Moederweelde en lenteweelde BOZE TWENTSE BOEREN DEMONSTREERDEN TEGEN DR. MANSHOLT Geeft mild voor de Emma bloemcollecte Grensverkeer werd lamgelegd Voor 30 april (Koninginnedag) Holtense Oranjevereniging vraagt leden en geld voor kinderfeest Maatschappelijk werk heeft f 25.000.- tekort RAADSVERGADERING Officiële publikatie ONZE AGENDA Data om. te noteren Medische dienst Weekenddienst Tandartsen Dierenartsen Kerkdiensten Storingsdienst G.È.B. Burgerlijke Stand Bloeiende organisatie met grote personeelsbezetting Wijziging electriciteitstarieven Auto geslipt en de sloot in Mooie opbrengst ONTSTEKEN VAN DE PAASVUREN VRIJSTELLING Gevonden en verloren voorwerpen Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezi nsverzorgin g Wachtdienst Slachthuis Brandmelding HOLTENS NIEUWSBLAD Viydag 2ti maan xaii Jaargang 23 - no. 12 Uitgave van de Stichting ,,Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur U, Beyers Telefoon 05483 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. YViggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per halfjaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad VRIJDAG 26 MAART 19.30 uur: Jaarfeest C.J.V. De Vrien denschaar in gebouw Irene. 19.45 uur: Ledenvergadering School met de Bijbel in de hal van de school. ZATERDAG 27 MAART 14.00 uur: Opvoering toneelstuk CJV De Vriendenschaar voor alle be jaarden van Holten in het gebouw Irene. Toegang gratis. 19.30 uur: Voortzetting van het jaar feest C.J.V. de Vriendenschaar in gebouw Irene. 9.00 uur v.m.: Overijsselrit start en finish in Haarle. 10.00-12.00 uur: Openbare les in de Lagere Technische School te Rijs- sen (zie adv.). ZONDAG 28 MAART 19.30 uur: Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.). MAANDAG 29 MAART 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize. DINSDAG 30 MAART 14.00 uur: Officiële opening van de nieuwe school te Dijkerhoek door de burgemeester, mr. W. H. Enklaar. 19.30-21.30 uur: Gelegenheid bezichti ging nieuwe school te Dijkerhoek (zie adv.). WOENSDAG 31 MAART 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethanië. De heer A. Jalink spreekt over de E.H.B.O. 21.00-22.00 uur: Start met een oude- rengroep (45-plussers) van de Trim- en Atletiekvereniging „Hol ten" in de gymnastiekzaal van de Scholengemeenschap (zie adv.) DINSDAG 30 MAART, 6 APRIL EN WOENSDAG 7 APRIL 20.00 uur: A.B.S.-revue in zaal Boode te Bathmen. Andere data zijn uit verkocht. DONDERDAG 1 APRIL 20.00 uur: ANWB dia- en filmavond in zaal Hotel Vosman (zie adv.) VRIJDAG 2 APRIL Doktoren C. H. Rietdijk en J. F. Sijt- sema afwezig (zie adv.). 19.45 uur: Forumavond A.R. Kiesver eniging in Rehoboth. ZATERDAG 3 APRIL 13.30 uur: Palmpaaswedstrijd en op tocht vanaf Kalfstermansweide (zie bericht). DINSDAG 6 APRIL 20.00'uur: Openbare vergadering Par tij van de Arbeid in zaal Vosman. Spreker Wim Meijer (nieuw-linkser) uit Hengelo (3e op de kand.lijst). 20.00 uur: .Jaarvergadering NVV-be- stuurdersbond in café Jansen. WOENSDAG 7 APRIL 19.30 uur Aanbesteding onder Holten- se aannemers uitbreiding Groene Kruisgebouw in Hotel Holterman (zie adv.). 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling Holten van het Ncd. RooÖè Kruis in Hotel Holterman. 20.00 uur Feestelijke jaarvergadering afdeling Holten van de Algem. Bond van Ambtenaren met de dames ir zaal Vosman. DONDERDAG 8 APRIL 20.00 uur: Vergadering supporters club ,,1-IMV" in hotel Vosman. Op komst dringend gewenst. DINSDAG 13 APRIL 20.00 uur: Vergadering Algemeen. Be stuur Slichting Sportbelangen „Hol ten" in hotel Holterman. WOENSDAG 21 APRIL 20 00 uur: Bijeenkomst van de afde ling Dijkerhoek van de Nederland se Bond van Plattelandsvrouwen in café 't Bonte Paard. DONDERDAG 22 APRIL 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling Holten Ned. Bond van Plattelands vrouwen in hotel Holterman. De heer Hoeve uit Harfsen houdt een lezing over „achtei'namen". ZATERDAG 24 APRIL 8.30 uur: Inzameling lompen in dorp en naaste omgeving voor de Hol- tense Muziekvereniging. WOENSDAG 28 APRIL 8.00-19.00 uur: Stemming verkiezing leden Tweede Kamer. VRIJDAG 30 APRIL (Koninginnedag) 9.00 uur v.m.: Aubade van de school kinderen voor het gemeentehuis. 