salaris via de RaiHeisenftank m Gladde weg - pompend remmen Met de ..Jumbo-jet op vakantie Gebr. Z0ETBR00D Grote bazaar in gebouw Bethanie te Dijkerhoek J Jaarfeest Geref. Jeugdclubs sn WAAR GAAN WU HEEN? RONO-jubileumprijs voor zesdaagse amateurs r~ Bont programma in vlot tempo Flinke opbrengst (Culturele agenda) ZATERDAG-REKLAME! ORGELS IDE OLDE 2 grote plaatstalen BAKKEN METALU' 99 EEN MEISJE J. WIGGERS Adverteren doet verkopen aRAIFFIJSEPANK H81TEN lucfifere stiarkaiveren VERSE HAARTJES Vrijdag S maart 1971 4 Het gebouw „Rchoboth", waar vrij dagavond het jaarfeest van de Geref. Jeugdclubs werd gehouden, was zo vol dat verschillende jongelui genoe gen moesten nemen met een plaatsje in de vensterbank. Bepaald geen makkelijke „zit", doch je merkt het niet als een rijk afwisselend en amu sant programma wordt gepresen teerd. De avond is om voordat je het in de gaten hebt. Na het welkomstwoord door de voorzitter van de oudercommissie, de heer E. D. Stam, gezamenlijk zingen van het gezangvers „Grote God wij loven U", lezing van het schriftge deelte Joh. 17 1-9 door mej. J. Lan- deweerd en solozang „Gott ist die Liebe" door Ria Bolink en Tonny Hulsman ging jeugdouderling VV. Beldman voor in gebed, waarna me vrouw Van Engbrink-Ramaker en mej. J. Landcwecrd declameerden „Zou er hier wel iemand weten Het ouderbestuur deed vervolgens (in dialect) verslag van haar werk I over het afgelopen jaar, André Belt- I man en Jan Tromp oogsten grote bijval met de voordrachten „Oons Hanna" en „Garregien". Ook de 9 jongens die „Spoken" op de planken zetten, kregen een ver diend applaus en spontaan applaus was er ook voor de 4 meisjes en 4 jongens die enkele volksdansjes uit voerden. Erg leuk waren ook het to- De ten bate van het Fonds „Draagt Elkanders Lasten" (D.E.L.) gehou den huis aan huis gehouden collecte heeft f 866,44 opgebracht. Het plaatse lijke „D.E.L." comité dank bij deze» hartelijk allen die gaven en hen die met de collectebus rondgingen. neelstukje „Aanmelden van nieuwe leerlingen heden aan de school" en het „Lintenspel". Na de pauze de plm. 1 uur duren de musical „De wonderlijke typema chine van professor Knap". Veertig meisjes presenteerden onder leiding van de heer' J. H, van Engbrink deze musical en het daverende ap plaus dat ze ontvingen was meer dan verdiend. Ook het slotnummer „De evangelietrein" werd zeer gewaar deerd. Al met al een prachtig ge slaagde avond die door mevr. D. Veldhuis-Assink met dankgebed werd besloten. DEVENTER SCHOUWBURG, Grote Kerkhof, tel. 115500. vrijdag 5 maart, aanvang 20.00 uui Het Nationale ballet; maandag 8 maart, aanvang 20.00 uur CONCERT uitgande van de Deven ter Orkest Vereniging; dinsdag 9 maart, aanvang 20.00 uur TONEELGROEP THEATER met „Onder het Melkwoud"; dinsdag 9 maart, aanvang 20.00 uur De RONO gaat extra aandacht schen ken aan de tweede Groninger zes daagse, die van 3 tot en met 9 maart in de Martinihal wordt gehouden. Aan de zesdaagse voor de profs is ook een zogenaamde amateurzesdaagse verbonden, die evenals vorig jaar ve le renners uit noord en oost Neder land aan de start brengt. In het kader van het zilveren jubile um heeft de RONO gezorgd voor een prijzenpakket, dat speciaal aan de amateurwielrenners ten goede zal ko