Reumabestrij ding belangrijk en dankbaar werk Open Deur-samenkomst te Espelo Geslaagde uitvoering van en kinderkoor ten Onbehoorlijk beleid f-jjir ik is Log. i WEDSTRIJDEN VOOR AFDELING E.H.B.O. KRING DEVENTER „SPECULAAS" Uitslag kerstpuzzel Mr. Scliolten spreekt voor CH-kiesvereniging A vond vol vocale afwisseling ONZE AGENDA Data om te noteren Holten werd met ruime voor sprong eerste Oprichting afdeling „Veilig Verkeer" Wachtdienst slachthuis Brandmelding Medische dienst Weekenddiensten tandartsen Weekenddienst dierenartsen .wèmèê i. f t Bej aardensociëteit Film- en discussieavond Geslaagd voor instructrice Mooie opbrengst Burgerlijke Stand Kerkdiensten (7 en 10 maart) Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezinsver: zor, 'g^g Storingsdienst G.E.B. De verkiezingen naderen IHOLTENS NIEUWSBLAD dvertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Vrijdag 5 maart 1971 Jaargang 23 - no. 8 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyers Telefoon 05183 1234 Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiff eisen bank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad VRIJDAG 5 MAART 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling Holten van de VOO in zaal Vosman Kees Bos vertoont natuurfilm over ,Het dierenleven op de Holterberg'. 20.00 uur Vrouwenwereldgebedsdag in het gebouw Irene. 19.45 uur: Film- en discussieavond Geref. Jeugdverenigingen over Drugs" in gebouw Rehoboth. Spre ker Drs. Rienstra uit Utrecht (zie j bericht) ZATERDAG 6 MAART 10.00-17.00 uur: Postzegelshow .HPC' in de aula van de Scholengemeen schap. ZONDAG MAART 19.30 uur: Dansen in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). MAANDAG 8 MAART 11.30-15.30 uur: De Winkelauto v. d. Wolfederatie in Holten (zie adv.). 19.45 uur: Jaarvergadering Chr. Kleuterschool in het Schoolgebouw aan de Schoolstraat. 19.30 uur: Jaarvergadering muziek vereniging „HMV" in café Kalf. i sterman. 20.00 Uüi I ,.HPC' '•ond postzegelclub Holte rman. Di DAG 0 MAART 14.30 uur: P.< -i' isociëteit in het gebouw ir" c - ber.). WOENSDAG 10 MAART 14.00-17.00 uur r an 10.00-22.00 uur: Grote ba/.;.. gebouw .Bethanië' te Dijkerhoe DONDERDAG 11 MAART 19.00-22.00 uur: Grote bazaar in ge bouw „Bethanië"' te Dijkerhoek. 19.45 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wen Groep Holten in het gebouw Irene. 20.00 uur: Algemene Ledenvergade ring van de Vereniging „Het Groe ne Kruis" in Dorpshotel Holterman (zie adv.). VRIJDAG 12 MAART 19.45 uur: Openbare vergadering van de Chr. Hist. Kiesvereniging in zaal Vosman. Spreker mr. W. Scholten. lid Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal voor de C.H.U: ZATERDAG 13 MAART 20.00 uur: Ontspanningsavond PJGO in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. MAANDAG 15 MAART 20.00 uur: Jaarvergadering VVV Hol. tens Belang' in hotel „Holterman". WOENSDAG 17 MAART 20.00 uur: Bijeenkomst van de afde ling Dijkerhoek van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in ca fé ,,'t Bonte Paard". DONDERDAG 18 MAART 19.45 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen in gebouw „Reho both". Hoarverzorging met een pruikenshow door kapsalon „Ele gant". Belangstellenden hartelijk welkom. 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling Holten Ned. Bond van Plattelands vrouwen. VRIJDAG 19 MAART 19.45 uur: Ledenvergadering van de School met de Bijbel in de hal van de school. 