EEN WERELD IN MINIATUUR OVER MODE GESPROKEN LANDBOUW EN VEETEELT Voorkom diarree bij biggen Tweedehands met garantie Een Verkeer en alcohol verdragen zich niet Duitse belastingen ook niet mis Vlinderlicht - s nachtgewaad Speelgoed voor het kind Van rimpels en wimpers gave gelaatshuid WAAR GAAN WIJ HEEN? Werelds grootste hengsten- parade te Utrecht zijn Givenchy Boer in eigen huis (Culturele agenda) Kopziekte nu ook in Zwitserland Een volledig bedrijf Alles beweegt O 'n Nachthemd "Vrijdag 12 februari 1971 18-18.30; RONO-Radiojournaal. Nws. en informatie uit stad. streek en ge west in Noord- en Oost-Nederland. 18.30-19: Overijssels programma (niet via FM 88.GO rriHz kanaal 5) Overijssel streek voor streek; Barst; Muziek 19.30-20: Ernstige muziek. Woord en Toon" Ko Pop houdt een inlei ding n.a.v. deze relatie, over liederen die voor de RONO-microfoon zijn gebracht. Vandaag Balladen van Loewe. Dinsdag 16 februari 18-18.30: RONO-Radiojournaal. Nws. en informatie uit stad, streek en ge west in Noord- en Oost-Nederland 19.3019.45: Lichte muziek. 19.4520: Agrarische rubriek Woensdag 17 februari 1818.30: RONO-Radiojournaal, Nieuws en informatie uit stad, streek en gewest in Noord- en Oost-Neder land. 1919.30; Overijssels programma. Overijssel streek voor streek; Noord- Oost Nü; Antiek in huis. 19.3020: Ernstige muziek. Recital door Marius van Delden, cello en Peter Berman, piano. 1 Van Weber - Adagio: 2 Brahms - Sonate nr. 2 in F gr. t. De afgelopen maanden werden wij weer eens geconfronteerd met het moderne speelgoed. De meest verfijnde snufjes uit -de wereld van techniek en ruimtevaart, uitge voerd in plastic en metaal, glin sterden ons vanuit de etalages te gen. Ruimtecapsules, duikboten, race-auto's en vliegtuigen tot in details nauwkeurig lijkend op de werkelijke voertuigen, staan het kind ter beschikking. Toch be kruipt ons wel eens een gevoel van onzekerheid; hoe reageren de kinderen op deze verfijnde speel goedmodellen? Wij behoren niet tot de pedago gische scherpslijpers die alle kin deren willen uiirusten met uitslui tend houtblokken. Wij willen de waarde van 't simpele speelgoed niet ontkennen, maai menen dat het kind anno '71 wel degelijk zijn fantasie kan uitleven met de pro- dukten van de eigen tijd. I-Iet viel ons op, dat er veel be- langstelling^ bestaat voor 't speel- DEVENTER SCHOUWBURG. Grote Kerkhof, tel. 11500. Vrijdag 12 febr. aanvang 20.00 uur de Noorder Compagnie met ,,Van muizen en mensen"; zaterdag 13 februari, aanvang 20.00 uur Het Amsterdams volkstoneel met „De Jantjes"; zaterdag 13 febr. aanv. 14.00 uur bo- ven-foyer Bridge-Drivé-tournooi. maandag 15 febr. aanvang 20.00 u. Geheel vrij concert met na afloop discussie in de boven-fover door het Overijssels Philharmonisch Orkest, dinsdag 16 februari, aanvang 20.00 uur, Toneelabonnemtsvoorstelling. FILMS E.D.B. THEATER. Smedenstraat, tel. 13615. donderdag 11 t.m. woensdag 17 fe bruari 2e Week: Mash 18 jaar; vrijdag 12 en zaterdag 13 februari nachtvst Werelddeel der verschrik kingen 18 jaar; zaterdag 13, zondag 14 en woensdag 17 februari matinee: De maan sluipt mee a.l Aanvangstijden: dagelijks 20.00 uur. vrij. 20.00. 23.30 u. za. 14.00. 20.00. 23.30 u. zo. 14.00. 16.00. 20.00 u. wo. 14.00, 20 uur CINEMA, Lange Bisschopstraat tel 11100. donderdag 11 t.m. woensdag 17 fe bruari Easy Rider 14 jaar; vrijdag 12 en zaterdag 13 februari, nachtvst. Attraction 18 jaar.; zaterdag 13 zondag 14 en woens dag 17 februari matinee: Tiko en de haai a.l. Aanvangstijden: werkdagen 20.00 u. vrij. 20.00, 24.00 u. za. 13.30, 18.45, 21.15, 24.00 u. zo. 13.30, 15.30, 18.45 21.15 u. wo. 13.30. 