men. Gedurende vijf avonden wordt door de amateurs gestreden om de prijzen van de Regionale program ma's, te weten: RONO Groningen, RONO Friesland, RONO Overijssel, RONO Drenthe en RONO Gelderland. Daarnaast is er de grote RONO Jubi leum Prijs uit te reiken aan de ren ner, die gedurende de hele zesdaagse het beste resultaat heeft geboekt. Donderdagavond om half acht is de reeks van extra uitzendingen die de RONO vanuit de Martinihal verzorgt, 0 In het gebouw Bethanië te Dijker- hoek wordt op woensdag, 10 maart en donderdag. 11 maart a.s. een gro te bazaar gehouden ten behoeve van dit gebouw. Bethanië is eind 1969 ge heel verbouwd en gemoderniseerd en in maart 1970 opnieuw in gebruik genomen. Daarvoor heeft men zich belangrijke investeringen moeten ge troosten. Ten behoeve van de exploitatie en het zo spoedig mogelijk schuldvrij maken van het gebouw, organiseert het bestuur deze bazaar, waarbij het wordt terzijde gestaan door ver schillende Dijkerhoekse verenigingen zoals de C.J.V., de Herv. Vrouwen Groep en anderen. Heel Dijkerhoek is in de weer om de opzet van deze bazaar zo groot mogelijk te maken. Er komen tal van attracties met pi-achtige prijzen. Men heeft er. zelfs op gerekend, dat er op woensdag, 10 maart een voetbalwedstrijd op de t.v. zal kunnen zijn. In dat geval komt er op de bazaar een kleuren- l.v., zodat niemand van zo'n eventu ele wedstrijd ook maar iets zal be hoeven te missen en toch de bazaar zal kunnen bezoeken. Op woensdag, 10 maart is de ba zaar geopend van 13.30-17,00 uur en na 19.00 uur en op donderdag, 11 maart begint men om 19.00 uur. De Dijkerhoekse aanhorigheid kennende mag men veel belangstelling ver wachten. begonnen. Deze duren tot kwart voor acht. Vrijdag 5 maart kan men van half acht tot vijf voor acht de ver richtingen van de wielrenners volgen. Het programma „Sport voor Sport" van zaterdag en zondag staat ook voor een belangrijk deel in het teken van de wielrensport. Zaterdag begint de uitzending een kwartier vroeger dan normaal, dus om half acht en duurt tot acht uur. Zondag is de aan vangstijd kwart over zes in plaats van half zeven. „Sport voor Sport" wordt rechtstreeks vanuit de Martini hal gepresenteerd. Zowel maandag 8 als dinsdag 9 maart kan men van half acht tot kwart voor acht het RONO zesdaagse programma beluisteren. Houdt bij nat en glad weer reke ning met verandering van het weg dek. Juist bij een lichte opvriezing kan keibestrating spiegelglad wor den. Inhalen op tweebaanswegen blijft bij de huidige weersomstandigheden gevaarlijk. Vermijd bruusk optrekken, even als sterk remmen of scherp sturen. Pas uw snelheid aan bij op- en afritten en op en onder viaducten. Tijdig en geleidelijk remmen, niet te dicht achter een voorrijder krui pen, geleidelijk naar links gaan bij inihalen, het niet te snel naderen en ingaan van bochten zijn alle punten, die het slipgevaar reduceren. Veilig Verkeer Nederland advi seert dc weggebruikers zolang de wegen glad en nat zijn om pompend en in cadans te remmen. De wielen worden hierdoor niet geblokkeerd, waardoor de kans op doorglijden wordt tegengegaan. bovert-foyer, film- en informatieavand uitgaande van Reisbureau Peters, FILMS E.D.B, THEATER, Smedenstraat, tel. 13615. donderdag 4 t.m. woensdag 10 maart 5e week: Mash, 18 jaar; vrijdag 5 en zaterdag 6 maart, nacht voorstelling De Code van de Colt 18 jaar; zaterdag 6, zondag 7 en woensdag 10 maart matinee: Goliath -en de val van Babyion, a.l.; Aanvangstijden: dagelijks 20.00 uur. vrij. 20.00, 23.00 uur za. 14.00, 20,00, 23.30 uur zo. 14.00, 16.00, 20.00 uur. wo. 14 en 20 uur. CINEMA, Lange Bisschopstraat, tel. 11100. Donderdag 4 t.e.m. woensdag 10 maart: Die vervloekte Dingus Magee, 14 jr. Vrijdag. 