20.00 uur: Startavond van de afde- j ling Holten van „Veilig Verkeer Nederland" in Dorpshotel Holter man. 20.00 uur: Ledenvergadering van de afdeling Holten van de OLM in café Kalfsterman. ZATERDAG 20 MAART 20.00 uur: Ontspanningsavond PJGO in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. DINSDAG 30 MAART Officiële opening van de nieuwe school te Dijkerhoek door de bur gemeester, mr. W. H. Enklaar. WOENSDAG 21 APRIL 20.00 uur: Bijeenkomst van de afde ling Dijkerhoek van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in café ,,'t Bonte Paard". Aan de Hollense jongemannen Jaap Kruk cn Gerard Beid die maandag avond, als volgt van een klapband met de bromfiets over de kop sloe gen, hebben 4 teams van de E.H.B.Q. afdelingen te Deventer. Holten, Bath men en Olst tijdens een wedstrijd in zaal „Vosmen" eerste hulp ver leend onder het critisch en deskun dig oog van een jury die bestond uit dc doktoren J. F. Sijlsema te Hol ten, H. M. van Heffen en A. B. van Dijk te Deventer. De voorzitter van de plaatselijke afdeling de heer A. Jalink sprak bij :>c aanvang van dc wedstrijd Waar voor een zeer grote belangstelling bestond een welkomswoord waarbij De afdeling Holten van „Veilig Verkeer Nederland" zal op vrijdag. 19 maart in Dorpshotel Holterman een „startavond" houden. Het voor lopig bestuur wil die avond komen tot de definitieve oprichting van de afdeling Holten, een afdeling, welke zich ten doel stelt een positieve bij drage te leveren aan de verkeersvei ligheid. De avond wordt geopend door de heer T. Prak, directeur van gemeen tewerken, waarna mej. C. Wielinga. verkeersconsulente uit Kampen in het kort iets zal zeggen over „ver- keergedragAansluitend worden en kele interesssantë filmpjes vertoond. Tot slot van de avond wordt een ver- keerslest gehouden, zoals dat ook wel op de T V. gebeurt. In het afgelopen jaar zijn weer vele Nederlanders slacht offer van de de reumatiek geworden. Een kleine gelukkige minderheid van hen zal wellicht volkomen genezen. Een groot deel zal zij het alleen met hulp van anderen en met gebruik van aan hun handicap aangepaste hulpmiddelen een be perkt maar betrekkelijk normaal leven lijden. Sommige ech ter zullen bijna of geheel invalide worden. Eén op de achttien Nederlanders lijdt aan één of andere reumati sche aandoening. Gelukkig niet al len, maar toch ook niet minder dan ruim honderdduizend landge noten zijn door reuma zodanig ge handicapt, dat zij de voor een gezond mens meest simpele han delingen niet meer kunnpn ver richten. Zich bukken, wassen, haar kammen, trappen lopen, typen, stofzuigen, noemt u maar op, behoren voor hen praktisch óf geheel tot de onmogelijkheden. Reuma veroorzaakt voor deze grote groep landgenoten niet al leen veel lichamelijk leed. maar ook grote psychische problemen. Door de ontmoediging van niet meer mee te kunnen doen worden reumaptiënlen vaak in zichzelf gekeerd en hebben zij de neiging zich van het normale leven af te zonderen. Dit nu moet met alle middelen worden voorkomen. Het Nationaal Rheumafonds stelt zich ten doel het leven voor reumapatiënlen weer zinvol te maken. Door de financiële midde len beschikbaar te stellen voor de verstrekking van hulpmiddelen van de meest uiteenlopende aard, door financiële steun aan. de bouw en inrichting van reumakli nieken en verpleeghuizen waar reumaptiënlen opgenomen, behan deld, gerevalideerd kunnen wor den, en door grote sommen gelds 1e besteden ter stimulering van 't wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van reuma. Eén van de dankbaarste taken is wellicht te trachten de reuma patiënt uit zijn isolement te halen. Het Natinaal Rheumafonds ver leent hieraan een belangrijke bij drage door reumapatiënten uit het gehele land een zorgeloze vakantie in het eigen reumavakantiecen- trum aan te bieden. Jaarlijks besteedt Het Nationaal Rheumafonds ruim een miljoen gulden aan de genoemde activi teiten. Wil het zijn taak echter kunnen blijven vervullen dan kan het fonds dat, als niet door