13.00 uur: Motocross op het circuit „De Zuurberg". Zaterdag vanaf 12 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50. telef. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 27 maart en zondag 28 maart: L. G. Dekker. Rijssenseweg 33b. Enter, telef. 05478-653 van 18 00 tot 19.00 uur (alleen voor spoedge vallen). Zaterdag 27 en zondag 28 maart: W. C. C. Wamelink. Schepenenstraat 16, telef. 2004. Een ooi van de heer J. Reinaardus aan de Larenseweg heeft dezer dagen vier lammetjes ter wereld gebracht. Hoewel zo'n grote worp wel meer voorkomt is het toch wel een zeldzaamheid, vooral omdat ze alle vier springlevend zijn en dartelen in de weide. De heer Reinaardus heeft al meer van dit mooie jonge goedjevandaardat het voor onze fotograaf niet doenlijk was om de moeder met de vier kindertjes alleen op de foto te krijgen. Ze zijn zo watervlug dat ze alleen, wanneer ze liggen in handen zijn te krijgen. Het beeld is wel een staaltje van moederweelde en lenteweelde in het vroege voorjaar. Op Koninginnedag. 30 april de leerlingen van hel openbaar en bijzonder onderwijs gaan dan samen feestvieren zou de Hol tense Oranjevereniging de kinderen van de vier openbare scholen voor kleuter- een basisonderwijs gaarne 'n feestmorgen willen aan bieden. Vroeger bekostigde zij zoiets geheel zelf, maar de laatste jaren kon zij in verband met het steeds toenemende aantal leer lingen slechts een subsidie geven van 50 cent per leerling en soms zelfs nog minder. De contributie was veel te laag om een feestje te kunnen financieren. Slechts f 1,- per lid. Bovendien groeide het aantal leden niet evenredig met het aantal kinderen. De Holtense Oranjevereniging opgericht nadat de Volksfeestcom missie destijds was ontbonden. Zij nam toen op zich en zag dat als taak. om de kinderen van de openbar scholen in het dorp iets te bieden op koningins verjaardag. Van buiten- festiviteiten was, in verband met de onbestendigheid van het weer. wei nig te verwachten. Daar is dan ook weinig aan gedaan. Nu heeft eigenlijk te zorgen voor (200)kleu ter en (470)! leerlingen van de HOLTEN Ned. Herv. kerk: 8.30 uur ds. C Addink; 10.15 uur ds. C. C. Addink (bed. H.D.). Extra collecte: Her vormd Kerkkoor; 10.00 uur Jonge- rendienst in het gebouw Irene. Geref. kerk: 9.30 uur ds. R. A Hoog kamp (Voorber. H.A.); 15.00 uui ds. R. A. Hoogkamp (Openbare Geloofsbelijdenis). In beide dien sten is de ene collecte voor kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkgebouw. R.-K. Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering): NIEUW HEETEN R.-K. kerk: Zaterdaêavond 7.00 uur Zondagmorgen 8.00> uur en 10.00 u. DIJKERHOEK Bethanic: 10 00 uur hulppr. A. Schel- levis. Extra collecte voor ..Bouw fonds Bethanië". OKKF.N BROEK Ned. Herv. kerk: 10.00 uur ds. Bouw man van Lochem. Extra collecte: vóór de kerkvoogdij. Zaterdag 27 maart t.e.m, vrijdag 2 april buiten, de diensturen Elektra: 11, Huisman. Kolweg 42, te lefoon 1498. Gas: J. Bosschers, Beu- seberg 129, telef. 