PASEN 1971 De vlaggen uit! Gespreksgroepen vakeentralen willen liier kleine industrieën Kleurrijke paltu- paasoptocht Canadees staatsbezoek Eerste Canadese staatsbezoek aan Nederland door de Gouverneur-Generaal Flink aantal Paasvuren ONZE AGENDA Data om te noteren Afvloeiing in de landbouw Ledental NVV- bestïuwrdersbond Spreekuur maatschappelijk werker Gezinsverzorging Want nu de Heer is opgestaan nu vangt het nieuwe leven aan...! Brandmelding Plechtige herdenking op Canadese Kerkhof Storingsdienst G.E.B. Wachtdienst slachthuis Officiële publicatie Betalingen aan het Gemeentelijk Energiebedrijf I HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Vrijdag 9 april 1971 Jaargang 23 - no. 14 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyert Telefoon 05483 - 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggen Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 10 april I Betaaldag Zwemclub „Twenhaats- veld". Maandag 12 april (2e Paasdag) 19.30 uur: Dansen in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Woensdag 14 april 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethanië. Woensdag 14 t.e.m. 21 april Tandarts Steunenberg afwezig (zie advertentie) Donderdag 15 april Bezoek van de Gouverneur-Generaal van Canada aan hel Canadese kerkhof met plechtige herdenking (zie artikel). Zaterdag 17 april 8.30 uur voorm.: Inzameling lompen in dorp en naaste omgeving voor H.M.V. Vrijdag 16 en zaterdag 17 april 20.00 uur: A.B.S.-revue. ,,Rond Bat- tums Toren" in zaal Boode Bath men. Extra ingelast. Zondag 18 april 14.00 uur: Touwtrekwedstrijden bij café „De Poppe" (zie ber.). Dinsdag 20 april 20.00 uur: Vergadering Algemeen Be stuur Stichting Sportbelangen Hol- - ten in hotel Holterman. Woensdag 21 april 20.00 uur: Bijeenkomst van de afde ling Dijkerhoek van de Nederland se Bond van Plattelandsvrouwen in café 't Bonte Paard. 20.00 uur: Bijeenkomst aid. Espelo Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen in ..Het Trefpunt" Pruikenshow kapsalon ..Elegant". Donderdag 22 april 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling Holten Ned. Bond van Plattelands vrouwen in Hotel Holterman. De heer Hoeve uit Harfsen houdt een lezing over ..achternamen". 19.45 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen in gebouw Rehoboth. Spreekster mevrouw Smilde over ..Mijn werk bij de rechtbank". 8.30 uur voorm. vanaf Holten en 8.45 uur vanaf Dijkerhoek: (Coöp.) Her vormde Vrouwen Groepen Holten en Dijkerhoek naar jubileumdag in Zwolle. Woensdag 28 april Vrijdag 30 april (Koninginnedag) 9.00 uur v.m.: Aubade van de school- kinderen voor het gemeentehuis. 13.00 uur: Motorcross op het circuit ,,De Zuurberg". Dinsdag 18 mei 7.30 uur voorm. vanaf Holten en 7.45 uur vanaf Dijkerhoek (smederij Broekhuis)Jaarlijks reisje Herv. Vrouwen Groepen Holten en Dij kerhoek. In het kader van het staatsbezoek, dat hunne Excellenties de Gouver neur-Generaal van Canada en mevrouw Michener aan Hare Majesteit de Koningin in de week na Pasen brengen, is een eerbetoon aan de in de tweede wereldoorlog voor onze vrijheid gevallen Canadezen opgenomen. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet zal de Gouverneur- Generaal begeleiden naar het Canadese kerkhof op 15 april e.k. des morgens te 11.15 uur. Komende van de vliegbasis Twenthe zullen Hare Koninklijke Hoog heid Prinses Margriet en de Gouverneur-Generaal van Canada, komen de uit de richting Markelo door Holten komen. Als eerbewijs aan de hoogste vertegenwoordiger van het land. waaraan Nederland zo veel te danken heeft, zullen schoolkinderen langs de Dorpsstraat tussen Hotel Holterman en de winkels Schuppert Dikkers een vlaggengroet brengen. Toegezegd is, dat de auto's van de stoet in zeer langzaam tempo zullen passeren. Het vorige jaar was het. tempo helaas te hoog. Ik nodig gaarne de bewoners van huizen, gelegen aan de route Oranjestraat - Dorpsstraat en Molenbelterweg uit om te vlaggen. Misschien dat er van de versiering van 5 mei vórig jaar nog iets is overgebleven om bij die gelegenheid wederom dienst te doen. Ik weet zeker, dat het tot uiting brengen van onze verbondenheid met het Canadese volk bijzonder zal worden gewaardeerd. Juist de spontane reactie op dit bezoek in een kleine gemeente als de onze zal diepe indruk maken, zoals dat. ook het vorige jaar het geval was, toen onze koningin naar Holten kwam. Daarom Holtenaren, toont u zoals u zijt, zoals u u tijdens ons bevrij dingsfeest hebt getoond. Omstreeks 14.30 uur zal het gezelschap van de Gouverneur-Generaal via dezelfde route Holten weer verlaten. Ik reken gaarne op uw spontaneïteit in dezen. De burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op dins dag en vrijdag in het Groene Kruis- gfcbouw, telef. 1436. Elke morgen, behalve zaterdag van 9.00-10.00 uur bij mevr. C. Knijff-D.ek- ker. telef. 1438 b.g.g. telef. 1799 me vrouw Beldman-Aansloot. De gespreksgroepen van de drie vakcentrales die de stof hebben aan gedragen voor een rapport over Zuid- West Overijssel hebben o.m. gezegd, dat in Holten als woongebied en re creatie-gemeente enkele kleine indus- triën moeten worden aangetrokken in verband met afvloeiing van ar beidskrachten in de landbouw. Dit zei voorzitter W.G. Tijhof in de dins dagavond in café Jansen gehouden bestuursvergadering van de N.V.V.- bcstuurdersbond. Ilij verklaarde ver der, dat 1970 een bewogen jaar is ge weest voor de vakbeweging, o.a- door de staking in Rotterdam, de vierhonderd gulden-kwesti^ en de loonmatigingsmaatregel van de rege ring Rooivink was nogal eens in het geding. ..Men is hier over het algemeen goed gestemd over de woningbouw plannen van de gemeente Deventer om hier te bouwen, dit geeft voor Holten een ruimer aantal woningen, aldus voorzitter Tijhof. Uit het jaarverslag van secreta ris G. J. Veneman bleek een duide lijke stijging van het ledental. Het bedroeg op 1 januari jl. 414. Dit is mede bereikt door het toetreden van de A.B.O.P. met 42 leden. Bejaar den- en kindermiddag en de feest avond voor de leden zijn goed ge slaagd. Penningmeester L. v.d. Steen kon zijn boeken afsluiten met een ba tig saldo. De kascontrole commissie verklaarde bij monde van J. Foks, dat boeken en kas keurig in orde wa ren bevonden. Daar geen tegencandidaten waren gesteld werd secretaris G. J. Vene man. die periodiek aftredend was, herkozen. Het 25-jarig bestaan van de bestuurdersbond in Holten in 1972 bracht een uitvoerige discussie op gang. Men weet nog niet goed wat .men doen zal. De kosten spreken hier sterk in mee. Besloten werd de feestcommissie t.w. het dagelijks be stuur en de penningmeester der vak bondsafdelingen bijeen te roepen, om een garantie te krijgen van de afdelingen voor een eventueel tekort. Op een vraag waarom er zulke gro te verschillen zijn in de contributie bij de bonden van het