de overheid gesubsidieerde instelling, uitsluitend met uw financiële hulp! In de week van 15-21 maart is de landelijke collecte voor de reu mabestrijding. U kunt van uw sympathie voor dit werk doen blij_ ken door een gulle gift in het col lectezakje. dat a^n alle ingezete nen wordt toegezonden en door collectanten wordt afgehaald. Heeft u geen zakje ontvangen wendt u dan tot mevrouw Van den Bovenkamp, Gaardenstraat 28, telefoon 1428. Het gironummer van het Nationaal Rheumafonds te 's:Gravenhage is: 324. hijz ich in 't bijzonder richtte tot de jury en de districtsbestuurder de heer R. G. Kokke te Deventer. De voorzitter van de jury dokter sijtse- ma gaf bij het bekendmaken van de uitslag een vrij uitvoerige toe lichting. De uitslag was als volgt: 1. Afd. Holten 414 punten met als deelnemers mevr. Stam-Stam, H. J. Beijer (leider) en J. Schintz. 2. Afd. Bathmen 354 punten met als deelnemers mevr. A. Pinkert-bak- ker (leidster) mej. A. Vrielink en de heer G. Elferink. 3 Afd. Deventer 329 punten met als deelnemers de heren W. Hen driks, (leider) J. P. Breeker en K. Kok. 4. Afd. Olst 285 punten met als deelnemers mevr. J. Rorije (leid ster) mevr. G. van Beek-Toren en mej. T. Rensen. De ploegleidersprijs werd begonnen door de heer Hendriks van het De venter team. De afd. Holten zal de kring Deven ter vertegenwoordigen op de provin ciale wedstrijden die op zaterdag 24 april in Steenwïjkerwold gehouden 'Zulien worden. De leden van de winnende ploegen kregen een kleine attentie alsmede de beide „slachtoffers" en de leden van de jury. Dank zei de perfecte organisatie hadden de wedstrijden een vlot verloop. In zaal „Vosman" werden maandagavond wedstrijden gehouden voor EHBO-ers. Op de foto de ploeg uit Bathmen bij het verlenen van hulp aan de twee „verkeersslachtoffers" Ge- rard Beldman (zittend) en- Jaap Kruk liggend op de brancard. Vrijdag, 5 maart t.e.m. zondag, 7 maart keurmeesters buiten de diensturen B. Groot Obbink, Ko- zakkenstraat 2, telef. 1526. Maandag, 8 maart t.e.m zondag. 14 maart, H. W. Goorman, Kolweg 52. telef. 1513. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.00-11.00 uur aan het slacht huis. telef. 1318 Overdag: telef. 1352 (politiebureau) 's Nachts: telef. 1224 (G. W Knapen) bij geen gehoor telef. 1325 (G. ter Harmsel). Voor de Kerstpuzzel waren 77 allemaal goede oplossin gen binnengekomen, zodat het lot moest bepalen aan wie de vier prijzen moesten worden toegewezen. Deze formaliteit heeft wat lang op zich moeten laten wachten, maar thans publiceren wij hieronder de gelukkige winnaars, die van onze administratie de achter hun naam vermelde waardebon zuL len krijgen toegezonden: le prijs: Henk Baltus, Neerdorp 62f 25, 2e prijs: Mej. M. Koopman, Burg. v. d. Borchstr. 43 f 15, 3e prijs: G. Langenbarg, Oude Diepenveenseweg 9 f 10, 4e prijs: Hans Steunenberg, Dijkerhoek 59 f 5,— Wij danken alle deelnemers wel voor hun meedoen aan deze puzzel. De Open Deur-groep in onze ge meente bruist van activiteit. Dat blijkt o.m. uit het feit, dat men in navolging van het experiment in Dij kerhoek, vorig najaar nu ook een Open Deur-samenkomst in Espele gaat houden, Weliswaar is dit ook een experiment, omdat het van hef slagen van deze bijeenkomst zal af hangen of men deze in de toekomst zal herhalen. De bijeenkomst in Espelo wordt ge houden op zondag 7 maart in het ge bouw „Het Trefpunt" en begint orr 19.30 uur. Spreker is de Herv. hulp prediker, tevens voorzitter van dc Open Deur-groep, de heer A. Schelle- vis. Aangezien de bijbel een aanta* verhalen bevat, die door velen als on zinnig worden bestempeld, zal hij" Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 6 febr. en zondag, 7 febr., H. Scheffer, Pr. Julianaplein 12, Goor, telef. 