20.00 uur. LUXOR THEATER. Brink tel. 13506. donderdag 11 t.m. dinsdag 16 febr. 3e week: De Gendarme op drift a.l. zondag 14 en woensdag 17 febr. ma tinee: Asterix en de helden a.l.: woensdag 17 februari, cyclusvoor stelling De Anarchisten 18 jaar. Aanvangstijden: dagelijks 20.00 u. za. 18.30, 21.00 u. zo. 14.00. 16.00, 18.30, 21.00 u. wo. 14.00, 20.00 u. EXPOSITIES OPENBARE LEESZAAL, Brihk 70 tel. 13506. tot maandag 1 maart II. ten Broeke uit Zutphen met metaal- plastieken. Openingstijden: dagelijks 10-17 en 19-21 uur. zaterdagavond, zondag en maandag gesloten. GOETIEK DE ROZIJNENKORF. As senstraat 4 tel. 11848. t.m woensdag 24 februari Ben J. Schreinders met tekeningen en aqua rellen. Openingstijden: dagelijks 14-18 ur. vrij. 14-18 en 19-21 uur. zondag geslo ten. MUSEUM DE WAAG, Brink tel 14556. Antieke Keuken, Antieke fietsen, zil ver. Delfts aardewerk. Openingstijden: dagelijks 10-12.30 en 14-17 uur. zondag 14-17 u, MUSEUM DE DRIE HARINGEN, Brink tel. 14556 Antiek speelgoed en kostums. Openingstijden: dagelijks 10-12.30 en 14-17 u. zondag 14-17 u. INFORMATIECENTRUM BRINK 30 Brink tel. 11637. t.m. vrijdag 19 februari Schilderijen van Jalf. Openingstijden: wo. t.m. vrij 19-21 u. za. 14.00-18.00 uur VLIEGVELD TEUGE, de Zanden tel. 05763-200. Paraohute springen bij goed weer op za. en zo. tot 11.00 u. en tegen zondsondergang. Rondvluch ten dagelijks tel. reservering 05712- 2341. KUNST IJSBAAN, Rembrandtkade tel. 18666. Openingstijden: dagelijks 14-16.30 u. zo. ma. wo. do. 20.00-22.30 u. zo, 10- 12. 14-16.30 en 20.00-22.30 uur. BAR DANCINGS. MAXIM BAR. Welle 12' tel. 12054 LA BALANCE Brink 72 tel. 19277 Chez Antoinette Roggestr; 10 tel. 16630. HET WITTE PAARD. Wal- str. hk. Golstr. tel 16959 SAINT TROPEZ Gr. Overstraal tel. 17934 TIROLER BAR KI. Overstraal 22 tel. 14845 SURFIN CLUB KI. Over straal 46, tel. 18658 DE STAL KI. Overstraat 87 tel. 19540 SAFARI CLUB Gr. Poot tel. 14876 WALK IN Gr. Overstraat tel. 19768. ALMELO. VAROSSIEAU: do. t.m. wo.: Tora, Tora, Tora, 18 jaar: zaterdagnachtfilm: Ich habe lust 18 jaar; zondagmatinee: De wraak van dr. Fumanchu 14 jaar. AANVANGSTIJDEN, do. t.m. wo: 2.30 en 8.00 uur; za.: 6.45, 9.00 en 11.15 uur; zondag: 2.30, 4.30, 6.45 en 9,00 uur. CINEMA PALACE: do. t.m. wo: Ir ma la Douce. Aanvangstijden: do. t.m. wo: 2130 en 8.00 uur. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari a.s. gaan de poorten van dc-? riante, nieuwe veemarkthallen te Utrecht wijd open om gedurende twee dagen maar liefst 500 hengsten en meer dan 10.000 bezoekers onderdak te ver schaffen. In een heerlijk verwarmde hal met grote zandpistes, omgeven door levensgrote tribunes, gaan alle paarden- en ponymensen zich verlus.- tige*n aan een schouwspel, waarin vormenrijkheid. kleurenpracht, adel en distinctie de boventoon voeren. Niet alleen wordt de fokwaarde' van deze hengsten beoordeeld, doch te vens zullen talrijke show's van heng sten o.h. zadel plaats vinden, zodat men in Utrecht ook de bruikbaarheid van dit manlijk fokmateriaal kan be oordelen. Aan het einde van de Je dag wordt een publieke verkoping gehou den van Forest rijpony's en aan het slot van de 2e dag worden streng ge selecteerde, in Nederland gefokte rijpaarden geveild, waarvoor reeds nu grote buitenlandse belangstelling bestaat, aangezien het Ned. rijpaard momenteel in het buitenland een pri- Nog niet zo lang geleden verna men wij van graslandspecialisten. dat kopziekte bij melkvee nu ook in Zwitserland voorkomt. Wie had dat ooit kunnen