N.V.V., ant woordde districtsbestuurder J. C. Moolekamp uit Almelo, dat men be zig is deze gelijk te trekken. Iedere bond heeft hierin zijn eigen inbreng mede hierdoor is de afdracht aan de afdelingen ook zo verschillend. Voor zitter Tijhof bracht de heer Moolen- kamp aan het slot nog dank voor zijn bijdrage aan deze avond. Er staat boven deze meditatie ..Pasen 1971", maar er had ook boven mogen staan ..Pasen 1871" of „Pasen 871". Want de christelijke kerk viert Pasen, omdat zij gelooft, dat haar Heer in het jaar 33 is opge staan. En dat feit geldt voor alle tijden- en voor alle mensen. De opstanding van Jezus Chi-istus is het kernpunt in het chi-istelijk geloof. Als Christus niet is opgestaan, dan is de dood ons aller einde en heeft het weinig zin om te geloven. Waarom is die opstanding dan zo belangiijk? Wel daarom, dat God - ons daarmee heeft geloond, dat ook de macht van de dood aan Hem ondei'worpen is. Schampere mensen wijzen dan naar de begxaafplaats: daar lig gen dan toch maar de doden, on danks Pasen. En er is er nog nooit één teruggekomen". Maar Pasen betekent niet dat wij in dit leven terug zullen kei-en. Pasen betekent: Jezus Christus is doox--de-dood-hééngegaan en opge staan in het eeuwige Leven. IIij is de „eerstgeborene uit de doden". Wij mogen en moeten Hem volgen. Ook wij zullen door-de-dood-heen opstaan in het eeuwige Leven. Vóór ons was Hij in 't. graf. Nu wist zijn goedheid af onze ti*anen. Hij ging ons voor, het doodsdal door. Wij volgen Hem langs dal hemelspoor! Dat is de ene. de persoonlijke kant van het Paasfeest. Er is ook een andere kant aan de Paas-boodschap. Een veel bre- deie. Zo u wilt: een kosmische kant. Want Pasen is de belofte van de hei'-schepping. Van de nieuwe schepping. Wat in Jezus Christus begonnen is. is verborgen. Zelfs voor het oog des geloofs verbol gen. Maar het zal door God wor den voltooid. Groter en heerlijker dan wij het ons kunnen voorstel len. Alle onrecht, leed, haat, ja kortom, alle nood en ellende, zal worden weggedaan. Volken mogen elkaar nu nog beoorlogen, men sen mogen nu nog gebukt gaan onder zorg en leed. vanwege hun huidskleur, vanwege hun econo mische uitbuiting; duizenden mo gen en moeten nu nog wel tranen schreien, vanwege natuurrampen, die ons teisteren dat allies neemt niet weg, dat er een nieu we toekomst wacht. Eens zal dit alles voorbij zijn. De stralen van de Paas-zon val len al eeuwen over de aarde. Want nu de Heer is opgestaan nu vangt het nieuwe Leven aan: Plet nieuwe Leven vangt aan! D.w.z. het is nog de aanlooptijd. Het is wel begonnen, maar nog niet voltooid. De oosterse kerken benadruk ken heel sterk deze kosmische kant van het Paasfeest. Pasen is de wederopstanding van de ganse schepping! Zij grijpen a.h.w. daar op vooruit en vieren het alsof het nu al verwerkelijkt is. Daarom is Pasen bij hen een feest van uit bundige, vreugde! Het komt mij voor. dat U geze gend Paasfeest viert, als U de persoonlijke en de kosmische zij de van de Paas-boodschap door U heen laat gaan. Trek Pasen daarom niet in het wetenschappe lijke vlak van controleerbare en niet controleerbare feiten. Opstandig is geen fotografisch- waarneembare werkelijkheid. Op standing is gelóófs-werkelijkheid! Het is een wonder in onz'ogen Wij zien het Maar doorgronden het niet. Holten, april 1971 A. Schellevis Hulppred. Ned. Herv. kerk Zondag, 11 april le Paasdag. HOLTEN Ned. Herv. kerk. 8.30 uur en 10.15 uur ds. P. Lugtigheid, 10.00 uur Jon- gerendienst in gebouw Irene. In alle paasdienstenPaascollecte voor het Algemeen Kerkewerk der Generale Synode. Geref. kerk 9.30 uur en 15.