05470-2500 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 6 en zondag, 7 febr., Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, telef. 1515. Holtens Gemengd Koor (HGK) heeft de liefhebbers van zang zaterdagavond in zaal Amicitianiet alleen met haar eigen op treden maar ook dank zij de prestaties van het Kinderkoor en die van de gemengde koren Concordiate Barchem en „Irene" te Epse en het Goor's Mannenkoor een mooie avond bezorgd De dirigenten van genoemde koren de heren J. K. Warmink te Goor. J. Stieber te Deventer en T. Mus te Epse en mevrouw Spaan Scheele te Almelo van het Kinderkoor hadden hun programma met veel zorg gekozen. Er zat veel variatie in en dit werd door de luisteraars zeer op prijs gesteld en vele malen beloond met spon taan applaus. Voordat de verschillende koren de nummers ten gehore brachten sprak de waarn. voorzitter van „H.G.K." de heer G. T. Jansen een woord van welkom waarbij hij zich in 't bijzon der richtte tot de afgevaardigden van enkele plaatselijke verenigingen en de uit de omliggende plaatsen. „H.G.K." opende hierna met het bekende „Domine salvam far Regina nostram" van Giesen en zong ver volgens „Als hier een pot met bonen staat" van Rudolf Karsemeijer, „Ons Lieske zat te treuren" van Piet Post, van Schubert „Einem Bach- lein helle" en als slotnummer Mo zart's „Das klinget so herrlich" De liederen werden stuk' voor stuk zui ver en zeer beschaafd gezongen en het slotnummer klonk heerlijk „Con cordia's" bijdrage aan deze zang avond was Franz Schubert's beken de „Deutsche Messe" waarbij de so li werden gezongen door de dirigent van het koor de heer Stieber. Koor en solist werden op de piano bege leid door de heer K. Verbiest te De venter. Schubert's prachtige werk werd door het koor (30 dames en slechts 10 heren) enthousiast (door de sopra nen soms „te") gezongen. Helaas was het met de zuiverheid zo hiel en daar niet in orde en „zat men er iegenaan". Meer. evenredigheid in de stemverhoudingen (vooral de tenoren waren veel te zwak bezet) is nood zakelijk bij het uitvoeren van een dergelijk werk. De heren, in 't bij zonder de tenoren, namen een veel te bescheiden plaats in. Dirigent Stieber zong de solo's zeer verdiens telijk en hij beschikt over een vo lumineuze stem. De begeleiding was bij de heer Verbiest in goede handen. ..H.G.K." Kinderkoor zong onder lei ding van mevr. Spaan-Scheele su bliem. „In de konijnenwinkel". „Sprookjesland" en „Tshiribin" wer den stuk voor stuk glaszuiver gezon gen en de ovatie die de 18 meiskes en .3 jongens kregen was boordevol van waardering en vroeg om een toegift die kwam in een herhaling van het slotnummer. Voor pianobege leiding zorgde de heer Spaan en hij deed dit vakkundig. Na de pauze met verloting van een groot aantal fraaie prijzen opende „Irene" uit Epse met „Sanc- tus". zong vervolgens van Orlando di Lasso „Serenade van de lands knecht" om hierna te besluiten met het Ambrosiaans Lobgesang. Dit koor van slechts 24 stemmen zong met bezieling, beschaafd ep zuiver en kreeg een welverdiend applaus. Gul applaus was er ook voor Goor's Mannenkoor dat onder directie van Jan Warmink zorgde voor een prach tig en stijlvol slot van deze geslaag de zangavond. Het koor zong achter eenvolgens „Eens Meien morgens vroege", von Weber's „Jacherchor" (met pianobegeleiding van Geri War mink) „Die zwölf Rauber" (met ga ve soli van tenor Henk Lansink) en tenslotte „Das Wodkalied" Jan War mink en z'n mannen kregen een da verende ovatie en zongen als toe gift het leuke duitse volksliedje „Die Spröder". Aan het slot van de uitvoering- waarvoor helaas slechts een matige belangstelling bestond, sprak de heer Jansen woorden van dank