1945. In de week van 29 maart tot en met 5 april wordt in onze gemeente weer de jaarlijkse Emmabloemcollecte gehouden, waarvan de op brengst o.a. ten goede komt aan de tuberculose-bestrijding door de plaatselijke kruisvereniging. De t.b.c is gelukkig geen volksvijand nummer één meer, maar de aandacht voor de bestrijding mag niet verslappen De z.g. haarden die toch nog telkens weer worden ontdekt, bewijzen duidelijk dat deze zo gevreesde ziekte nog niet is overwonnen en dat men attent moet blijven. De Kruisverenigingen doen voor de bestrijding zeer belangrijk pre ventief werk en daarom durft het bestuur van het Groene Kruis dan ook een dringend beroep op ALLE INGEZETENEN te doen om een milde bijdrage te geven. Aan alle inwoners wordt in het begin van de komende week een circulaire met daarbij ingesloten een envelopje toegezonden. Zij worden verzocht hun bijdrage vast klaar te leggen want het envelopje wordt aan hun woning afgehaald. Voor betoonde offervaardigheid zegt het Groene Kruis-bestuur bij voorbaat allen zeer hartèlijk dank. Ingezetenen die nog geen lid zijn van het Groene Kruis, kunnen zich .opgeven bij de personen die het envelopje komen halen. Dorpsschool en de Kolschool. Er moeten zalen worden gehuurd, er wordt getracteerd. Goochelaars e.d. vragen zo f 200.- voor een dik uur optreden. Films en gezelschappen kan men ook niet voor niks charte ren. Duizend gulden Daarom heeft de Holtense Oranje vereniging de contributie nu ver hoogd tot f 2.50 per jaar en een be roep gedaan op bijna zeshonderd ouders van leerlingen der vier scho len om in groten getale als lid toe te treden om de ongeveer 700 kinde ren iets te kunnen bieden, want er zal wel f 1000.- nodig zijn voor zo'n schare. Maar ook op hen, die geen kinde ren meer op school hebben en voor stander zijn van openbaar onderwijs in de Kol- en Dorpsschoolkringen wordt een beroep gedaan om lid te worden of een financiële bijdrage te willen verlenen. Wie geen lid wil worden, kan ook een gift voor dit1 kinderfeest schenken aan de Holten se Oranjevereniging. Het bestuur verzoekt hen dan om de ophaalkos- ten uit te jparen, de contributie of donatie in een goed gesloten enve loppe mee te gf-en naar de scholen. Op 30 april gJ.-an dc kinderen sa men feest vieren, zo is onlangs ook besloten in de ledenvergadering van de Chr. Oranjevereniging, die de kos ten voor de bijzondere scholen finan ciert. Dat is een praktisch besluit, 'want nu kan men de kinderen van verschillende leeftijdsgroepen samen iets aanbieden, terwijl men voorgaan de jaren na de aubade voor het ge meentehuis, 's morgens om 9 uur, ieder zijns weegs ging en maar moest zien hoe men de zaak splitste. Het bestuur van de Holtense Oranjever eniging hoopt, dat velen aan de uitge zonden oproep gehoor zullen geven. Geboren: Ingrid Yvonne dv L. J. Klein Ovink en A. ten Wolthuis Neer dorp 49 Gerritje' Jannie dv B. J. Oplaat en J. Neuteboom, Oranje straat 9 Teunis Hendrik zv E D Rietberg en .T. W. Stevens, Bergman straat. 13. Overleden: geen. Ondertrouwd: H. Scholten, oud 22 j Rijssen en W. J. Paalman oud 18 jaar Beuseberg 60. Gehuwd: A. Rietberg 19 j Neer dorp 78 en W. Immink 19 j Hellen- doorn B, J. Veneklaas Slots 22 j Espelo 81 en J. G. Markvoort 20 j. Holterbroek 95, De Algemene Stichting Maatschap pelijk werk in Holten verkeert in gro te financiële moeilijkheden. De stich ting, waaronder ook de gezinszorg en de bejaardenhulp resorteren, zit met een tekort van f 25.000. Na een verzoek van de stichting aan de gemeente om financiële bij stand is'men daar nu druk bezig een oplossing te zoeken. De stichting heeft de dónateursgelden al ver dubbeld van f 2,50 tot f 5,- schrijft het Dagblad Tubantia. Voorzitter ds. C. C. Addink hoopt van harte, dat de gemeente in staat is een oplossing te vinden, anders zou dat het einde, kunnen betekenen van een bloeiende stichting in Holten. Voor een organisatie voor maatschap pelijk werk heeft de stichting name lijk een geweldige