denken. Weidegronden zo rijk aan kruiden, die leveren toch magnesium genoeg? Maar ja. gras landintensivering brengt voordeel. En dat meer stikstof meer gras en dus ook meer melk oplevert, is er even goed bekend als hier. De enkele na delen die deze intensivering me- brengt, het wegvallen van de kruiden bijvoorbeeld, neemt men er op de koop toe. De Zwitserse boer is in dat opzicht zeer realistisch. Als het gras minder magnesium bevat, dan is er immers de bemesting om dat te verhelpen. De specialisten raden hem aan de graslandbemesting aan te vullen met kieseriet. een natuurlijk magnesium sulfaat. dat ook in ons land een be kende .meststof is. Een algemeen advies er voor luidt: dat op kopziekte-gevaarlijke grond een onderhoudsbemesting met 300 a 400 kg'ha wenselijk is. Een en ander vroeg in het voor jaar uit te strooien 'En dat is een raadgeving die de voorlichtingsdiensten in ons land al thans voor de niet te zware grasland- grond, geheel kunnen onderschrijven. ma naam heeft, niet in het minst om dat ons land nog over extra merrie- stammen beschikt als uitgangsmate riaal voor de rijpaardfokkerij. Op bei de dagen wordt om 8 uur begonnen en de le dag komen naast de 260 warmbloedhengsten van het type rij paard. tuigpaard en basis-paard, de New Forest hengsten (104 s:.). de Ap- paloosa's (21 st.) en de Yslandse po- nyhengsten (16 st.) De 2e dag komen de warmbloedhengsten weer terug en vindt de primering van de jonge hengsten plaats terwijl daarnaast de de Arabische volbloeds (70 st.) en de Hackneyhengsten (30 st.) op komen draven. Een défilé van Engelse vol- bloedhengsten wordt gehouden en di verse rassen, waaraan wij de bekende Welsh pony's moeten toevoegen, zul len demonstraties o.h. zadel verzor-' gen. Al met al een bijzonder spectacu lair gebeuren van fokkerij, sport en ontspanning en een gezonde uiting van dé dadendrang van Verenigd Hip pisch Nederland. Met een snelheid van 500 km per uur zullen sneltreinen zonder wielen binnen tien jaar door de bondsrepu bliek ijlen, zo verwacht men in München. Daar werd een eerste mo del van de „vliegende trein" ontwik keld door een locomotievenfabriek. Aangedreven door een lineaire in- fluctiemotor zal de ..Trandrapid" ®rer een hoog tracee glijden. Mag netische kussens, door dieseleleclri- sche generatoren in de trein opge wekt, houden het gevaarte zweven de. I-let overstappen van de reizigers, tweehonderd kunnen er een plaats in vinden, in de lokale trein of om gekeerd zou tijdens de rit kunnen plaatsvinden, waartoe de snelheid tot 100 km per uur gereduceerd wordt en op een plaats waar paral lel lopende rails zijn aangebracht. In opdracht van het Westduitse mi nisterie van verkeer werkt een vlieg tuigfabriek bij München thans aan een tweede project, her eerste proef- traject voor een magneet-zweeftrein die 36 zware goederenwagens met een snelheid van 400 km per uur kan voorttrekken. Donderdag 18 februari 1818.30: RONO-Radiojournaal. Nieuws en informatie uit stad, streek en gewest in Noord- en Oost-Neder land. 19.3019,45: Lichte muziek. 