5 en zaterdag 6 maart, nachtvst,: The trip, met Peter Fon da, 18 jr. Zaterdag 6, zondag 7 en woensdag 10 maart, matinee: Kom van het dak af, a.l. Aanvangstijden: werkdagen 20.00 u.. vrij, 20.00, 24.00 uur; za. 13.38, 18.45, 21.15, 24.00 uur; zo. 13.30, 15.30, 18.45, 21.15 uur; wo. 13.30, 20.00 uur. LUXOR THEATER, Brink, telefoon 18662. Donderdag 4 t.e.m. dinsdag 9 maart: Snoezepoes, 18 jr. Zaterdag 6 maart, nachtvst.: In de greep van de prostitutie, 18 jr. Zondag 7 maart, matinee: Zorro kruist de degens, a.l. Woensdag 10 maart, cyclusvoorstel ling: Schandaal in Tellier, 18 jr. Aanvangstijden: werkdagen 20.00 u.; za. 18.30, 21.00, 23.30 uur; zo. 14.00, 16.08, 18.30, 21.00 uur. VLIEGVELD TEUGE. De Zanden, telef. 05763-200: Parachute springen bij goed weer op za. en zo. tot 11 uur en tegen zonsondergang. Rondvluch ten dagelijks tel. reservering 05712- 2341. KUNST IJSBAAN. Rembrandtkade. telef. 18666. Openingstijden: dageliiks 14-16.30 uur; za.. ma., wo., do. 20.00- 22.30 uur; zo. 10-12, 14-16.30 en 20.00 tot 22.30 uur. BAR/DANCINGS MAXIM BAR, Welle 12'/*, tel. 12054. LA BALANCE. Brink 72, tel. 19277. CHEZ ANTOINETTE. Roggestr. 10, tel. 16630. HET WITTE PAARD, Walstr. hoek Golstraat, tel. 16959. SAINT TROPEZ, Gr. Overstraat, tel. 17934. TIROLERBAR, KI. Overstraat 22, tel. 14845. SURFIN CLUB, KI. Overstraat 46. tel. 18658. DE STAL, KI. Overstraat 87, tele foon 19540. SAFARI CLUB.'Gr. Poot, tel. 14876. WALK IN, Gr. Overstraat. tel. 19768. ALMELO. VAROSSIEAU: do. t.e.m. wo.: Lief desvariaties, 18 jr. Zaterdagnacht: Sexy Carmen Baby, 18 jr. Zondagmatinee: Battle ground, 14 jr. Aanvangstijden: do. t.e.m. wo.: 2.30 en 8.00 uur; za. 6.45, 9.00 en 11.15 uur; zo. 2.30, 4.45, 6.45 en 9,00 uur. CINEMA PALACE: do. t.e.m. wo.: Isabella, met blanke borsten en spit se degen, 18 jr. Aanvangstijden: do. t.e.m. wo.: 2.30, 6.45 en 9.00 uur; zo. 2.15 en 8.00 uur. 95.50 17,— 9,50 12,50 16,50 EINDHOVEN De geweldige betekenis van de chartervluchten is nooit duidelijker gebleken dan op het moment, waarop de KLM en het Eindhovense reisbureau FIT hun besprekingen over het inschakelen van de gloednieuwe jumbojets de ver maarde Boeing 747 met succes afrond den. Dat betekent immers, dat nog voordat deze reuzenmachines met hun hypercom- fortabele inrichting op de lijndiensten zijn ingeburgerd, de vakantiereizigers er ken nis mee zullen kunnen maken. De KLM zal de Boeing vooralsnog alleen op de drukke Atlantische routes inzetten. Maar met ingang van woensdag de 22ste decem ber gaat de luchtreus wekelijks naar Las Palmas op de Canarische eilanden om zon- zoekende wintervakantiegangers naar de Canarische eilanden te brengen. Het is veel sneller gegaan dan iedereen eigenlijk had verwacht. In het verleden was het zo, dat voor de chartervluchten voor