ingevolge artikel 18 der kieswet ter openbare kennis dat op woensdag 28 april 1971 van des mor gens acht tot des avonds zeven uur de stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal plaatshebben. Hij wijst op het bepaalde in artikel 128 van het wetboek van strafrecht: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wette lijk voorschrift uitgeschreven verkie zing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Datum: 21 april 1871. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in ver band met een op vrijdag, 30 april 1971 (Koninginnedag) te houden mo torcross in de buurtschap Beuseberg de navolgende wegen, alsmede de op het circiut uitlopende wegen van af 9.00 uur tot 18.00 uur voor alle weggebruikers, behalve voetgangers, gesloten zullen zijn: 1) Brenderweg, het gedeelte, lopen de vanaf de Kwintenweg tot aan de Evertjesweg en vanaf de Evertjesweg tot aan de Lang- straat; 2) Evertjesweg, het gedeelte, lopen de vanaf de Beusebergerweg tot aan de Langstraat: 3) Boschweg, het gedeelte, lopende vanaf de Evertjesweg tot aan de Nicolaassteeg; 4) Zuurbergwcg, het gedeede, lo pende vanaf de Langstraat tot aan de Kwintenweg: 5) Kwintenweg, he^ gedec-lt lopen de vanaf de Beusebergerweg tot aan de Brenderweg. Op genoemde vrijdag, zai voor de Langstraat, de weg. iopende vanaf de Rijksweg 44 (Hollen-Ma -kel-o) tot aan de Gagelweg en voor de Beuse bergerweg, vanaf de V>-g<-.weg tot aan de Wilgcïiwcg. v-->or beide zijden van deze weg tijd. ik een stop ver bod worden inges eld. Voetgangers (zonder honden) wor den tot het terrem toegelaten. Auto's, motoren, broim'insvn en fietsen moe ten elders wovdgeparkeerd. Holten, 1. april 1 '<71 Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H Enklaar. burgemeester G J. Langenbarg, secretaris C O Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op 27 april 1971 a.s. te 14.(10 uur te houden openbare verga dering van hun college zuilen worden uitgeloot 2 obligaties van de per 1 mei 1952 gesloten obligatielening, groot f 60.000. Holten, 23 april 1971. Burgemeester en wethouders van Holten. W H Enklaar. burgemeester. G. J Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders ver zoeken degenen, die nog geen aangif te hebben gedaan, dit alsnog voor 8 mei a.s te doen. Holten, april 1971. Burgemeester en wethouders voornoemd, Mr. H. W. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1