19.4520: Dier en plant in RÖNO- land. Dr. Fop I. Brouwer beant woordt brieven van luisteraars. Vrydag 19 februari 1818.30: RONO-Radiojournaal. Nieuws en informatie uit stad, streek en gewest in Noord- en Oost-Neder land. goed. zoals de Britse Firma Britains Ltd, dat fabriceert en dal door J. Th. Kamlag N.V. in Weesp wordt geïmporteerd. Dit speel goed omvat een zeer breed assor timent van miniatuurmodellen: natuurgetrouwe dieren voor een door een kind zelf op te zetten dierentuin, zoals giraffes, apen, beren, leeuwen, tijgers en olifan ten of indianen en cowboy's als mede de typische behuizing van de stadjes in de ..Western tijd". Waar wij de aandacht op willen vestigen is de agrarische serie- landbouwwerktuigen, stallen en boerderijen, vee en mensen, alles uitgevoerd op een zodanige schaal dat het kind echt „Boer in eigen huis" kan zijn. Het kan, met dit speelgoed als uitgangspunt, zijn fantasie volledig uitleven. In het agrarisch assortimen' van Britains Ltd. treffen wij o.m. aan: een hypermodeime ploeg, 'n hooikeerder, kunstmestversprei- der, jacobsladder en natuurlijk de vervoermiddelen die het mo derne landbouwbedrijf kenmerken. Daar is de Landrover en de Ford 5000 tractor die de mechanisatie in hel miniatuurbedrijf illustre ren, al js het paard zeker niet vergeten. Wie met het probleem tobt wal hij zijn kind zal geven, adviseren wij eens kennis te nemen van de mogelijkheid het kind een basis set van deze artikelen te geven. Te beginnen met de boerderij en wat vee en dit begin langza merhand te completeren tot een echt klein landbouwbedrijf. Ook hier kan men zich naar wens spe cialiseren in een typisch melkbe- drijf of meer gericht op de zuivere landbouw. Men kan de boerderij uitbou wen en versieren met bomen, hekken, muurtjes, schuren en stallen. De mogelijkheden zijn eindeloos en eigenlijk alleen ver gelijkbaar met de miniatuurspoor weg met zijn talloze toebehoren. De landbouwwerktuigen vallen op door hun verfijnde details en door het feit dat zij bewegen kun nen, al heeft men wijselijk nage laten er een motor in te bouwen. Het speelgoed is zeer degelijk en kan beslist jaren mee. Nogmaals, het kind kan zijn eigen fantasie er volledig mee uit leven. Jaarlijkse worden in ons land acht millioen biggen geboren en nog steeds worden de aantallen varkens op fok- en mestbedrijven groter. Dit heeft tot gevolg dat de behandeling vooral van het individuële dier meer op de achtergrond komt en dat de nadruk nu meer wordt gelegd op maatregelen om ziekten in een groep dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Want, voorkomen is altijd nog beter dan genezen. Niettegenstaande uitgebreide hy giënische maatregelen, heefi men veelvuldig te kampen met maag stoornissen. welke zich openbaren door het optreden van diarree. De grote schade welke deze ziekte bij .biggen jaarlijks véroorzaakt, neemt De BOVAG wijst in zijn stand op 't belang van 't BOVAG-garantiebewijs voor gebruikte automobielen en op het BOVAG-bemiddelingsbureau. Bij beide is de arbitrage die de BOVAG aanbiedt aan de cliënt van het auto bedrijf, in gevallen waarin er iets ,,mis" gaat in de relatie tussen cliënl en bedrijf, een belangrijk facet. Bij beide speelt ook de ANWB een be langrijke rol. De Nederlandse automobilist ko per van een gebruikte auto wordt steeds meer „garantiebewust". Be droeg het aantal uitgegeven BOVAG- garantiebewijzen in 1966 nog 33.120; in 1970 liep dit aantal op tot 55.700. Met ingang van 1 februari aanstaan de zal het. BOVAG-garantiebewijs op nieuw een voor de consument belang rijke wijziging ondergaan. In bepaal de gevallen krijgt namelijk de ANWB- BOVAG-geschillencommissie de be voegdheid de koopovereenkomst te ontbinden, bijvoorbeeld als herstel van voor garantie in aanmerking ko mende defecten aan de gekochte auto praktisch onmogelijk is. Hetzelf de kan gelden voor gevallen waarin de kosten van herstel gelijk zijn aan of meer bedragen dan de helft van de waarde van de auto. In een dergelijk geval is de verkoper van de gebruikte auto verplicht de wagen te rug te nemen en de betaalde koop prijs