het meerendeel oude toestellen werden ingezet. Toen de straalvliegtuigen al lang gemeen goed waren op de meeste geregelde lijndiensten, vloog menige vakantie ganger nog met een door zuigermo toren aangedreven kisten naar zijn plaats van bestemming. En het is nog maar kort geleden, dat reisbu- reau's het als een extraatje verkoch ten, dat de vlucht per straalvliegtuig werd gemaakt. En nu de Jumbo de grote touroperators gaan niet meer achter de lijndiensten aanlopen, maar dragen het vaandel. Dure machines Het geheim is, dat de jumbo's vér- schrikkelijk dure machines zijn, die pas i-endabel gemaakt kunnen worden als ze vrijwel ieder uur van de dag in de lucht zijn. De reuzenvliegtuigen zijn in zekere zin „op de groei" ge maakt en gekocht. Het inschakelen van de kostbare machines voor de lucratieve chartervliegerij komt de luchtvaartmaatschappijen dus wel te pas. De complicatie is evenwel, dat alleen de zeer grote reisorganisatoren gebruik kunnen maken van deze toe stelen. Zij moeten kans zien om een kist met 354 passagiers vol te stou wen, willen ze het rendement halen. Pikant detail is dan nog, dat de jumbo's 31 eerste klas plaatsen heb ben - die dan echte eerste klas, met een complete bar op de bovenverdie ping - die tegen een toeslag zullen worden verkocht. Voor FIT is hel vullen van de jumbo's overigens geen probleem. Dit jaar al vliegen weke lijks voor FIT twee DC 9's en een DC 8 naar de Canarische eilanden. Ook al bent u met velen, voor de inwendige mens on derweg wordt eveneens goed gezorgd. I Een Jumbo staat gelijk met twee DC 8-en of drie DC 9's. Geen pro bleem dus. Zeker niet als men ook nog rekening houdt met een uitbrei ding van de markt. Want zou het niet zo zijn, dat wie straks naar Las Pal mas of Teneriffe wil dan ook het liefst maar met deze comfortabele luchtreus gaat? De heer A. P. F. van Gennip, die- recteur van FIT en met zijn 175.000 passagiers de grootste touroperator van Nederland, is trots als een pauw op zijn akkoord met de KLM. Hij ver wacht dat het inschakelen van de jumbo's op langere termijn een ge weldige stimulans zal geven aan de vliegvakanties. Direct volgend jaar al zal de invloed op de prijzen voor dit soort reizen lager worden (met meer comfort), in het ongunstigste geval (want ook in de vakantielanden stijgen de lonen regelmatig) blijven ze stabiel. Bij hem stond bij het char teren van deze machines overigens de service-verlening aan het publiek voorop. „Als je je klanten dit kunt bieden, moet je het altijd doen", con stateert hij nuchter. Vakantie winkel Het zal, aldus de heer Van Gennip, niet blijven bij de Canarische eilan den. Dat we daarop starten is toeval. In de wintermaanden is dat onze grootste bestemming en juist in die tijd komen de jumbo's voor het eerst beschikbaar. Maar volgend jaar zul len we het reuzenvliegtuig ontgewij- feld ook inzetten voor onze vluchten naar Mallorca, Malaga en nog enkele drukke bestemmingen. Misschien zijn er voor plaaten als Rhodos en Tune sië dan nog net niet voldoende pas sagiers om de jumbo rendabel te ma ken, maar het vakantievliegen neemt zo'n geweldige vlucht, dat we binnen de kortste keren ook hier de Boeing 747 zullen gebruiken. Er is namelijk sprake van een wisselwerking: de geweldige