tot de di ligente mevr. Spaan-Scheele, tot di rigent Warmink. tot de heer Spaan voor de begeleiding van het kinder koor en tot de koren die hun mede werking verleenden aan deze zang avond. Hij liet zijn woorden van dank vergezeld gaan van geschenken en bloemen. over één van deze verhalen spreken, n.l. over het verhaal van Jona, die door een reusachtige vis wordt opge slokt en na 3 dagen weer levend word; uitgespuwd. Het onderwerp van deze avond luidt dan ook „On-zinnige bij belverhalen (Jona en de vis)". Als in leiding op de toespraak zullen enkele leerlingen en personeelsleden van de Zondagsschool een korte schets spe len. Verder is een zanggroep gevormd van Zondagsschoolleerlingen uit Es pelo, die zullen zingen, terwijl de heei B. J. Boode deze samenzang zal be geleiden op zijn electronisch orgel. Elke bezoeker ontvangt een volle dig programma. Ongeveer tien minu ten voor het aanvangsuur is er ge meenschappelijk zingen. De toeganf is vrij. wel wordt aan de uitgang eer collecte gehouden voor 't Open Deur- werk. Zoals alle Open Deur-samen komsten wordt ook deze bijeenkomst belegd met het oog op hen. die niel gewend zijn kerkdiensten te bezoe ken. Kerkelijken en niet-kerkelijk be langstellenden zijn daarom zondag avond hartelijk welkom in „Het Tref punt". De eerstvolgende bejaardensocie- teit zal gehouden worden op dinsdag. 9 maart a.s. in het gebouw Irene. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Het societeitscomité nodigt alle be jaarden uit. deze gezellige middag te komen bijwonen. Voor het Streekverband Nijverdal van het Geref. Jeugdverband (GJV) zal vrijdagavond 5 maart om 19.45 uur in gebouw „Rehoboth" aan de hand van een film drs. Rienstra uit Utrecht een causerie houden over „Drugs en ver dovende middelen" .Er zal gelegen heid zijn tot het stellen van vragen en discussie. Ter dekking van de hoge kosten zal een entreeprijs van een rijksdaalder worden gevraagd. Voor het diploma „Instructrice van de Federatie van Ned.' Rijscholen" slaagde mej. Magda van Loo te Al melo, sinds enkele jaren instructrice aan de manege Teun Beldman aan de Markeloseweg te Holten. Magda die haar opleiding ontving aan het Ned. Hippischcentrum te Deume, behaalde het hoogste aantal punten van de tien kandidaten waarvan er slechts twee slaagden. De examencommissie be stond uit de heren D. J. Mellema, F. Bushof. N. Uytendaal sr en C. Schum- melketel. De voor de Groesbeekse Inrichtingen in de week van 15 - 20 februari ge houden collecte heeft f 729,14 opge bracht. Het plaatselijk comité dankt bij deze allen die gaven en hen die de collectebus presenteerden. Geboren: Harmke Berendina dv B W Zwiers en G Kloosterboer Noorden- bergstr. 14; Jan Hendrik zv W Huls man en H Veldhuis Bergmanstr. 17; Mannes Herman Ronald zv J A Hof man en A M E Oosterhof Industrie- straat 20. Overleden: J Huzen oud 78 jaar Dij kerhoek 50 (Overled. te Deventer). Ondertrouwd: J Blackburn oud 22 jaar Amsterdam en M van der Vloet •oud 19 jaar Waardenborchstraat 50. Gehuwd: geen. Bevolking: Ingekomen: G. J. Huls man van Zwolle naar Dijkerhoek 84; G Heijink en gez. van Gorsse' naar A J Goldsteinstraat 18; E G Röell van Oostbrug naar Holterberg 26: J van der Linde van Ommen naar Schou tenstraat 7. Vertrokken: geen. De Schoonheidscommissie van „Het Oversticht" „Welstands commissie" is de eigenlijke naam van dit instituut - heeft bezwaar tegen de huidige plan nen voor de bouw van het Be jaardencentrum ,Diessenplas' in het bestemmingsplan „De Haar" dat gedeeltelijk uit zes bouwla gen zal bestaan. Dit heeft de se cretaris dezer commissie tegen over een dagblad uit het oosten onzer provincie verklaard. Het gemeentebestuur, dat zoals met alle belangrijke bouw werken