terug te betalen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik dat de koper van de auto heeft gemaakt. Met bovenstaande ioto's is iets bij zonders aan de hand. Beide foto's zijn genomen van een dame vóói* en na de behandeling met een cosme tisch preparaat, in dit geval Mar- chal rimpel-corrector. Het frappante verschil wekte nog al argwaan en men veronderstelde dat de negatie ven wel geretoucheerd zouden zijn. De fotograaf van deze plaatjes wei gerde echter zijn negatieven voor een onderzoek ter beschikking te stellen en dit maakte de achterdocht alleen maar groter. Besloten werd opnieuw een paar foto's te laten nemen. Maar toen deed men de opvallendste ontdek- Een op de negen verkeersongeval len waarbij in ons land doden vallen, steeds grotere vormen aan. Bestrij ding is dringend noodzakelijk. Zeer goede resultaten zijn bereikt door het toedienen van Tribo-Stop in pas ta vorm. Dit nieuwe middel ter voorkoming en genezing van diarree, is voor het dier volkomen onschadelijk, het vee kan normaal worden gevoederd. Door toepassing van deze pasta ver liezen de dieren geen gewicht en zul len kalveren en biggen 14 dagen eer der slachtrijp zijn. Wil men een zo hoog mogelijk rendement in de big- genfokkerij behalen, dan is het zaak geen middel onbeproefd te laten, want een gezonde veestapel is goud In Duitsland weet men ook wat be lasting is. De Bond van Belastingbe talers in de Bondsrepubliek heeft uit gerekend hoe het zit met de indirec te belastingen. Zij kwam daarbij tot verbijsterende cijfers. Tel maar mee. Van elke mark, uitgegeven voor kof fie, krijgt de staat 36 pfennig: op brengst per jaar 1,132 miljard. Van elk glas bier krijgt de staat 3 pfennig opbrengst per jaar 1,179 miljard. Voor elke mark uitgegeven vpor sigaret ten krijgt de staat 59.4 pfennig: op brengst per jaar 6.233 miljard. Twin tig gloeilampen kosten de Duitser 30 mark, waarvan 3 mark door de staat; jaarlijkse opbrengst 89.2 miljoen. Voor ieder fles sekt betaalt de Duitser 1.5 mark belasting opbrengst per jaar 214,2 miljoen. Op ieder pond suiker ligt 'n belasting van 3 pfennig opbrengst per jaar 112,6 miljoen. Tien liter benzine kost in Duitsland 5,5 mark, waarvan 3,5 mark voor de staat: jaarlijkse op brengst10,601 miljard. Van iedere pond zout krijgt de staat 6 pfennigO jaaropbrengst 40.8 miljoen. Van iede- r verkochte fles sterke drank krijgt de staat 3,20 mark: jaarlijkse op brengst 2,14 miljard. En om deze 22 miljard „onmerk bare belastingen" nog af te ronden betaalt ook de Duitser uiteraard zijn B.TW 'is het gevolg van alcoholgebruik door een chauffeur. Dat is veel. Het bete kent dat de slogan .Glaasje op, laat je rijden", nog niet overal is door gedrongen. Toch steekt ons land in dat opzicht gunstig af bij sommige andere landen, want in West.-Duitsland is bij één op de vier ernstige verkeersongevallen een autorijder betrokken die alcohol heeft gedronken. In Frankrijk is het aantal nog hoger en ligt de verhou ding één op drie. De Verenigde Sta ten van Amerika spannen de kroon, daar ligt de verhouding één op twee. waarbij opgemerkt dient te worden dat het hier niet alleen om het ..glaas je", maar vaak ook om andere soor ten verdovende middelen gaat. Naarmate het wegverkeer en daarmee 't aantal auto's toeneemt, zal de controle op 't gebruik van ver dovende middelen door verkeers deelnemers strenger worden. Dat kan ook niet anders, want naast de bedrei ging van een toenemende luchtvervui ling door al die auto's, loert, als ge volg van het gebruik van verdovende middelen, in het verkeer de dood voor