verzorgingsdichl- heicl gezien de grote personeelsbezet ting in verhouding tot de bevolking. Momenteel zijn bij de stichting vijl gezinsverzorgsters, vier gezinshelp sters en ongeveer dertig bejaarden verzorgsters werkzaam. SUBSID1EI Volgens ds, Addink is deze grote per soneelsbezetting mede oorzaak van de moeilijkheden. „Het financiële te kort is gewoon ontstaan door de geld ontwaarding en de kostenstijgingen van de laatste jaren, terwijl de sub sidie in procenten is gelijk gebleven Dit is overigens een landelijk ten dens. Ik geloof dat het probleem hiei zo snel aan de orde is gekomen, dooi dat we zo'n grote organisatie hebben Ook de salarissen zijn de laatstfe ja ren belangrijk gestegen". De sub sidiercgcling voor maatschappelij! werk heeft per 1 januari van dit jaa: een wijziging ondergaan. Tot. die da turn droegen gemeente en rijk elk 4i procent bij in de kosten. In- enkele gevallen kwam het totale percentage zelfs op 90 pet. Na 1 januari geeft het rijk de totale subsidie van 80 j procent, waardoor de gemeenten er eigenlijk buiten kwamen te staan. Enkele bleven- echter een bepaalde subsidie geven om de dreigende moei- lijkhedn het hoofd te kunnen bieden. Holten was daar niet bij. Nu wil men waarschijnlijk toch via de algemene bijstandswet een oplossing zoeken om de stichting te steunen. De gemeenteraad komt maandag 29 maart a.s. des avonds om 7.30 uur in openbare vergadering ten ge meentehuize bijeen ter behandeling van de volgende AGENDA: 1. Notulen van de vergaderingen van 25 januari 1971 en 23 febru ari 1971. 2. a) Ingekomen- stukken, b) Mededelingen. 3. Voorstel tot verkoop fan bouw terreinen aan: a) N.V. Bouwontwikkelingsmij Vincent, alhier. Vincent, alhier. b) fa. B. J. Vukkink en Zn., alhier. 4. Voorstel tot overdracht van bouwterrein aan het Bestuur van de Chr. Kleuterschool. 5. Voorstel tot wijziging van het be sluit tot onteigening van gronden in „De Haar". 6. Voorstel tot vaststelling van hu- 1 ren van gemeentewoningen per 1 april 1971. 7. Voorstel tot wijziging van de ta rieven voor de levering van elek triciteit. 8. Voorstel tot heffing, van opcen ten op de personele- en grondbe lasting. 9. Voorstel tot vaststelling van een algemene politieverordening. 10. Voorstel tot vaststelling van een: a) verordening regelende de seizoenwarenmarkt in de ge meente Holten; b)verordening op de heffing en invordering van marktgel- den. 11. Voorstel tot wijziging van de ge meente- en bedrijfsbegrotingen 1971. (kredieten bouwrijpmaken derde fase „De Haar", uitbreidingen gas- en netspanningsverbeterin gen elektriciteitsbedrijf). In de maandag, 29 maart te hou den raadsvergadering komt o aan de orde een voorstel tot wijzi ging van de electriciteitstarieven. De energiecommissie heeft hef col lege daartoe voorstellen gedaan met betrekking tot de kYVh-prijs, die mo menteel voor energie 7.75 cent be draagt, en betreffende het vast recht tarief voor krachtdoeleinden. De KWh-prijs van 7.75 is onder meer samengesteld uit een vaste ver goeding, vermeerderd -met 'n brand- stoffenverrekeningsprijs. die geba seerd is op de prijzen van olie. ko len en aardgas op de wereldmarkt. B. en W. hebben momenteel de be voegdheid de kWh-prijs te verhogen of te verlagen, zodra daar op grond van de brandstoffenprijzen aanlei ding toe bestaat. Juist nu de brand stoffenprijzen sterk in be\yeging zijn stelt de commissie voor. een artikel in de tarievenverordening op te ne men, waardoor halfjaarlijks auto matische aanpassing aan de gewij zigde brandstoffenprijzen plaats vindt. Hierdoor behoeven B en W niet regelmatig de tarieven te her zien. Zij is van mening, dat deze wij ziging op 1 juli a.s. in werking moet treden. Krachtstroom Voor de levering van energie voor krachtdoeleinden is een vastrecht per maand verschuldigd. Het is ge baseerd op het gezamelijk vermo gen van aanwezige electromotoren. tol een gezamenlijk vermogen van 7"; p.k. bestaat er een geleidelijke stijging van de vastrecht-bedragen Bij een vermogen boven p.k. geeft het tarief wegens vastrecht echter forse stijgingen te zien. Zij variëren van f.4.