het advies heeft ge vraagd van deze commissie om trent het estetisch aanzien van dit bouwwerk mede met betrek king tot het landschap waarin het zal worden geplaatst, is van deze bezwaren nog niet op de hoogte gesteld. ..Officieel is het advies nog niet uitgebracht." zo heet het in de betrokken be richtgeving. Zonder verder op de merites van het bouwplan zelf in te te gaan, achten wij wat hier is geschied een daad van „onbe hoorlijk beleid", n.l. dat men aan derden informaties ver strekt, voor dat de betrokken adviesaanvrager in casu het gemeentebestuur van het standpunt van de commissie op de hoogte is gesteld. Het betrokken dagblad heeft, wetende, dat een subsidie-aan vrage door Ged. Staten aan de betrokken minister met een gunstig advies is toegezonden en dat een bouwaanvrage bij 't gemeentebestuur is binnenge komen, geprobeerd er achter te komen hoe de welstandscom missie over de plannen denkt. Dat is hem gelukt, doordat de betrokken ambtenaar zijn boek je te buiten is gegaan. Wij kun nen weinig waardering hebben voor deze journaUctiek „op het scherp van de sn Men kan ook op 'n wat fatsoenlijker wij ze het publiek informeren. Holten: Ned. Herv. Kerk 9.00 en 10.30 uur hulppr. A. Schelle'vis. Ex tra collecte: Na-inzameling voor- jaarzendingscolleete. Geref. Kerk 9.30 uur en 15.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In biede diensten is de ene collecte voor de kerk. Bij d euitgang collecte voor Eigen Kerk gebouw. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. Nieuw Heten R.K. Kerk: zaterdag avond 7 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10 00 uur. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds. Lugtigheid. Extra collecte: Na-inza meling voorjaarzendingscollecte. Okkenbroek: Ned. Herv. Kerk 10.00 uur Wel. Eenv. Heer Haveman van Apeldoorn. Extra collecte voor „De Varende Gemeente". Woensdag 10 maart: Biddag voor 't Gewas en Arbeid. Espelo: Zondag, 7 maart, 19.30 uur: 't Trefpunt Open Deur Samenkomst Spreker: Hulpprediker A. Schellevis. Onderwerp: „Onzinnige Bijbelverha- len" Jona en de Vis", m.m.v.: Klas van de Zondagsschool te Espelo. Holten: Oecumenische diensten in de Geref. Kerk: 10.00 uur ds. P. Lugtig heid, Herv. predikant: 19.30 uur ds. P. Lugtighpid, Herv. predikant. Extra collecte: Algemene Stichting Maatschappelijk Werk. Okkenbroek: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, telef. 1436. Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00-10.00 uur bij mevr- C. "Knijff-Dek- kcr. B.G.G. telef. 1799 mevr. Beld- man-Aanstoot. Zaterdag, 6 maart t.e.m. vrijdag, 12 maart buiten de diensturen electra: H. Huisman. Ko'weg 42. te lef. 1498. gas: Bosschers, Beuseberg 129, telc-f. 1945. De Christ.-Historische Kiesvereni ging „Holten" houdt op vrijdag 12 maart a.s. in de zaal van Hotel Vos man een openbare verkiezingsverga dering, waarin als spreker zal optre den mr. W. Scholten. lid van de Twee de Kamer der Staten-Generaal. Zijn onderwerp is „Op weg naar de erkiezingen. Partijpolitieke en an dere ontwikkelingen". Mr. Schol ten (43) uit Deventer af komstig, waar hij o.a. de HBS bezocht is de financieel- en belasting-ex pert van de CHU. Hij studeerde o.a. aan de Rijksbelasiingacademie te Rotterdam en deed in 1965 doctoraal examen fiscaal-juridische studierich ting aan de Universiteit van Amster dam. Hij is Inspecteur van Rijksbe lastingen op nonactief. Mr. Scholten is een vlot spreker en een der promi nente leden der CHU. Hij staat no. 3 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Aangenomen móet worden dat het stellen van vragen en gedach- tenw:?" -ng is toegestaan. De bijeen komst begint om 19.45 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1