allen, die bij het verkeer zijn be trokken. Een nachthemd is natuurlijk niks nieuws, want vroeger droegen de mannen ook zo'n kledingstuk met als hoofdbedekking een nachtmuts met een kwast. Die muts hoeft nou niet meer, we wonen immers in een verwarmde slaapkamer? Het hemd van vroeger, dat tot hal verwege de kuit reikte, dus midi king: de dame in kwestie bleek d« behandeling al zeven maanden trouw te hebben voortgezet met het resul taat dat haar aanvankelijk zo sterk gerimpelde huid nu geheel gaaf en glad geworden was. Nieuwe foto's waren hier dus niet meer mogelijk. Gelukkig is de oorspronkelijke foto graaf tenslotte toch met zijn nega tieven voor de dag gekomen en het bewijs werd gdleverd dat ze niet ge retoucheerd waren. Bovenstaande foto's mogen er daarom een bewijs van zijn dat 'n huid, die gedurende langere tijd met zo'n preparaat wordt behandeld, haar oorspronke lijke gladheid kan terugkrijgen. Het is de moeite waard hierover eens uw drogist of schoonheidsspecialiste te raadplegen. De combinatie couture-parfum is niet nieuw. En daardoor ook niet zo opzienbarend. Maar wanneer een couturier van wereldnaam als Hubert de Givenchy beroemd wordt met een parfum van klasse (Le De Givenchy) en kort daarna een tweede parfum uitbrengt (l'Interdit) speciaal voor Audry Hepburn gecreëerd en nu in ternationaal de aandacht op zich richt met een derde parfumcreatie (Givenchy III)dan is dat voor de dames een exceptioneel gebeuren. Givenchy die al zo lang en met zo veel succes talloze vrouwen over de hele wereld met een heel eigen allure heeft gekleed, ziet een goed parfum 't liefst typisch als couturier: een vrouw kléédt zich ook met haar par fum. Vandaar de tijdrovende aan dacht, die hij persoonlijk heeft gege ven aan de research bij de voorbe reiding van elk van zijn drie par fums. De nieuwe Givenchy III: parfum en eau de toilette, bevat de grond stoffen jasmijn, rozen, vetiver, grijzs amber, coreander, eik en myrrhe. was, is maxi geworden en het hoog gesloten, kraagje .is zowaar in ee,n bescheiden décolleté veranderd. Volgens het modeblad „Grigitte" is het alleen voor de durvertjes on der de mannen en het effect is bij échte mannen beslist niet onmanne lijk. Dat komt dan waarschijnlijk door de behaarde borst, die uit het décolleté piept. Zondag 14 februari 18-18.15 uur Literair kwartier. C. F. de Vries bespreekt,: Anne Wad man - „It rammeljen fan de pels" (Friese Pers, Leeuwarden); Jan F. de Zanger bespreekt: J. W. Schulte Nordhoit en Jan Wit - „Meer dan steen voelen", een uitgave ter ge legenheid van het 75-jarig bestaan van de Ned. Blindenbond (Arbeiders pers). 18.15-18.30 Lichte muziek. 18.30-19.15 Sport voor sport. 19.15-20 uur: Ernstige muziek. Con cert door Het Gelders Orkest, o.l.v. Carl von Garaguly Soliste is Guila Bustabo, viool. 1 Massenet - Ouver ture Phèdre. 2 Lalo - Symfonie Es- pagnole: soliste Guila Bustabo. Maandag 15 februari Nog maar enkele weken en de lente doet alweer zijn intrede! Daarmee komen tegelijkertijd de zomer se kleertjes weer te voorschijn en niet alleen voor de dag, maar ook voor 's nachts en intieme avond jes! Vlinderlichte pyjama's in St. Tropezstijl en roman tische nachtgewaadjes met bijpassend negligé of ge zellige homesuits voor relaxing, zoals de hier afge beelde modellen van Triumph International. De modellen met licht pastelkleurig floradessin zijn van een speciaal transparant charmeuse: het homesuit is van perlon-charmeuse met een fijne kantgarnering langs hef diepe split en fladderende P:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 5