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. Tijdens de Paas dagen is de ene collecte voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkgebouw". R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in gebouw Irene met mede werking van het Dameskoor uit Rijs- sen. NIEUW HEETEN R.K. Kerk. Zaterdagavond 7.00 uur Paaswake. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. Hoogmis. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 uur ds. C. C. Addink. Paascollecte voor het Algemeen Ker kewerk der Generale Svnode. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga. Tijdens de Paasdagen: Paascollecte voor het Algemeen Ker kewerk der Genraly Synode. Maandag 12 april 2e Paasdag: HOLTEN Ned. Herv. kerk 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga van Okkenbroek. Paas collecte alsvoren. Geref. kerk 10.00 uur Zangdienst mei medewerking van de Chr. Gemengde Zangver. „Soli Deo Gloria", ene collecte is voor de kerk. Aan de uitgang collecte voor „Eigen Kerk gebouw". R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk 8.00 uur .en 10.00 uur. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk 10.00 uur ds. C. C. Addink van Holten. Paascollecte alk- Overdag: telef. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) bij geen gehoor telef. 1325 (G. ter Harmsel). .*£>V ■■'.""vf.',,'*- T :r/,u Een ■■staa'.tsipsjoto van de Gouverneur Generaal van CanadaZijne Excellentie Roland Michener en zijn echtgenote. Hare Excellentie Mevrouw Michener, die tijdens hun staatsbezoek aan Nederland op donderdag 15 april a.s. ook een bezoek zullen brengen aan het Canadese kerkhof als een eerbetoon aan de in de Tweede Wereld oorlog, voor onze vrijheid gevallen Canadezen. Tijdens het staatsbezoek, dat d egouverneur-generaal van Cana da en zijn echtgenote. Hunne Excellenties Roland Michener en Mrs. Michener. aan ons land brengen, zullen zij op donderdag, 15 april, ook een bezoek brengen aan verschillende plaatsen in Over ijssel en zal er een herdenking p-laats vinden op het Canadese Kerkhof. Dat wordt een grote plechtigheid, waaraan tal van auto riteiten en vooraanstaande personen zullen deelnemen, maar waar ook het gewone publiek aanwezig kan zijn, want het kerkhof is voor iedereen toegankelijk, mits men maar op tijd, dat wil zeg gen, uiterlijk om tien minuten voor elf op de begraafplaats aan wezig is. Behalve prinses Margriet zal in 't gezelschap van de Gouverneur-Gene raal aanwezig zijn de minister van Buitenlandse Zaken van Canada Mr. Mitchell Sharp. Verder zullen komen om er slechts enkele ie noemen mi nister Den Toom van Defensie, de chef van staven van het Ned. leger It.-admiraal H. H. van den Wall Bake, de Commissaris der Koningin in Overijssel, Jhr. Mr. Dr. O. F. A. H. van Nispen tol Pannerden, met hun echtgenoten, van Canadese zijde de Canadese ambassadeur Mr. A. J. Pick en mevrouw Pick en tal van hoge officieren van leger, vloot en luchtmacht. Voorts verwacht de am bassadeurs van de geallieerde landen, van Polen enz. Ter begroeting zullen bij aankomst van de Gouverneur-Generaal en zijn gezelschap, aanwezig zijn de Cana dese Ambassadeur, de Commissaris der Koningin en burgemeester Mr. W. H. Enklaar. Tijdens de plechtigheid zullen