— tot f 5.40. terwijl de stijging van net vastrecht bene den 7' p.k. varieert van f 0.15 tot f 0.65. Ten gevolge van het verander de gebruikspatroon voldoet dit tarief niet meer voor de beoogde doelein den namelijk het voorkomen dat on nodig motoren met een te groot ver mogen door de verbruikers worden opgesteld. Daar komt bij, dat de be- staande toestand de toenemende me chanisatie in o.a. de landbouwbedrij ven extra zou belasten. Door het tarief wegens vastrecht boven 7p.k. tot en met 10 p.k. ge leidelijker te laten verlopen wordt voorkomen, dat bij bepaalde gebrui kers een tweede k\Vh-mater met schakelklok voor dubbel tarief moet worden geplaatst. Dit betekent, dat in één perceel energieverbruik gens twee tarieven plaats heeft. Een dergelijke situatie vergt een goede controle. Immers een niet goed willende ver bruiker heeft de mogelijkheid het krachtverbruik via de bestaande me ter voor vastrechttarief te gaan ver bruiken. Aanpassing aan de vast rechttarieven houdt in dat genoemde controle kan vervallen. De commis sie stelt voor deze wijziging met in gang van de opname/verbruikers pe riode januari/februari 1971 in wer king te laten treden, waarmede b. en w. zich kunnen verenigen. De 23-jarige H. Bekkernens uit Es pelo is zondagmorgen op de Marke- loseweg met driewielige auto geslipt, over de kop geslagen en door prikkel draad en afrastering in de bermsloot terecht gekomen. Zijn bij hem inzit tende neef W, Meilink werd uit het autootje geslingerd en klaagde over een pijnlijke arm. Bekkernens kreeg een zware hersenschudding en is op doktersadvies met de Holtense ambu lance-auto naar het St. Geertruiden- ziekenhuis in Deventer gebracht. De auto werd zwaar beschadigd en is totall loss. De collecte voor de Hartstichting heeft het mooie bedrag van f 2.536.19 opgebracht, waarvoor gevers en col lectanten hartelijk dank wordt ge bracht. De burgemeester van Holten ves tigt de aandacht van belanghebben den op het bepaalde in artikel 74a van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Holten, waarbij het zonder zijn toestemming verbo. den is in de openlucht paas- of kamp. vuren te ontsteken. Aanvragen om vergunning voor het ontsteken van paasvuren moeten uiterlijk 5 april a.s. schriftelijk ter secretarie worden ingediend en een aanduiding bevatten van de plaats waar het vuur ontstoken zal worden. Aangezien de aanvragen door de brandweer moeten worden gecontro- leerd, is het noodzakelijk, dat boven staande termijn stipt in acht wordt genomen. Holten. 25 maart 1971 De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Bepalingen bestemmings plan ten aanzien van een plan tot het bouwen van 24 bejaardenwoningen in het bestemmingsplan ,De Haar'. Vrijstelling bepalingen bestem mingsplan ten aanzien van een plan tot het bouwen van 24 bejaardenwo ningen het bestemmingsplan „de Haar". De burgemeester van Holten maakt bekend, dat het Bestuur van de Stichting ter Bevordering van Huisvesting voor Bejaarden te Hol ten vergunning heeft gevraagd voor de bouw van 24 bejaardenwoningen op de percelen, kadastraal bekend, gemeente Holten, sectie F. nrs. 1281, 1282. 1283. 2016 en 2586, gelegen in het bestemmingsplan ..de Haar". Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gelden de bestemmingsplan kunnen recht hebbenden op aangrenzende en na bijgelegen gronden, ingaande 29 maart 1971. gedurende veertien da gen, schriftelijk bezwaren bij burge meester en wethouders indienen te gen het verlenen van vrijstelling van de bepaligen van het desbetreffen de bestemmingsplan ten behoev van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen, al hier, vöor een ieder ter inzage. Holten, 26 maart 1971. De burgemeester, voornoemd. W. H. Enklaar. Gevonden: herenbril, 1 paar rol schaatsen, herenpolshorloge, huissleu tel, herenfiets, Lipssleatel, fox-hondje, kinderfietsje. Verloren: bromfietsplaatje LTV, 2 rollen witte stof, rijbewijs BE, grote zwarte hond, bromfiets Kreidler, rode pet, herenhorloge. Twentse boeren hebben woensdagmorgen, als protest tegen de landbouwpolitiek in de EEG in drie jaar bijna geen prijsverho ging van hun produktep het verkeer aan de grensovergangen Glanerbrug, de Poppe (bij Oldenzaal) en Rammelbeek (bij Dene kamp) volledig lamgelegd met hun traetoren. Men heeft er in de dagbladen alles over kunnen lezen. Tegen de middag kwam ook een dertigtal tractoren naar Holten en hinderden het verkeer. Zij reden tot café ,,'t Bonte Paard", dat echter gesloten was. zodat zij geen borreltje of glaasje bier kon den kopen. Zij zijn daarna naar hun boerderijen teruggekeerd. De boeren waren afkomstig uit de streek rond Goor, Markelo, Delden Ambt-Delden en Hengevelde. Volgens de politie is er hier niets on regelmatigs gebeurd en hebben er althans geen excessen plaats gevonden. Er namen aan deze protestdemonstratie geen Holter boeren deel ,zo werd ons meegedeeld. Kreten als „verkeer volledig ontwricht" en „levensgevaarlijke situaties'' in sommige dagbladen komen ons dan ook een beetje overdreven voor. De foto toont althans een ordelijke stoet van tractoren in de Oranjestraat. In Brussel is het dinsdag heel wat Dr. Mansholt, de vice-voorzitter ernstiger toegegaan bij de demon- van de EEG-commissie tegen stratie van naar schatting 80.000 boe- wjens persoon de gramschap'van do ren. Daarbij is een dode gevallen en boeren, naar het ons voorkomt, niet voor meer dan een miljoen schade geheel terecht, is gericht heeft de aangericht. betoging in Brussel catastrofaal ge noemd. Hij verklaarde niet te willen geloven, dat de vele vernielingen door de boeren waren aangericht. Hij meent, dat er raddraaiers tussen hen moeten zijn geweest. „Ik kan mij niet indenken, dat de boeren zo iets doen", zei hij tot verslaggevers. ^Er rust volgens dr. Mansholt een zware verantwoordelijkheid op de organisatoren van de demonstratie en op de ministers van Landbouw van de EEG-landen, die de boeren niet voldoende blijken te hebben in gelicht. Inmiddels is er tussen deze zes mi nisters een overeenkomst tot stand gekomen en zullen de prijzen van de landbouwprodukten worden ver hoogd. Niet de vaststelling vnn de landbouwprijzen vormde het groot ste struikelblok, maar de door de Europese commissie voorgestelde structuurmaatregelen. 's Ochtends van 9.00 - 10.00 uur op dinsdag en vrijdag in het Gro®ne Kruisgebouw, telef. 1436. Elke morgen behalve zaterdag, van 9.00 - 10.00 uur bij mevrouV C. Knijff-Dekker. telef. 1438. bij geen gehoor telef. 1799 mevrouw Beidr/an- Aanstoot. Dienst wijkverpleging: Zr M. ter Borg. Jeurlinksweg N 1, telef. 28'L Zondags tussen 12.00 en 14.00 uur. Vrijdag 26 maart t.e.m. zondag 78 maart keurmeesters buiten c'e diensturen C Dijkstra. Schocd- straat 5, telef. 1833. Maandag 29 nvt. t.e.m. zondag 4 april: H J. Mole- man. Lageweg 13, telef. 1974. Aan gifte gestorven dieren op zatertjag: van 9.00 tot 11.00 uur aan het si? ht- huis, telef. 1318. Overdag: tyfoon 1352 (Politbu reau). 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen), bij'geen gehoor telef. 1328 (G. ter Harmsel).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1