aantallen vakantiegangers (ieder jaar zeker zo'n twintig procent meer) maken het huren van jumbo's mogelijk, omgekeerd stimuleren die jumbo's straks weer het vakantie verkeer doordat ze lagere prijzen mo gelijk maken. In de vakantiewinkel geldt namelijk net als in alle handel, grote omzetten betekenen lage prij- zn. Nu al is het aanbieden van vol ledig verzorgde vakanties voor en kele weken voor in wezen belachelijk lage prijzen alleen maar mogelijk door de grote aantallen. Daardoor konden de vakantieprijzen veel min der stijgen dan alle ander? kosten van levensonderhoud. De intrede van de jumbo-jet betekent overigens wel, Met de „Jumbo-jet" naai de zon. dat de natuurlijke concentratie en sanering van de vakantiebussiness bespoedigd zal worden. De kleine touroperators zullen van de nieuwe machines geen gebruik kunnen maken en krijgen het dus nog rrioilijker op de zo sterk aan concur rentie onderhevige markt dan ze het nu al hebben. De groei in het toeris me stelt alle reisorganisatoren name lijk voor grote problemen. Ze moeten hun vliegtuigen en hun gehuurde ac commodaties in het buitenland voor uit betalen en daarmee zijn niet zel den vele miljoenen guldens gemoeid. Maar weinige touroperators - alleen de allergrootsten - hebben de beschik king over de noodzakelijke reserves. Vandaar de steers toenemende con centratie ook in deze wereld. De mammoetvliegtuigen zullen het schiftingsproces versnellen. De Boeing 747 is het eerste reuzenvlieg tuig dat voor de burgerluchtvaart in serie wordt geproduceerd. Vorig jaar heeft de Panam de machine i'n ge bruik gesteld. De KLM volgde begin dit jaar. Het toestel biedt plaats aan 354 passagiers, die bovendien veel meer ruimte hebben dan in de oudere toestellen. Ze kunnen de benen strek- ken en zonder het hoofd te stoten gaan staan. De passagiers zitten in verschillende compartimenten - die kleine zaaltjes lijken - en die allemaal een eigen keukentje hebben, omdat de ravitaillering van deze hoeveelhe den passagiers bijzondere eisen stelt. De geweldige cabine is zo groot, dat men zich meer in een bioscoop zaal dan in een vliegtuig of een bus waant. Brede middenpaden maken bovendien een wandelingetje onder weg heel goed mogelijk. De eerste klas passagiers hebben daarbij nog het voordeel van een bar-lounge, die via een fraai trapje is te bereiken en waar men op zijn gemak en zittend op een comfortabele bank een drank je kan nuttigen. De Boeing 747 is niet alleen groot, ze verleent het vliegen bovendien een heel andere dimensie De cabine is zes meter breed, de pi loot zit liefst negen meter boven de grond als het vliegtuig stilstaat en de top van de staart komt gelijk met de vijfde verdieping van een flatge bouw. Als men het toestel - dat met zijn 70 meter lengte niet met pijn op een tennisbaan past - helemaal voor charters zou ombouwen, kan het plaats bieden aan 500 pasagiers. De betere accommodatie voor de lijn diensten beoerkt het aantal echter tot rond de 360. En in die versie zal de 747 ook voor FIT gaan vliegen. 