schoolkinderen bloemen leggen op de graven van de ruim dertienhonderd gesneuvelden. Met de kruiser waarmede de Gou verneur-Generaal in Amsterdam ar riveert komt ook mee de Canadian Forces Stadacona Band, die met de Johan Willem Friso Kapel, zorgt vooié de muzikale omlijsting. Er zal een korte ere-dienst worden gehouden door een Engels- en een Frans-sprekende Canadese geestelijke terwijl de Hoofdluchtmacht predikant Ds. A. C. J. van der Poel de kinde ren in het Nederlands zal toespreken. Na afloop van de plechtigheid zal in Hotel ,.'t Losse Hoes" een lunch plaats vinden waar de Gouverneur- Generaal met een klein gezelschap zal aanzitten en zal het gemeente bestuur voor de overige genodigden een ontvangst houden in Hotel „Hoog Holten". Schoolkinderen van de kleuterscho len en de laagste klassen zullen met vlaggetjes in de Dorpsstraat tussen Hotel Holterman en Gebr. Schuppert een ere-haag vormen. In de Oranje straat zal een ereboog worden ge plaatst met een welkom aan de hoge Canadese bezoekers. Het programma van het verblijf in Overijssel ziet er als volgt uit: 10.15 u Aankomst vliegveld Twente 10.40 u.: Vertrek naar Holten. 11.15 u.Aankomst Canadese be graafplaats. 12.00 u.: Lunch in 't Lösse Hoes en rustpauze. 14.30 u.: Vertrek naar Hengelo. 15.00 u.: Aankomst bij Hollands Sig naal-Apparaten N.V., aldaar 15.45 u.: Vertrek naar vliegveld Twente. 16.00 u.: Aankomst op vliegveld Twente. 16.10 u.: Vertrek. Zaterdag. 10 april t.e.m. vrijdag 16 april: Electra: H. Heijenk, Kolweg 44 buiten de diensturen telef. 2124. Gas: W. C. v.d. Weerthof, Voorsboer- straat 2. telef. 1793. Vrijdag 9 april t.e.m. zondag, 11 april A. Groen. Kozakkenstraat 15, telef. 1230 keurmeester buiten de dienst uren Maandag. 12 april t.,e.m. zon dag 18 april: C. Meindertsma, Berg manstraat 12. tel. 2190. Aangifte gestorven dieren op terdag van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis telef. 1318. In verband met de overschakeling van de verbruiksadministratie van het gemeentelijk elektriciteits- en gasbedrijf naar een ander computer centrum is er een vertraging ont staan bij de vervaardiging der ver- bruiknota's. Voor route II (buurtschappen) moet de nota over de periode december 1970 t.e.m. januari 1971 nog worden aangeboden, terwijl ook bij de aan bieding der nota's over de periode januari t.e.m. februari 1971 (route I) enige vertraging onvermijdelijk zal zijn. Voorts maken wij U er op attent, dat de meteropnemer met ingang van bovenvermelde periodes geen -- in on^-erx"::* zal ne men, doch dat de verbruiker een ae- cept-girokaart met een daarbij beho rende nota zal worden toegezonden. In het vervolg zal derhalve de be- taalmogelijkheid uitsluitend zijn: a. via Uw postrekening; b. via aanbieding bij een postkan toor; c. vla aanbieding bij een bank, waar mee U in rekening-courant-ver houding staat; <f. automatische afschrijving bij een bankinstelling. De twee-maandelijkse meteropname blijft gehandhaafd. Burgemeester en wethou- houders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. Een bonte en kleurrijke stoet trok saterdagmiddag met de muziekvere niging met drumband voorop, door het Kol-complex. Het was de palmpaasoptocht, die door het Palmpaascomité dit jaar voor de derde maal met daaraan ver bonden een wedstrijd, werd georga niseerd. Honderdvy f en dertig kinderen kwamen met vader of moeder 's mid dags om twee uur op Kalfstermans- weide bijeen om hun palmpasen daar te laten keuren en zodoende voor een prijsje in aanmerking te komen. Ter bespoediging van de keuring, waren twee jury's gevormd, resp. bestaande uit mevrouw C. P. K. Enklaar-van Andel en dé heer W. ten Berge, die de krakelingen keur den en mevrouw I. Jalink-Dubbel- man en de heer Js. Beldman, die d« zwaantjes voor kun rekening namen- Ér was ook nu weer heel veel werk gemaakt van het optuigen van de palmpasens, die aan bepaalde folkloristische eisen moeten voldoen, willen zij een hoog cijfer halen. De juryléden hadden dan ook weer een moeilijke taak, vooral, omdat bij de een dit, en bij de ander dat niet he lemaal juist was. Maar voor de kinderen deed dat niet zo veel ter zake, zij waren trots op hetgeen va der of moeder ofwel beiden gepres teerd hadden. De commissie bestaande uit W. Beijers, voorzitter, mej. W. E. Wol- ters, secretaresse en penningmees- teresse, mevrouw A. Koopman-Hart suiker, E. Koopman Azn, B. H. Brouwer en H. Wiersma, had van de Holtense Handelsvereniging, de beide Oranjeverenigingen en enkele parti culieren geld gekregen, waarvoor eerstgenoemde hen op de muziek tent dank bracht. Ook de muziek en de juryleden werd dank gebracht voor hun medewerking, evenals een viertal meisjes, dat voor het aan brengen van de nummers zorgde. Radio Ter Harmsel stelde belange loos een geluidsinstallatie beschik baar. Omdat er voldoende tijd over was, werd dé uitslag van de keuring op Kalfstermansweide bekend gemaakt en daarna trok men met de mu ziek door een aantal straten op de Kol. Op het plein voor de centrale bakkerij „De Halm" werd de stoet ontbonden en kregen alle kinderen een grote Jaffa. Er werden 21 geldprijzen beschik baar gesteld, waarvan de laatsten natuurlijk niet zo groot konden zijn. De uitslag was als volgt: Zwaantjes: (originele palmpasens): 1. Irma Jager. 2. Joke Te^pe'man, nn Gea Lodeweges, 3 Marijke Bos, André Wissink, Herman Klein Vel- derman. Bonnette Roly en Ansje Schuppert. 4. Henk Oudenampsen, 5. Kees van den Berg. Herman Lode weges, Ali Tempelman, Tanja van Zeijts en Erna Stegink. Krakelingen: 1. Jan Hovenkamp, 2. Herman Bulsink, 3 Monique Eg- gink, i Jennie Aanstoot en Alex Voordes. 5. Jennie Vukkink en Jea- nette Oervedxnk Nijhu's. In alle delen van de gemeente zijn door de jeugd (met assistentie van de oudeien) weer paasvuren „ge bouwd" die op de avond van de eer ste Paasdag zullen branden. Bij het gemeentebestuur is voor het verbran den van twaalf stapels vergunning aangevi-aagd doch het is mogeijk dat er nog een paar bijkomen. Evenals voorgaande jaren zijn er voor de drie grootste „boakens" geldprijzen be schikbaar gesteld door enkele recrea- tiebedrijven, hotels en pax-ticulieren. Een commissie bestaande uit de h.h. W Beijerö, G. J. Langenberg. P, B. Müller en J. Wiggers zal zaterdag middag na hall' vijf met behulp van meetlat en meetlint vaststellen waar de grootste paasvuren werden ge bouwd. Zondagavond zullen op de volgende plaatsen paasvuren branden: Noordenbarg (Aalpoiswe'g)Larense- weg (gi'oep Haarjöd'n); Geskesdijk in de buurtschap Look: Kozakkenweg (Jeurlinksweg)Oude Deventerweg j (achter boerderij Kolkman)Bosweg [in de Beusebérg); Zandweg (bij G. j H, Nijenhuis); Raalterwcg (bij i Struik): Rulgei'sweg in het Neerdorp j (bij Lubbex-sen. Boerendanssteeg (Dijkerhoek). i De Palmpaasoptocht op weg naar de Kol

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1