5 RUM- TOMPOUCEN 10 EIER KOEKEN DE HALM 250 gram KOEKJES ƒ1,— 150 gram MUSKET- Deze reklame-aanbie- ding is verkrijgbaar in onze moderne winkel en bij de bezorgers. BUMS DWARS'GEBAKKEN is véél lekkerder Voor een orgel GROTE KOLLEKTIE ELEKTRONISCHE In prijzen vanaf 295,Interessante prijzen. Diverse merken elektronische orgels vanaf 125,Harmoniums vanaf 50,Snelle service. Inruil. Financie ring. Gelegen halfweg Rijssen-Enter. Ook 's avonds geopend. Zondags gesloten. Ruime parkeergelegenheid. ORGELBOUW Enterstraat 133 RUSSEN Tel. 05480 -2959 naar de Olde SLAATJE SLAATJE Elke dag VERSE GROENTEN, zo uit de tuinderij, spinazie, witlof, andijvie, sla, komkommer, enz., enz. EXTRA ZATERDAGAANBIEDING: Een hagelwitte bloemkool 0.99 Negen prima mandarijnen voor 1.50 Een literblik peren0.89 VOLOP SINAASAPPELEN 7, 8, 10 voor 1.50 GROTE VOORRAAD ALLE SOORTEN HANDAPPELEN EXTRA WEEKAANBIEDING Maandag, kilo witte kool 0.28 Dinsdag, 'h kilo hutspot 0.29 Woensdag, een kilo worteltjes 0.59 Donderdag, kilo rode kool 0.29 Vrijdag; een kilo bieten 0.39 STATIONSSTRAAT 11 TELEFOON 121G (6 m. lang, 1.4 m. breed en 55 cm. diep) Zeer geschikt voor veedrinkbak. Pannenbakkersstraat 3, Holten, telefoon 1818 Te koop gevraagd: kleine bungalow of alleenstaande woning of bouwterrein HARTSUIKER Oranjestraat 6 - Holten Gevraagd, voor spoedige indiensttreding Mevr. de Haas j Holterbroek 21a, telef. 2083 I FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK 2, 3, 4 of meer kleuren AGENTSCHAP Kolweg 41 Telefoon 1356 ADVERTENTIEBUREAU Te koop gevr. gehele of gedeelten van: rollen oud linnen, kabinet ten, kasten, kisten, tafels, schilderijen, klokken, hor loges, letterdoeken, wand en vloertegels, bijbels, goud. zilver, koper, tin, kerkboeken, vazen, ser viesgoed. alle voorwerpen van kristal enz. Brieven of bericht aan: „DE PANNE", Borkeld 46a te Holten. Te koop: FIAT 1300 bj. 1963 II. KLEIN O VINK Neerdorp 49. Thuis na 18.00 uur. Wie heeft op 10 februari een verkeerde fiets meegenomen bij het station N.S. mannenmode heeft veel nieuwtjes voor 't voorjaar is een lang verhaal over te schrijven en het kan wel, maar een kort bezoekje aan BELTMAN zegt U echt het meeste Dus even gewoon de zaak binnen stappen. KLEDINGHUIS SPECIAAL ZAAK VOOR HEREN EN JONGENS IN 'T CENTRUM SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN GAARDENSTRAAt 32 - tel. 1255 zittingen te: Dijkerhoek en Okkenbroek Rode handvatten, op voor wiel bagagedrager. Ben zeer gedupeerd, gaarne een berichtje. Scholier J. ULFMAN, Pastoriestraat 9. Gevraagd: voor de mester ij. DERK JANSSEN Telefoon 1583 ELK WEEKEND en dagelijks VERSE EIEREN wordt bezorgd. BARVELINK'S Pluimveebedr. Borkeld 80, telefoon 1564 - Vermist een roodharige poes met witte borst Tegen beloning terug te bezorgen. MEVROUW RUITENBEEK Schoutenstraat 49, tel. 2180 Gemakkelijk voor iedereen: een privé rekening bij de Raiffeisenbank. U laat enerzijds uw salaris, pensioen of andere inkomsten op deze rekening storten. Anderzijds voeren wij al uw betalingsopdrachten stipt uit en wanneer u dat wenst worden perio dieke betalingen automatisch uitgevoerd. De Raiffeisenbank zorgt bovendien dat u precies op de hoogte blijft van het verloop van uw rekening, waardoor u een betere controle hebt op uw uitgaven. Deze dienstverlening is volkomen kosteloos en u krijgt 2y2 rente op uw privé-reken mg Vraag eens inlichtingen of haal een brochure bij onze bank.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3